prominent

listen to the pronunciation of prominent
Englisch - Türkisch
öne çıkan
çıkıntılı
{s} göze çarpan
göze çarpan şey
{s} belirgin

Serpent Bearer yayılmış fakat çok belirgin olmayan bir takımyıldızı. - The Serpent Bearer is an outspread but not very prominent constellation.

başlıca
(Politika, Siyaset) tanınmış

Tanınmış şair çalışma odasında intihar etmeye kalkıştı. - The prominent poet attempted to commit suicide in his study.

Tanınmış psikolog görünüşte amcama benziyor. - The prominent psychologist resembles my uncle in appearance.

dil
burun
{s} çıkık
önde gelen (kimse)
profili çok belirgin olan
dikkati çeken
belli
seçkin

Seçkin bilim adamları arasında huzursuz hissetti. - He felt ill at ease among prominent scholars.

ünlü
fırlak
önemli

Hindistan Ulusal Kongresi ve Bharatiya Janata Partisi Hindistan'da en önemli siyasi partilerdir. - The Indian National Congress and the Bharatiya Janata Party are the most prominent political parties in India.

Kule tepede önemli bir yer işgal etti. - The tower occupied a prominent spot on the ridge.

prominenceşöhret
çıkıntı
prominentlygöze çarpacak surette
mühim
güneş üzerindeki ateş parçalarından biri
meşhur
tümsek
seçk

Seçkin bilim adamları arasında huzursuz hissetti. - He felt ill at ease among prominent scholars.

{s} önde gelen

Bu yazar ABD'nin bir süper güç olarak rolünün önde gelen bir muhalifidir. - This author is a prominent critic of the role of the United States as a superpower.

Sami önde gelen bir plastik cerrahtı. - Sami was a prominent plastic surgeon.

ehemmiyet
{s} çıkıntılı, çıkık; profili çok belirgin olan: prominent lips etli
ehemmiyetle
prominent lips
etli dudaklar
prominent figure
önemli figürü
prominently
belirgin bir şekilde
having large or prominent bones
büyük ya da belirgin kemikler sahip
promin
(Tıp) Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi
prominently
önemle/belirgince
Englisch - Englisch
Standing out, or projecting; jutting; protuberant
Eminent; distinguished above others
Likely to attract attention from its size or position; conspicuous
conspicuous in position, character, or importance
{s} important, distinguished, eminent; conspicuous, noticeable; protruding, projecting; famous, renowned
{a} standing out, conspicuous
Something that is prominent is very noticeable or is an important part of something else. Here the window plays a prominent part in the design. + prominently promi·nent·ly Trade will figure prominently in the second day of talks in Washington
Standing out, or projecting, beyond the line surface of something; jutting; protuberant; in high relief; as, a prominent figure on a vase
Hence; Distinctly manifest; likely to attract attention from its size or position; conspicuous; as, a prominent feature of the face; a prominent building
Eminent; distinguished above others; as, a prominent character
Someone who is prominent is important. a prominent member of the Law Society. = well-known
having a quality that thrusts itself into attention; "an outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros in the center"; "a striking resemblance between parent and child"
conspicuous in position or importance; "a big figure in the movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial circles"; "a prominent citizen"
prominent designer
well-known designer, famous designer
prominent figure
important person, well known and influential person
prominent position
important position, superior post, supervisory and decision-making position
prominent site
important location, key site
Prominent.
salient
prominently
conspicuously, noticeably, in the manner of standing out; projectingly, in the manner of protruding
prominently
In a prominent manner
prominently
in a prominent way; "the new car was prominently displayed in the driveway
prominently
in a prominent way; "the new car was prominently displayed in the driveway"
prominent
Favoriten