near

listen to the pronunciation of near
Englisch - Türkisch
yakın

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Affedersiniz, yakında bir tuvalet var mı? - Excuse me, is there a toilet nearby?

az kaldı
sadık soldaki cimri
az daha

Az daha bir suça bulaşacaktım. - I came near to getting involved in a crime.

hemen hemen
yakında

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

Affedersiniz, yakında bir tuvalet var mı? - Excuse me, is there a toilet nearby?

yakınlarda

Yakınlarda ucuz bir otel biliyor musun? - Do you know a cheap hotel nearby?

Yakınlarda bir çiçek mağazası var. - There is a flower shop near by.

az kalsın

Yoldan geçerken az kalsın araba çarpıyordu. - He was nearly hit by the car while crossing the street.

-e bitişik
elisıkı
civarında

Yolumu nehir civarında kaybettim. - It was near the river that I lost my way.

Şişmiş lenf düğümleri genellikle enfeksiyon, tümör ya da iltihap barındıran bölgelerin civarında olur. - Swollen lymph nodes are usually found near the site of an infection, tumour, or inflammation.

soldaki (araba/at)
sadık (çeviri)
yanına

Yerinde olsam onun yanına gitmem. - I wouldn't go near it if I were you.

Tom'un o çiçekleri meşe ağacının yanına dikeceğini düşünüyordum. - I thought Tom would plant those flowers near the oak tree.

-e yakın
yanında

Kaza onun evinin yanında gerçekleşti. - The accident took place near his home.

Evimin yanında birkaç dükkân var. - There are some shops near my house.

{f} yaklaş

İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı. - Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

Doğum günün yaklaşıyor. - Your birthday is drawing near.

daha yakındaki
yaklaşmak

Uçurumun kenarına çok yaklaşmak tehlikeli olurdu. - It would be dangerous to go too near the edge of the cliff.

Tom'a yaklaşmak istemiyorum. - I don't want to go near Tom.

yakınında

Dün ben Denizli'ye gittim ve kümesin yakınında bir horoz gördüm. - Yesterday I went to Denizli and I saw a rooster near the coop.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

şuracıkta
{s} eli sıkı
ne
neredeyse

Neredeyse araba beni ezecekti. - I was nearly run over by a car.

O kaydı ve neredeyse düşecekti. - He slipped and nearly fell.

sıkı

Araba frenleri sıkıştığında neredeyse bir kaza yapıyorduk. - We nearly had an accident when the car brakes jammed.

{f} yakınlaşmak
{s} samimi
hemen hemen, az daha, az kaldı, az kalsın, neredeyse: He came near to falling. Az daha düşecekti
teklifsiz
{e} bitişik
yaklaşık olarak

Dünya nüfusu bir yılda yaklaşık olarak 90 milyon kişi artıyor. - The world population is expanding at the rate of nearly 90 million people a year.

Tom yaklaşık olarak senin ölçünün iki katı. - Tom is nearly twice your size.

{s} cimri
near at hand yakın
nearly
neredeyse

O oraya varmadan önce, neredeyse hava kararacak. - By the time she gets there, it will be nearly dark.

Neredeyse araba beni ezecekti. - I was nearly run over by a car.

nearly
hemen hemen

Hemen hemen hiç yakın dostu yoktur. - She has nearly no close friends.

Amerika'da, benim programım hemen hemen her gün farklı ve benzersizdir. - In America, my schedule is different and unique nearly every day.

near here
bu civarda
near miss
(deyim) ucuz kurtulma ,kil payi kurtulma
near-earth
Dünyaya yakın, dünyanın yakınında yer alan
near-earth object
Güneş sisteminde dünyaya yakın gök cismi
Near East
Yakındoğu
near at hand
yakında
near future
yakın gelecek

Ben yakın gelecekte bir ara sana uğrayacağım. - I'll drop in on you sometime in the near future.

