end

listen to the pronunciation of end
Englisch - Türkisch
{f} sona ermek

Öyle sona ermek zorunda değil. - It doesn't have to end like that.

Öyle sona ermek zorunda değildi. - It didn't have to end like that.

{f} son vermek

Tom buna bir son vermek istiyor. - Tom wants to end this.

Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum. - I want to put an end to the quarrel.

bitmek

Tatil bitmek üzeredir. - The vacation is close to an end.

Tüm güzel şeyler bitmek zorundadır. - All good things must come to an end.

son bulmak
sona erdirmek

Onlar sadece İngiliz egemenliğini sona erdirmek için savaştılar. - They had just fought a war to end British rule.

Fadıl evliliği sona erdirmek istedi. - Fadil wanted to end the marriage.

bitirmek

Sami hayatını bitirmek istedi. - Sami wanted to end his life.

Hakem maçı bitirmek için düdüğünü çaldı. - The referee blew his whistle to end the match.

{i}

Tom ve Mary koltuğun zıt uçlarında oturdular. - Tom and Mary sat at opposite ends of the couch.

Evde gevşek uçları sabitledikten sonra, marangoz ressamın işe başlaması için onay verdi. - After tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.

son

Eczane yolun sonunda. - The drugstore is at the end of this road.

Uluslararası dil Esperanto, 1887'nin sonlarında herkese gösterildi. - The international language Esperanto appeared in public at the end of 1887.

{i} taraf

Bu aptallık tarafından sonsuz bir şekilde rahatsız oluyorum. - I'm getting endlessly annoyed by this foolishness.

Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır. - Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.

{i} sonuç

NASA Galileo'nunkine benzeyen jeneratörler taşıyan 22 uzay uçuşunun üçünün kazayla sonuçlandığını söylüyor. - NASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

Herkes için aşikardır ki, evlilik er ya da geç ayrılmayla sonuçlanır. - It was obvious to everyone that the marriage would sooner or later end in divorce.

{f} son ver

O, bir köprüden atlayarak hayatına son verdi. - He ended his life by jumping off a bridge.

Yakın gelecekte, AIDS'e son verebileceğiz. - In the near future, we will be able to put an end to AIDS.

nokta koymak
mütemadiyen
gayesiz
bitiş noktası
nihayete ermek
öldürmek
işsiz
art

Tom her hafta eşinden belirli bir miktar cep harçlığı alır. Haftanın sonunda artan parayı kumbarasına koyar. - Tom receives a certain amount of pocket money from his wife every week. He puts whatever remains at the end of the week into his piggy bank.

Açık artırma pazartesi sona eriyor. - The auction ends Monday.

(Bilgisayar) dur

Bir defa şikayet etmeye başladığında asla durmaz. - Once the complaining starts, it never ends.

Sıranın sonunda durdu. - He stood at the end of the line.

bitiş

Yarın ne olacak? Başlangıç veya bitiş? - What will tomorrow be? The beginning or the end?

Bitişi çok daha ilginçtir. - The ending is much more interesting.

{i} mec. ölüm, son
son kısım
bitim

Dersin bitimine kadar sadece on dakika var. - There are only 10 minutes left until the end of the lesson.

Oyunun bitimiyle birlikte müthiş bir sevince büründük. - As soon as the game ended, we became overjoyed.

{f} bit

Saat kaçta dersiniz biter? - At what time does your class end?

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

amaç

Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir. - Atomic energy can be used for peaceful ends.

uç çekit
bitiş çekidi
son çekit
erek
{i} ölüm

Onun ölümü tarihimizde bir dönemin bitişini gösterir. - His death marks the end of a chapter in our history.

Roman bir kahramanın ölümü ile sona erer. - The novel ends with the heroine's death.

{i} akıbet
(Tekstil) Dokuma kumaştaki tek bir çözgü ipliği
{i} kafa

Kafamız allak bullak olmuş durumda. - We're at our wits' end.

encam
{i} kalıntı
end onbaş başa
tos vuruşu gibi baş başa
(Tıp) Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu
baş

Sonunda başaracaksın. - You will succeed in the end.

O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı. - He tried to kill himself but it ended in failure.

(Tekstil) 1. uç 2. son
bitme

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Tatil bitmek üzeredir. - The vacation is close to an end.

{i} izmarit
{i} so
sonuç netice
{f} sonuca ulaşmak
end to endsıra ile veya uç uca dizilmiş
{f} sonuçlanmak

Onun gibi sonuçlanmak ister misin? - Do you want to end up like her?

Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum. - I don't want to end up like him.

(Tıp) (o) içinde içine
tam pruvada
meram
Son / durdur / bitir
{f} ölmek

Sonunda ölmek istemiyorum. - I don't want to end up dead.

{f} yok etmek
end for end uçları ters çevrilmiş
{i} gaye, amaç; niyet, maksat
(Bilgisayar) end
(Bilgisayar) bitir

O konuşmasını bitirdi. - He brought his speech to an end.

Toplantıyı bitirmemizi önerdim. - I suggested that we bring the meeting to an end.

arka

Dün gece bir arkadaşınızın doğum gününü, saçıp savurarak tamamen tükettiğimiz şampanya kasalarıyla kutladık. - Last night, we celebrated a friend's birthday with cases of Champagne, we ended up completely wasted.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

hedef

Hedefe giden her yol mübahtır. - The end justifies the means.

Hedefe giden her yol mubah mıdır? - Does the end justify the means?

dip

Müzakerelerin amacı, iki ülke arasındaki en kötü diplomatik krizin sona ermesi. - The negotiations are aimed at ending the worst diplomatic crisis between the two countries.

Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu. - Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.

neticelenmek
mahvetmek
tamam olmak
kalkmak
(Bilgisayar) durdur

Kim faturayı ödemeyi durdurdu? - Who ended up paying the bill?

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

dikine
sona
ucu
sonuna kadar

Sonuna kadar kalmak zorunda değilsiniz. - You don't have to stay to the end.

Sonuna kadar görevi taşımalısın. - You must carry the task through to the end.

end up
sonuçlanmak

Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum. - I don't want to end up like him.

Onun gibi sonuçlanmak ister misin? - Do you want to end up like her?

ending
bitiş

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

Bitişin mükemmel olduğunu düşündüm. - I thought the ending was perfect.

endless
sonsuz

Sizinle yapılan takaslar sonsuza dek sürecek gibi görünüyor. - Exchanges with you seem to go on endlessly.

Onun sonsuz aşkına katlanamıyorum. - I cannot bear her endless love.

end up
(Fiili Deyim ) sonunda ... olmak , boylamak
end-effector
Makinelerdeki robotik kolların sonunda bulunan tutma görevi yapan uç kısım
end-group
(Kuran) Uç-grup
end up
{k} (deyim) sonunda ... olmak
end at
(Bilgisayar) bitiş
end by
(Bilgisayar) bitiş
end by
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end call
(Bilgisayar) çağrıyı durdur
end date
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end date
(Bilgisayar) son tarih
end if
(Bilgisayar) son eğer
end in
sonuçlanmak

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

end item
(Askeri) son madde
end item
(Askeri) mamul madde
end now
(Bilgisayar) şimdi sonlandır
end of
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end of line
(Bilgisayar) satır sonu
end of line resistor
(Elektrik, Elektronik) hat sonu direnci
end point
(Tıp) uç nokta
end show
(Bilgisayar) gösteri sonu
end show
(Bilgisayar) gösteri sonuna
end show
(Bilgisayar) gösteriyi bitir
end size
(Bilgisayar) bitiş boyutu
end something
ilişiğini kesmek
end task
(Bilgisayar) göreve son ver
end task
(Bilgisayar) görevi sonlandır
end to end
(Politika, Siyaset) noktadan noktaya
end to end
ucu ucuna
end up
bağlamak
end up
son bulmak
end up a loser
zararlı çıkmak
end up in
düşmek
end up in
boylamak
end up with
ile sonuçlanmak
end user
uçtaki kullanıcı
end around carry
uç yuvarlaklaştırma eldesi
end around shift
mantıksal kaydırma
end for end
uçları ters çevrilmiş
end in
ile sonuçlanmak
end in
sonuçlan

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

Amerika'dakilerle karşılaştırıldığında, Japon evlilikleri nadiren boşanmayla sonuçlanıyor. - Compared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.

end item
mamül
end man
komedyen
end mark
son işareti
end of
in sonu
end of file
kütük sonu
end of life
hayatın sonu

Ölüm sadece hayatın sonudur. - Death is simply the end of life.

end of month
ay sonu
end of period
dönem sonu
end of the contract
sözleşmenin son bulması
end of year
yıl sonu
end on
baş başa
end organ
uç organ
end plate
son plak
end point
son çekit
end product
son ürün
end up
bitir

Tom'un bodrumunda yaşamayı nasıl bitirdin? - How did you end up living in Tom's basement?

