way

listen to the pronunciation of way
Englisch - Türkisch
gidişat
yön

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

Birçok yönden bana benzerdi. - She was similar to me in many ways.

taraf

Bizim tarafa yolun düşerse, bize uğramayı unutma. - Be sure to drop in on us if you come our way.

Elbiselerimi değiştirirken sadece bir dakika için diğer tarafa bakar mısın? - Would you mind looking the other way for just a minute while I change my clothes?

usul

Biz onu usulüne göre yapıyoruz. - We're doing it the right way.

Tom onu usulüne göre yaptırdı. - Tom got it done right way.

yöntem

Biz senin yönteminin dışında kalacağız. - We'll stay out of your way.

Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım. - I handled the problem the only way I knew how.

tarz

Kısa sürede yaşam tarzına alıştı. - She soon adjusted to his way of life.

Paranın konuştuğu bu sert, küçük dünyada, onun hayat tarzı derin bir nefes taze hava gibi. - In this harsh, petty world where money does the talking, his way of life is like a breath of fresh air.

yol

Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular. - As they didn't know the way, they soon got lost.

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

ilerleme

Üniversiteye yavaş yavaş ilerleme katettim. - I worked my way through college.

Korkarım onu bu şekilde yaparak ilerleme kaydedemeyeceğiz. - I'm afraid we'll get nowhere doing it this way.

{i} davranış tarzı

Onların ona davranış tarzı hakkında söylendi. - He grumbled about the way they treated him.

Tom'un son zamanlardaki davranış tarzı hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the way Tom has been behaving lately?

{i} yol: on the way to Bolu Bolu yolu üzerinde
{i} mesafe

O zamandan beri büyük mesafe kaydettik. - We've come a long way since then.

İstasyon az bir mesafede. - The station is a little way off.

para temini
husus
uzakta

O adam biraz uzakta duruyordu fakat Tom'un bağırdığını duyunca geri döndü. - That man was standing a little ways away, but he turned when he heard Tom shout.

Tom buradan uzakta yaşamaktadır. - Tom lives a long way from here.

uzak mesafede
sayak
itiyat
{i} iş alanı
{i} davranış

Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı. - Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving.

Tom'un davranış şekli ile ilgili çok sayıda şikâyetler olmuştur. - There have been a lot of complaints about the way Tom behaves.

{i} yapılış şekli
{i} durum

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

Köylülerin durumu birçok yönden on yıl öncesine göre daha iyi. - The situation of the villagers is better than ten years ago in many ways.

{i} yön, yan, taraf: Let's go that way. O tarafa gidelim
{i} bakım

Sizin fikirleriniz bir bakıma doğru. - Your opinions are right in a way.

Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı. - Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth.

{i} gelenek

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

{i} civar

Yolumu nehir civarında kaybettim. - It was near the river that I lost my way.

Saat dokuz civarında ben tekrar yolumda olacağım. - Around nine o'clock I'll be on my way back again.

Epey, oldukça

1. We first met way back in the 70's. 2. I think she is way too cool.

tarik
ways and means mali tedbirler
halet
ileri gitme
{i} tarz, biçim, şekil: in a polite
cihet
gemi kızağı
adet
uygunsuz
yolsuz
bir yol
yoldan
çığır
fason
makam
way out
çıkış yolu

Sonunda kafa karıştırıcı labirentin çıkış yolumu buldum. - I finally found my way out of the confusing maze.

İntiharı tek çıkış yolu olarak gördü. - He saw suicide as the only way out.

way behind
çok arkada
way of thinking
düşünüş
way too hard
umulandan çok zor
way of life
yaşam tarzı

Onun fikri yaşam tarzımızı kökünden değiştirecektir. - His idea will radically alter our way of life.