Yakın gelecekte büyük bir deprem olacağı söyleniyor. - It is said that there will be a big earthquake in the near future.

near infrared
yakın kızılaltı
near letter quality
mektup niteliğine yakın
near money
para benzeri
near the
in yanında
near the knuckle
yakası açılmadık
near the knuckle
açık saçık
near eastern
yakın doğu
near here
Buralarda, bu civarda
near infrared
yakın kizilalti
near net shape
ürünün ilk üretildiği halinin son şekle çok yakın oluşu
near of
yakınında
near post
(Spor) Yakın direk, on direk

The goalkeeper saved a shot from the striker at his near post.

near post
Yakın sonrası
near print
yakın baskı
near side
Yakın yan
near sighted
Yakın görüşlü
near so.'s heart
Yakın öyle. 'kalp s
near stalling
durmaya yakın
near syncope
(Tıp, İlaç) Bilinç kaybı olmaksızın baygınlık hissetme, baygınlık hissi, neredeyse bayılma
near the
-in yanında
near the end
sonuna yakın
near there
Yakın var
near vision
yakın görme
near-constant
neredeyse sürekli
near-death
ölüme
near-death experience
ölüme deneyimi
near-fainting
kendinden geçirmeye
near-fault
faya yakın
near-subsistence lifestyle
geçimini sağlayacak kadar olanaklarla sürülen yaşam tarzı
Near East
yakın doğu

Çatallar yıllardır Avrupa'da ve Yakın Doğu'da kullanılıyordu, ama yalnızca yemek pişirmek için. - Forks were used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.

near ambush
(Askeri) Yakın pusu
near at hand
yakın

Giriş sınavımız çok yakındı. - Our entrance examination was near at hand.

Noel yakın, değil mi? - Christmas is near at hand, isn't it?

near beer
hafif bira
near collision.
(Askeri) (AIRCRAFT) ÇARPIŞMA TEHLİKESİ (HAVA ARACI): Bak. "near miss (aircraft) "
near end crosstalk
(NEXT) yakin caprazkarisma
near end echo
yakin uctaki yanki
near field
(Nükleer Bilimler) yakın alan (fresnel bölgesi)
near miss
(Askeri) TEHLİKELİ YAKLAŞMA (DOD, NATO): Uçuş esnasında, iki uçak arasındaki mesafenin tehlikeli bir durum oluşturabileceği hal. Aynı zamanda buna airmiss denmektedir
near miss
(Askeri) (DOD, IADB) (AIRCRAFT) TEHLİKELİ YAKLAŞMA (UÇAK) (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Uçuş esnasında iki pilot arasındaki mesafenin her ikisince, muhtemel çarpışma tehlikesine yol açacak bir durum teşkil ettiği kabul edilen hal. Bak. " near collision"
near neutral territory
(Ticaret) nötre yakın bir konum
near real time
(Askeri) YAKLAŞIK GERÇEK ZAMAN: Otomatik işlemin ve bir olayın oluşu ile diğer bazı mevkilerde bu bilginin alınışı arasındaki görüntünün neden olduğu gecikme. Bak. " real time; reporting time interval"
near real time
(Askeri) gerçek zamana yakın
near real time dissemination
(Askeri) gerçek zamana yakın dağıtım
near shore supply point
(Askeri) YAKIN KIYI İKMAL NOKTASI: Bir köprübaşında veya bir kıyı başında tesis olunan ikmal noktası
near sight
miyopluk
near the knuckle
münasebetsiz
near the knuckle
yerinde olmayan
near thing
(deyim) kaza veya herhangi kotu bir seyden kurtulmak
near to one's heart
(deyim) birisine hitap eden
near zone
(Nükleer Bilimler) yakın bölge (alan)
nearer
daha yakınında
approaching
{s} yaklaşan

Yaklaşan insanların sesini duyabiliyorduk. - We could hear the sound of people approaching.

Yaklaşan bir araba var. - There's a car approaching.

nearer
daha yakın
nearly
yakından
nearly
yaklaşık olarak

Saat yaklaşık olarak altıdır. - It's nearly six o'clock.

