post

listen to the pronunciation of post
Englisch - Türkisch
postalamak

Mektubu postalamak için postaneye gitti. - He went to the post office to mail the letter.

Tom bir mektup postalamak için postaneye gitti. - Tom went to the post office to mail a letter.

posta

Oğluma mektupları postalattım. - I got my son to post the letters.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

direk
sonrası

Doğum doktorluğu, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgilenir. - Obstetrics deals with pregnancy, childbirth, and the postpartum period.

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

{i} memuriyet, görev
sonra

Bu kitap, ölümünden sonra yayımlandı. - The book was published posthumously.

Tom savaş sonrası kuşağa aitti. - Tom belongs to the postwar generation.

{f} posta ile göndermek
{i} kurye
{i} küçük ticaret merkezi
{i} kolon

Köprü on kolonla destekleniyor. - The bridge is supported by 10 posts.

{i}

İşte, şimdi cümlen gelecek kuşaklara bırakıldı! - Here, your sentence is now consigned to posterity!

İş görüşmem ertelenince saat 3'e kadar boş boş gezdim. - When my interview was postponed until 3, I wandered around killing time.

vazifelendirmek
{i} sütun

Başını bir sütuna çarptı. - He bumped his head against a post.

ahşap dikme
(Ticaret) -den sonra
{f} (ilan) yapıştırmak
{f} 1. koymak, yerleştirmek. 2
{f} ilan etmek
vazife
(Havacılık) mahalli
orun
kaydetme
(Aydınlatma) iğne
(Havacılık) payanda
(Denizbilim) bodoslama
(Tıp) post
yerleştirmek
(adam) göndermek
postaya atmak
garnizon
(yarışta) başlama/bitiş çekidi
nöbet
{f} postala

Oğluma mektupları postalattım. - I got my son to post the letters.

Lütfen mektupları postalamayı unutma. - Please don't forget to post the letters.

tayin etmek
görev

O, hastalık nedeniyle görevinden istifa etti. - He resigned his post on account of illness.

O, idari bir göreve yükseltildi. - He was advanced to a managerial post.

sakçı çekidi
kazık
atamak
kışla
karakol
koymak
dikmek
-sonrası

post game - oyun sonarsı.

{i} mektup [brit.]
{i} nöbet yeri
{i} nokta
{i} yer

Postanede, posta gideceği yere göre sınıflandırılır. - In the post office, mail is classified according to the place where it is to go.

Doğrudan eve gelme yerine uzun bir yol yürüdüm ve postanenin yanında durdum. - Instead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office.

{f} görevlendirmek
{f} yerleştirmek [ask.]
{f} bilgi vermek
{f} geçirmek (kayıt)
{f} aydınlatmak
{f} afişle ilan etmek
{f} afişe etmek
kışla/posta/direk
(kayıtları) günlük defterden ana
{i} yabancıların kurduğu alışveriş yeri
(power ON SELF TEST) otomatik sınama
{i} polis noktası
postane. f
{f} dikmek (nöbetçi)
pref. sonraki
{f} aktarmak (kayıt)
(Diş Hekimliği) sonra, arkasında anlamında
önek sonra
İng. postalamak, postaya vermek
adını listeye koymak
yapıştırmak afişlerle ilan etmek
kusurlarını açığa vurmak
(Askeri) DİKME: Köprüde tabanlı dikme ayaklarda dikme kısmı
post office
postane

Mektubu yazar yazmaz postaneye koşacağım. - As soon as I have written the letter I will rush to the post office.

