end

listen to the pronunciation of end
Englisch - Türkisch
{f} sona ermek

Öyle sona ermek zorunda değildi. - It didn't have to end like that.

Öyle sona ermek zorunda değil. - It doesn't have to end like that.

{f} son vermek

Onların hararetli tartışmaya bir son vermek için boşuna uğraştı. - He tried in vain to put an end to their heated discussion.

Tom buna bir son vermek istiyor. - Tom wants to end this.

bitmek

Tatil bitmek üzeredir. - The vacation is close to an end.

Hastane inşaatı bitmek üzere. - The construction of the hospital is about to end.

son bulmak
sona erdirmek

Japonya, Kore için herhangi bir Rus tehdidini sona erdirmek istiyordu. - Japan wanted to end any Russian threat to Korea.

Onlar sadece İngiliz egemenliğini sona erdirmek için savaştılar. - They had just fought a war to end British rule.

bitirmek

Hakem maçı bitirmek için düdüğünü çaldı. - The referee blew his whistle to end the match.

Sami hayatını bitirmek istedi. - Sami wanted to end his life.

{i}

Evde gevşek uçları sabitledikten sonra, marangoz ressamın işe başlaması için onay verdi. - After tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.

Tom ve Mary koltuğun zıt uçlarında oturdular. - Tom and Mary sat at opposite ends of the couch.

son

Bu yılın sonunda bir ekonomik kriz olacak. - There will be an economic crisis at the end of this year.

Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı? - Is there any end in sight to the deepening economic crisis?

{i} taraf

Haziran ayı sonuna kadar tarafların ilke anlaşmasına varmaları gereklidir. - The two sides must reach an agreement in principle by the end of June.

Bu aptallık tarafından sonsuz bir şekilde rahatsız oluyorum. - I'm getting endlessly annoyed by this foolishness.

{i} sonuç

O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı. - He tried to kill himself but it ended in failure.

NASA Galileo'nunkine benzeyen jeneratörler taşıyan 22 uzay uçuşunun üçünün kazayla sonuçlandığını söylüyor. - NASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

{f} son ver

Bu tartışmaya bir son verelim. - Let's put an end to this discussion.

Yakın gelecekte, AIDS'e son verebileceğiz. - In the near future, we will be able to put an end to AIDS.

bitiş noktası
öldürmek
gayesiz
mütemadiyen
nihayete ermek
art

Küçük araba artışı sona eriyor. - The small car boom is ending.

Açık artırma pazartesi sona eriyor. - The auction ends Monday.

işsiz
(Bilgisayar) dur

Birkaç gün durmadan yağmur yağdı. - It rained for several days on end.

Bir defa şikayet etmeye başladığında asla durmaz. - Once the complaining starts, it never ends.

bitiş

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

Onun ölümü tarihimizde bir dönemin bitişini gösterir. - His death marks the end of a chapter in our history.

nokta koymak
{i} mec. ölüm, son
erek
son çekit
son kısım
uç çekit
bitiş çekidi
{f} bit

Bu yaz tatili çok çabuk bitti. - The summer vacation has come to an end too soon.

Saat kaçta dersiniz biter? - At what time does your class end?

bitim

Dersin bitimine kadar sadece on dakika var. - There are only 10 minutes left until the end of the lesson.

Oyunun bitimiyle birlikte müthiş bir sevince büründük. - As soon as the game ended, we became overjoyed.

amaç

Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir. - Atomic energy can be used for peaceful ends.

{i} ölüm

Onun ölümü tarihimizde bir dönemin bitişini gösterir. - His death marks the end of a chapter in our history.

Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek? - The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

{i} kafa

Kafamız allak bullak olmuş durumda. - We're at our wits' end.

{i} akıbet
(Tekstil) Dokuma kumaştaki tek bir çözgü ipliği
sonuç netice
end onbaş başa
end to endsıra ile veya uç uca dizilmiş
encam
{f} sonuca ulaşmak
bitme

Bu iş iyi bitmeyecek. - This is not going to end well.

Onun bitmeyen masallarından sıkıldım. - He bored me with his endless tales.

baş

İyi başlayan iyi biter. - A good beginning makes a good ending.

Başlangıcı olanın sonu da vardır. - Whatever has a beginning also has an end.

