way

listen to the pronunciation of way
Englisch - Türkisch
gidişat
yön

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

Japonya ve Çin, pek çok yönden birbirinden farklıdır. - Japan and China differ from each other in many ways.

yöntem

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

Biz senin yönteminin dışında kalacağız. - We'll stay out of your way.

usul

Biz onu usulüne göre yapıyoruz. - We're doing it the right way.

Yulaf ezmesini yiyebileceğim tek usul bol şekerlidir. - The only way I can eat oatmeal is with a lot of sugar.

taraf

Bizim tarafa yolun düşerse, bize uğramayı unutma. - Be sure to drop in on us if you come our way.

Tom'un, kendisiyle konuşulduğunda başka bir tarafa bakma huyu vardı. - Tom had a propensity for looking the other way when spoken to.

tarz

Kısa sürede yaşam tarzına alıştı. - She soon adjusted to his way of life.

Onu benim düşünce tarzıma ikna edebildim. - I managed to bring him around to my way of thinking.

yol

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular. - As they didn't know the way, they soon got lost.

ilerleme

Rusçamın hâlâ iyi olmadığını biliyorum fakat kaydettiğim ilerlemeden oldukça mutluyum. - I know my Russian still has a long way to go, but I’m pretty happy with the progress I’ve made.

Üniversiteye yavaş yavaş ilerleme katettim. - I worked my way through college.

{i} davranış tarzı

Onların ona davranış tarzı hakkında söylendi. - He grumbled about the way they treated him.

Tom'un son zamanlardaki davranış tarzı hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the way Tom has been behaving lately?

{i} yol: on the way to Bolu Bolu yolu üzerinde
{i} mesafe

İstasyon az bir mesafede. - The station is a little way off.

O zamandan beri büyük mesafe kaydettik. - We've come a long way since then.

para temini
husus
uzak mesafede
uzakta

Tom buradan uzakta yaşamaktadır. - Tom lives a long way from here.

Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm. - I went all the way to see her only to find her away from home.

sayak
itiyat
{i} iş alanı
{i} davranış

Tom Mary'nin davranış şeklini onaylamıyor. - Tom doesn't approve of the way Mary's been behaving.

Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı. - Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving.

{i} yapılış şekli
{i} gelenek

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

{i} durum

Köylülerin durumu birçok yönden on yıl öncesine göre daha iyi. - The situation of the villagers is better than ten years ago in many ways.

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

{i} bakım

Kız kardeşim ve ben her bakımdan farklıyız. - My sister and I are different in every way.

Bir bakıma, Susie anneme benziyor. - In a way, Susie seems like my mother.

{i} yön, yan, taraf: Let's go that way. O tarafa gidelim
Epey, oldukça

1. We first met way back in the 70's. 2. I think she is way too cool.

{i} civar

Yolumu nehir civarında kaybettim. - It was near the river that I lost my way.

Saat dokuz civarında ben tekrar yolumda olacağım. - Around nine o'clock I'll be on my way back again.

cihet
{i} tarz, biçim, şekil: in a polite
ileri gitme
tarik
gemi kızağı
halet
ways and means mali tedbirler
adet
uygunsuz
bir yol
yoldan
yolsuz
çığır
fason
makam
way out
çıkış yolu

Sonunda kafa karıştırıcı labirentin çıkış yolumu buldum. - I finally found my way out of the confusing maze.

Çocuk labirentten çıkış yolunu bulamadı. - The boy could not find his way out of the maze.

way behind
çok arkada
way of thinking
düşünüş
way too hard
umulandan çok zor
way of life
yaşam tarzı

Kısa sürede yaşam tarzına alıştı. - She soon adjusted to his way of life.

Bu Amerikan yaşam tarzıdır. - This is the American way of life.

way of thinking
düşünce biçimi
way out
çıkış

Bu sorundan bir çıkış yolu bulmam gerek. - I need to find a way out of this problem.

