count

listen to the pronunciation of count
Englisch - Türkisch
sayı

Çok sayıda ülke Olimpiyat Oyunlarına katıldı. - A lot of countries participated in the Olympic Games.

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

{i} hesaba katma

Sadece gücümüzü hesaba katmalıydık. - We had to count on our strength only.

Tom bunu hesaba katmamıştı. - Tom hadn't counted on this.

{i} önemseme
gözü ile bakmak
(Havacılık) atkı veya çözgü sayısı
(Bilgisayar) yinelemesayısı
sayısını bulmak
içine almak
olarak saymak
dikkat

Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar. - At last, they began to count down cautiously.

Son yıllarda, bazı Müslüman ülkeler zenginleşmiş ve dünyanın dikkatini çekmişlerdir. - In recent years, some Muslim countries have prospered and attracted the attention of the world.

saymak

Verdiğin her şeyi saymak kötü. - It is bad to count all the things that you gave.

Başkalarının ceplerindeki parayı saymak iyi değildir ama ilginçtir. - Counting money in other people's pockets isn't good, but it's interesting.

kont

Uçuşundan en az bir saat önce kontuara gel, lütfen. - Please come to the counter at least an hour before your flight.

Tom kontuarda durdu, resepsiyonistle konuşuyordu. - Tom stood at the counter, talking to the receptionist.

toplam

Ülkenin toplam nüfusu 300 milyondur. - The total population of the country is 300 million.

O, az bilinen ülkeler hakkındaki gerçekleri toplamak için dünyayı dolaşıyor. - He travels about the world gathering facts about little known countries.

kapsamak
olduğunu düşünmek
say

Kızgınsan ona kadar; çok kızgınsan yüze kadar say. - When angry, count ten; when very angry, a hundred.

Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

{i} hesap

Tom Mary'nin, parti hazırlığı için ona yardım edeceğini hesaplamıştı. - Tom was counting on Mary to help him get ready for the party.

Abaküsler hesaplama aracıdır. - Abacuses are counting devices.

değeri olmak
umursama
içermek
(sayı) saymak
önemi olmak
şikayet maddesi
sayma

Kaç kişinin katılacağını saymayı unutma. - Don't forget to count how many people attend.

Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar. - At last, they began to count down cautiously.

sayım

Yılbaşı için geri sayım başladı. - The countdown for the New Year has begun.

Oy pusulalarının sayımı yarım saat aldı. - The counting of the ballots took half an hour.

uçurtma

it s ı count.

{f} varsaymak
Iose count hesabı şaşırmak
dava ve şikâyet fıkrası
madde
{i} dava maddesi
keep count sıra ile saymak
{f} addetmek
(Tekstil) iplik numarası
on sayma
içine
{i} huk. (dava dilekçesi veya iddianamede sayılan) suçlama
say,v.say: n.sayma
{f} hesaba katmak
{f} sayı saymak
{i} iddialar
sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. Ancak birden ona kadar sayabiliyor. 2
{f} sayılmak
kont/dikkat/suç/sayma
{f} 1. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. Ancak birden ona kadar sayabiliyor. 2
take the count boksta yere serilip kalkamamak
(Kanun,Ticaret) hesap etmek
(Ticaret) hesap etme
(Bilgisayar) count
güvenmek

Hiç kimse ülkeme güvenmek istemez. - Nobody wants to trust my country.

Hiç kimse ülkeme güvenmek istemedi. - Nobody wanted to trust my country.

hesaplamak
önemli olmak
sayımı
countless
{s} sayısız

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

Bir dilin sahip olduğu kelimelerin sayısı sonludur, ama cümlelerin sayısı sonsuzdur, ki o oldukça ilginçtir. Sayısız cümle yapabilirsiniz. - The number of words that a language has is finite but the number of sentences is infinite, which is quite interesting. You can make countless numbers of sentences.

count on
-e güvenmek
count on
hesaba katmak
count by
(Bilgisayar) say
count by
(Bilgisayar) artış
count by
(Bilgisayar) sayı aralığı
count in
dahil etmek
count in
hesaba katmak
count in
hesaba kat
count last
(Bilgisayar) en son sayım
count me in
(Bilgisayar) beni de say
count nums
(Bilgisayar) sayı adedi
count of
(Bilgisayar) sayısı
count off
(Askeri) sağdan
count on
(Dilbilim) dayanmak
count out
katmamak
count rate
(Çevre) sayım hızı
count stars
yıldızları saymak
count to
(Havacılık) -e kadar saymak
count to
(Havacılık) hesaplamak
count backwards
geriye doğru say
count down
geriye doğru saymak
count down
geriye doğru say
count for little
çok önemsiz olmak
count for nothing
çok önemsiz olmak
count in
katmak
count noses
kelle saymak
count on
güvenmek
count on
beklemek
count on
bel bağlamak
count on
güven

Bana işi vermeniz için size güvenebilir miyim? - May I count on you to get me the job?

