meaning

listen to the pronunciation of meaning
Englisch - Türkisch
{i} manâ

Her rengin bir manası var. - Every colour has a meaning.

Oxford İngilizce sözlüğüne göre 'set' kelimesinin 430 farklı anlamı ya da manası var. - According to the Oxford English Dictionary, the word 'set' has 430 different meanings or senses.

anlam

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were completely meaningless.

YouTube videoları çok anlamsız. - YouTube videos are very meaningless.

{s} niyetli
{i} anlam, mana
{s} manâlı
{i} içerik
anlamında

Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller. - An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term.

Bir kelimenin anlamından emin değilsen, sözlüğe bak. - If you are not sure about the meaning of the word, look it up in your dictionary.

{i} kasıt
anlamına gelerek
anlamına gelen

Fransızcada kuş anlamına gelen oiseau kelimesi, beş farklı sesli harf içeren en kısa kelimedir. - The French word 'oiseau', meaning 'bird', is the shortest one to contain five different vowels.

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

manidar
önem

Tonlama çok önemlidir. Anlamı tamamen değiştirebilir. - Intonation is very important. It can completely change the meaning.

anlamlı

Yeni ve daha anlamlı bir gerçekliğe hoş geldin. - Welcome to a new and more meaningful reality.

Tom Mary'ye anlamlı bir bakış attı. - Tom gave Mary a meaningful look.

{f} anlamına gel

Fransızcada kuş anlamına gelen oiseau kelimesi, beş farklı sesli harf içeren en kısa kelimedir. - The French word 'oiseau', meaning 'bird', is the shortest one to contain five different vowels.

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

değer

Benim varlığım değersiz ve anlamsız. - My existence is worthless and meaningless.

önemç meaningful sç anlamlı
meaninglymanalı manal
boş

Seninle her şey hoş, sensiz her şey boş. - Anything is blissful with you. Nothing is meaningful without you.

meaninglessanlamsız
manasız
düşün/kastet/ifade et
(İnşaat) mana, anlam
{s} kasıtlı
abes
maksatll
{i} amaç

O sızıntıyı gidermeyi amaçlıyorum. - I've been meaning to fix that leak.

anlamk
anlamı

A B ye eşittir Eğer ve sadece B gerçekse A doğrudur. ile aynı anlamı vardır. - A is equivalent to B has the same meaning as A is true if and only if B is true.

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

leksikoloji
mean
ortalama

Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil. - Tom doesn't have a mean bone in his body.

mean
anlamına gelmek

Dancada gift kelimesi hem evli hem de zehir anlamına gelmektedir. - The Danish word gift means both married and poison.

Bu günlerde, aslan payı genellikle en büyük pay anlamına gelmektedir; fakat çok geçmeden önce onun hepsi anlamına geliyordu. - These days, the lion's share usually means the biggest share; but not so long ago, it meant all of it.

mean
demek istemek
mean
kastetmek
meaningless
{s} manâsız
meaningless
{s} anlamsız

YouTube videoları çok anlamsız. - YouTube videos are very meaningless.

Onun sözleri anlamsız. - His words are meaningless.

mean
orta

Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil. - Tom doesn't have a mean bone in his body.

Bu, onların diğer insanlarla ortak bir şeyi olmadığı anlamına gelmez. - This does not mean that they have nothing in common with other peoples.

meaningful
{s} anlamlı

Tom Mary'ye anlamlı bir bakış attı. - Tom gave Mary a meaningful look.

O, bana anlamlı bir şekilde baktı. - She gave me a meaningful look.

mean
alçak
mean
{s} aşağılık

Siz insanlar gerçekten aşağılıksınız. - You people are really mean.

Aşağılık kompleksi - tam olarak ne anlama geliyor? - Inferiority complex - what exactly does that mean?

mean
adi

Bazı insanlar güzel ve bazıları adidirler. - Some people are nice, and some are mean.

meaning-focused
Anlam odaklı
meaning ful
ful anlamı
meaning less
daha az anlam
meaning of the sound
sesin anlamı
meaning to
anlam
meaning wind or created by the wind
rüzgar anlam veya rüzgar tarafından oluşturulan
meaning loss
anlam kaybı
meaning of life
hayatının anlamı
meaning of quran
kuran meali
meaning potential
(Dilbilim) olası anlam
meaning 
(Pisikoloji, Ruhbilim) anlam 
mean
{f} ifade etmek

