quality

listen to the pronunciation of quality
İngilizce - Türkçe
nitelik

Nicelik değil, nitelik. - Quality, not quantity.

Nitelik, nicelikten baskın çıkar. - Quality trumps quantity.

kalite

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

kaliteli

Tom kaliteli iş yapar. - Tom does quality work.

Ebeveynler çocukları ile kaliteli zaman geçirmeliler. - Parents should spend quality time with their children.

{i} özellik
(Askeri) NİTELİ, KALİTE, VASIF, MAHİYET, DURUM
(Tıp) Hususiyet, özellik, tabiat
{i} soyluluk
{i} kalite, nitelik: average quality orta nitelik. high quality yüksek kalite. poor quality düşük kalite. quality control
{i} ses kalitesi

Ses kalitesi önemlidir. - Sound quality matters.

Benim stereo setimin ses kalitesi seninkinden daha kötü. - My stereo set is inferior to yours in sound quality.

{i} önermenin niteliği
{i} asalet
{i} ses rengi
hassa
düzgünlük
vasıf
{i} cins
{i} yetenek
{i} kabiliyet
high quality yüksek kalit
{i} yapı

Cankurtaran yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış olmalıdır. - The life preserver must be made of high quality materials.

Eğer kalite istiyorsanız, bunun için ödeme yapın. - If you want quality, pay for it.

(Nükleer Bilimler) (of a beam of radiation) kalite (radyasyon demetinin)
nevi
{i} mizaç
artam
mahiyet
yüksek sosyeteye mensup
nitelik, kalite Kalite
{i} bünye
(Tıp) Nevi, sınıf, çeşit
hamur (kağıt)
(Havacılık) belirlemek
(Havacılık) ölçmek
(Askeri) durum

Hem miktar hem de kalite birçok durumlarda önemlidirler. - Both quantity and quality are important in most cases.