Bu Amerikan yaşam tarzıdır. - This is the American way of life.

way of thinking
düşünce biçimi
way out
çıkış

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

Çocuk labirentten çıkış yolunu bulamadı. - The boy could not find his way out of the maze.

way back
Çok eskiden, uzun zaman önce
way before
Çok önce, epey önce, uzun zaman önce
way bread
yol ekmek
way cool
yol cool
way down
şekilde aşağı
way for
yol
way home
evin yolu
way leave
geçiş hakkı
way of
yol

Sibirya yoluyla Avrupa'ya gitti. - He went Europe by way of Siberia.

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

way of life
Yaşam tarzı, hayat tarzı
way of the cross
yolu çapraz
way off
Hedeflenen noktadan uzakta
way out
Aşırı bir uçta bulunan; çok eksantrik, çok garip
way port
ara liman
way the founder
kurucunun yolu
way things are
yol şeyler
way through
durmanın yasak olduğu otoyol
way to go
yol gitmek
way to go
tebrikler,guzek iş,sonuna kadar
way too many
Haddinden fazla sayıda
way too many
Çok fazla, oldukça fazla
way too much
Haddinden fazla miktarda
way too much
çok fazla
way up
yol kadar
way-out
alışılmışın dışındaki
way above
(deyim) cok ustunde
way ahead
(deyim) cok onde
way back
dönüş

Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın. - You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone.

İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı. - Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

way back
dönüş yolu

Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın. - You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone.

Ben mağazada durdum ve dönüş yolumda biraz süt aldım. - I stopped at the store and got some milk on my way back.

way behind
(deyim) cok arkada
way below
(deyim) cok altinda
way bill
(Askeri) HAMULE SENEDİ: Devlet konşimentosunun (government bill of landing) 3 ve 4 ncü nüshaları
way in
giriş, girilecek yol
way of living
yaşam tarzı
way of thinking
düşünce tarzı
way out
{k} (deyim) uzgun, ileri
way point
(Askeri) ARA NOKTA: Hava harekatında uçakların yönlendirilebileceği bir veya bir dizi nokta
way station
ara istasyon
way station
(Askeri) ARAYA GİRMİŞ İSTASYON: Başka telgraf ve telemprimör istasyonları arasında bir hatta seri halde bağlanmış telgraf veya telemprimör
way station
d.y. ara istasyon
way train
her istasyonda duran tren
the way
yapılış şekli
give way
yol vermek
in a way
(deyim) bir bakima
in the way of
açısından
way of life
yaşam biçimi
by the way
hatırımda iken
by the way
bu arada

Bu arada, kaç taneniz bir günlük tutuyor? - By the way, how many of you keep a diary?

Bu arada, kaç çocuk gidiyor? - By the way, how many kids are going?

the way
yöntem

Güneş enerjisi geleceğin yöntemidir. - Solar power is the way of the future.

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

way out
değişik
go back a long way
Dostluğu eskilere dayanmak

We go back a long way, and she's always kept in touch , always been there for me.

put it another way
Başka bir şekilde ifade etmek
take something the wrong way
(Ev ile ilgili) Birşeyi yanlış anlamak
take the coward's way out
(Ev ile ilgili) İntihar etmek
two-way street
Çift yönlü yol/cadde
Have it your way
Nasıl istersen öyle yap!
all the way
her şekilde
be under way
hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak
by the way
(deyim) sirasi gelmisken,aklima gelmisken soyleyeyim
by the way
sırası gelmişken

Sırası gelmişken, nerelisiniz? - By the way, where are you from?

Oh, sırası gelmişken: başarın için tebrikler! - Oh, by the way: Congratulations on your success!

by way of
yolu ile, -den
either way
her halükarda

Her halükarda kaybedersin. - Either way, you lose.