Sonunda böyle bitireceğimizi asla düşünmedim. - I never thought we'd end up like this.

end up
bitirmek
end up
sonuçta -e varmak
end user
son tüketici
end user
son kullanıcı
end user programmes
son kullanıcı programları
end-to-end
sıra ile veya uç uca dizilmiş
end application
son başvuru
end around carry
üç yuvarlaklaştırma eldesi
end bearing
üç yatak, mil başı yatağı
end clearance angle
(Mühendislik) üç boşluk acısı
end consumer
son tüketici, nihai tüketici
end cutting edge angle
(Mühendislik) yan ağız acısı
end justifies the means
sonu anlamına gelir haklı
end mill
üç frezesi
end of a fiscal year
mali yıl sonu
end of data
veri sonu
end of run
koşum sonu
end of support
desteğin bitişi
end of the way
yolun sonu
end of world
dünyanın sonu
end point
(Kimya) Bir titrasyonda genellikle renk değişimi olarak algılanan reaksiyonun tamamlandığı nokta
end point
Hedef, ulaşılmak istenen son nokta
end product
Üretimi tamamlanmış ürün(ler)
end quench test
uca suverme deneyi
end up with
Bkz. end up
end value
sonu değeri
end-mill cutter
(Mühendislik) parmak freze
end-of-day
gün sonu
end-of-life
sonu hayat
end-up
bkz. end up
end-user
son kullanıcı
end to end
uç uça
end to end
kafa kafaya
end to end digital connectivity
uctan uca sayisal baglanirlik
end to end encryption
uctan uca kriptolama
end to end encryption
(Bilgisayar) uçtan uca kriptolama
end to end signalling
(Bilgisayar) uçtan uca imleşim
end to end signalling
uctan uca imlesim
endlessly
durmaksızın
ending
{i} sona erme

Müzakerelerin amacı, iki ülke arasındaki en kötü diplomatik krizin sona ermesi. - The negotiations are aimed at ending the worst diplomatic crisis between the two countries.

end in
varmak
end up
neticelenmek
end up
olup çıkmak
ended
(Bilgisayar) bitti

Savaşın bittiği yıl doğdum. - I was born the year the war ended.

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

ending
{i} son

Hüzünlü sonları olan hikayeleri severim. - I like stories that have sad endings.

Küçük araba artışı sona eriyor. - The small car boom is ending.

endless
{s} bitmek bilmeyen
endless
uçsuz bucaksız
endless
hiç bitmeyen
endless
bitmez tükenmez
endless
sonu olmayan
endlessness
sonsuzluk
endlessness
devamlılık
endmost
en uzak
endmost
en son
to the end
ilanihaye
end mill
parmak freze
end of
sonu

Bu yılın sonunda bir ekonomik kriz olacak. - There will be an economic crisis at the end of this year.

Yaramaz kız kaleminin sonunu çiğneme alışkanlığı içinde. - The nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil.

end of life
(Telekom) yolun sonu
end off
bitirmek
end result
son ürün
end to end
sıra ile
end to end
yeter
end up
boylamak

Hapishaneyi boylamak istemiyorum. - I don't want to end up in prison.

end use
(Ticaret) nihai kullanım
ender
sonlandıran
ender
sonunu getiren
ending
sona ererek
ending
mayna
ending
(Bilgisayar) sona erdiriliyor
ending
sonuç

Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu. - The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.

ending
bitme

Nedir bu hiç bitmeyen telefon konuşması? - What is this never ending phone talk?

endless
nihayetsiz
endless
ucu bucağı olmamak
endless
sonrasız
endless
uçsuz
endlessly
sürgit
endlessly
durmadan
endlessly
bitmek tükenmek bilmeksizin
endlessness
başlama
endlessness
ebedilik
endlessness
ebediyet
ends
(Denizbilim) çıma
ends
(Bilgisayar) sonu

Tom ve Mary sonunda kavuşabilmek için savaştılar. - Tom and Mary struggled to make ends meet.

ends
(Bilgisayar) bitiş
ends
(Bilgisayar) bitişi
ends
(Argo) para
from end to end
boydan boya
to the end
sonuna kadar

O sonuna kadar elinden geleni yaptı. - He did his best to the end.

