turning

listen to the pronunciation of turning
İngilizce - Türkçe
{i} döndürme

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

ters yüz etme
döndürerek
tornalama
rotasyon
yoldan çıkma
dönge
dönemeç
turning point dönüm noktası
yoldan sapma veya çıkma
{i} yoldan sapma/çıkma
{i} köşe

Köşeyi dönünce, evimi bulacaksın - Turning the corner, you will find my house.

turn dön/döndür
döner

Sola dönersen, otobüs durağını bulursun. - Turning left you will find the bus stop.

Sola dönersen, bir kahve dükkânı bulursun. - Turning to the left, you will find a coffee shop.

dönen
{i} tornacılık
dönüş yeri
çevirme

Dünya sadece bir kitap gibidir ve attığın her adım bir sayfa çevirmek gibidir. - The world is just like a book, and every step you take is like turning a page.

dönüş

Nicolas Flamel kurşunu altına dönüştürmeyi hayal etti. - Nicolas Flamel dreamed of turning lead into gold.

O ülke yüksek öğrenim görmüş bir topluma dönüşüyor. - That country is turning into a society with high education.

dönme

Dönmeden önce diğer sürücüleri uyarmak için sinyal lambalarını yak. - Before turning, put on your blinkers to warn other drivers.

Sami'nin dünyası dönmeyi durdurdu. - Sami's world stopped turning.

turning point
dönüm noktası

Bence bu bir dönüm noktasıdır. - I think this is a turning point.

Bu onun hayatının dönüm noktasıydı. - This was the turning point of his life.

turn
dönmek

Eğer doğru hatırlıyorsam, sanırım bir sonraki köşede sola dönmek zorundayız. - If I remember correctly, I think we have to turn left at the next corner.

Şimdi geri dönmek için çok geç. - It's too late to turn back now.

turn
çevirmek

Robert o kadar meşguldu ki golf oynamak için bir daveti geri çevirmek zorunda kaldı. - Robert was so busy he had to turn down an invitation to play golf.

Tom sayfayı çevirmek istedi. - Tom wanted to turn the page.

turn
döndürmek

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

turn
dönüş

Mart 1841 sonlarına doğru onun soğuk algınlığı pnömoniye dönüştü. - Late in March 1841, his cold turned into pneumonia.

Modern bilim birçok olanaksızlıkları olanaklı hale dönüştürmüştür. - Modern science has turned many impossibilities into possibilities.

turn
sıra

Odayı temizleme sırası benimdi. - It was my turn to clean the room.

Sonunda onun sırasıydı. - It was her turn at last.

turning movement
(Askeri) çevirme hareketi
turning point
milad
turning chisel
torna kalemi
turning lathe
torna tezgâhı
turning point
dönüm çekidi
turning speed
dönüş devri
turning tool
torna takımı
turning tool
torna kalemi
turning back
geri dönme
turning circle diameter
dönüş dairesi çapı
turning machine
(Mühendislik) torna tezgahı
turning moment
dönme momenti
turning out
dönme dışarı
turning over
üzerinde tornalama
turning point
köşe, dönüş yapılan yer
turning points
dönüm noktaları
turning round
dönme turu
turning saw
oyma testeresi, delik testeresi
turning tool
torna kalemi, torna takımı
turning up.
yukarı dönme
turning angle
(Otomotiv) dönme açısı
turning angle
(Otomotiv) çevirme açısı
turning axis
rotasyon ekseni
turning axis
dönme ekseni
turning back
geri çevirme
turning basin
dönme havuzu
turning basin
(Askeri) dönme baseni
turning centre
tornalama merkezi
turning circle
dönüş çapı
turning circle
(Otomotiv) dönme dairesi
turning circle
(Otomotiv) dönüş dairesi
turning device
(Bilgisayar) dönen cihaz
turning diameter
dönme çapı
turning flight
(Askeri) dönüşlü uçuş
turning gear
tornaçark
turning gear
(Askeri) torna çark
turning gear
tornagir
turning gear engine
tornagir makinesi
turning gray
ağarma
turning green
yeşillenme
turning hole
torna çevirme deliği
turning inside out
ters çevirme
turning inside out
tersyüz
turning machine
torna
turning moment
rotasyon momenti
turning moment
devirme momenti
turning movement
(Askeri) ÇEVİRME, ÇEVİRME HAREKETİ: Asıl taarruzun, çok geride hayati bir hedefe taarruz için düşman kuvvetlerinin yanından dolaştığı bir kuşatma hareketi; kuşatma kuvveti, hedefine karşı taarruza başlayacağı bir mevzie yaklaşırken, düşman kuvvetleri ile büyük çapta bir çatışmadan kaçınır
turning movement
(Askeri) Çevirme
turning off
kapatma
turning off
kapama
turning on
tahrik
turning plate
(İnşaat) döner kanat
turning point
dönüş noktası
turning point
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) DÖNÜŞ NOKTASI (KARA MAYIN HARBİ): Bir mayın kuşağı veya sırasının, merkez hattının yer değiştirdiği nokta
turning radius
(İnşaat) dönüş yarı çapı
turning radius
(Otomotiv,Teknik) dönüş yarıçapı
turning red
kızarma
turning stage
(Tiyatro) döner sahne
turning the steps stairs
merdiven dengelemesi
turning the steps stairs
balansman
turning torque
(Otomotiv) döndürme torku
turning torque
(Otomotiv) çevirme torku
turning upside down
(Askeri) tumba
turning vane
dönüş kanatı
turning vane
dönüş kanadı
turning wheel
el tekeri
turn
vazgeçirmek
turn
{i} eğilim
turn
{i} değişme