Her halükarda umurumda değil. - I don't mind either way.

find a way
çaresine bakmak
gave way
yol ver
give way
öncelik tanımak
on the way out
çıkışta
on the way out
çıkarken
one way or another
öyle ya da böyle
rub s.o. the wrong way
{k} birini kızdırmak/sinirlendirmek
way out
çözüm
by the way
bu münasebetle
by the way
lafı gelmişken
by the way
yeri gelmişken
every which way
her tarafa düzensiz
fail to give way
geçiş önceliğine uymamak
find a way
formül bulmak
gang way
(Denizbilim) lumbara ağızı
gather way
(Askeri) yol almak
get out of the way
savulmak
give way to
(Dilbilim) kendini kaptırmak
give way to
(Dilbilim) kafasından atmak
guide way
kılavuz yatak
ignore the right of way
geçiş hakkına uymamak
in some way
bi şekilde
in such a way that
şöyle ki
in the way of
ele geçirmek üzere
in this way
bu şekilde

Bu şekilde, çok fazla zamanı boşa harcarız. - In this way, we waste a lot of time.

İşler bu şekilde devam ederse yine aynı hatayı yapacaksın. - You'll make the same mistake if things continue in this way.

light the way for
ışık tutmak
on the way
(yolda) giderken
on the way
(Askeri) atıldı!
pave the way for
önünü açmak
pave the way for
-e zemin hazırlamak
pave the way for
-in yolunu açmak
there is no other way
başka çaresi yok
very
zilzurna

We got very drunk. - Zilzurna sarhoş olduk.

very
tümüyle

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

way out
ileri
way to go
tebrikler

Hey Tom, dedikodu vasıtasıyla senin Susie ile çıktığını duydum. Tebrikler. - Hey Tom, I heard through the grapevine that you and Susie are going out. Way to go!

way to go
aferin
ways
doğru
work one's way up
yükselmek
very
ta kendisi

You are the very definition of love - Sen aşkın ta kendisisin.

very
çok

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Bunlar çok eski kitaplar. - These are very old books.

very
en

Those were his very last words - Bunlar onun en son sözleriydi.

very
aynı

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

Avrupa'ya gitmek çok heyecan verici ama aynı zamanda korkutucu. - Going to Europe is very exciting, but also scary.

O sadece bir doktor değil, aynı zamanda çok ünlü bir roman yazarıdır. - Not only was he a doctor, he was also a very famous novelist.

very
tam

He left his last job for very this reason - İşinde tam bu yüzden ayrıldı.

Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti. - The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

Burası tam uzun süredir ziyaret etmek istediğim yer. - This is the very place that I have long wanted to visit.

very
yaman
very
cüda
very
köp

Ben köpekleri çok severim. - I like dogs very much.

Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever. - Mac is my friend. He likes dogs very much.

very
pek

Senin ve benim aramda, Tom'un fikri pek ilgimi çekmiyor. - Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

Tom'un pek çok arkadaşı yok. - Tom doesn't have very many friends.

ways
huylar
ways
adetler
ways
yol

İnsanlar iletişim kurmak pek çok şeye sahiptir ve bunun için çok yola sahiptir. - People have many things to communicate and many ways to do so.

Onlar yaşam için yeni yollar denemek istediler. - They wanted to try new ways of living.

ways
alışkanlıklar
ways
mesafe
along the way: see way
Yol boyunca bakın: yol
in no way. out of the way
1. sapa, yol üstü olmayan. 2. alışılmışın dışında
ways
yolları
ways
yollar

Onlar kendi yollarına gittiler. - They went their separate ways.

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

the way
yapma şekli

Tom, Mary'yi bunu yapma şeklinden dolayı eleştirdi. - Tom criticized Mary for the way she was doing that.

Tom bunu yapma şeklini seviyor. - Tom likes the way you do that.

very
kati

This is the very proof of God's grace - Bu Tanrı'nın lütfunun kati kanıtıdır.

Leyla ve Sami çok korkunç bir katil çiftiydi. - Layla and Sami were a very gruesome couple of killers.

Seri katillerin çoğu, çocukluklarında şiddete maruz kalmışlardır, ama çocukluklarında şiddete maruz kalan çok az insan, sonradan seri katil olmuştur. - Most serial killers have experienced brutal childhoods, but very few people who experienced brutal childhoods later become serial killers.

very
hususi
very
(sıfat) tam, bile, sırf, salt, mutlâk, çok, gerçek, aynı, özel
very
Marriage is the very thing for you Evlilik se
very
{s} salt

O salt melodi bana gençliğimi hatırlattı. - That very tune reminded me of my adolescence.

very
{s} bile

O, makyaj yapmadığı zaman bile, o çok güzeldir. - Even when she's not wearing makeup, she's very beautiful.

Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır. - In critical moments even the very powerful have need of the weakest.

very
çok, pek, gayet: very good çok iyi. very warm pek sıcak. He speaks English very well. İngilizceyi gayet iyi konuşuyor
way out
mahreç
way out
çare
way out
özgün
way out
sıradışı
way out
çıkar yol
way out
alışılmışın dışındaki
ways
yönünde
Englisch - Englisch
the South Downs Way

We're walking along the Way now.

A path
The means to navigate a path
A tradition within the modern pagan faith of Heathenry, dedication to a specific deity or craft, Way of wyrd, Way of runes, Way of Thor etc
To travel

on a time as they together way'd, / He made him open chalenge .

very

I'm way tired.

An unspecified distance

It's a long way to Tipperary, / it's a long way to go.

Much

I'm a way better singer than she.

Possiblility (usually in the phrases 'any way' and 'no way')
Speed

Ten minutes into the run Tang slowed, Welch calling out her speed as she lost way.

A method of doing something
{n} a road, passage, means, method, custom
emphasis You can say no way as an emphatic way of saying no. Mike, no way am I playing cards with you for money
Generally, it refers to the Way of Bodhi or enlightenment leading to Nirvana through spiritual stages, and even to Buddhahood through Bodhisattva's practices Sometimes, it is also called the Path, the Road, the Truth, the Reason, the Logos, Cosmic Energy, etc , depending on different circumstances
If you know your way around a particular subject, system, or job, or if you know your way about it, you know all the procedures and facts about it. He knows his way around the intricate maze of European law
You use in the same way to introduce a situation that you are comparing with one that you have just mentioned, because there is a strong similarity between them. There is no reason why a gifted aircraft designer should also be a capable pilot. In the same way, a brilliant pilot can be a menace behind the wheel of a car. = likewise
Away
To move; to progress; to go
vagueness You can use one way or another or one way or the other when you want to say that something definitely happens, but without giving any details about how it happens. You know pretty well everyone here, one way or the other
If one thing gives way to another, the first thing is replaced by the second. First he had been numb. Then the numbness gave way to anger
If someone changes their ways or mends their ways, they permanently improve their behaviour or their way of doing something. What can be done to encourage convicted offenders to change their ways? = reform
You use way in expressions such as in some ways, in many ways, and in every way to indicate the degree or extent to which a statement is true. In some ways, the official opening is a formality She described her lover as `perfect in every way'. = respect
a journey or passage; "they are on the way" a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius usually follows a revolutionary path" any artifact consisting of a road or path affording passage from one place to another; "he said he was looking for the way out" the property of distance in general; "it's a long way to Moscow"; "he went a long ways" doing as one pleases or chooses; "if I had my way" a general category of things; used in the expression `in the way of'; "they didn't have much in the way of clothing" a portion of something divided into shares; "the split the loot three ways" the condition of things generally; "that's the way it is"; "I felt the same way" to a great degree or by a great distance; very much (`right smart' is regional in the United States); "way over budget"; "way off base"; "the other side of the hill is right smart steeper than the side we are on
The timbers on which a ship is launched
a portion of something divided into shares; "the split the loot three ways"
If you give way to someone or something that you have been resisting, you stop resisting and allow yourself to be persuaded or controlled by them. It seems the President has given way to pressure from the hardliners = give in, yield
If something or someone is on the way out or on their way out, they are likely to disappear or to be replaced very soon. There are encouraging signs that cold war attitudes are on the way out
If a person or group leads the way in a particular activity, they are the first person or group to do it or they make the most new developments in it. Sony has also led the way in shrinking the size of compact-disc players
You use way in expressions such as all the way, most of the way and half the way to refer to the extent to which an action has been completed. He had unscrewed the caps most of the way When was the last time you listened to an album all the way through?
If you clear the way, open the way, or prepare the way for something, you create an opportunity for it to happen. The talks are meant to clear the way for formal negotiations on a new constitution The decision could open the way for other children to sue their parents
You use way in expressions such as push your way, work your way, or eat your way, followed by a prepositional phrase or adverb, in order to indicate movement, progress, or force as well as the action described by the verb. She thrust her way into the crowd He thought we were trying to buy our way into his company
to see the error of your ways: see error. way of the warrior Appian Way Blessing Way Milky Way Galaxy Religion of the Heavenly Way
to a great degree; distant, remote (Informal)
If a general statement or description is true in a particular way, this is the form of it that is true in a particular case. Computerized reservation systems help airline profits in several ways She was afraid in a way that was quite new to her
emphasis Every which way and any which way are used to emphasize that something happens, or might happen, in a lot of different ways, or using a lot of different methods. He re-ran the experiment every which way he could
When you make your way somewhere, you walk or travel there. He made his way home at last
The means by which anything is reached, or anything is accomplished; scheme; device; plan
If an activity or plan is under way, it has begun and is now taking place. A full-scale security operation is now under way The court case got under way last autumn
You can use that way or this way to refer to an action or situation that you have just mentioned, when you go on to mention the likely consequence or effect of it. Keep the soil moist. That way, the seedling will flourish
