leading

listen to the pronunciation of leading
Englisch - Türkisch
önde olan
{s} ileri gelen
(Tıp) Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi
öncülük eden
(Bilgisayar) başlangıç önce gelen
kurşunlama
kurşunla kaplama
(Bilgisayar) başlangıç
kurşun kaplı
kılavuzluk
{f} öncülük et
bir grup kurşun levha
anterlin
başta gelen

Araba kazaları ABD'deki gençler için başta gelen ölüm nedenidir. - Car accidents are the leading cause of death for teenagers in the United States.

kurşun kaplama
başta olan
bir grup kurşun şerit
baştaki
kılavuzluk eden
en önemli
temel
yöneten
yol gösteren
ana
önde gelen

Doktor Jackson Boston'da önde gelen kardiyologlardan biri. - Dr. Jackson is one of the leading cardiologists in Boston.

Çin dünyanın önde gelen pirinç üreticisidir. - China is the world's leading producer of rice.

Lider, liderlik eden, öncü, öncülük eden, kılavuzluk eden, yol gösteren

Roads and footpaths are a great way to use leading lines to your advantage and draw your viewer into your photograph.

{s} başlıca
önde o
rehber olan
{s} önemli

O önemli bir politikacı olma hırsını asla unutmadı. - He never forgot his ambition to become a leading politician.

{f} öncülük et: prep.yol açan,önde gele
ima
leading article başmakale
leading man başrolü oynayan erkek
leading lady piyeste başrolü oynayan kadın
leading question belirli bir cevabı gerektiren soru
rehberlik
yol gösterme
başta olan, başlangıç önce
(Politika, Siyaset) belli başlı
yol açan
(Bilgisayar) önce gelen
(Ticaret) yönlendirme
kurşun çerçeve
lead
öncülük etmek
lead
önderlik etmek
lead
kurşun

Hiçbir insan onları bilemez, hiçbir avcı barut ve kurşunla onları vuramaz. - Düşünceler özgürdür! - No man can know them, no hunter can shoot them, with powder and lead - Thoughts are free!

Bu kurşun kadar ağır. - This is as heavy as lead.

lead
rehberlik etmek
lead
sürmek

Artık mutsuz bir hayat sürmek istemiyorum. - I don't want to lead a dog's life any more.

Mary yaşamaya değer bir hayat sürmek istiyor. - Mary wants to lead a life worth living.