Sonunda kafa karıştırıcı labirentin çıkış yolumu buldum. - I finally found my way out of the confusing maze.

way back
Çok eskiden, uzun zaman önce
way before
Çok önce, epey önce, uzun zaman önce
way bread
yol ekmek
way cool
yol cool
way down
şekilde aşağı
way for
yol
way home
evin yolu
way leave
geçiş hakkı
way of
yol

Sibirya yoluyla Avrupa'ya gitti. - He went Europe by way of Siberia.

Sibirya yoluyla Avrupa'ya uçtu. - She flew to Europe by way of Siberia.

way of life
Yaşam tarzı, hayat tarzı
way of the cross
yolu çapraz
way off
Hedeflenen noktadan uzakta
way out
Aşırı bir uçta bulunan; çok eksantrik, çok garip
way port
ara liman
way the founder
kurucunun yolu
way things are
yol şeyler
way through
durmanın yasak olduğu otoyol
way to go
tebrikler,guzek iş,sonuna kadar
way to go
yol gitmek
way too many
Çok fazla, oldukça fazla
way too many
Haddinden fazla sayıda
way too much
Haddinden fazla miktarda
way too much
çok fazla
way up
yol kadar
way-out
alışılmışın dışındaki
way above
(deyim) cok ustunde
way ahead
(deyim) cok onde
way back
dönüş

Dün gece otele dönüş yolumu bulmada sıkıntı yaşadım. - I had trouble finding my way back to my hotel last night.

Ben eve dönüş için yolumdayım. - I'm on my way back home.

way back
dönüş yolu

Kabine geri dönüş yolunu biliyor musun? - Do you know the way back to the cabin?

Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın. - You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone.

way behind
(deyim) cok arkada
way below
(deyim) cok altinda
way bill
(Askeri) HAMULE SENEDİ: Devlet konşimentosunun (government bill of landing) 3 ve 4 ncü nüshaları
way in
giriş, girilecek yol
way of living
yaşam tarzı
way of thinking
düşünce tarzı
way out
{k} (deyim) uzgun, ileri
way point
(Askeri) ARA NOKTA: Hava harekatında uçakların yönlendirilebileceği bir veya bir dizi nokta
way station
d.y. ara istasyon
way station
ara istasyon
way station
(Askeri) ARAYA GİRMİŞ İSTASYON: Başka telgraf ve telemprimör istasyonları arasında bir hatta seri halde bağlanmış telgraf veya telemprimör
way train
her istasyonda duran tren
the way
yapılış şekli
give way
yol vermek
in a way
(deyim) bir bakima
in the way of
açısından
way of life
yaşam biçimi
by the way
hatırımda iken
by the way
bu arada

Bu arada, keman çalar mısın? - By the way, do you play the violin?

Bu arada, Mary'nin işinden ayrıldığını duydun mu? - By the way, did you hear that Mary quit her job?

the way
yöntem

Güneş enerjisi geleceğin yöntemidir. - Solar power is the way of the future.

Bunu yapmamız gereken yöntemin bu olmadığını biliyorsun. - You know this isn't the way we should be doing this.

way out
değişik
go back a long way
Dostluğu eskilere dayanmak

We go back a long way, and she's always kept in touch , always been there for me.

put it another way
Başka bir şekilde ifade etmek
take something the wrong way
(Ev ile ilgili) Birşeyi yanlış anlamak
take the coward's way out
(Ev ile ilgili) İntihar etmek
two-way street
Çift yönlü yol/cadde
Have it your way
Nasıl istersen öyle yap!
all the way
her şekilde
be under way
hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak
by the way
(deyim) sirasi gelmisken,aklima gelmisken soyleyeyim
by the way
sırası gelmişken

Sırası gelmişken, nerelisiniz? - By the way, where are you from?

Sırası gelmişken, Mike, evine nasıl gideceğimi lütfen bana söyler misin? - By the way, Mike, please tell me how to get to your house.

by way of
yolu ile, -den
either way
her halükarda

Her halükarda kaybedersin. - Either way, you lose.