{f} sonuçlanmak

Onun gibi sonuçlanmak ister misin? - Do you want to end up like her?

Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum. - I don't want to end up like him.

(Tıp) (o) içinde içine
(Tıp) Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu
tos vuruşu gibi baş başa
{i} kalıntı
{i} izmarit
tam pruvada
meram
{i} so
Son / durdur / bitir
{i} gaye, amaç; niyet, maksat
(Tekstil) 1. uç 2. son
{f} ölmek

Sonunda ölmek istemiyorum. - I don't want to end up dead.

{f} yok etmek
end for end uçları ters çevrilmiş
(Bilgisayar) durdur

Kim faturayı ödemeyi durdurdu? - Who ended up paying the bill?

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

hedef

Hedefe giden her yol mübahtır. - The end justifies the means.

Sonunda hedefine ulaştı. - She has finally achieved her end.

neticelenmek
dikine
dip

Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu. - Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.

Müzakerelerin amacı, iki ülke arasındaki en kötü diplomatik krizin sona ermesi. - The negotiations are aimed at ending the worst diplomatic crisis between the two countries.

(Bilgisayar) bitir

Tayfundan dolayı ebeveynlerim seyahatlarını bir gün erken bitirdiler. - Because of the typhoon, my parents ended their trip one day early.

Toplantıyı bitirmemizi önerdim. - I suggested that we bring the meeting to an end.

mahvetmek
kalkmak
tamam olmak
arka

Arkadaşlığımızı bitirmeye karar verdim. - I've decided to end our friendship.

Alkışlıyoruz, arkadaşlar, komedi sona erdi. - Applaud, friends, the comedy has ended.

(Bilgisayar) end
sona
ucu
sonuna kadar

Sonuna kadar kalmak zorunda değilsiniz. - You don't have to stay to the end.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

end up
sonuçlanmak

Onun gibi sonuçlanmak istemiyorum. - I don't want to end up like him.

Onun gibi sonuçlanmak ister misin? - Do you want to end up like her?

ending
bitiş

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

Bitişin mükemmel olduğunu düşündüm. - I thought the ending was perfect.

endless
sonsuz

Sonsuz destek için teşekkür ederim! - Thank you for the endless support!

Zamanın sonu yoktur. Sonsuzdur - Time has no end. It's endless.

end up
(Fiili Deyim ) sonunda ... olmak , boylamak
end-effector
Makinelerdeki robotik kolların sonunda bulunan tutma görevi yapan uç kısım
end-group
(Kuran) Uç-grup
end up
{k} (deyim) sonunda ... olmak
end at
(Bilgisayar) bitiş
end by
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end by
(Bilgisayar) bitiş
end call
(Bilgisayar) çağrıyı durdur
end date
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end date
(Bilgisayar) son tarih
end if
(Bilgisayar) son eğer
end in
sonuçlanmak

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

end item
(Askeri) son madde
end item
(Askeri) mamul madde
end now
(Bilgisayar) şimdi sonlandır
end of
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end of line
(Bilgisayar) satır sonu
end of line resistor
(Elektrik, Elektronik) hat sonu direnci
end point
(Tıp) uç nokta
end show
(Bilgisayar) gösteriyi bitir
end show
(Bilgisayar) gösteri sonuna
end show
(Bilgisayar) gösteri sonu
end size
(Bilgisayar) bitiş boyutu
end something
ilişiğini kesmek
end task
(Bilgisayar) görevi sonlandır
end task
(Bilgisayar) göreve son ver
end to end
ucu ucuna
end to end
(Politika, Siyaset) noktadan noktaya
end up
bağlamak
end up
son bulmak
end up a loser
zararlı çıkmak
end up in
düşmek
end up in
boylamak
end up with
ile sonuçlanmak
end user
uçtaki kullanıcı
end around carry
uç yuvarlaklaştırma eldesi
end around shift
mantıksal kaydırma
end for end
uçları ters çevrilmiş
end in
sonuçlan

Amerika'dakilerle karşılaştırıldığında, Japon evlilikleri nadiren boşanmayla sonuçlanıyor. - Compared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

end in
ile sonuçlanmak
end item
mamül
end man
komedyen
end mark
son işareti
end of
in sonu
end of file
kütük sonu
end of life
hayatın sonu

Ölüm sadece hayatın sonudur. - Death is simply the end of life.

end of month
ay sonu
end of period
dönem sonu
end of the contract
sözleşmenin son bulması
end of year
yıl sonu
end on
baş başa
end organ
uç organ
end plate
son plak
end point
son çekit
end product
son ürün
end up
bitir

Böyle bitireceğimizi asla hayal etmedim. - I never imagined we'd end up like this.

