turned

listen to the pronunciation of turned
İngilizce - Türkçe
dönmüş

Bu sabah uyandığımda, yağmur kara dönmüştü. - When I woke up this morning, the rain had turned into snow.

döndürülen
torna edilmiş
torna ile işlenmiş
(Marangozluk) tornalı
kıvrık
dönük
tornada işlenmiş
katlanmış
yöneldi
turn
çevirmek

Bu cömert bir teklif fakat onu geri çevirmek zorundayım. - That's a very generous offer, but I have to turn it down.

Dünya sadece bir kitap gibidir ve attığın her adım bir sayfa çevirmek gibidir. - The world is just like a book, and every step you take is like turning a page.

turn
dönmek

Şimdi geri dönmek için çok geç. - It's too late to turn back now.

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We're going to have to turn back.

turn
döndürmek

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

turn
dönüş

Tom çoğunlukla dönüş sinyalini kullanmayı unutur. - Tom often forgets to use his turn signal.

Mart 1841 sonlarına doğru onun soğuk algınlığı pnömoniye dönüştü. - Late in March 1841, his cold turned into pneumonia.

turn
sıra

Onlar sahnede sırayla şarkı söylediler. - They sang on the stage in turn.

Jane sırası geldiğinde, ve sırasını kaçırdığında çok sinirlenir. - Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines.

turned off
(Bilgisayar) kapalı

Çıkmadan önce, ışıkların kapalı olduğundan emin olun. - Make sure that the lights are turned off before you leave.

Cep telefonu kapalıydı. - His cell phone was turned off.

turned on
yanık
turned round
çevrili
turned her back on him
ona sırt çevirdi
turned him down
onu aşağı döndü
turned on
Tahrik olmuş, baştan çıkmış
turned out
çıktı

Şaşırtıcı şekilde, onun bir hırsız olduğu ortaya çıktı. - Surprisingly enough, he turned out to be a thief.

Haberin doğru olduğu çıktı. - The news turned out to be true.

turned back
geriye katlanmış
turned back on itself
devrik
turned down
kıvrık
turned down
devrik
turned down
devrilmiş
turned in
içe katlanmış
turned in
kıvrık
turned pale
benzi atmış
turned work
torna işi
turn
vazgeçirmek
turn
{i} eğilim
turn
{i} dönüm

Yüzyılın dönümünde çocuklar hâlâ fabrikalarda çalışıyordu. - At the turn of the century, children still worked in factories.

Bu, tarihte bir dönüm noktasıdır. - This is a turning point in history.

turn
{i} değişme

Yaprakların rengi değişmeye başladı. - The leaves have begun to turn.

turn
{f} etkilemek
turn
{f} atlatmak
turn
{f} geçmek
turn
{f} olmak

Dışarı çıkmadan önce gazın kapatıldığından emin olmak için kontrol etmeyi unutma. - Remember to check to make sure the gas has been turned off before you go out.

Tom, 24 yaşını doldurmadan önce üniversiteden mezun olmak istiyor. - Tom wants to graduate from college before he turns 24 years old.

turn
{f} çark etmek
turn
{f} bulandırmak
turn
{f} dön

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

turn
açmak

Haberleri açmak istemiyorum. - I don't want to turn on the news.

Radyoyu açmak için butona bastım. - I pressed the button to turn the radio on.

turn
nöbet

Nöbetleşe çocuklarımıza baktık. - We took care of our children by turns.

Atlarımıza nöbetleşe baktık. - We took care of our horses by turns.

edge turned
(Tekstil) kıvırma kenar
turn
çevrilmek
turn
gelmek

O gelmek için söz verdi, ama henüz dönmedi. - He promised to come, but hasn't turned up yet.

