far

listen to the pronunciation of far
Englisch - Türkisch
uzak

Hikaye Neuilly -on-the -Seine'da sahnelenmiştir, Paris'ten çok uzak olmayan bir Fransız kasabası. - The story is set in Neuilly-on-the-Seine, a French town not far from Paris.

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

{s} öbür
daha uzaktaki
uzakta

Tom'un yeme isteği vardı fakat evde yiyecek bir şey olmadığı için yaşadığı yerden çok uzakta olmayan mahalle marketine gitti. - Tom had the munchies, but since there was nothing in the house to eat, he went to the convenience store not too far from where he lived.

Tom bizden uzakta olmayan kirasız küçük bir evde yaşıyordu. - Tom was living rent-free in a small house not too far from us.

pek çok
öte

Onun modernizasyonu beklentilerimin çok ötesindeydi. - Its modernization was far beyond my expectations.

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

ötedeki
uzağa

Tom ne kadar uzağa gittiğini görmek için kilometre sayacını kontrol etti. - Tom checked his odometer to see how far he'd driven.

Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz. - Don't race the car. We want to make it go as far as possible.

alıs
çok

Jon, Tom'dan çok daha çekicidir. - Jon is far more attractive than Tom.

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

bir hayli
{s} mesafe katetmiş
(Askeri) Federal Satın Alma Yönetmeliği; Federal Havacılık Yönetmeliği (Federal Acquisition Regulation; Federal Aviation Regulation)
daha uzun olan
ilerlemiş
Ben yapmam
Bana göre değil
far and away pek çok
few and far between seyrek
{s} öteki
Far East Uzak Doğu
Allah esirgesin
{s} ırak

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

-den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa
epeyce
fazla

Fırtınanın durması söyle dursun, çok daha fazla yoğunlaştı. - Far from stopping, the storm became much more intense.

Konuyu fazla abartıyorsun. - You're carrying this too far.

(pek) çok
further
daha ileri

O benden daha ileriye yüzebilir. - She can swim further than I can.

Ben daha ileri yürüyemem. - I can't walk any further.

further
daha öte
far cry
(deyim) a far cry (from sth.) çok farklı
far relative
Uzak akraba
far and away
kat kat
far better
çok daha
far off
uzak

Telefon kullanabileceğimiz buradan uzakta olmayan bir yer var. - There is a place not far off from here where we can use the phone.

Bilgelik yolunda yürümek isteyen hatadan korkmamalı, zira ne kadar çok gelişme yaparsa yapsın hiç önemi yok, onun amacı elde edilemeyecek kadar uzak kalır. - He who wants to travel the path of wisdom must not fear failure, for no matter how much progress he makes, his goal remains unattainably far off.

far off
çok uzak
far and away
(deyim) tamamen
far and away
(deyim) fazlasıyla
far and away
öbürlerinden kat kat daha
far and away
(deyim) çok fazla
far and wide
geniş ölçüde
far and wide
uzun uzadıya
far away
uzağa

Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler. - They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could.

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

far away
uzaklarda

Uzaklarda ama hala onu seviyorum. - She is far away, but I still love her.

O, çok uzaklardan geldi. - He came from far away.

far off
dalgın
Far East
Uzak Doğu

Habarovsk, Rus Uzak Doğusu'nun en büyük şehirleri arasındadır. - Khabarovsk is among the largest cities of the Russian Far East.

far and away
pek çok
far and near
her yerde
far and wide
yurdun dört köşesinde
far and wide
her yerde

Söylenti her yerde yayıldı. - The rumor spread far and wide.

far away
çok uzakta

Tom bizi duyamayacak kadar çok uzakta. - Tom is too far away to hear us.

Sen çok uzakta oturuyorsun. - You live too far away.

far be it from me
bana düşmez
far cry from
dağlar kadar farklı
far famed
çok meşhur
far flung
çok yayılmış
far from
-den ziyade
far from
-in yerine
far from it
ne münasebet
far infrared
uzak kırmızıaltı
far out
asri
far reaching
sonuçları çok
far-flung
geniş
far-flung
yaygın
far-out
geçerli
far-out
bilgili
far-reaching
kapsamlı

Bu araştırmanın toplumsal sonuçları muhtemelen çok geniş kapsamlıdır. - The societal implications of this research are likely to be far-reaching.

