post

listen to the pronunciation of post
Englisch - Türkisch
postalamak

Mektubu postalamak için postaneye gitti. - He went to the post office to mail the letter.

Tom bir mektup postalamak için postaneye gitti. - Tom went to the post office to mail a letter.

posta

Evimin önünde bir postane var. - There is a post office in front of my house.

Oğluma mektupları postalattım. - I got my son to post the letters.

direk
sonrası

Modern sonrası tesislerin eksikliği birçok nakliyatçılar için sıkıntıya neden oldu. - The lack of modern post facilities caused trouble for many shippers.

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

{i} memuriyet, görev
sonra

Hokkaido'ya hareket etmeyi bir sonraki aya erteledi. - He postponed leaving for Hokkaido until next month.

Doğum doktorluğu, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgilenir. - Obstetrics deals with pregnancy, childbirth, and the postpartum period.

{f} posta ile göndermek
{i}

Biz her zaman işe giderken postaneye yakın yürürüz. - We always walk by the post office on the way to work.

İşte, şimdi cümlen gelecek kuşaklara bırakıldı! - Here, your sentence is now consigned to posterity!

{i} küçük ticaret merkezi
{i} kurye
{i} kolon

Köprü on kolonla destekleniyor. - The bridge is supported by 10 posts.

vazifelendirmek
{f} 1. koymak, yerleştirmek. 2
{f} ilan etmek
ahşap dikme
{f} (ilan) yapıştırmak
{i} sütun

Başını bir sütuna çarptı. - He bumped his head against a post.

(Ticaret) -den sonra
(Aydınlatma) iğne
orun
(Havacılık) mahalli
(Havacılık) payanda
kaydetme
(Denizbilim) bodoslama
yerleştirmek
vazife
(Tıp) post
atamak
karakol
postaya atmak
garnizon
(yarışta) başlama/bitiş çekidi
kazık
sakçı çekidi
kışla
dikmek
görev

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

O, hastalık nedeniyle görevinden istifa etti. - He resigned his post on account of illness.

koymak
tayin etmek
(adam) göndermek
nöbet
{f} postala

Lütfen mektupları postalamayı unutma. - Please remember to post the letters.

Oğluma mektupları postalattım. - I got my son to post the letters.

-sonrası

post game - oyun sonarsı.

{i} mektup [brit.]
{i} nokta
{i} yer

Postane, şehrin merkezinde yer almaktadır. - The post office is located in the center of the town.

Buraya posta gönderme yerine Twitter'ı kullan. - Instead of posting here, use Twitter.

{i} nöbet yeri
{f} bilgi vermek
{f} geçirmek (kayıt)
{f} aydınlatmak
{f} afişle ilan etmek
{f} afişe etmek
{f} asmak (afiş)
kışla/posta/direk
{f} yerleştirmek [ask.]
{f} ilan yapıştırmak
{f} yapıştırmak (ilan)
(kayıtları) günlük defterden ana
{i} yabancıların kurduğu alışveriş yeri
{f} görevlendirmek
(power ON SELF TEST) otomatik sınama
(Diş Hekimliği) sonra, arkasında anlamında
{f} aktarmak (kayıt)
(Askeri) DİKME: Köprüde tabanlı dikme ayaklarda dikme kısmı
pref. sonraki
kusurlarını açığa vurmak
{f} dikmek (nöbetçi)
adını listeye koymak
{i} ordugâh
İng. postalamak, postaya vermek
post office
postane

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Yakında bir postane var. - There is a post office close by.

post cibos
(Tıp) yemeklerden sonra
post dated
(Kanun) ileri tarih taşıyan
post day
(Ticaret) posta günü
post dose
(Tıp) doz sonrası
post edit
(Bilgisayar) son biçimleme
post error
(Bilgisayar) gönderme hatası
post facto
sonradan
post hole
Mesaj delik
post mark
posta pulu
post modern
postmodern
post news
(Bilgisayar) haber postala
post office protocol
posta iletişim kuralı
post office protocol
(Askeri,Bilgisayar) posta ofisi protokolü
post reply
(Bilgisayar) yanıt gönder
post sight
(Askeri) çubuk arpacık
post text
(Bilgisayar) metni postala
post to
(Bilgisayar) postala
post war
(Askeri) harp sonrası
post war
(Askeri) harp ertesi
post box
posta kutusu
post chaise
posta arabası
post exchange
ordu kooperatifi
post horse
posta atı
post office
postahane

Köşe başında postahane vardı. - There used to be a post office on the corner.