Tom gelmek için söz verdi ama henüz gelmedi. - Tom promised to come, but he hasn't turned up yet.

turn
ters yüz etmek
turn
esritmek
turn
yaşına girmek

18 yaşına girmek için sabırsızlanıyorum. - I can't wait turning 18.

turn
kesilmek
turn
bükmek
turn
bakmak

Mary Tom'un çizdiği Uyuyan Güzel resmine bakmaktan kendini alamadı. - Mary could not turn away from the picture of Sleeping Beauty that Tom had drawn.

Tom'a bakmak için onların hepsi döndü. - They all turned to look at Tom.

turn
kovmak
turn
büklüm
turn
kıvırmak
turn
arkasını dönmek

Laura son dakikada sadece arkasını dönmek ve kaçmak için yaklaşıyor numarası yaptı. - Laura pretended to get closer, only to turn around and run away at the last minute.

turn
tüymek
turn
nakletmek
turn
değiştirmek
turn
yapmak

Kahve yapmak için kimin sırası? - Whose turn is it to make the coffee?

İş yapmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal?

turn
yönünü değiştirmek
turn
söndürmek
turn
devirmek
turn
saptırmak
turn
katlamak
turn
uygulamak
turn
(giysi) tersyüz etmek
turn
katılmak
turn
kesmek
turn
bozmak
turn
şok
turn
vaz geçirmek
turn
devrilmek
turn
kıvrım
turn
caydırmak
turn
aklını çelmek
turn
dönüş yapmak
turn
kırmak
turn
reddetmek

Maalesef seni reddetmek zorundayım. - I'm afraid I have to turn you down.

Onun teklifini reddetmekten başka elimden bir şey gelmedi. - I couldn't help but turn down his offer.

versed
(Osmanlıca) muttali
turn
{i} döngü
turn
dönemeç
turn
döndürme

Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu. - The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank.

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

turn
yönelmek
turn
varmak
turn
ekşitmek
turn
hastalık nöbeti
turn
ulaşmak
turn
değişiklik
turn
bir şeyi yapma sırası
turn
dönüştürmek

Simyacılar kurşunu altına dönüştürmek istediler. - The alchemists wanted to turn lead into gold.

turn
sapma
turn
sapmak
turn
üstüne tutmak
turn
doğrultmak
turn
değişim
turn
devir
turn
heyecan

O, aşkını heyecanlandırdı. - She turned on her lover.

O, bu elbiseyi giydiği zaman beni heyecanlandırır. - He turns me on when he wears those clothes.

turn
sürpriz
turn
yetenek
turn
yöneltmek
versed
(in ile) -den anlayan
versed
deneyimli

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

O dışişlerinde iyi deneyimlidir. - He is well versed in foreign affairs.

be turned
olmak döndü
decorative turned knob
dekoratif döndü topuzu
had turned to
dönüşmüştü
his blood turned
kanını döndü
i turned to
i için döndü
if the tables were turned
izleselerdi olsaydı
in turned
döndü
well turned
iyi döndü
He has turned seventy
Yaşı yetmişi geçti./Yetmiş yaşına bastı
be turned into a church
kiliseye dönüştürülmek
be turned into a mosque
camiye dönüştürülmek
it turned on a hair
pamuk ipliğine bağlı
turn
istidat
turn
{i} viraj, dönemeç
turn
burkmak
turn
(Askeri) DÖNÜŞ: Bir uçağın, istikamet değiştirmek için yaptığı manevra
turn
{i} davranış
turn
{i} amaç
turn
{f} bozulmak
turn
{f} ekşimek
turn
{i} korkutma
turn
{i} fırsat
turn
{i} şekil

Tom şeylerin bu şekilde ortaya nasıl çıktığını bilmiyor. - Tom doesn't know how things turned out this way.