Yaprakların rengi değişmeye başladı. - The leaves have begun to turn.

turn
{f} etkilemek
turn
{i} dönüm

Bu onun hayatının dönüm noktasıydı. - This was the turning point of his life.

İlk İletişim, insanlık tarihinde en önemli dönüm noktası oldu. - First Contact became the most important turning point in human history.

turn
açmak

Haberleri açmak istemiyorum. - I don't want to turn on the news.

Radyoyu açmak için butona bastım. - I pressed the button to turn the radio on.

turn
{f} dön

Bu tırtıl harika bir kelebeğe dönüşecek. - This catterpillar will turn into a beautiful butterfly.

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

turn
{f} geçmek
turn
{f} atlatmak
turn
{f} olmak

Dışarı çıkmadan önce gazın kapatıldığından emin olmak için kontrol etmeyi unutma. - Remember to check to make sure the gas has been turned off before you go out.

Onun hakkında konuşmak için birinci olmak isteyen kimse olmadığı ortaya çıktı.Şimdi ne yaparız? - It turned out there was nobody who would be the first to talk about it. What do we do now?

turn
{f} çark etmek
turn
{f} bulandırmak
turn
nöbet

Fred ve George arayı nöbetleşerek sürdüler. - Fred and George took turns with the driving.

Nöbetleşe arabayı sürdük. - We took turns driving.

turn
kıvırmak
turn
büklüm
turn
değiştirmek
turn
şok
turn
kırmak
turn
dönüş yapmak
turn
aklını çelmek
turn
çevrilmek
turn
söndürmek
turn
bozmak
turn
caydırmak
turn
yönünü değiştirmek
turn
ters yüz etmek
turn
esritmek
turn
yaşına girmek

18 yaşına girmek için sabırsızlanıyorum. - I can't wait turning 18.

turn
bakmak

Tom'a bakmak için her ikisi de döndü. - They both turned to look at Tom.

Mary Tom'un çizdiği Uyuyan Güzel resmine bakmaktan kendini alamadı. - Mary could not turn away from the picture of Sleeping Beauty that Tom had drawn.

turn
bükmek
turn
saptırmak
turn
nakletmek
turn
tüymek
turn
arkasını dönmek

Laura son dakikada sadece arkasını dönmek ve kaçmak için yaklaşıyor numarası yaptı. - Laura pretended to get closer, only to turn around and run away at the last minute.

turn
devirmek
turn
kovmak
turn
reddetmek

Onun yardımı reddetmekle hata yaptın. - You were wrong to turn down his help.

Maalesef seni reddetmek zorundayım. - I'm afraid I have to turn you down.

turn
katlamak
turn
uygulamak
turn
(giysi) tersyüz etmek
turn
katılmak
turn
kesmek
turn
vaz geçirmek
turn
devrilmek
turn
kıvrım
turn
yapmak

Ödeme yapmak için kimin sırası? - Whose turn is it to pay?

Enerji tasarrufu yapmak için ışıklardan bazılarını kapattım. - I've turned off most of the lights to save power.

turn
gelmek

O gelmek için söz verdi, ama henüz dönmedi. - He promised to come, but hasn't turned up yet.