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

post road
posta yolu
post-
(önek) sonra
post-free
posta verginsiz
post address
posta adresi
post amnesty
genel af sonrası dönem
post apocalyptic
kıyamet sonrası
post bag
Mesaj çanta
post bail
Mesaj kefalet
post card
kartpostal
post code
posta kodu
post consumer
ilk kullanıcı
post critical
kritik noktadan sonra
post date
Mesaj Tarih
post disaster
felaket sonrası
post head
sonrası baş
post hoc
bir olayın bir başka olaydan daha önce olmasından dolayı sonraki olayın oluşma nedeni olduğunun iddia edilmesi
post hoc ergo propter hoc
Bir olayın bir başka olaydan daha önce olmasından dolayı sonraki olayın oluşma nedeni olduğunun iddia edilmesi
post house
sonrası ev
post mark
Mesaj işareti
post meridiem
öğleden sonra
post mortem
öldükten sonra
post processing
post işleme
post room
Mesaj oda
post sentries around
Mesaj nöbetçiler etrafında
post treatment
Tedavi sonrası
post-acquisition
edinim sonrası
post-autistic
post otistik
post-burn scar
yanık sonrası oluşan sıkar dokusu
post-college
kolej sonrası eğitim
post-concussive
şok sonrasına ilişkin
post-crash
iflas sonrası
post-fordism
(Ekonomi) Esnek birikim: Kapitalist dünyayı 1970’lerden beri yakından inceleyen araştırmacıların çoğu kapitalist üretim örgütlenmesini, tüketim ve birikimde önemli bazı şeylerin oluştuğunu belirtmektedir. Genellikle “post-fordizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “esnek birikim” terimleriyle ifade edilen bu değişikliklerin doğası ile ilgili tartışmalar “esneklik” düşüncesine yakınlaşma eğilimindedir
post-installed
kurulum sonrası
post-multiplication
Son çarpan
post-nasal drip
Geniz akıntısı
post-op
ameliyat sonrası
post-paid
posta ücreti ödenmiş
post-sale
(Pazarlama) Satış sonrası
post-tension
son germe
post-translational
post-translasyonel
post-treatment
tedavi sonrası
post hoc
(Pisikoloji, Ruhbilim) post hoc
post mortem
(Tıp) post mortem
post secondary
lise sonrası
posted
(Bilgisayar) postalama tarihi
posted
postalanan
posting
(Bilgisayar) postalarken
posting
(Ticaret) ilan

Facebook'ta özel fotograflar ilan etmeyi durdurmalısın. - You need to stop posting private photos on Facebook.

posting
sonradan ekleme
posting
kuzeye doğru
posted
{f} postala

Postaladığım şeyi nasıl iptal edeceğimi anlayamıyorum. - I can't figure out how to delete what I just posted.