O kararın geniş kapsamlı ve ciddi sonuçları olacaktır. - That decision will have far-reaching and serious consequences.

far-reaching
geniş ölçüde
far apart
ayrı düşmek

persons who are far apart.

far away from the target
uzak hedeften
far beyond
ötesinde

Onun modernizasyonu beklentilerimin çok ötesindeydi. - Its modernization was far beyond my expectations.

far cry from
(deyim) Çok farklı

The result is a far cry from what we expected.

far fetch
çok almak
far fetched
Muhtemel olmayan, ihtimal dahilinde olmayan; ikna edici olmayan, inandırıcı olmayan
far fewer
daha az
far from being
uzak olmaktan
far from the eyes
uzak gözlerinden
far future
Uzak gelecek
far gone with child
(deyim) Gebe, hamile
far left
çok sol
far less
çok daha az
far more
Çok daha fazla

Sigara içenler muhtemelen sigara içmeyenlerden çok daha fazla akciğer kanseri geliştirirler. - Smokers are far more likely to develop lung cancer than non-smokers are.

İmparatorluğun ve keşif gezisinin buluştuğu bu yerde, ortaya koyduğumuz her gizem için çok daha fazlasının söylenmeden kalması gerekir. - In this place where empire and exploration meet, for every mystery we reveal, far more must remain unspoken.

far more than
çok daha

Öğrettiğimden çok daha fazla şey öğrendim. - I learned far more than I taught.

far piece
çok parçalı
far post
uzak posta
far side
ucundaki
far too
Çok fazla

Yapacak çok fazla işimiz var. - We have far too much work to do.

Bunu yapmak için çok fazla gençsin. - You're far too young to be doing this.

far west
Uzak Batı
far-back
ileri geri
far-fetched
inanması güç, kabul etmesi güç, gerçekçi değil
far-fetched
Kabul edilmesi zor, inanılması zor, zoraki, doğal olmayan
far-out
alâkasız
far-ranging
Geniş kapsamlı, uzak menzilli
far-right
(Politika Siyaset) aşırı bir poitik görüşü savunan grup veya insanlar

radikal dinci, radical sağcı gibi.

further
ilâveten
further
ilave edilen
farther
{s} daha uzak

Hatırladığım kadarıyla, Tom'un evi ana yoldan biraz daha uzak. - As I recall, Tom's house is a little farther in from the main road.

Okul istasyondan daha uzaktır. - The school is farther than the station.

further
daha fazla

O, beni daha fazla sorumluluktan kurtarıyor. - That absolves me from further responsibility.

Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz. - We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.

further
bundan başka
far away
uzak

O, otelden çok uzakta değildir. - It is not far away from the hotel.

Ben uzakta bir ışık gördüm. - I saw a light far away.

further
ilerideki
furthest
en uzak
far from
hiç

Bunu anlamak hiç kolay değil. - It is far from easy to understand it.

Ben hiç etkilenmedim. - I'm far from impressed.

far from
asla
far reaching
geniş kapsamlı
farthest
en uzakta
further
ileride
far out
(deyim) mükemmel
far out
(deyim) kusursuz
far out
(deyim) nefis
farther
daha öte
farther
uzak mesafe için kullanılır
farther
uzak

Kuzey kutup bölgesindeki sıcaklıklar uzak güneydeki sıcaklıklardan 2 ila 3 kat daha hızlı artıyor. - Temperatures in the Arctic are rising 2 to 3 times faster than temperatures farther south.

Ay yakındır. Mars çok daha uzaktır. - Luna is close by. Mars is much farther away.

farther
daha fazla

Daha fazla yürüyemeyecek kadar çok yorgundum. - I was too tired to walk any farther.

farther
daha ilerdeki
further
daha çok

Onun yeni işi onu ailesinden daha çok ayırıyor. - His new job further separates him from his family.

Daha çok bilgi için ofise başvurun. - Apply to the office for further details.

further
daha

Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz. - If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz. - We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.

further
ilave olunan
further
bir başka
further
destek olmak
further
daha da

Bunu daha da tartışmak istiyoruz. - We need to discuss this further.

Daha da ileri gitmek zorunda olduğumuzu sanmıyorum. - I don't think we have to go any further.

further
ilerlemesini sağlamak
further
ileri

Daha ileri yürüyemeyecek kadar çok yorgunum. - I'm too tired to walk any further.