Tom gelmek için söz verdi ama henüz gelmedi. - Tom promised to come, but he hasn't turned up yet.

turn
kesilmek
crank turning moment
krank dönme momenti
motorized turning arm
motorlu döner kol
turn
sapmak
turn
sürpriz
turn
heyecan

O, bu elbiseyi giydiği zaman beni heyecanlandırır. - He turns me on when he wears those clothes.

O, aşkını heyecanlandırdı. - She turned on her lover.

turn
değişim
turn
dönemeç
turn
sapma
turn
dönüştürmek

Simyacılar kurşunu altına dönüştürmek istediler. - The alchemists wanted to turn lead into gold.

turn
{i} döngü
turn
hastalık nöbeti
turn
varmak
turn
döndürme

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu. - The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank.

turn
yöneltmek
turn
üstüne tutmak
turn
ekşitmek
turn
ulaşmak
turn
değişiklik
turn
bir şeyi yapma sırası
turn
doğrultmak
turn
yetenek
turn
devir
turn
yönelmek
head-turning
Dikkate sayan, dönüp bakılası, cazibesinden dolayı bakılan
history's turning points
Tarihin Dönüm Noktaları
lathe turning
Tornalama işi
page turning
sayfa çevirme
taper turning
(Mühendislik) konik tornalama
tossing and turning
havaya fırlatıp döndürüyorsun
turnings
torna talası
twisting, turning or sinuous
kıvırma, çevirme veya kıvrımlı
bow turning
(Askeri) kavisli dönüş
crank turning moment
(Otomotiv) krank dönme anı
northerly turning error
(Askeri) KUZEY DÖNÜŞ HATASI: Kuzey veya güney rota üzerindeki bir uçak bu rotadan sapmak için yatış yaptığı zaman maksimum durumunda olan arz manyetik alanı düşey kısmının sebep olduğu hata
northerly turning error
(Havacılık) kuzey dönüş hatası
stopping and turning
(Askeri) duruş ve dönüş
table turning
ruhun masayı çevirmesi
turn
yön değiştirme
turn
yönelme
turn
{f} ekşimek
turn
istidat
turn
(Askeri) DÖNÜŞ: Bir uçağın, istikamet değiştirmek için yaptığı manevra
turn
{f} perende atmak
turn
{i} gezme, dolaşma. 7
turn
{f} dönüşmek
turn
{i} dönme

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

O gelmek için söz verdi, ama henüz dönmedi. - He promised to come, but hasn't turned up yet.

turn
{f} 1. döndürmek, çevirmek: What turns the wheels? Tekerlekleri ne döndürüyor? He turned the telescope towards the stars. Teleskopu yıldızlara
turn
döndürmek, çevirmek: What turns the wheels? Tekerlekleri ne döndürüyor? He turned the telescope towards the stars. Teleskopu yıldızlara
turn
{i} kıvrım, dirsek
turn
{f} ters dönmek
turn
dönüş devir
turn
{i} sarım
turn
{i} muamele
turn
{i} düşünce tarzı
turn
{i} k.dili. korkutma, ödünü koparma
turn
{i} amaç
turn
{i} davranış
turn
{i} viraj, dönemeç
turn
{f} bozulmak
turn
{i} korkutma
turn
{i} fırsat
turn
{i} şekil

Uçak gürültüyle yere çakılmadan hemen önce, keskin bir şekilde sağa döndü. - The plane turned sharply to the right just before it crashed.

Hanako'nun şaşırtıcı şekilde hoş bir insan olduğu ortaya çıktı. - Hanako turned out to be a surprisingly nice person.

