open

listen to the pronunciation of open
Englisch - Türkisch
açmak

Tom Mary'yi ona gönderilen bir zarfı açmak için buğulama yapmaya çalışırken yakaladı. - Tom caught Mary trying to steam open an envelope addressed to him.

Zarfı açmak için yırttı. - Tom ripped open the envelope.

açılmak

Amerika Birleşik Devletlerinde sivil haklar için mücadele 1954 yılında başladı, hükümetin herkese okul açılmak zorunda olduğunu söylediğinde. - The fight for civil rights in the United States started in 1954, when the government said school had to be open to everyone.

açık (kapı)
açık

Tatoeba açık kaynaklıdır. - Tatoeba is open source.

Twitter, açık kaynağı sever. - Twitter loves open source.

açık uygun
hazır
{s} çözülmemiş (sorun)
yarılmak
fora etmek
(Bilgisayar) açılış

İkide açılışımız var. - We have an opening at two o'clock.

O, açılış törenine çok sayıda misafir davet etmeyi planlayacak. - He will figure on inviting a lot of guests to the opening ceremony.

zarfı açmak

Tom zarfı açmak için yırttı. - Tom tore open the envelope.

O zarfı açmak için kesti. - He cut the envelope open.

uyarmak
kapanmamış
ağaçsız
aşikar
meydanda olan
çatlamak
cömert
(Ticaret) açılış değeri
genişletmek
gelişmek
ödenmemiş (borç)
(Bilgisayar) pencere boyutunu değiştirir
samimi
iliklenmemiş
dürüst

Ben açık ve dürüsttüm. - I was open and honest.

Sana karşı tamamen dürüstüm. - I have been completely open with you.

çözümlenmemiş
kullanıma hazır
{f}

Twitter, açık kaynağı sever. - Twitter loves open source.

Tatoeba açık kaynaklıdır. - Tatoeba is open source.

içten
etrafı çevrilmemiş
girişi serbest
herkese açık

Bu mekan herkese açıktır. - This place is open to everybody.

O yer herkese açıktır. - That place is open to everybody.

açık hava

Açık hava pazarları yerel çiftliklerde yetiştirilen gıdaları satar. - Open-air markets sell food grown on local farms.

Günü açık havada geçiririz. - We spent the day in the open air.

askıda
(giysi/vb.) açık
{f} başlatmak
(Tıp) Açık (elektrik devresi)
(Askeri) AÇ", "YAY: Gözcünün atışların merminin azami etki genişliğinde yayılmasını istediğini belirtmek için yaptığı atış isteğinde kullanılan bir terim
{s} ferah
{s} aşikâr, meydanda olan
içine girilir
{s} geniş

Tom'un gözleri geniş açıldı. - Tom's eyes opened wide.

Tom onun ağzını geniş açtı. - Tom opened his mouth wide.

(Tıp) Açık (hava)
ses or- ganları nispeten açık olarak söylene
açık yürekli
{s} karara bağlanmamış
kabule hazır
(isim) açık
arasında mesafe olan
{s} ağaçsız. i
{s} serbest

Sihirli lamba kırılıp açıldı ve cin serbest kaldı. - The magic lamp broke open and the genie was released.

Kafesi açtı ve kuşları serbest bıraktı. - He opened the cage and set the birds free.

kısık olmayan
{f} açtırmak
{s} kısık olmayan (ses)
{f} başlamak
dolgun sesli
sisli olmayan
boğuk olmayan
bildirmek
meydan
yaymak
paket açmak
göstermek
semsiye açmak
uygun
açmak (bavul)
acuk
openly
açıkça

Ben her zaman ona açıkça hayran oldum. - I always admired her openly.

Tom her zaman öfkesini açıkça gösterir. - Takeda always shows his anger openly.

opening
açılış

O, açılış törenine çok sayıda misafir davet etmeyi planlayacak. - He will figure on inviting a lot of guests to the opening ceremony.