O, daha ileriye yürüyemedi. - He could not walk any further.

further
başkaca
further
ötesine
further
eklenen
further
{s} ilave olunan. (Further çoğunlukla miktar ve derece, farther ise mesafe için kullanılır.) z
farther
daha uzakta
farther
daha uzaktaki
farther
{f} daha ileri

Daha ileri gidemeyecek kadar çok yorgundu. - He was too tired to go any farther.

Daha ileriye gidemeyecek kadar çok yorgundu. - He was too tired to walk any farther.

farther
daha uzağa

Biz dinlenmeden daha uzağa gidemeyiz. - We cannot go any farther without a rest.

Daha uzağa yürüyemem. - I can walk no farther.

farthermost
en uzak
farthest
en uzağa
farthest
en ileri
farthest
en uzak

Ay dünyadan en uzak mesafede olduğunda meydana gelen tutulma tipi halkalı güneş tutulmasıdır. Ay sonra güneş diskini tamamen engellemek için çok küçük görünür. - The eclipse type that occurs when the Moon is at its farthest distance from the Earth is an annular eclipse. The Moon then appears too small to completely block out the disk of the Sun.

Neptün güneşten en uzak gezegendir. - Neptune is the farthest planet from the Sun.

further
daha uzağa

Tom daha uzağa gitmedi. - Tom didn't get any further.

further
yeni

Onun yeni işi onu ailesinden daha çok ayırıyor. - His new job further separates him from his family.

further
daha uzak

O sadece biraz daha uzak. - It's just a little further.

Okulumuz istasyondan daha uzaktır. - Our school is further away than the station.

further
ek
further
daha uzakta
further
başka yerde
further
ayrıca

Ayrıca nasıl dans edileceğini bilmiyorum. - Furthermore, I don't know how to dance.

Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır. - Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy.

further
ilerlemesine yardım etmek
further
daha uzaktaki
further
daha ilerde
further
üstelik
further
başka bir

Başka bir işlem yapılmayacaktır. - No further action will be taken.

Söyleyecek başka bir şeyin var mı? - Do you have anything further to say?

further
başka

Soracak başka sorunuz var mı? - Do you have any further questions to ask?

Başka sorularınız var mı? - Do you have any further questions?

further
başka yere
furthermost
en uzakta
furthermost
en uzağa
furthest
en uzağa
Far from
-den çok
a far
Bir çok
far back
kadar geri
far fewer
çok daha az
far from
uzaklardan
farther
diğer
further
ilerik
far apart
arada dağlar kadar fark olmak
far away
dalgın
far away
uzakta

Biz uzakta bir ışık gördük. - We saw a light far away.

Ben uzakta bir ışık gördüm. - I saw a light far away.

far away
ırak
far better
fazlasıyla
far better
büyük farkla
far fetched
zoraki
far fetched
doğal olmayan
far flung
en uzak
far flung
ücra
far flung
uzaklarda yaşayan
far flung
yaygın
far from
alakasız
far from
olmaktan çok uzak

O, fakir olmaktan çok uzak, aslında çok parası var. - He is far from poor, in fact he has a lot of money.

O, güzel olmaktan çok uzak. - She is far from beautiful.

far off
uzakta

Telefon kullanabileceğimiz buradan uzakta olmayan bir yer var. - There is a place not far off from here where we can use the phone.

far off
dalıp gitmiş
far off
ırak
far out
alâkasız
far out
gurbette
far out
uzaklarda
far out
acayip ama hoş
far out
makbul
far out
çılgınca
far out
harika
far out
ilginç
far out
garip
far out
şahane
far reaching
uzaklara kadar ulaşan
far reaching
geniş ölçüde
farther
en ileride
farther
farthermost en uzak
farther
ayrıca
farther
öteye

Onlar üç mil öteye yürüdü. - They walked three miles farther.