Ona güvenebilirsiniz. - You can count on him.

count one's chickens
dereyi görmeden paçaları sıvamak
count out
sayma
count out
saymamak
count out
birer birer saymak
count out
dahil etmemek
count the cost
enikonu düşünmek
count the cost
bütün riskleri hesaplamak
count the pennies
kemerleri sıkmak
count up
hesap etmek
count against
saymak karşı
count down
Geri sayım
count for nothing, little
çok önemsiz, beş para etmez olmak
count heads
saymak başkanları
count in
saymak
count me in
Bkz. count someone in
count nouns
saymak isimler
count on sb
sb güvenebilirsiniz
count on someone
Birine güvenmek

I know I can count on you.

count on, upon
bel bağlamak, güvenmek
count one´s chickens before they´re hatched
k. dili ayıyı vurmadan postunu satmak
count out time
zamanı bir bir saymak
count palatine
saymak palatin
count sheep
Uykuya dalabilmek için zihninde 'koyun saymak'
count sheep
koyun saymak
count someone in
Birini (bir işe) katmak: "İf that's what you're up to, don't count me in! - Yapmayı planladığınız oysa beni o işe katmayın!"
count the cost
bütün riskleri hesaplamak, enine boyuna düşünmek
count toward
saymak doğru
count towards
saymak doğru
count up to
kadar saymak
count backwards
geriye doğru saymak
count by
er ...er say
count down
saymak
count down
geriye saymak
count in
(deyim) count someone/sth. in hesaba katmak
count me out
(Fiili Deyim ) ben bu işte yokum !
count noses
{k} bir yerde hazır bulunanları saymak
count off
saymak
count off
numaralamak
count off
(isim)maralamak, saymak
count off
(Askeri) SAĞDAN (SOLDAN) SAYMAK: Bir sıra dahilindeki şahısların bulundukları yerin numarasını belirli bir noktadan başlayarak saymaları
count off by twos
ikişer ikişer saymak
count on
(deyim) count on someone/sth. guvenmek
count on
-i beklemek, -i hesaba katmak
count on one's fingers
elle hesaplamak
count on the fingers
elle hesaplamak
count one's beads
tespih çekmek
count one's chickens
{k} ayıyı vurmadan postunu satmak
count oneself
kendini saymak
count out
nakavt sayımı yapmak
count out
(Fiili Deyim ) saymamak , hesaba katmamak
count out
yeterli sayı olmadığından oturuma son vermek
count out
sayışmak
count out
(deyim) count someone/sth. out disinda tutmak,hesaba katmamak
count over
tekrar saymak
count s.o. in
{k} birini (bir işe) katmak: If that's what you're up to, don't count me in! Yapmayı planladığınız oysa beni o işe katmayın!
count s.o. out
on saniye içinde birden ona kadar sayarak boksörün
count s.o. out
k.dili. birini (bir işe) katmamak: You can count me out of that! Beni o işe katma!
count the costs
(deyim) zorlukları da hesaba katmak
count the costs
(deyim) maliyetini de düşünmek
count up
toplamını bulmak
count up
hesaplamak
count up
saymak
count#out
sayma
column count
(Bilgisayar) sütun sayısı
complete blood count
(Tıp) tam kan sayımı
Make something count
Birşeyi verimli/faydalı kullanmak, boşa harcamamak
skip count
Atlayarak saymak
countless
çok fazla
countless
{s} sayısız, hesapsız, pek çok
countless
çok

Gökyüzünde çok sayıda yıldız parlıyordu. - Countless stars were twinkling in the sky.

Pek çok hayat kayboldu. - Countless lives have been lost.

cell count
(Biyoloji,Tıp) hücre sayımı
character count
(Bilgisayar) harf sayısı
count in
içermek
count of
(Bilgisayar) toplam
count out
yoksun bırakmak
count upon
güvenmek
count upon
bel bağlamak
counted
addedilmek
counted
sayılmak
counting
sağlayarak
counting
dahil

Burada misafirler dahil on beş kişi var. - There are fifteen people here, counting the guests.

countless
saymakla bitmez
countless
pek çok

Pek çok hayat kayboldu. - Countless lives have been lost.

Pek çok kez Boston'a gittim. - I've been to Boston countless times.

counts
(Bilgisayar) sayılan
cycle count
(Bilgisayar) döngü sayısı
error count
(Bilgisayar) hata sayımı
leucocyte count
(Tıp) lökosit sayımı
loop count
(Bilgisayar) döngü sayımı
out for the count
baygın
received count
(Bilgisayar) alınan sayısı
record count
(Bilgisayar,Teknik) kayıt sayma
report count
(Bilgisayar) rapor sayımı
stroke count
(Bilgisayar) atım sayımı
user count
(Bilgisayar) kullanıcı sayısı
word count
(Bilgisayar,Dilbilim) sözcük sayımı
blood count
kan sayımı
cash count
kasa sayımı
counting
{f} say

Almanca sayı sayıyorum. - I am counting in German.