Şaşırtıcı şekilde, onun bir hırsız olduğu ortaya çıktı. - Surprisingly enough, he turned out to be a thief.

turn
doğrult
turn
sapış
turn
perende atmak
turn
yönelme
turn
yön değiştirme
turn
istikameti çevirme
turn
ters dönmek
turn
sapak
turn
düşünce tarzı
turn
{i} sarım
turn
dönüşmek
turn
{f} 1. döndürmek, çevirmek: What turns the wheels? Tekerlekleri ne döndürüyor? He turned the telescope towards the stars. Teleskopu yıldızlara
turn
döndürmek, çevirmek: What turns the wheels? Tekerlekleri ne döndürüyor? He turned the telescope towards the stars. Teleskopu yıldızlara
turn
{i} dönme

O gelmek için söz verdi, ama henüz dönmedi. - He promised to come, but hasn't turned up yet.

Beklenenin tersine geri dönmedi. - She did not turn up after all.

turn
{i} kıvrım, dirsek
turn
dönüş devir
turn
{i} muamele
turn
{i} k.dili. korkutma, ödünü koparma
turn
gidip gelme
turn
{i} gezme, dolaşma. 7
turn
{f} s_h.döndür+e.dön
versed
{s} hünerli
versed
{s} tecrübeli

Fransızcada çok tecrübeli olan birini arıyoruz. - We're looking for somebody who is well versed in French.

versed
{s} bilgili

Ben de filmler konusunda bilgiliyim. - I'm also very well versed in the movies.

versed
"in" ile tecrübeli
versed
{s} ters
versed
{s} usta
well turned
iyi yapılmış (konuşma)
well turned
güzel ifade edilmiş
İngilizce - İngilizce
wood shaped by cutting while it revolves about a fixed axis on a lathe
in an unpalatable state; "sour milk"
means [Ben to given description]
To be changed to a vampire A hollywood invention, NEVER found in the original myths or history
past of turn
moved around an axis or center
versed
turned against
Simple past of turn against
turned against
Past participle of turn against
turned around
Simple past tense and past participle of turn around
turned away
Simple past tense and past participle of turn away
turned back
Past participle of turn back
turned back
Simple past of turn back
turned back the clock
Simple past tense and past participle of turn back the clock
turned down
Simple past of turn down
turned down
Past participle of turn down
turned in
Simple past tense and past participle of turn in
turned in one's grave
Simple past tense and past participle of turn in one's grave
turned into
Simple past tense and past participle of turn into
turned loose
Simple past tense and past participle of turn loose
turned off
Past participle of turn off
turned off
Simple past of turn off
turned on
Simple past tense and past participle of turn on
turned out
The way one is dressed. One's appearance

Just look at John. He's really handsomely turned out.

turned out
Simple past tense and past participle of turn out
turned over
Simple past tense and past participle of turn over
turned over a new leaf
Simple past tense and past participle of turn over a new leaf
turned up
Past participle of turn up
turned up
Simple past of turn up
turned against
see: turn against
turned a blind eye
pretended not to see, ignored
turned a deaf ear
ignore, pay no attention, not listen
turned back
retraced one's path, returned to the place which one left
turned deaf
lost the ability to hear, became deaf
turned down
reduced in strength, weakened; refused, rejected
turned grey
became grey or silvery
turned him down
rejected his request, refused him, left him empty-handed
turned his back on
abandoned, disregarded, neglected to help
turned his back on him
turned around and left him, left him, deserted him, abandoned him
turned his head
moved his head in a different direction; caught his attention, caught his eye, interested him
turned in
Any position of the leg/foot in which the leg and/or toes are rotated inwards, towards the center line of the body
turned in
A stone which, at release, is directed toward the target or target area and not directly at the skip's broom
turned in his grave
did not find rest even after death
turned night into day
worked non-stop, labored without ceasing, stayed up all night working
turned on
feeling great sexual desire; "feeling horny"
turned on
keenly excited (especially sexually) or indicating excitement; "his face all ablaze with excitement"- Bram Stoker; "he was aflame with desire"
turned on
operational, lit up, activated (of an appliance, a light, etc.); crazy about, attracted to, interested in; sexually aroused
turned out
dressed well or smartly; "the girls were well turned out and smart"
turned out
dressed well or smartly; "the girls were well turned out and smart
turned out
If you are well turned out or smartly turned out, you are dressed smartly. a well-turned-out young chap in a black suit
turned out well
managed well, ended well, worked out fine
turned over a new leaf
started over, made a new beginning
turned the tables
caused a major change, changed the situation drastically
turned up his nose
he didn't like it, he wasn't satisfied, he made a face of disapproval
poacher turned gamekeeper
A person who now works against the same people they once supported
poachers turned gamekeepers
plural form of poacher turned gamekeeper
tossed and turned
Simple past tense and past participle of toss and turn
turn
A fit or a period of giddiness