Tom yaklaşık olarak senin ölçünün iki katı. - Tom is nearly twice your size.

approaching
(Spor) adımlama
in the near future
yakın gelecekte
nearing
çevre
nearly
nerede ise
as near as
prep.gibi yakın: ıf.kadar
come near
yaklaşmak
come near
yaklaş

Isırma ihtimaline karşın bir buldoğa yaklaşma. - Don't come near the bulldog in case it bites.

Herhangi birinin ateşe yaklaşmasına izin vermeyin. - Don't let anyone come near the fire.

draw near
sokulmak
draw near
yaklaşmak
draw near
yakınlaşmak
far and near
her yerde
nearing
{f} yaklaş

Biz yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. - We're slowly nearing the end.

Benim deneme süremin sonu yaklaşıyor. - The end of my probation period is nearing.

as near as
gibi yakın
be near
yakın olmak

Tom'a yakın olmak istiyor musun? - Do you want to be near Tom?

Sadece sana yakın olmaktan mutluyum - I'm happy just to be near you.

familiar, intimate, near
Samimi, yakın tanıdık
get near
Yaklaşmak, yakınına gelmek
get near, come close
Yakın, yakın gel olsun
he was near swooning
O swooning yakındı
in the near term
kısa vadede
neared
yaklaştığında
nearing
yaklaşarak
nowhere near
(deyim) alakası yok
of, near, or relating to the equator
Yakın, ya da ekvator ile ilgili
the Near East
Yakın Doğu
third person singular of near
üçüncü kişi yakın tekil
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
(Askeri) BM Yakın Doğu Filistinli Mültciler için Yardım ve İş Dairesi
approaching
{s} yakında olacak olan
bring near
{f} yaklaştırmak
far and near
orada burada
go out and wander far and near
yollara düşmek
nearest
{s} en yakın

En yakın telefon nerede? - Where is the nearest telephone?

En yakın istasyon nerede? - Where is the nearest station?

nearest
en yakınında
nearest
(sıfat) en yakın
nearing
merdiven dayamış
nearing
yaklaşan
nearly
bildiğim kadarıyle
nearly
takriben

Saat takriben altıdır. - It's nearly six o'clock.

nearly
az daha
nearly
az kalsın

Yoldan geçerken az kalsın araba çarpıyordu. - He was nearly hit by the car while crossing the street.

nearly
yakından/neredeyse
nearly
as nearly as I can tell yaklaşık olarak
nearly
adeta

Jules Verne'in romanları adeta gelecekten haberler vermiştir. - Jules Verne's novels nearly gave the news from the future.

nearness
yakinlik
nearness
{i} cimrilik
nearness
{i} yakınlık
the Near East
Yakın Doğu. The needle skips a lot Bu plakta iğne sık sık atlıyor
Englisch - Englisch
physically close
approaching

The end is near.

To decrease the distance to something
close to in time

The voyage was near completion.

approximate, almost

The two words are near synonyms.

Having a small intervening distance with regard to something

I'm near sighted.

close to, in close proximity to

It shied, balked, and whinnied, and in the end he could do nothing but drive it into the yard while the men used their own strength to get the heavy wagon near enough the hayloft for convenient pitching.

nearly

The fire was almost dead, the chamber near dark.

I am nearly forty and still not married. - I am nearly forty and still unmarried.

Tom has been gone for nearly three years. - Tom has been gone nearly three years.