Kapıdan daha öteye gitmedi. - He went no farther than the gate.

farther
{s} ilave edilen
farther
{s} ötedeki
farther
bundan başka
farther
daha uzağa/uzakta
farther
ilaveten
farther
en ötede
farther
{s} ilerdeki
farther
ileriye

Daha ileriye gidemeyecek kadar çok yorgundu. - He was too tired to walk any farther.

farther
{s} uzaktaki
farther
daha ötede
farther
buna ilâveten
farther
{s} ileriki
farther
daha ilerde
farther
daha ötedeki
farthermost
en ötedeki
farthermost
en uç
farthermost
{s} en uzaktaki
farthest
en uç
farthest
en uzağa/uzakta
farthest
en uzaktaki
farthest
en ilerde
farthest
{s} en uzak. z. en uzakta; en ötede; en ilerde; en uzağa
farthest
en ileriye
farthest
en ötede
farthest
{s} en ötedeki
further
bun dan başka
further
{s} ileriki
further
ayrıca furthermost
further
f ötedeki
further
öte
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Fr. Otomobil, kamyon gibi nakil vasıtalarının önündeki kuvvetli lâmbalar
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün: "Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı."- C. Uçuk
Taşıtların on bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek, yukarılara doğru tırmandı."- N. Cumali
(Osmanlı Dönemi) Fâre, sıçan
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün
Fare
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün: "Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı."- C. Uçuk
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği
çamaşır kazanı
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği: "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek yukarılara doğru tırmandı."- N. Cumalı
Gözkapağına sürülen boya
Budak ve ağaç başı
Englisch - Englisch
Remote in space

He went to a far country.

Remote in time
Distant in space, time or degree
To or from a great distance, time, or degree

You have all come far and you will go farther.

Long

It was a far adventure, full of danger.

More remote or longer of two

He moved to the far end of the state. She remained at this end.

Extreme

We are on the far right on this issue.

Very much

He was far richer than we'd thought.