Dün bloğa bir giriş postaladı. - She posted an entry to the blog yesterday.

posting
postalama
posting
bir göreve atanma
post graduate
yüksek lisans
post mortem
iş sonrası yapılan toplantı
post processing
(Bilgisayar) Son işlem, art işlem
post purchase
(Pazarlama) Satın alma sonrası
post up
(Spor) (Basketball) play in a position near the basket, along the side of the key
posted
postalanmış
posting
kaydediyor
post graduate
(Askeri) İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ: Yüksek tahsilden sonra ihtisas tahsili yapan öğrenci
post mortem
öldükten sonra yapılan
post mortem
öldükten sonraki
post mortem
otopsi
post mortem
analiz
post office
öpücük oyunu [amer.]
post office
postane. post-office box posta kutusu
post office
posta

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

Evimin önünde bir postane var. - There is a post office in front of my house.

post office
öpücük oyunu
post up
deftere geçirmek
post up
deftere kaydetmek
post up
tam bilgi vermek
post up
yapıştırmak
post up
asmak (afiş)
post up
bilgi vermek
post up
yapıştırmak (ilan)
posting
{i} atama
posting
(Askeri) ESAS KAYDINA GEÇİRME: Bir hesabı günlük defterden defterikebire geçirme, bir defterden diğerine geçirme
posting
ivedi
Türkisch - Türkisch
Tüylü hayvan derisi
(Osmanlı Dönemi) Mc: Makam, mevki
(Osmanlı Dönemi) f. Tüylü hayvan derisi
üzerine oturmak için tüyü ile beraber kurutulmuş veya tabaklanmış hayvan derisi, posteki
Sınır ve benzeri yerlerde bulunan gözetleme noktası, gözetleme kulesi
Makam
Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılır
Tarikatlarda şeyhlik makamı, şeyhin oturduğu bir yeri veya nesne
Tarikatlarda şeyhlik makamı
Englisch - Englisch
Power-On Self-Test
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post
A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth
A message posted in an electronic forum
A method of sending mail by a relay system of horses and riders
A pole in a battery
To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review

Post no bills.

To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog

I couldn't figure it out so I posted a question on Usenet.

after; especially after a significant event that has long-term ramifications

Lew reckons he had three options for the cash-cow which was Premier post the Coles sale.

To pay (a blind)

Since Jim was new to the game, he had to post $4 in order to receive a hand.

A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches
To send to an electronic forum
An individual message or parcel sent by mail
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly

He prided himself on looking neat even when he was riding post.

Any mail system for sending tangible messages or parcels

sent via post; parcel post''.

sent via the postal service
a stud; a two-by-four
A location on a basketball court near the basket
a prolonged final melody note, among moving harmony notes
To send mail

Mail items posted before 7.00pm within the Central Business District and before 5.00pm outside the Central Business District will be delivered the next working day.