Açılış törenine çok misafir davet etmeyi planlıyorum. - I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.

open border
Açık sınır
open content
açık içerik
open cluster
(Tekstil) Galaktik küme, açık küme
open data source
(Bilgisayar) veri kaynağı aç
open data source
(Bilgisayar) açılacak veri kaynağı
open ended questions
(Ticaret) açık uçlu sorular
open field
açık alan
open field
açık arazi
open interest
(Ticaret) açığa satım talebi
open interest
(Ticaret) açık pozisyon
open it
(Bilgisayar)
open it
(Bilgisayar) dosyayı açmak
open it!
(Askeri) fora
open mind
açık fikir

Her zaman açık fikirli olmaya çalışırım. - I always try to keep an open mind.

Sen çok açık fikirli olmak zorundasın. - You have to have a very open mind.

open out
daha rahat konuşmak
open out
aralamak
open out
gelişmek
open source
(Bilgisayar) kaynağı aç
open up
-e açmak
open up
başlatmak
open up one's horizon
ufkunu açmak
open up to the world
(Politika, Siyaset) dünyaya açılmak
open wire
çıplak tel
Open University
açıköğretim
open account
açık hesap
open air
açık hava

Günü açık havada geçiririz. - We spent the day in the open air.

Düzenli olarak açık havada çalışan kişiler uykusuzluk sıkıntısı çekmezler. - People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.

open an account
hesap açtırmak
open blood system
açık dolaşım jüyesi
open cast
açık ocak
open cheque
adi çek
open cheque
açık çek
open cheque
çizgisiz çek
open circuit
açık devre
open circulatory system
açık dolaşım sistemi
open circulatory system
açık dolaşım jüyesi
open city
açık şehir
open competition
açık rekabet
open credit
açık kredi
open economy
açık ekonomi
open end wrench
somun anahtarı
open ended
açık uçlu
open eyed
açıkgöz
open face sandwich
tek dilim sandviç
open fire
ateş açmak
open fire on
soru yağmuruna tutmak
open heart surgery
açık kalp ameliyatı
open letter
açık mektup
open loop
açık döngü
open market
açık piyasa
open market
açık pazar
open one's heart to sb
birine kalbini açmak
open out
açılmak
open pit
açık ocak
open policy
açık poliçe
open sb's eyes to sth
gözünü açmak
open sea
açık deniz
open season
av mevsimi
open shop
sendikasız işçi çalıştıran kuruluş
open system
açık sistem
open systems interconnection
açık sistemler bağlantısı
open systems interconnection architecture
açık sistemler bağlantısı mimarisi
open the budget
bütçeyi sunmak
open to question
tartışılabilir
open up
açmak

Kendi restoranını açmak ister misin? - Do you want to open up your own restaurant?

open up
görüşmeye başla
open up
açılmak
open up
rahat konuşmak
open up a business
iş açmak
open-air
açık hava

Açık hava marketinde taze ürün satılmaktadır. - Fresh produce is sold at an open-air market.

Açık hava konseri yağmur yüzünden iptal oldu. - The open-air concert was cancelled because of the rain.

open-air cinema
açık hava sineması
open-air theatre
açık hava tiyatrosu
open-circuit
açık devre
open-ended
sonuca bağlanmamış
open-ended
sınırsız
open-ended
kısıtlamasız
open-ended question
açık uçlu soru
open-eyed
açıkgöz
open-eyed
şaşkın
open-eyed
uyanık
open-handed
cömert
open-handed
eli açık
open-minded
açık fikirli

Tom'un açık fikirli olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is open-minded.

Olduğunu düşündüğüm kadar açık fikirli olmadığını görebiliyorum. - I can see you're not as open-minded as I thought you were.

open-width
açık halde
open cast mine
Açık döküm mayın
open combustion chamber
açık yanma odası
open compressor
mili ve diğer hareketli parçaları bir dış tahrik kaynağına bağlanmak üzere gövdeden dışarı çıkan bir kompresör.Açık kompresör
open diaphragm loudspeaker
açık diyaframli hoparlör
open die forging
serbest dövme, açık kalıplı dövme
open end
ucu açık
open feeder
açık besleyici
open frame
açık çerçeve
open media framework
açık ortam çerçevesi
open sesame
Acil susam acil
open subroutine
açık altyordam
open top bus
üstü açık otobüs
open vowel
açık ünlü
open-endedness
Değişmeye müsait
open-pit
açık çukur
open-topped
Üstü açık (araç, araba)
opening
fırsat

Yeni fırsatlar sana açılıyor. - New opportunities are opening up to you.

opening
kapı

Tom kapıyı açmada sorun yaşıyor gibi görünüyor. - Tom seemed to be having trouble opening the door.