Sonunda böyle bitireceğimizi asla düşünmedim. - I never thought we'd end up like this.

end up
sonuçta -e varmak
end up
bitirmek
end user
son kullanıcı
end user
son tüketici
end user programmes
son kullanıcı programları
end-to-end
sıra ile veya uç uca dizilmiş
End State
(Askeri) Nihai Durum
end application
son başvuru
end around carry
üç yuvarlaklaştırma eldesi
end bearing
üç yatak, mil başı yatağı
end clearance angle
(Mühendislik) üç boşluk acısı
end consumer
son tüketici, nihai tüketici
end cutting edge angle
(Mühendislik) yan ağız acısı
end grain
makta, başağaç
end mill
üç frezesi
end of a fiscal year
mali yıl sonu
end of data
veri sonu
end of last year
Geçen yıl sonu
end of life; dying; destruction
hayatın sonu; oluyor; imha
end of record
kayıt sonu
end of support
desteğin bitişi
end of the way
yolun sonu
end of transmission
gönderme sonu
end point
Hedef, ulaşılmak istenen son nokta
end point
(Kimya) Bir titrasyonda genellikle renk değişimi olarak algılanan reaksiyonun tamamlandığı nokta
end printing
son başımı
end product
Üretimi tamamlanmış ürün(ler)
end stop
sonunda stop
end user
Nihai kullanıcı / tüketici
end users
son kullanıcı
end zone
son dilimi
end-of-day
gün sonu
end-of-life
sonu hayat
end-up
bkz. end up
end-up
sonuna kadar
end to end
uç uça
end to end
kafa kafaya
end to end digital connectivity
uctan uca sayisal baglanirlik
end to end encryption
uctan uca kriptolama
end to end encryption
(Bilgisayar) uçtan uca kriptolama
end to end signalling
uctan uca imlesim
end to end signalling
(Bilgisayar) uçtan uca imleşim
endlessly
durmaksızın
ending
{i} sona erme

Müzakerelerin amacı, iki ülke arasındaki en kötü diplomatik krizin sona ermesi. - The negotiations are aimed at ending the worst diplomatic crisis between the two countries.

end in
varmak
end up
neticelenmek
end up
olup çıkmak
ended
(Bilgisayar) bitti

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

Konferans saat beşte bitti. - The conference ended at five.

ending
{i} son

Kore'deki savaşa son verme hakkında konuştu. - He talked about ending the war in Korea.

Hikayenin mutlu bir sonu vardı. - The story had a happy ending.

endless
sonu olmayan
endless
hiç bitmeyen
endless
uçsuz bucaksız
endless
{s} bitmek bilmeyen
endless
bitmez tükenmez
endlessness
sonsuzluk
endlessness
devamlılık
endmost
en uzak
endmost
en son
to the end
ilanihaye
end mill
parmak freze
end of
sonu

Eczane yolun sonunda. - The drugstore is at the end of this road.

Patron sekreterine hafta sonuna kadar iyi bir fikirle gelmesini söyledi. - The boss told his secretary to come up with a good idea by the end of the week.

end of life
(Telekom) yolun sonu
end off
bitirmek
end result
son ürün
end to end
yeter
end to end
sıra ile
end up
boylamak

Hapishaneyi boylamak istemiyorum. - I don't want to end up in prison.

end use
(Ticaret) nihai kullanım
ender
sonlandıran
ender
sonunu getiren
ending
mayna
ending
bitme

Nedir bu hiç bitmeyen telefon konuşması? - What is this never ending phone talk?

ending
sonuç

Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu. - The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.

ending
sona ererek
ending
(Bilgisayar) sona erdiriliyor
endless
ucu bucağı olmamak
endless
nihayetsiz
endless
uçsuz
endless
sonrasız
endlessly
bitmek tükenmek bilmeksizin
endlessly
sürgit
endlessly
durmadan
endlessness
ebediyet
endlessness
ebedilik
endlessness
başlama
ends
(Bilgisayar) sonu