Afedersiniz, ama postaneyi arıyorum - Excuse me, but I'm looking for the post office.

post cibos
(Tıp) yemeklerden sonra
post dated
(Kanun) ileri tarih taşıyan
post day
(Ticaret) posta günü
post dose
(Tıp) doz sonrası
post edit
(Bilgisayar) son biçimleme
post error
(Bilgisayar) gönderme hatası
post facto
sonradan
post hole
Mesaj delik
post mark
posta pulu
post modern
postmodern
post news
(Bilgisayar) haber postala
post office protocol
(Askeri,Bilgisayar) posta ofisi protokolü
post office protocol
posta iletişim kuralı
post reply
(Bilgisayar) yanıt gönder
post sight
(Askeri) çubuk arpacık
post text
(Bilgisayar) metni postala
post to
(Bilgisayar) postala
post war
(Askeri) harp ertesi
post war
(Askeri) harp sonrası
post box
posta kutusu
post chaise
posta arabası
post exchange
ordu kooperatifi
post horse
posta atı
post office
postahane

Köşe başında postahane vardı. - There used to be a post office on the corner.

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

post road
posta yolu
post-
(önek) sonra
post-free
posta verginsiz
post and lintel
post ve lento
post baccalaureate degree
lisans üstü derecesi
post bail
Mesaj kefalet
post campaign
kampanya sonrası
post card
kartpostal
post consumer
ilk kullanıcı
post exposure
temas sonrası
post festum
(Latince) İş işten geçtikten sonra
post free
sonrası serbest
post graduate
yüksek lisans
post lady
postacı kadın
post menstrual
Mesaj aybaşı
post merger period
şirket birleşmesi sonrası dönem
post meridiem
öğleden sonra
post mortem
iş sonrası yapılan toplantı
post natal depression
Doğum sonrası genellikle annede görülen (nadiren babada) moral bozukluğu,depresyon hali,postpartum depression olarakta bilinir

M Kesper.

post normalization
son normalleştirme, son düzeltme
post occupancy
Oturum (bir yerin kullanımı) sonrası
post procedural complication
işlem sonrası komplikasyon
post processing
(Bilgisayar) Son işlem, art işlem
post processor
son işlemci
post purchase
(Pazarlama) Satın alma sonrası
post secondary education
Orta öğretim sonrası eğitim
post-acquisition
edinim sonrası
post-calving
(Hayvan Bilim, Zooloji) Buzağılama Sonrası
post-closing
Kapanış sonrası
post-evaluation
değerlendirme sonrası
post-mortem
Ölüm sonraki, öldükten sonraki, öldükten sonra yapılan
post-nasal drip
Geniz akıntısı
post-production
Film yapımcılığında kayıtdan sonraki üreetim aşaması
post-reading
Okuma sonrası

Post-reading activities in classroom.

post-training
Eğitim sonrası
post-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) Tıravma sonrası sitres bozukluğu
post hoc
(Pisikoloji, Ruhbilim) post hoc
post mortem
(Tıp) post mortem
post secondary
lise sonrası
posted
(Bilgisayar) postalama tarihi
posted
postalanan
posting
sonradan ekleme
posting
(Bilgisayar) postalarken
posting
kuzeye doğru
posting
(Ticaret) ilan

Facebook'ta özel fotograflar ilan etmeyi durdurmalısın. - You need to stop posting private photos on Facebook.

posted
{f} postala

Tom'un dün Facebook'ta postaladığı postayı sana göndereceğim.. - I will send you the post which Tom posted on Facebook yesterday.

Dün bloğa bir giriş postaladı. - She posted an entry to the blog yesterday.

posting
postalama
posting
bir göreve atanma
post code
posta kodu
post hoc
bir olayın bir başka olaydan daha önce olmasından dolayı sonraki olayın oluşma nedeni olduğunun iddia edilmesi
post mortem
öldükten sonra
post processing
post işleme
post up
(Spor) (Basketball) play in a position near the basket, along the side of the key
posted
postalanmış
posting
kaydediyor
post graduate
(Askeri) İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ: Yüksek tahsilden sonra ihtisas tahsili yapan öğrenci
post mortem
öldükten sonraki
post mortem
öldükten sonra yapılan
post mortem
otopsi
post mortem
analiz
post office
öpücük oyunu [amer.]
post office
postane. post-office box posta kutusu
post office
öpücük oyunu
post office
posta

