algı

listen to the pronunciation of algı
Türkçe - İngilizce
sense

She has a keen business sense. - Onun keskin bir iş algısı var.

Sharks can sense blood. - Köpekbalıkları kanı algılayabilir.

perception

I'm afraid my depth perception is very poor. - Korkarım benim derinlik algım çok zayıf.

Politics is the art of perception. - Politika bir algılama sanatıdır.

perception idrak
impression
purchase, buying
sensation
the power of understanding
feeling
apprehension
percept

Tom is a very perceptive man. - Tom algıları çok güçlü bir adamdır.

I'm afraid my depth perception is very poor. - Korkarım benim derinlik algım çok zayıf.

percipience
algı merkezi
sensorium
duyu ötesi algı
(Pisikoloji, Ruhbilim) extrasensory perception
sosyal algı
social perception
öz algı
(Tıp) self perception
algılar
perceptions

I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life. - Yaşamımda dizginleri ele almam için bu gereksiz algılardan kurtulmam lazım.

algılar
detects
beden algı bozukluğu
body dysmorphia
beden algı bozukluğu
body dysmorphic disorder
beden algı bozukluğu
dysmorphic syndrome
beden algı bozukluğu
dysmorphophobia
büyük deniz algı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: fukusgiller,tulumlu alklar) [syn.: büyük deniz algı, varek] kelp
esmer deniz algı
fucus
modal algı
(Pisikoloji, Ruhbilim) modal perception
soyut algı
abstract perception
tercihli algı
(Pisikoloji, Ruhbilim) preferential perception
Türkçe - Türkçe
Vergi
Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık
Kazanç, alacak
Rüşvet
Bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak
Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak
idrak
ALGI
(Osmanlı Dönemi) (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur
algı yönetimi
Goffman'ın, kitle toplumun-daki bireylerin toplumsal veya ekonomik güce sahip patronlarının, arkadaşlarının, öğrencilerinin, vb. gözünde kabul edilebilir bir imaj yaratmak için giriştiği bilinçli veya bilinçsiz çabalar için kullandığı bir terim
algı bıçağı
Haşhaş kozasını çizmeye yarayan alet
tam algı
Bir tasarın veya algı içeriğinin bilinçli olarak kavranması
algı