evsaf
of poor quality
kalitesiz
quality assurance
(Askeri) NİTELİK TEMİNATI: Malzemenin sözleşme ve şartname isteklerine uygunluğunu temin eden manajman görevi. Bu husus istihsal nitelik kontrollarının kıymetlendirilmesi ve, yönetmelikler yolu ile yapılan denetlemelere ilaveten, mamul maddenin yerinde ve üzerinde yapılacak direkt denetlemelerle elde edilir. Ayrıca bak "quality control"
quality high
(Bilgisayar) yüksek kalite
quality low
(Bilgisayar) düşük kalite
quality ımprovement
(Ticaret) kalite geliştirme
quality assurance
kalite sigortası
quality assurance
kalite güvencesi
quality control
kalite kontrolü
quality control
kalite kontrol
quality engineering
kalite mühendisliği
quality factor
kalite faktörü
quality program
kalite programı
quality at the source
kaynağında kalitesi
quality control chart
kalite kontrol grafiği, nitelik denetim çizenegi
quality costs
kalite maliyetleri
quality diagnostics
kalite diagnostikleri, nitelik hata buluculari
quality engineer
Kalite Mühendisi
quality for
Kaliteye
quality good
kalitesi iyi
quality management system
Kalite Yönetim Sistemi
quality manual
Kalite el kitabı
quality of
kalite
quality of being a child
Bir çocuk olmanın kalite
quality of being antiquated
köhne varlık kalitesi
quality of being conducible
conducible varlık kalitesi
quality of being curved; dishonesty
kavisli varlık kalitesi; sahtekârlık
quality of life
yaşam kalitesi
quality paper
kalite kağıt
quality point
kalitesi açısından
quality scheme
kalite planı
quality system representative
kalite sistem sorumlusu
quality time
kaliteli zaman
quality assurance
(Nükleer Bilimler) kalite güvencesi,kalite temini
quality assurance
(Askeri) kalite teminatı/güvencesi
quality assurance
Kalite Kontrolu
quality assurance activities
(Nükleer Bilimler) kalite temini faaliyetleri
quality assurance programme
(Nükleer Bilimler) kalite güvencesi programı
quality assurance team
(Askeri) kalite teminat timi
quality audit
(Nükleer Bilimler) kalite tetkiki
quality brand
kaliteli marka
quality chain
(Ticaret) kalite zinciri
quality checks
(Ticaret) kalite kontrolleri
quality control
(Askeri) NİTELİK KONTROLU: Kullanıcı birliğe arzu edilen nitelikte bir madde temini için gerekli olan ve tedarik, kabul, depolama ve dağıtım sırasında uygulanması gereken bütün usuller, usul muayeneleri ve testlerle ilgili manajman görevi. Ayrıca bak "quality assurance"
quality control chart
(Nükleer Bilimler) kalite kontrol grafiği
quality costs
(Nükleer Bilimler) kalite maliyeti
quality deficiency report
(Askeri) kalite uygunsuzluk raporu
quality distance
(Askeri) kalite mesafesi
quality draft
(Bilgisayar) kalite taslak
quality engineering
(Nükleer Bilimler) kalitemMühendisliği
quality factors
(Politika, Siyaset) nitelik faktörleri
quality factors
(Nükleer Bilimler) kalite faktörleri
quality goods
(isim) kaliteli mal
quality goods
{i} kaliteli mal
quality improvement team
(Ticaret) kalite geliştirme takımı
quality landed
(Ticaret) malın yerindeki kalitesi
quality level
(Nükleer Bilimler) kalite seviyesi
quality loop
(Nükleer Bilimler) (quality spiral) kalite halkası
quality management
(Nükleer Bilimler) kalite yönetimi
quality mark
(Ticaret) kalite işareti
quality mark
(Tekstil) kalite simgesi
quality measure
(Nükleer Bilimler) kalite ölçümü
quality metric
nitelik olcevi
quality minded
(Ticaret) kalite bilincine sahip
quality normal
(Bilgisayar) normal kalite
quality of life
hayat standardı
quality of service
Hizmet Niteliği
quality plan
(Nükleer Bilimler) kalite planı
quality policy
(Nükleer Bilimler) kalite politikası
quality programme
(Nükleer Bilimler) kalite programı
quality requirement
(Ticaret) kalite gerekliliği
quality ring
(Ticaret) kalite halkası
quality sample
(Tekstil) kalite numunesi
quality scan
(Bilgisayar) kaliteli tarama
quality surveillance
(Askeri) kalite tetkiki
quality surveillance
(Nükleer Bilimler) kalite gözetimi
quality surveillance representative
(Askeri) kalite tetkik temsilcisi
quality system
(Nükleer Bilimler) kalite sistemi
quality system audit
(Nükleer Bilimler) kalite sistem isteği
quality system review
(Nükleer Bilimler) kalite sisteminin gözden geçirilmesi
quality test
evsaf deneyi
quality test
nitelik deneyi
quality test
kalite deneyi
quality verification
(Nükleer Bilimler) kalite doğrulaması
correlational quality
Korelasyon niteliği
acceptable quality level
(Askeri) asgari kalite seviyesi
acceptable quality level
onanır nitelik düzeyi
acceptable quality level
benimsenir nitelik düzeyi
adopt quality as a principle
kaliteyi ilke edinmek
average quality
orta nitelik
better quality
daha iyi kalite
better quality
(Bilgisayar) daha iyi
commercial quality
(Çevre) ticari kalite
environmental quality
(Çevre) çevresel kalite
environmental quality
(Çevre) çevre kalitesi
finest quality
en kaliteli
genuine product quality
orijinal ürün kalitesi
improve one's quality of life
yaşam kalitesini artırmak
improve the quality
kaliteyi yükseltmek
improve the quality
kalite yükseltmek
improve the quality
kaliteyi artırmak
improve the quality
kaliteyi arttırmak
improve the quality of life
yaşam kalitesini artırmak
inferior quality
adilik
internal quality
(Ticaret) iç kalite
keep up quality
kaliteden ödün vermemek
letter quality
baskı kalitesi
medium quality
(Ticaret) orta kalite
more quality
daha kaliteli
offer quality service
kaliteli hizmet sunmak
poetic quality
ozansılık
poor quality
(Ticaret) düşük kaliteli
poor quality oil
düşük kaliteli yağ
preserve the quality
kaliteyi korumak
printing quality
(Bilgisayar) baskı kalitesi
provide quality service
kaliteli hizmet sunmak
quality assurance
kalite güvence
quality assurance
nitelik sigortası
quality assurance
kalite kontrolü
quality assurance
nitelik sağlama
reduce one's quality
kalitesini düşürmek
reduce the quality
kaliteyi düşürmek
reduce the quality
kalite düşürmek
render quality service
kaliteli hizmet sunmak
same quality
aynı kalite
special quality
hasiyet
video quality
(Bilgisayar) görüntü kalitesi
visual quality
görsellik
welding quality
kaynak kalitesi
adverb of quality
niteleme belirteci
air quality
hava niteliği
air quality
tenek niteliği
certificate of quality
kalite belgesi
draft quality
Taslak Niteliği
high quality
yüksek kalite
high quality steel
yüksek nitelikli çelik
high-quality
yüksek kaliteli

Bu makineler, özellikle yüksek kaliteli işçilik ile ayırt edilir. - These machines are distinguished by particularly high-quality workmanship.