turn
doğrult
turn
{f} s_h.döndür+e.dön
turn
gidip gelme
turn
istikameti çevirme
turn
{f} burkmak
turn
sapış
turn
sapak
turning on
aktifleştirme
turnings
(isim) torna talaşı
without turning a hair
soğukkanlılıkla
İngilizce - İngilizce
A turn or deviation from a straight course
Present participle of turn
The shavings produced by turning something on a lathe
The shaping of wood or metal on a lathe
{n} a winding, a bending, a curdling
the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right"
a movement in a new direction; "the turning of the wind
The pieces, or chips, detached in the process of turning from the material turned
Working wood by applying cutting tools to a rotating wooden surface, resulting in rounded, often highly-sculptural members The device which rotates the wood is called a lathe Turning is one of the most ancient wood-working processes, dating back at least as far as the Ancient Egyptians (whose lathes were operated by a bowstring) Term also refers to the object which is created by this method
Typically the machining process where the workpiece is rotating and the cutting tool is held fixed as it moves across the workpiece
{i} action of the person or thing that turns, rotating; place of a change in direction; act of shaping an object on a lathe; object which is shaped on a lathe
The act of one who, or that which, turns; also, a winding; a bending course; a fiexure; a meander
Term usually used for machining a brake drum or rotor, since process is carried out on a lathe
act of changing in practice or custom; "the law took many turnings over the years"
Wood that is cut on a lathe into a round object with a distinctive profile Furniture legs, posts, rungs, etc , are usually made in this way
Turnery, or the shaping of solid substances into various by means of a lathe and cutting tools
The shaping of legs or trim on a lathe
a movement in a new direction; "the turning of the wind"
The place of a turn; an angle or corner, as of a road
act of changing in practice or custom; "the law took many turnings over the years" a movement in a new direction; "the turning of the wind
Deviation from the way or proper course
A maneuver by which an enemy or a position is turned
If you take a particular turning, you go along a road which leads away from the side of another road. Take the next turning on the right. see also turn = turn. a road that connects with the one you are on American Equivalent: turn
veer
turning against
Present participle of turn against
turning around
Present participle of turn around
turning away
Present participle of turn away
turning back
Present participle of turn back
turning back the clock
Present participle of turn back the clock
turning circle
the circular path formed by the wheel furthest from the centre of the turn when turning to the maximum extent
turning circle
The path followed by a vessel’s center of gravity when it makes a complete turn of 360° with a consistent rudder angle. (FM 55-501)
turning down
Present participle of turn down
turning in
Present participle of turn in
turning in one's grave
Present participle of turn in one's grave
turning into
Present participle of turn into
turning loose
Present participle of turn loose
turning off
Present participle of turn off
turning on
Present participle of turn on
turning out
Present participle of turn out
turning over
Present participle of turn over
turning over a new leaf
Present participle of turn over a new leaf
turning point
A T-junction
turning point
A decisive point at which a significant change or historical event occurs, or at which a decision must be made
turning point
A maximum or minimum on a graph
turning point
A crossroads
turning points
plural form of turning point
turning up
Present participle of turn up
turning a blind eye
intentionally not paying attention, closing one's eyes to a situation, ignoring
turning a deaf ear
refusing to listen, closing one's ears
turning angle
angle that turns towards the side
turning away
deliberately avoiding; keeping away from or preventing from happening
turning circle
'turning .radius the smallest space in which a vehicle can drive around in a circle
turning cold
becoming cooler, lowering in temperature
turning down his request
refusing his request, rejecting his appeal
turning green
becoming green, taking on a green color
turning in his grave
rolling over in his grave (of a dead person who would be shocked if he knew something)
turning into
becoming
turning left
swerving to the left, veering to the left
turning moment
tendency to produce turning motion
turning motion
rotation, spin
turning over
inverting, flipping over; reversal
turning pages
changing pages, moving pages
turning pale
turning white, losing color
turning point
an event marking a unique or important historical change of course or one on which important developments depend; "the agreement was a watershed in the history of both nations"
turning point
the intersection of two streets; "standing on the corner watching all the girls go by"
turning point
A turning point is a time at which an important change takes place which affects the future of a person or thing. The vote yesterday appears to mark something of a turning point in the war. turning point in
turning point
Part of a cross country task/competition where the glider has to go round a defined location and usually take a photo for evidence
turning point
stage where things change and begin again
turning point
The approximate time at which there is a change in trend
turning point
A changed location for a surveying instrument during a survey
turning point
the third part of plot structure, the point at which the action stops rising and begins falling or reversing Also called climax
turning point
The times in your book when your characters change direction The plot builds, your characters act or react to what is going on, and something occurs to send them in an unforeseen direction, bringing the reader along with them
turning point
A turning point is a station, either temporary or permanent, that is used as a pivot between sequential instrument positions Since a turning point is used to extend the primary survey, its elevation must be precisely recoverable (at least for the time it takes to move the instrument and take a backsight on it) A spot on rough ground (e g , a plowed field) is unacceptable A mark on pavement, a rock face, top of a fence post or fire hydrant would be good Surveyors will often carry stakes that can be driven into the ground to provide a temporary solid surface for a turning point
turning point
The point in a musical instrument at which most of a sound wave is reflected back toward the mouthpiece
turning radius
The relation of one front wheel to the other on turns If your tires are "squealing" on turns, have your front-end alignment checked to be sure that bent steering arms haven't affected the turning radius of the car
turning radius
turning path of a vehicle established by the outer front overhang and the inner rear wheel
turning radius
Diameter of a circle within which a car can be turned around
turning radius
(Otomotiv) The relation of one front wheel to the other on turns. If your tires are "squealing" on turns, have your front-end alignment checked to be sure that bent steering arms haven't affected the turning radius of the car
turning round
spinning, rotating
turning the tables
essential change, radical change, upheaval
turning tool
cutting tool used for carving and engraving
turning up one's nose
scorn, derision, aversion, expression of doubt or dissatisfaction
turning yellow
becoming yellow, taking on a yellow color
it's a long road that has no turning
encouragement when things are not going well. Just as a long road eventually has a turning, problems also eventually have a solution, even though one might have to wait
tossing and turning
Present participle of toss and turn
turn
The flop (the first three community cards) in Texas hold 'em
turn
To become (begin to be)