Then you must know as well as the rest of us that there was something queer about that gentleman--something that gave a man a turn--I don't know rightly how to say it, sir, beyond this: that you felt in your marrow kind of cold and thin..

turn
A figure in music, often denoted ~, consisting of the note above the one indicated, the note itself, the note below the one indicated, and the note itself again
turn
A pass behind or through an object
turn
A single loop of a coil
turn
One's chance to make a move in a game having two or more players
turn
To change one's direction of travel

Turn right here.

turn
A change in temperament or circumstance

She took a turn for the worse.

turn
The flop (the first three community cards) in Texas hold 'em
turn
A change of direction or orientation

Give the handle a turn, then pull it.

turn
To sour or spoil; to go bad

This milk has turned; it smells awful.

turn
To position (something) by folding it

Turn the bed covers.

turn
To become (begin to be)

When I asked him for the money, he turned nasty.

turn
A deed done to another

I felt that the man was of a vindictive nature, and would do me an evil turn if he found the opportunity.

turn
The fourth communal card in Texas hold 'em
turn
(also turnaround) The time required to complete a project

They quote a three-day turn on parts like those.

turn
To change the color of the leaves in the autumn

The hillside behind our house isn't generally much to look at, but once all the trees turn it's gorgeous.

turn
To fundamentally change; to metamorphose

He turned into a monster every full moon.

turn
the basic coil element that forms a single conducting loop comprised of one insulated conductor
turn
Of a body, person, etc, to move around an axis through itself

turn on the spot.

turn
character; personality; nature

It was fortunate for his comfort, perhaps, that the man who had been chosen to accompany him was of a talkative turn, for the prisoners insisted upon hearing the story of the explosion a dozen times over, and Rufus Dawes himself had been roused to give the name of the vessel with his own lips.

turn
A sideways movement of the ball when it bounces (caused by rotation in flight)
turn
A chance to use (something) shared in sequence with others

They took turns playing with the new toy.