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Yakında bir postane var. - There is a post office close by.

post up
bilgi vermek
post up
tam bilgi vermek
post up
deftere kaydetmek
post up
asmak (afiş)
post up
yapıştırmak (ilan)
post up
deftere geçirmek
post up
yapıştırmak
posting
{i} ivedi
posting
(Askeri) ESAS KAYDINA GEÇİRME: Bir hesabı günlük defterden defterikebire geçirme, bir defterden diğerine geçirme
posting
{i} atama
Türkisch - Türkisch
Tüylü hayvan derisi
(Osmanlı Dönemi) Mc: Makam, mevki
(Osmanlı Dönemi) f. Tüylü hayvan derisi
üzerine oturmak için tüyü ile beraber kurutulmuş veya tabaklanmış hayvan derisi, posteki
Sınır ve benzeri yerlerde bulunan gözetleme noktası, gözetleme kulesi
Makam
Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılır
Tarikatlarda şeyhlik makamı, şeyhin oturduğu bir yeri veya nesne
Tarikatlarda şeyhlik makamı
Englisch - Englisch
Power-On Self-Test
To send mail

Mail items posted before 7.00pm within the Central Business District and before 5.00pm outside the Central Business District will be delivered the next working day.

An assigned station; a guard post
Any mail system for sending tangible messages or parcels

sent via post; parcel post''.

With the post, on post-horses; express, with speed, quickly

He prided himself on looking neat even when he was riding post.

An individual message or parcel sent by mail
To pay (a blind)

Since Jim was new to the game, he had to post $4 in order to receive a hand.

after; especially after a significant event that has long-term ramifications

Lew reckons he had three options for the cash-cow which was Premier post the Coles sale.

To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog

I couldn't figure it out so I posted a question on Usenet.

To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review

Post no bills.