Her halükarda umurumda değil. - I don't mind either way.

find a way
çaresine bakmak
gave way
yol ver
give way
öncelik tanımak
on the way out
çıkarken
on the way out
çıkışta
one way or another
öyle ya da böyle
rub s.o. the wrong way
{k} birini kızdırmak/sinirlendirmek
way out
çözüm
btw (by the way)
aklıma gelmişken
by the way
lafı gelmişken
common way
orta yol (anlaşma vb)
every which way
her tarafa
every which way
düzensiz
express way
(Ticaret) şehirlerarası yol
express way
(Turizm) otoban
find a way
yolunu bulmak
find a way
formül bulmak
find a way to
formül bulmak
find no way out
çaresiz kalmak
get out of the way
savulmak
get out of the way
kenara çekilmek
give way to
(Dilbilim) (trafikte) yol vermek
give way to
(Dilbilim) kendini kaptırmak
give way to
(Dilbilim) yolunu açmak
guide way
kılavuz yatak
in some way
bi şekilde
in such a way that
şekilde
in the way that
şeklinde
in this way
bu yolla
on the way
(Askeri) yolda!

Yolda öğretmenime rastladım. - I met my teacher on the way.

Yolda Tom'a rastladım. - I met Tom on the way.

on the way out
modası geçmiş
one way
tek yönlü seyahat
pave the way for
-e zemin hazırlamak
pave the way for
önünü açmak
smooth the way for somebody
kıyak geçmek
to be in the way
kalabalık etmek
very
tümüyle

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

very
zilzurna

We got very drunk. - Zilzurna sarhoş olduk.

way out
ileri
way to go
tebrikler

Hey Tom, dedikodu vasıtasıyla senin Susie ile çıktığını duydum. Tebrikler. - Hey Tom, I heard through the grapevine that you and Susie are going out. Way to go!

way to go
aferin
ways
doğru
very
cüda
very
ta kendisi

You are the very definition of love - Sen aşkın ta kendisisin.

very
çok

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

very
pek

Tom'un pek çok arkadaşı yok. - Tom doesn't have very many friends.

Senin ve benim aramda, Tom'un fikri pek ilgimi çekmiyor. - Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

very
köp

Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir. - A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.

Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir. - When a dog is very hungry, it devours its food.

very
tam

He left his last job for very this reason - İşinde tam bu yüzden ayrıldı.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

O, tam çalma anında tespit edildi. - He was detected in the very act of stealing.

very
yaman
very
aynı

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır. - One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website.

Avrupa'ya gitmek çok heyecan verici ama aynı zamanda korkutucu. - Going to Europe is very exciting, but also scary.

very
en

Those were his very last words - Bunlar onun en son sözleriydi.

ways
alışkanlıklar
ways
yol

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin. - You can get to her house in a variety of different ways.

ways
mesafe
ways
adetler
ways
huylar
along the way: see way
Yol boyunca bakın: yol
in no way. out of the way
1. sapa, yol üstü olmayan. 2. alışılmışın dışında
ways
yollar

Onlar yaşam için yeni yollar denemek istediler. - They wanted to try new ways of living.

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

ways
yolları
the way
yapma şekli

Tom bunu yapma şeklini seviyor. - Tom likes the way you do that.

Tom, Mary'yi bunu yapma şeklinden dolayı eleştirdi. - Tom criticized Mary for the way she was doing that.

very
çok, pek, gayet: very good çok iyi. very warm pek sıcak. He speaks English very well. İngilizceyi gayet iyi konuşuyor
very
kati

This is the very proof of God's grace - Bu Tanrı'nın lütfunun kati kanıtıdır.

Leyla ve Sami çok korkunç bir katil çiftiydi. - Layla and Sami were a very gruesome couple of killers.

Seri katillerin çoğu, çocukluklarında şiddete maruz kalmışlardır, ama çocukluklarında şiddete maruz kalan çok az insan, sonradan seri katil olmuştur. - Most serial killers have experienced brutal childhoods, but very few people who experienced brutal childhoods later become serial killers.

very
{s} bile

Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır. - In critical moments even the very powerful have need of the weakest.

Makyajsızken bile çok hoş. - Even without makeup, she's very cute.

very
{s} salt

O salt melodi bana gençliğimi hatırlattı. - That very tune reminded me of my adolescence.

very
Marriage is the very thing for you Evlilik se
very
(sıfat) tam, bile, sırf, salt, mutlâk, çok, gerçek, aynı, özel
very
hususi
way out
özgün
way out
mahreç
way out
çare
way out
sıradışı
way out
çıkar yol
way out
alışılmışın dışındaki
ways
yönünde
Englisch - Englisch
the South Downs Way

We're walking along the Way now.