leading actor
başaktör
leading actor
(Sinema) başrol oyuncusu
leading characters
önde gelen karakterler
leading coefficient
(Bilgisayar,Teknik) baş katsayı
leading current
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) evresi önde akım
leading edge
hücüm kenarı
leading edge of a pulse
darbenin ön kenarı
leading light
kılavuz ışık
leading motive
(Kanun) temel neden
leading player
başoyuncu
leading term
en önemli terim
leading term
başat terim
leading wheel
kılavuz tekerlek
leading article
başmakale
leading axle
ön aks
leading axle
ön aks kılavuz dingil
leading axle
kılavuz dingil
leading case
emsal oluşturan olay
leading case
içtihat
leading character
önce gelen karakter
leading current
ön akım
leading edge
önde gelen kenar
leading edge
en ön kısım
leading edge
hücum kenarı
leading edge flap
ön kenar flapı
leading edge radiator
ön kenar soğutucusu
leading edge tank
ön kıyı yakıt tankı
leading end
ön uç
leading in cable
abone giriş kablosu
leading lady
başroldeki kadın
leading lady
başrol oyuncusu kadı
leading lady
başrol oynayan kadın
leading light
rehber feneri
leading man
başrol oyuncusu erkek
leading man
başroldeki erkek
leading man
başrol oynayan erkek
leading rope
kılavuz halatı
leading screw
kılavuz vida
leading term
baş terim
leading to
e yol açan
leading wheel
ön tekerlek
leading-in cable
giriş kablosu
leading actress
Bayan başrol oyuncusu
leading aircraftman
havacı lider
leading along
boyunca lider
leading axle
on aks kılavuz dingil
leading card
kart lider
leading current
on akım
leading edge
(Havacılık) Kanadın en üç kısmı/kenarı
leading edge flap
on kenar flapi
leading edge tank
on kıyı yakıt tankı
leading forth
(Edebiyat) Ten evinden dışarıya çıkış (ölümü ifade eder)
leading graphics
lider grafik
leading light
önemli ve etkili kimse
leading medium
lider ortam
leading of
önde gelen
leading on
Doğum lider
leading role
Başrol
leading screw
vida lider
leading up to
kadar lider
leading word
kelime lider
leading zero
öndeki sıfır
leading article
İng. başmakale
leading article
müşteri çekici ucuz mal
leading brake shoe
(Otomotiv) birinci fren pabucu
leading case
örnek dava
leading case
emsal karar
leading case
(Kanun) emsal hüküm
leading coefficient
bas katsayi
leading coeficient
(Matematik) başkatsayı
leading edge
(Nükleer Bilimler) ön kenar
leading edge flap
(Havacılık) hücum kenar flabı
leading edge flap
(Havacılık) ön kıyı flabı
leading edge of a pulse
darbenin on kenari
leading edge of the top apron cradle
(Tekstil) (apron kafesinin) dönüş kenarı
leading edge sweep
(Askeri) kanat hücum açısı
leading edge tank
(Havacılık) hücum kenar yakıt deposu
leading edge tank
(Havacılık) ön kıyı yakıt deposu
leading edge technologies
son teknolojiler
leading element
(Askeri) İLERİ UNSUR: İlerleyen kıtaların en öndeki birliği
leading element
(Askeri) Öncü birlik
leading end
(Bilgisayar,Teknik) önde gelen uç
leading fire
(Askeri) önleme ateşi
leading fire
(Askeri) ÖNLEME ATEŞİ: Harekat halindeki bir hedefin hareketini önlemek üzere, bu hedefin ilerisine yapılan atış
leading indicator
(Ticaret) baş gösterge
leading indicators
(Ticaret) uyarıcı göstergeler
leading insurer
(Sigorta) esas sigortacı
leading lady
{i} başrol oyuncusu kadın
leading lady
(isim) başrol oyuncusu kadın
leading light
(deyim) toplumda seckin saygin yeri olan biri
leading man
esas oğlan
leading manager
(Ticaret) idare müdürü
leading net
(Denizbilim) yönlendirici ağ
leading part
(Tiyatro) başrol
leading partner
(Ticaret) baş ortak
leading product
başlıca ürün
leading question
cevabı yönlendiren soru
leading question
cevaba ipucu veren soru
leading question
belirli bir cevaba yönelten soru
leading question
(deyim) istenilen yaniti ima eden soru
leading questions
(Ticaret) yönlendirici soru
leading reins
kontrol ve denetim
leading reins
yürümeyi öğrenen bebeğe takılan kayışlar
leading role
(Sinema) başlıca rol
leading strings
kontrol ve denetim
leading strings
yürümeyi öğrenen bebeğe takılan kayışlar
leading to
-e yol açan
leading underwriter
(Ticaret) baş sigortacı
leading zero
önce gelen sıfır
leading zero
Öncül Sıfır
leading zeros
(Bilgisayar) öncü sıfırlar
leading zeros
(Bilgisayar) başlangıçtaki sıfırlar
leading zeros in dates
(Bilgisayar) tarihlerde baştaki sıfır
lead
{f} yol göstermek
lead
{i} rehberlik
lead
{i} kablo
lead
{i} örnek

Örnek olarak liderlik etmeliyiz. - We should lead by example.

lead
yönetmek
lead
{i} önderlik

Tom futbol takımına önderlik ediyor. - Tom leads the soccer team.