Ben insanların sayısını sayıyorum. - I'm counting the number of people.

lose count
sayısını unutmak
metric count
metrik numara
pollen count
havadaki polen miktarı
at the count of three
üçe kadar saydığımda
counting
(Politika, Siyaset) oy sayımı
counting
sayan
don't count your chickens before they hatch
(deyim) Dereyi görmeden paçaları sıvama
don't count your chickens until they're hatched
(deyim) Dereyi görmeden paçaları sıvama
down for the count
(deyim) Yenilmiş, yenilgiye uğramış

Chad was down for the count. He couldn't get up.

head count
bir yerde bulunan insanları sayma
keep count
Bir şeyi sayarken sayısını akılda tutmak
keep count of
tutmak sayısı
lost count
Bir şeyi sayarken sayısını unutmak
over count
tekrar saymak
take count
saymak almak
thread count
ilmekli
to count cards
kart saymak
word count register
sözcük sayma yazmacı
count out
katılım olmadığından oturuma son verme
counting
{i} sayma

Tom'un uyumada problemi olduğunda, o kakımları saymaya başlar.O, onu çabucak sakin bir hale getirir. Ve o kakımları elliye kadar sayabilmeden önce derin uykuya dalar. - When Tom has trouble sleeping, he starts counting stoats. That quickly brings him into a peaceful mood, and he is fast asleep before he could count the stoats to fifty.

Başkalarının ceplerindeki parayı saymak iyi değildir ama ilginçtir. - Counting money in other people's pockets isn't good, but it's interesting.

counting
{i} hesap

Tom Mary'nin, parti hazırlığı için ona yardım edeceğini hesaplamıştı. - Tom was counting on Mary to help him get ready for the party.

Abaküsler hesaplama aracıdır. - Abacuses are counting devices.

counting
{i} sayım

Oy pusulalarının sayımı yarım saat aldı. - The counting of the ballots took half an hour.

countless
hesaba gelmez
Englisch - Englisch
To consider something an example of something

I count apples as a type of fruit.

To be of significance; to matter

Your views don't count here.

To determine the number (of objects in a group)

There are three apples; count them.

To be an example of something

Apples count as a type of fruit.

A charge of misconduct brought in a legal proceeding
To enumerate the digits of one's numeral system

Can you count to a hundred?.

The act of counting or tallying a quantity
The result of a tally that reveals the number of items in a set; a quantity counted
The number of balls and strikes, respectively, on a batter's in-progress plate appearance

He has a 3-2 count with the bases loaded.

