duty

listen to the pronunciation of duty
Englisch - Türkisch
görev

Her insanın yapacak bir görevi vardır. - Each person has a duty to do.

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

vazife

Kanunlara uymak herkesin vazifesi. - To obey the laws is everyone's duty.

Ben ebevenylerime yardım etmenin benim vazifem olduğunu hesaba katarım. - I consider it my duty to help my parents.

(Askeri) GÖREV: Askeri personelin atanmış oldukları belirli iş veya işyeri
{i} hizmet

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

(Fotoğrafçılık) fotoğraf
(Ticaret) rüsum
kapasite
sorumluluk

Senin görevin ülkeni bir yabancı işgalinden kurtarmak. - Your duty is to save your country from a foreign invasion.

İşi bitirmek sizin göreviniz. - It's your duty to finish the job.

vergi

Bu mallar için gümrük vergisi yok. - These goods are free of duty.

Bu mallar gümrük vergisinden muaftır. - These articles are all exempt from duty.

{i} gümrük

Burada gümrüksüz şeyler alabilir miyim? - Can I buy things here duty-free?

Bu bir gümrüksüz-mallar mağazası mı? - Is this a duty-free shop?

(Askeri) en erken varış tarihi; tümen üstü kademe (Kara Kuvvetleri); uzatılmış aktif görev
{i} ödev

Ödevsiz hak, imtiyazdır. - A right without a duty is a privilege.

kudret
{i} gümrük vergisi

Bu mallar için gümrük vergisi yok. - These goods are free of duty.

Bu mallar gümrük vergisinden muaftır. - These articles are all exempt from duty.

duty of water belirli bir alanı sulamak için gerekli olan
{i} yükümlülük
boyun eğme
gümrük resmi
görev,gümrük tarifesi
(Mukavele) gümrük tarifesi; görev
güç

Tom'un güçlü bir görev duygusu var. - Tom has a strong sense of duty.

(Ticaret) tarife
yer

Görevimi yapabildiğim en iyi şekilde yerine getireceğim. - I will do my duty to the best of my ability.

Ne olursa olsun vazifemizi yerine getirmeliyiz. - Come what may, we must do our duty.

uhde
duty-free
gümrüksüz

Bu bir gümrüksüz-mallar mağazası mı? - Is this a duty-free shop?

Gümrüksüz mağazalardan herhangi bir şey almadım. - I didn't buy anything at the duty-free shops.