When I asked him for the money, he turned nasty.

turn
A deed done to another

I felt that the man was of a vindictive nature, and would do me an evil turn if he found the opportunity.

turn
The fourth communal card in Texas hold 'em
turn
(also turnaround) The time required to complete a project

They quote a three-day turn on parts like those.

turn
To change the color of the leaves in the autumn

The hillside behind our house isn't generally much to look at, but once all the trees turn it's gorgeous.

turn
To fundamentally change; to metamorphose

He turned into a monster every full moon.

turn
To position (something) by folding it

Turn the bed covers.

turn
Of a body, person, etc, to move around an axis through itself

turn on the spot.

turn
A chance to use (something) shared in sequence with others

They took turns playing with the new toy.

turn
A sideways movement of the ball when it bounces (caused by rotation in flight)
turn
A movement of an object about its own axis in one direction that continues until the object returns to its initial orientation
turn
character; personality; nature

It was fortunate for his comfort, perhaps, that the man who had been chosen to accompany him was of a talkative turn, for the prisoners insisted upon hearing the story of the explosion a dozen times over, and Rufus Dawes himself had been roused to give the name of the vessel with his own lips.

turn
A change of direction or orientation

Give the handle a turn, then pull it.

turn
To sour or spoil; to go bad

This milk has turned; it smells awful.

turn
A change in temperament or circumstance

She took a turn for the worse.

turn
To change one's direction of travel

Turn right here.

turn
A single loop of a coil
turn
A figure in music, often denoted ~, consisting of the note above the one indicated, the note itself, the note below the one indicated, and the note itself again
turn
the basic coil element that forms a single conducting loop comprised of one insulated conductor
turn
A fit or a period of giddiness

Then you must know as well as the rest of us that there was something queer about that gentleman--something that gave a man a turn--I don't know rightly how to say it, sir, beyond this: that you felt in your marrow kind of cold and thin..