Zaferi sonuna kadar tartıştık. - We disputed the victory to the end.

ending
{f} bit

Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu. - The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.

Hüzünlü biten hikayeleri severim. - I like stories that have sad endings.

endmost
en uzaktaki
endmost
en sondaki
Türkisch - Türkisch

Definition von end im Türkisch Türkisch wörterbuch

ENDER
(Osmanlı Dönemi) (C.: Enâdir) Harman yeri
ENDER
(Osmanlı Dönemi) (Nâdir. den) Çok az, pek az bulunan, daha nâdir
ender
Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde
ender
Çok az, çok seyrek: "Ender fırsatlarla gittiğim bu salaşın içi bana pek sempatik gelirdi."- B. Felek. Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde
ender
Çok az, çok seyrek
ender
Harman yeri
Englisch - Englisch
A key that when pressed causes the cursor to go to the last character of the current line
The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end
Death
: To finish, terminate (something or someone)

When your sickness is your soul.

: To finish, terminate

Is this movie ever going to end?.

An ideal point of a graph or other complex
One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground
The final point of something in space or time

they followed him... into a sort of a central hall; out of which they could dimly see other long tunnel-like passages branching, passages mysterious and without apparent end.

A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion
A purpose, goal, or aim

For some people, knowledge is a means to an end; for others, it is an end in itself.