duty free
(Kanun,Ticaret) gümrük vergisinden muaf
duty cycle
(Bilgisayar) hizmet çevrimi
duty cycle
Görev Döngüsü
duty cycle
(Ticaret) iş zamanı
duty cycle
iş çevrimi
duty cycle
görev çevrimi
duty due
(Ticaret) tahakkuk eden vergi
duty free
(Ticaret) gümrükten muaf
duty free
(Politika, Siyaset) gümrükten muafiyet
duty officer
(Askeri) nöbetçi subay
duty paid
(Kanun) vergisi ödenmiş
duty ratio
(Bilgisayar,Ticaret) çalışma doluluğu oranı
duty ratio
(Bilgisayar) çalışma doluluk oranı
duty roster
(Ticaret) görev çizelgesi
duty roster
(Askeri) hizmet sıra çizelgesi
duty roster
(Ticaret) görev pusulası
duty term
(Ticaret) görev süresi
duty to
-e karşı sorumluluk
duty towards
-e karşı sorumluluk
duty unpaid
(Kanun) vergisi ödenmemiş
duty call
mecburi ziyaret
duty free shop
gümrüksüz satış mağazası
duty mark
gümrük damgası
duty on exports
ihracat vergisi
duty to disclose
bildirme görevi
duty-free
gümrükten muaf
duty-free shops
vergisiz satış mağazaları
duty-paid
gümrük vergisi verilmiş
duty bearer
Vazife/görev yükümlülüğünü üzerinde bulunduran kişi
duty calls
görev aramalar
duty ethic
görev bilinci/ahlaki
duty free
Gümrüksüz
duty manager
İşletmeden sorumlu idareci
duty of care
bakım görevi
duty pump
görev pompa
duty-free shop
Gümrüksüz mallar mağazası
duty-free shop
gümrüksüz satış mağazası
duty assignment
(Askeri) MEMURİYET GÖREVİ: Bir askeri birlikteki belirli bir mevkiye atanan bir kimse tarafından, normal olarak, deruhte edilen, birbiri ile yakından ilgili, vazife ve sorumluluklar grubu. Bir askeri meslek ihtisası, bir şahsı, genellikle çeşitli memuriyet görevlerine ehil kılar. Buna "duty position" da denir
duty branch
(Askeri) görev sınıfı
duty branch
(Askeri) GÖREV SINIFI: Bir subayın bir memuriyet görevi olarak veya, a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı özel emriyle. b) Subayları kıtalar yanında Kurmay sınıfında geçici olarak görevlendirme yetkisine sahip general rütbesindeki subaylar tarafından verilmek suretiyle hizmet gördüğü sınıf
duty free shop
gümrüksüz mallar mağazası
duty military occupational specialty
(Askeri) görev askeri meşguliyet mütehassısı
duty not involving flying
(Askeri) uçuş içermeyen görev
duty officer
(Askeri) NÖBETÇİ SUBAYI: Belirli bir süre içinde, acele hallerde müracaat edilmek üzere, daima hazır bulunacak olan subay
duty officer
(Askeri) Nöbetçi subayı
duty paid
gümrüğü ödenmiş
duty position
(Askeri) MEMURİYET GÖREVİ: Bak. "duty assignment"
duty ratio
calisma dolulugu orani
duty relief arrangement
(Avrupa Birliği) gümrük muafiyet düzenlemesi
duty roster
(Askeri) HİZMET SIRA ÇİZELGESİ: Nöbet, perakende hizmet, mutfak görevi vesaire gibi, her şahsın yaptığı görevleri gösteren birlik personel çizelgesi. Bu çizelgenin tutulmasından maksat; gelecek hizmet sırası tarihini tespit etmek ve görevlerin, birlik personeli arasında, adilane dağılmasını sağlamaktır
duty station
(Askeri) GÖREV YERİ: Bir subay veya erin görev yapmak üzere atanmış olduğu askeri müessese veya mevki
duty status
(Askeri) FİİLİ GÖREV DURUMU: Askerlik görevini tam olarak yapmakta olduğu kabul edilen tam maaş almaya hak kazanmış subay veya erat sınıfına mensup şahsın durumu. Bu terimi; faal görev yapabilecek durumda oluş anlamına gelen (active duty status) ile karıştırmamalıdır
duty to/towards
-e karşı sorumluluk
duty with troop unit
(Askeri) KITA HİZMETİ: Bak. "duty with traops"
duty with troop units
(Askeri) Kıta hizmeti
duty with troops
(Askeri) KITA HİZMETİ: Bir subay, aşağıdaki görevlere atandığı ve bu görevleri yaptığı zaman kıta hizmetindedir. a) Onaylı bir TMK çizelgesine göre çalışan bir birlikteki görev yeri. b) Sınıf okulları, eğitim birlikleri, birlik eğitim merkezleri ve değiştirme personeli eğitim merkezlerinde bir görev yeri. c) İdari veya disiplin dışı maksatlar için kurulmuş birliklerde, bir subayın direkt emir ve komuta yetkisini kullandığı bir görev yeri. Buna "duty with troop unit" de denir
dumping duty
(Ticaret) damping gümrük resmi
dutiful
sorumluluk sahibi
dutiful
saygılı

Bu kız hep iyi ve saygılıydı. - This girl was always good and dutiful.

dutiful
itaatli
duty cycle
(Bilgisayar,Teknik) doluluk boşluk oranı
on duty
(Fiili Deyim ) görev beşında , nöbette
breach of duty
(Ticaret) görevin ihmali
civic duty
(Kanun) vatandaşlık vazifesi
civic duty
(Kanun) yurttaşlık ödevi
civic duty
(Politika, Siyaset) vatandaş sorumluluğu
continuous duty
(Bilgisayar) sürekli çalışma
delivered duty paid
(Ticaret) ddp
delivered duty unpaid
(Ticaret) ddu
delivered ex quay (duty paid)
(Ticaret) deq
disabled on active duty
(Askeri) vazife malulü
duties
(Ticaret) gümrük vergileri
dutiful
görevini bilen
dutiful
görevine bağlı
dutiful
sorumluluk taşıyan
excess profit duty
(Ticaret) olağanüstü kazanç vergisi
excise duty
(Ticaret) satış vergisi
execution of duty
(Kanun) vazifeyi icra
execution of duty
(Kanun) vazifenin icrası
exempt from duty
(Ticaret) gümrükten muaf
gross duty
brüt sulama suyu miktarı
guard duty
nöbet hizmeti
heavy duty
(Otomotiv,Teknik) ağır hizmete uygun
heavy duty
ağır hizmet tipi
impose a duty on
(Ticaret) vergiye bağlamak
impose duty
görev vermek
legacy duty
(Kanun) veraset ve intikal vergisi
liable to duty
(Ticaret) gümrüğe tabi
on duty
nöbetçi