{a} not distant, close, intimate, niggardly
{a} at hand, closely, sparingly
To approach; to come nearer; as, the ship neared the land
{e} close to; in the vicinity
You use near to say that something is a little more or less than an amount or number stated. to increase manufacturing from about 2.5 million cars a year to nearer 4.75 million
In a contest, your nearest rival or challenger is the person or team that is most likely to defeat you. That victory put the Ukrainians beyond the reach of their nearest challengers, Dynamo Moscow
touching, or affecting intimately; intimate; dear; as, a near friend
This is a spell Range Spells cast at Near range are cast upon something that is within fifteen paces of the magus
If a time or event draws near, it will happen soon. The time for my departure from Japan was drawing nearer every day
Closely connected or related
or same = the two words must be in the same sentence
{f} approach (a time or a place)
You describe the thing most similar to something as the nearest thing to it when there is no example of the thing itself. It would appear that the legal profession is the nearest thing to a recession-proof industry
To draw near; to approach
If something happens near a particular time, it happens just before or just after that time. Performance is lowest between 3 a.m. and 5 a.m, and reaches a peak near midday I'll tell you nearer the day
{s} close; close in time; closer; intimate; of the last moment; stingy; left-handed
Close to one's interests, affection, etc
imminent, close to in time
Nearly; almost; well-nigh
closely resembling the genuine article; "near beer"; "a dress of near satin"
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
-Near-Earth Asteroid Rendezvous: One of the NASA's first two Discovery missions, it was launched in February 1996 and will rendezvous with 433 Eros in January 1999 (see Table 3 1)
Not far distant in time, place, or degree; not remote; close at hand; adjacent; neighboring; nigh
Immediate; direct; close; short
The side of the horse that faces west when the animal is walking north The horse's left side Horses are most often led, saddled, and mounted from the near side Opposite of off
Next to the driver, when he is on foot; in the Unted States, on the left of an animal or a team; as, the near ox; the near leg
If someone or something is near to a particular state, they have almost reached it. After the war, The House of Hardie came near to bankruptcy The repairs to the Hafner machine were near to completion Apart from anything else, he comes near to contradicting himself. = close Near means the same as near to. He was near tears We are no nearer agreement now than in the past
Close-fisted; parsimonious
At a little distance, in place, time, manner, or degree; not remote; nigh
If something is similar to something else, you can say that it is near to it. a sickening sensation that was near to nausea. Near means the same as near to. Often her feelings were nearer hatred than love
emphasis You can say that someone will not go near a person or thing when you are emphasizing that they refuse to see them or go there. He will absolutely not go near a hospital I'm so annoyed with her that I haven't been near her for a week
When you near a place, you get quite near to it. As he neared the stable, he slowed the horse and patted it on the neck
So as barely to avoid or pass injury or loss; close; narrow; as, a near escape
See the Note under near, a
close by; close in time; almost
move towards; "We were approaching our destination"; "They are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
When someone or something nears a particular stage or point, they will soon reach that stage or point. His age was hard to guess -- he must have been nearing fifty The project is taking a long time but is now nearing completion. = approach
The near one of two things is the one that is closer. a mighty beech tree on the near side of the little clearing Jane put one foot in the near stirrup and turned to look at the stranger. far
Adjacent to; close by; not far from; nigh; as, the ship sailed near the land
- within one meter - delete all references to close proximity and replace by near
not far distant in time or space or degree or circumstances; "near neighbors"; "in the near future"; "they are near equals"; "his nearest approach to success"; "a very near thing"; "a near hit by the bomb"; "she was near tears"; "she was close to tears"; "had a close call"
Closely; intimately
being on the left side; "the near or nigh horse is the one on the left"; "the animal's left side is its near or nigh side"
If something is near a place, thing, or person, it is a short distance from them. Don't come near me Her children went back every year to stay in a farmhouse near the cottage He drew his chair nearer the fire Some of the houses nearest the bridge were on fire. Near is also an adverb. He crouched as near to the door as he could She took a step nearer to the barrier As we drew near, I saw that the boot lid was up. Near is also an adjective. He collapsed into the nearest chair Where's the nearest telephone? The nearer of the two barges was perhaps a mile away. + nearness near·ness He was suddenly aware of his nearness
near in time or place or relationship; "as the wedding day drew near"; "stood near the door"; "don't shoot until they come near"; "getting near to the true explanation"; "her mother is always near"; "The end draws nigh"; "the bullet didn'tcome close"; "don't get too close to the fire
emphasis You use nowhere near and not anywhere near to emphasize that something is not the case. They are nowhere near good enough It was nowhere near as painful as David had expected
giving or spending with reluctance; "our cheeseparing administration"; "very close (or near) with his money"; "a penny-pinching miserly old man"
People sometimes refer to their close relatives and friends as their nearest and dearest. that English convention of not showing your feelings, even to your nearest and dearest. = kith and kin
Close to anything followed or imitated; not free, loose, or rambling; as, a version near to the original
very close in resemblance; "sketched in an approximate likeness"; "a near likeness"
If you say that something will happen in the near future, you mean that it will happen quite soon. The controversy regarding vitamin C is unlikely to be resolved in the near future
You use near and far to indicate that you are referring to a very large area or distance. People would gather from near and far
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
You say that an important time or event nears when it is going to occur quite soon. As half time neared, Hardyman almost scored twice = approach
See Off side, under Off, a
You use near to indicate that something is almost the thing mentioned. She was believed to have died in near poverty on the French Riviera. the 48-year-old who was brought in to rescue the bank from near collapse. Near is also an adverb. his near fatal accident two years ago
anear
nr
{e} by
Near East
The region located south of Eastern Europe, comprised of Anatolia, Transcaucasia, the Levant, and Mesopotamia
near infrared
infrared light closest in wavelength to visible light, from .7 - 1.4 µm
near miss
Very, very close. Nearly a hit, but a miss, nonetheless
near post
The goalpost nearest from where a cross is made
near sighted
myopic; unable to see distant objects unaided
near the knuckle
Risqué, sexual, suggestive of impropriety