Extreme part
Extreme line
Result
{n} a design, point, conclusion, event, death
{v} to come to a conclusion, conclude, finish
the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'"
If something is at an end, it has finished and will not continue. The recession is definitely at an end
Point beyond which no procession can be made; conclusion; issue; result, whether successful or otherwise; conclusive event; consequence
Constant associated with the key code value for the End key (35)
If an object ends with or in a particular thing, it has that thing on its tip or point, or as its last part. It has three pairs of legs, each ending in a large claw
The end of something such as a period of time, an event, a book, or a film is the last part of it or the final point in it. The £5 banknote was first issued at the end of the 18th century The report is expected by the end of the year You will have the chance to ask questions at the end
These mark an index entry as the beginning or end of a range The index entries must match exactly for MakeIndex to recognize them Example: \sidx[begin]{future}[Cohen, Leonard] \sidx[end]{future}[Cohen, Leonard] will typeset as something like future, Cohen, Leonard, 65--94
An end to something or the end of it is the act or result of stopping it so that it does not continue any longer. The French government today called for an end to the violence I was worried she would walk out or bring the interview to an end Francis fined him two weeks' wages and said: `That's the end of the matter.'
If you are thrown in at the deep end, you are put in a completely new situation without any help or preparation. If you jump in at the deep end, you go into a completely new situation without any help or preparation. It's a superb job. You get thrown in at the deep end and it's all down to you
A journey, road, or river that ends at a particular place stops there and goes no further. The road ended at a T-junction
Purpose
If you say that someone or something ends a period of time in a particular way, you are indicating what the final situation was like. You can also say that a period of time ends in a particular way. The markets ended the week on a quiet note The evening ended with a dramatic display of fireworks
To destroy; to put to death
Equivalent Nitrogen Depth, or Equivalent Narcotic Depth Used by Nitrox and Trimix divers The (different) depth at which air would cause as much narcotic effect as the gas you are using at maximum depth For a 14/33 trimix (helium-air), the END is 180 feet where the MOD (maximum operating depth) is 297 feet @ 1 4 ppO2
(football) the person who plays at one end of the line of scrimmage; "the end managed to hold onto the pass"
If you refer to a particular end of a project or piece of work, you mean a part or aspect of it, for example a part of it that is done by a particular person or in a particular place. You take care of your end, kid, I'll take care of mine
To put an end to something means to cause it to stop. Only a political solution could put an end to the violence
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
To come to the ultimate point; to be finished; to come to a close; to cease; to terminate; as, a voyage ends; life ends; winter ends
A combining form signifying within; as, endocarp, endogen, endocuneiform, endaspidean
to not do something anymore -- " started with $5500 and ended with $1750?" (183)
When a situation, process, or activity ends, or when something or someone ends it, it reaches its final point and stops. The meeting quickly ended and Steve and I left the room Talks have resumed to try to end the fighting + ending end·ing The ending of a marriage by death is different in many ways from an ending occasioned by divorce
An offensive lineman on the very end of the line of scrimmage (there are two, one on each end of the line) The ends block defensive linemen to open up holes for the runner, and guard the quarterback On professional teams, the end on the right side is referred to as a 'tight' end, as he lines up close to the tackle The end on the left side is out farther to go out for passes, and is called a wide receiver
One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet
= Endurance
If something comes to an end, it stops. The cold war came to an end
either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line"
To bring to an end or conclusion; to finish; to close; to terminate; as, to end a speech
If someone ends it all, they kill themselves. He grew suicidal, thinking up ways to end it all
An optional keyword that ends the software object specification in a PSF No value is required
A warp end is one warp thread of the prepared warp
If you consider something to be an end in itself, you do it because it seems desirable and not because it is likely to lead to something else. While he had originally traveled in order to study, traveling had become an end in itself
No end means a lot. Teachers inform me that Tracey's behaviour has improved no end
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end" the part you are expected to play; "he held up his end" a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end" the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie" a boundary marking the extremities of something; "the end of town" either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line" the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'" one of two places from which people are communicating to each other; "the phone rang at the other end"; "both ends wrote at the same time" (football) the person who plays at one end of the line of scrimmage; "the end managed to hold onto the pass" a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end" the point in time at which something ends; "the end of the year"; "the ending of warranty period" bring to an end or halt; "She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime"; "The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WWI" put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had survived" have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo" be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
the state of affairs that a plan is intended to achieve and that (when achieved) terminates behavior intended to achieve it; "the ends justify the means"
If you end by doing something or end in a particular state, you do that thing or get into that state even though you did not originally intend to. They ended by making themselves miserable They'll probably end back on the streets
similar to an inning in baseball One end is complete when all 16 rocks (eight per team) have been thrown to one end A game is usually eight ends, or about two hours Championship games are 10 ends, or about 2 1/2 hours After each end, the score is determined
6. If something such as a book, speech, or performance ends with a particular thing or the writer or performer ends it with that thing, its final part consists of the thing mentioned. His statement ended with the words: `Pray for me.' The book ends on a lengthy description of Hawaii Dawkins ends his discussion with a call for liberation The memo ends: `Please give this matter your most urgent attention.'
The extreme or last point or part of any material thing considered lengthwise (the extremity of breadth being side); hence, extremity, in general; the concluding part; termination; close; limit; as, the end of a field, line, pole, road; the end of a year, of a discourse; put an end to pain; opposed to beginning, when used of anything having a first part
You can refer to someone's death as their end, especially when you are talking about the way that they died or might die. Soon after we had spoken to this man he had met a violent end
If a period of time ends, it reaches its final point. Its monthly reports on program trading usually come out about three weeks after each month ends The first figure shows sales for week ending July
If you describe something as, for example, the deal to end all deals or the film to end all films, you mean that it is very important or successful, and that compared to it all other deals or films seem second-rate. It was going to be a party to end all parties
have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo"
You say in the end when you are saying what is the final result of a series of events, or what is your final conclusion after considering all the relevant facts. I toyed with the idea of calling the police, but in the end I didn't
Something that is on end is upright, instead of in its normal or natural position, for example lying down, flat, or on its longest side
a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold
The end of a long, narrow object such as a finger or a pencil is the tip or smallest edge of it, usually the part that is furthest away from you. He tapped the ends of his fingers together She let the long cone of ash hang at the end of her cigarette. = tip
The real or apparent good for the sake of which an action is undertaken; purpose; goal
That which is left; a remnant; a fragment; a scrap; as, odds and ends
the point in time at which something ends; "the end of the year"; "the ending of warranty period"
a boundary marking the extremities of something; "the end of town"
A warp yarn This is a 126 end (per inch) fabric
the part you are expected to play; "he held up his end"
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end"
End of Cycle
suicide
End of Cycle
the completion of a sequence of actions

This is done to increase your ability to acknowledge others, and acknowledge in a manner that means not just Thank you,' but End of Cycle. Completion of Communication. Over and Out. Or STOP.