turn
A pass behind or through an object
turn
One's chance to make a move in a game having two or more players
turn
{v} to move round, form, change, transform
turn
{n} the act of moving about, change, chance
head-turning
Extremely noticeable or attractive
turn
The fourth community card on the table Put out face up, by itself Can also be known as "Fourth Street "
turn
1 the rotation of the body in the swing (e g , shoulder turn, hip turn) 2 going from the ninth green to the tenth tee (from the front nine to the back nine) 3 curving a golf shot 4 break or curve in a putt Example: 1 John Daly has a huge turn away from the ball in his backswing 2 We grabbed a quick snack at the turn 3 I wanted to turn the ball over from right to left to get farther around the dogleg and closer to the green 4 He tried with all the body english he could muster to make the putt turn, but it stayed straight
turn
change color; "In Vermont, the leaves turn early"
turn
All turns are sharp changes of the flight direction The word "sharp" may be used in the key elements section to emphasize that aspect of the turn, but it is unnecessary and unused in the descriptions If a change of direction is not intended to be a sharp turn it will be described as an arc or curve Turns may be described as being of a certain number of degrees (°) The number refers to the change from one direction of flight to the next NOT necessarily of the internal or external angle created
turn
(sports) a period of play during which one team is on the offensive
turn
When you turn something, you move it so that it is facing in a different or opposite direction, or is in a very different position. They turned their telescopes towards other nearby galaxies She had turned the bedside chair to face the door The lid, turned upside down, served as a coffee table
turn
Hence, to give form to; to shape; to mold; to put in proper condition; to adapt
turn
The point where a road, path, or river turns, is the point where it has a bend or curve in it. the corner where Tenterfield Road turned into the main road. Turn is also a noun. a sharp turn in the road
turn
When someone turns a wooden or metal object that they are making, they shape it using a special tool. the joys of making a living from turning wood
turn
Of a ball, to move sideways off the pitch when it bounces
turn
If a situation or trend takes a particular kind of turn, it changes so that it starts developing in a different or opposite way. The scandal took a new turn over the weekend
turn
To be changed, altered, or transformed; to become transmuted; also, to become by a change or changes; to grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one color turns to another; to turn Mohammedan
turn
To be deflected; to take a different direction or tendency; to be directed otherwise; to be differently applied; to be transferred; as, to turn from the road
turn
If a business turns a profit, it earns more money than it spends. The firm will be able to service debt and still turn a modest profit
turn
the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right"
turn
To rebel; to go against something formerly tolerated
turn
If two or more people take turns to do something, or in British English take it in turns to do something, they do it one after the other several times, rather than doing it together. We took turns to drive the car
turn
The motion of the hand and wrist that imparts rotation to the ball at release
turn
A court of record, held by the sheriff twice a year in every hundred within his county
turn
Turning the opposition's argument against them by demonstrating that their analysis is not true and that you can better remedy the problems they address
turn
To become acid; to sour; said of milk, ale, etc
turn
a movement in a new direction; "the turning of the wind"
turn
To complete
turn
If something such as a system or way of life is turned inside out or upside down, it is changed completely, making people confused or upset. He felt too shocked to move. His world had been turned upside down
turn
Used in the context of general equities Reversal, unwind
turn
Any series of steps on which a player rotates his body 360 degrees
turn
to send or let go; "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion"
turn
cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm this way"
turn
A pit sunk in some part of a drift
turn
To become giddy; said of the head or brain
turn
Also called a volta, a turn is a sudden change in thought, direction, or emotion at the conclusion of the sonnet This invisible turn is followed by a couplet called a gemmel (in English sonnets) or a sestet (in Italian sonnets)
turn
If it is your turn to do something, you now have the duty, chance, or right to do it, when other people have done it before you or will do it after you. Tonight it's my turn to cook Let each child have a turn at fishing
turn
To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory turns well
turn
the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play"
turn
a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook in the path"
turn
To turn or be turned into something means to become that thing. A prince turns into a frog in this cartoon fairytale The hated dictator had turned his country into one of the poorest police states in Europe
turn
have recourse to or make an appeal or request for help or information to; "She called on her Representative to help her"; "She turned to her relatives for help"
turn
In most rules systems, a game is broken into Turns In some rules, players alternate or "take turns" playing; in other systems, both players act in all or some of the phases of each turn Each turn or set of turns usually represents some period of time -- for instance, a turn in one modern game represents 15 minutes of combat
turn
let (something) fall or spill a container; "turn the flour onto a plate"
turn
Each sonnet pivots around something called the turn, the point at which a logical or emotional shift by the poet enables him or her to take a new or altered or enlarged view of the subject In the Shakespearean sonnet, that turn takes place between lines twelve and thirteen Because the poet has only two lines in which to resolve the argument of the sonnet, this resolution is usually witty, paradoxical, aphoristic, logically clever or amusing The Shakespearean sonnet tends to display its intelligence: it's intellectual and analytical, prizing verbal dexterity over emotion (although not always) (notes drawn from Paul Fussell, Poetic Meter & Poetic Form (London 1979))