An assigned station; a guard post
goalpost
pref. after, later, subsequent to
{v} to hasten, station, put, expose, delay, carry accounts to a ledger
{n} a messenger, office, place, piece of timber, a species of paper, letter paper
{i} series of self-tests that a computer performs at startup (Computers)
American manufacturer of breakfast cereals and the coffee-substitute Postum. American etiquette authority. She wrote Etiquette: The Blue Book of Social Usage (1922) and a popular syndicated newspaper column. American aviator who made the first solo flight around the world (1933). Post Charles William Post Emily post and beam system Post Impressionism post traumatic stress disorder Washington Post The
To send a message to a discussion group or list
{f} assign to a position or duty, station; publicize, advertise; inform; send electronic mail to a newsgroup (Computers); send by mail; move up and down in a saddle (Equitation); travel quickly
See the Table under Paper
A size of printing and writing paper
in trotting
A particular method of sending mail; sent via post
enter on a public list
United States aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935)
A station, office, or position of service, trust, or emolument; as, the post of duty; the post of danger
To send a message to a mailing list or newsgroup
To post is to submit or send a message to a discussion list A post is a message
A post is a single message sent to a newsgroup or message board
the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station"
display, as of records in sports games mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman"
The doorpost of a victualer's shop or inn, on which were chalked the scores of customers; hence, a score; a debt
affix in a public place or for public notice; "post a warning"
display, as of records in sports games
United States female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960)
assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him in Timbuktu"
assign to a station
A pole or pillar, carved and painted with a series of totemic symbols, set up before the house of certain Indian tribes of the northwest coast of North America, esp
when you turn on your PaceBook, it will first run through the POST, a series of software-controlled diagnostic tests The POST checks system memory, motherboards circuitry,keyboard, mouse, monitor (LCD), touch screen and other I/O (input/output) devices (printers, for example are output devices)
the delivery and collection of letters and packages; "it came by the first post"; "if you hurry you'll catch the post" an upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position; "he set a row of posts in the ground and strung barbwire between them" a pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the corner of the lot was indicated by a stake" the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station" United States manufacturer of breakfast cereals and Postum (1854-1914) United States female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960) United States aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935) publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news on the bulletin board" display, as of records in sports games mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman" put up; "post a sign"; "post a warning at the dump" affix in a public place or for public notice; "post a warning" ride Western style and bob up and down in the saddle in in rhythm with a horse's trotting gait transfer (entries) from one account book to another assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him in Timbuktu" enter on a public list
A user-generated message or reply found within a forum or discussion area
United States manufacturer of breakfast cereals and Postum (1854-1914)
Text writing that a visitor types in and 'posts' to a message board or forum for others to read and reply to
Indians of the Koluschan stock
To inform; to give the news to; to make (one) acquainted with the details of a subject; often with up
To rise and sink in the saddle, in accordance with the motion of the horse, esp
To post is to send a message to a newsgroup or forum for other members to read and respond to
With post horses; hence, in haste; as, to travel post
A station, or one of a series of stations, established for the refreshment and accommodation of travelers on some recognized route; as, a stage or railway post
When you send a message to a newsgroup, you are posting a message to a newsgroup Find out more about newsgroups
An established conveyance for letters from one place or station to another; especially, the governmental system in any country for carrying and distributing letters and parcels; the post office; the mail; hence, the carriage by which the mail is transported
Firmer density of midsole material added to the inner side of the shoe A post is designed to reduce overpronation
Haste or speed, like that of a messenger or mail carrier
The place at which anything is stopped, placed, or fixed; a station
To travel with post horses; figuratively, to travel in haste
To carry, as an account, from the journal to the ledger; as, to post an account; to transfer, as accounts, to the ledger
a pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the corner of the lot was indicated by a stake"
ride Western style and bob up and down in the saddle in in rhythm with a horse's trotting gait
The act of sending a message to a particular network newsgroup
Posting is Internet talk for sending a message to a newsgroup, where it can be read by anyone looking over the newsgroup
post box
A box in which post can be left by the sender to be picked up by a courier

Would you take these letters down to the post box please - they've already got stamps.

post boxes
plural form of post box
post chaise
A horse-drawn carriage, closed and with four wheels, historically used to transport mail and passengers

She had lately remitted the trespass of a stage-coachman, who had overturned her post-chaise into a ditch;.

post count
The number of messages written by a user on an internet forum or message board
post festum
after the fact; too late
post game
Of or pertaining to the time after a sports game, especially the commentary of sportscasters after a professional game
post game
The commentary of sportscasters after a professional sports event
post games
plural form of post game
post hoc
An instance of the post hoc ergo propter hoc fallacy, in which temporal order is confused with causation
post hoc
after the fact
post hocs
plural form of post hoc
post horn
a valveless cylindrical brass or copper instrument with cupped mouthpiece, used to signal the arrival or departure of a post rider or mail coach
post meridiem
after noon, in the afternoon

We reached that amiable town around two hours post meridiem, exceedingly hungry from our anxieties en route.

post mold
Evidence of a post (presumably of wood) hole location, discerned during archeological excavation from differences (color, texture, constituents, etc.) of soil in the cavity compared with surrounding matrix soil. The cavity, serving as a mold for the soil and debris (the fill soil) from ambient natural erosion and weathering, became filled over time, indicating the approximate shape of the erstwhile post
post mortem
An investigation of a corpse to determine the cause of death; an autopsy
post mortem
Occurring after death

The injuries were found to have been caused post mortem.