If you split something a number of ways, you divide it into a number of different parts or quantities, usually fairly equal in size. The region was split three ways, between Greece, Serbia and Bulgaria Splitting the price six ways had still cost them each a bundle. Way is also a combining form. a simple three-way division
A continuous system of rail tracks between breakover point and an endpoint, allowing train movement from breakover point to the endpoint without turnings back
If you go or look a particular way, you go or look in that direction. As he strode into the kitchen, he passed Pop coming the other way They paused at the top of the stairs, doubtful as to which way to go next Could you look this way?
disapproval If you say that someone has lost their way, you are criticizing them because they do not have any good ideas any more, or seem to have become unsure about what to do. Why has the White House lost its way on tax and budget policy?
The ways of a particular person or group of people are their customs or their usual behaviour. He denounces people who urge him to alter his ways He said he was against returning to old authoritarian ways
If someone says that you can't have it both ways, they are telling you that you have to choose between two things and cannot do or have them both. Countries cannot have it both ways: the cost of a cleaner environment may sometimes be fewer jobs in dirty industries
You use one way or the other or one way or another to refer to two possible decisions or conclusions that have previously been mentioned, without stating which one is reached or preferred. We've got to make our decision one way or the other I didn't really care one way or another
how a result is obtained or an end is achieved; "a means of control"; "an example is the best agency of instruction"; "the true way to success"
The way you feel about something is your attitude to it or your opinion about it. I'm terribly sorry -- I had no idea you felt that way
If a moving person, a vehicle, or its driver gives way, they slow down or stop in order to allow other people or vehicles to pass in front of them. Give way to traffic coming from the left
emphasis You can use by a long way to emphasize that something is, for example, much better, worse, or bigger than any other thing of that kind. It was, by a long way, the worst meeting I have ever attended
Course or direction of motion or process; tendency of action; advance
vagueness If you say that something is true in a way, you mean that although it is not completely true, it is true to a limited extent or in certain respects. You use in a way to reduce the force of a statement. In a way, I suppose I'm frightened of failing It made things very unpleasant in a way
Movement through the water
The longitudinal guides, or guiding surfaces, on the bed of a planer, lathe, or the like, along which a table or carriage moves
If you say that someone or something has come a long way, you mean that they have developed, progressed, or become very successful. He has come a long way since the days he could only afford one meal a day
If something happens on the way or along the way, it happens during the course of a particular event or process. You may have to learn a few new skills along the way
Way is used in expressions such as a long way, a little way, and quite a way, to say how far away in time something is. Success is still a long way off August is still an awfully long way away
course of action or manner, as in: There must be a better way to learn this lesson
You use by way of when you are explaining the purpose of something that you have said or are about to say. For example, if you say something by way of an introduction, you say it as an introduction. `I get very superstitious about things like that,' she said by way of explanation
{i} path; lane; road; track; method, procedure, manner; direction; distance; style or manner particular to someone or something; progress
If you keep out of someone's way or stay out of their way, you avoid them or do not get involved with them. I'd kept out of his way as much as I could He warned the army to stay out of the way of the relief effort
That by, upon, or along, which one passes or processes; opportunity or room to pass; place of passing; passage; road, street, track, or path of any kind; as, they built a way to the mine
to a great degree or by a great distance; very much (`right smart' is regional in the United States); "way over budget"; "way off base"; "the other side of the hill is right smart steeper than the side we are on
If you refer to a way of doing something, you are referring to how you can do it, for example the action you can take or the method you can use to achieve it. Another way of making new friends is to go to an evening class I worked myself into a frenzy plotting ways to make him jealous I can't think of a worse way to spend my time There just might be a way `All right, Mrs Bates,' she said. `We'll do it your way'
You use way in expressions such as the right way up and the other way around to refer to one of two or more possible positions or arrangements that something can have. The flag was held the wrong way up by some spectators It's important to fit it the right way round
If an object that is supporting something gives way, it breaks or collapses, so that it can no longer support that thing. The hook in the ceiling had given way and the lamp had fallen blazing on to the table
If you lose your way, you take a wrong or unfamiliar route, so that you do not know how to get to the place that you want to go to. If you find your way, you manage to get to the place that you want to go to. The men lost their way in a sandstorm and crossed the border by mistake
emphasis You use all the way to emphasize how long a distance is. He had to walk all the way home
how something is done or how it happens; "her dignified manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode of existence"; "in the characteristic New York style"; "a lonely way of life"; "in an abrasive fashion"
To get in the way of something means to make it difficult for it to happen, continue, or be appreciated properly. She had a job which never got in the way of her leisure interests
Way of the Cross
A series of pictures/statues depicting the Stations of the Cross, as laid out around a church, along a road etc
way back when
A time in the distant past
way cool
Very cool as in hip; awesome
way of all flesh
Death; mortality