O, kapıyı açmaya çalıştı. - He tried opening the door.

opener
{i} açacak

Teneke açacakları ve makaslar gibi çoğu eşyalar sağ elini kullananlar için yapılmıştır. - Most utensils, such as can openers and scissors, are made for right-handers.

openness
açıklık
open end
(Otomotiv) açık uç
open out
sermek
open out
yaymak
open source
(Bilgisayar) kaynak aç
open university
açık üniversite
opened
açık

Tom Mary'ye pencereleri açık tutmasını söyledi. - Tom told Mary to keep the windows opened.

Tom kapıyı açtı ve onu Mary için açık tuttu. - Tom opened the door and held it open for Mary.

opening
(Ticaret) münhal kadro
opening
(Dilbilim) genişleme
opening
açıcı
opening
(Bilgisayar) açılıyor

Yeni fırsatlar sana açılıyor. - New opportunities are opening up to you.

opening
açıt
opening
kapı boşluğu
opening
(Bilgisayar) açılan dosya
opening
kapak
opening
(Mimarlık) açım
opening
boşluk
opening
açık kadro
opening
(Bilgisayar) açılan
opening
(Ticaret) pazar

Arkadaşım bana bu önümüzdeki pazartesi İspanyolca tarihi hakkında bir sergi açılacağını söyledi. - My friend told me that this coming Monday an exhibition about Spanish history is opening.

openly
resmen
opened
{f}

Kutuyu açtım ve içine baktım. - I opened the box and looked inside.

O, bankada bir çek hesabı açtı. - He opened a checking account with the bank.

opening
iyi şartlar
opening
başlangıçta/açılışta yer alan
opening
açık alan
opening
{f}

Pencereyi açar mısın? - Do you mind opening the window?

Pencereyi açar mısın? - Would you mind opening the window?

Open ended
ucu açık
Opener
acic
Openly
eşkere
Opens
açar
open bite
(Diş) Oklüzal kapanışta açıklık, dişlerin oklüzyonda birbiri arasında temas olmaması aralık kalması
open bite
(Diş) Çene normal biçimde kapatıldığında on dişlerin üst üstüste oturmaması durumu
open buffet
Açık büfe
open fire
atışa başlamak, ateş açmak
open for
açık
open pit
(Madencilik) Açık maden ocağı
open relationship
(Sosyoloji, Toplumbilim) Açık ilişki. Açık ilişki olarak tanımlanan modelde, bir çift birlikteliklerini sürdürürken, başka yakın ilişkiler kurarlar.Bireylerin birden çok sevgiliye sahip olabildikleri, sözkonusu ilişkiye dahil olan herkesin bu durumun bilincinde olup bunu onayladığı, monogaminin (tekeşliliğin) ya da monamorinin tersi niteliğinde, insanlararası ilişki türü
open the door
kapıyı aç

Ben kapıyı açamıyorum. Anahtarın var mı? - I can't open the door. Do you have the key?

Tren duruncaya kadar kapıyı açmayın. - Don't open the door till the train stops.

open the door
kapıyı açyazan/ aybüke hülya ürgen
open the door
açık kapı
open the door
ghlıjhılkıgh
open to
açık

Kale restore edildi ve halka açık. - The castle has been restored and is open to the public.

Bu bahçe halka açıktır. - This garden is open to the public.

opened
açmış
opened
açtılar
opened
açılmış
opener
(Spor) İlk gol, ilk sayı, açılış golü, açılış sayısı
open air
açık

Açık havada üç saat geçirdik. - We spent three hours in the open air.

Düzenli olarak açık havada çalışan kişiler uykusuzluk sıkıntısı çekmezler. - People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.

open circuit
(Elektrik, Elektronik) pozitif devre
Englisch - Englisch
Is part of a predefined collection of subsets of X, that defines a topological space on X
To bet before any other player has in a particular betting round in a game of poker

After the first two players fold, Julie opens for $5.

Open or unobstructed space; an exposed location

Wary of hunters, the fleeing deer kept well out of the open, dodging instead from thicket to thicket.