Bu şirket, yüksek kaliteli üretimi ile ünlüdür. - This company is famous for its high-quality production.

high-quality
yüksek nitelikli
letter quality
en kaliteli
letter quality printer
net baskılı yazıcı
lot quality
öbek niteliği
low quality
düşük kaliteli

Sen düşük kaliteli deri ceket satın aldın. - You bought a low quality leather jacket.

Tom hapishane tarafından temin edilen düşük kaliteli yiyecek yiyerek besleniyordu. - Tom was fed up with eating the low quality food provided by the prison.

maintaining quality
koruma kalitesi
near letter quality
mektup niteliğine yakın
print quality
baskı kalitesi
second quality
ikinci kalite
software quality program
yazılım kalite programı
software quality program function
yazılım kalite program fonksiyonu
top quality
en kaliteli
A quality
(Kalite Kontrol) a kalite

"A qualty conculting.".

Total Quality Management
(Ekonomi) Toplam kalite yönetimi
acceptable air quality
(Mühendislik) Bir mahalde içeride bulunanların önemli bir kısmı tarafından (%80) uygun olduğu ifade edilen iç hava kalitesi
acceptable quality level
kabul edilebilir kalite düzeyi
european foundation for quality management
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı
sound quality
ses kalitesi
to vary in quality
kalite çeşitlendirmek
vapor quality
Doygun buhar çözeltisindeki buhar miktarının yüzde cinsinden ifade biçimi

90% quality water vapor is fed to a bolier.

be quality
kaliteli olmak
İngilizce - İngilizce
Being of good worth, well made, fit for purpose

A very quality ball club; that was the Braves.

The degree to which a man-made object or system is free from bugs and flaws, as opposed to scope of functions or quantity of items
High social position. (See also the quality.)

Membership of this golf club is limited to those of quality and wealth.

In a two-phase liquid-vapor mixture, the ratio of the mass of vapor present to the total mass of the mixture
Level of excellence

Quality of life is usually determined by health, education, and income.

A property or attribute that differentiates a thing or person

Security, stability, and efficiency are good qualities of an operating system.