Bir kelime kullandığımda,Humpty Dumpty ifade etmek için tam benim seçtiğimi o ifade ediyor-ne daha fazla ne daha az dedi. - When I use a word, Humpty Dumpty said, it means just what I choose it to mean - neither more nor less.

mean
{f} 1. ... anlamına gelmek: Does that mean she'll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışa
mean
{f} demek olmak
mean
{f} tasarlamak
mean
{s} huysuz

Tom okulda en huysuz çocuktur. - Tom is the meanest kid in school.

mean
{s} k.dili. huysuz
mean
What do you mean by it? Ne demek istiyorsu
mean
{s} İng. cimri, pinti
mean
niyetlenmek
mean
amaçlamak
mean
çingene
Propositional meaning
Bir kelimenin gerçek anlamında mı yoksa mecazi anlamında mı kullanıldığını belirten anlam
mean
araç

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

Onların hepsinin bağımsız araçları vardır. - All of them have independent means.

meaningful
(sıfat) anlamlı
meaningfully
anlamlı bir şekilde
cognitive meaning
(Dilbilim) bilişsel anlam
explain the meaning
anlamlandırmak
mean
süfli
mean
vasat
mean
kötü (davranış)
mean
(Tıp) ortalama gradiyent
mean
şahsiyetsiz
mean
iki seyin ortası
mean
acımasız

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

mean
vasıta

Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler. - Thoughts are expressed by means of words.

O, resimler vasıtasıyla fikrini açıkladı. - She explained her idea by means of pictures.

mean
kibritçi
mean
kötü davranan
mean
pespaye
mean
yöntem
mean
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

mean
sefil
mean
pinti

O, iğrenç ve pintidir. - She's nasty and mean.

Tom'un son kız arkadaşına karşı pinti olduğunu duydum. - I heard that Tom was mean to his last girlfriend.

mean
nefis
mean
cimrilik
mean
rezil
mean
zalim

Bana karşı çok zalim olma. - Don't be so mean to me.

Tom, sen böyle büyük bir zalimsin. - Tom, you're such a big meanie.

meaningless
abidik gubidik
meaningless
ipsiz sapsız
pure meaning
(Pisikoloji, Ruhbilim) arı anlam
related to meaning
anlamsal
restriction of meaning
(Dilbilim) anlam daralması
root meaning
kökanlam
sense and meaning
(Eğitim) anlam ve içerik
will to meaning
(Pisikoloji, Ruhbilim) anlam istemi
connotative meaning
yananlam
contextual meaning
kapsam
figurative meaning
mecazi anlam
grammatical meaning
gramer anlamı
have as a meaning
anlam olarak al
lexical meaning
sözlük anlamı
lexical meaning
kelime anlamı
mean
cimri

Yaşlı adam göründüğü kadar cimri değildi. - The old man was not as mean as he looked.

Tom her zaman Mary'ye karşı cimriydi. - Tom was always mean to Mary.

mean
niyet etmek
mean
haşin
mean
aritmetik ortalama
mean
istemek

Sorunun nasıl çözüleceği konusundaki fikrinizi duydum, ancak neyi kastettiğinizi örneklemenizi istemek zorunda kalacağım. - I heard your idea on how to solve the problem, but I would have to ask you to exemplify what you mean.

mean
{i} anlam

Bu işaret ne anlama geliyor? - What does this sign mean?

Amnezi, hafıza kaybı anlamına gelir. - Amnesia means loss of memory.

mean
kaba

Lütfen beni affet. Kabalık etmek istemedim. - Please forgive me. I didn't mean to be rude.

Ona kaba davrandın mı? - Were you mean to her?

mean
{f} anlamına gel

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

Bu tehlike geçti anlamına gelmez. - This doesn't mean the danger has passed.

mean
çirkin

Tom Mary'nin çirkin olduğunu söylemek istemediğinde ısrar etti. - Tom insisted that he didn't mean to say that Mary was ugly.

meaningless
amaçsız
meaninglessness
anlamsızlık
multiple meaning
çok anlamlı
with that meaning
o anlamla
word meaning
kelime anlamı
mean
{s} k.dili. zor, güç. 6
meanings
Anlamlar

İngilizce ve Almanca cümleler tamamen farklı anlamlara sahiptir. - The English and German sentences have totally different meanings.