turn
A movement of an object about its own axis in one direction that continues until the object returns to its initial orientation
well-turned
Having a pleasing shape
well-turned
Expertly turned on a lathe
well-turned
Pleasingly expressed
turn
{n} the act of moving about, change, chance
turn
{v} to move round, form, change, transform
a new leaf was turned over
a new page was opened, someone made a drastic and positive change in his life
turn
To change from ebb to flow, or from flow to ebb; said of the tide
turn
A change of condition; especially, a sudden or recurring symptom of illness, as a nervous shock, or fainting spell; as, a bad turn
turn
Four ornamental notes that wind around the principal note An ornament that replaces one note with four or more short ones that add up to the same time value Gruppetto
turn
change to the contrary; "The trend was reversed"; "the tides turned against him"; "public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a White House intern"
turn
If you do someone a good turn, you do something that helps or benefits them. He did you a good turn by resigning
turn
When the tide turns, it starts coming in or going out. There was not much time before the tide turned
turn
(sports) a period of play during which one team is on the offensive pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry"
turn
To become inclined in the other direction; said of scales
turn
To result or terminate; to come about; to eventuate; to issue
turn
To change ones direction of travel
turn
A fall off the ladder at the gallows; a hanging; so called from the practice of causing the criminal to stand on a ladder which was turned over, so throwing him off, when the signal was given
turn
turning away or in the opposite direction; "he made an abrupt turn away from her"
turn
A type of signal sent from an SMTP e-mail client to the managing e-mail server that initiates e-mail delivery from the STMP server to the SMTP client
turn
You can use by turns to indicate that someone has two particular emotions or qualities, one after the other. His tone was by turns angry and aggrieved
turn
If there is a particular turn of events, a particular series of things happen. They were horrified at this unexpected turn of events
turn
cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form; "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong man could turn an iron bar"
turn
To cause to present a different side uppermost or outmost; to make the upper side the lower, or the inside to be the outside of; to reverse the position of; as, to turn a box or a board; to turn a coat
turn
If you turn your attention or thoughts to a particular subject or if you turn to it, you start thinking about it or discussing it. We turned our attention to the practical matters relating to forming a company We turn now to the British news
turn
To make a turn about or around (something); to go or pass around by turning; as, to turn a corner
turn
channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something; "The pedophile turned to boys for satisfaction"; "people turn to mysticism at the turn of a millenium"
turn
Change of direction, course, or tendency; different order, position, or aspect of affairs; alteration; vicissitude; as, the turn of the tide
turn
Monthly courses; menses
turn
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
turn
Motion of the hand and wrist toward pocket area at point of ball release
turn
The hand actions lateral movement at the release point
turn
If you turn a weapon or an aggressive feeling on someone, you point it at them or direct it at them. He tried to turn the gun on me The crowd than turned their anger on Prime Minister James Mitchell
turn
In winding stator coils, this is one loop of wire around a form A coil will often be referred to by how many turns of a certain gauge wire are in each coil
turn
The fourth community card Put out face up, by itself Also known as "fourth street "
turn
The act of turning; movement or motion about, or as if about, a center or axis; revolution; as, the turn of a wheel
turn
Change in orientation from heel to face or vice-versa
turn
taking a short walk out and back; "we took a turn in the park"
turn
Successive course; opportunity enjoyed by alternation with another or with others, or in due order; due chance; alternate or incidental occasion; appropriate time
turn
If you turn to a particular page in a book or magazine, you open it at that page. To order, turn to page 236
turn
If a situation takes a turn for the worse, it suddenly becomes worse. If a situation takes a turn for the better, it suddenly becomes better. Her condition took a sharp turn for the worse
turn
In the equities market, a reversal; unwind
turn
To invert a type of the same thickness, as temporary substitute for any sort which is exhausted
turn
An ornament consisting of four or five notes that move up and down 'around' a given pitch, using that pitch as a tonal center
turn
pass to the other side of; "turn the corner"; "move around the obstacle"
turn
A musical ornament characterized by the rapid performance of a given note, the major or minor second above and below, and a return to the given note
turn
You can use turn to indicate that there is a change to a particular kind of weather. For example, if it turns cold, the weather starts being cold. If it turns cold, cover plants
turn
a favor for someone; "he did me a good turn"
turn
{i} rotational movement; change of direction or position; change in condition; opportunity or responsibility for action which is given in order; mold for casting; period of action; action performed; purpose, goal; disposition; short walk or ride
turn