{n} nature relatively considered, property, efficacy, rank, birth, temper, disposition
The totality of features and characteristics of a product that bear on its ability to satisfy given needs
of high social status; "people of quality"; "a quality family"
That which makes, or helps to make, anything such as it is; anything belonging to a subject, or predicable of it; distinguishing property, characteristic, or attribute; peculiar power, capacity, or virtue; distinctive trait; as, the tones of a flute differ from those of a violin in quality; the great quality of a statesman
The quality of something is how good or bad it is. Everyone can greatly improve the quality of life Other services vary dramatically in quality. high quality paper and plywood
an essential and distinguishing attribute of something or someone; "the quality of mercy is not strained"--Shakespeare
You can describe a particular characteristic of a person or thing as a quality. a childlike quality. the pretentious quality of the poetry
The correspondence between a goal and its outcome -- between intent and result of action
Degree to which a product or service meets or exceeds a customer's requirements and expectations Simply, quality is generally "whatever the customer says it is " [also see Service]
Measure of the degree to which items fulfill their specifications or meet their expectations Generaly used in terms of acceptability of a system or product by a customer
An acquired trait; accomplishment; acquisition
of high social status; "people of quality"; "a quality family
Degree of excellence The quality of assessment evidence is characterized primarily by the authenticity of the tasks, the reliability of the sample of evidence, and the credibility of the evidence for the intended purposes
High social position
A term used to denote the degree of perfection of the steel sheet Often, for sheet products, relative quality refers to the degree of perfection of the surface, i e , the lack of scratches, absence of slivers, etc Quality can also refer to other attributes such as internal soundness, dimensional control, etc
{i} degree of excellence; characteristic, attribute; nature, character; excellence
Someone's qualities are the good characteristics that they have which are part of their nature. He wanted to introduce mature people with leadership qualities
The quality of the product for which a value is provided
Relates to the characteristics by which customers or stakeholders judge an organisation, product or service
consistent performance of a uniform product meeting the customer's needs for economy and function
The quality of the services delivered, explicitly reflecting users' experience of services
an essential and distinguishing attribute of something or someone; "the quality of mercy is not strained"--Shakespeare a degree or grade of excellence or worth; "the quality of students has risen"; "an executive of low caliber"
The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs
Special or temporary character; profession; occupation; assumed or asserted rank, part, or position
a subjective term for which each person has his or her own definition In technical usage, quality can have two meanings: 1) the characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs and 2) a product or service free of deficiencies
The degree to which a product meets the specifications
The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy a given need or requirement; also describes as "fitness for purpose" or value for money as perceived by the customer
The ability to consistently meet customer needs and expectations as well as regulatory requirements while developing full utilization of resources used in the process
Relates to the characteristics by which customers or stakeholders judge an organisation, product or service Assessment of quality involves use of information gathered from interested parties to identify differences between user's expectations and experiences
The characteristics of an item or process that indicate its conformance to designated parameters, and its degree of perceived customer acceptance or satisfaction Quality characteristics often include reliability, consistency and the ability to continue performance in stress or volume situations, but are critical only in relation to the value placed on them by the user or customer
The quality papers or the quality press are the more serious newspapers which give detailed accounts of world events, as well as reports on business, culture, and society. Even the quality papers agreed that it was a triumph. In philosophy, a property that applies to things taken singly, in contrast to a relation, which applies to things taken in pairs, triples, etc. The distinction drawn by Galileo and John Locke between primary and secondary qualities is motivated by the fact that modern science seems to reveal that unaided sensory perception gives false or incomplete information about the intrinsic qualities of physical objects. In this view, primary qualities, such as shape, quantity, and motion, are genuine properties of things that are describable by mathematics, whereas secondary qualities, such as odour, taste, sound, and colour, exist only in human consciousness
Something of quality is of a high standard. a college of quality In our work, quality is paramount
of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize carnations"; "quality paper"; "select peaches"
high social status; "a man of quality"
The condition of being of such and such a sort as distinguished from others; nature or character relatively considered, as of goods; character; sort; rank
{s} excellent, having superior characteristics, fine
In building science, quality is a three-legged stool of building design, integrity of building components and materials, and attention to detail during installation In a systems thinking approach to building, ALL THREE are required for quality And while the term quality control is used a lot more than the term quality assurance, the former is a largely reactive mechanism that, while important, means little without the latter Quality assurance means planning and design, critical to a systems approach to building See GREEN Guaranteed Resource and Energy Efficiency Now
A subjective term for which each person has his or her own definition In technical usage, quality can have two meanings: 1 the characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs 2 a product or service free of deficiencies
the sum of features and properties/characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated needs
(music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound); "the timbre of her soprano was rich and lovely"; "the muffled tones of the broken bell summoned them to meet"
The features of a product or service that are assessed on its ability to satisfy the stated or implied needs of the user, or consumer
The quality refers only to the ability to be able to locate the earthquake accurately A position in latitude and longitude is recorded for each earthquake and this is used by the Earthquake Locator to map the location Sometimes the location is difficult to pinpoint, hence the quality column Importantly, this value does not refer to the general quality of the other columns in the earthquake record Good and Fair qualities mean that the location is quite reliable, while a Poor quality can be rather uncertain Bad locations will generally not be reported Where no quality is given, the data has been obtained from an organisation other than USGS, usually a local organisation, and therefore the quality should be good
Superior birth or station; high rank; elevated character
a degree or grade of excellence or worth; "the quality of students has risen"; "an executive of low caliber"
a characteristic property that defines the apparent individual nature of something; "each town has a quality all its own"; "the radical character of our demands"
The totality of features and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy given needs Or in other words, the degree to which the product or service meets its requirements
The totality of features and characteristics of a product or service which bear on its ability to satisfy stated and implied needs
the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated or implied needs (ISO 8402 definition); the totality of characteristics that enable an entity to meet the needs of its customers and stakeholders
functional manager