The male ruler of a county; also known as an earl, especially in England. The female equivalent is countess
A countdown
a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl
{f} enumerate; take into account
show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient"
Returns the number of entries in the dictionary
Unless noted, the number of projects shown excludes the number of administrative supplements
{n} a foreign title, tale, number, declaration
{v} to reckon, tell, esteem, depend
to count your blessings: see blessing. or earl European title of nobility, ranking in modern times directly below a marquess or (in countries without marquesses) a duke. In England the title of earl is the equivalent of count and ranks above a viscount. The wife of a count or earl is a countess. The Roman comes ("count") was originally a household companion of the emperor; under the Franks he was a local commander and judge. The counts were later incorporated into the feudal structure, some becoming subordinate to dukes, though a few countships were as great as duchies. As royal authority was reasserted over the feudatories, which took place at different times in the different kingdoms, the counts lost their political authority, though they retained their privileges as members of the nobility. Aehrenthal Aloys Count Lexa von Alfieri Vittorio Count Amadeus the Green Count Andrássy Gyula Count Arakcheyev Aleksey Andreyevich Count Basie Count Berchtold Leopold count von Bernadotte af Wisborg Folke Count Bernstorff Johann Heinrich count von Beust Friedrich Ferdinand count von Caprivi Georg Leo count von Cavour Camillo Benso count di Chambord Henri Dieudonné d'Artois count de Ciano Galeazzo count di Cortellazzo Conrad von Hötzendorf Franz Xaver Josef Count Frontenac Louis de Buade count de Palluau and de Gama Vasco da 1st count da Vidigueira Gneisenau August Wilhelm Anton Count Neidhardt von Gobineau Joseph Arthur count de Grandi Dino count di Mordano Ignatyev Nikolay Pavlovich Count Izvolsky Aleksandr Petrovich Count Károlyi Mihály Count count de L'Empire Bruno count von Egisheim und Dagsburg Loris Melikov Mikhail Tariyelovich Count Louis Stanislas Xavier count de Provence Moltke Helmuth Karl Bernhard count von Montalembert Charles Forbes René count de Nesselrode Karl Robert Vasilyevich Count Orlov Aleksey Grigoryevich Count Orlov Grigory Grigoryevich Count Oxenstierna af Södermöre Axel Gustafsson Count Pico della Mirandola Giovanni conte count di Concordia Radetzky Joseph Count Rochambeau Jean Baptiste Donatien de Vimeur count de Roon Albrecht Theodor Emil count von Donatien Alphonse François count de Sade Saxe Hermann Maurice count de Sforza Carlo Count Speransky Mikhail Mikhaylovich Count Suvorov Aleksandr Vasilyevich Count Széchenyi István Count Taaffe Eduard count von Teleki Pál Count Tilly Johann Tserclaes count von Tisza István Count Tolstoy Aleksey Konstantinovich Count Tolstoy Aleksey Nikolayevich Count Lev Nikolayevich Count Tolstoy Uvarov Sergey Semyonovich Count Vergennes Charles Gravier count de Vigny Alfred Victor count de Count of Valor Don Luchino Visconti count di Modrone Witte Sergey Yulyevich Count Yorck von Wartenburg Johann David Ludwig Count Mac Mahon Marie Edme Patrice Maurice count de Maurits prince van Oranje count van Nassau Mirabeau Honoré Gabriel Riqueti count de Aberdeen George Hamilton Gordon 4th earl of Alexander Harold Rupert Leofric George Alexander 1st Earl Asquith Herbert Henry 1st earl of Oxford and Asquith Attlee Clement Richard 1st Earl Attlee of Walthamstow Baldwin of Bewdley Stanley Baldwin 1st Earl Balfour of Whittingehame Arthur James 1st Earl Birkenhead Frederick Edwin Smith 1st earl of James Earl Breslin Browder Earl Russell Burger Warren Earl Bute John Stuart 3rd earl of Cadogan William 1st Earl Cardigan James Thomas Brudenell 7th earl of James Earl Carter Cecil Robert 1st earl of Salisbury Clarendon Edward Hyde 1st earl of Clarendon George William Frederick Villiers 4th earl of Cornwallis Charles Cornwallis 1st Marquess and 2nd Earl Cromer Evelyn Baring 1st earl of Cromwell Thomas earl of Essex Derby Edward George Geoffrey Smith Stanley 14th earl of Disraeli Benjamin earl of Beaconsfield Dodge William Earl Dongan Thomas 2nd earl of Limerick Durham John George Lambton 1st earl of Eden Robert Anthony 1st earl of Avon Elgin James Bruce 8th earl of Essex Robert Devereux 2nd earl of Essex Robert Devereux 3rd earl of Essex Walter Devereux 1st earl of French John Denton Pinkstone 1st earl of Ypres Grey Charles Grey 2nd Earl Haig Douglas 1st Earl Halifax Edward Frederick Lindley Wood 1st earl of Harley Robert 1st earl of Oxford Henry Tudor earl of Richmond Hines Earl Kenneth Howe Richard Howe Earl Jellicoe John Rushworth Jellicoe 1st Earl Jones James Earl Leicester Robert Dudley earl of Liverpool Robert Banks Jenkinson 2nd earl of Lloyd George of Dwyfor David Lloyd George Earl Mansfield William Murray 1st earl of Earl of Leicester Montrose James Graham 5th earl and 1st marquess of Morton James Douglas 4th earl of earl of Guilford Northampton Henry Howard earl of Earl of Kent Ormonde James Butler 12th earl and 1st duke of Oxford Edward de Vere 17th earl of 1st earl of Chatham Earl Powell Ray James Earl John Stewart earl of Carrick Rochester John Wilmot 2nd earl of Rosse William Parsons 3rd earl of Russell Bertrand Arthur William 3rd Earl Russell Russell of Kingston Russell John Russell 1st Earl Sackville Thomas 1st earl of Dorset Sandwich John Montagu 4th earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper 1st earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper 3rd earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper 7th earl of Shrewsbury Charles Talbot duke and 12th earl of Southampton Thomas Wriothesley 1st earl of Southampton Henry Wriothesley 3rd earl of Stanhope James Stanhope 1st Earl Stanhope Charles Stanhope 3rd Earl Stirling William Alexander 1st earl of Strafford Thomas Wentworth 1st earl of Suffolk Thomas Howard 1st earl of Sunderland Robert Spencer 2nd earl of Surrey Henry Howard earl of Tyrone Hugh O'Neill 2nd earl of Walpole Horace 4th earl of Orford Walpole Robert 1st earl of Orford Warren Earl Warwick Earl of Bulwer Lytton Edward George Earl Earl Kitchener of Khartoum and of Broome Maurice Harold Macmillan 1st earl of Stockton Viscount Macmillan of Ovenden Mountbatten of Burma Louis Mountbatten 1st Earl Rosebery Archibald Philip Primrose 5th earl of Wavell of Eritrea and of Winchester Archibald Percival Wavell 1st Earl
If you count something when you are making a calculation, you include it in that calculation. It's under 7 percent only because statistics don't count the people who aren't qualified to be in the work force The years before their arrival in prison are not counted as part of their sentence. = include