let (something) fall or spill a container; "turn the flour onto a plate"
turn
A pit sunk in some part of a drift
turn
To become giddy; said of the head or brain
turn
Also called a volta, a turn is a sudden change in thought, direction, or emotion at the conclusion of the sonnet This invisible turn is followed by a couplet called a gemmel (in English sonnets) or a sestet (in Italian sonnets)
turn
If it is your turn to do something, you now have the duty, chance, or right to do it, when other people have done it before you or will do it after you. Tonight it's my turn to cook Let each child have a turn at fishing
turn
To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory turns well
turn
the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play"
turn
a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook in the path"
turn
To turn or be turned into something means to become that thing. A prince turns into a frog in this cartoon fairytale The hated dictator had turned his country into one of the poorest police states in Europe
turn
have recourse to or make an appeal or request for help or information to; "She called on her Representative to help her"; "She turned to her relatives for help"
turn
In most rules systems, a game is broken into Turns In some rules, players alternate or "take turns" playing; in other systems, both players act in all or some of the phases of each turn Each turn or set of turns usually represents some period of time -- for instance, a turn in one modern game represents 15 minutes of combat
turn
Each sonnet pivots around something called the turn, the point at which a logical or emotional shift by the poet enables him or her to take a new or altered or enlarged view of the subject In the Shakespearean sonnet, that turn takes place between lines twelve and thirteen Because the poet has only two lines in which to resolve the argument of the sonnet, this resolution is usually witty, paradoxical, aphoristic, logically clever or amusing The Shakespearean sonnet tends to display its intelligence: it's intellectual and analytical, prizing verbal dexterity over emotion (although not always) (notes drawn from Paul Fussell, Poetic Meter & Poetic Form (London 1979))
turn
to send or let go; "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion"
turn
shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel; "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel"
turn
To be nauseated; said of the stomach
turn
turn your work around so the other side of the fabric is facing you
turn
Turn is used in expressions such as the turn of the century and the turn of the year to refer to a period of time when one century or year is ending and the next one is beginning. They fled to South America around the turn of the century
turn
direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned their flashlights on the car"
turn
To change personalities, such as from being a face (good guy) to heel (bad guy) or vice versa
turn
Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge; to depend; as, the decision turns on a single fact
turn
taking a short walk out and back; "we took a turn in the park" turning away or in the opposite direction; "he made an abrupt turn away from her" the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right" the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play" a favor for someone; "he did me a good turn" an unforeseen development; "events suddenly took an awkward turn" (sports) a period of play during which one team is on the offensive pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry" become officially one year older; "She is turning 50 this year" change color; "In Vermont, the leaves turn early" direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned their flashlights on the car" alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10"; "turn the heat down" let (something) fall or spill a container; "turn the flour onto a plate" shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel; "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel" change orientation or direction, also in the abstract sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled before I could see his face"; "She turned from herself and learned to listen to others' needs" pass to the other side of; "turn the corner"; "move around the obstacle" channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something; "The pedophile turned to boys for satisfaction"; "people turn to mysticism at the turn of a millenium" to send or let go; "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion" cause to move around a center so as to show another side of; "turn a page of a book" cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm this way" cause to move along an axis or into a new direction; "turn your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your dance partner around" move around an axis or a center; "The wheels are turning" get by buying and selling; "the company turned a good profit after a year" accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn cartwheels" cause to change or turn into something different;assume new characteristics; "The princess turned the frog into a prince by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into gold
turn
to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in the Spring"
turn
accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn cartwheels"
turn
cause to move around a center so as to show another side of; "turn a page of a book"
turn
cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm this way"
turn
Any series of steps on which a player rotates his body 360 degrees
turn