O, o gruba önderlik etme yeteneğine sahip değil. - He doesn't have the ability to lead that group.

lead
{f} başında olmak
lead
{i} tiy. başrol
lead
{f} yönlendirmek
lead
{i} ilk oynama hakkı (iskambil)
lead
{i} kurşun levha
lead
{f} sürdürmek

O yıllarca sefil bir hayat sürdürmek zorunda kaldı. - He had to lead a miserable life for many years.

lead
{f} önde gitmek
lead
{i} tiy. başrol oyuncusu, başoyuncu
lead
{f} başı olmak
lead
neden olmak
lead
{f} etkilemek
lead
{i} önde olma
lead
{i} iskandil
lead
çekmek
lead
ileride bulunma
lead
idare etmek
lead
(Kanun) sevketmek
lead

Tom daha yumuşak uçlu bir kurşun kalem istedi. - Tom wanted a pencil with a softer lead.

lead
kutup
lead
(Otomotiv) iletken
lead
kalem kurşunu
lead
(Madencilik) maden damarı
lead
gitmek
lead
varmak
world's leading
dünyanın önde gelen
aileron leading edge
kanatçık hücum kenarı
card leading edge
kart giriş kenarı
lead
ikna etmek
lead
ara kablosu
lead
götürmek
lead
tasma kayışı
lead
öncülük

Sen neden yolda öncülük yapmıyorsun? - Why don't you lead the way?

Geleneksel olarak erkeklerin kur yapmada öncülük etmesi bekleniyordu. - Traditionally, men were expected to take the lead in courtship.

lead
(of/over ile)(uzaklık/sayı/vb.) ileride olma
lead
ipucu

Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok. - The police still have no leads.

Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti. - The police and the FBI pursued several leads.

lead
önde sürmek
lead
delil

Mastürbasyon deliliğe yol açar. - Masturbation leads to insanity.

lead
ulaştırmak
lead
önde gelme
lead
(nereyese) götürmek
lead
liderlik etmek

O, takıma liderlik etmek için seçildi. - She has been chosen to lead the team.

lead
{f} yol göster

Yol göstersen iyi olur. - You'd better lead the way.

Ulusumuza yol gösterecek güçlü bir kişiye ihtiyacımız var. - We need a strong person to lead our nation.

lead
başrol

O, gelecek okul festivalinde ilk kez başrol oynayacak. - He will play the leading role for the first time in the next school festival.

Bob gelecek okul festivalinde ilk kez başrol oynayacak. - Bob will play the leading role for the first time in the next school festival.

lead
kılavuzluk
lead
anterlin
lead
inandırmak
lead
{i} yol

Bu yol sizi oraya götürür. - This road leads you there.

Bu yol sizi istasyonuna götürür. - This road leads you to the station.

Bill of leading
Bkz. Bill of lading
a leading question
verilecek cevabı belirleyen soru
blind leading the blind
kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz
highest, prime, leading
Asal, önde gelen yüksek
lead
yol göster(mek)
lead
İpucu

A lead from an informer enabled the police to make several arrests.

Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok. - The police still have no leads.

Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti. - The police and the FBI pursued several leads.

Englisch - Englisch
Vertical space added between lines; line spacing
Occurring in advance; preceding

The stock market can be a leading economic indicator.

An act by which one is led or guided
Providing guidance or direction

Avoiding leading questions if you really want the truth.

Ranking first

He is a leading supplier of plumbing supplies in the county.