turn
shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel; "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel"
turn
To be nauseated; said of the stomach
turn
turn your work around so the other side of the fabric is facing you
turn
Turn is used in expressions such as the turn of the century and the turn of the year to refer to a period of time when one century or year is ending and the next one is beginning. They fled to South America around the turn of the century
turn
direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned their flashlights on the car"
turn
To change personalities, such as from being a face (good guy) to heel (bad guy) or vice versa
turn
Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge; to depend; as, the decision turns on a single fact
turn
taking a short walk out and back; "we took a turn in the park" turning away or in the opposite direction; "he made an abrupt turn away from her" the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right" the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play" a favor for someone; "he did me a good turn" an unforeseen development; "events suddenly took an awkward turn" (sports) a period of play during which one team is on the offensive pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry" become officially one year older; "She is turning 50 this year" change color; "In Vermont, the leaves turn early" direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned their flashlights on the car" alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10"; "turn the heat down" let (something) fall or spill a container; "turn the flour onto a plate" shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel; "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel" change orientation or direction, also in the abstract sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled before I could see his face"; "She turned from herself and learned to listen to others' needs" pass to the other side of; "turn the corner"; "move around the obstacle" channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something; "The pedophile turned to boys for satisfaction"; "people turn to mysticism at the turn of a millenium" to send or let go; "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion" cause to move around a center so as to show another side of; "turn a page of a book" cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm this way" cause to move along an axis or into a new direction; "turn your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your dance partner around" move around an axis or a center; "The wheels are turning" get by buying and selling; "the company turned a good profit after a year" accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn cartwheels" cause to change or turn into something different;assume new characteristics; "The princess turned the frog into a prince by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into gold
turn
to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in the Spring"
turn
accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn cartwheels"
turn
cause to move around a center so as to show another side of; "turn a page of a book"
turn
To change the direction or orientation of
turn
A series of actions an agent performs in the context of advancing its position in the game In Acquire, a turn generally proceeds in the following manner: placing a tile on the board, buying up to 3 stock shares, and picking a new tile Depending on the effects of any of these given steps in a turn, the agent may be faced with new action choices, as when a hotel chain is formed or when a merger occurs
turn
move around an axis or a center; "The wheels are turning"
turn
If something turns a particular colour or if something turns it a particular colour, it becomes that colour. The sea would turn pale pink and the sky blood red Her contact lenses turned her eyes green
turn
turning or twisting around (in place); "with a quick twist of his head he surveyed the room"
turn
A circuitous walk, or a walk to and fro, ending where it began; a short walk; a stroll
turn
cause to move along an axis or into a new direction; "turn your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your dance partner around"
turn
If you say that someone is having a turn, you mean they feel suddenly very unwell for a short period of time. see also turning
turn
When someone turns a particular age, they pass that age. When it turns a particular time, it passes that time. It was his ambition to accumulate a million dollars before he turned thirty
turn
Incidental or opportune deed or office; occasional act of kindness or malice; as, to do one an ill turn
turn
To change from a given use or office; to divert, as to another purpose or end; to transfer; to use or employ; to apply; to devote
turn
When you turn or when you turn part of your body, you move your body or part of your body so that it is facing in a different or opposite direction. He turned abruptly and walked away He sighed, turning away and surveying the sea He turned his head left and right Turn around or turn round means the same as turn. I felt a tapping on my shoulder and I turned around Turn your upper body round so that your shoulders are facing to the side
turn
go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
turn
cause to change or turn into something different;assume new characteristics; "The princess turned the frog into a prince by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into gold
turn
You use in turn to refer to actions or events that are in a sequence one after the other, for example because one causes the other. One of the members of the surgical team leaked the story to a fellow physician who, in turn, confided in a reporter
turn
Of a bowler, to make (the ball) move sideways off the pitch when it bounces
turn
undergo a change or development; "The water turned into ice"; "Her former friend became her worst enemy"; "He turned traitor"
turn
To shape (something) symmetrically by rotating it against a stationary cutting tool, as on a lathe
turn