Farklı çiçeklerin farklı anlamları vardır. - Different flowers represent different meanings.

Meaning of
meali
as luck would have it meaning
Şans eseri
as luck would have it meaning
Allah'tan, iyi ki, çok şükür ki, bereket versin ki
dispute over the meaning of words
kelimelerin anlamı üzerinde anlaşmazlık
equivalent in meaning or effect
anlam veya yürürlükte olan eşdeğer
get meaning mutually
karşılık bulmak
have a meaning
si bir anlam
indian male given name - meaning victor in wars
savaşlarda Hintli erkek isim - anlam kazanan
lexical word meaning
sözcük sözcük anlamı
lose its meaning
anlamını yitirmek
mean
meann
opposite meaning
Zıt anlam
render the meaning
render anlamı
simple meaning
Basit anlamı
well-meaning
barışçıl

well-meaning governments.

widened meaning
anlam genişlemesi, geniş anlamda kullanma, genişletilmiş anlam
adequacy of meaning
(Pisikoloji, Ruhbilim) anlam yeterliliği
ascribe a meaning to
anlam yüklemek
assign a meaning
anlam yüklemek
attribute a meaning
anlam yüklemek
attribute a meaning to
anlam yüklemek
be unable to find a meaning in
mana verememek
broad meaning
geniş anlam
carry meaning
anlam taşımak
central meaning
(Dilbilim) çekirdek anlam
central meaning
(Dilbilim) temel anlam
change its meaning
anlam değiştirmek
conceptual meaning
(Dilbilim) kavramsal anlam
contextual meaning
(Dilbilim) bağlamsal anlam
double meaning
çift anlamlı
expended meaning
(Dilbilim) genişlemeli anlam
external meaning
(Dilbilim) dışanlam
give new meaning to
anlam kazandırmak
have the meaning for
anlamı taşımak
intentional meaning
(Dilbilim) amaçlanan anlam
lose its meaning
anlamını kaybetmek
lose its meaning
anlamı kalmamak
marginal meaning
(Dilbilim) çevresel anlam
mean
{s} adi, aşağı, bayağı
mean
{s} orantılı
mean
bayağı
mean
{s} kılıksız
mean
(Askeri) ORTALAMA (DAĞITIM İÇİN)
mean
(Tıp) Orta, vasat, ortam
mean
{f} demeye gelmek
mean
{s} eli sıkı
mean
{s} vasati
mean
anlamına gelmek: Does that mean she'll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışa
mean
He means well
mean
{s} keyifsiz
mean
{s} hasis
mean
{s} ahlaksız

Gururu böylesine ahlaksız bir şey yapmasına izin vermezdi. - His pride wouldn't allow him to do such a mean thing.

mean
{i} ılımlılık
mean
{s} utangaç
mean
ortalama,v.anlamına gel: n.ortalama
mean
{s} zor

Öğretmen ne demek istediğini öğrencilere anlatmayı zor buldu. - The teacher found it difficult to get his meaning across to the students.

Sözcüğün anlamını bilmiyorsan sözlüğe bakmak zorundasın. - If you don't know the meaning of the word, you have to look it up in the dictionary.

mean
Ne kadar beceriksiz olsa da hüsnüniyetiIt is meant for you Bu sizin için
meaningful
{s} anlamlı, manalı
meaningfulness
(Sosyoloji, Toplumbilim) anlamlılık
meaningless
{s} içeriksiz
meaningless
{s} abes
meaningless
{s} boş
meaningless
abuzambak
meaningless
madara
meaninglessly
(zarf) anlamsızca
meaninglessly
anlamsızca
meaningly
manâlı manâlı
multiple meaning
(Dilbilim) çoğul anlam
negotiation of meaning
(Dilbilim) anlam söyleşmesi
not to have a meaning
anlam ifade etmemek
real meaning
gerçek anlam

Çocuklarımızın Noel'in gerçek anlamını öğrenmeleri için zamanı geldi. - It's about time for our children to learn the real meaning of Christmas.