Tom ve Mary sonunda kavuşabilmek için savaştılar. - Tom and Mary struggled to make ends meet.

ends
(Denizbilim) çıma
ends
(Argo) para
ends
(Bilgisayar) bitişi
ends
(Bilgisayar) bitiş
from end to end
boydan boya
Türkisch - Türkisch

Definition von end im Türkisch Türkisch wörterbuch

ENDER
(Osmanlı Dönemi) (C.: Enâdir) Harman yeri
ENDER
(Osmanlı Dönemi) (Nâdir. den) Çok az, pek az bulunan, daha nâdir
ender
Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde
ender
Çok az, çok seyrek: "Ender fırsatlarla gittiğim bu salaşın içi bana pek sempatik gelirdi."- B. Felek. Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde
ender
Çok az, çok seyrek
ender
Harman yeri
Englisch - Englisch
A key that when pressed causes the cursor to go to the last character of the current line
A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion
The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end
The final point of something in space or time

they followed him... into a sort of a central hall; out of which they could dimly see other long tunnel-like passages branching, passages mysterious and without apparent end.

A purpose, goal, or aim

For some people, knowledge is a means to an end; for others, it is an end in itself.

One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground
An ideal point of a graph or other complex
: To finish, terminate (something or someone)

When your sickness is your soul.

Death
: To finish, terminate

Is this movie ever going to end?.