quality assurance
A system in which the delivery of a service or the quality of a product is assessed, and compared with that required
quality circle
a group of employees which meets regularly to resolve problems and improve working methods; part of the kaizen system
quality control
A control, such as inspection or testing, introduced into an industrial or business process to ensure quality
quality magazine
A magazine designed to appeal to readers of superior education or culture
quality time
Time spent by working parents with their children, especially time given over to productive or creative attention
quality-adjusted life year
A unit of measurement, equivalent to one year of life in perfect health, that can be used to decide whether a medical procedure is worthwhile for an individual
quality-adjusted life years
plural form of quality-adjusted life year
Quality Engineer
A Quality Engineer is a professional who understands the principles of product and service quality evaluation and control
Quality Inn
international network of moderately-priced hotels
quality apartment
luxury apartment, apartment of high standards
quality assurance
All the planned and systematic activities implemented within the quality system, and demonstrated as needed, to provide adequate confidence that an entity will fulfill requirements for quality
quality assurance
an integrated system of activities involving planning, quality control, quality assessment, reporting and quality improvement to ensure that a product or service meets defined standards of quality with a stated level of confidence
quality assurance
Quality assurance or quality assessment is the activity that monitors the level of care being provided by physicians, medical institutions, or any health care vendor in order to ensure that health plan enrollees are receiving the best care possible The level of care is measured against preestablished standards, some of which are mandated by law Many QA programs feature systematic educational processes to identify and prevent discrepancies in care, and to attempt remedial actions when substandard care exists
quality assurance
Those planned and systematic actions necessary to provide sufficient confidence that a laboratory's product or service will satisfy given requirements for quality
quality assurance
Activities and programs intended to assure the quality of care in a defined medical setting Such programs include peer or utilization review components to identify and remedy deficiencies in quality The program must have a mechanism for assessing its effectiveness and may measure care against pre-established standards
quality assurance
(1) The process of evaluating overall project performance on a regular basis to provide confidence that the project will satisfy the relevant quality standards (2) The organizational unit that is assigned responsibility for quality assurance
quality assurance
– Activities and programs intended to assure the quality of care in a defined medical setting Such programs include peer or utilization review components to identify and remedy deficiencies in quality The program must have a mechanism for assessing its effectiveness and may measure care against pre-established standards
quality assurance
Activities involving a review of quality of services and the taking of any corrective actions to remove any deficiencies (H)
quality assurance
(QA) A system which provides confidence that the service will fulfil users' expectations
quality assurance
An interactive management process designed to objectively ensure the appropriateness and effectiveness of patient care It includes identifying deficiencies, implementing corrective action(s) to improve performance, and monitoring the corrective actions to ensure that quality of care has been enhanced In the broadest sense, this ongoing process should involve the medical and professional staff, the administration, and the governing body of the health care facility
quality assurance
All those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirements for quality
quality assurance
Planned or systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirements for quality
quality assurance
(Ticaret) The set of activities that specifies acceptable material and process parameters and measures actual performance in meeting defined quality standards. When used in reference to a department- quality assurance (QA) or quality control (QC)- it often indicates that responsibility for meeting quality standards has been delegated to that department, and is not an assumed function of other company operations
quality assurance
A formal methodology designed to assess the quality of services provided Quality assurance includes formal review of care, problem identification, corrective actions to remedy any deficiencies and evaluation of actions taken
quality assurance
The result of quality control processes to provide security to the end-user that product is wholesome, meets high quality standards and is safe for consumption
quality assurance
a system of inspections, and/or tests instituted at various stages in a manufacturing or printing process to ensure that the end product will meet predetermined standards
quality assurance
A system of protocols and procedures (such as sampling at the right place and (or) time using the correct equipment and techniques) implemented to meet expected standards of quality needed to fulfill study objectives and control unmeasurable components of a study
quality assurance
Teaching Quality Assessment (TQA) The UK government has a central agency, the Quality Assurance Agency, which monitors all universities for quality of provision   They look at the following areas: - Curriculum design - Teaching, learning and assessment - Student progression and achievement - Student support - Learning resources - Quality management and enhancement The QAA carries out Academic Reviews on a rolling basis of individual subject areas eg History, Political Science, Computer Science etc The findings of these assessments can be found at www qaa ac uk/ Click "Review Reports"   Not all departments will have been assessed and some may be out of date   The system is also under change and, as with league tables, there is controversy about the value of such assessments
quality assurance
This ensures a consistent approach to monitoring and maintaining the quality of performance - for example, international quality standards such as ISO 9000 With competence-based vocational qualifications, quality assurance is dependent largely upon the internal and external verification process
quality assurance
The set of activities that specifies acceptable material and process parameters and measures actual performance in meeting defined quality standards When used in reference to a department- quality assurance (QA) or quality control (QC)- it often indicates that responsibility for meeting quality standards has been delegated to that department, and is not an assumed function of other company operations
quality assurance
Quality assurance is the planned and systematic activities implemented within the quality system and demonstrated as needed to provide adequate confidence that an entity will fulfill requirements for quality (Source: ANSI/ISO/ASQ A8402-1994 Quality Management and Quality Assurance--Vocabulary) For projects, on going quality audits
quality assurance
The process of evaluating overall project performance on a regular basis to provide confidence that the project will satisfy the relevant quality standards The organizational unit that is assigned responsibility for quality assurance
quality assurance
checking the quality of the product before it hits the market
quality assurance
Also referred to as quality control; the monitoring of systems and processes to ensure that the quality of work is within defined tolerances
quality assurance
the practice of checking the quality of goods or services that a company sells, so that the standard continues to be good
quality assurance
"The totality of the arrangements by which an organization discharges its responsibility for the quality of the teaching it offers, satisfying itself that the mechanisms for quality control are effective and promote improvement " (See Inglis, Ling, & Joosten (1999) pp 161, 200 and Moore & Kearsley (1996) 182-184)
quality assurance
The organizational structure, the processes and procedures necessary to ensure that the overall intentions and direction of an organization as regards quality are met and that the quality of the product or service is assured