Present participle of lead
{a} going before, principal, chief
The distance in points between lines of text - pronounced as in 'ledd-ing' (see also Inter-line spacing )
The leading role in a play or film is the main role. A leading lady or man is an actor who plays this role
{i} lead covering; lead framing; thin strip of lead or other metal which is placed between lines of type (Printing)
The vertical space between lines of text on a page; in desktop publishing, you can adjust the leading to make text easier to read
{s} main, principal, head; first; directing, guiding
greatest in importance or degree or significance or achievement; "our greatest statesmen"; "the country's leading poet"; "a preeminent archeologist"
Refers to the spacing between lines of type The size of the type plus the space to the next line
The spacing between lines of type, measured from baseline to baseline
The amount of vertical space added between lines of type -- i e space added to the type body height between lines This occurs automatically in most desktop software applications, but can be adjusted in some Leading is NOT the distance between baselines, although Adobe Photoshop (see note below) uses leading this way In "negative leading", the leading is less than the body size
The measurement of the space occupied by a line of text from one baseline to the next This takes into consideration the size of the text and the space between lines of text
The distance between lines of type measured in points
purposefully formulated to elicit a desired response; "a leading question"
Guiding; directing; controlling; foremost; as, a leading motive; a leading man; a leading example
Amount of space between lines of type
The amount of space, measured baseline to baseline in points, between lines of type
The leading person or thing in a particular area is the one which is most important or successful. a leading member of Bristol's Sikh community
The amount of space added between lines of text to make the document legible The term originally referred to the thin lead spacers that printers used to physically increase space between lines of metal type Most applications automatically apply standard leading based on the point size of the font Closer leading fits more text on the page, but decreases legibility Looser leading spreads text out to fill a page and makes the document easier to read Leading can also be negative, in which case the lines of text are so close that they overlap or touch
the distance between lines of type, measured in points 1 point=1/72 inch
The leading group, vehicle, or person in a race or procession is the one that is at the front. lead used for covering roofs, for window frames etc
Suggestion; hint; example
Leading is the vertical space relationship between one line of type and the next Computer graphics normally default to +2 points of leading for any given point size selected (i e 10 point type uses 12 points of leading and 14 point type uses 16 points of leading) In general, the larger a point size gets, the better it will look with reduced leading Increased and decreased leading can also be used for copyfitting purposes
(n ) The white space between text lines
Space between lines of type; the distance in points between one baseline and the next
indicating the most important performer or role; "the leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a stellar performance"
going or proceeding or going in advance; showing the way; "we rode in the leading car"; "the leading edge of technology"
The space between lines of type, measured from the baseline of one line to the baseline of the next The quantity is measured in points, such as 6 point type, 8 point, etc Each point equals approximately 1/72th of an inch
thin strip of metal used to separate lines of type in printing
going or proceeding or going in advance; showing the way; "we rode in the leading car"; "the leading edge of technology" purposefully formulated to elicit a desired response; "a leading question
The amount of blank vertical space between the descent line of one line of text and the ascent line of the next line of single-space text In early typesetting, strips of lead were placed between lines of type for spacing, hence the term See also line spacing
{i} act of one who leads; conducting; guiding, instructing; (Airplanes) directing toward the front of the path of an enemy plane
The vertical spacing between lines of text
The act of guiding, directing, governing, or enticing; guidance
having the leading position or higher score in a contest; "he is ahead by a pawn"; "the leading team in the pennant race"
The space between lines of type
the activity of leading; "his leadership inspired the team"
The spacial interval between lines of text
Pronounced "led-ing " The spacing between lines of type
purposefully formulated to elicit a desired response; "a leading question
A text formatting term: The amount of vertical spacing, expressed in points, between the baselines of two lines of text The term leading is carried over from the days of metal type; it referred to placing strips of lead between lines of type to increase the space between the lines See also Vertical Justification
The space between lines of type, often measured from the baseline of one line to the baseline of the next, and less frequently measured from ascender to ascender Dates back to hot metal days when strips of lead were inserted between lines of type to provide line spacing
The amount of space below a typeset character, expressed in points A ten point character with three points of leading would occupy 13 points of space (called 10/13)
leading axle
On a steam locomotive, an axle connecting a coupled pair of unpowered wheels located in front of the driving wheels
leading diagonal
A main diagonal
leading diagonals
plural form of leading diagonal
leading edge
The foremost part of a trend etc; a vanguard
leading edge
The frontmost edge of a wing or other airfoil of an aircraft; sometimes contains slots or slats
leading edge
At the forefront of practice or technology, contrast with bleeding edge
leading indicator
An phenomenon that generally occurs in advance of an important phenomenon, aiding in its prediction
leading indicator
A phenomenon that is predictive of the overall level of economic activity, especially one for which reliable statistics are available; a leading economic indicator
leading indicators
plural form of leading indicator
leading light
An acclaimed expert, one of the foremost experts, a luminary