You can use count to refer to one or more points that you are considering. For example, if someone is wrong on two counts, they are wrong in two ways. `You drink Scotch,' she said. `All Republicans drink Scotch.' --- `Wrong on both counts. I'm a Democrat, and I drink bourbon.'
You use count in expressions such as a count of three or a count of ten when you are measuring a length of time by counting slowly up to a certain number. Hold your breath for a count of five, then slowly breathe out
If you keep count of a number of things, you note or keep a record of how many have occurred. If you lose count of a number of things, you cannot remember how many have occurred. The authorities say they are not able to keep count of the bodies still being found as helicopters search the area She'd lost count of the interviews she'd been called for
A count is the action of counting a particular set of things, or the number that you get when you have counted them. The final count in last month's referendum showed 56.7 per cent in favour
If something or someone counts for something or counts, they are important or valuable. Surely it doesn't matter where charities get their money from: what counts is what they do with it When I first came to college I realised that brainpower didn't count for much = matter
If something counts or is counted as a particular thing, it is regarded as being that thing, especially in particular circumstances or under particular rules. No one agrees on what counts as a desert Two of the trucks were stopped because they had tents in them, and under the commanders' definition of humanitarian aid, that didn't count They can count it as a success
You use count when referring to the level or amount of something that someone or something has. A glass or two of wine will not significantly add to the calorie count see also blood count, pollen count
A Count is a European nobleman with the same rank as an English earl. Her father was a Polish Count
If you say that someone should stand up and be counted, you mean that they should say publicly what they think, and not hide it or be ashamed of it. Those involved and benefiting from the scandal must be prepared to stand up and be counted
In law, a count is one of a number of charges brought against someone in court. He was indicted by a grand jury on two counts of murder
When you count, you say all the numbers one after another up to a particular number. He was counting slowly under his breath Brian counted to twenty and lifted his binoculars
If someone is out for the count, they are unconscious or very deeply asleep
If you count all the things in a group, you add them up in order to find how many there are. I counted the money. It was more than five hundred pounds I counted 34 wild goats grazing With more than 90 percent of the votes counted, the Liberals should win nearly a third of the seats. Count up means the same as count. Couldn't we just count up our ballots and bring them to the courthouse? + counting count·ing The counting of votes is proceeding smoothly
To number or be counted; to possess value or carry weight; hence, to increase or add to the strength or influence of some party or interest; as, every vote counts; accidents count for nothing
The act of numbering; reckoning; also, the number ascertained by counting
A nobleman on the continent of Europe, equal in rank to an English earl
A formal statement of the plaintiff's case in court; in a more technical and correct sense, a particular allegation or charge in a declaration or indictment, separately setting forth the cause of action or prosecution
Each trick counts as 1 point (there are seven tricks), the and count 10 points each and the , , and count as 5 points each for a total of 42 points per hand
count Returns the number of entries currently in the dictionary
A numbering system used to indicate the fineness of yarn The length of yarn that can be spun from a set mass of wool
{i} counting, numbering; amount; European nobleman
find the number of -- " ignore the direction and just count from zero " (49)
To esteem; to account; to reckon; to think, judge, or consider
In a fabric, the number of warp ends, the number of filling picks, or both in a square inch of fabric
The number of hanks of finished yarn, each 840 yards long, that can be made from one pound of cotton So, the higher the count, the finer the thread
One of the built in functions found in SQL and Access that can be used in queries, forms and reports to determine the number of different values of an attribute in a query, form or report
take account of; "You have to reckon with our opponents"; "Count on the monsoon"
1) Number size of a yarn 2) Number of ends and picks per inch of a weave, or their sum, as 200 count sheeting
The result of a tally that reveals the number of items in a set
(Cnt): The number of recovery records for a particular year
(mesh cloth) - The number of openings per linear inch, measured from the center of any wire
The pipcount, usually referring to the difference in the two players' pipcounts
name or recite the numbers; "The toddler could count to 100"
An object of interest or account; value; estimation
A standard method for size measurement for prunes Count is defined as number of prunes per pound The larger the number the smaller the fruit size For example a 40 count prune means that there are 40 prunes per pound
To determine the number (of objects in a group.)
put into a group; "The academy counts several Nobel Prize winners among its members
As LongGet By ValueReturns a count of the number of items in this dictionary
To tell or name one by one, or by groups, for the purpose of ascertaining the whole number of units in a collection; to number; to enumerate; to compute; to reckon
include as if by counting; "I can count my colleagues in the opposition"
Pip count The relative standing of the players' pip counts The player with the lower pip count is said to be ahead in the count
put into a group; "The academy counts several Nobel Prize winners among its members"
An aggregate function which returns the number of rows of a query or some part of a query Count can be used to return a single count of the rows a query selects, or the rows for each group in a query, such as the number of degrees each student has See Group Functions
the act of counting; "the counting continued for several hours"
to matter
The number of pins knocked down on the first ball
Counted number, quantity
The number of called balls and strikes on a hitter
The male ruler of a county. Also known as an earl, especially in England. (The female equivalent is countess.)
Number of pins knocked down on the first ball of each frame
Count Dracula
The fictional vampire in the novel Dracula by Bram Stoker
count angels on pinheads
Verbal form of angels dancing on the head of a pin