He abhors his decaying portrait, which pitilessly shows him the way of all flesh.

way of life
A style of living that reflects the attitudes of a person or group; a lifestyle
way of the world
The manner, often unavoidable or displeasing, in which events usually unfold or in which people usually behave

His trademark silences suggest a man who knows the ways of the world and doesn't much like them.

way out
Alternative spelling of way-out
way out
An exit
way out
far from shore, home, or other familiar place

We're quite a way out now.

way out
A solution

I need a way out of this problem.

way out of a paper bag
A minimal level of competence or effectiveness, as used in phrases where one is unable to perform such

Personally I don’t think this egg could punch his way out of a paper bag. He’s only been workin’ in this trap two days.

way station
A small railway station between the principal stations or a station where the train stops only on a signal
way station
A service area or temporary lodging used during a longer journey
way to go
A route, course of action; a preferred decision or choice

They are about the same quality, so if you can get a discount on the color you like, that would be the way to go.

way to go
an expression of congratulations, encouragement, or approval in American English. Not in common use outside of the US

The team finished ahead of schedule and under budget. Way to go!.

way-out
out of the mainstream of society

Jenny is a way-out kinda gal.

way-out
unusual, unconventional or strange
way-wise
Knowledgeable about the route
way over my head
beyond my understanding; too hard for me; too much for me to handle
way before
Long before, much time before; a long time past, long ago
way off
At a great distance from a particular point (said of a discrepancy)

We were way off on our calculations; the house cost us twice as much as we had thought.