quality assurance
Program that is intended, by its actions, to guarantee a standard level of quality
quality at the source
(Ticaret) A system that certifies the acceptability of a vendor's goods or services by audits or demonstration of conformance to the required process, and eliminates the need for incoming inspection by the customer
quality category
rank of army recruits according to their abilities and level of suitability to various roles
quality circle
A quality circle is a small group of workers and managers who meet to solve problems and improve the quality of the organization's products or services. Riddick's first move was to form a quality circle. A group of employees who perform similar duties and meet at periodic intervals, often with management, to discuss work-related issues and to offer suggestions and ideas for improvements, as in production methods or quality control
quality circles
management technique which divides workers into groups that share problems and try to find solutions
quality control
Monitoring of systems and processes to ensure that quality of work is within defined tolerances
quality control
Quality control is the management concept where higher quality, lower cost, and more rapid development are keys for improving the quality-cost characteristics of products, processes, and services Just designing to meet specifications is not sufficient Quality losses begin to accumulate whenever a product parameter deviates from its normal or optimal value and it is recognized that quality must be designed into products and processes (Blanchard and Fabrycky, 1990) Back To The Story
quality control
A system for programming and co-ordinating the efforts of the various groups in an organisation to maintain or improve quality, at an economic level which allows for customer satisfaction
quality control
maintenance of standards of quality of manufactured goods
quality control
Constant or periodic inspection at every stage in the manufacturer of a product from raw materials to finished product, in order to ensure that the standards of quality set by the manufacturer, by law, or by customer demand, are being met
quality control
In an organization that produces goods or provides services, quality control is the activity of checking that the goods or services are of an acceptable standard. the practice of checking goods as they are produced to be sure that their quality is good enough controller
quality control
A system by which a desired standard of quality in a product or process is maintained Quality control usually requires feeding back information about measured defects to further improvements of the process
quality control
The measurement of the outputs of a process to ensure that they meet a required standard In critical processes all outputs are tested for compliance In non-critical processes, a sample is normally tested and action is only taken if the sample fails the required standard
quality control
System of control meant to guarantee, by periodic inspections, that a certain amount of quality is being maintained during the production of the product in question Materials, procedures, tools, etc , as well as the product itself are inspected
quality control
A form of inspection involving sampling of parts in a mathematical manner to determine whether or not the entire production run is acceptable, a specified number of defective parts being permissible
quality control
Internal activities or activities according to externally established standards used to monitor the quality of analytical data and to ensure that it satisfies specified criteria
quality control
(1) The process of monitoring specific project results to determine if they comply with relevant quality standards and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance (2) The organizational unit that is assigned responsibility for quality control
quality control
A term denoting the functions or collection of duties that must be performed in order to carry out a company's quality objective
quality control
A series of inspections and measurements that determine whether quality standards are being met
quality control
A management function whereby control of the quality of (a) raw materials, assemblies, produced materiel, and components, (b) services related to production, and (c) management, production, and inspection processes is exercised for the purpose of preventing undetected production of defective materiel or the rendering of faulty services (188)
quality control
the procedures put into place to continuously assess the performance of a program and if it is meeting the goals and objectives, as specified   
quality control
policies and procedures designed to maintain optimal levels of quality, accuracy and efficiency in the origination, production, selling and servicing of mortgage loans
quality control
Techniques ensuring that high quality is maintained through varios stages of a process For example, quality comtrol during image capture might include comparing the scanned image to the original and then adjusting colors
quality control
The overall system of technical activities whose purpose is to measure and control the quality of a product or service so that it meets the needs of its users The aim is to provide quality that is satisfactory, adequate, dependable, and economical
quality control
The operational techniques and activities that are used to fulfill requirements for quality
quality control
Assuring that the quality of a product does not get out of hand and add to the cost of its manufacture or design
quality control
Operational techniques and the activities used to fulfill the requirements of quality
quality control
test of the production line so as to verify the normality of the products
quality control
A system of activities (such as collection of blank or replicate samples) whose purpose is to control the quality of environmental data by generating a set of data that will be used to estimate the magnitude of the bias and variability that result from the procedures used to obtain the data
quality control
Techniques ensuring that high quality is maintained through various stages of a process For example, quality control during image capture might include comparing the scanned image to the original and then adjusting colors or tonal values, or checking for artifacts
quality control
Actions routinely taken to maintain a specified level of quality of acquired
quality control
Quality control is operational techniques and activities that are used to fulfill requirements for quality It involves techniques that monitor a process and eliminate causes of unsatisfactory performance at all stages of the quality loop (Source: ANSI/ISO/ASQ A8402-1994 Quality Management and Quality Assurance--Vocabulary) A managerial process which consists of the following steps: (1) evaluate actual quality performance, (2) compare actual performance to quality goals, (3) take action on the difference The process of measuring quality performance, comparing it with the standard, and acting on the difference The operational techniques and the activities used to fulfill requirements of quality
quality control
Inspection, analysis and action required to ensure quality of output
quality costs
(Ticaret) The quality life cycle costs identified with conformance and customer satisfaction, usually categorized as prevention (training and predictive process controls), appraisal (inspection and testing), internal failure (rework, scrap, downtime) and external failure (customer returns processing, warranty charges, replacements)
quality flat
luxury apartment, apartment of high standards
quality function deployment
(Ticaret) (QFD) An overall methodology that begins in the design process and attempts to map the customer-defined expectation and definition of quality into the processes and parameters that will fulfill them. It integrates customer interview and market research techniques with internal cross-functional evaluations of the requirements
quality goods
{i} goods of very high quality, fine goods
quality management system
a system of clearly defined organisational structures, processes, responsibilities and resources used to assure quality
quality management system
A formalized system that documents the structure, responsibilities and procedures required to achieve effective quality management
