acımak

listen to the pronunciation of acımak
Türkçe - İngilizce
hurt
have mercy
ache
pity
relent
smart
be sorry for
(for butter, oil) to become bitter, turn rancid
to pity, feel compassion for
rue
sympathize
to hurt, to smart, to sting, to ache; to be/feel sorry for sb, to have/take pity on sb; to relent, to show mercy
pity smb
feel for smb
ache; feel sorry for
have compassion
to hurt, give pain, feel sore, ache
to be unable to give up (something); to feel sorrow for (the loss or waste of something), regret
commiserate
feel pity for
feel sorry for
take a pity on
clemency
pity somebody
feel sorry for somebody
take pity on
have pity on
bleed
feel sorry
sting
have a pity on
feel for
{f} deplore
urticate
{f} bite
acı
{s} bitter

The discussions were long and sometimes bitter. - Tartışmalar uzun ve bazen acıydı.

She shed bitter tears. - O acı gözyaşları döktü.

acı
{s} hot

Tom put too much hot sauce on his pizza. - Tom pizzasına çok fazla acı sos koydu.

I want to eat something that's not hot and spicy. - Acı ve baharatlı olmayan bir şey yemek istiyorum.

acı
{i} pain

I cannot bear this pain. - Bu acıya dayanamıyorum.

His face is distorted by pain. - Onun yüzü acıdan şekil değiştirmişti.

acı
{i} ache

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

acı
{i} hurt

The soap hurt my eyes. - Sabun gözlerimi acıttı.

Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists! - Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç!

acı
sting

Whose sting is more painful: a bee's or a wasp's? - Hangisinin sokması daha acılıdır: Bir arının mı yoksa bir yaban arısının mı?

A bee sting can be very painful. - Arı sokması çok acı verici olabilir.

acı
distress

That is a distressing story. - Bu acıklı bir hikaye.

acıma
{i} feeling
acı
{s} sad

The movie was so sad that everybody cried. - Film öyle acıklı idi ki herkes ağladı.

We are faced with a very sad situation. - Çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız.

acı
sorrow

His heart is filled with sorrow. - Onun kalbi acıyla doludur.

All sorrows should be tolerable, even if they are great. - Büyük olsalar bile, bütün acılar dayanılabilir olmalı.

acı
incisive
acı
acrimonious
acı
peppery
acı
severe

He used to suffer from severe nasal congestion. - O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti.

Tom was in severe pain. - Tom şiddetli acı içindeydi.

acı
harsh

I think Tom is harsh. - Tom'un acımasız olduğunu düşünüyorum.

Teenagers must adapt to today's harsh realities. - Gençler bugünün acımasız gerçeklerine uymalılar.

acı
grief

War doesn't bring on peace; on the contrary, it brings pains and grief on both sides. - Savaş, barış getirmez. Tam tersine, o acı ve keder getirir.

Everybody deals with grief differently. - Herkes acıyla farklı şekilde baş eder.

acı
suffering

Why is life so full of suffering? - Hayat niçin o kadar acı dolu?

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

acı
sardonic
acı
{i} worry

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
{s} acrid
acı
sorry

Tom said he felt sorry for Mary. - Tom Mary'ye acıdığını söyledi.

I'm sorry for all the pain I caused you. - Sana verdiğim tüm acı için üzgünüm.

acı
{s} lamentable
acıma
compassion

Tom's lack of compassion surprised Mary. - Tom'un acımasız olması Mary'yi şaşırttı.

acıma
pity

I don't have any pity for such a fool. - Böylesine bir aptal için hiç acımam yok.

Tom's face was full of pity. - Tom'un yüzü acıma doluydu.

acı
sorrowful
acı
severest
acı
sharp

He felt a sharp pain. - O, keskin bir acı hissetti.

She felt a sharp pain in the chest. - Göğsünde keskin bir acı hissetti.

acı
bite

Tom had to bite the bullet. - Tom acıya göğüs germek zorunda kaldı.

The tetanus shot hurt more than the dog bite. - Tetanoz aşısı köpek ısırmasından daha çok acıttı.

acı
gripes
acı
mercy

You just have to have mercy on my poor wife. - Sadece zavallı karıma acımalısın.

There is no mercy here, Pinocchio. I have spared you. Harlequin must burn in your place. I am hungry and my dinner must be cooked. - Burada merhamet yok, Pinokyo. Senin canını bağışlıyorum. Harlequin senin yerine yanmalı. Ben acıktım ve akşam yemeğim pişirilmeli.

acı
inflict

A sadist likes inflicting pain; a masochist, receiving it. - Bir sadist acı vermekten; bir mazoşist onu almaktan hoşlanır.

acı
cruel

It was an extremely cruel war. - Bu son derece acımasız bir savaştı.

He was very hurt by her cruel words. - Onun acımasız sözleriyle çok yaralandı.

acı
agony

He lay in agony until the doctor arrived. - Doktor gelinceye kadar acı içinde yattı.