Polis o gün nöbetçiydi. - The policeman was on duty on that day.

on duty
nöbetçi olmak
on duty for the day
nöbetçi olmak
perform a duty
görev yapmak
perform a duty
görev görmek
perform duty
görmek
periodic duty
(Bilgisayar,Teknik) dönemli çalışma
relieve of duty
görevden almak
religious duty
farz
reserve duty
(Askeri) ihtiyatlık hizmeti
resume one's duty
görevine dönmek
seduce away from duty
ayartmak
specific customs duty
(Ticaret) spesifik gümrük vergisi
subject to duty
(Ticaret) gümrüğe tabi
varying duty
değişen yükte çalışma
breach of duty
görevi yapmama
call for duty
göreve çağır
call for war duty
savaş görevine çağır
civic duty
vatandaşlık görevi
compound duty
gümrük resmi
customs duty
gümrük resmi
customs duty
gümrük vergisi
death duty
veraset vergisi
dereliction of duty
görevi ihmal
dutifully
vazifesini bilerek
dutifulness
hürmetkarlık
estate duty
intikal vergisi
estate duty
veraset vergisi
excise duty
özel tüketim vergisi
exemption from duty
gümrük muafiyeti
export duty
ihracat vergisi
export duty
ihraç resmi
export duty
ihracat resmi
fail in one's duty
görevinde kusur etmek
free from duty
{i} görevden muaf
free of customs duty
gümrük vergisinden muaf
heavy duty
dayanıklı
heavy duty
ağır yük
heavy duty
ağır iş
high duty cast iron
dayanıklı döküm demiri
import duty
ithalat vergisi
inland duty
dahili vergi
intermittent duty
aralıklı hizmet
inward duty
giriş resmi
legal duty
yasal sorumluluk
light duty
hafif iş
line duty
sınır işi
line of duty
gümrük hattı
off duty
izinli

Cumartesi öğleyin izinli olacağım. - I'll be off duty at noon on Saturday.

Ben bugün izinli olduğunu düşündüm. - I thought you were off duty today.

off duty
serbest
on duty
nöbette
on duty
iş başında
on-duty court
nöbetçi mahkeme
probate duty
veraset vergisi
prohibitive duty
engelleyici gümrük vergisi
protective duty
koruma vergini
safeguarding duty
koruyucu gümrük resmi
sea duty
deniz görevi
shore duty
sahil görevi
stamp duty
damga resmi
stamp duty
damga vergisi
tonnage duty
tonaj vergisi
tour of duty
iş gezisi
above and beyond the call of duty
(deyim) Much more than should be expected

If your waiter goes beyond the call of duty, leave a bigger tip.

be on night duty
gece nöbeti olmak
devoir, duty, mission
görev, görev, misyon
dutifulness
hürmetkarlik
duty to
vazife etmek
fiduciary duty
(Kanun) Güvene dayanan görev
heavy-duty
ağır vergili
light duty
yorucu olmayan iş/görev
reported for duty
görev için rapor
succession duty
veraset ve intikal vergisi
upon duty
görev üzerine
a duty
boyununun borcu
dutiful
{s} işine saygılı
dutiful
hürmetkarlık
dutiful
görevini bilen vazifeşinas
dutiful
hürmetkâr
dutiful
vazifeşinas
dutiful
{s} ödevcil
dutiful
hürmetkarane
dutiful
dutifulness vazifeşinaslık
dutifully
görev duygusuyla
dutifully
sorumluluğunu bilerek
dutifulness
sorumluluğunu bilme
duty free
gümrük ödemeden
Englisch - Englisch
A period of time spent at work or doing a particular task

I’m on duty from 6 pm to 6 am.

describing a workload as to its idle, working and de-energized periods
A tax placed on imports or exports; a tariff
That which one is morally or legally obligated to do

She felt it was her bounden duty to tell the police about the incident.