spelt (type of wheat)
{a} a great way off, distant
{a} afar, from afar
{n} a distant place, a litter of pigs
The rules and regulations covering every aspect of aviation
feelings You can say so far so good to express satisfaction with the way that a situation or activity is progressing, developing, or happening
Someone or something that is far gone is in such a bad state or condition that not much can be done to help or improve them. In his last few days the pain seemed to have stopped, but by then he was so far gone that it was no longer any comfort Many of the properties are in a desperate state but none is too far gone to save
Federal Acquisition Regulations These are the primary regulations for use by all Federal Executive agencies in their acquisition of supplies and services with appropriated funds Clauses from the FAR are usually passed on to IU through contracts with the Federal government
Federal Aviation Regulation (United States)
You can use the expression `as far as I can see' when you are about to state your opinion of a situation, or have just stated it, to indicate that it is your personal opinion. As far as I can see there are only two reasons for such an action
to a considerable degree; very much; "a far far better thing that I do"; "felt far worse than yesterday"; "eyes far too close together"
emphasis If you say that something is far from a particular thing or far from being the case, you are emphasizing that it is not that particular thing or not at all the case, especially when people expect or assume that it is. It was obvious that much of what they recorded was far from the truth Far from being relaxed, we both felt so uncomfortable we hardly spoke It is still far from clear exactly what the Thais intend to do
You can use far to refer to the part of an area or object that is the greatest distance from the centre in a particular direction. For example, the far north of a country is the part of it that is the greatest distance to the north. I wrote the date at the far left of the blackboard
at or to or from a great distance in space; "he traveled far"; "strayed far from home"; "sat far away from each other"
Farandole Composer module Can be 16 channels with a maximum of 64 8Bit/16Bit Samples
Floor-area ratio, in land-use planning
If you say that something only goes so far or can only go so far, you mean that its extent, effect, or influence is limited. Their loyalty only went so far The church can only go so far in secular matters
a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to reinstitute Hutu control; "in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists"
distantly; from afar; considerably; very
Federal Acquisition Regulations
Someone or something that is not far wrong, not far out, or not far off is almost correct or almost accurate. I hadn't been far wrong in my estimate Robertson is not far off her target
The more distant of two; as, the far side (called also off side) of a horse, that is, the right side, or the one opposite to the rider when he mounts
Federal Acquisition Regulation
Remote in affection or obedience; at a distance, morally or spiritually; t enmity with; alienated
Facility Request in SS7 Also Federal Acquisition Regulations
emphasis You use the expression by far when you are comparing something or someone with others of the same kind, in order to emphasize how great the difference is between them. For example, you can say that something is by far the best or the best by far to indicate that it is definitely the best. By far the most important issue for them is unemployment It was better by far to be clear-headed
emphasis You can use far to mean `very much' when you are comparing two things and emphasizing the difference between them. For example, you can say that something is far better or far worse than something else to indicate that it is very much better or worse. You can also say that something is, for example, far too big to indicate that it is very much too big. Women who eat plenty of fresh vegetables are far less likely to suffer anxiety or depression The police say the response has been far better than expected These trials are simply taking far too long
to an advanced stage or point; "a young man who will go very far
Federal Aviation Regulations, Title 14 of the U S Code of Federal Regulations
To a great distance in time from any point; remotely; as, he pushed his researches far into antiquity
adj/adv [a long way away] jauh
Federal Acquisition Regulations The regulations applied to the federal government's acquisition of services, including health care services (also see FEHBARS)
Field Action Request
This is a spell Range Spells cast at Far range are cast upon something that is within a hundred paces of the magus
far Far has two comparatives, farther and further, and two superlatives, farthest and furthest. Farther and farthest are used mainly in sense 1., and are dealt with here. Further and furthest are dealt with in separate entries
emphasis You can use the expression `far from it' to emphasize a negative statement that you have just made. Being dyslexic does not mean that one is unintelligent. Far from it
A time or event that is far away in the future or the past is a long time from the present or from a particular point in time. hidden conflicts whose roots lie far back in time I can't see any farther than the next six months The first day of term, which seemed so far away at the start of the summer holidays, is looming
at or to a certain point or degree; "I can only go so far before I have to give up"; "how far can we get with this kind of argument?"
Distant in any direction; not near; remote; mutually separated by a wide space or extent
You say far be it from me to disagree, or far be it from me to criticize, when you are disagreeing or criticizing and you want to appear less hostile. Far be it from me to criticise, but shouldn't their mother take a share of the blame?
Music
When there are two things of the same kind in a place, the far one is the one that is a greater distance from you. He had wandered to the far end of the room near
If you say that someone won't go far wrong or can't go far wrong with a particular thing or course of action, you mean that it is likely to be successful or satisfactory. If you remember these three golden rules you won't go far wrong
In a great proportion; by many degrees; very much; deeply; greatly
If you say that something is good as far as it goes or true so far as it goes, you mean that it is good or true only to a limited extent. His plan for tax relief is fine as far as it goes but will not be sufficient to get the economy moving again
Federal Aviation Regulation
Remote from purpose; contrary to design or wishes; as, far be it from me to justify cruelty
being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle; "the horse on the right is the far horse"; "the right side is the far side of the horse"
If you ask how far a place is, you are asking what distance it is from you or from another place. If you ask how far someone went, you are asking what distance they travelled, or what place they reached. How far is Pawtucket from Providence? How far is it to Malcy? How far can you throw? You can only judge how high something is when you know how far away it is She followed the tracks as far as the road
You can describe people with extreme left-wing or right-wing political views as the far left or the far right. Anti-racist campaigners are urging the Government to ban all far-Right groups. = extreme
= Father Farfar or ff = Fathers father
Federal Aviation Regulations
being of a considerable distance or length; "a far trek"
to an advanced stage or point; "a young man who will go very far"
at a great distance in time or space or degree; "we come from a far country"; "far corners of the earth"; "the far future"; "a far journey"; "the far side of the road"; "far from the truth"; "far in the future"
Federal Aviation Regulation, aviation rules and regulations enforced by the FAA
You can talk about how far a person or action goes to describe the degree to which someone's behaviour or actions are extreme. It's still not clear how far the Russian parliament will go to implement its own plans This time he's gone too far
emphasis You use the expression far and away when you are comparing something or someone with others of the same kind, in order to emphasize how great the difference is between them. For example, you can say that something is far and away the best to indicate that it is definitely the best. He's still far and away the best we have. = easily
You can use far to talk about the extent or degree to which something happens or is true. How far did the film tell the truth about Barnes Wallis?
If one place, thing, or person is far away from another, there is a great distance between them. I know a nice little Italian restaurant not far from here They came from as far away as Florida Both of my sisters moved even farther away from home They lay in the cliff top grass with the sea stretching out far below Is it far? near
remote in time; "if we could see far into the future"; "all that happened far in the past"
beyond a norm in opinion or actions; "the far right"
Far East
Term used by Europeans to describe the region of East Asia, Korea, Japan, China, the Russian Far East and Southeast Asia
far and away
By a large degree or margin; greatly