Sınavlar eğitimin gerçek anlamına müdahale eder. - Examinations interfere with the real meaning of education.

same meaning
aynı anlam
structural meaning
(Dilbilim) yapısal anlam
take on meaning
anlamını kazanmak
unable to find a meaning in
mana verememek
well meaning
iyi niyetli
widening of meaning
(Dilbilim) anlam genişlemesi
words of opposite meaning
zıt anlamlı sözcükler
wrest from meaning
ters anlamak
wrest from meaning
anlamını çarpıtmak
Türkisch - Türkisch

Definition von meaning im Türkisch Türkisch wörterbuch

MEÂN
(Osmanlı Dönemi) Mekân, menzil
Englisch - Englisch
The objects or concept that a word or phrase denotes, or that which a sentence says
Present participle of mean
The significance of a thing, as "the meaning of life"
The symbolic value of something
The meaning of what someone says or of something such as a book or film is the thoughts or ideas that are intended to be expressed by it. Unsure of the meaning of this remark, Ryle chose to remain silent = significance
{n} an intention, design, prupose, sense
{s} having much significance; significant, important
{i} definition; significance; intention; explanation
That which is meant or intended; intent; purpose; aim; object; as, a mischievous meaning was apparent
That which is signified, whether by act lanquage; signification; sense; import; as, the meaning of a hint
emphasis If you mention something and say that someone doesn't know the meaning of the word, you are emphasizing that they have never experienced the thing mentioned or do not have the quality mentioned. Don't mention failure when Kevin is around. He doesn't know the meaning of the word. In philosophy and linguistics, the sense of a linguistic expression, sometimes understood in contrast to its referent. For example, the expressions "the morning star" and "the evening star" have different meanings, though their referent (Venus) is the same. Some expressions have meanings but no referents ("the present king of France") or referents but no meanings ("that"). The literal or conventional meaning of an expression may differ from what a speaker of that expression means by uttering it on a particular occasion; this is the case with similes, statements uttered ironically, and statements that convey various "conversational implicatures," as in the following examples: "She entered the house and shot him" implicates that she shot him in the house after she entered it, though this is not part of the sentence's literal meaning; "John has three sons" implicates that John has no more than three sons, though again the sentence does not literally say this. Other non-literal aspects of meaning include the potential for carrying out various "speech acts" (see speech act theory); e.g., uttered in the appropriate circumstances, the sentence "I christen thee the Joseph Stalin," constitutes the act of naming a ship, and the sentence "I am cold" constitutes a request to close the window. See also pragmatics; semantics
If an activity or action has meaning, it has a purpose and is worthwhile. Art has real meaning when it helps people to understand themselves. a challenge that gives meaning to life
A master's degree in arts and sciences
it is often helpful to distinguish the Sinn (or meaning) of a word or expression from its Bedeutung (or reference) The two expressions ''Morning Star'' and ''Evening Star'' mean something quite different (as different as day and night or, at least, dawn and dusk); they, however, refer to the same planet: Venus
The meaning of a word, expression, or gesture is the thing or idea that it refers to or represents and which can be explained using other words. I hadn't a clue to the meaning of `activism' I became more aware of the symbols and their meanings
lies in the relationship between a person and his or her world of objects
rich in significance or implication; "a meaning look"; "pregnant with meaning"
the thing, action, feeling, idea etc that a word or words represent
purpose, intended message
the idea that is intended; "What is the meaning of this (Atasözü)?"
The value of a memory set associated with a set of signals
1 Referential meaning: Allusion to particular items of knowledge outside the film which the viewer is expected to recognize 2 Explicit meaning: Significance presented overtly, usually in language and often near the film’s beginning or end 3 Implicit meaning: Significance left tacit, for the viewer to discover upon analysis or reflection 4 Symptomatic meaning: Significance which the film divulges, often "against its will," by virtue of its historical or social context
(all words in bold type are defined in this glossary)
what is meant by, or the significance or importance of, a word, sentence or event
Sense; power of thinking
the message that is intended or expressed or signified; "what is the meaning of this sentence"; "the significance of a red traffic light"; "the signification of Chinese characters"; "the import of his announcement was ambigtuous
The third strand in the spiral image It represents the ability to put narrative labels on experience to make sense out of it
Interesting and exciting to learners
The definition or connotation of a word
the idea that is intended; "What is the meaning of this (Atasözü)?" the message that is intended or expressed or signified; "what is the meaning of this sentence"; "the significance of a red traffic light"; "the signification of Chinese characters"; "the import of his announcement was ambigtuous
words
significance
meaning of life
A hypothetical answer to all of life's questions, the ultimate answer which one seeks
meaning of life
basic philosophical discussion regarding human existence that discusses the origin of life and/or significance of life and/or the nature of life
meaning relations
semantic relation between words
meaning(a)
rich in significance or implication; "a meaning look"; "pregnant with meaning
double meaning
The situation in which a word or phrase has two different, often opposite, meanings