Extreme part
Extreme line
Result
{n} a design, point, conclusion, event, death
{v} to come to a conclusion, conclude, finish
When sixteen stones have come to rest Similar to an inning in baseball
If you find it difficult to make ends meet, you can only just manage financially because you hardly have enough money for the things you need. With Betty's salary they barely made ends meet
The other end is one of two places that are connected because people are communicating with each other by telephone or writing, or are travelling from one place to the other. When he answered the phone, Ferguson was at the other end Make sure to meet them at the other end
If a situation or event ends in a particular way, it has that particular result. The incident could have ended in tragedy Our conversations ended with him saying he would try to be more understanding Shares ended 1.7 per cent firmer on the Frankfurt exchange
A round of play, in which eight stones are delivered by each team from one end of the sheet When an end is complete, the stones are scored and play proceeds from the other end of the sheet There are usually 10 ends in a game, but an extra end is played if the game is tied
be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie
A period of play in which each team throws 8 rocks, 2 per player, in alternating fashion
Either of two players who line up on opposite sides of the offensive or defensive line
An end is the purpose for which something is done or towards which you are working. The police force is being manipulated for political ends Now the government is trying another policy designed to achieve the same end
{i} completion, termination; purpose, aim; death
A single fiber, strand, roving or yarn being or already incorporated into a product An end may be an individual warp yarn or cord in a woven fabric In referring to aramid and glass fibers, an end is usually an untwisted bundle of continuous filaments
e g , out of the first end thereof, out of the first available funds
To finish, terminate
If you say that something bad is not the end of the world, you are trying to stop yourself or someone else being so upset by it, by suggesting that it is not the worst thing that could happen. Obviously I'd be disappointed if we don't make it, but it wouldn't be the end of the world
To form or be at the end of; as, the letter k ends the word back
a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end"
Problems in sentence structure of 'begin' and 'case' Frankly speaking, matz have tried to use the variable 'end' several time only to have had a terrible time Then, he examined to change to the grammar with {} for a time, but every time he abandoned it for the part of grammar of 'begin' and 'case' with no beauty To tell the truth, this might be the first reason -SugHimsi
Termination of being; death; destruction; extermination; also, cause of death or destruction
In the context of PD diagrams, the end symbol represents the termination of a procedure See also Procedure
put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had survived"
atthangamo: annihilation, disappearance; gone to rest, gone out of existence
be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie"
If something is at an end, it has finished and will not continue. The recession is definitely at an end
{f} bring to a conclusion; complete, finish, conclude; cease
That which is sought, or the object of pursuit Aristotle maintains that all our pursuits aim ultimately at ends that are sought or desired intrinsically, i e for their own sakes, and that the greatest of these intrinsic goods is happiness Things sought not for their own sake but for the sake of something else are desired extrinsically or instrumentally, as means
The object aimed at in any effort considered as the close and effect of exertion; ppurpose; intention; aim; as, to labor for private or public ends
End is used to refer to either of the two extreme points of a scale, or of something that you are considering as a scale. At the other end of the social scale was the grocer, the village's only merchant The agreement has been criticised by extremist groups on both ends of the political spectrum
1 An individual warp yarn in woven fabric 2 An individual pile yarn in tufted carpet 3 A roll end, or short length of carpet; or a remnant The process of penetrating a bundle of fibers comprising a yarn with latex adhesive Proper encapsulation prevents fuzzing or pilling See bundle wrap
a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end"
The Extended National Database is based on a partnership of Welsh SMRs and the RCAHMW that have agreed to exchange core data from their computerised databases
This statement will terminate the program upon its execution
If you say that something ends at a particular point, you mean that it is applied or exists up to that point, and no further. Helen is also 25 and from Birmingham, but the similarity ends there
You say at the end of the day when you are talking about what happens after a long series of events or what appears to be the case after you have considered the relevant facts. At the end of the day it's up to the Germans to decide
one of two places from which people are communicating to each other; "the phone rang at the other end"; "both ends wrote at the same time"
The two ends of something long and narrow are the two points or parts of it that are furthest away from each other. The company is planning to place surveillance equipment at both ends of the tunnel A typical fluorescent lamp is a tube with metal electrodes at each end
bring to an end or halt; "She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime"; "The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WWI"
a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end"
A portion of a curling game that is completed when each team has thrown eight stones and the score has been decided A game consists of a specific number of ends, usually 6,8 or 10
the end of your tether: see tether to burn the candle at both ends: see candle to make your hair stand on end: see hair a means to an end: see means to be on the receiving end: see receive to get the wrong end of the stick: see stick to be at your wits' end: see wit. closed end trust Land's End open end trust
the part you are expected to play; "he held up his end"
This token is needed to mark the end of a dam specification, a particular reach, a species or stock specification, and equations
If a process or person has reached the end of the road, they are unable to progress any further. Given the results of the vote, is this the end of the road for the hardliners in Congress?
When something happens for hours, days, weeks, or years on end, it happens continuously and without stopping for the amount of time that is mentioned. He is a wonderful companion and we can talk for hours on end
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end"
the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'"
A warp yarn This is a 126 end (per inch) fabric
If you refer to a particular end of a project or piece of work, you mean a part or aspect of it, for example a part of it that is done by a particular person or in a particular place. You take care of your end, kid, I'll take care of mine
either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line"
If something comes to an end, it stops. The cold war came to an end
= Endurance
One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet
When a situation, process, or activity ends, or when something or someone ends it, it reaches its final point and stops. The meeting quickly ended and Steve and I left the room Talks have resumed to try to end the fighting + ending end·ing The ending of a marriage by death is different in many ways from an ending occasioned by divorce
to not do something anymore -- " started with $5500 and ended with $1750?" (183)
A combining form signifying within; as, endocarp, endogen, endocuneiform, endaspidean
To come to the ultimate point; to be finished; to come to a close; to cease; to terminate; as, a voyage ends; life ends; winter ends
End of Cycle
suicide
End of Cycle
the completion of a sequence of actions

This is done to increase your ability to acknowledge others, and acknowledge in a manner that means not just Thank you,' but End of Cycle. Completion of Communication. Over and Out. Or STOP.

End of Cycles
plural form of End of Cycle
end board
A section of the board between the corners in each end of the rink
end boards
plural form of end board
end cap
Any of various capping devices that fit over the end of something, either as protection or to prevent loss of contents

A piece of packaging insulation that surrounds one side of an object.

end cap
A display of goods for sale situated at an end of an aisle in a shop, perpendicular to the goods in the aisle
end caps
plural form of end cap
end games
plural form of end game
end lap
The distance of overlap where only ply, pane or piece extends beyond the end of the immediately adjacent underlying ply, panel or piece
end laps
plural form of end lap
end mark
A typographic element that signal the end of an article. Often they are simple bullets but they can also be intricate symbols
end marks
plural form of end mark
end of
A short form of end of story
end of day
The time when a project should be completed; e.g. 5 pm
end of day
The period when banking transactions are cleared
end of quote
Used in speech to indicate the end of a quotation
end of story
That is as much as I know, am prepared to reveal or am willing to say about the subject
end of terrace
The houses at each end of a line of rowhouses or terraced houses
end of terrace
as above, such as end of terrace house
end of the line
The termination point of a railway or similar transportation system