The means to navigate a path
A method of doing something
Speed

Ten minutes into the run Tang slowed, Welch calling out her speed as she lost way.

To travel

on a time as they together way'd, / He made him open chalenge .

very

I'm way tired.

An unspecified distance

It's a long way to Tipperary, / it's a long way to go.

Much

I'm a way better singer than she.

Possiblility (usually in the phrases 'any way' and 'no way')
A path
A tradition within the modern pagan faith of Heathenry, dedication to a specific deity or craft, Way of wyrd, Way of runes, Way of Thor etc
{n} a road, passage, means, method, custom
If someone gets their way or has their way, nobody stops them doing what they want to do. You can also say that someone gets their own way or has their own way. She is very good at using her charm to get her way
1 An open path between two Shadows 2 (us pl ) Collection of places in different shadows forming a single building or castle, e g Mandor Ways, Ways of Sawall
If you go out of your way to do something, for example to help someone, you make a special effort to do it. He was very kind to me and seemed to go out of his way to help me
If you talk about the way someone does something, you are talking about the qualities their action has. She smiled in a friendly way He had a strange way of talking
You can use that way and this way to refer to a statement or comment that you have just made. Some of us have habits few people know about and we keep it this way We have a beautiful city and we pray it stays that way
approval If you say that a person has a way with something or someone, you mean that that person seems to have a natural skill or instinct for dealing with them. Constance doesn't have a way with words like you do
a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius usually follows a revolutionary path"
Right of way
a trace maintained solely by the passage of vehicles that has not been improved and/or maintained by mechanical means to ensure relatively regular and continuous use
If one person or thing makes way for another, the first is replaced by the second. He said he was prepared to make way for younger people in the party
a general category of things; used in the expression `in the way of'; "they didn't have much in the way of clothing"
If you say that someone or something has a way of doing a particular thing, you mean that they often do it. Bosses have a way of always finding out about such things
Movement of a vessel through the water, such as headway, sternway, or leeway
Sphere or scope of observation
If you are on your way, you have started your journey somewhere. He has been allowed to leave the country and is on his way to Britain By sunrise tomorrow we'll be on our way
disapproval If you say that someone takes the easy way out, you disapprove of them because they do what is easiest for them in a difficult situation, rather than dealing with it properly. It is the easy way out to blame others for our failure
To go or travel to; to go in, as a way or path
Length of space; distance; interval; as, a great way; a long way
If you say that something goes a long way towards doing a particular thing, you mean that it is an important factor in achieving that thing. Although by no means a cure, it goes a long way towards making the patient's life more tolerable
Movement of a vessel through the water Technically it is underway when not at anchor, aground, or made fast to the shore The common usage is interpreted as progress through the water: Headway when going forward and Sternway when going backward
doing as one pleases or chooses; "if I had my way"
You can refer to the direction you are travelling in as your way. She would say she was going my way and offer me a lift
You use in the way of or by way of in order to specify the kind of thing you are talking about. Latvia is a country without much in the way of natural resources Meetings held today produced little in the way of an agreement The man with whom she maintains a relationship provides nothing by way of support
Regular course; habitual method of life or action; plan of conduct; mode of dealing
When something is out of the way, it has finished or you have dealt with it, so that it is no longer a problem or needs no more time spent on it. The plan has to remain confidential at least until the local elections are out of the way
If you lead the way along a particular route, you go along it in front of someone in order to show them where to go. She grabbed his suitcase and led the way
You use the other way around or the other way round to refer to the opposite of what you have just said. You'd think you were the one who did me the favor, and not the other way around
a journey or passage; "they are on the way"