For example:- wicked, meaning both good or great and bad or evil.

mean
To convey meaning

My home life means a lot to me.

mean
Having the mean (see noun below) as its value
mean
To intend

Man was not meant to question such things.

mean
Miserly; stingy

He's so mean. I've never seen him spend so much as five pounds on presents for his children.

mean
Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1: 2=3: 6

In \frac{18}{27}=\frac23, the product of the means is 2\cdot27, and the product of the extremes is 18\cdot3. Both products are 54.

mean
Selfish; acting without consideration of others; unkind

It was mean to steal the girl's piggy bank, but he just had to get uptown and he had no cash of his own.

mean
Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable

I have declared in the causes what harm costiveness hath done in procuring this disease; if it be so noxious, the opposite must needs be good, or mean at least, as indeed it is .

mean
To pity; to comfort

Anone he meaned hym, and wolde have had hym home unto his ermytage.

mean
The alto part in polyphonic music; an alto instrument

Of these they have Base, Tenor, Countertenor, Meane, and Treble.

mean
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with

He hits a mean backhand.

mean
Low in quality; inferior
mean
An intermediate step or intermediate steps
mean
The average, the arithmetic mean
mean
To complain, lament
mean
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious

Watch out for her, she's mean. I said good morning to her, and she punched me in the nose.

mean
Powerful; fierce; harsh; damaging

It must have been a mean typhoon that levelled this town.

mean
Loosely, an intermediate value or range of values; a mid-value; a vague average

It presents a sort of mean between speech and song, continually inclining towards the latter, never altogether leaving its hold on the former; it is speech, though always attuned speech, in passages of average interest and importance; it is song, though always distinct and articulate song, in passages demanding more fervid utterance.

mean
Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency

The generalized power means include power means, certain Gini means, in particular the counter-harmonic means.

meaningless
Lacking meaning

The word gugugu is meaningless in English.

meaningless
insignificant

All our efforts were ultimately meaningless.

meaninglessly
In a meaningless manner; nonsensically
meaninglessness
The state of lacking meaning; the quality of being meaningless
self-referential meaning
Meaning which relies on self-reference in the text being understood
well-meaning
With good intentions, often used to reflect positively on a negative outcome or situation

The boy is well-meaning enough, but he usually ruins things one way or another.