End of Cycles
plural form of End of Cycle
end board
A section of the board between the corners in each end of the rink
end boards
plural form of end board
end cap
A display of goods for sale situated at an end of an aisle in a shop, perpendicular to the goods in the aisle
end cap
Any of various capping devices that fit over the end of something, either as protection or to prevent loss of contents

A piece of packaging insulation that surrounds one side of an object.

end caps
plural form of end cap
end games
plural form of end game
end lap
The distance of overlap where only ply, pane or piece extends beyond the end of the immediately adjacent underlying ply, panel or piece
end laps
plural form of end lap
end mark
A typographic element that signal the end of an article. Often they are simple bullets but they can also be intricate symbols
end marks
plural form of end mark
end of
A short form of end of story
end of day
The time when a project should be completed; e.g. 5 pm
end of day
The period when banking transactions are cleared
end of quote
Used in speech to indicate the end of a quotation
end of story
That is as much as I know, am prepared to reveal or am willing to say about the subject
end of terrace
as above, such as end of terrace house
end of terrace
The houses at each end of a line of rowhouses or terraced houses
end of the line
Final cessation or discontinuance of a process, institution, or person, especially one which has existed for a considerable period of time; death

Gyanendra's 269-year-old Shah dynasty has reached the end of the line.

end of the line
The termination point of a railway or similar transportation system

Sometimes she took the cable car to the end of the line, then walked to the Presidio.

end of the road
A conclusion, termination or ending (of a process)
end of the road
Death
end of the world
End of habitability for life on Earth
end of the world
Any change that seems catastrophic or devastating

It's the end of the world as we know it.

end of the world
End of humanity
end of the world
End of the planet Earth
end piece
The axoneme on the flagella of a spermatozoon
end piece
Any structure at the end of another
end pieces
plural form of end piece
end product
a final product, especially one resulting from a series of stages or processes
end quote
Used in speech to indicate the end of a quotation
end rhymes
plural form of end rhyme
end run
An attempt to avoid a difficult situation by transcending it without confronting it directly
end run
A running play in American football in which the player carrying the ball attempts to avoid being tackled by evading the defending players from the opposing team
end state
The specified situation at the successful completion of the final phase of a military operation
end table
A small table placed beside a chair or at each end of a sofa

The tiny rooms are fitted with a burgundy leather chair, an end table stacked with phone books, and an ugly orange payphone common here in Australia.

end times
Corresponding periods in other religious traditions

Both Islam and Christianity have a strong eschatology (view of the end times) that comes from their worldview.

end times
The days leading up to the second coming of the Messiah (Christ), when the world will be judged
end up
To eventually do

We spent a long time looking for a cheaper deal, but we ended up buying from the first dealer we met.

end up
To arrive at a destination, sometimes unexpectedly

I was going for a stroll, and ended up in Slovakia.

end up
To conclude, turn out, sometimes unexpectedly

How did things end up with you and the bricklayer? — Great. We got married!.

end user
The final consumer of a product; the intended recipient or user
end users
plural form of end user
end zone
the portion of the rink behind the goal line
end zone
the area between the end line and goal line bounded by the sidelines. It is bordered on all sides by a white line indicating its beginning and end points
end zones
plural form of end zone
end-
internal, within, inside
end-all and be-all
Alternative form of be-all and end-all
end-effector
Any attachment on the end of a robot that interacts with the environment, such as a device to lift parts

The system integrates a single camera into the robot's end-effector, and adds a specialized, durable lighting unit that moves with the robot to illuminate the parts. — Eyes on the Line, Mechanical Engineering, August 2005.

end-feet
Button-like terminals of axons that make synaptic connections with other nerve-cells
end-leaf
A blank sheet at the beginning or end of a book
end-of-life
Termination of the sale or support for goods and services
end-of-life
Medical care options, primarily for patients who are considered critically ill
end-on-end
Woven with alternating parallel threads of two colours
end-to-end
Arranged such that each end of a given item is adjacent to one end of a different item

We lay the bricks end-to-end in one long line.

end-to-end
From one end to the other

The end-to-end trip takes about forty minutes.