Which is not closed; accessible; unimpeded; as, an open gate

It was as if his body had gone to sleep standing up and with his eyes open.

Public knowledge or scrutiny; full view

We have got to bring this company's corrupt business practices into the open.

To reveal one's hand

Jeff opens his hand revealing a straight flush.

Actively conducting or prepared to conduct business

Banks are not open on bank holidays.

Candid, ingenuous, not subtle in character:

The man is an open book.

To begin a side's innings as one of the first two batsmen
A sports event in which anybody can contest; as, the Australian Open
In current use; mapped to part of memory

I couldn't save my changes because another user had the same file open.

To load into memory for viewing or editing
Receptive

I am open to new ideas.

Having a free variable
Public; as, an open letter, an open declaration

He published an open letter to the governor on a full page of the New York Times.

To bring up (a topic)

I don't want to open that subject.

To make something accessible or removing an obstacle to something being accessible

Turn the doorknob to open the door.

To make accessible to customers or clients

I will open the shop an hour early tomorrow.

To begin conducting business

The shop opens at 9:00.

To start (a campaign)

Vermont will open elk hunting season next week.

To become open

The door opened all by itself.

a wire that is broken midway

The electrician found the open in the circuit after a few minutes of testing.

{a} unshut, unclosed, uncovered, plain, clear
{v} to set open, unlock, divide, explain, begin
spread out or open from a closed or folded state; "open the map"; "spread your arms"
a clear or unobstructed space or expanse of land or water; "finally broke out of the forest into the open"
A break in the continuity of a circuit
If something is wide open, it is open to its full extent. The child had left the inner door wide open
tenseness or inhibition; "the clarity and resonance of an open tone"; "her natural and open response" affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed; "an open door"; "they left the door open" affording free passage or access; "open drains"; "the road is open to traffic"; "open ranks" used of mouth or eyes; "keep your eyes open"; "his mouth slightly opened" having no protecting cover or enclosure; "an open boat"; "an open fire"; "open sports cars" of a set; containing points whose neighborhood consists of other points of the same set, or being the complement of an open set; of an interval; containing neither of its end points open to or in view of all; "an open protest"; "an open letter to the editor" accessible to all; "open season"; "an open economy" not sealed or having been unsealed; "the letter was already open"; "the opened package lay on the table" not secret; "open plans"; "an open ballot" not brought to a conclusion; subject to further thought; "an open question"; "our position on this bill is still undecided"; "our lawsuit is still undetermined
display the contents of a file or start an application as on a computer begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc
not defended or capable of being defended; "an open city"; "open to attack"
If you open something such as a bottle, box, parcel, or envelope, you move, remove, or cut part of it so you can take out what is inside. The Inspector opened the packet of cigarettes The capsules are fiddly to open. Open is also an adjective. an open bottle of milk I tore the letter open. Open up means the same as open. He opened up a cage and lifted out a 6ft python
When a film, play, or other public event opens, it begins to be shown, be performed, or take place for a limited period of time. A photographic exhibition opens at the Royal College of Art on Wednesday + opening open·ing He is due to attend the opening of the Asian Games on Saturday
"He opened the meeting with a long speech"
If you do something in the open, you do it out of doors rather than in a house or other building. Many are sleeping in the open because they have no shelter
To enter upon; to begin; as, to open a discussion; to open fire upon an enemy; to open trade, or correspondence; to open a case in court, or a meeting
If you open your shirt or coat, you undo the buttons or pull down the zip. I opened my coat and let him see the belt. Open is also an adjective. The top can be worn buttoned up or open over a T-shirt
If people open something such as a blocked road or a border, or if it opens, people can then pass along it or through it. The rebels have opened the road from Monrovia to the Ivory Coast The solid rank of police officers lining the courtroom opened to let them pass. close Open is also an adjective. We were part of an entire regiment that had nothing else to do but to keep that highway open. Open up means the same as open. As rescue workers opened up roads today, it became apparent that some small towns were totally devastated When the Berlin Wall came down it wasn't just the roads that opened up but the waterways too
Free to be used, enjoyed, visited, or the like; not private; public; unrestricted in use; as, an open library, museum, court, or other assembly; liable to the approach, trespass, or attack of any one; unprotected; exposed
Used in the context of general equities Having either buy or sell interest at the indicated price level and side of a preceding trade "Open on the buy/sell side" means looking for buyers/sellers (for someone who is a seller/buyer) Antithesis of clean
used of mouth or eyes; "keep your eyes open"; "his mouth slightly opened"
Candid, ingenuous, not subtle in character