the property of distance in general; "it's a long way to Moscow"; "he went a long ways"
You use way to refer to one particular opinion or interpretation of something, when others are possible. I suppose that's one way of looking at it With most of Dylan's lyrics, however, there are other ways of interpreting the words Sometimes, the bank manager just doesn't see it your way
You talk about people going their different ways in order to say that their lives develop differently and they have less contact with each other. It wasn't until we each went our separate ways that I began to learn how to do things for myself You go your way and I'll go mine
the condition of things generally; "that's the way it is"; "I felt the same way"
approval If you say that a particular type of action or development is the way forward, you approve of it because it is likely to lead to success. people who genuinely believe that anarchy is the way forward
Possiblility (usually in the phrases any way and no way)
Manner; method; mode; fashion; style; as, the way of expressing one's ideas
emphasis You can use way to emphasize, for example, that something is a great distance away or is very much below or above a particular level or amount. Way down in the valley to the west is the town of Freiburg These exam results are way above average
space for movement; "room to pass"; "make way for"; "hardly enough elbow room to turn around"
If you say that someone gets in the way or is in the way, you are annoyed because their presence or their actions stop you doing something properly. `We wouldn't get in the way,' Suzanne promised. `We'd just stand quietly in a corner.'
You say by the way when you add something to what you are saying, especially something that you have just thought of. The name Latifah, by the way, means `delicate' By the way, how did your seminar go? = incidentally
any artifact consisting of a road or path affording passage from one place to another; "he said he was looking for the way out"
Way is used in expressions such as a long way, a little way, and quite a way, to say how far away something is or how far you have travelled. Some of them live in places quite a long way from here A little way further down the lane we passed the driveway to a house
If you go your own way, you do what you want rather than what everyone else does or expects. In school I was a loner. I went my own way
very; as in the phrase way too
The path leading to Supreme Enlightenment, to Buddhahood
emphasis Every which way is used to emphasize that things move in a lot of different directions or are arranged in a lot of different positions. cars parked every which way
misused as an intensifier
emphasis If you say that something is a long way from being true, you are emphasizing that it is definitely not true. She is a long way from being the richest person in Britain
If something comes your way, you get it or receive it. Take advantage of the opportunities coming your way in a couple of months If I run into anything that might interest you, I'll send it your way
emphasis You can use all the way to emphasize that your remark applies to every part of a situation, activity, or period of time. Having started a revolution we must go all the way
You use either way in order to introduce a statement which is true in each of the two possible or alternative cases that you have just mentioned. The sea may rise or the land may fall; either way the sand dunes will be gone in a short time
The way somewhere consists of the different places that you go through or the route that you take in order to get there. Does anybody know the way to the bathroom? I'm afraid I can't remember the way We're not even a third of the way there
A moving; passage; procession; journey
If someone or something is in the way, they prevent you from moving forward or seeing clearly. `You're standing in the way,' she said. `Would you mind moving aside' Get out of my way!
If you refer to someone's way, you are referring to their usual or preferred type of behaviour. She is now divorced and, in her usual resourceful way, has started her own business Direct confrontation was not his way
If you are on your way or well on your way to something, you have made so much progress that you are almost certain to achieve that thing. I am now out of hospital and well on the way to recovery
Determined course; resolved mode of action or conduct; as, to have one's way
The movement of a vessel under control
Longitudinal surface that guides the reciprocal movement of a machine part
Way of the Cross
A series of pictures/statues depicting the Stations of the Cross, as laid out around a church, along a road etc
way back when
A time in the distant past
way cool
Very cool as in hip; awesome
way of all flesh
Death; mortality