When you turn something such as a key, knob, or switch, or when it turns, you hold it and twist your hand, in order to open something or make it start working. Turn a special key, press the brake pedal, and your car's brakes lock Turn the heat to very low and cook for 20 minutes I tried the doorknob and it turned
turn
The nickname for the fourth community card in Hold'em and Omaha
turn
One of the successive portions of a course, or of a series of occurrences, reckoning from change to change; hence, a winding; a bend; a meander
turn
When you turn in a particular direction or turn a corner, you change the direction in which you are moving or travelling. Now turn right to follow West Ferry Road The man with the umbrella turned the corner again. Turn is also a noun. You can't do a right-hand turn here
turn
turn turns turning turned Turn is used in a large number of other expressions which are explained under other words in the dictionary. For example, the expression `turn over a new leaf' is explained at leaf
turn
{f} rotate something; be rotated; change position; change direction; change condition; become; cause to become; become disloyal; make hostile; become hostile; make nauseated or dizzy; release, send away; ferment
turn
become officially one year older; "She is turning 50 this year"
turn
Also called Melee Round, equal to about 1 minute of game time All players get their full turn of actions during this period of time, including attacks, defending, and spell casting
turn
A round of a rope or cord in order to secure it, as about a pin or a cleat
turn
If you turn to a particular activity, job, or way of doing something, you start doing or using it. These communities are now turning to recycling in large numbers
turn
To give another direction, tendency, or inclination to; to direct otherwise; to deflect; to incline differently; used both literally and figuratively; as, to turn the eyes to the heavens; to turn a horse from the road, or a ship from her course; to turn the attention to or from something
turn
To form in a lathe; to shape or fashion (anything) by applying a cutting tool to it while revolving; as, to turn the legs of stools or tables; to turn ivory or metal
turn
get by buying and selling; "the company turned a good profit after a year"
turn
pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry"
turn
twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk for several days"
turn
undergo a transformation or a change of position or action; "We turned from Socialism to Capitalism"; "The people turned against the President when he stole the election"
turn
alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10"; "turn the heat down"
turn
If you turn to someone, you ask for their help or advice. For assistance, they turned to one of the city's most innovative museums
turn
an unforeseen development; "events suddenly took an awkward turn"
turn
If you speak out of turn or talk out of turn, you say something that you do not have the right or authority to say. I hope I haven't spoken out of turn
turn
When you turn a page of a book or magazine, you move it so that is flat against the previous page, and you can read the next page. He turned the pages of a file in front of him
turn
If someone turns a place inside out or upside down, they search it very thoroughly and usually make it very untidy. They hadn't found a scrap of evidence though they had turned his flat inside out
turn
Form; cast; shape; manner; fashion; used in a literal or figurative sense; hence, form of expression; mode of signifying; as, the turn of thought; a man of a sprightly turn in conversation
turn
A change to the celeration slope, generally following a phase change or intervention On the chart, the slope can turn upward, not turn, or turn downward
turn
If each person in a group does something in turn, they do it one after the other in a fixed or agreed order. There were cheers for each of the women as they spoke in turn
turn
change orientation or direction, also in the abstract sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled before I could see his face"; "She turned from herself and learned to listen to others' needs"
turn
To cause to move upon a center, or as if upon a center; to give circular motion to; to cause to revolve; to cause to move round, either partially, wholly, or repeatedly; to make to change position so as to present other sides in given directions; to make to face otherwise; as, to turn a wheel or a spindle; to turn the body or the head
turn
To become
turn
a favor for someone; "he did me a good turn"
turn
You can use turn before an adjective to indicate that something or someone changes by acquiring the quality described by the adjective. If the bailiff thinks that things could turn nasty he will enlist the help of the police = become
turn
To move round; to have a circular motion; to revolve entirely, repeatedly, or partially; to change position, so as to face differently; to whirl or wheel round; as, a wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man turns on his heel
turn
a time for working (after which you will be relieved by someone else); "it's my go"; "a spell of work"
turn
To bring down the feet of a child in the womb, in order to facilitate delivery
turn
When something such as a wheel turns, or when you turn it, it continually moves around in a particular direction. As the wheel turned, the potter shaped the clay The engine turned a propeller
turn
Convenience; occasion; purpose; exigence; as, this will not serve his turn
turn
To change the form, quality, aspect, or effect of; to alter; to metamorphose; to convert; to transform; often with to or into before the word denoting the effect or product of the change; as, to turn a worm into a winged insect; to turn green to blue; to turn prose into verse; to turn a Whig to a Tory, or a Hindu to a Christian; to turn good to evil, and the like
turn
emphasis If you say that something happens at every turn, you are emphasizing that it happens frequently or all the time, usually so that it prevents you from achieving what you want. Its operations were hampered at every turn by inadequate numbers of trained staff
turn
{i} rotational movement; change of direction or position; change in condition; opportunity or responsibility for action which is given in order; mold for casting; period of action; action performed; purpose, goal; disposition; short walk or ride
turn
In the equities market, a reversal; unwind
turn
To result or terminate; to come about; to eventuate; to issue
turning