without any attempt at concealment; completely obvious; "open disregard of the law"; "open family strife"; "open hostility"; "a blatant appeal to vanity"; "a blazing indiscretion"
The price at which a security opened for trading on a given day
Uttered, as a consonant, with the oral passage simply narrowed without closure, as in uttering s
Uttered with a relatively wide opening of the articulating organs; said of vowels; as, the än fär is open as compared with the ā in sāy
Open or unobstructed space; clear land, without trees or obstructions; open ocean; open water
Not settled or adjusted; not decided or determined; not closed or withdrawn from consideration; as, an open account; an open question; to keep an offer or opportunity open
The price at which a security opens the trading day Generally, the opening price reflects the previous day's close -- unless extraordinary news or demand to buy or sell have occurred before the market opens
Free or cleared of obstruction to progress or to view; accessible; as, an open tract; the open sea
{f} move to an open position; be moved to an open position; begin; clear from obstructions; lead out or into; spread out; unseal; expose; make vulnerable; become receptive; remove restrictions; make accessible; make available
opened out; "an open newspaper"
If you open something such as a book, an umbrella, or your hand, or if it opens, the different parts of it move away from each other so that the inside of it can be seen. He opened the heavy Bible The officer's mouth opened, showing white, even teeth. Open is also an adjective. Without warning, Bardo smacked his fist into his open hand His mouth was a little open, as if he'd started to scream. Open out means the same as open. Keith took a map from the dashboard and opened it out on his knees. oval tables which open out to become circular
To open, or open betting, is simply to make the first bet in a round When everyone checked to me, I figured it was okay to open with middle pair
If an attitude or situation is in the open or out in the open, people know about it and it is no longer kept secret. The medical service had advised us to keep it a secret, but we wanted it in the open
display the contents of a file or start an application as on a computer
To begin; to commence; as, the stock opened at par; the battery opened upon the enemy
become open; "The door opened"
In a circuit breaker or other switching device, the state when the switch contacts are apart, the switch is "off," and current cannot flow The opposite of closed
To disclose; to reveal; to interpret; to explain
1 Start up an application and/or make a document visible on the screen - that is, load its contents into memory from a disk Compare import and save 2 Expand a folder or disk into a window by double-clicking on its icon Also see Drag-and-Drop
receptive to new ideas; "an open mind"; "open to new ideas"
begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc ; "He opened the meeting with a long speech"
To loosen or make less compact; as, to open matted cotton by separating the fibers
"He opened the meeting with a long speech" start to operate or function or cause to start operating or functioning; "open a business" have an opening or passage or outlet; "The bedrooms open into the hall" ready for business; "the stores are open" not having been filled; "the job is still open" receptive to new ideas; "an open mind"; "open to new ideas" opened out; "an open newspaper" relatively empty of and unobstructed by fences or hedges or headlands or shoals; "in open country"; "the open countryside"; "open waters"; "on the open seas" sincere and free of reserve in expression; "Please be open with me" lax in enforcing laws; "an open town" without undue constriction as from e
To double-click an icon, or to select an icon then choose “Open” from a menu in order to display a window that contains the information that the icon represents
not brought to a conclusion; subject to further thought; "an open question"; "our position on this bill is still undecided"; "our lawsuit is still undetermined
You can use open to describe something that anyone is allowed to take part in or accept. A recent open meeting of College members revealed widespread dissatisfaction A portfolio approach would keep entry into the managerial profession open and flexible. an open invitation
On the stock exchange, the price at which currencies, shares, or commodities open is their value at the start of that day's trading. Gold declined $2 in Zurich to open at 385.50 In Paris and Milan, the dollar opened almost unchanged. close
To expand; to spread out; to be disclosed; as, the harbor opened to our view
Open Game
A type of chess opening, in which both White and Black move their king's pawn to the fourth rank with their first move
Open Games
plural form of Open Game
Open Specification Promise
A certain irrevocable promise, made by Microsoft in September 2006, that it will not assert legal rights over certain patents on implementations of an included list of technologies
Open Specification Promises
plural form of Open Specification Promise
Open University
A UK university offering distance learning taught courses, that are open to people without formal academic qualifications, teaching being by correspondence and online with mostly optional tutorials and for some courses compulsory summer schools. Access to postgraduate research is selective and is primarily taught on campus using traditional methods
Open University
A similar university in the Netherlands
open a can of whoop ass
A good-humored threat of physical harm