Stephen Hawking is a leading light in physics, people say he's the greatest physicist since Einstein.

leading lights
plural form of leading light
leading off
Present participle of lead off
leading seaman
A non-commissioned officer in the Canadian Forces Maritime Command, ranking above able seaman and below master seaman
leading seaman
A non-commissioned officer in the Royal Australian Navy and Royal Navy, ranking above able seaman and below petty officer
leading seamen
plural form of leading seaman
leading truck
On a steam locomotive, a railroad truck to which wheel axles (and, hence, wheels) for one or more coupled pairs of unpowered wheels are attached through bearings, located in front of the driving wheels
leading wheel
On a steam locomotive, an unpowered wheel located in front of the driving wheels
leading-edge
Of or pertaining to the leading edge of an airfoil
leading-edge
leading, latest or most up-to-date
leading-string
Strings with which children were formerly guided while they were learning to walk

her lover treated me in all respects as a perfect infant. To say the truth, I wonder she had not insisted on my again wearing leading-strings.

leading activist
one of the leaders of a political group, head of an activist organization
leading actor
{i} actor who plays the principal role in a movie or play
leading actress
{i} leading lady, actress who plays the principal role in a movie or play
leading aircraft
airplane that is in front, airplane that leads the way
leading article
A leading article in a newspaper is the most important story in it. a piece of writing in a newspaper giving the paper's opinion on a subject = editorial
leading article
A leading article in a newspaper is a piece of writing which gives the editor's opinion on an important news item
leading article
font-page article, lead story (in a newspaper)
leading astray
seducing, drawing in the wrong direction, causing to stray
leading astray
the act of enticing others into sinful ways
leading case
legal precedent
leading edge
The edge of a blade that faces toward the direction of rotation
leading edge
same as Advancing edge, above
leading edge
means the unprotected side and edge of a floor, roof, or formwork for a floor or other walking/working surface (such as deck) that changes location as additional floor, roof, decking, or formwork sections are placed, formed, or constructed
leading edge
Change of pulse from low voltage to high voltage
leading edge
forward edge; (in airplanes) edge of an airfoil that faces forward toward the direction of motion
leading edge
being right at the forefront of your profession, job, market etc
leading edge
The front edge of a wing as it meets the air in flight Press 'Back' to return
leading edge
Edges on top of the kite
leading edge
(LE) - The very front edge of the wing or stabilizer This is the edge that hits the air first
leading edge
The edge of a glyph that is encountered first when reading text of that glyph’s language For glyphs of left-to-right text, the leading edge is the left edge; for glyphs of right-to-left text, the leading edge is the right edge
leading edge
The forward part of a sail
leading edge
The front edge of the fin exposed to the greatest amount of air pressure build-up
leading edge
(also "blade") the lowest or forward-most edge of a club's head, where the sole and face meet Example: Hitting the ball on the sweet spot is preferrable to hitting it with the the blade
leading edge
The forward most point of the club face
leading edge
Front edge of a pulse
leading edge
The front or entering edge of a wing or tail
leading edge
Also designated as LE, it is the foremost edge of an airfoil or propeller
leading edge
forward edge of an airfoil
leading edge
The leading edge of a particular area of research or development is the area of it that seems most advanced or sophisticated. I think Israel tends to be at the leading edge of technological development. = cutting edge + leading-edge leading-edge leading-edge technology
leading indicator
(Ticaret) An economic or other indicator that changes in advance of a new trend or condition and can be used in prediction
leading indicator
(Economics) variable that historically predicts the direction of an economy (decreases before an economic slowdown and rises before a period of economic growth)
leading indicator
one of 11 indicators for different sections of the economy; used by the Department of Commerce to predict economic trends in the near future
leading indicators
Those economic statistics that in the past have turned up or down in advance of the general business situation The Leading Indicator Index is a composite of several such series There are also Coincidental Indicators (that move with the situation) and Lagging Indicators ( that move after the situation)
leading indicators
Economic statistics that offer a 6 to 9 month future outlook of economic performance Traders track leading indicators to help predict future market movements and make trading decisions The Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index (PPI), Retail Sales, Personal Income, and Fed Funds Rate are examples of leading indicators
leading indicators
These are indicators, which tend to anticipate movements in other indicators For example, the paper and packaging industry tends to start experiencing better conditions before the rest of the economy because almost all products have to be packaged before they can be sold
leading indicators