A pole in a battery
A message posted in an electronic forum
A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth
A method of sending mail by a relay system of horses and riders
sent via the postal service
A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches
To send to an electronic forum
goalpost
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post
A location on a basketball court near the basket
a stud; a two-by-four
a prolonged final melody note, among moving harmony notes
pref. after, later, subsequent to
{n} a messenger, office, place, piece of timber, a species of paper, letter paper
{v} to hasten, station, put, expose, delay, carry accounts to a ledger
{i} series of self-tests that a computer performs at startup (Computers)
American manufacturer of breakfast cereals and the coffee-substitute Postum. American etiquette authority. She wrote Etiquette: The Blue Book of Social Usage (1922) and a popular syndicated newspaper column. American aviator who made the first solo flight around the world (1933). Post Charles William Post Emily post and beam system Post Impressionism post traumatic stress disorder Washington Post The
To travel with post horses; figuratively, to travel in haste
ride Western style and bob up and down in the saddle in in rhythm with a horse's trotting gait transfer (entries) from one account book to another assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him in Timbuktu"
Posting is what you do when you add a message to a mailing list or Usenet discussion Your article might be called a "post "
the delivery and collection of letters and packages; "it came by the first post"; "if you hurry you'll catch the post"
To assign to a station; to set; to place; as, to post a sentinel
transfer (entries) from one account book to another
The act of placing a message in an on-line conference The noun "posting" is sometimes used to refer to a conference message
United States manufacturer of breakfast cereals and Postum (1854-1914) United States female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960) United States aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935) publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news on the bulletin board"
an upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position; "he set a row of posts in the ground and strung barbwire between them"
The piece of ground to which a sentinel's walk is limited
To post a bet is to place your chips in the pot (or, commonly, out in front of you, so that your bet can be counted) In poker, posting usually means a forced bet, such as a blind
any particular collection of letters or packages that is delivered; "your mail is on the table"; "is there any post for me?"; "she was opening her post"
a pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the corner of the lot was indicated by a stake"
military installation at which a body of troops is stationed; "this military post provides an important source of income for the town nearby"; "there is an officer's club on the post"
Hired to do what is wrong; suborned
One who has charge of a station, especially of a postal station
A piece of timber, metal, or other solid substance, fixed, or to be fixed, firmly in an upright position, especially when intended as a stay or support to something else; a pillar; as, a hitching post; a fence post; the posts of a house
A military station; the place at which a soldier or a body of troops is stationed; also, the troops at such a station
To hold up to public blame or reproach; to advertise opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to post one for cowardice
To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or the like
Posting is Internet talk for sending a message to a newsgroup, where it can be read by anyone looking over the newsgroup
The act of sending a message to a particular network newsgroup
ride Western style and bob up and down in the saddle in in rhythm with a horse's trotting gait
To post is to send an article or an article response to a newsgroup To post means the message will be seen publicly by thousands of people
To pay a blind
To place in the care of the post; to mail; as, to post a letter
(Ticaret) (v) To update a file or database through acceptance of entered data
publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news on the bulletin board"
When you send a message to a newsgroup, you are posting a message to a newsgroup
To attach to a post, a wall, or other usual place of affixing public notices; to placard; as, to post a notice; to post playbills
To hang a notice in a conspicuous manner for general review
{i} mail; column; opinion; role; doorpost; message sent to a newsgroup or mailing list (Computers); position, job placement
An article in a newsgroup Posting is the act of sending a post to the newsgroup so that other subscribers can read the article
A message sent to a newsgroup
A prefix signifying behind, back, after; as, postcommissure, postdot, postscript
the system whereby messages are transmitted via the post office; "the mail handles billions of items every day"; "he works for the United States mail service"; "in England they call mail `the post'"
cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's written"
mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman"
A newsgroup article Also, the act of sending an article to a newsgroup so that others can read and reply to it
mark with a stake; "stake out the path"
To put in a blind bet, generally required when you first sit down in a cardroom game You may also be required to post a blind if you change seats at the table in a way that moves you away from the blinds
a job in an organization; "he occupied a post in the treasury"
put up; "post a sign"; "post a warning at the dump"
post box
A box in which post can be left by the sender to be picked up by a courier

Would you take these letters down to the post box please - they've already got stamps.

post boxes
plural form of post box
post chaise
A horse-drawn carriage, closed and with four wheels, historically used to transport mail and passengers

She had lately remitted the trespass of a stage-coachman, who had overturned her post-chaise into a ditch;.

post count
The number of messages written by a user on an internet forum or message board
post festum
after the fact; too late
post game
The commentary of sportscasters after a professional sports event
post game
Of or pertaining to the time after a sports game, especially the commentary of sportscasters after a professional game
post games
plural form of post game
post hoc
after the fact
post hoc
An instance of the post hoc ergo propter hoc fallacy, in which temporal order is confused with causation
post hocs
plural form of post hoc
post horn
a valveless cylindrical brass or copper instrument with cupped mouthpiece, used to signal the arrival or departure of a post rider or mail coach
post meridiem
after noon, in the afternoon

We reached that amiable town around two hours post meridiem, exceedingly hungry from our anxieties en route.

post mold
Evidence of a post (presumably of wood) hole location, discerned during archeological excavation from differences (color, texture, constituents, etc.) of soil in the cavity compared with surrounding matrix soil. The cavity, serving as a mold for the soil and debris (the fill soil) from ambient natural erosion and weathering, became filled over time, indicating the approximate shape of the erstwhile post
post mortem
An investigation of a corpse to determine the cause of death; an autopsy
post mortem
Occurring after death

The injuries were found to have been caused post mortem.