Their formatting and organization is far and away better than their closest rival.

far and wide
Over a great distance or large area; nearly everywhere
far be it
A disclaimer stating that the person speaking will not do something

Well, it all started when we first went to Brighton on holiday together. Dierdre (that's my wife) and I have always been very close companions, and I never particularly anticipated any marital strife. Indeed, the very idea of consulting such a professional marital advisor as yourself has always been of the greatest repugnance to me. Although, (chuckles) far be it from me to impugn the nature of your trade, or ... or profession.

far cry
much: to a great extent or degree

a far cry taller.

far cry
Something very dissimilar or different

Life in the big city was a far cry from his upbringing on a quiet, small farm.

far left
The most liberal or radical part of a political or religious grouping
far out
New, radical and extreme

We were discussing a new base for our office, but moving to Antarctica seemed too far out.

far out
Cool; great; an expression of support, enthusiasm, or celebration

Far out! The game has a hidden cow level.

far point
The most distant point under consideration in any situation
far point
The most distant point at which the eye can focus (usually infinity, but nearer for a myopic eye)
far post
The goalpost furthest from where a cross is made
far right
The most conservative or reactionary part of a political or religious grouping
far-fetched
Not likely; difficult to believe; outlandish; wild; impractical

He is full of far-fetched ideas to make money.

far-fetched
Brought from far away

it may be, if like industry were used, those far fetched druggs would prosper as well with us, as in those countries, whence now we have them .

far-field
Of or pertaining to the far field, the region sufficiently distant from a radio antenna for angular field distribution to be independent of distance
far-flung
Wide-ranging, widespread or widely distributed
far-flung
Remote or distant, in space, time or relationship
far-out
Very unusual, eccentric or unconventional
far-reaching
Having a broad or widespread range, scope or influence
far-right
Very conservative
far off
distant, remote
Far From the Madding Crowd
a novel by Thomas Hardy about people living in a country village in the west of England during Victorian times. The title of the book, which Hardy took from a famous poem by Thomas Gray, is often used as a phrase to mean the peacefulness and quietness of the country (1874)
far cry
distance estimated in terms of the audibility of a cry; "it's a far cry from here
far-right
extremely conservative
far-infrared
Of or relating to the longer wavelengths of radiation in the infrared spectrum and especially to those between 10 and 1000 micrometers
farthermost
Most remote or distant; furthermost
further
A greater distance in space or time; farther

Washington DC is further from Europe than New York.

further
Also; in addition to

Further, besides sensible things and Forms he says there are the objects of mathematics, which occupy an intermediate position,.

further
Moreover; beyond what is already stated

Further, affiant sayeth naught. (A formal statement ending a deposition or affidavit, immediately preceding the affiant's signature.).

further
To encourage growth

Further the economy.

