değişiklik

listen to the pronunciation of değişiklik
Türkçe - İngilizce
change

We cannot make a change in our schedule. - Programımızda bir değişiklik yapamayız.

Man's skin is very sensitive to temperature changes. - İnsan cildi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır.

alteration

Can you make some alterations on this product? - Bu ürün hakkında bazı değişiklikler yapabilir miyim?

variance
innovation
shift
change; variation, alteration; modification; amendment
diversification
unusualness, novelty, singularity, distinctiveness
kink
variety
(Hukuk) amendment, transition
vicissitude
modification

I believe we can make the necessary modifications by tomorrow. - Yarına kadar gerekli değişiklikleri yapabileceğimize inanıyorum.

I made a few modifications. - Birkaç değişiklik yaptım.

chopping
change, alteration; amendment
variegation
recast
variation
(Bilgisayar) modified
pump up
flux
(Bilgisayar) modify
departure
switch
(Askeri) evolution
break
change over
amendment

The 14th Amendment to the U.S. Constitution was ratified in 1868. - ABD Anayasasında 14. yasa değişiklikliği 1868 yılında onaylanmıştır.

The amendment was first proposed in 1789. - Değişiklik ilk olarak 1789'da önerildi.

turn
quaintness
incertitude
to amend
modifying
değişik
different

Why not try something different for a change? - Değişiklik olsun diye neden farklı bir şey denemiyorsun?

Tom gave a different answer. - Tom değişik bir cevap verdi.

değişik
varied

Tom has varied tastes. - Tom'un değişik damak zevkleri var.

The United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate. - Harika değişik iklimleri sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri, hemen hemen her türlü spor için bir cennettir.

değişiklik yapmak
alter
değişiklik yapmak
recast
değişiklik yapmak
innovate
değişiklik katmak
chequer
değişiklik korkusu
misoneism
değişiklik olsun diye
for a change
değişiklik olsun diye
for the sake of a change
değişiklik yapma
shake up
değişiklik yapma
emendation
değişiklik yapmak
modify
değişiklik yapmak
remodel
değişiklik yapmak
(Hukuk) alter, amend
değişiklik yapmak
shake up
değişiklik yapmak
to modify, to change
değişiklik yapmak
work over
değişiklik yapmak
to make a change
değişiklik yapmak
emend
değişiklik yok
no change
değişik
diverse
değişik
{s} several

The word has several meanings. - Kelimenin değişik anlamları vardır.

değişik
way out
köklü değişiklik
revolution
değişik
{s} alternative
değişik
novel
değişiklik göstermek
differ

Laws differ from state to state in the United States. - Yasalar ABD'de eyaletten eyalete değişiklik göstermektedir.

değişik
unusual
değişik
alternate
değişik
different from
değişik
diverging
değişik
{s} quirky
değişik
original

Be original for a change. - Değişiklik olsun diye özgün ol.

değişiklikler
amendments
değişik
unlike
değişik
diversified
değişik
alien
değişik
refreshing

This is a refreshing change of pace. - Bu ferahlatıcı bir değişiklik.

değişik
alterable
değişik
atypical
değişik
variant
değişik
quaint
değişik
various

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

There are various kinds of candy in that bowl. - O kasede değişik türde şekerleme var.

değişiklikler
alterartions
değişiklikler
changes

The government must make fundamental changes. - Hükümet temel değişiklikler yapmalı.

Man's skin is very sensitive to temperature changes. - İnsan cildi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır.

değişiklikler
the changes
DEĞİŞİKLİKLER
(Askeri) change

Man's skin is very sensitive to temperature changes. - İnsan cildi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır.

Physical changes are directly related to aging. - Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir.

acil durum komuta önceliği; istihkam değişiklik tekilifi
(Askeri) emergency command precedence; engineering change proposal
ani değişiklik
reversal
ani değişiklik
revulsion
antlaşmada değişiklik yapılması
(Hukuk) amendment to a treaty
bir hükümde değişiklik
(Hukuk) amendment of a provision
büyük değişiklik
turn round
büyük değişiklik
upheaval
değişik
various, varied, assorted, different
değişik
prov. spare set (of clothing)
değişik
calico
değişik
variegated
değişik
miscellaneous
değişik
different, of a different kind
değişik
different; varied, various, diverse; new, unusual, original
değişik
different, unusual, novel, singular, distinctive
değişik
changed, altered
değişik
manifold
değişik
wayout
değişik
vari
değişiklikler
hazards
değişiklikler
vicissitudes
fark değişiklik
increments
hiçbir değişiklik yapmadan
as is
köklü değişiklik yapmak
revolutionize
muazzam bir değişiklik
(Hukuk) substantial reform
nitel değişiklik
qualitative change
sonraki değişiklik
(Bilgisayar) next change
söz konusu değişiklik
respective alteration
tam bir değişiklik yapmak
(Hukuk) changeover
tarım sektöründeki değişiklik
(Hukuk) reform of agricultural sector
teşkilat ve malzeme değişiklik tabloları
(Askeri) modified table of organization and equipment
çıkarlarına göre değişiklik yapmak
rig
değişiklik