One's due, something one is owed; a debt or fee

Take that which is thy duty, and goo thy waye.

{n} obedience, obligation, a tax, custom
{v} to iimpose a duty or customs
work that you are obliged to perform for moral or legal reasons; "the duties of the job"
That which is due; payment
United States
a tax imposed on imports by the customs authority of a country
Your duties are tasks which you have to do because they are part of your job. I carried out my duties conscientiously
The tax imposed by a government on merchandise imported from another country
an action which we are obligated to perform out of respect for the moral law
England, or 100 lbs
acq See "Task analysis "
Duty is the total amount of water that is used for irrigation It is usually expressed as acre feet per acre or cubic meters per hectare The duty is equivalent to the consumptive irrigation requirement plus the return flow It is equivalent to the diversion plus channel losses in delivering water to the farm headgate
A tax imposed on imports by the customs authority of a country Duties generally are based on the value of the goods (ad valorem duties), some other factor such as weight or quantity (specific duties), or a combination of value and other factors
A continuous or short-time rating of a machine Continuous-duty machines reach an equilibrium temperature within the temperature limits of the insulation system Machines which do not, or can not, reach an equilibrium temperature have a short-time or intermittent-duty rating Short-time ratings are usually one hour or less for motors
that which a teacher is legally required and morally obligated to do (or not do) as part of his/her job See Duties-Based Evaluation, Responsibility
Hence, any assigned service or business; as, the duties of a policeman, or a soldier; to be on duty
That which a person is bound by moral obligation to do, or refrain from doing; that which one ought to do; service morally obligatory
If someone such as a policeman or a nurse is off duty, they are not working. If someone is on duty, they are working. I'm off duty Extra staff had been put on duty
Genus: A moral obligation Differentia: Caused by an obedience to a higher authority Link: Article
n A duty is an obligation to behave in a certain way Duties are of two sorts: duties that have been undertaken willingly and the duty of care, which is a universal feature of the human mind
Tax, toll, impost, or customs; excise; any sum of money required by government to be paid on the importation, exportation, or consumption of goods
The Tax imposed on imports by the Customs authority of a country Duties are generally based on the value of the goods (ad valorem duties), but may be based on weight or quantity (specific duties) or a combination of value and other factors (compound duties)
a government tax on imports or exports; "they signed a treaty to lower duties on trade between their countries"
A tax on imports imposed by the customs authority of a country Duties are generally based on the value of the product being imported (ad valorem), weight, or quantity (specific duties), or a combination of value and other factors (compound duties) Also known as a tariff
The tax imposed by a customs authority on imported merchandise
the social force that binds you to your obligations and the courses of action demanded by that force; "we must instill a sense of duty in our children"; "every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John D
A tax imposed on imports by the Customs authority of a country Duties are generally based on the value of the goods (ad valorem duties), other factors such as weight or quantity (specific duties), or a combination of value and other factors (compound duties)
A government-levied tax on the importation or exportation of "use and consumption" goods
An action, task, etc , required by or relating to one's occupation or position
The efficiency of an engine, especially a steam pumping engine, as measured by work done by a certain quantity of fuel; usually, the number of pounds of water lifted one foot by one bushel of coal 94 lbs
Duties are taxes which you pay to the government on goods that you buy. Import duties still average 30%. customs duties
Respect; reverence; regard; act of respect; homage
{i} obligation; responsibility; customs tax
Specifically, obedience or submission due to parents and superiors
several tasks which are related by some sequence of events Go to Glossary Index or go to HR Menu
old standard, or by 1 cwt
A tax imposed on imports by the customs authority of a country Duties are generally based on the value of the goods (ad valorem duties), some other factor such as weight or quantity (specific duties), or a combination of value and other factors (compound duties)
work that you are obliged to perform for moral or legal reasons; "the duties of the job" the social force that binds you to your obligations and the courses of action demanded by that force; "we must instill a sense of duty in our children"; "every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John D
Rockefeller Jr a government tax on imports or exports; "they signed a treaty to lower duties on trade between their countries
A tax imposed by a government on merchandise imported from another country
112 lbs
What an individual is obliged to, or ought to do If an individual has a duty to do X it is not permissible for them not to do X; and if they have a duty not to do X then it is not permissible for them to do it Kant believed the commands of morality, being categorical, create perfect duties allowing no exceptions Nonmoral imperatives, on the other hand, being hypothetical, create imperfect duties which allow of exceptions See categorical imperative, hypothetical imperative
Duty is work that you have to do for your job. Staff must report for duty at their normal place of work My duty is to look after the animals
Moral or legal obligation   Action or conduct required by one's profession or position
obligation owed by a person to another person
The tax imposed by Customs on imported goods
If you say that something is your duty, you believe that you ought to do it because it is your responsibility. I consider it my duty to write to you and thank you
duty of care
A legal obligation imposed on an individual requiring that they adhere to a standard of reasonable care while performing any acts that could foreseeably harm others
duty-free
A duty-free article, especially part of the allowance of such goods allowed to be imported