further
Comparative form of far: more far
further
To support progress or growth of something
further
Comparative form of far: more far. Of or pertaining to being distant, or of greater distance in degree or of extension in time
furthermost
Superlative of further
furthermost
most distant or remote, either in time or space
further
more distant or advanced
further
to a greater distance; more; in addition
farther
{v} to promote, fee further
farther
{a} being at a greater distance, longer
farther
{a} more remotley, moreover
farthest
{a} or to the greatest distance, the last
further
{v} to assist, forward, promote, advance
further
{a} at a distance, beyond this, moreover
furthermost
{a} the most distant, the farthest
Far East
region which includes the countries of eastern Asia (such as China, Japan, Korea, etc.)
Far East
The Far East is used to refer to all the countries of Eastern Asia, including China, Japan, North and South Korea, and Indochina. the countries in the east of Asia, such as China, Japan, Korea etc Eastern Middle East, Near East
far away
far afield
far away
distant, remote, at a great distance
far beyond
much above, over to
far cry
a disappointing disparity; "it was a far cry from what he had expected"
far cry
long way in distance; different in character
far cry
distance estimated in terms of the audibility of a cry; "it's a far cry from here"
far east
a popular expression for the countries of eastern Asia (usually including China and Mongolia and Taiwan and Japan and Korea and Indochina and eastern Siberia)
far fetched
improbable, implausible, unlikely, fantastic, doubtful
far from
not at all; the opposite of what is or was expected
far more
much more, lots greater
far off
distant
far off
If you describe a moment in time as far off, you mean that it is a long time from the present, either in the past or the future. In those far off days it never entered anyone's mind that she could be Prime Minister Agreement is even further off. = distant
far off
If you describe something as far off, you mean that it is a long distance from you or from a particular place. stars in far-off galaxies. Far off is also an adverb. The band was playing far off in their blue and yellow uniforms
far out
If you describe something as far out, you mean that it is very strange or extreme. Fantasies cannot harm you, no matter how bizarre or far out they are
far out
distant, far away; astonishing, amazing, awesome (Slang)
far reaching
extensive, comprehensive, having a wide range or effect
farther
Farther is a comparative form of far. more distant; a comparative form of 'far' = further
farther
to or at a greater extent or degree or a more advanced stage (`further' is used more often than `farther' in this abstract sense); "further complicated by uncertainty about the future"; "let's not discuss it further"; "nothing could be further from the truth"; "they are further along in their research than we expected"; "the application of the law was extended farther"; "he is going no farther in his studies"
farther
{s} more distant or remote; additional, continuing on to a greater distance
farther
Tending to a greater distance; beyond a certain point; additional; further
farther
at a greater distance; to a greater degree; even further
farther
At or to a greater distance; more remotely; beyond; as, let us rest with what we have, without looking farther
farther
comparative of far
farther
Of or pertaining to being distant
farther
More remote; more distant than something else
farther
more distant in especially space or time; "they live in the farther house"
farther
to or at a greater distance in time or space (`farther' is used more frequently than `further' in this physical sense); "farther north"; "moved farther away"; "farther down the corridor"; "the practice may go back still farther to the Druids"; "went only three miles further"; "further in the future"
farther
To help onward
farther
Moreover; by way of progress in treating a subject; as, farther, let us consider the probable event
farther
more distant in especially space or time; "they live in the farther house
farther
more distant in especially degree; "nothing could be further from the truth"; "further from our expectations"; "farther from the truth"; "farther from our expectations"
farthermost
{s} farthest, most distant
farthermost
(comparatives of `far') most remote in space or time or order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
farthermost
Most remote; farthest
farthest
Most distant in time, space or degree
farthest
To the greatest degree or extent, or to the most distant point in time or space
farthest
Most distant or remote; as, the farthest degree
farthest
(comparatives of `far') most remote in space or time or order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
farthest
to the greatest degree or extent or most advanced stage (`furthest' is used more often than `farthest' in this abstract sense); "went the furthest of all the children in her education"; "furthest removed from reality"; "she goes farthest in helping us"
farthest
most distant or remote; "man's farthest goal"
farthest
Farthest is a superlative form of far. furthest the most distant; the superlative form of 'far'
farthest
most distant or remote; "man's farthest goal" to the greatest distance in space or time (`farthest' is used more often than `furthest' in this physical sense); "see who could jump the farthest"; "chose the farthest seat from the door"; "he swam the furthest
farthest
At or to the greatest distance
farthest
{s} most distant, most remote
farthest
to the greatest distance in space or time (`farthest' is used more often than `furthest' in this physical sense); "see who could jump the farthest"; "chose the farthest seat from the door"; "he swam the furthest
further
existing or coming by way of addition; "an additional problem"; "further information"; "there will be further delays"; "took more time"
further
{f} advance, encourage, promote, assist
further
Further means a greater distance than before or than something else. Now we live further away from the city centre He came to a halt at a crossroads fifty yards further on Further to the south are some of the island's loveliest unspoilt coves
further