post mortem
Any investigation after something considered unsuccessful, especially used of meetings, games and sports, software development, and projects of any kind
post mortems
plural form of post mortem
post oak bluff
A type of bluff in no limit poker, where an individual bets a small amount to suggest that she has a strong hand and would like to be called
post oak bluffs
plural form of post oak bluff
post office
An organisation that delivers letters (for example, Canada Post, Royal Mail, United States Postal Service)
post office
A children's game
post office
A place (building, office, shop, or counter) concerned with the business of delivering letters, post or mail and selling stamps, etc
post offices
plural form of post office
post scripts
plural form of post script
post scriptum
Written afterwards; appended

Have you ever written “PS” at the end of a letter? If so, you've used Latin words. “PS” stands for the Latin words “post scriptum”, or “after the writing”.

post-
behind
post-
after, later
post-apocalyptic
Of or pertaining to the events after the apocalypse
post-apocalyptic
The genre of fiction taking place after the apocalypse
post-apocalyptic
Of or pertaining to the post-apocalyptic genre

Stephen King is an author of post-apocalyptic fiction.

post-chaise
Alternative form of post chaise
post-decrement
To perform such an operation upon
post-decrement
A decrement operation that takes place after evaluation of the expression that contains the variable being decremented
post-haste
Very great hurry

Of this post-haste and rummage in the land..

post-haste
quickly, as fast as someone travelling post; with great speed
post-increment
An increment operation that takes place after evaluation of the expression that contains the variable being incremented
post-increment
To perform such an operation upon
post-kinetic
Following destructive warfare

we work with the Special Forces on post-kinetic security.

post-lingual deafness
The contracting of deafness after acquiring a first language
post-match
Happening after a match
post-modern
Of, relating to, or having the characteristics of postmodernism, especially as represented in art, architecture, literature, science, or philosophy that reacts against an earlier modernism
post-mortem
Alternative spelling of post mortem
post-nasal drip
The accumulation in the throat or back of the nose of excessive mucus produced by the sinuses
post-operative
Like someone who has recently had surgery

She was looking even paler, more post-operative, as it were, than she had on waking.

post-operative
Soon after surgery

The post-operative procedure is as follows.

post-oral
Alternative spelling of postoral
post-order
Alternative spelling of postorder
post-ovulation
After ovulation

Surgeries could be scheduled on day 10 or 14 post ovulation of a regular menstrual cycle.

post-ovulation
Pertaining to the period immediately after ovulation

Progesterone concentrations rise rapidly in the mare and any post-ovulation treatment carries an increased risk of uterine contamination.