Sometimes she took the cable car to the end of the line, then walked to the Presidio.

end of the line
Final cessation or discontinuance of a process, institution, or person, especially one which has existed for a considerable period of time; death

Gyanendra's 269-year-old Shah dynasty has reached the end of the line.

end of the road
Death
end of the road
A conclusion, termination or ending (of a process)
end of the world
End of humanity
end of the world
End of habitability for life on Earth
end of the world
Any change that seems catastrophic or devastating

It's the end of the world as we know it.

end of the world
End of the planet Earth
end piece
Any structure at the end of another
end piece
The axoneme on the flagella of a spermatozoon
end pieces
plural form of end piece
end product
a final product, especially one resulting from a series of stages or processes
end quote
Used in speech to indicate the end of a quotation
end rhymes
plural form of end rhyme
end run
A running play in American football in which the player carrying the ball attempts to avoid being tackled by evading the defending players from the opposing team
end run
An attempt to avoid a difficult situation by transcending it without confronting it directly
end state
The specified situation at the successful completion of the final phase of a military operation
end table
A small table placed beside a chair or at each end of a sofa

The tiny rooms are fitted with a burgundy leather chair, an end table stacked with phone books, and an ugly orange payphone common here in Australia.

end times
The days leading up to the second coming of the Messiah (Christ), when the world will be judged
end times
Corresponding periods in other religious traditions

Both Islam and Christianity have a strong eschatology (view of the end times) that comes from their worldview.

end up
To eventually do

We spent a long time looking for a cheaper deal, but we ended up buying from the first dealer we met.

end up
To arrive at a destination, sometimes unexpectedly

I was going for a stroll, and ended up in Slovakia.

end up
To conclude, turn out, sometimes unexpectedly

How did things end up with you and the bricklayer? — Great. We got married!.

end user
The final consumer of a product; the intended recipient or user
end users
plural form of end user
end zone
the area between the end line and goal line bounded by the sidelines. It is bordered on all sides by a white line indicating its beginning and end points
end zone
the portion of the rink behind the goal line
end zones
plural form of end zone
end-
internal, within, inside
end-all and be-all
Alternative form of be-all and end-all
end-effector
Any attachment on the end of a robot that interacts with the environment, such as a device to lift parts

The system integrates a single camera into the robot's end-effector, and adds a specialized, durable lighting unit that moves with the robot to illuminate the parts. — Eyes on the Line, Mechanical Engineering, August 2005.

end-feet
Button-like terminals of axons that make synaptic connections with other nerve-cells
end-leaf
A blank sheet at the beginning or end of a book
end-of-life
Termination of the sale or support for goods and services
end-of-life
Medical care options, primarily for patients who are considered critically ill
end-on-end
Woven with alternating parallel threads of two colours
end-to-end
Arranged such that each end of a given item is adjacent to one end of a different item

We lay the bricks end-to-end in one long line.

end-to-end
From one end to the other

The end-to-end trip takes about forty minutes.