It's raw, this kind of work, and near the knuckle: unsupported by music, lighting, video screen, it's just you and them, you and them and the dead,.

near vision
The ability to see clearly an image that is relatively close (about 10 to 13 inches)
near-Earth object
An asteroid, comet or large meteoroid whose orbit intersects Earth's orbit, especially those which pose a collision danger
near-death experience
A sensation of detachment from one's body, the presence of a tunnel of light, the apparent viewing of one's own body from on high, and similar manifestations, experienced by people whose heart and brain have temporarily ceased to function
near-field
In radio-frequency electromagnetic technology, the region within about half a wavelength from an electrically small antennaCharles Capps, “Near-field or Far Field,” EDN, August 16, 2001, pp. 95-102.. More specifically it is the region within the radiansphereWheeler, H.A.; "The Radiansphere around a Small Antenna"; Proceedings of the IRE Aug. 1959, Volume: 47 Issue: 8 pp: 1325 - 1331. 10.1109/JRPROC.1959.287198
near-field
In physical acoustics, the region of space within a distance a fraction of a wavelength from a sound source. Accordingly, the outer boundary of the near-field region is closer for high-pitched sound than for low-pitched sound
near-field
In loudspeaker acoustics, referring to a region where the intensity of direct, unreflected sound from the source (such as a loudspeaker) is significantly dominant over any indirect or reflected sound.Brungart Douglas S. and Rabinowitz William R.; "Auditory Localization in the Near-Field"; The Third International Conference on Auditory Display, November 1996
near-minimal pair
A pair of words differing by a few (but more than one) phonetic segments or suprasegments, used to suggest a proposed phoneme, toneme, or chroneme may be valid
near-minimal pairs
plural form of near-minimal pair
near-sighted
myopic, suffering from myopia
near-earth object
A Solar System object whose orbit brings it into proximity with the Earth
near abroad
The 'near abroad' is a term used in the context of Russian foreign policy that describes non-Russian countries that were once part of the Soviet Union
near east university
Near East University (NEU) is a private international institution of higher education in Northern Cyprus. It was founded in the Turkish side of Nicosia in 1988
near syncope
(Tıp, İlaç) Syncope in itself is brief lapse of consciousness. So near syncope would be the sensation of light-headedness
near-prime
Near-prime, also called subprime lending, B-paper or second chance lending, is the practice of making loans to borrowers who do not qualify for the best market interest rates because of their deficient credit history. The term also refers to paper taken on property that cannot be sold on the primary market, including loans on certain types of investment properties and certain types of self-employed individuals
Near East
The Near East is the same as the Middle East. Near Easterner n. the Middle East Eastern
Near East
Middle East, countries in southwestern Asia and northeastern Africa
Near Islands
{i} group of islands located in southwest Alaska (United States)
Near Islands
A group of islands of southwest Alaska. The westernmost of the Aleutian Islands, they were occupied by Japan from June 1942 until May-June 1943. Attu is the chief island of the group
near and dear
people who are precious, family members
near at hand
close by, easy to reach
near beer
Any of various malt liquors (see Citation)
near beer
drink that resembles beer but with less than 1/2 percent alcohol
near beer
A malt liquor that does not contain enough alcohol to be considered an alcoholic beverage
near east
the area around the eastern Mediterranean; from Turkey to northern Africa and eastward to Iran; the site of such ancient civilizations as Phoenicia and Babylon and Egypt and the birthplace of Judaism and Christianity and Islam; had continuous economic and political turmoil in the 20th century; "the Middle East is the cradle of Western civilization"
near field
Pertains to that range of listening distances in which the sounds reaching the ears are predominantly direct The opposite of "Far Field"
near field
That part of the sound field where the sound level varies from point to point because of the radiation pattern of the source