We brought back so much duty-free we could hardly walk.

duty-free
of or pertaining to such goods
duty-free
exempt from duty, especially from customs duty
duty-free shop
A shop, especially at an airport, where duty-free goods may be purchased
duty cycle
Duty cycle is the proportion of time during which a component, device, or system is operated. Suppose a disk drive operates for 1 second, then is shut off for 99 seconds, then is run for 1 second again, and so on. The drive runs for one out of 100 seconds, or 1/100 of the time, and its duty cycle is therefore 1/100, or 1 percent
duty bound
required by an obligation
duty cycle
The length of time the laser beam is actually cutting, drilling, welding, or heat-treating, as compared to the entire work cycle time
duty cycle
Proportion of "on" time to "off" time, usually stated as a percentage
duty cycle
A measure of a motor's "on" time or operating time relative to "off" time or rest time Typically expressed as a percentage of "on" time to total cycle time
duty cycle
(noun) The fraction of time a system is actually employed in performing its function In printing systems, the percent of time that printing is carried out as opposed to the time the system is inactive
duty cycle
The relationship between operating time and the resting time of an electric motor Continuous Duty: The operation of loads for over one hour Intermittent Duty: The operation during alternate periods of load and rest Usually expressed as 5 minutes, 30 minutes or one hour
duty cycle
The ratio of the lengths of the positive to negative halves of a waveform expressed in percentages
duty cycle
The time duration and use frequency during which a battery is drained (i e 2 hours/day)
duty cycle
The relationship between the operating time and the resting time of an electric motor Motor ratings according to duty are
duty cycle
The operating regime of a battery including factors such as charge and discharge rates, depth of discharge, cycle duration, and length of time in the standby mode
duty cycle
Percentage of time a compressor unit can operate at full load over a thirty minute period (104) Comments? If you found this interesting, please send us your comments If we missed some important entry, please use this form to submit it Proper credit will be given for original and unique entries By submitting an entry you give up any copyright or other claim to it © Copyright 1997-2003 by Compressed Air Management Impact RM Inc All rights reserved You are encouraged to make links to this file For more information please contact us Impact RM | Comments: | Last updated Monday, 27-January-2003
duty cycle
percentage of time the motor is on
duty cycle
The total time to one on/off cycle Usually refers to the on/off cycle time of a temperature controller
duty cycle
The percentage of time during an arbitrary test period, usually 10 minutes, during which a power supply can be operated at its rated output without overloading
duty cycle
The percentage of a pulse cycle during which the current is turned on (on-time) relative to the total duration of the pulse cycle Same as PERCENT ON- TIME See also ARC DURA TION
duty cycle
The measure of output waveform uniformity This term, also referred to as symmetry, is a measurement of the time that the output waveform is in a logic high state, expressed as a percentage (%) This parameter is measured at a specified voltage threshold or at a percentage of the output waveform amplitude (Figure 1)
duty cycle
A percentage of the time "on" (transmitting) versus the time "off" (not transmitting)
duty cycle
The percentage of time during a 10 minute period that a welder is rated to run for Common Arc Welders have a 20% duty cycle, which means you can weld for two minutes out of every ten
duty cycle
1) The ratio of time on to time off in a recurring event 2) The operating regime of a cell or battery including factors such as charge and discharge rates, depth of discharge, cycle length a length of time in the standby mode
duty cycle
Operating time at specific loads compared to total operating time plus idle time
duty cycle
The ratio of "on" time to "off" time for an electronic component or signal In a power system duty cycle is typically used in reference to the semiconductor switch (in PWM controlled systems) or clock signal
duty cycle
The percentage of time a transformer will be supplying the Full Rated Power to the load Percentage of time a unit is expected to perform at Full Rated power versus time spent in idle can significantly affect the physical size of a transformer