quality management system
The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for an organisation or location
quality of life
your personal satisfaction (or dissatisfaction) with the cultural or intellectual conditions under which you live (as distinct from material comfort); "the new art museum is expected to improve the quality of life
quality of life
places a dollar value on the pain, suffering, and lost quality of life that victims and their families experience due to a death or injury
quality of life
The individual's overall appraisal of their situation and subjective sense of well-being
quality of life
A subjective concept by which one defines the degree of life satisfaction It is based in the many dimensions of life experience and personal values Critical factors include independence, social support, activity, control, and health Common dimensions identified by Americans include physical and material well-being; relationships with other people; participation in social, community, and civic activities; personal development and fulfillment; and recreation
quality of life
The level of wellbeing of life style and the physical conditions in which people live
quality of life
value assigned to duration of life as modified by the impairments, functional status and social opportunities that are influenced by disease, injury, treatment or social and political policy
quality of life
A variety of elements in a student's life including predictability, environmental stability, level of social belonging, empowerment and control, well-being and satisfaction
quality of life
an individual’s perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person’s physical health, psychological state, level of independence, social relationships, and their relationships to salient features of their environment (WHOQOL)
quality of life
A variety of elements in a student's life including predictability, environmental stability, level of social belonging, empowerment and control, well being and satisfaction
quality of life
Those aspects of the economic, social and physical environment that make a community a desirable place in which to live or do business   Quality of life factors include those such as climate and natural features, access to schools, housing, employment opportunities, medical facilities, cultural and recreational amenities, and public services
quality of life
the effect of a domotic environment on the daily life of the user, including sociological and psychological factors such as integrity, the feeling of independence, privacy, control, safety and security, etc
quality of life
The extent to which an individual perceives himself or herself able to function physically, psychologically and socially
quality of life
The degree to which intellectual, spiritual, economical, social and health pursuits are achieved and maintained
quality of life
The degree to which a person is able to maximize his or her physical, psychological, vocational, and social functioning; an important indicator of recovery from or adjustment to chronic illness
quality of life
A construct that "connotes an overall sense of well-being when applied to an individual" and a "supportive environment when applied to a community" (Moriarty, 1996) While some dimensions of quality of life can be quantified using indicators that research has shown to be related to determinants of health and community-well being, other valid dimensions of QOL include the perceptions of community residents about aspects of their neighborhoods and communities that either enhance or diminish their quality of life This is a category of data recommended for collection within the Community Health Status Assessment
quality of life
conditions in which one lives, standard of living; degree of basic enjoyment or fulfillment in life
quality of life
Used in the context of a medical condition, quality of life refers to the overall status of a combination of factors: a person's health, symptoms, and level of physical and social functioning If an illness and its treatment have a negative impact on a person's sense of well-being and ability to perform daily activities, then quality of life may be poor
quality of life
A subjective measure of acceptability of pain and suffering
quality of life
relates to the general ability to enjoy life
quality of life
The level of enjoyment and fulfillment derived by humans from the life they live within their local economic, cultural, social, and environmental conditions The Jacksonville Community Council defines quality of life as the "feeling of wellbeing, fulfillment, or satisfaction resulting from factors in the external environments " Quality of life, in this sense, is most directly measured using subjective indicators However, objective indicators are often used to track the external conditions which affect quality of life
quality of product
grade of excellence of a product
quality of service (QoS) level
(Ticaret) A network or system agreement that specifies uptime, response time, acceptable error rates and other conditions for a given service and designated user base
quality of sound
clarity of sound
quality paper
{i} paper of very high quality, fine paper, superior paper
quality point
Numerical value assigned to each letter grade from "A" to "F," when given as the final grade in a course; provides a basis for quantitative
quality point
Numerical value assigned to each letter grade when given as the final grade in a course, which provides a basis for determination of a grade point average At LSU in Shreveport "A" = 4, "B" = 3, "C" = 2, "D" = 1, and "F" = 0 In a 3-credit-hour course, a "B," or 3, is multiplied by 3; a "C," or 2, is multiplied by 3; etc
quality point
The numerical value assigned to a letter grade per credit hour is known as a quality point A = 4 quality points per credit hour, A- = 3 67, B+ = 3 33, B = 3 00, B- = 2 67, etc
quality point
a numerical value assigned each of the letter grades A through F The grade of A is valued at four quality points for each semester hour of credit in the course B is three points per hour, C is two, and D is one A grade of F has a quality point value of zero The letters NC also represent a quality point of zero A through F values are used in calculating a student's "grade point average" and academic standing
quality policy
6, The overall intentions and direction of an organization regarding quality, as formally expressed by top management
quality policy
An organization's general statement of its beliefs about quality, how quality will come about and what is expected to result
quality policy
The overall intentions and direction of an organization as regards quality as formally expressed by top management
quality policy
The overall intentions and direction of an organization with respect to quality, as established by management with executive responsibility [From §820 3(u)]
quality printer
printer that prints clearly and sharply
quality real estate
real estate that is of high standards, luxury real estate
quality time
approval If people spend quality time together, they spend a period of time relaxing or doing things that they both enjoy, and not worrying about work or other responsibilities. Time during which one focuses on or dedicates oneself to a person or activity: "When you decide to turn on the TV, you decide... not to spend quality time with your family" (Steve Tschirhart). the time that you spend giving someone your full attention, especially time that you spend with your children when you are not busy
quality time
little but quality-filled time that is left to a working or busy parent to dedicate to his children
draft-quality
Describing printed material that is good enough for preliminary use but not good enough to be sent out. Now somewhat obsolete due to advances in printer technology; at one time many printers offered a choice between fast draft-quality and better appearing letter-quality
letter-quality
Good enough to be sent as a letter, a term used to describe the niceness of a printed text. Now somewhat obsolete due to advances in printer technology, a legacy of a time many printers offered a choice of faster draft-quality and a better appearing letter-quality
surface quality
a numerical description of the flatness or roughness of a surface, especially an optical or machined surface
the Quality
Alternative capitalization of the quality. (the Upper Class)
the quality
The upper class, the high society, the gentry; the people of quality