post mortem
Any investigation after something considered unsuccessful, especially used of meetings, games and sports, software development, and projects of any kind
post mortems
plural form of post mortem
post oak bluff
A type of bluff in no limit poker, where an individual bets a small amount to suggest that she has a strong hand and would like to be called
post oak bluffs
plural form of post oak bluff
post office
A children's game
post office
A place (building, office, shop, or counter) concerned with the business of delivering letters, post or mail and selling stamps, etc
post office
An organisation that delivers letters (for example, Canada Post, Royal Mail, United States Postal Service)
post offices
plural form of post office
post scripts
plural form of post script
post scriptum
Written afterwards; appended

Have you ever written “PS” at the end of a letter? If so, you've used Latin words. “PS” stands for the Latin words “post scriptum”, or “after the writing”.

post-
behind
post-
after, later
post-apocalyptic
The genre of fiction taking place after the apocalypse
post-apocalyptic
Of or pertaining to the events after the apocalypse
post-apocalyptic
Of or pertaining to the post-apocalyptic genre

Stephen King is an author of post-apocalyptic fiction.

post-chaise
Alternative form of post chaise
post-decrement
To perform such an operation upon
post-decrement
A decrement operation that takes place after evaluation of the expression that contains the variable being decremented
post-haste
Very great hurry

Of this post-haste and rummage in the land..

post-haste
quickly, as fast as someone travelling post; with great speed
post-increment
To perform such an operation upon
post-increment
An increment operation that takes place after evaluation of the expression that contains the variable being incremented
post-kinetic
Following destructive warfare

we work with the Special Forces on post-kinetic security.

post-lingual deafness
The contracting of deafness after acquiring a first language
post-match
Happening after a match
post-modern
Of, relating to, or having the characteristics of postmodernism, especially as represented in art, architecture, literature, science, or philosophy that reacts against an earlier modernism
post-mortem
Alternative spelling of post mortem
post-nasal drip
The accumulation in the throat or back of the nose of excessive mucus produced by the sinuses
post-operative
Soon after surgery

The post-operative procedure is as follows.

post-operative
Like someone who has recently had surgery

She was looking even paler, more post-operative, as it were, than she had on waking.

post-oral
Alternative spelling of postoral
post-order
Alternative spelling of postorder
post-ovulation
Pertaining to the period immediately after ovulation

Progesterone concentrations rise rapidly in the mare and any post-ovulation treatment carries an increased risk of uterine contamination.

post-ovulation
After ovulation

Surgeries could be scheduled on day 10 or 14 post ovulation of a regular menstrual cycle.

