sapma

listen to the pronunciation of sapma
Türkçe - İngilizce
deviation
deflection
inequality
variation
diverge
abnormality
divergency
social deviance
turnabout
swerve
(İnşaat) misalignment
deviate

I don't want to deviate from the plan. - Plandan sapmak istemiyorum.

Sami never deviated from that story. - Sami asla o hikayeden sapmadı.

deviating
social deviation
aberrance
(Havacılık) concession
lapse
declination
obliquity
deflexion
obliqueness
bias
excursion
departure
warp
refracting
(balistik) spread
drift
turning to; turning into; swerving
refractive
divagation
deviation; declination
turn
declension
deviation, deflection
swing
detour
perversion
revulsion
diffraction
{i} decline
offset
diversion
declining
yaw
(Mukavele) deviaton
deviance
sapmak
{f} deviate

I don't want to deviate from the plan. - Plandan sapmak istemiyorum.

sapmak
{f} digress
sapmak
diverge
sapma adresi
(Bilgisayar) branch address
sapma hattı
(Askeri) agonic line
sapma hızı
(Bilgisayar) warp speed
sapma komutu
(Bilgisayar,Teknik) branch instruction
sapma modeli
(Bilgisayar) error model
sapma oranı
(Coğrafya) lapse rate
sapma (nakliyat)
(Sigorta) deviation
sapma açısı
refracting angle
sapma açısı
angle of deviation
sapma açısı
angle of deflection
sapma açısı
(Havacılık) angle of yaw
sapma bobini
deflector coil
sapma distorsiyonu
(Elektrik, Elektronik,Teknik) deviation distortion
sapma eğrisi
deviation curve
sapma eğrisi
deflection curve
sapma eşikleri
(Politika, Siyaset) deviation threshold
sapma grafiği
(Havacılık) dygoram
sapma göstergesi
turn indicator
sapma göstermek
show deviation
sapma iletkisi
(Askeri) declination protractor
sapma karakteri
skew character
sapma klozu
(Sigorta) deviation clause
sapma memeleri
(Askeri) yaw jets
sapma noktası
point of departure
sapma noktası
(Bilgisayar,Teknik) branch point
sapma oranı
deviation ratio
sapma pusulası
declination compass
sapma serbestisi
(Kanun) liberty to deviate
sapma soğurması
(Elektrik, Elektronik,Teknik) deviation absorption
sapma zaviyesi
(Askeri) leeway
sapma çizelgesi
(Havacılık) deviation table
sapma ölçer
declination compass
sapma  katsayısı
(Askeri) refraction coefficient
sapmak
stray
sapmak
wander off
sapmak
{f} bear
cinsel sapma
perversity
cinsel sapma
sexual deviation
cinsel sapma
perversion
kesin sapma
(Askeri) absolute deviation
lehte sapma
(Ticaret) favourable variance
sapmak
veer
sapmak
round
sapmak
wander from
sapmak
branch
sapmak
astray
sapmak
fall into sin
sapmak
defect
sosyal sapma
social deviance
standard sapma
(Dilbilim) standart deviation
standard sapma
(İnşaat) standard deviation
tabii manyetik sapma
(Askeri) magnetic declination
tabii sapma
(Askeri) variation
tabii sapma istasyonu
(Askeri) declinating station
sapmak
depart from
sapmak
turn off
sapmak
stumble
sapmak
turn
sapmak
sheer
sapmak
cut
sapmak
{f} swerve
asgari sapma (sürüklenme) hatası
(Askeri) minimum drift error
azami sapma (sürüklenme) hatası
(Askeri) maximum drift error
açısal sapma
angular deviation
birincil sapma
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary deviance
dikey sapma
(Havacılık) vertical deviation
dikine sapma
(Askeri) vertical deviation
eksenel sapma toleransı
(Tekstil) axial run-out tolerance
elektriksel sapma
(Elektrik, Elektronik) electrical deviation
elektromanyetik sapma
electromagnetic deflection
elektrostatik sapma
electrostatic deflection
gerçek sapma
true declination
halat sapma açısı
fleet angle
ikincil sapma
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary deviance
inançlarda sapma
deviationism
konudan sapma
divagation
koşullu sapma
conditional branch
koşulsuz sapma
unconditional branch
kritik sapma
(Bilgisayar) critical bias
manyetik sapma
magnetic deflection
manyetik sapma
variation
muhtemel sapma hatası
(Askeri) probable error deflection
mıknatıssal sapma
magnetic declination
olumlu sapma
positive deviation
periyodik sapma
(Elektrik, Elektronik,Teknik) periodic deviation
politik görüşünde sapma olan kimse
deviationist
radyal sapma
radial deviation
referans sapma noktası
(Askeri) reference diversion point
sapmak
slant
sapmak
sheer off
sapmak
( den) sheer from
sapmak
lead away from
sapmak
deflect
sapmak
turn aside
sapmak
to turn to, make a turn to; to turn into, enter (a road); to swerve to, veer to
sapmak
swing
sapmak
wander
sapmak
bias
sapmak
detour
sapmak
diverge from
sapmak
oblique
sapmak
turn up
sapmak
sheer away
sapmak
to digress from (one's topic); to deviate from (one's goal); to depart from (the straight and narrow)
sapmak
lapse
sapmak
to turn, to swerve, to turn off; to deviate, to deflect; to go astray; to fall into sin
sapmak
to begin to (do something that's disapproved of), resort to (something bad)
tabii sapma noktası
(Askeri) declinating point
tek sapma (sürüklenme) hatası
(Askeri) individual drift error
toplam sapma (sürüklenme) hatası
(Askeri) total drift error
toplam sapma miktarı
total indicator reading
toplam sapma, veri
(Askeri) total drift, data
yanal sapma
lateral deviation
Türkçe - Türkçe
Geminin madeni kütlesinin pusula iğnesinde meydana getirdiği etki
Sapmak işi
Geyik ve dağ keçisinin peşinden gelen köpeği şaşırtmak için başvurduğu hile
Serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktasının meridyen düzlemi arasındaki açı
Bir kıvrımın birden bire ve dar açı yaparak yön değiştirmesi
Bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu arasında oluşan açı
Bazı kelimelerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu: Ben-ge > bene yerine bana, sen-ge > sene yerine sana olması gibi
aberasyon
Sapmak
kıvırmak
Sapmak
inhiraf etmek
Sapmak
dönmek
açısal sapma
Belli bir açı düzeyinde gerçekleşen sapma
sapmak
Doğruluktan ayrılmak
sapmak
Önceden belirlenmiş, tespit edilmiş görüş, düşünüş, amaç veya davranıştan ayrılmak
sapmak
Yön değiştirmek: "Evvela kuşların bulunduğu tarafa saptım."- A. Haşim. Önceden belirlenmiş, tespit edilmiş görüş, düşünüş, amaç veya davranıştan ayrılmak
sapmak
Yön değiştirmek
sapma