mean
used of persons or behavior; characterized by or indicative of lack of generosity; "a mean person"; "he left a miserly tip"
evoked meaning
The meaning which includes the meanings and differences of words, phrases and terms; often related to dictionary entries
mean
{i} midpoint, middle, equally far from two extremes; average
mean
{a} low, pitiful, fordid, medial, average
mean
{v} to intend, design, have in mind or view
as luck would have it meaning
(deyim) By good fortune
mean
That which is mean, or intermediate, between two extremes of place, time, or number; the middle point or place; middle rate or degree; mediocrity; medium; absence of extremes or excess; moderation; measure
Mean
Doctrine of the Mean Greenwich Mean Time mean life mean median and mode mean value theorems
devoid of meaning
lacking significance, lacking understanding
double meaning
twofold meaning, meaning that can be understood in two or more ways
gave meaning
provided significance, gave sense, gave worth
grammatical meaning
the meaning of a word that depends on its role in a sentence; varies with inflectional form
hidden meaning
concealed intention or purpose, undisclosed significance
lexical meaning
the meaning of a word that depends on the nonlinguistic concepts it is used to express
literal meaning
meaning according to the exact words (as opposed to an implied meaning)
lost its meaning
no longer meaningful
mean
The mean is the same as the average Add up the series of numbers and divide the sum by the number of values
mean
In statistics, the average obtained by dividing the sum of two or more quantities by the number of these quantities
mean
characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean mood"
mean
have a specified degree of importance; "My ex-husband means nothing to me"; "Happiness means everything"
mean
marked by poverty befitting a beggar; "a beggarly existence in the slums"; "a mean hut"
mean
Wanting dignity of mind; low-minded; base; destitute of honor; spiritless; as, a mean motive
mean
To want or intend to convey
mean
This measure represents an arithmetic average of a set of values It is derived by dividing the sum (or aggregate) of a group of numerical items by the total number of items in that group For example, mean family income is obtained by dividing the aggregate of all income reported by people in families by the total number of families Back to the Census Definitions Menu
mean
an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n destine or designate for a certain purpose; "These flowers were meant for you"
mean
a statistical measurement of the central tendency or average of a set of values Contrast with median
mean
Occupying a middle position; middle; being about midway between extremes
mean
The average of a set of values
mean
intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk about France"; "Yes, I meant you when I complained about people who gossip!"
mean
A simple average (the sum of the items in a set of data divided by the number of items) or the value midway between two extremes (a high of 100 and a low of 50 have a mean of 75)
mean
Average value calculated by taking the sum of all values and dividing by the total number of values Commonly referred to as the "average "
mean
having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics"
mean
To have conviction in what one says
mean
approximating the statistical norm or average or expected value; "the average income in New England is below that of the nation"; "of average height for his age"; "the mean annual rainfall"
mean
(Ticaret) The average of a set of numeric values, as calculated by summing the individual values and dividing by the number of values in the set
mean
A part, whether alto or tenor, intermediate between the soprano and base; a middle part
mean
have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to return early that night"
mean
The sum of a list of numbers, divided by the total number of numbers in the list Also called arithmetic mean (cf Mean, Median and Mode Discussion)
mean
A mathematical average of a set of numbers or measurements, with the mean equaling the sum of the numbers divided by the number of units The mean radius of the Moon, for example, is the average radius figured from multiple measurements
mean
Of little value or account; worthy of little or no regard; contemptible; despicable
mean
excellent; "famous for a mean backhand"
mean
Destitute of distinction or eminence; common; low; vulgar; humble
mean
That through which, or by the help of which, an end is attained; something tending to an object desired; intermediate agency or measure; necessary condition or coagent; instrument
mean
used of sums of money; so small in amount as to deserve contempt
mean
{f} intend; indicate; signify; be significant; designate for a specific purpose; think of
mean
have as a logical consequence; "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
mean
To have a purpose or intention
mean
A statistic which measures the center of a sample of data by adding up the observations and dividing by the number of data points It may be thought of as the center of mass or balancing point for the data, i e , that point at which a ruler would balance if all the data values were placed along it at their appropriate numerical values Regardless of the distribution from which the data comes, the Central Limit Theorem shows that as the sample size increases, sample means will tend to follow a normal distribution Unlike the sample median, outliers can have a large impact on the calculated sample mean
mean
excellent; "famous for a mean backhand
mean
mean or intend to express or convey; "You never understand what I mean!"; "what do his words intend?"
mean
to intend; to purpose; to design; as, what do you mean to do ? To signify; to indicate; to import; to denote
mean
destine or designate for a certain purpose; "These flowers were meant for you"
mean
The mean is the sum of the individual numbers divided by the number of quantities added together
mean
To convey, signify, or indicate
mean
The average value of a population This value is often symbolized by the Greek letter mu, m It also means the average value of a sample, in which case the symbol M is used The sample mean is most often a good estimate of the population mean
mean
The mathematical average of a range of numbers (calculated by dividing the sum total of all the items in the range by the total number of items in the range)
mean
To result in; to bring about
mean