Such assertions are motivated by the desire to leave the independent-particle model in place as the central paradigm in nuclear theory, but they inadvertently push theoretical nuclear physics in the direction of counting angels on pinheads: “Sure they’re there! It’s just that there aren’t any observable implications of their celestial presence!”.

count coup
To win prestige in battle by performing an act of bravery in the face of the enemy (such as touching him and escaping unharmed) — a ritual of the Plains Indians|Plains Indians]] of North America
count down
To announce the passage of time to a precisely timed expected event

The sound system counted down the seconds to meteor impact.

count down
Alternative spelling of countdown
count down
To await a precisely timed expected event

The party was counting down the days to Inauguration.

count downs
plural form of count down
count noun
a noun which is used to refer to things that can be counted. Examples: woman, stone, tree, dollar
count nouns
plural form of count noun
count on
to rely upon, trust, or expect

Hopefully you can count on them for a long period of time. Quite frankly, not often do you give those players up..

count one's blessings
To focus one's attention on the circumstances of one's life which are pleasant or fortunate, especially with the intention of diverting one's thoughts from serious or disagreeable matters

The other out-of-town Dons patiently listened, perhaps counting their blessings that each had a city all to himself.

count out
To exclude; to dismiss from participation or eligibility

I may not be as young as I used to be, but I can still handle this job. Don't count me out.

count out
To determine that a competitor has lost a match, by a referee's enumeration aloud of the increments of time for which the competitor has been incapacitated

The champ was knocked unconscious and counted out in the third round.

count out
To enumerate items while organizing or transferring them

The bank teller counted out five twenty-dollar bills and gave them to me.

count sheep
To attempt to go to sleep by thinking of something boring, traditionally by counting imaginary sheep
count-noun
Attributive form of count noun, noun

I don't know... to me, love just has a count-noun ring to it.