Chan stars in his first all-American production as chan as Hong Kong Detective Inspector Lee, a noble, innocent and caring police officer who can really bust open a can of whoop-ass when given the chance.

open air museum
A museum where the exhibitions are located outdoors
open air museums
plural form of open air museum
open and affirming
Of or pertaining to Christian congregations and other Christian groups that accept gay men and women as well as bisexuals and transgendered people
open and shut case
A problem with an easy solution

The carton of milk on the floor. The cat with milk dripping from his chops. It was an open and shut case.

open and shut cases
plural form of open and shut case
open ball
The set of all points in a metric space whose distance from a given point ("the open ball's center") is less than a given length ("the open ball's radius")
open bar
A bar at which drinks are served without charge, usually at a social event

The party included a reception, a dance, and an open bar.

open beta
Something that is in its beta stage, or being tested
open book
A person who through naivete responds candidly to questions or openly displays their emotions or intentions

Emile's most striking characteristic is that he hides nothing. He is an open book, acting the same in private as in public — Emile is worse at disguising his feelings than any man in the world..

open book
An open book decomposition
open book
Something of which salient aspects are obvious or easily interpreted

But I have never argued – and never will – that our most sensitive national security matters should be an open book.

open book decomposition
A decomposition of a 3-manifold into a link and a fibration over the circle by surfaces bounded by that link
open book decompositions
plural form of open book decomposition
open books
plural form of open book
open box
Pertaining to a product sold by merchants at a discount, because the item was returned but found not to be defective
open circulatory system
circulation which is achieved primarily from the heart beating and muscle-induced locomotion of the organism, circulation without veins
open cluster
a more or less irregular star cluster containing tens to thousands of stars
open clusters
plural form of open cluster
open compound
A compound word with spaces in it. For example: hang out, school bus, science fiction
open compounds
plural form of open compound
open content
Freely distributable and/or able to be edited, added to, and/or repaired

This is an open-content online website.

open content
Content which is freely distributable and/or able to be edited, added to, and/or repaired

Many websites are copyrighted and do not have any open content.

open cover
A cover whose members are all open sets
open design
The collaborative design of things, especially of open source software
open doors
To lead to opportunities or (social) advantages

The training that opens doors for you that men from electrical trade schools can never pass.

open ended straight draw
Four cards to a straight where cards of two different ranks could complete a straight. (E.g. 4-5-6-7)
open fire
To begin firing at something or someone

In warfare, whoever opens fire has a greater chance of victory.

open floor plan
An interior of a building constructed with few walls or obstructions, giving a communal aspect
open game
Alternative spelling of Open Game
open goal
An undefended goal
open half space
A half space that does not include the plane that bounds it
open house
A house which is for sale and is open for inspection or tour by interested parties. Most houses for sale on the market are open on weekends
open house
A casual school event where the school invites parents or guardians to come and tour their child's school, classrooms, and allow them to meet their child's teachers
open interest
The number of contracts outstanding between market participants in a futures market or other derivatives market
open interval
an interval in the real number line which does not contain its supremum and infimum. If specified by a pair of real numbers, then it consists of all the points on the real line whose values lie strictly between those two real numbers
open letter
A letter addressed to one person but published (as for example in a newspaper) for the public to read
open letters
plural form of open letter
open market
A competitive market where buyers and sellers can operate without restrictions
open markets
plural form of open market
open matte
Of a soft matte film, transferred to a home video format with the full frame exposed, thus having the theatrical mattes removed

an open matte DVD.

open mic
A musical or comedy stage platform with open invitation, that is, where anyone is invited to perform
open mind
A mind willing to consider new ideas
open minds
plural form of open mind
open one's big mouth
To speak about things, when it would be better to stay silent

Grr, why do I always open my big mouth after doing something wrong.