Market benchmarks that are monitored to divine the movement of the economy Included are such things as unemployment, the average industry work week, consumer goods bought and/or ordered, consumer confidence, a change in money supply, and many others
leading indicators
Statistic that are considered to precede changes in economic growth rates and total business activity, e g factory orders
leading indicators
a measure, represented by such factors as the unemployment rate, used to predict the financial condition and stability of a particular industry or the economy in general
leading indicators
Twelve components of an index that forecast ups and downs in a business cycle The numbers, adjusted for inflation, are released monthly by the US Commerce Department's Bureau of Economic Analysis Its full name is the "Composite Index of 12 Leading Indicators" Some of the components are unemployment, new orders for consumer goods and money supply (M-2)
leading indicators
These are market indicators that usually move before the general economy changes direction Such indicators include employment, profits and certain commodity prices For example, business profits start to rise during an economic expansion, but as the economy reaches the peak the rate at which profits increase slows down Profits begin to flatten out and decrease as employment costs increase (caused by overtime needed to meet high demand) and cut into profit margins At the peak of the economy, profits already are beginning to fall Therefore profits lead the general economy and give some warning of economic conditions to come
leading indicators
Economic variables that are considered to predict future economic activity (i e Unemployment, Consumer Price Index, Producer Price Index, Retail Sales, Personal Income, Prime Rate, Discount Rate, and Federal Funds Rate)
leading indicators
Certain indicators that reflect early warnings of change They vary by field (e g , economic, social, environmental) and are the important trends as identified by practitioners in the field They are useful because they take the very large number of relevant variables and reduce them to the important few (which may also include combinations of the individual variables) which signal changes coming in the relevant subject areas
leading indicators
Market indicators that signal the state of the economy for the coming months Some of the leading indicators include
leading indicators
Measurements used when changes exist in conditions prior to the onset of decreased food access Such indicators include, crop failures (i e , poor access to seed and other inputs due to inadequate rainfall), sudden deterioration of range land conditions or condition of livestock (i e , unusual migration movements, unusual number of animal deaths, or large number of young females being offered for sale), significant deterioration in local economic conditions (i e , increase in price of food grain and increases in unemployment), significant accumulation of livestock by some households (due to depressed prices caused by oversupply)
leading indicators
Economic indicators, such as housing starts and stock prices, that signal coming trends in the economy as a whole
leading indicators
Measurable economic factors (statistics) that are considered to predict future trends in economic activity Also called Economic Indicators
leading indicators
Market indicators that signal the state of the economy for the coming months Some of the leading indicators include: average manufacturing workweek, initial claims for unemployment insurance, orders for consumer goods and material, percentage of companies reporting slower deliveries, changes in manufacturers' unfilled orders for durable goods, plant and equipment orders, new building permits, index of consumer expectations, change in material prices, prices of stocks and change in money supply
leading lady
{i} leading actress, actress who plays the principal role in a movie or play
leading lady
actress who plays the leading female role
leading light
main light, head light
leading light
If you say that someone is a leading light in an organization, campaign, or community, you mean that they are one of the most important, active, enthusiastic, and successful people in it
leading line
guiding line, directing line
leading man
chief, leader, guide; front runner, man who is most likely to win; star actor, actor with the leading role
leading man
actor who plays the leading male role
leading part
major part, leading role
leading question
A leading question is expressed in such a way that it suggests what the answer should be
leading question
a question phrased in such a way as to suggest the desired answer; a lawyer may ask leading questions on cross-examination
leading question
question designed to influence the answer of a witness
leading rein
rein to direct the horse's head left or right
leading role
main part, most important role; starring role in a play (or film, etc.)
leading space
space between lines of type, line space
leading team
management, group that makes decisions
leading to
goes to -, arrives to -, takes one to -
leading zero suppression
erasure of the zeroes located to the left of a number stored in memory
leading zeroes
zeroes located to the left of a number stored in memory
leading(p)
indicating the most important performer or role; "the leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a stellar performance
leading-edge
leading-edge machines, systems etc are the most modern and advanced ones available
blind leading the blind
Situation where an unqualified person is attempting to train others in a task