Count Amadeo Avogadro
{i} Amadeo Avogadro (1776-1856), Italian physicist and chemist who developed a hypothesis now known as Avogadro's law
Count Basie
{i} (1904-1984, born William James Basie) African-American jazz pianist and composer (William "Count" Basie)
Count Basie
a US jazz musician who played the piano, and led one of the most famous bands to play swing (=jazz music of the 1930s and 40s) (1904-84). Basie, Count. orig. William Allen Basie born Aug. 21, 1904, Red Bank, N.J., U.S. died April 26, 1984, Hollywood, Fla. U.S. jazz pianist and bandleader. Basie was influenced by the Harlem pianists James P. Johnson and Fats Waller. In Kansas City in 1936 he formed his own band, which became known as the most refined exponent of swing. Its rhythm section was noted for its lightness, precision, and relaxation; on this foundation, the brass and reed sections developed a vocabulary of riffs and motifs. Their hit recordings included "One O'Clock Jump" and "Jumpin' at the Woodside." Basie's piano style became increasingly spare and economical. His soloists included singer Jimmy Rushing, trumpeters Buck Clayton and Harry ("Sweets") Edison, and saxophonist Lester Young. Basie's reorganized band of the 1950s placed greater emphasis on ensemble work and developed a more powerful style built from the riffs and buoyant rhythm of the earlier group. The band achieved renewed popularity for recordings featuring vocalist Joe Williams
Count Dracula
fictional vampire in the novel "Dracula" by Bram Stoker
Count Leo Tolstoy
a Russian writer famous for his long novels War and Peace and Anna Karenina (1828-1910)
Count Tolstoy Lev Nikolayevich
Russian Lev Nikolayevich, Count Tolstoy born Sept. 9, 1828, Yasnaya Polyana, Tula province, Russian Empire died Nov. 20, 1910, Astapovo, Ryazan province Russian writer, one of the world's greatest novelists. The scion of prominent aristocrats, Tolstoy spent much of his life at his family estate of Yasnaya Polyana. After a somewhat dissolute youth, he served in the army and traveled in Europe before returning home and starting a school for peasant children. He was already known as a brilliant writer for the short stories in Sevastopol Sketches (1855-56) and the novel The Cossacks (1863) when War and Peace (1865-69) established him as Russia's preeminent novelist. Set during the Napoleonic Wars, it examines the lives of a large group of characters, centring on the partly autobiographical figure of the spiritually questing Pierre. Its structure, with its flawless placement of complex characters in a turbulent historical setting, is regarded as one of the great technical achievements in the history of the Western novel. His other great novel, Anna Karenina (1875-77), focuses on an aristocratic woman who deserts her husband for a lover and on the search for meaning by another autobiographical character, Levin. After its publication Tolstoy underwent a spiritual crisis and turned to a form of Christian anarchism. Advocating simplicity and nonviolence, he devoted himself to social reform. His later works include The Death of Ivan Ilich (1886), often considered the greatest novella in Russian literature, and What Is Art? (1898), which condemns fashionable aestheticism and celebrates art's moral and religious functions. He lived like a peasant on his great estate, practicing a radical asceticism. Finding his marriage unbearable, he departed suddenly for the local railway station, where he contracted a fatal pneumonia in the cold
Count Zero
science fiction novel written by the "cyberpunk" William Gibson
count on
judge to be probable
count against
If something counts against you, it may cause you to be rejected or punished, or cause people to have a lower opinion of you. He is highly regarded, but his youth might count against him
count beads
counting of stringed beads as part of the ritual of Muslim or Catholic prayer
count de Provence Louis-Stanislas-Xavier
orig. Louis-Stanislas-Xavier, count de Provence born Nov. 17, 1755, Versailles, France died Sept. 16, 1824, Paris King of France by title from 1795 and in fact from 1814 to 1824. He fled the country in 1791, during the French Revolution, and issued counterrevolutionary manifestos and organized émigré-nobility associations. He became regent for his nephew Louis XVII after the 1793 execution of Louis XVI, and at the dauphin's death in 1795 he proclaimed himself king. When the allied armies entered Paris in 1814, Charles-Maurice de Talleyrand negotiated the Bourbon Restoration and Louis was received with jubilation. He promised a constitutional monarchy, and the Charter of 1814 was adopted; after the interruption of the Hundred Days, when Napoleon returned from Elba, he resumed his constitutional monarchy. The legislature included a strong right-wing majority, and though Louis opposed the extremism of the ultras, they exercised increasing control and thwarted his attempts to heal the wounds left by the Revolution. He was succeeded at his death by his brother, Charles X
count de Sade Donatien-Alphonse-François
orig. Donatien-Alphonse-François, count de Sade born June 2, 1740, Paris, France died Dec. 2, 1814, Charenton, near Paris French novelist and philosopher. After abandoning a military career at the end of the Seven Years' War, he married and became involved in a life of debauchery and outrageous scandal with prostitutes and with local young people he abducted, for which he was repeatedly imprisoned, once narrowly escaping execution. Despite his noble birth, he supported the French Revolution, which he saw as representing political liberation on a level parallel to the sexual liberation he himself represented. He was twice sent to the insane asylum at Charenton (1789-90, 1801-14), where he would eventually die. He overcame boredom and anger in prison and the asylum by writing sexually graphic novels and plays. The 120 Days of Sodom (written 1785) was a tale of four libertines who kidnap victims for a nonstop orgy of perversion. In his most famous novel, Justine (1791), the heroine suffers because she fails to perceive that there is no moral God and that desire is the only reality. His other works include Philosophy in the Bedroom (1793) and Crimes of Passion (1800). His reputation and writings gave rise to the term sadism
count di Modrone Don Luchino Visconti
orig. Don Luchino Visconti, count di Modrone born Nov. 2, 1906, Milan died March 17, 1976, Rome Italian film and theatre director. Born into the nobility, he became an assistant to Jean Renoir in 1935. He directed his first film, Ossessione (1942), in a style foreshadowing the Neorealism of Roberto Rossellini and Vittorio De Sica. His later films include the documentary-style drama La terra trema (1948), Senso (1954), Rocco and His Brothers (1960), The Leopard (1963, Golden Palm), The Damned (1969), and Death in Venice (1971). As a stage director, he introduced to Italy works by Jean Cocteau, Arthur Miller, and Tennessee Williams, and he staged operas starring Maria Callas that combined realism and spectacle
count down
count backwards; before detonating a bomb, for example
count fleet
thoroughbred that won the triple crown in 1943
count heads
count attendance, count people
count in
A command in a sequencer that plays a metronome for several measures until you are ready to record
count in
If you tell someone to count you in, you mean that you want to be included in an activity. She shrugged. `You can count me in, I guess.' count out
count in
A count at the start of a piece of music to show when to start and how fast to play (usually the top number on the time signature)
count me out
I'm not part of it, consider me out of it, don't involve me
count noun
A noun of a type that can be counted Thus horse is a count noun, but water is not Contrast mass noun
count noun
a noun that forms plurals
count noun
A noun that can be counted or divided easily is a count noun For example, the nouns "friend" and "school" are count nouns
count noun
Nouns that have both singular and plural forms because they can be counted: one ball, two balls
count noun
A count noun is a noun such as `bird', `chair', or `year' which has a singular and a plural form and is always used after a determiner in the singular. = countable noun. A noun for an object, such as chair, or for an idea, such as experience, that speakers of a language identify as referring to a single entity and that can form a plural or occur in a noun phrase construction with an indefinite article, with numerals, or with such terms as many. a noun that has both a singular and plural form and can be used with 'a' or 'an' noun
count off
call in turn from right to left or from back to front numbers that determine some position or function
count on
If you count on someone or count upon them, you rely on them to support you or help you. Don't count on Lillian I can always count on you to cheer me up
count on
If you count on something or count upon it, you expect it to happen and include it in your plans. The government thought it could count on the support of the trades unions
count on
judge to be probable
count on
rely on, depend upon
count oneself fortunate
consider oneself lucky
count out
If you count out a sum of money, you count the notes or coins as you put them in a pile one by one. Mr. Rohmbauer counted out the money and put it in an envelope
count out
If you tell someone to count you out, you mean that you do not want to be included in an activity. If this is the standard to which I have to drop to gain membership, then count me out! count in
count out
declare the loser
count palatine
a count who exercised royal authority in his own domains
count per minute
frequency per minute
count the house
count how many are present at an assembly
count towards
If something counts towards or counts toward an achievement or right, it is included as one of the things that give you the right to it. In many courses, work from the second year onwards can count towards the final degree
count up
see count 2
count upon
rely upon -, depend upon -
count upon
see count on
count von Egisheim und Dagsburg Bruno
orig. Bruno, count von Egisheim und Dagsburg born 1002, Egisheim, Alsace, Upper Lorraine died April 19, 1054, Rome; feast day April 19 Pope (1049-54). He was consecrated bishop of Toul in 1027. He was named pope by Emperor Henry III but insisted on election by the clergy and people of Rome. His efforts to strengthen the papacy and eradicate clerical marriage and simony laid the foundation for the Gregorian reform movement. His assertion of papal primacy and his military campaign against the Normans in Sicily (1053) alienated the Eastern church. His representatives excommunicated the patriarch of Constantinople. Though Leo had already died, their act triggered the Schism of 1054
count your chickens before they hatch
plan your future according to events that may or may not take place, depend on something whose outcome is uncertain
complete blood count
A measure of the number, concentration, and size of white blood cells, platelets, and red blood cells in one's blood
complete blood count
blood test in which a full count is made of all blood cell types, CBC (Medicine)
complete blood count
counting the number of white and red blood cells and the number of platelets in 1 cubic millimeter of blood
complete blood count
The determination of the quantity of each type of blood cell in a given sample of blood, often including the amount of hemoglobin, the hematocrit, and the proportions of various white cells. Also called blood profile
Borda count
A voting system in which voters rank candidates in order of preference and points are awarded to candidates based these rankings. The winning candidate is one with the most points
ahead in the count
When a batter has less strikes than balls against a pitcher in an at-bat
ahead in the count
When a pitcher has more strikes than balls against a batter in an at-bat
almost doesn't count
Near success (or correctness) is not deemed success (or correctness)
behind in the count
When a batter has more strikes than balls against a pitcher in an at-bat
behind in the count
When a pitcher has fewer strikes than balls against a batter in an at-bat
bit-count integrity
the condition of having a consistent, fixed bitrate
bit-count integrity
the condition of having the same number of bits as the source message
blood count
A test that gives information about the cells in a patient's blood
body count
The number of persons or bodies counted, especially of those killed in a disaster
counted
Simple past tense and past participle of count
counting
A count; the act by which something is counted
counting
Present participle of count
day count convention
A convention on how interest accrues over time for a variety of investments, including bonds, notes, loans, medium-term notes, swaps, and FRAs
don't count your chickens before they're hatched
You should not count on something before it happens
double-count
The process of or results of a second tally, for purposes of accuracy and/or safety