duty cycle
The ratio of average power to peak power, or ratio of pulse length to interpulse period for pulsed transmitter systems Interpulse period is equal to the reciprocal of the pulse repetition rate
duty cycle
In a circuit, the ratio of off time to on time
duty cycle
The ratio of operating time versus total cycle time of a motor A motor has a continuous duty rating if it continues to operate for an indefinite amount of time and its normal operating temperature remains within the temperature limits of its insulation system A motor has an intermittent duty rating if it never reaches a steady temperature, but is allowed to cool between operations
duty cycle
Used when computing failure rates based on active and dormant settings The duty cycle is equal to the percentage of total time the item or system is in the active environment
duty drawback
A refund of duty paid on imported merchandise when it is exported later, whether in the same or a different form
duty drawback
- A refund or remission, in whole or in part, of a Customs duty, internal revenue tax, or fee lawfully assessed or collected because of a particular use made of the merchandise on which the duty, tax, or fee was assessed or collected [19 CFR § 191 2(i)]
duty drawback
A U S manufacturer can recover 99% of the duties on imported goods that are used to manufacture American products for export This provision also applies to goods that are imported and then exported without further processing, providing the merchandise was not used in the U S , no value was added to the product, and the goods were exported within three years of original importation
duty forecaster
weather forecaster who is on the job
duty free
free of customs duty, tax-free
duty hospital
hospital on call, hospital which is open on a holiday while other hospitals are closed
duty of care
obligation to be considerate and avoid negligent acts
duty officer
officer on call, officer who is currently working his shift
duty paid
tax paid
duty roster
list which records each person's name and duties
duty sergeant
military rank
duty-bound
emphasis If you say you are duty-bound to do something, you are emphasizing that you feel it is your duty to do it. I felt duty bound to help
duty-bound
under a moral obligation to do something
duty-bound(p)
under a moral obligation to do something
duty-free
exempt from duty; "duty-free liquor"
duty-free
Duty-free goods are sold at airports or on planes or ships at a cheaper price than usual because you do not have to pay import tax on them. duty-free cigarettes. duty-free goods can be brought into a country without paying tax on them. alcohol, cigarettes etc that you can bring into a country without having to pay tax on them
duty-free
exempt from duty; "duty-free liquor
duty-free shop
A duty-free shop is a shop, for example at an airport, where you can buy goods at a cheaper price than usual, because no tax is paid on them
Delivered Duty Paid
Meaning the seller pays for the all transportation to a named place in the country of import
Delivered Duty Unpaid
Meaning the seller delivers the goods to the named destination, and pays for all transportation expect for the unloading, duty and the further transportation to a named place in the country of import, which is the responsibility of the buyer
active duty
A state in which person in the military performs military duties on a full-time basis, as opposed to reserve, where one only occasionally performs military duties

Sandie, the naval officer, left work because she had been called to active duty.

chimney-duty
A tax formerly paid on all chimneys in England. See chimney money
countervailing duty
A duty or surtax levied on an imported article to offset an excise or inland revenue tax placed upon articles of the same class manufactured domestically
countervailing duty
A duty levied on an imported article to offset the unfair price advantage it holds due to a subsidy paid to producers or exporters by the government of the exporting country if such imports cause or threaten injury to a domestic industry
death duty
An inheritance tax or estate tax
dutiful
Pertaining to one's duty; demonstrative of one's sense of duty

The sergeant maintained a dutiful shine on his boots.

dutiful
Accepting of one's legal or moral obligations and willing to do them well, and without complaint

Ralph was a dutiful child, and took the trash out without being told.