way bill
Document which accompanies goods in shipment and which details the cost and route of shipment
way cool
(American Slang) very cool, great, awesome
way of all flesh
the way of all creatures, the way of animals
way of dialogue
manner of negotiation
way of life
A way of life is the behaviour and habits that are typical of a particular person or group, or that are chosen by them. Mining activities have totally disrupted the traditional way of life of the Yanomami Indians
way of life
a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius usually follows a revolutionary path"
way of life
If you describe a particular activity as a way of life for someone, you mean that it has become a very important and regular thing in their life, rather than something they do or experience occasionally. She likes it so much it's become a way of life for her
way of life
lifestyle, manner of living
way of living
lifestyle, way of life
way of talking
manner in which one talks, way of expressing words
way of the world
the customs of the world, the way in which the world functions
way of thinking
method of thinking, thought process, manner of working things out
way out
an opening that permits escape or release; "he blocked the way out"; "the canyon had only one issue"
way out
exit, outlet
way out of his league
too much for him, above and beyond him, higher than his level, he will have a difficult time coping
way point
intermediate point (point between two main points), intermediate stop (station between two main stations)
way shaft
A rock shaft
way shaft
An interior shaft, usually one connecting two levels
way station
A way station is a small station between two large stations on a railway. A station between principal stations on a route, as of a railroad
way station
intermediate minor train station located between more important stations; intermediate stopping place
way station
A way station is a place where people stop to eat and rest when they are on a long journey
way to go
congratulations!, good for you!
way-out
disapproval If you describe someone or something as way-out, you are critical of them because they are very unusual, often in a way that is very modern or fashionable. They will not allow your more way-out ideas to pass unchallenged = weird. very modern, unusual, and strange
way-out
informal terms; strikingly unconventional
Milky Way
A broad band of diffuse white light, visible in the night sky; our view of the dense portions of the Milky Way Galaxy from inside the galaxy
Milky Way
The Milky Way Galaxy, the galaxy in which Earth is located; extension of the night sky phenomenon
Milky Way Galaxy
the galaxy in which we reside
Third Way
Alternative form of third way
all the way
To the end
all the way to Egery and back
The long way; a roundabout route; a long distance to travel
any way one slices it
from any perspective; in every case

Any way you slice it, we have to get out of here and we have to take him with us.

be on its way out
To be in the process of becoming redundant
be on its way out
To be going out of fashion
be the way to go
To be the best option or course of action

We browsed the fruit-and-veg aisle for over ten minutes before finally deciding that the passion fruits were the way to go for our children’s lunchboxes.

by the way
Incidentally; a parenthetical statement not timely, central, or crucial to the topic at hand; foregone, passed by, something that has already happened

I had counted on a life-lease of the profits, whereas I only received those of a few short years. But this is by the way.

by way of
For the purpose of; as a means or instance of

Why they hesitated I never could tell, unless they did it by way of a joke.

by way of
By the route of; through; via

I always go over the wall, by way of the plum tree, said Matilda.

by way of
Possessing the characteristics, nature, or standing of

From what you tell me, he's by way of being the brains of the family..

come a long way
To make significant progress

Computer-generated graphics have come a long way in the past few decades.

cry all the way to the bank
To be happy due to the receipt of money, although expressing sorrow about the cause of such receipt

When his rich aunt died, he was crying all the way to the bank.

don't let the door hit you on the way out
Used to indicate that one is glad to see someone leaving
eightfold way
a theory that organizes subatomic particles into octets
every which way
All over; in every direction

The kids got to the park and ran every which way.

every which way
In all sorts of ways or manners

You can't keep doing it every which way if you want a consistent result.

family way
See in a family way
gave way
Simple past of give way
get in the way
to obstruct, hinder, or interfere
give way
To give precedence to other road users

At the crossing, cars must give way to pedestrians.

give way
To yield to persistent persuasion

The mother gave way to her crying child.

give way
To collapse or break under physical stresses

After years of neglect, the rusty old bridge could give way at any time.

give way
To be followed, succeeded, or replaced by

Winter gave way to spring.

given way
Past participle of give way
gives way
Third-person singular simple present indicative form of give way
go a long way
To achieve considerable success

The moment I met him I knew he would go a long way.

go a long way
To be adequate or helpful for a significant amount of time

Thank you for your generous donation; I'm sure it will go a long way.