For controlled substances' prescriptions pharmacists do a double-count as a matter of course.

down for the count
Decisively beaten; rendered irrelevant for the long term
fastball count
When the pitch count is such that a fastball is often thrown, usually 3-0 and 3-1

Batters will often sit dead-red when there is a fastball count.

full count
When there are three balls and two strikes in an at-bat

Full count, two outs, bottom of the ninth, the bags are jammed, 2-2 tie.

hard count
When the quarterback attempts to draw the defense offside through a deceptive snap count sequence, sometimes accompanied by subtle body movements which simulate the initiation of the play

Jones is good at drawing a defense offside with his hard count.

head count
An act of counting a small group of people
head count
The exact number of people in a group or organization
hitter's count
A count favourable to the batter, in which there are more balls than strikes, especially a 3-0, 3-1, or 2-0 count

The runners will be going on the hitter's count.

lose count
to forget the number of times that something has happened

I have lost count of the number of girls I have kissed.

loses count
Third-person singular simple present indicative form of lose count
losing count
Present participle of lose count
lost count
Simple past tense and past participle of lose count
no-count
Of no value
non-count
uncountable
pitch count
The number of throws that a pitcher has delivered in a game

His pitch count is up to 110; he will probably be pinch-hit for next inning.

pitcher's count
A count favourable to the pitcher, usually with two strikes; a 1-2, 0-2, or 0-1 count

The infield defence has moved to double play depth on the pitcher's count.

pollen count
the measurement of the number of grains of pollen in a cubic meter of air
post count
The number of messages written by a user on an internet forum or message board
sperm count
The number of spermatozoa in a given amount of ejaculate (typically one millilitre), often used as a gauge of male fertility
thread count
a measure of the fineness of fabric; the total number of vertical and horizontal threads in one square inch
word count
The number of words in a passage of text
countless
innumerable
counted
{a} reckoned, supposed, imputed
countless
{n} the lady of a count, an earl's lady
countless
{a} numberless, infinite, very large, vast
counts
Applied to frequency counts Number of OMIM entries analysed for which the frequency of a given word in the linked abstracts was between two values The total of counts is normalized to one For example, if the number of frequency counts for a word is 0 5 for the range 0 0-0 1 it means that for 50% of the OMIM entries the word is used in less than a 10% of the abstracts
down for the count
(deyim) If someone is down for the count, they have lost a struggle, like a boxer who has been knocked out
make it count
(deyim) Make something have as useful and positive an effect as possible

You only get one chance, so you have to make it count.

counted
past of count
counting
If you say and counting after a number or an amount of something, you mean that the number or amount is continuing to increase. There is a 1,700-year-old tea tree still living in southern China which is more than 100 feet tall and counting
counting
Not counting a particular thing means not including that thing. Counting a particular thing means including that thing. an average operating profit of 15% to 16% of sales, not counting administrative expenses. = including
counting
Gerund of to count; an act of counting
counting
{i} numbering, numeration, calculating, adding up
counting
Present participle of to count
counting
the act of counting; "the counting continued for several hours"
countless
{s} innumerable, too many to count
countless
Too many to count; innumerable or incalculable
countless
Incapable of being counted; not ascertainable; innumerable
countless
too numerous to be counted; "incalculable riches"; "countless hours"; "an infinite number of reasons"; "innumerable difficulties"; "the multitudinous seas"; "myriad stars"; "untold thousands"
countless
Countless means very many. There are countless small ski areas dotted about the province. = innumerable. too many to be counted
counts
The number of time intervals counted by the dual-slope A/D converter and displayed as the reading of the panel meter, before addition of the decimal point
counts
The number of times an event takes place during data gathering For example, a count may be kept of the number of times a function executes
counts
Plural of count
counts
The number of time intervals counted by the dual slope A/D converter and displayed as the reading of the panel meter, before addition of the decimal point
counts
Third-person singular simple present of to count
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) count
count
Favoriten