A series of actions an agent performs in the context of advancing its position in the game In Acquire, a turn generally proceeds in the following manner: placing a tile on the board, buying up to 3 stock shares, and picking a new tile Depending on the effects of any of these given steps in a turn, the agent may be faced with new action choices, as when a hotel chain is formed or when a merger occurs
turn
To be changed, altered, or transformed; to become transmuted; also, to become by a change or changes; to grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one color turns to another; to turn Mohammedan
turn
1 the rotation of the body in the swing (e g , shoulder turn, hip turn) 2 going from the ninth green to the tenth tee (from the front nine to the back nine) 3 curving a golf shot 4 break or curve in a putt Example: 1 John Daly has a huge turn away from the ball in his backswing 2 We grabbed a quick snack at the turn 3 I wanted to turn the ball over from right to left to get farther around the dogleg and closer to the green 4 He tried with all the body english he could muster to make the putt turn, but it stayed straight
turn
change color; "In Vermont, the leaves turn early"
turn
All turns are sharp changes of the flight direction The word "sharp" may be used in the key elements section to emphasize that aspect of the turn, but it is unnecessary and unused in the descriptions If a change of direction is not intended to be a sharp turn it will be described as an arc or curve Turns may be described as being of a certain number of degrees (°) The number refers to the change from one direction of flight to the next NOT necessarily of the internal or external angle created
turn
(sports) a period of play during which one team is on the offensive
turn
When you turn something, you move it so that it is facing in a different or opposite direction, or is in a very different position. They turned their telescopes towards other nearby galaxies She had turned the bedside chair to face the door The lid, turned upside down, served as a coffee table
turn
Hence, to give form to; to shape; to mold; to put in proper condition; to adapt
turn
The point where a road, path, or river turns, is the point where it has a bend or curve in it. the corner where Tenterfield Road turned into the main road. Turn is also a noun. a sharp turn in the road
turn
When someone turns a wooden or metal object that they are making, they shape it using a special tool. the joys of making a living from turning wood
turn
Of a ball, to move sideways off the pitch when it bounces
turn
If a situation or trend takes a particular kind of turn, it changes so that it starts developing in a different or opposite way. The scandal took a new turn over the weekend
turn
To be deflected; to take a different direction or tendency; to be directed otherwise; to be differently applied; to be transferred; as, to turn from the road
turn
Used in the context of general equities Reversal, unwind
turn
If a business turns a profit, it earns more money than it spends. The firm will be able to service debt and still turn a modest profit
turn
the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right"
turn
To rebel; to go against something formerly tolerated
turn
If two or more people take turns to do something, or in British English take it in turns to do something, they do it one after the other several times, rather than doing it together. We took turns to drive the car
turn
The motion of the hand and wrist that imparts rotation to the ball at release
turn
A court of record, held by the sheriff twice a year in every hundred within his county
turn
Turning the opposition's argument against them by demonstrating that their analysis is not true and that you can better remedy the problems they address
turn
To become acid; to sour; said of milk, ale, etc
turn
a movement in a new direction; "the turning of the wind"
turn
To complete
turn
If something such as a system or way of life is turned inside out or upside down, it is changed completely, making people confused or upset. He felt too shocked to move. His world had been turned upside down
turn
emphasis If you say that something happens at every turn, you are emphasizing that it happens frequently or all the time, usually so that it prevents you from achieving what you want. Its operations were hampered at every turn by inadequate numbers of trained staff
turn
To change the direction or orientation of
turn
move around an axis or a center; "The wheels are turning"
turn
A change to the celeration slope, generally following a phase change or intervention On the chart, the slope can turn upward, not turn, or turn downward
turn
pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry"
turn
twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk for several days"
turn
undergo a transformation or a change of position or action; "We turned from Socialism to Capitalism"; "The people turned against the President when he stole the election"
turn
alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10"; "turn the heat down"
turn
If you turn to someone, you ask for their help or advice. For assistance, they turned to one of the city's most innovative museums
turn
an unforeseen development; "events suddenly took an awkward turn"
turn
If you speak out of turn or talk out of turn, you say something that you do not have the right or authority to say. I hope I haven't spoken out of turn
turn
When you turn a page of a book or magazine, you move it so that is flat against the previous page, and you can read the next page. He turned the pages of a file in front of him
turn
If someone turns a place inside out or upside down, they search it very thoroughly and usually make it very untidy. They hadn't found a scrap of evidence though they had turned his flat inside out