post-partum
Pertaining to the period immediately after childbirth
post-processing
processing after other processes have been completed
post-production
The stages of film production happening between the actual filming and the completed film
post-rock
A genre of music which uses rock instrumentation for "non-rock" purposes, often producing songs which are akin to rock music, yet still very different
post-structuralism
A doctrine that rejects structuralism’s claims to objectivity and emphasises the plurality of meaning
post-traumatic stress disorder
any condition that develops following some stressful situation or event; such as sleep disturbance, recurrent dreams, withdrawal or lack of concentration
post-war
pertaining to a period of time immediately following the end of a war; where there is a cessation of conflict
post-knight
A person who will testify to anything for the right price
post-office
{n} a place where letters are delivered for conveyance, or received from a distance
post festum
(Latin) After the festival
post festum
(Latin) Too late, or after the fact
post hoc ergo propter hoc
Post hoc ergo propter hoc, Latin for "after this, therefore because of this", is a logical fallacy (of the questionable cause variety) which assumes or asserts that if one event happens after another, then the first must be the cause of the second. It is often shortened to simply post hoc and is also sometimes referred to as false cause or coincidental correlation. It is subtly different from the fallacy cum hoc ergo propter hoc, in which the chronological ordering of a correlation is insignificant
post-fordism
(Ekonomi) The theory that modern industrial production should change from the large-scale mass-production methods pioneered by Henry Ford towards the use of small flexible manufacturing units
post-tax
(of income or profits) remaining after the deduction of taxes
Post Office
child care
post code
letters and numbers at the end of an address which identifies the town and road name
post hoc
In or of the form of an argument in which one event is asserted to be the cause of a later event simply by virtue of having happened earlier: coming to conclusions post hoc; post hoc reasoning
post hoc
the logical fallacy of believing that temporal succession implies a causal relation
post horn
wind instrument used by postilions of the 18th and 19th centuries
post meridiem
afternoon and evening, time after noon; hours between noon and midnight
post meridiem
after noon between noon and midnight; "let's meet at 8 P
post mortem
After death
post mortem
Examination of the body to discover the cause of death
post mortem
after death; examination of a body after death; evaluation of an event just ended
post mortem
A slang term meaning the analysis of a game after it has been completed
post mortem
examination after death or slaughter
post mortem
The session attended by cast and crew after a show to discuss problems See Notes
post office
office which handles postal business; area in a computer which saves electronic mail messages until they are downloaded by a user
post office
an independent agency of the federal government responsible for mail delivery (and sometimes telecommunications) between individuals and businesses in the United States
post office
Grand Canyon Village North Rim
post office
| Questions & Answers | Dictionary | Student Page | Map Sign Up
post office
a children's game in which kisses are exchanged for pretended letters a local branch of the United States Post Office
post office
See under 4th Post
post office
a local branch of the United States Post Office
post office
Central store for the messages for users on a local area network; the post office will also ensure that messages are deliv-ered locally and might have a gateway to route any mail to other post offices or mail systems
post office
The Post Office is the national organization that is responsible for postal services. The Post Office has confirmed that up to fifteen thousand jobs could be lost
post office
yau jing guk
post office
Conceptually, a post office contains Mailboxes for a set of network users The users on the post office send and receive messages through their mailboxes
post office
A post office is a building where you can buy stamps, post letters and packages, and use other services provided by the national postal service
post office
a children's game in which kisses are exchanged for pretended letters
post processing
Post processing is the reduction, calculation and processing of global satellite data after the data has been collected in the field Post processing is usually accomplished on a computer in an office environment where appropriate software is employed to achieve optimum position solutions
post processing
off-line processing, typically run on processing servers or workstations using data typically restored from an archive
post script
P.S., additional text added to a letter or document
posted
12/31/2000; 11: 01: 42 PM
posted
Well posted up in the subject Thoroughly informed The metaphor is from posting up accounts, where one can see everything at a glance
posted
{s} assigned to a position or duty, stationed; publicized, advertised; informed; send by mail, sent via the postal service
posted
11/23/1999; 7: 35: 51 PM
posted
14/07/2000; 05: 04: 58
posted
9/2/2002; 1: 49: 26 PM
posted
14/07/2000; 02: 18: 39
posted
7/9/01; 2: 22: 06 PM
posted
6/18/02; 6: 26: 51 PM
posted
4/17/2001; 6: 17: 06 AM
posted