Grandma teaching you to drive is like the blind leading the blind.

lead
To step off base and move towards the next base

The batter always leads off base.

lead
Hypothesis that has not been pursued

The investigation stalled when all leads turned out to be dead ends.

lead
To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact connection; as, a father leads a child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a blind man

In thy right hand lead with thee The mountain nymph, sweet Liberty. — Milton.

lead
Information obtained by a detective or police officer that allows him or her to discover further details about a crime or incident
lead
Potential opportunity for a sale or transaction, a potential customer

Joe is a great addition to our sales team, he has numerous leads in the paper industry.

lead
A thin strip of type metal, used to separate lines of type in printing
lead
To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc.; to have precedence or preeminence; to be first or chief; — used in most of the senses of the transitive verb
lead
To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a search; to lead a political party; to command, especially a military or business unit

Christ took not upon him flesh and blood that he might conquer and rule nations, lead armies, or possess places. — Robert South.

lead
To tend or reach in a certain direction, or to a certain place; as, the path leads to the mill; gambling leads to other vices

The mountain-foot that leads towards Mantua. — Shakespeare, Two Gentlemen of Verona, V-ii.

lead
bullets

They filled him full of lead.

lead
In a steam engine, The width of port opening which is uncovered by the valve, for the admission or release of steam, at the instant when the piston is at end of its stroke
lead
Vertical space in advance of a row or between rows of text. Also known as leading

This copy has too much lead; I prefer less space between the lines.

lead
Foremost

The contestants are all tied; no one has the lead position.

lead
The axial distance a screw thread travels in one revolution. It is equal to the pitch times the number of starts
lead
To aim in front of a moving target, in order that the shot may hit the target as it passes
lead
The act or right of playing first in a game or round; the card suit, or piece, so played; as, your partner has the lead
lead
A lode
lead
A teaser; a lead in; the start of a newspaper column, telling who, what, when, where, why and how. (Sometimes spelled as lede for this usage to avoid ambiguity.)
lead
To lead off or out, to go first; to begin
lead
To have the highest interim score in a game
lead
The action of a tooth, as a tooth of a wheel, in impelling another tooth or a pallet. — Claudias Saunier
lead
The player who throws the first two rocks for a team
lead
The distance of haul, as from a cutting to an embankment
lead
To begin a game, round, or trick, with; as, to lead trumps

He led a double five.

lead
A plummet or mass of lead attached to a line, used in sounding depth at sea or to estimate velocity in knots
lead
To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, especially by going with or going in advance of, to lead a pupil; to guide somebody somewhere or to bring somebody somewhere by means of instructions. Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler

This thought might lead me through the world’s vain mask. Content, though blind, had I no better guide. — Milton.

lead
To be ahead of others, e.g., in a race
lead
When a runner steps away from a base while waiting for the pitch to be thrown

The runner took his lead from first.

lead
Precedence; advance position; also, the measure of precedence; as, the white horse had the lead; a lead of a boat’s length, or of half a second; the state of being ahead in a race; the highest score in a game in an incomplete game
lead
A rope, leather strap, or similar device with which to lead an animal; a leash
lead
Information obtained by a news reporter about an issue or subject that allows him or her to discover more details
lead
To produce

The shock led to a change in his behaviour.

lead
A channel of open water in an ice field
lead
To cover, fill, or affect with lead; as, continuous firing leads the grooves of a rifle
lead
To go or to be in advance of; to precede; hence, to be foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads the orators of all ages

And lo! Ben Adhem's name led all the rest. — Leigh Hunt.

lead
The act of leading or conducting; guidance; direction, course; as, to take the lead; to be under the lead of another

