değişim

listen to the pronunciation of değişim
Türkçe - İngilizce
change

Change alone is eternal, perpetual, immortal. - Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür.

The year 1796 saw a change in American politics. - 1796 yılında, Amerikan siyasetinde bir değişim gördüm.

alteration
variation
in change
(Ticaret) exchange

Jim stayed with us while he was in Japan as an exchange student. - Jim değişim öğrencisi olarak Japonya'da bizimle kaldı.

Are you an exchange student? - Sen bir değişim öğrencisi misin?

metamorphosis
mutation
changing
(Denizcilik) variation (in the direction of the wind)
change, alteration
changing, change; alteration; variation; barter; change in the wind direction
(Matematik) variation; change in the value of a variable; difference between two values of a variable
turn
exchange , interchange
meta
geol. the formation of aggregates
barter, exchange
permutation
modification
switch
biol. variation
variance
(Ticaret) barter
(Bilgisayar) substitution
(Gıda,İnşaat) gradient
interchange
displace
(Biyokimya) transition
shift
umschwung
conversion
flux

Everything is in flux. - Her şey değişim halinde.

evolution
diversity
fluctuation
alternation
exchange of
(Biyokimya,Kanun) transformation
of exchange
altering
supersession
inversion
değişim yönetimi
Change management
değişim etmek
(Denizcilik) (for the wind) to change direction
değişim halinde
in flux

Everything is in flux. - Her şey değişim halinde.

dereceli değişim
(Askeri) gradient slope
birlikte değişim
(Gıda) covariance
iyon değişim kromatografisi
(Fizik) ion exchange chromatography
kimyasal değişim
chemical change
mevsimlik değişim
seasonal variation
toplumsal değişim
(Pisikoloji, Ruhbilim) social change
Kur Değişim Ücreti
(Finans) Exchange Rate Change Fee
değişimler
changes

Changes in the country are inevitable. - Ülkedeki değişimler kaçınılmazdır.

Excessive gambling causes the same brain changes as a drug addiction. - Fazla kumar, uyuşturucu bağımlılığına benzer beyin değişimlerine neden olur.

standart değişim sistemi
(Ticaret) standard exchange system
adiyabatik değişim
adiabatic change
ambülans değişim noktası
(Askeri) ambulance exchange point
ani değişim
volte face
döviz değişim ücreti
disagio
elektromanyetik değişim notu; En Az Gereklilikteki Acil Durum Muhabere Ağı
(Askeri) electronic change notice; Minimum Essential Emergency Communications Network
esas bölge/değişim mevkisi
(Askeri) primary zone/switch location
eşısıl değişim
isothermal change
fiyat değişim sınırı
price range
fiziksel değişim
physical change
font değişim karakteri
font-change character
frekans değişim anahtarlaması
(Askeri) frequency exchange keying
genetik değişim
crossover
izotermal değişim
isothermal change
kontrat değişim notu
(Telekom) contract change note
müşterek muhtelit değişim eğitimi; eğitim amaçlı müşterek muhtelit tatbikat
(Askeri) joint combined exchange training; joint combined exercise for training
olumsuz değişim
adverse change
oran değişim birimi; uzaktan kumanda cihazı
(Askeri) rate changes unit; remote control unit
park yeri değişim sayısı
parking turnover
politik değişim
(Politika, Siyaset) political alternation
reel değişim oranı
(Ticaret) real exchange ratio
senelik değişim
annual variation
serbest değişim bölgesi
(Hukuk) free zone of exchange
stok değişim fonu
(Kanun) stock exchange fund
teknik değişim
technical alteration
temelli bir değişim
fundemental change
veri değişim biçimi
data interchange format
video bilgisi değişim sistemi
(Askeri) video information exchange system
yıllık değişim
annual variation
zamana bağlı değişim
modulation
zorunlu değişim
(Ticaret) forced conversion
ısıl değişim
thermogram
şaşırtıcı değişim
switcheroo
Türkçe - Türkçe
Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon
Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Üretilen malların başka mallar veya para karşılığı değiştirilmesi
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
Üretilen malların başka mallar veya para karşılığı değiştirilmesi
Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım
Rüzgârın yön değiştirmesi
varyasyon
değişim yönetimi
Hızla değişen bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için, şirketin kendini yenilemesi, değişim fırsatlarını analiz edip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun stratejinin belirlenip bunun uygulanması için yeniden örgütlenme ve yapılanma işi
Değişimler
takallübat
değişim