turn
Form; cast; shape; manner; fashion; used in a literal or figurative sense; hence, form of expression; mode of signifying; as, the turn of thought; a man of a sprightly turn in conversation
turn
If each person in a group does something in turn, they do it one after the other in a fixed or agreed order. There were cheers for each of the women as they spoke in turn
turn
To form in a lathe; to shape or fashion (anything) by applying a cutting tool to it while revolving; as, to turn the legs of stools or tables; to turn ivory or metal
turn
change orientation or direction, also in the abstract sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled before I could see his face"; "She turned from herself and learned to listen to others' needs"
turn
To cause to move upon a center, or as if upon a center; to give circular motion to; to cause to revolve; to cause to move round, either partially, wholly, or repeatedly; to make to change position so as to present other sides in given directions; to make to face otherwise; as, to turn a wheel or a spindle; to turn the body or the head
turn
To become
turn
The fourth community card on the table Put out face up, by itself Can also be known as "Fourth Street "
turn
You can use turn before an adjective to indicate that something or someone changes by acquiring the quality described by the adjective. If the bailiff thinks that things could turn nasty he will enlist the help of the police = become
turn
To move round; to have a circular motion; to revolve entirely, repeatedly, or partially; to change position, so as to face differently; to whirl or wheel round; as, a wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man turns on his heel
turn
a time for working (after which you will be relieved by someone else); "it's my go"; "a spell of work"
turn
To bring down the feet of a child in the womb, in order to facilitate delivery
turn
When something such as a wheel turns, or when you turn it, it continually moves around in a particular direction. As the wheel turned, the potter shaped the clay The engine turned a propeller
turn
Convenience; occasion; purpose; exigence; as, this will not serve his turn
turn
To change the form, quality, aspect, or effect of; to alter; to metamorphose; to convert; to transform; often with to or into before the word denoting the effect or product of the change; as, to turn a worm into a winged insect; to turn green to blue; to turn prose into verse; to turn a Whig to a Tory, or a Hindu to a Christian; to turn good to evil, and the like
turn
If something turns a particular colour or if something turns it a particular colour, it becomes that colour. The sea would turn pale pink and the sky blood red Her contact lenses turned her eyes green
turn
get by buying and selling; "the company turned a good profit after a year"
turn
To give another direction, tendency, or inclination to; to direct otherwise; to deflect; to incline differently; used both literally and figuratively; as, to turn the eyes to the heavens; to turn a horse from the road, or a ship from her course; to turn the attention to or from something
turn
If you turn to a particular activity, job, or way of doing something, you start doing or using it. These communities are now turning to recycling in large numbers
turn
turning or twisting around (in place); "with a quick twist of his head he surveyed the room"
turn
A circuitous walk, or a walk to and fro, ending where it began; a short walk; a stroll
turn
cause to move along an axis or into a new direction; "turn your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your dance partner around"
turn
If you say that someone is having a turn, you mean they feel suddenly very unwell for a short period of time. see also turning
turn
When someone turns a particular age, they pass that age. When it turns a particular time, it passes that time. It was his ambition to accumulate a million dollars before he turned thirty
turn
Incidental or opportune deed or office; occasional act of kindness or malice; as, to do one an ill turn
turn
To change from a given use or office; to divert, as to another purpose or end; to transfer; to use or employ; to apply; to devote
turn
When you turn or when you turn part of your body, you move your body or part of your body so that it is facing in a different or opposite direction. He turned abruptly and walked away He sighed, turning away and surveying the sea He turned his head left and right Turn around or turn round means the same as turn. I felt a tapping on my shoulder and I turned around Turn your upper body round so that your shoulders are facing to the side
turn
go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
turn
cause to change or turn into something different;assume new characteristics; "The princess turned the frog into a prince by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into gold
Türkçe - İngilizce

turned teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kithe thing wouldn't have turned out any differently
6. when: Henüz uykuya dalmıştım ki, bir patlama oldu. I'd just dropped off to sleep when something exploded. 7. ..., I wonder?: Bilmem ki ne yapsam? What should I do, I wonder? 8. indicates frustration, disapproval, doubt, or anxiety: O bana inanmaz ki! She will not believe me, so why should I talk with her? Ama bana verirler mi ki? But will they actually give it to me, I wonder? 9. used for emphasis: Öyle güzel ki! It's more beautiful than I can say! Öyle bir para döktü ki! He spent money like it was going out of style! Araba ki ne araba! It's a car and a half!/It's some car!
turned