end result
The end result of an activity or a process is the final result that it produces. The end result of this will be unity. the final result of a process or activity
end-group
(Kuran) A group at the end of a chain of a molecule; esp : a functional group at the end of the chain of a linear polymer
end effector
In Robotics, an End effector is the device at the end of a robotic arm, designed to interact with the environment. The exact nature of this device depends on the application of the robot
end-state
The political and/or military situation to be attained at the end of an operation, which indicates that the objective has been achieved
end to end
(Computers) attribute of a protocol that functions on the origin and the final destination but not on any intermediate stages
end-on-end
A special type of combination in which two round trip fares are combined to produce a complete itinerary From To Rule AAA BBB Rule 1 BBB CCC Rule 2 CCC BBB Rule 2 BBB AAA Rule 1
end-on-end
A 2 ply weave of different color yarns that run parallel against each other so that both colors are visible
end-on-end
Allegedly invented by the French, FIL-A-FIL   A fabric where a white thread is interwoven with the coloured thread, end upon end
end-to-end
An expression used in the networking environment to indicate communication between source & destination nodes on a network system End-to-end communication is carried out by the transport layer of TCP/IP
end-to-end
End-To-End is a term first coined in the early 1990's by NASA during the implementation of the initial Mission To Planet Earth The term has been used by different people for different purposes over the years, mostly incorrectly We at Science Tools believe it should only be used to referr to the original concept: the handling of scientific data from when it is first created to when it is used by "end-users" in visualizations or for similar purposes The term implies a work-flow model of processing of data, as well as aspects of care such as archival Our BigSur System is specifically designed to handle the end-to-end challenge
end-to-end
In end-to-end signaling everyone dials a common number to access the terminal Additional digits unique to each pager must then be dialed end-to-end to alert the pager
end-to-end
with the end of one object in contact lengthwise with the end of another object
end-to-end
from first to last; "the play was excellent end-to-end"
end-to-end
Something which is performed by a Source and Destination, of which the intermediate components of the network have no knowledge Flow Control is an end-to-end mechanism
end-to-end
Governs the interaction from the source computer to the destination device and vice versa; i e , a program in the source machine exchanges messages with a similar program in the destination machine The transport layer (fourth layer) of the International Standards Organization (ISO) reference model of open systems interconnection (OSI) is an end-to-end process, as are layers five to seven In contrast, layers one to three of the ISO model specify intermediate, or subnetwork, interactions between a device and its immediate neighbor Layers one to three are referred to as chained
The End
Used to indicate the termination of something
The End
Used traditionally at the end of a story
ender
A maneuver in which one uses the pressure of a wave to flip one's kayak end over end
ending
Present participle of end
ending
The last morpheme of a word, added to some base to make an inflected form (such as -ing in "ending")
endless
extending indefinitely
endlessly
in an endless manner; continuously without limit
endlessness
The state of being endless; eternity or perpetuity
ender
One who, or that which, makes an end of something; as, the ender of my life
ending
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
ending
{a} finishing
ending
{a} concluding, finishing
endless
{a} that has noend, infinite, continual
endlessly
{a} incessantly, continually, for ever
endlessness
{n} an endless state or quality, roundness
the end
{n} ending
endlessly
ceaselessly
End Of Life
EOL
End to end
butt
The end
fine
The end
heelpiece
end on
with the end forward or toward the observer; "houses built endways"
end on
bow foremost (Nautical)
end point
Samples are titrated to the end point This means that a chemical is added, drop by drop, to a sample until a certain color change (blue to clear, for example) occurs This is called the END POINT of the titration In addition to a color change, an end point may be reached by the formation of a precipitate or the reaching of a specified pH An end point may be detected by the use of an electronic device such as a pH meter
end point
The point at which an indicator changes colour and a titration is stopped
end point
the final point in a process
end point
SIP or H 323 terminal or gateway An end point can call and be called It generates and terminates the information stream
end point
The 'point' at which a line or a curve ends
end point
a place where something ends or is complete
end point
The apparent equivalence point of a titration at which a relatively large potential change is observed
end point
What a clinical trial is trying to measure or find out In essence, the goal of the trial It is scientifically very important that the goals for clinical trials be selected and clearly defined in advance Typical end points include measurements of Toxicity, Response Rate, and Survival
end point
The last data point based on the timeframe requested by a radar data user It is not necessarily the last radar hit for a target of interest Also see Start Point
end point
the point during a titration when an indicator shows that the amount of reactant necessary for a complete reaction has been added to a solution
end point
SIP or H 323 terminal or gateway An endpoint can call and be called It generates and terminates the information stream
end point
that stage in the titration at which an effect, such as a color change, occurrs, indicating that a diesired point in the titration has been reached
end point
Where a titration is stopped The point in a titration at which there is a sudden change in a physical property, such as indicator color, pH, conductivity or absorbance The final value when titrating a solution
end point
the point in a titration at which the indicator changes color (4 9)