end result
The end result of an activity or a process is the final result that it produces. The end result of this will be unity. the final result of a process or activity
end-group
(Kuran) A group at the end of a chain of a molecule; esp : a functional group at the end of the chain of a linear polymer
end-state
The political and/or military situation to be attained at the end of an operation, which indicates that the objective has been achieved
end to end
(Computers) attribute of a protocol that functions on the origin and the final destination but not on any intermediate stages
end-on-end
Allegedly invented by the French, FIL-A-FIL   A fabric where a white thread is interwoven with the coloured thread, end upon end
end-on-end
A 2 ply weave of different color yarns that run parallel against each other so that both colors are visible
end-on-end
A special type of combination in which two round trip fares are combined to produce a complete itinerary From To Rule AAA BBB Rule 1 BBB CCC Rule 2 CCC BBB Rule 2 BBB AAA Rule 1
end-to-end
Governs the interaction from the source computer to the destination device and vice versa; i e , a program in the source machine exchanges messages with a similar program in the destination machine The transport layer (fourth layer) of the International Standards Organization (ISO) reference model of open systems interconnection (OSI) is an end-to-end process, as are layers five to seven In contrast, layers one to three of the ISO model specify intermediate, or subnetwork, interactions between a device and its immediate neighbor Layers one to three are referred to as chained
end-to-end
Something which is performed by a Source and Destination, of which the intermediate components of the network have no knowledge Flow Control is an end-to-end mechanism
end-to-end
from first to last; "the play was excellent end-to-end"
end-to-end
with the end of one object in contact lengthwise with the end of another object
end-to-end
In end-to-end signaling everyone dials a common number to access the terminal Additional digits unique to each pager must then be dialed end-to-end to alert the pager
end-to-end
End-To-End is a term first coined in the early 1990's by NASA during the implementation of the initial Mission To Planet Earth The term has been used by different people for different purposes over the years, mostly incorrectly We at Science Tools believe it should only be used to referr to the original concept: the handling of scientific data from when it is first created to when it is used by "end-users" in visualizations or for similar purposes The term implies a work-flow model of processing of data, as well as aspects of care such as archival Our BigSur System is specifically designed to handle the end-to-end challenge
end-to-end
An expression used in the networking environment to indicate communication between source & destination nodes on a network system End-to-end communication is carried out by the transport layer of TCP/IP
The End
Used to indicate the termination of something
The End
Used traditionally at the end of a story
ender
A maneuver in which one uses the pressure of a wave to flip one's kayak end over end
ending
Present participle of end
ending
The last morpheme of a word, added to some base to make an inflected form (such as -ing in "ending")
endless
extending indefinitely
endlessly
in an endless manner; continuously without limit
endlessness
The state of being endless; eternity or perpetuity
ender
One who, or that which, makes an end of something; as, the ender of my life
ending
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
ending
{a} concluding, finishing
ending
{a} finishing
endless
{a} that has noend, infinite, continual
endlessly
{a} incessantly, continually, for ever
endlessness
{n} an endless state or quality, roundness
the end
{n} ending
endlessly
ceaselessly
End Of Life
EOL
End to end
butt
The end
fine
The end
heelpiece
end on
bow foremost (Nautical)
end on
with the end forward or toward the observer; "houses built endways"
end point
the final point in a process
end point
The point at which an indicator changes colour and a titration is stopped
end point
Samples are titrated to the end point This means that a chemical is added, drop by drop, to a sample until a certain color change (blue to clear, for example) occurs This is called the END POINT of the titration In addition to a color change, an end point may be reached by the formation of a precipitate or the reaching of a specified pH An end point may be detected by the use of an electronic device such as a pH meter
end point
The apparent equivalence point of a titration at which a relatively large potential change is observed
end point
that stage in the titration at which an effect, such as a color change, occurrs, indicating that a diesired point in the titration has been reached
end point
A functional electrical component created automatically under a signal when a connection has been established
end point
the point in a titration at which the indicator changes color
end point
the point during a titration when an indicator shows that the amount of reactant necessary for a complete reaction has been added to a solution
end point
SIP or H 323 terminal or gateway An end point can call and be called It generates and terminates the information stream
end point
The 'point' at which a line or a curve ends
end point
What a clinical trial is trying to measure or find out In essence, the goal of the trial It is scientifically very important that the goals for clinical trials be selected and clearly defined in advance Typical end points include measurements of Toxicity, Response Rate, and Survival
end point
The last data point based on the timeframe requested by a radar data user It is not necessarily the last radar hit for a target of interest Also see Start Point
end point
SIP or H 323 terminal or gateway An endpoint can call and be called It generates and terminates the information stream
end point
Where a titration is stopped The point in a titration at which there is a sudden change in a physical property, such as indicator color, pH, conductivity or absorbance The final value when titrating a solution
end point
the point in a titration at which the indicator changes color (4 9)
end point