At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service. — Edmund Burke.

lead
To be more advanced in technology or business than others
lead
charging lead
lead
To guide or conduct oneself in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course)

You remember . . . the life he used to lead his wife and daughter. — Dickens.

lead
A thin cylinder of black lead or plumbago (graphite) used in pencils
lead
a metallic wire for electrical devices and equipments
lead
{n} a heavy, soft metal, very ductile, a bar of lead for sounding
lead
{v} to go first, guide, conduct, entice, draw, pass, spend
lead
{f} coat with lead; fix in place using lead
lead
{v} to cover or fit with lead
blind leading the blind
(deyim) uninformed and incompetent people leading others who are similarly incapable
blind leading the blind
the person in charge of the situation knows no more about it than those whom he is leading
Lead
pb
Leading Edge
le
aircraft leading
directing aircraft from the ground
group leading
supervising group dynamics, instructing group workshops, supervising seminars
lead
mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil thin strip of metal used to separate lines of type in printing an advantage held by a competitor in a race; "he took the lead at the last turn"
lead
a naturally-occurring heavy, soft metallic element; human exposure can cause brain and nervous system damage, especially in children
lead
1) The phase relationship (advance) between two circuits An electrical current whose phasing is ahead of the phasing of a voltage, for example, is said to lead 2) Refers to a conductor that connects a transformer winding to a bushing or to another winding
lead
a news story of major importance (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first"
lead
The official name for the metal "feet" on an IC Also called "pins " The part of the lead assembly that is formed after a portion of the lead frame is cut away The chip's connection to the outside world
lead
The leg that leads during the canter The inside foreleg reaches the farthest during a correct lead
lead
A metal known to be toxic since Roman times, lead is still used in faucets today As an additive to tin, brass, or antimony, lead makes the metal softer and easier to work with The EPA has set no maximum contaminant (MCL) for lead The expense of replacing U S plumbing systems that contain lead is so astronomical that it can only be done slowly and gradually Top
lead
by going with or going in advance of
lead
A plummet or mass of lead, used in sounding at sea
lead
Metallic chemical element, chemical symbol Pb, atomic number
lead
preside over; "John moderated the discussion"
lead
A mark or a short passage in one voice part, as of a canon, serving as a cue for the entrance of others
lead
Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler; to lead a pupil
lead
In spiral screw threads, worm wheels, or the like, the amount of advance of any point in the spiral for a complete turn
lead
The start of a story, usually one to three paragraphs Pronounced lede, and sometimes spelled that way, too
lead
to have precedence or preëminence; to be first or chief; used in most of the senses of lead, v
lead
To draw or direct by influence, whether good or bad; to prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead one to espouse a righteous cause
lead
To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc
lead
Sheets or plates of lead used as a covering for roofs; hence, pl
lead
move ahead (of others) in time or space
lead
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
lead
a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull gray; "the children were playing with lead soldiers"
lead
In the context of leads and lags, payment of a financial obligation earlier than is expected or required
lead
The advance of the current phase in an alternating circuit beyond that of the electromotive force producing it
lead
cause to undertake a certain action; "Her greed led her to forge the checks"
lead
{f} conduct, escort; drive; guide; direct; take, bring; influence, cause; be in first place; live in a certain way, follow a certain lifestyle
lead
(baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first"
lead
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years"
lead
A piece of information of possible use in the search for a prospective client
lead
thin strip of metal used to separate lines of type in printing
lead
Emitted from the combustion of leaded gasoline When released into the air, lead particles can be inhaled or incorporated into the soil as a metal particle Lead accumulates in the body over time and effects many tissues including the brain, kidneys, and bone marrow It is especially damaging to young children As of 1991, the sale of leaded gasoline in California has ceased The burning of materials that contain lead, such as wood painted with lead paint, is prohibited
lead
Indicator substance or drug precursor Links to a target As it were, the raw form of an active substance, which is optimized through further structural modification with regard to its effect and/or its side-effect profile
lead
pass or spend; "lead a good life"
leading
Favoriten