uygulamak

listen to the pronunciation of uygulamak
Türkçe - İngilizce
{f} apply

If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom. - Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz.

{f} implement

It's a plan to implement. - Bu uygulamak için bir plan.

Although the decision to implement this plan has already been made, the finer points still need to be planned out. - Bu planı uygulamak için karar verilmesine rağmen, ince noktaların hâlâ planlanmaya ihtiyacı var.

carry out

It is easy for him to carry out the plan. - Onun için planı uygulamak kolay.

Soldiers must carry out their orders. - Askerler onların emirlerini uygulamak zorundadır.

{f} perform
practise
exert
introduce
dispense
put into effect
(Kanun) carry into effect
practice
execute
operate in practice
conform
put to use
(deyim) carry into execution
to superimpose (one thing) on (another)
(deyim) bring to bear
put on
turn
transfer into practice
(deyim) carry into action
(deyim) carry into practice
impose
designate
administer
exercise
to apply, to carry out, to put into practice, to enforce, to execute, to realize, to practise, to practice
impart
deploy
realize
fulfill
enforce

The laws were very difficult to enforce. - Yasaları uygulamak çok zordu.

to carry out, apply, put (a plan, a law) into practice
fulfil
complete
put into practice
(Hukuk) to implement, to enforce, to apply
applicate
effect
uygulama
execution
uygulama
practice

I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult. - Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak.

When it comes to science, practice is more important than theory. - Bilime gelince, uygulama teoriden daha önemlidir.

uygulama
implementation

The concept is good, but the implementation is awful. - Konsept iyi, ancak uygulama berbat.

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

uygula
{f} implement

Although the decision to implement this plan has already been made, the finer points still need to be planned out. - Bu planı uygulamak için karar verilmesine rağmen, ince noktaların hâlâ planlanmaya ihtiyacı var.

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

ceza uygulamak
punish
deney uygulamak
experiment
indirim uygulamak
(Politika, Siyaset) grant a remission
indirim uygulamak
(Politika, Siyaset) make a reduction
kanun uygulamak
enforce law
test uygulamak
test
uygula
(Bilgisayar) apply onto
uygula
{f} practice

He practiced every day at home. - O, evde her gün uygulama yaptı.

When it comes to science, practice is more important than theory. - Bilime gelince, uygulama teoriden daha önemlidir.

uygulama
exercising
uygulama
(Ticaret) treatment
uygulama
(Biyokimya) manipulation
uygulama
introduction
uygulama
(Askeri) activation
uygulama
(Askeri) implementetion
uygulama
(Bilgisayar) don't apply
uygulama
prosecution
uygulama
workshop
uygulama
effectuation
uygulama
imposition
yasa uygulamak
enforce a law
uygula
apply

This rule doesn't apply to first-year students. - Bu kural birinci sınıf öğrencilerine uygulanmaz.

The final value theorem does not apply if the system is not stable. - Eğer sistem istikrarlı değilse, son değer teoremi uygulanmaz.

uygula
{f} applied

This rule can't be applied to every situation. - Bu kural her durumda uygulanamaz.

Science can be dangerous when applied carelessly. - Dikkatsizce uygulandığı zaman bilim tehlikeli olabilir.

uygula
{f} implementing
uygulama
praxis
uygulama
application

This application just eats up your battery. - Bu uygulama, tek kelimeyle, pilini tüketiyor.

Tom eventually figured out how to install a free database application on his computer. - Tom sonunda kendi bilgisayarına ücretsiz bir veritabanı uygulamasını yüklemeyi anladı.

uygulama
{i} effect

The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections. - Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur.

Uygulama
application of
uygulama
ımplementation
uygulama
practice of
asit testi uygulamak
put to the acid test
aşırı vergi uygulamak
overtax
basınç uygulamak
pressure
basınç uygulamak
pressurize
basınç uygulamak
exert pressure
bir indirim uygulamak
(Hukuk) (yapmak) to apply (make) a reduction
değişik fazlar uygulamak
phase
diplomasi uygulamak
diplomatize
elektroşok uygulamak
shock
eletroşok uygulamak
electrotreat
indirim uygulamak
(Hukuk) (yapmak) to apply (make) a reduction, to grant a remission
iskonto uygulamak
give discount
karartma uygulamak
dim out
katı disiplin uygulamak
keep a firm hand on
kuralı uygulamak
apply a rule
metre sistemi uygulamak
go metric
parafin uygulamak
paraffine
parafin uygulamak
paraffin
psikanaliz tedavisi uygulamak
to psychoanalyse, to analyse
radyoterapi uygulamak
radio
sansür uygulamak
bowdlerize
sansür uygulamak
censor
sansür uygulamak
precensor
strateji uygulamak
(Spor) practicing strategy
tarife uygulamak
tariff
tedavi uygulamak
administer treatment
termoterapi uygulamak
heat treat
test uygulamak
test out
uygula
apply to

Does it only apply to masculine nouns? - Bu sadece eril isimlere mi uygulanır?

The rule does not apply to his case. - Kural bu duruma uygulanamaz.

uygulama
superimposing (one thing) on (another)
uygulama
technics
uygulama
technic
uygulama
carrying out, application, putting (a plan, a law) into practice
uygulama
practice, application, execution
uygulama
{i} pursuance
uygulama
{i} enforcement

The government will adopt enforcement measures to solve this problem. - Hükümet bu sorunu çözmek için uygulama önlemleri benimseyecektir.

uygulama
{i} administration
uygulama
exercise
uygulama
(Hukuk) implementation, practice, application, enforcement
yanlış uygulamak
misapply
yaptırım uygulamak
(Hukuk) to impose sanctions
yaptırım uygulamak
put leverage on smb
yeni model uygulamak
remodel
yeniden uygulamak
reapply
yönetmelikleri uygulamak
(Hukuk) implement regulations
özel işlem uygulamak
process
ısı uygulamak
heat treat
ışın tedavisi uygulamak
radio
ışın tedavisi uygulamak
x-ray
Türkçe - Türkçe
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek: "Bu yeni yaşam üslubunu şimdiden uygulamak için somut eylemlere geçiyorlar."- H. Taner. Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek
Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek
tatbik etmek
Uygulama
aplikasyon
Uygulama
tatbikat
uygulama
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: "Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları."- N. Cumalı
uygulama
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik
uygulama
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
uygulamak