He abhors his decaying portrait, which pitilessly shows him the way of all flesh.

way of life
A style of living that reflects the attitudes of a person or group; a lifestyle
way of the world
The manner, often unavoidable or displeasing, in which events usually unfold or in which people usually behave

His trademark silences suggest a man who knows the ways of the world and doesn't much like them.

way out
Alternative spelling of way-out
way out
An exit
way out
far from shore, home, or other familiar place

We're quite a way out now.

way out
A solution

I need a way out of this problem.

way out of a paper bag
A minimal level of competence or effectiveness, as used in phrases where one is unable to perform such

Personally I don’t think this egg could punch his way out of a paper bag. He’s only been workin’ in this trap two days.

way station
A small railway station between the principal stations or a station where the train stops only on a signal
way station
A service area or temporary lodging used during a longer journey
way to go
A route, course of action; a preferred decision or choice

They are about the same quality, so if you can get a discount on the color you like, that would be the way to go.

way to go
an expression of congratulations, encouragement, or approval in American English. Not in common use outside of the US

The team finished ahead of schedule and under budget. Way to go!.

way-out
unusual, unconventional or strange
way-out
out of the mainstream of society

Jenny is a way-out kinda gal.

way-wise
Knowledgeable about the route
way over my head
beyond my understanding; too hard for me; too much for me to handle
way before
Long before, much time before; a long time past, long ago
way off
At a great distance from a particular point (said of a discrepancy)

We were way off on our calculations; the house cost us twice as much as we had thought.

way bill
Document which accompanies goods in shipment and which details the cost and route of shipment
way cool
(American Slang) very cool, great, awesome
way of all flesh
the way of all creatures, the way of animals
way of dialogue
manner of negotiation
way of life
If you describe a particular activity as a way of life for someone, you mean that it has become a very important and regular thing in their life, rather than something they do or experience occasionally. She likes it so much it's become a way of life for her
way of life
lifestyle, manner of living
way of life
A way of life is the behaviour and habits that are typical of a particular person or group, or that are chosen by them. Mining activities have totally disrupted the traditional way of life of the Yanomami Indians
way of life
a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius usually follows a revolutionary path"
way of living
lifestyle, way of life
way of talking
manner in which one talks, way of expressing words
way of the world
the customs of the world, the way in which the world functions
way of thinking
method of thinking, thought process, manner of working things out
way out
exit, outlet
way out
an opening that permits escape or release; "he blocked the way out"; "the canyon had only one issue"
way out of his league
too much for him, above and beyond him, higher than his level, he will have a difficult time coping
way point
intermediate point (point between two main points), intermediate stop (station between two main stations)
way shaft
An interior shaft, usually one connecting two levels
way shaft
A rock shaft
way station
A way station is a place where people stop to eat and rest when they are on a long journey
way station
intermediate minor train station located between more important stations; intermediate stopping place
way station
A way station is a small station between two large stations on a railway. A station between principal stations on a route, as of a railroad
way to go
congratulations!, good for you!
way-out
informal terms; strikingly unconventional
way-out
disapproval If you describe someone or something as way-out, you are critical of them because they are very unusual, often in a way that is very modern or fashionable. They will not allow your more way-out ideas to pass unchallenged = weird. very modern, unusual, and strange
Milky Way
A broad band of diffuse white light, visible in the night sky; our view of the dense portions of the Milky Way Galaxy from inside the galaxy
Milky Way
The Milky Way Galaxy, the galaxy in which Earth is located; extension of the night sky phenomenon
Milky Way Galaxy
the galaxy in which we reside
Third Way
Alternative form of third way
all the way
To the end
all the way to Egery and back
The long way; a roundabout route; a long distance to travel
any way one slices it
from any perspective; in every case

Any way you slice it, we have to get out of here and we have to take him with us.

be on its way out
To be going out of fashion
be on its way out
To be in the process of becoming redundant
be the way to go
To be the best option or course of action

We browsed the fruit-and-veg aisle for over ten minutes before finally deciding that the passion fruits were the way to go for our children’s lunchboxes.

by the way
Incidentally; a parenthetical statement not timely, central, or crucial to the topic at hand; foregone, passed by, something that has already happened

I had counted on a life-lease of the profits, whereas I only received those of a few short years. But this is by the way.

by way of
For the purpose of; as a means or instance of

Why they hesitated I never could tell, unless they did it by way of a joke.

by way of
By the route of; through; via

I always go over the wall, by way of the plum tree, said Matilda.

by way of
Possessing the characteristics, nature, or standing of

From what you tell me, he's by way of being the brains of the family..

come a long way
To make significant progress

Computer-generated graphics have come a long way in the past few decades.

cry all the way to the bank
To be happy due to the receipt of money, although expressing sorrow about the cause of such receipt

When his rich aunt died, he was crying all the way to the bank.

don't let the door hit you on the way out
Used to indicate that one is glad to see someone leaving
eightfold way
a theory that organizes subatomic particles into octets
every which way
In all sorts of ways or manners