- What a clinical trial is trying to measure or find out; the goal of the trial Typical end points include measurements of toxicity, response rate, and survival
end point
a place where something ends or is complete
end product
final product; the things produced
end product
final result, finished product
end product
The end product of something is the thing that is produced or achieved by means of it. It is the end product of exhaustive research and development. The result of a completed series of processes or changes. something that is produced by a particular process or activity by product
end result
final outcome, what happens in the end
end run
(American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line
end run
{i} try of a player to advance with the ball by running around the end of the line (American football); attempt to bypass a difficulty
end up
wind up; finish; become
end up
If you end up doing something or end up in a particular state, you do that thing or get into that state even though you did not originally intend to. If you don't know what you want, you might end up getting something you don't want Every time they went dancing they ended up in a bad mood She could have ended up a millionairess. = finish up
end up
If someone or something ends up somewhere, they eventually arrive there, usually by accident. She fled with her children, moving from neighbour to neighbour and ending up in a friend's cellar. = finish up, wind up
end up
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
end use
A set of devices, products, and systems that use energy for the same or for similar purposes Examples of residential end uses include cooking, lighting, and refrigeration
end use
Light, heat, cooling, refrigeration, motor drive, microwave energy, video or audio signal, computer processing, electrolytic process, or other useful work produced by gas, electricity or their substitutes
end use
Actual purpose or application of commodity or technology
end use
The purpose for which the product or good (commodity) will ultimately be used when entered for home consumption, this determines which tariff item will apply and therefore the rate of excise duty (including concessional use)
end use
The ultimate purpose for which energy is consumed, such as space heating or private passenger conveyance
end use
{i} final application for which a product has been formed and intended
end use
A category of electricity use, such as heating, cooling, ventilation, hot water, and lights
end use
The final purpose of a product or output by the consumer
end use
The task or purpose for which energy is required i e , lighting interior spaces, cooking food or powering vehicles
end use
A function for which energy sources or fuels are used in buildings, factories, agriculture, or transportation It can refer to the device, such as a refrigerator or furnace, or to the service derived from that device (e g , refrigeration or heat)
end user
The person who makes productive use of the information produced by an information system
end user
The end user of a product or service is the person that it has been designed for, rather than the person who installs or maintains it. You have to be able to describe things in a form that the end user can understand. the person who uses a particular product, rather than the people who make or develop it
end user
The person for whom a system is being developed; for example, an airline reservations clerk is an end user of an airline reservations system See also SQL*Plus
end user
A natural person who makes use of resources for application purposes [X 800]
end user
Individuals who will directly depend on and use information contained in the new system End-users will use PeopleSoft for data entry, viewing sets of information, running reports, managing business processes, etc
end user
The final user of the computer software The end user is the individual who uses the product after it has been fully developed and marketed
end user
is anybody who receives data, products or other services generated under the MSG system
end user
In regard to BBSM, an end user is a user who accesses the Internet through the BBSM server The term is used interchangeably with user See user
end user
(User) The opposite of a records administrator user Typically, a user of MS Office desktop applications, e-mail, etc A creator of electronic records, and a contributor to the collection of e-Records via the declare/classify process A records manager user is also an end user, but an end user is not a records manager user
end user
A retail customer of a natural gas or electricity product or service
end user
(n ) A person who uses computers and computer applications
end user
person who actually uses hardware or software
end user
The intended user of an information system, commonly not an IT person
end user
(Ticaret) The final consumer of a product or service that ultimately determines its acceptability
end user
Refers to the person who uses the application program to produce their own results
end user
{i} one who uses a program that was specially made to suit him and his needs, ultimate group or person for whome something (such as a product, computer, computer program, etc.) is intended or designed
end user
The person for whom a technology is designed; the individual who uses a technology for its designated purpose In E-learning, the end user is usually the student
end user
The end user (or requestor) is the person in the unit who is responsible for obtaining goods and services
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) end
sona erdirmek
ender
rare

It's not at all rare to live to be over ninety years old. - Doksan yaşına kadar yaşamak hiç ender değildir.

The importation of rare wild animals to this country is strictly prohibited. - Ender vahşi hayvanların bu ülkeye ithalatı kesinlikle yasaklanmıştır.

ender
{s} exceptional
ender
rara avis
ender
curious
ender
thin on the ground
ender
unusual
ender
rare occasions
ender
on rare occasions
Ender
(isim) Very rare

There are very rare animals in Australia. - Avustralya'da çok ender hayvanlar vardır.

ender
(very) rare; (very) rarely
ender
rarely

Tom rarely talks to anybody. - Tom biriyle ender olarak konuşur.

zincirleme kaza end-to-end pileup
(traffic collision in which several vehicles collide with each other end to end)
çıkmaz sokak dead-end street, dead end, Brit
cul-de-sac
end
Favoriten