open outcry
A trading method whereby traders gather in person, often in a pit, and call out to all their desire to buy or sell a quantity at a given price, transactions being consummated when two parties can agree on a price. Most frequently used in securities markets
open outsourcing
A socioeconomic movement resulting from the marriage of the open source movement and the recent trend towards the international outsourcing of programming
open problem
A problem that has been posed in a field of study such as mathematics or theoretical computer science, but whose answer is not yet known
open problems
plural form of open problem
open proxy
a proxy server that may be accessed by any Internet user
open proxy server
a proxy server that may be accessed by any Internet user
open razor
Another name for a straight razor
open razors
plural form of open razor
open reading frame
A sequence of DNA triplets, between the initiator and terminator codons, that can be translated into mRNA
open rectangle
A rectangle in the real plane which is an open set: i.e., which does not contain its edges. If the sides of the open rectangle are parallel to the plane's axes, then the open rectangle can be described as the Cartesian product of two open intervals
open sandwich
Any dish consisting of only one slice of bread, with any topping
open sea
That part of the sea out of sight of land
open seating
The provision of seating or tables without reservations
open secret
A fact that is widely known, but not acknowledged openly

It was an open secret in the profession at that time that Mr. Field had very explicit documentary evidence that would have made Mr. Evarts very uncomfortable had the Bar Association thrown down the gauntlet.

open secret
Information that is not widely known, despite being freely available
open secrets
plural form of open secret
open sesame
Open up!
open sesame
Any successful means of achieving a result, especially means that are magical or technical, or otherwise beyond the understanding of most people

When Mussolini was a young chap, he dabbled with socialism, imagining it to be an open sesame to a better society.

open sesames
plural form of open sesame
open set
Informally, a set such that the target point of a movement by a small amount in any direction from any point in the set is still in the set; exemplified by a full circle without its boundary
open set
A set which can be described as an (arbitrary) union of open balls. Equivalently, a set such that for every point in it, there is an open ball centered at that point, such that that open ball is contained by the set
open set
Most generally, a member of the topology of a given topological space
open sets
plural form of open set
open source
Open-source software in general

His contributions to open source are numerous.

open source
The practice of providing open-source code for a product
open source
To make open-source
open source religion
a decentralized religion that is continuously undergoing open source revision by its followers
open sourced
Simple past tense and past participle of open source
open sources
Third-person singular simple present indicative form of open source
open sourcing
Present participle of open source
open sunshine
Total outdoor sunshine, without clouds, haze, or other obstruction
open sunshine
Used as a metaphor for openness, transparency, public awareness

This change, dubbed the Open Sunshine policy, de-classifies the formerly confidential criteria used to determine the amount of money an organization would receive.

open system
A system that can exchange both matter and energy with its surroundings
open system
A system allowing hardware and software from different manufacturers to be used together seamlessly
open the attack
of a bowler, to bowl one of the first two overs
open the face
to turn the face of the bat outwards in order to hit the ball on the off side
open the kimono
To reveal details of one's business operations
open time
The period of time after an adhesive has been applied and allowed to dry, during which an effective bond can be achieved by joining the two surfaces
open up
To open

Retirements have opened up some vacancies.

open up
To commence firing weapons

As the convoy entered the pass, we opened up on them with everything we had.

open up
To reveal oneself; to become communicative

After three hours of questioning, he finally opened up.

open valley
a method of valley construction in which the steep-slope roofing on both sides are trimmed along each side of the valley, exposing the metal valley flashing
open valleys
plural form of open valley
open water
An expanse of an ocean, sea, or large lake which is distant from shore and devoid of nearby islands or other obstructions

Gaining the more open water, the bracing breeze waxed fresh; the little Moss tossed the quick foam from her bows, as a young colt his snortings.

open water
An area of an ocean, sea, lake, or river which is not covered by ice

At the end of June, James Bay was generally open water except for loose ice persisting over its northwestern section.

open water
In a river, pond, or other small body of water, an area of surface unobstructed by aquatic vegetation, boulders, and the like, adequate for navigation or swimming

Willet sent the canoe through the open water between the tall reeds.

open wound
A wound which pierces the skin (and/or exterior bones), so as to bare flesh and/or internal organs

Open wounds often cause heavy bleading and grave danger of invasive infection.