You can't keep doing it every which way if you want a consistent result.

every which way
All over; in every direction

The kids got to the park and ran every which way.

family way
See in a family way
gave way
Simple past of give way
get in the way
to obstruct, hinder, or interfere
give way
To be followed, succeeded, or replaced by

Winter gave way to spring.

give way
To yield to persistent persuasion

The mother gave way to her crying child.

give way
To give precedence to other road users

At the crossing, cars must give way to pedestrians.

give way
To collapse or break under physical stresses

After years of neglect, the rusty old bridge could give way at any time.

given way
Past participle of give way
gives way
Third-person singular simple present indicative form of give way
go a long way
To be adequate or helpful for a significant amount of time

Thank you for your generous donation; I'm sure it will go a long way.

go a long way
To achieve considerable success

The moment I met him I knew he would go a long way.

go all the way
To continue to the conclusion of a task or project
go all the way
To have sexual intercourse
go down the wrong way
To go down the wrong tube in one's throat and make one cough or choke

Gosh! That chicken went down the wrong way, and I couldn't breath for a couple of seconds!.

go out of one's way
To make an extra effort

I wouldn't mind some help, but please don't go out of your way for me.

go the way of
To end up the same way as. To receive the same fate as

Vinyl records seem to have gone the way of the dinosaurs .

go the way of all flesh
To die; to follow a course leading to death or extinction

Laurence of Oxford went the way of all flesh on the gallows.

go the way of the dinosaurs
to go extinct or become obsolete; to fall out of common use or practice; to go off the firsthand market; to become a thing of the past

Washboards went the way of the dinosaurs when washing machines became commonplace.

go the way of the dodo
to go extinct or become obsolete; to fall out of common use or practice; to go out of the firsthand market; to become a thing of the past

It's funny how the phrase gone the way of the dodo has gone the way of the dodo.

have a way with
To be skilled, adept, or graceful in something

She has a way with animals, and they seem instinctively to trust her.

have it your way
Do something the way you want to, but be prepared for the consequences

OK, have it your way, format the hard disk and see what happens.

have one's way
to obtain the circumstances one wishes for; to do what one wishes to do, or to have others do what one wishes them to do

He held out to me a bowl of steaming broth, that filled the room with a savour sweeter, ten thousand times, to me than every rose and lily of the world; yet would not let me drink it at a gulp, but made me sip it with a spoon like any baby. Thus while I drank, he told me where I was, namely, in an attic at the Why Not?, but would not say more then, bidding me get to sleep again, and I should know all afterwards. And so it was ten days or more before youth and health had their way, and I was strong again; and all that time Elzevir Block sat by my bed, and nursed me tenderly as a woman. So piece by piece I learned the story of how they found me.

have one's way
to make love with someone
have one's way with
To engage in sexual intercourse with
have one's wicked way
To have sexual intercourse
in a family way
Pregnant

Three pregnancies occur in this novel: Nina, Fran and Danielle all find themselves in a family way.

in a family way
In the manner of members of a family

The congregation agrees in a family way to take care of them for life.

in a way
To a certain degree
in any way, shape, or form
In any way at all; whatsoever
in harm's way
At risk; in the physical or figurative path of danger

In a totalitarian state, the wrong political views easily place you in harm's way.

in no way, shape, or form
Not in any way at all; not at all, nohow
in something's way
obstructing, blocking, or impeding movement or line of sight

The mountains were in the railroad's way.

in the family way
Alternative form of in a family way
in the way
obstructing, blocking, or hindering

I really wanted a clear photo of the president, but all the journalists were in the way.

in the way of
In relation to; similar to

Unfortunately this university offers little in the way of scholarships or research grants.

laugh all the way to the bank
To be happy due to the receipt of money
learn the hard way
To learn by experiencing the consequences of making mistakes

Anyone who tries to cycle will learn the hard way that grazes are painful.

learned the hard way
Present participle of learn the hard way
learning the hard way
Simple past tense and past participle of learn the hard way
learns the hard way
Third-person singular simple present indicative form of learn the hard way
look the other way
To ignore something wrong. Similar to connive
make one's way
To move forward, usually toward a destination or goal, physically or conceptually
make way
an instruction to get out of the way of someone else, usually because they are carrying something and need a clear pathway. Compare with gangway
make way
To make progress