post-partum
Pertaining to the period immediately after childbirth
post-processing
processing after other processes have been completed
post-production
The stages of film production happening between the actual filming and the completed film
post-rock
A genre of music which uses rock instrumentation for "non-rock" purposes, often producing songs which are akin to rock music, yet still very different
post-structuralism
A doctrine that rejects structuralism’s claims to objectivity and emphasises the plurality of meaning
post-traumatic stress disorder
any condition that develops following some stressful situation or event; such as sleep disturbance, recurrent dreams, withdrawal or lack of concentration
post-war
pertaining to a period of time immediately following the end of a war; where there is a cessation of conflict
post-knight
A person who will testify to anything for the right price
post-office
{n} a place where letters are delivered for conveyance, or received from a distance
post festum
(Latin) After the festival
post hoc ergo propter hoc
Post hoc ergo propter hoc, Latin for "after this, therefore because of this", is a logical fallacy (of the questionable cause variety) which assumes or asserts that if one event happens after another, then the first must be the cause of the second. It is often shortened to simply post hoc and is also sometimes referred to as false cause or coincidental correlation. It is subtly different from the fallacy cum hoc ergo propter hoc, in which the chronological ordering of a correlation is insignificant
post-closing
Post-closing literally means after closing. It's a catch all phrase for jobs or tasks that take place AFTER the actual closing. Post-closing includes the final takedown/bringdown of title and recordation of documents, the issuance of title policies, disbursement of funds not disbursed at the closing table, stuff like that
post-fordism
(Ekonomi) The theory that modern industrial production should change from the large-scale mass-production methods pioneered by Henry Ford towards the use of small flexible manufacturing units
post-tax
(of income or profits) remaining after the deduction of taxes
post-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) A condition of persistent mental and emotional stress occurring as a result of injury or severe psychological shock
Post Office
child care
post code
letters and numbers at the end of an address which identifies the town and road name
post hoc
the logical fallacy of believing that temporal succession implies a causal relation
post hoc
In or of the form of an argument in which one event is asserted to be the cause of a later event simply by virtue of having happened earlier: coming to conclusions post hoc; post hoc reasoning
post horn
wind instrument used by postilions of the 18th and 19th centuries
post meridiem
afternoon and evening, time after noon; hours between noon and midnight
post meridiem
after noon between noon and midnight; "let's meet at 8 P
post mortem
Examination of the body to discover the cause of death
post mortem
The session attended by cast and crew after a show to discuss problems See Notes
post mortem
After death
post mortem
after death; examination of a body after death; evaluation of an event just ended
post mortem
A slang term meaning the analysis of a game after it has been completed
post mortem
examination after death or slaughter
post office
a children's game in which kisses are exchanged for pretended letters a local branch of the United States Post Office
post office
an independent agency of the federal government responsible for mail delivery (and sometimes telecommunications) between individuals and businesses in the United States
post office
office which handles postal business; area in a computer which saves electronic mail messages until they are downloaded by a user
post office
See under 4th Post
post office
a local branch of the United States Post Office
post office
Central store for the messages for users on a local area network; the post office will also ensure that messages are deliv-ered locally and might have a gateway to route any mail to other post offices or mail systems
post office
The Post Office is the national organization that is responsible for postal services. The Post Office has confirmed that up to fifteen thousand jobs could be lost
post office
yau jing guk
post office
Conceptually, a post office contains Mailboxes for a set of network users The users on the post office send and receive messages through their mailboxes
post office
A post office is a building where you can buy stamps, post letters and packages, and use other services provided by the national postal service
post office
Grand Canyon Village North Rim
post office
a children's game in which kisses are exchanged for pretended letters
post office
| Questions & Answers | Dictionary | Student Page | Map Sign Up
post processing
Post processing is the reduction, calculation and processing of global satellite data after the data has been collected in the field Post processing is usually accomplished on a computer in an office environment where appropriate software is employed to achieve optimum position solutions
post processing
off-line processing, typically run on processing servers or workstations using data typically restored from an archive
post script
P.S., additional text added to a letter or document