open-air
Taking place outdoors; alfresco
open-and-shut
simple and obvious; easily decided
open-book
Attributive form of open book

open-book decomposition.

open-book
referring to exams in which external resources such as glossaries, study notes, calculators, etc may be used
open-collar
Of or pertaining to work that is done from home, especially via the Internet

Far from being some special breed in three-button suits, these hard-working people are blue collar as often as white collar and, increasingly, the open collar workers of the information age.

open-end fund
A collective investment scheme which can issue and redeem shares at any time
open-ended
adaptable to change

The topic is definitions, but is open-ended really.

open-ended
Of a straight draw, made up of four consecutive cards, thus able to be completed by either of two ranks of card

The flop of 3-6-Q gave Brunson an open-ended straight draw with his 4-5 of hearts.

open-ended
unrestricted by definite limits

There will be an open-ended discussion.

open-ended
permitting a spontaneous or unstructured response

I'll ask you an open-ended question.

open-eyed
alert and vigilant
open-face
Being a single slice of bread with a topping
open-faced
Being a single slice of bread with a topping
open-faced
Having an honest and sincere expression
open-handed
Generous; giving freely

In an open-handed gesture, he bought drinks for everyone.

open-hearted
frank and candidly straightforward
open-hearted
generous and kind
open-hearth
Describing a reverberatory furnace used to make high-quality steel
open-hearth
Designating the steel so produced
open-minded
Willing to consider new and different ideas or opinions
open-mouthed
Gaping in surprise, wonder or astonishment
open-mouthed
With the mouth open
open-mouthed
Loudly insistent
open-plan
Having large rooms with few dividing barriers such as partitions
open-source
To release the source code of

The big Unix company Sun Microsystems bought the code for StarOffice in 1999, and some time afterward they open-sourced as much of it as they could.

open-source
Of, or relating to a product which is licensed to permit modifications and redistribution of its source code

Linux is an open-source operating system.

open border
A border that enables free movement of people between different jurisdictions with limited or no restrictions to movement
open cluster
(Tekstil) A loose, irregular grouping of stars that originated from a single nebula in the arms of a spiral galaxy. Also called galaxy cluster or galactic cluster
open market operations
trade of money and securities between a government and the public
open cluster
(Astronomi) An open cluster is a group of up to a few thousand stars that were formed from the same giant molecular cloud, and are still loosely gravitationally bound to each other
open day
An occasion when an organization such as a school allows people to visit and see what is done there
open season
The annual period when restrictions on the killing of certain types of wildlife, especially for sport, are lifted
open sesame
Any very successful means of achieving a result
open-label trial
(Tıp, İlaç) An open-label trial is a type of clinical trial in which both the researchers and participants know which treatment is being administered
opener
The first act in a variety show
opener
A batsman who normally plays in the first two positions of an innings
opener
The first goal or point scored
opener
(in plural openers) Cards of sufficient value to enable a player to open the betting
opening
The initial period a show at an art gallery or museum is first opened, especially the first evening
opening
A hole; a gap; a crevice

He slipped through an opening in the crowd.

opening
A chance to make progress in a game, for example to score a goal
opening
The first few moves in a game of chess

John spends two hours a day studying openings, and another two hours studying endgames.

opening
describing the first period of play, usually up to the fall of the first wicket; describing a batsman who opens the innings or a bowler who opens the attack
opening
A time available for an appointment

If you'd like to make a booking with us, we have an opening at twelve o'clock.

opening
Present participle of open
opening
An unoccupied employment position

We have an opening in our marketing department.

opener
{n} one who or what opens, an interpreter
opening
{n} a place opened, breach, way, dawn
open bite
(Diş) [MASS NOUN] Lack of occlusion of the front teeth when the jaw is closed normally
open fire
turn loose
open relationship
An open relationship denotes a relationship (usually between two people) in which participants are free to take other partners; if the couple making this agreement are married, it is an open marriage. While "open relationship" is sometimes used as a synonym for "polyamory" or "polyamorous relationship", these terms are generally differentiated. The "open" in "open relationship" usually refers to the sexual aspect of a non-closed relationship, whereas "polyamory" refers to the extension of a relationship by allowing bonds to form (which may be sexual or otherwise) as additional long term relationships
open to
vulnerable or subject to
open
Favoriten