Yet they did not pretend to be members of ‘the quality’, the people of fashion, the cosmopolitan beau monde or the ton, although they were not above harping on their exalted acquaintances among the nobility or the antiquity of their lineage when they saw fit.

total quality management
A strategic approach to management aimed at embedding awareness of quality in all organizational processes
voice quality
phonation
perceived quality
Consumer's opinion of a product's (or a brand's) ability to fulfill his or her expectations
vapor quality
Steam Engines use water vapor to drive pistons which effects work through movement. The quality of steam can be quantitatively described. Vapor quality is a quantitative description of the usefulness of a vapor to do work
Quality Assurance
qa
qualities
Characteristics of a movement
qualities
An element of movement referring to speed, force, time, and flow
qualities
characteristic elements that make things what they are; attributes deemed desirable, such as the leadership qualities of integrity, job knowledge, and people-building skills
qualities
A way of grouping signs (and planets and houses) which share certain themes Astrology theorizes three qualities: cardinal, fixed and mutable Qualities are also called triplicities
quality

  Heceleme

  qua·li·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  kwälıti

  Telaffuz

  /ˈkwälətē/ /ˈkwɑːlətiː/

  Etimoloji

  () From Middle English, from Old French qualité, from Latin qualitatem, accusative of qualitas, from qualis (“of what kind”), from Proto-Indo-European pronominal base *kwo- (“who, how”). Cicero coined qualitas as a calque to translate the Ancient Greek word ποιότης (poiotes, “quality”), coined by Plato from ποῖος (poios, “of what nature, of what kind”).

  Ortak Eşdizimliler

  quality assurance

  Videolar

  ... What’s happening here is a shift in childbearing desires and action from quantity to quality ...
  ... the quality of public education in this country? ...