posted
December 9, 1998
posted
publicly announced; "the posted speed limit
posted
7/1/2000; 11: 34: 06 AM
posted
11/19/02; 11: 14: 14 AM
posted
11/23/2002; 4: 33: 05 PM
posted
a limiting dimension, speed, or loading indicating larger dimensions and higher speeds and loads can not be safely taken by the bridge
posted
7/26/01; 9: 46: 09 AM
posted
14/07/2000; 02: 18: 39
posted
3/3/2003; 10: 34: 06 AM
posted
3/24/02; 8: 52: 23 AM
posted
a limiting dimension indicating a bridge cannot safely take larger dimensions or loads or higher speeds
posted
9/21/1999; 8: 16: 08 AM
posted
9/12/2002; 9: 19: 28 AM
posted
publicly announced; "the posted speed limit"
posted
3/15/01; 2: 02: 07 PM
posted
10/24/2002; 2: 02: 29 AM
posted
Well posted up in the subject Thoroughly informed The metaphor is from posting up accounts, where one can see everything at a glance
posted
{s} assigned to a position or duty, stationed; publicized, advertised; informed; send by mail, sent via the postal service
posted
11/23/1999; 7: 35: 51 PM
posted
14/07/2000; 05: 04: 58
posted
9/2/2002; 1: 49: 26 PM
posted
12/31/2000; 11: 01: 42 PM
posted
7/9/01; 2: 22: 06 PM
posted
6/18/02; 6: 26: 51 PM
posted
4/17/2001; 6: 17: 06 AM
posted
A state of a Menu where it remains in a visible state even though a mouse button is not being held down See also spring-loaded
posted
past participle of post
posted
9/21/1999; 2: 51: 45 PM
posted
Refers to the actual revenue and expense transactions, or purchase order encumbrances, that have been fully processed (and are therefore available for Datatel reports) These transactions have been entered into or "posted" to the General Ledger (GL)
posting
Sending to a newsgroup or a message on a BBS
posting
an item inserted into a register, ledger or diary
posting
A posting is a message that is placed on the Internet, for example on a bulletin board or website, for everyone to read. Postings on the Internet can be accessed from anywhere in the world
posting
the transmission of a letter; "the postmark indicates the time of mailing"
posting
The sending of an article to a Usenet newsgroup or the placing of a message on a BBS
posting
present participle of post
posting
(bookkeeping) a listing on the company's records; "the posting was made in the cash account"
posting
A posting is an article or message sent to a newsgroup A posting is not a private message, but can be seen by thousands of people
posting
an entry in a computerized bulletin board
posting
Sending an electronic message to a newsgroup on the Internet An e-mail message that you send to a newsgroup is there for anyone on the Internet to read, and is called a Post
posting
Sending an article to a BBS or a Usenet newsgroup
posting
A single message entered into a network communications system, e g , a single message posted to a newsgroup or message board See Also: Newsgroup
posting
the place where a soldier or airman is sent (posted) for duty; the time spent there
posting
A single message entered into a network communications system E g A single message posted to a newsgroup or message board See Also: Newsgroup
posting
A message sent to a newsgroup or the act of sending such a message
posting
A single message placed into an electronic/network environment or the act of placing such a message
posting
Entering a message into a communication system e g Posting a message to a newsgroup See Also: Newsgroup
posting
The sending of an article to a Usenet newsgroups or the placing of a message on a BBS
posting
{i} positioning, placement, stationing (of a military unit)
posting
If a member of an armed force gets a posting to a particular place, they are sent to live and work there for a period. awaiting his posting to a field ambulance corps in early 1941
posting
action of the verb to post
posting
A message entered into a network communications system, such as a single message posted to a discussion group
posting
The process of transferring amounts from the journal to the ledger
posting
A single message entered into a network communications system E g A single message posted to a newsgroup or message board Related Topic: Newsgroup [Back to The Top]
posting
{i} message sent to a newsgroup or mailing list (Internet)
posting
The act of transferring an account, as from the journal to the ledger
posting
A single message entered into a network communications system (e g A single message posted to a newsgroup or message board) See Also: Newsgroup
Türkisch - Englisch
hide

Thanks for saving my hide. - Benim postumu kurtardığın için teşekkürler.

coat
fell
fur
fleece

Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. - Mary'nin postu kar gibi beyaz olan küçük bir kuzusu vardı.

made of a skin or pelt
skin
the position of sheikh in a dervish order
pelt
skin, hide, pelt, fur, coat
(dressed or undressed) skin, pelt (with its hair, wool, or fur still on it)
(used sarcastically) post, office, position
(Tıp) post
guard hair
post dolduran kimse
taxidermist
post cibum
(Tıp) post cibum
post hatası
(Bilgisayar) hata sonrası
post hoc
(Pisikoloji, Ruhbilim) post hoc
post kavgası
(deyim) rat race
post mortem
(Tıp) post mortem
post sömürgecilik
postcolonialism
post-empresyonizm
post-impressionism
post-fordizm
(Politika, Siyaset) post-fordism
post-komünizm
post-communism
post-prodüksiyon
(Sinema) post-production
post-travmatik
(Tıp) post-traumatic
post modernizm
post-modernism
Post Office
{k} PO
post
Favoriten