dutifully
With a regard to duty; in a dutiful manner
heavy-duty
Designed to withstand hard usage without breaking
heavy-duty vehicle
A vehicle designed for heavy work (bus or truck)
jury duty
A period of time during which a person is obliged to be a member of a panel of people who may be called as members of one or more juries

I can't come to work next week as I am on jury duty and I can't get out of it.

legal duty
A duty prescribed by the law, to act or forbear from acting
light-duty vehicle
any motor vehicle with a gross vehicle weight rating of 10,000 pounds (4,500 kg) or less
off duty
Not engaged in an assigned task, duty or occupation

The man was rescued by an off duty fire fighter.

off-duty
Alternative spelling of off duty
on duty
actively engaged in an assigned task, duty or occupation
point duty
Traffic control by a police officer stationed at an intersection
stamp duty
A tax levied upon certain documents; a stamp being applied to show that tax has been paid
tour of duty
A period of time spent on a specific assignment, especially on an overseas mission
tour-of-duty
Attributive form of tour of duty

tour-of-duty extension.

tours of duty
plural form of tour of duty
dutiful
obedient
dutiful
{a} obedient, submissive, kind
dutifully
{a} obediently, respectfully, kindly
dutifulness
{n} obedience, submission, respect, duty
countervailing duty
An import tax imposed on certain goods in order to prevent dumping or counter export subsidies
countervailing duty
Extra payment imposed by a government on imported goods in order to protect local businesses
fiduciary duty
(Kanun) A duty obligating a fiduciary (as an agent or trustee) to act with loyalty and honesty and in a manner consistent with the best interests of the beneficiary of the fiduciary relationship (as a principal or trust beneficiary)
duties
Tasks assigned to an employee by responsible management authority
duties
Customs duties and all other taxes and charges payable from an ATA Carnet importation
duties
plural of duty
duties
- A tax on imports (In a foreign-trade zone, duties are not payable until the merchandise exits the zone and is entered into the commerce of the United States )
duties
(tariffs) Amounts charged when goods are imported into a country Is such duties are based on the values of the goods, they are called ad valorem If they are based on the number of items imported, they are called specified
duties
Under the Customs Act, duties and taxes on imported goods under the Customs Tariff, the Excise Tax Act, the Special Importation Measures Act, and any other Act of Parliament However, for the purposes of some articles of the Customs Act, the term "duties" does not include taxes applied under Part IX of the Excise Tax Act (i e , the GST)
duties
Assigned procedures that fulfill specific responsibilities
dutiful
Accepting of ones legal or moral obligations and willing to do them well, and without complaint
dutiful
Performing, or ready to perform, the duties required by one who has the right to claim submission, obedience, or deference; submissive to natural or legal superiors; obedient, as to parents or superiors; as, a dutiful son or daughter; a dutiful ward or servant; a dutiful subject
dutiful
Controlled by, proceeding from, a sense of duty; respectful; deferential; as, dutiful affection
dutiful
willingly obedient out of a sense of duty and respect; "a dutiful child"; "a dutiful citizen"; "Patient Griselda was a chaste and duteous wife"
dutiful
Pertaining to ones duty; demonstrative of ones sense of duty
dutiful
If you say that someone is dutiful, you mean that they do everything that they are expected to do. The days of the dutiful wife, who sacrifices her career for her husband, are over. + dutifully du·ti·ful·ly The inspector dutifully recorded the date in a large red book. doing what you are expected to do and behaving in a loyal and obedient way
dutiful
{s} obedient, conscientious, submissive, compliant, duteous
dutifully
out of a sense of duty; in a dutiful manner; "he dutifully visited his mother every Sunday
dutifully
out of a sense of duty; in a dutiful manner; "he dutifully visited his mother every Sunday"
dutifully
if you do something dutifully, you do it because you think it is the correct way to behave
dutifully
submissively, obediently, faithfully, conscientiously
dutifulness
{i} obedience, conscientiousness, faithfulness, compliance
dutifulness
piety by virtue of devotion to duty
dutifulness
The state of being dutiful
Türkisch - Englisch
(Askeri) en erken varış tarihi; tümen üstü kademe (Kara Kuvvetleri); uzatılmış aktif görev
duty-free
duty-free
duty-free limiti
(Ticaret) duty-free allowance
duty-free üniteleri
(Ticaret) duty-free units
duty
Favoriten