Calculated by dividing the sum of values in a particular statistical universe by the number of units in the universe Also referred to as the average
mean
The arithmetic average of a set of data in which the values of all observations are added together and divided by the number of observations
mean
To have in the mind, as a purpose, intention, etc
mean
denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An example sentence would show what this word means"
mean
Of poor quality; as, mean fare
mean
The sum of the values in a data set divided by the number of values in the data set
mean
The mean of a collection of numbers is otherwise known as an average This is computed by adding the collection of numbers up and dividing by the total numbers in the collection eg 3+4+2=9, then because there was 3 numbers in the collection, you divide the sum by 3 9 divided by 3 = 3 Three is the mean
mean
A geometrical mean is the square root of the product of the quantities
mean
Another word for the average of a set of numbers Simply add up the individual numbers and then divide by the number of items
mean
One of several statistics that describe the central tendency in a group Other measures of central tendency include the median and the mode The mean is simply the average of all the measures; the average is the sum of all measures divided by the number of these measures The presence of a few extreme values can result in a mean that is not a good description of the central tendency of the group as a whole
mean
The average value of a set of numbers
mean
Meantime; meanwhile
mean
{s} average; middle; nasty, unkind; despicable, base; miserable, wretched; miserly; inferior
mean
Intermediate in excellence of any kind
mean
A quantity having an intermediate value between several others, from which it is derived, and of which it expresses the resultant value; usually, unless otherwise specified, it is the simple average, formed by adding the quantities together and dividing by their number, which is called an arithmetical mean
mean
an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n
mean
The average of a set of numbers, calculated by adding all the values represented and dividing by the number of values
mean
The mean is the arithmetic average of a group of scores It is calculated by adding the scores and dividing the sum by the number of scores
mean
A mediator; a go-between
mean
The sum of the scores divided by the number of scores
mean
Hence: Resources; property, revenue, or the like, considered as the condition of easy livelihood, or an instrumentality at command for effecting any purpose; disposable force or substance
mean
To intend; to plan on doing
mean
Penurious; stingy; close-fisted; illiberal; as, mean hospitality
mean
To have intentions of a some kind
mean
Average; having an intermediate value between two extremes, or between the several successive values of a variable quantity during one cycle of variation; as, mean distance; mean motion; mean solar day
mean
the arithmetic average, or the sum of all the values divided by the number of values
meaningful
having a meaning or purpose; "a meaningful explanation"; "a meaningful discussion"; "a meaningful pause
meaningful
A meaningful look or gesture is one that is intended to express something, usually to a particular person, without anything being said. Upon the utterance of this word, Dan and Harry exchanged a quick, meaningful look. + meaningfully mean·ing·ful·ly He glanced meaningfully at the other policeman, then he went up the stairs see also meaningfully
meaningful
Having meaning, significant
meaningful
If you describe something as meaningful, you mean that it is serious, important, or useful in some way. She believes these talks will be the start of a constructive and meaningful dialogue He asked people to tell him about a meaningful event or period in their lives
meaningful
{s} significant, full of meaning; of value, special; able to be defined (Logic)
meaningfully
You use meaningfully to indicate that someone has deliberately chosen their words in order to express something in a way which is not obvious but which is understood by the person they are talking to. `I have a knack for making friends, you know,' she added meaningfully see also meaningful
meaningfully
In a meaningful manner
meaningfully
in a meaningful manner; so as to be meaningful; "He glanced at her meaningfully
meaningfully
significantly, in a manner that is full of meaning; in an expressive way
meaningfully
in a meaningful manner; so as to be meaningful; "He glanced at her meaningfully"
meaningfulness
{i} quality of being meaningful; significance, quality of having meaning or purpose
meaningfulness
The state or measure of being meaningful
meaningfulness
the quality of having great value or significance
meaningless
If something that you do is meaningless, it has no purpose and is not at all worthwhile. They seek strong sensations to dull their sense of a meaningless existence. = futile
meaningless
Something that is meaningless in a particular situation is not important or relevant. Fines are meaningless to guys earning millions
meaningless
If something that someone says or writes is meaningless, it has no meaning, or appears to have no meaning. She is fascinated by algebra while he considers it meaningless nonsense
meaningless
having no meaning or direction or purpose; "a meaningless endeavor"; "a meaningless life"; "a verbose but meaningless explanation
meaningless
{s} lacking meaning; insignificant; irrelevant; without value
meaningless
Lacking meaning, insignificant
meaninglessly
purposelessly, insignificantly, in a way that lacks all value
meaninglessness
{i} purposelessness, insignificance, state of lacking all value
meaninglessness
the quality of having great value or significance; "he resented the meaninglessness of the tasks they assigned him
meanings
plural of meaning
simple meaning
elementary significance, simple significance
well-meaning
If you say that a person or their actions are well-meaning, you mean that they intend to be helpful or kind but they are unsuccessful or cause problems. He is a well-meaning but ineffectual leader Even well-meaning attempts at conservation can bring problems. = well-intentioned. intending to be helpful, but not succeeding
well-meaning
not unfriendly or threatening; "her well-meaning words were received in silence"; "the exasperation of a
well-meaning
{s} with good intentions
well-meaning
well-meaning cow worried by dogs
word meaning
the accepted meaning of a word
meaning
Favoriten