end point
A functional electrical component created automatically under a signal when a connection has been established
end point
- What a clinical trial is trying to measure or find out; the goal of the trial Typical end points include measurements of toxicity, response rate, and survival
end point
the point in a titration at which the indicator changes color
end product
final product; the things produced
end product
The end product of something is the thing that is produced or achieved by means of it. It is the end product of exhaustive research and development. The result of a completed series of processes or changes. something that is produced by a particular process or activity by product
end product
final result, finished product
end result
final outcome, what happens in the end
end run
{i} try of a player to advance with the ball by running around the end of the line (American football); attempt to bypass a difficulty
end run
(American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line
end up
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
end up
If someone or something ends up somewhere, they eventually arrive there, usually by accident. She fled with her children, moving from neighbour to neighbour and ending up in a friend's cellar. = finish up, wind up
end up
wind up; finish; become
end up
If you end up doing something or end up in a particular state, you do that thing or get into that state even though you did not originally intend to. If you don't know what you want, you might end up getting something you don't want Every time they went dancing they ended up in a bad mood She could have ended up a millionairess. = finish up
end use
Light, heat, cooling, refrigeration, motor drive, microwave energy, video or audio signal, computer processing, electrolytic process, or other useful work produced by gas, electricity or their substitutes
end use
A set of devices, products, and systems that use energy for the same or for similar purposes Examples of residential end uses include cooking, lighting, and refrigeration
end use
Actual purpose or application of commodity or technology
end use
The purpose for which the product or good (commodity) will ultimately be used when entered for home consumption, this determines which tariff item will apply and therefore the rate of excise duty (including concessional use)
end use
The ultimate purpose for which energy is consumed, such as space heating or private passenger conveyance
end use
{i} final application for which a product has been formed and intended
end use
A category of electricity use, such as heating, cooling, ventilation, hot water, and lights
end use
A function for which energy sources or fuels are used in buildings, factories, agriculture, or transportation It can refer to the device, such as a refrigerator or furnace, or to the service derived from that device (e g , refrigeration or heat)
end use
The task or purpose for which energy is required i e , lighting interior spaces, cooking food or powering vehicles
end use
The final purpose of a product or output by the consumer
end user
In regard to BBSM, an end user is a user who accesses the Internet through the BBSM server The term is used interchangeably with user See user
end user
person who actually uses hardware or software
end user
A retail customer of a natural gas or electricity product or service
end user
(n ) A person who uses computers and computer applications
end user
is anybody who receives data, products or other services generated under the MSG system
end user
The person who makes productive use of the information produced by an information system
end user
The end user of a product or service is the person that it has been designed for, rather than the person who installs or maintains it. You have to be able to describe things in a form that the end user can understand. the person who uses a particular product, rather than the people who make or develop it
end user
The person for whom a system is being developed; for example, an airline reservations clerk is an end user of an airline reservations system See also SQL*Plus
end user
A natural person who makes use of resources for application purposes [X 800]
end user
Individuals who will directly depend on and use information contained in the new system End-users will use PeopleSoft for data entry, viewing sets of information, running reports, managing business processes, etc
end user
The final user of the computer software The end user is the individual who uses the product after it has been fully developed and marketed
end user
The intended user of an information system, commonly not an IT person
end user
(User) The opposite of a records administrator user Typically, a user of MS Office desktop applications, e-mail, etc A creator of electronic records, and a contributor to the collection of e-Records via the declare/classify process A records manager user is also an end user, but an end user is not a records manager user
end user
The ultimate user of a program The end user of a word processing program could be an administrative assistant or a writer The end user of a compiler could be a software developer Compare Customer, Key user
end user
  The ultimate user of a telecommunications service
end user
Person who ultimately uses the computer application or output
end user
The individual using a subscriber unit or a host computer to send or receive messages through the Motient network
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) end
sona erdirmek
ender
rare

It's not at all rare to live to be over ninety years old. - Doksan yaşına kadar yaşamak hiç ender değildir.

It is not rare at all to live over ninety years. - Doksan yıldan fazla yaşamak hiç ender değildir.

ender
{s} exceptional
ender
rara avis
ender
curious
ender
thin on the ground
ender
unusual
ender
on rare occasions
ender
rare occasions
Ender
(isim) Very rare

There are very rare animals in Australia. - Avustralya'da çok ender hayvanlar vardır.

ender
rarely

Tom rarely talks to anybody. - Tom biriyle ender olarak konuşur.

ender
(very) rare; (very) rarely
zincirleme kaza end-to-end pileup
(traffic collision in which several vehicles collide with each other end to end)
çıkmaz sokak dead-end street, dead end, Brit
cul-de-sac
end
Favoriten