near field
The area that is very close to the transducer where the Inverse Square Law does not apply For speakers it is within a few feet of the diaphragm For microphones it is usually only a few inches This term is often erroneously used in place of Close Field when describing monitoring scenarios
near field
The area up to one foot from the sound source
near field
The region of an electromagnetic field comprising two components, the reactive Rayleigh region immediately surrounding the antenna and a radiating near field or Fresnel component which exists when the major dimension of the antenna, D, is large compared with the wavelength, l , of transmission
near gale
strong wind, stormy wind
near her time
the time when she will give birth is soon
near letter quality
NLQ, high-quality printing
near miss
You can say that there is a near miss when something is nearly hit by another thing, for example by a vehicle or a bomb. Details have been given of a near miss between two airliners over southern England earlier this week We've had a few near misses in the raids, as I expect you've noticed. = narrow escape
near miss
A near miss is an attempt to do something which fails by a very small amount. Milan's successful defence of the European Cup and near-miss in the Italian championship last season
near miss
an accidental collision that is narrowly avoided
near miss
failure to hit a target, failure to reach a goal; narrow escape
near point
The nearest point at which an object can be seen distinctly by the eye
near side
The left-hand side of a horse
near side
The left side of horse and rider whilst riding
near side
The side of the moon facing earth
near side
The half of a router that has a direct path to the NSS
near side
The left side of the horse
near side
The left-hand side of the horse
near thing
Something that barely succeeds or nearly ends in failure or disaster
near thing
narrow escape from danger, miraculous rescue
near thing
something that barely avoids failure or disaster
near upon
just before, right before, almost in front of
near vision
vision for objects 2 feet or closer to the viewer
near(a)
being on the left side; "the near or nigh horse is the one on the left"; "the animal's left side is its near or nigh side
near-death experience
A near-death experience is a strange experience that some people who have nearly died say they had when they were unconscious. Mystical or transcendent experience reported by people who have been on the threshold of death. The near-death experience varies with each individual, but characteristics frequently include hearing oneself declared dead, feelings of peacefulness, the sense of leaving one's body, the sense of moving through a dark tunnel toward a bright light, a life review, the crossing of a border, and meetings with other spiritual beings, often deceased friends and relatives. Near-death experiences are reported by about one-third of those who come close to death. Cultural and physiological explanations have been offered, but the causes remain uncertain. Typical aftereffects include greater spirituality and decreased fear of death
near-death experience
the experience of being close to death but surviving
near-sighted
Someone who is near-sighted cannot see distant things clearly. The girl squinted at the photograph. She seemed to be nearsighted. = short-sighted long-sighted
near-sightedness
The condition in which one sees more clearly and easily at near points than at distances In most cases this condition is easily screened for and prescription lenses can be prescribed Good visual acuity is then attained at distance Research studies have shown that often the "near-sighted students are the best readers
near-sightedness
the eye tends to be oblong, with the retina farther from the front of the eye than normal Light entering the cornea focuses the images in front of the retina, rather than on it
near-sightedness
When people are nearsighted the surface of the eye is too curved Lasers can be used to flatten the front of the eye to correct the near-sightedness
as near as makes no difference
Almost, nearly, the specified attribute, to the extent that the lack of attainment of the attribute does not matter
draw near
To approach, move toward