He was starting to make his way in the world.

make way
To clear a passage
make way
to progress through the water Bowditch
middle way
The midpoint of a person's life; middle age
middle way
An intermediate course (of action, policy etc) between two extremes; a compromise

Obama's choice, according to McChrystal, a former special forces commander, boils down to this: Escalate or evacuate, get on or get out; there is no middle way that does not invite calamity on a grand scale.

middle way
The middle of three paths
my way or the highway
An expression suggesting an ultimatum which indicates the listener(s) will either conform to the desires of the speaker or else the listener(s) will be excluded

Speaker Gingrich said today that if President Clinton follows through on his threat to veto key GOP legislation, the House will shut down parts of the federal government.

my-way-or-the-highway
Adjectival form of the phrase my way or the highway

His my-way-or-the-highway attitude doesn't fit U.S. foreign-policy concerns or domestic issues.

nee way
absolutely no, no way

nee way man!.

no way
In no way; nowise
no way
absolutely not; under no circumstances

I will never again eat that stuff. No way!.

no way
indicates astonished disbelief

You failed your exam again? No way!.

no way
indicates rejection or impossibility

You want to borrow three hundred dollars? No way!.

no way Jose
Absolutely not
no way to treat a lady
Rude, insensitive, or harmful behavior, especially when directed toward a female

A bus driver for the Dave Matthews Band dumped a septic tank off the Kinzie Street Bridge in 2004 and transformed the Chicago Little Lady into a poop deck. 'Twas no way to treat a lady.

on one's way
In the direct route that one intends to travel

I can drop you at the station, as it is on my way home.

on one's way
Leaving; going about one's business/

If we're done, I'll be on my way.

on the way
Whilst travelling

We gathered up what was left of the red deer after skinning and cleaning it, and set out upon our return journey toward the U-boat. On the way Olson, von Schoenvorts and I discussed the needs of our immediate future, and we were unanimous in placing foremost the necessity of a permanent camp on shore.

on the way
coming, approaching

Don't panic! Reinforcements are on the way.

one-way
allowing movement in only one direction

The town centre is now a system of one-way streets.

one-way
allowing travel in only one direction

I bought a one-way ticket to Leeds.

one-way mirror
A mirror reflecting images on one side and transparent on the other, often used by the police during an interrogation

The trainee interviews a client in a one-way mirror room or in front of a video camera while being observed by the supervisor, who guides the therapy by telephoning suggestions or bringing the trainee out for discussion. — Learning and Teaching Therapy by Jay Haley.

one-way mirrors
plural form of one-way mirror
one-way street
A thoroughfare in which traffic is only allowed to proceed in one direction
one-way ticket
A course of action from which there is no way back

Voting Labour is a one way ticket to higher fuel prices.

one-way ticket
A ticket granting permission to travel to a place but not back
out of harm's way
Out of danger; no longer in a combat situation
out of one's way
Used to order someone to give one clear passage

Out of my way!.

out of one's way
Not in the direct route that one would normally use

I gave him a lift, even though his house was a little out of my way.

out of the way
taken care of

Now that the main problems are out of the way, we can start working on the details.

out of the way
not obstructing or hindering; not in the way

Please move your bike out of the way.

out of the way
remote or secluded

I know this out-of-the-way hotel where we could stay.

out of the way
unusual or out of the ordinary
out of the way
improper or offensive
pave the way
To make future development easier

Germany's development of rocket weapons paved the way for human controlled spaceflight.

permanent way
the track and bed of a railway
right of way
A legal right of passage over another's land or pathways

restricted byway” means a highway over which the public have restricted byway rights, with or without a right to drive animals of any description along the highway, but no other rights of way.

right of way
The priority granted to the first person to properly execute an attack
right of way
The area modified for passage of a railway; often specifically the railbed and tracks
right of way
The right to proceed first in traffic
right of way
Land on which a right of way exists
right of way
A legal easement granted for the construction of a roadway or railway
way
Favoriten