to or at a greater extent or degree or a more advanced stage (`further' is used more often than `farther' in this abstract sense); "further complicated by uncertainty about the future"; "let's not discuss it further"; "nothing could be further from the truth"; "they are further along in their research than we expected"; "the application of the law was extended farther"; "he is going no farther in his studies"
further
More remote; at a greater distance; more in advance; farther; as, the further end of the field
further
Further means to a greater extent or degree. Inflation is below 5% and set to fall further The rebellion is expected to further damage the country's image The government's economic policies have further depressed living standards
further
Beyond; additional; as, a further reason for this opinion; nothing further to suggest
further
To help forward; to promote; to advance; to forward; to help or assist
further
If you go or get further with something, or take something further, you make some progress. They lacked the scientific personnel to develop the technical apparatus much further
further
comparative of far
further
If someone goes further in a discussion, they make a more extreme statement or deal with a point more thoroughly. On February 7th the Post went further, claiming that Mr Wood had grabbed and kissed another 13 women To have a better comparison, we need to go further and address such issues as repairs and insurance
further
Further is used in expressions such as `further back' and `further ahead' to refer to a point in time that is earlier or later than the time you are talking about. Looking still further ahead, by the end of the next century world population is expected to be about ten billion
further
Also, in addition to
further
A greater distance in space or time
further
fur·ther furthers furthering furthered Further is a comparative form of far. It is also a verb
further
in addition or furthermore; "if we further suppose"; "stated further that he would not cooperate with them"; "they are definitely coming; further, they should be here already
further
contribute to the progress or growth of; "I am promoting the use of computers in the classroom"
further
to or at a greater distance in time or space (`farther' is used more frequently than `further' in this physical sense); "farther north"; "moved farther away"; "farther down the corridor"; "the practice may go back still farther to the Druids"; "went only three miles further"; "further in the future"
further
A further thing, number of things, or amount of something is an additional thing, number of things, or amount. His speech provides further evidence of his increasingly authoritarian approach There was nothing further to be done for this man. = more
further
Further to is used in letters in expressions such as `further to your letter' or `further to our conversation', in order to indicate what you are referring to in the letter. Further to your letter, I agree that there are some presentational problems, politically speaking
further
If you further something, you help it to progress, to be successful, or to be achieved. Education needn't only be about furthering your career
further
You use further to introduce a statement that relates to the same general topic and that gives additional information or makes an additional point. Dodd made no appeal of his death sentence and, further, instructed his attorney to sue anyone who succeeds in delaying his execution. = moreover
further
more distant in especially degree; "nothing could be further from the truth"; "further from our expectations"; "farther from the truth"; "farther from our expectations"
further
{s} farther, more distant; additional
further
To a greater distance; in addition; moreover
further
promote the growth of; "Foster our children's well-being and education"
further
Of greater distance, especially in degree
furthermost
The furthermost one of a number of similar things is the one that is the greatest distance away from a place. We walked to the furthermost point and then sat on the sand dunes. most distant = furthest
furthermost
(comparatives of `far') most remote in space or time or order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
furthermost
Most remote; furthest
furthermost
{s} furthest, farthest away
furthest
A synonym of farthest
furthest
(comparatives of `far') most remote in space or time or order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
furthest
to the greatest degree or extent or most advanced stage (`furthest' is used more often than `farthest' in this abstract sense); "went the furthest of all the children in her education"; "furthest removed from reality"; "she goes farthest in helping us"
furthest
See Further, a
furthest
Most remote; most in advance; farthest
furthest
{s} farthest, most distant, remotest
furthest
fur·thest Furthest is a superlative form of far.1. Furthest means to a greater extent or degree than ever before or than anything or anyone else. The south of England, where prices have fallen furthest, will remain the weakest market These institutional reforms have gone furthest in Poland
furthest
superl
furthest
Furthest means at a greater distance from a particular point than anyone or anything else, or for a greater distance than anyone or anything else. The risk of thunder is greatest in those areas furthest from the coast Amongst those who have travelled furthest to take part in the Festival are a group from Northern Ireland. Furthest is also an adjective. the furthest point from earth that any controlled spacecraft has ever been
furthest
to the greatest distance in space or time (`farthest' is used more often than `furthest' in this physical sense); "see who could jump the farthest"; "chose the farthest seat from the door"; "he swam the furthest"
furthest
at the greatest distance, to the greatest distance
furthest
At the greatest distance; farthest
Türkisch - Englisch
headlight

Could you turn on your headlights? - Farlarınızı açar mısınız?

She was blinded by the glare of headlights and could not avoid the accident. - O, farların parlamasıyla kör oldu ve kazadan kaçınamadı.

spotlight
headlamp
lamp
eyeshadow
head lamp
headlight; eye shadow
auto. headlight
knocker
light

Light waves travel through space and various kinds of materials. - Işık dalgaları uzayda ve farklı türde malzemelerde yolculuk ederler.

The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug. - Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır.

farlar
running lights
far from
not far from
far
Favoriten