The crowd drew near to the speaker.

nearer
Less distant from. Comparative form of near: more near
nearer
Closer
nearest
closest to

The planet closest to the sun is Mercury. - The planet nearest to the sun is Mercury.

Mercury is the planet closest to the Sun. - Mercury is the nearest planet to the sun.

nearest
closest to, Superlative form of near
nearly
almost, but not quite; slightly short of

He left a nearly full beer on the bar.

nearest
next
nearly
{a} at hand, closely, sparingly
nearness
{n} closeness, niggardliness, avarice
Near by
varicose
Nearer
nerre
Nearer
neer
Nearer
narre
Nearer
ner
bring near
{f} bring close, bring close by
come near
almost do or experience something; "She came near to screaming with fear
come near
come close to, approach
come near
almost do or experience something; "She came near to screaming with fear"
come near
move towards; "We were approaching our destination"; "They are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
draw near
get near, come close
draw near
move towards; "We were approaching our destination"; "They are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
far and near
all over, everywhere; distant and close
get near
approach, draw close, draw near
getting near
getting close, getting closer
his end is near
he is doomed, his days are numbered, he will die soon
in the near future
before long, soon, in the time to come
neared
past of near
nearer
Less distant from
nearer
(comparative of `near' or `close') within a shorter distance; "come closer, my dear!"; "they drew nearer"; "getting nearer to the true explanation"
nearer
(comparative of `near') being the one of two that is less distant in space; "we walked to the nearer house"
nearer
(comparative of `near' or `close') within a shorter distance; "come closer, my dear!"; "they drew nearer"; "getting nearer to the true explanation
nearest
(superlative of `near' or `close') within the shortest distance; "that was the time he came nearest to death
nearing
present participle of near
nearly
near

I am nearly forty and still not married. - I am nearly forty and still unmarried.

I am nearly forty and still unmarried. - I am nearly forty and still not married.

nearly
In a near manner; not remotely; closely; intimately; almost
nearly
intimately
nearly
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
nearly
Nearly is used to indicate that something will soon be the case. It was already nearly eight o'clock I was nearly asleep The voyage is nearly over You're nearly there I've nearly finished the words for your song. = almost
nearly
Nearly is used to indicate that something is not quite the case, or not completely the case. Goldsworth stared at me in silence for nearly twenty seconds Hunter knew nearly all of this already Several times Thorne nearly fell I nearly had a heart attack when she told me The beach was nearly empty They nearly always ate outside. = almost, practically
nearly
almost, closely, all but
nearly
emphasis You use not nearly to emphasize that something is not the case. Father's flat in Paris wasn't nearly as grand as this Minerals in general are not nearly so well absorbed as other nutrients British car workers did not earn nearly enough money to buy the products they were turning out. = nowhere near
nearly
in a close manner; "the two phenomena are intimately connected"; "the person most nearly concerned"
nearly
approximately
nearness
The state or quality of being near; used in the various senses of the adjective
nearness
The state of being near
nearness
the spatial property resulting from a relatively small distance; "the sudden closeness of the dock sent him into action
nearness
{i} closeness, state of being near; degree of proximity
nearness
the spatial property resulting from a relatively small distance; "the sudden closeness of the dock sent him into action"
nearness
proximity
nears
third person singular of near
near
Favoriten