A state of a Menu where it remains in a visible state even though a mouse button is not being held down See also spring-loaded
posted
past participle of post
posted
3/15/01; 2: 02: 07 PM
posted
10/24/2002; 2: 02: 29 AM
posted
7/26/01; 9: 46: 09 AM
posted
publicly announced; "the posted speed limit"
posted
9/12/2002; 9: 19: 28 AM
posted
9/21/1999; 8: 16: 08 AM
posted
a limiting dimension indicating a bridge cannot safely take larger dimensions or loads or higher speeds
posted
3/24/02; 8: 52: 23 AM
posted
3/3/2003; 10: 34: 06 AM
posted
Refers to the actual revenue and expense transactions, or purchase order encumbrances, that have been fully processed (and are therefore available for Datatel reports) These transactions have been entered into or "posted" to the General Ledger (GL)
posted
a limiting dimension, speed, or loading indicating larger dimensions and higher speeds and loads can not be safely taken by the bridge
posted
11/23/2002; 4: 33: 05 PM
posted
11/19/02; 11: 14: 14 AM
posted
7/1/2000; 11: 34: 06 AM
posted
publicly announced; "the posted speed limit
posted
December 9, 1998
posted
9/21/1999; 2: 51: 45 PM
posting
Sending to a newsgroup or a message on a BBS
posting
A single message placed into an electronic/network environment or the act of placing such a message
posting
A posting is a message that is placed on the Internet, for example on a bulletin board or website, for everyone to read. Postings on the Internet can be accessed from anywhere in the world
posting
an item inserted into a register, ledger or diary
posting
the transmission of a letter; "the postmark indicates the time of mailing"
posting
Entering a message into a communication system e g Posting a message to a newsgroup See Also: Newsgroup
posting
n Noun corresp to v {post} (but note that {post} can be nouned) Distinguished from a `letter' or ordinary {email} message by the fact that it is broadcast rather than point-to-point It is not clear whether messages sent to a small mailing list are postings or email; perhaps the best dividing line is that if you don't know the names of all the potential recipients, it is a posting
posting
An article which is sent to usenet or the sending itself You are "posting" an article into a newsgroup
posting
(bookkeeping) a listing on the company's records; "the posting was made in the cash account
posting
verb The action of sending in a message to a newsgroup The type of message does not matter It can be a reply or even a new message Both constitute an action called posting
posting
A single message entered into a network communications system E g A single message posted to a newsgroup or message board
posting
A message sent to a newsgroup or the act of sending such a message
posting
a sign posted in a public place as an advertisement; "a poster advertised the coming attractions"
posting
Sending a message to a discussion group or other public message area on the Internet The message itself is called a "post "
posting
If you get a posting to a different town or country, your employers send you to work there, usually for several years. He was rewarded with a posting to New York see also post
posting
Can refer to a message or article that appears on a newsgroup or message board system, or the act of sending an electronic message to a newsgroup or message board
posting
A single message entered into a network communications system (e g A single message posted to a newsgroup or message board) See Also: Newsgroup
posting
A single message entered into a network communications system E g : A message posted to a newsgroup or message board
posting
The act of transferring an account, as from the journal to the ledger
posting
{i} message sent to a newsgroup or mailing list (Internet)
posting
A single message entered into a network communications system E g A single message posted to a newsgroup or message board Related Topic: Newsgroup [Back to The Top]
posting
The process of transferring amounts from the journal to the ledger
posting
A message entered into a network communications system, such as a single message posted to a discussion group
posting
action of the verb to post
posting
If a member of an armed force gets a posting to a particular place, they are sent to live and work there for a period. awaiting his posting to a field ambulance corps in early 1941
posting
{i} positioning, placement, stationing (of a military unit)
posting
The sending of an article to a Usenet newsgroups or the placing of a message on a BBS
posting
Sending a message to a newsgroup
Türkisch - Englisch
hide

Thanks for saving my hide. - Benim postumu kurtardığın için teşekkürler.

coat
fell
fur
fleece

Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. - Mary'nin postu kar gibi beyaz olan küçük bir kuzusu vardı.

made of a skin or pelt
skin
the position of sheikh in a dervish order
pelt
skin, hide, pelt, fur, coat
(dressed or undressed) skin, pelt (with its hair, wool, or fur still on it)
(used sarcastically) post, office, position
(Tıp) post
guard hair
post dolduran kimse
taxidermist
post cibum
(Tıp) post cibum
post hatası
(Bilgisayar) hata sonrası
post hoc
(Pisikoloji, Ruhbilim) post hoc
post kavgası
(deyim) rat race
post mortem
(Tıp) post mortem
post sömürgecilik
postcolonialism
post-empresyonizm
post-impressionism
post-fordizm
(Politika, Siyaset) post-fordism
post-komünizm
post-communism
post-prodüksiyon
(Sinema) post-production
post-travmatik
(Tıp) post-traumatic
post modernizm
post-modernism
Post Office
{k} PO
post
Favoriten