The soldier lay in agony on the bed. - Asker yatakta acı içinde uzanıyordu.

acı
severly
acı
tart
acı
rank
acı
bitting
acıma
charity
acıma
smart
acıma
suffering
acı
brackish
acı
trenchant
acı
poignancy
acı
heartbreak
acı
cutting

Never rub your eyes after cutting a hot pepper. - Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma.

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
nippy
acı
acid
acı
gnawing
acı
agitation
acı
heartache
acı
anguish

Sami's family waited in anguish. - Sami'nin ailesi acı içinde bekliyordu.

He hid his anguish with a smile. - O bir tebessümle acısını sakladı.

acı
piercing
acı
feel for

I really feel for you. - Gerçekten sana acıyorum.

acı
poignant
acı
commiserate with
acı
astringent
acı
deplore
acıma
ruth

Among the manufacturers of so-called consumer electronics, there exists ruthless cut-throat competition. - Tüketici elektroniği denen üreticiler arasında acımasız bir rekabet vardır.

The gang is lead by a ruthless criminal called Tom. - Çete, Tom adında acımasız bir suçlu tarafından yönetiliyor.

acıma
{i} sympathy
acıma
clemency
acıma
mercy

You just have to have mercy on my poor wife. - Sadece zavallı karıma acımalısın.

Acı
bittering
acı
grievous
acı
very warm; bitter
acı
a pain
acı
suffer of
acı
the sting
acı
splitting
acı
bitterness, sharpness
acı
grief, sorrow (at someone's death): Allah bu acıyı unutturmasın! May God spare you more grief!
acı
scathing

The army were scathingly beaten. - Ordu acımasızca yenildi.

acı
pang

Tom felt the pangs of hunger. - Tom açlığın acısını hissetti.

acı
misery

Tom shot the injured horse to put it out of its misery. - Tom acısına son vermek için yaralı atı vurdu.

Her misery was only for show. - Onun acısı yalnızca gösteriş içindi.

acı
pain; ache
acı
pain, ache
acı
mental pain, anguish, suffering, sorrow
acı
affliction
acı
shrill
acı
biting; painful
acı
tragic

It was a tragic accident. - Bu acıklı bir kazaydı.

acı
(biber) hot; (kahve, bira vb.) bitter; (yağ) rancid; (koku/tat) acrid, sharp, biting, pungent; (söz) hurtful, cutting, tart, harsh, caustic, pungent, biting; (bağırış) sharp, shrill, piercing;(üzücü) grievous, poignant, tragic, pitiful; pain, ache, pang
acı
acerb
acı
{s} vitriolic
acı
twinge
acı
{s} pungent
acı
vitriol
acı
{s} keen
acı
nipping
acı
{s} biting
acı
wry
acı
{s} painful

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

He was painfully thin. - O, acı verecek şekilde zayıftı.

acı
smart
acıma
pity, compassion
acıma
commiseration
acıma
ache, aching, painfulness
acıma
pathos
acıma
pity, mercy, compassion, clemency " merhamet; commiseration
acıma
aching
bacağı acımak
shin oneself
canı acımak
to feel pain
İngilizce - İngilizce

acımak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ACI
adjacent channel interference
Türkçe - Türkçe
Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek
Merhamet etmek
Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek: "Yarını ne olacak dünyamızın / Biz yaşımızı başımızı aldık / Allah çocuklarımıza acısın."- C. S. Tarancı
Acılı, ağrılı olmak: "Şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı, canı acıyordu."- S. F. Abasıyanık
Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak
Başkasının acısına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak
Başkasının acısına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak: "Bu boş localar, boş sandalyeler karşısında yorulan sanatkârlara acıyordum."- M. Ş. Esendal
Acılı, ağrılı olmak
acı
Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
acıma
Acımak işi
acıma
Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar
Acı
BiBERLi
Acı
çorak
Acı
(Osmanlı Dönemi) MÜRR
Acı
ıstırap
acı
Tadı bu nitelikte olan
acı
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
acı
Bir etki sonucu vücutta duyulan ağrı, sancı: "Belli bir yerinde kırık çıkık acısı yoktu."- M. Yesarî
acı
Koyu (renk): "Sıcak iklimlerde bu mevsim, tek renktedir, sadece acı yeşildir."- R. H. Karay
acı
Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç: "Acı söz insanı dininden çıkarır."- Atasözü. Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem: "İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir."- Y. Z. Ortaç
acı
Tadı bu nitelikte olan: "Acı kahvesini yudumluyordu."- T. Buğra
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap: "Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi."- P. Safa
acı
Koyu (renk)
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap
acı
Ağrı, sancı
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli
acıma
Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet
İngilizce - Türkçe

acımak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ACI
(Askeri) çağrı engeli tahsisi (assign call inhibit)
acımak