go all the way
To continue to the conclusion of a task or project
go all the way
To have sexual intercourse
go down the wrong way
To go down the wrong tube in one's throat and make one cough or choke

Gosh! That chicken went down the wrong way, and I couldn't breath for a couple of seconds!.

go out of one's way
To make an extra effort

I wouldn't mind some help, but please don't go out of your way for me.

go the way of
To end up the same way as. To receive the same fate as

Vinyl records seem to have gone the way of the dinosaurs .

go the way of all flesh
To die; to follow a course leading to death or extinction

Laurence of Oxford went the way of all flesh on the gallows.

go the way of the dinosaurs
to go extinct or become obsolete; to fall out of common use or practice; to go off the firsthand market; to become a thing of the past

Washboards went the way of the dinosaurs when washing machines became commonplace.

go the way of the dodo
to go extinct or become obsolete; to fall out of common use or practice; to go out of the firsthand market; to become a thing of the past

It's funny how the phrase gone the way of the dodo has gone the way of the dodo.

have a way with
To be skilled, adept, or graceful in something

She has a way with animals, and they seem instinctively to trust her.

have it your way
Do something the way you want to, but be prepared for the consequences

OK, have it your way, format the hard disk and see what happens.

have one's way
to obtain the circumstances one wishes for; to do what one wishes to do, or to have others do what one wishes them to do

He held out to me a bowl of steaming broth, that filled the room with a savour sweeter, ten thousand times, to me than every rose and lily of the world; yet would not let me drink it at a gulp, but made me sip it with a spoon like any baby. Thus while I drank, he told me where I was, namely, in an attic at the Why Not?, but would not say more then, bidding me get to sleep again, and I should know all afterwards. And so it was ten days or more before youth and health had their way, and I was strong again; and all that time Elzevir Block sat by my bed, and nursed me tenderly as a woman. So piece by piece I learned the story of how they found me.

have one's way
to make love with someone
have one's way with
To engage in sexual intercourse with
have one's wicked way
To have sexual intercourse
in a family way
Pregnant

Three pregnancies occur in this novel: Nina, Fran and Danielle all find themselves in a family way.

in a family way
In the manner of members of a family

The congregation agrees in a family way to take care of them for life.

in a way
To a certain degree
in any way, shape, or form
In any way at all; whatsoever
in harm's way
At risk; in the physical or figurative path of danger

In a totalitarian state, the wrong political views easily place you in harm's way.

in no way, shape, or form
Not in any way at all; not at all, nohow
in something's way
obstructing, blocking, or impeding movement or line of sight

The mountains were in the railroad's way.

in the family way
Alternative form of in a family way
in the way
obstructing, blocking, or hindering

I really wanted a clear photo of the president, but all the journalists were in the way.

in the way of
In relation to; similar to

Unfortunately this university offers little in the way of scholarships or research grants.

laugh all the way to the bank
To be happy due to the receipt of money
learn the hard way
To learn by experiencing the consequences of making mistakes

Anyone who tries to cycle will learn the hard way that grazes are painful.

learned the hard way
Present participle of learn the hard way
learning the hard way
Simple past tense and past participle of learn the hard way
learns the hard way
Third-person singular simple present indicative form of learn the hard way
look the other way
To ignore something wrong. Similar to connive
make one's way
To move forward, usually toward a destination or goal, physically or conceptually
make way
an instruction to get out of the way of someone else, usually because they are carrying something and need a clear pathway. Compare with gangway
make way
To make progress

He was starting to make his way in the world.

make way
To clear a passage
make way
to progress through the water Bowditch
middle way
An intermediate course (of action, policy etc) between two extremes; a compromise

Obama's choice, according to McChrystal, a former special forces commander, boils down to this: Escalate or evacuate, get on or get out; there is no middle way that does not invite calamity on a grand scale.

middle way
The midpoint of a person's life; middle age
middle way
The middle of three paths
my way or the highway
An expression suggesting an ultimatum which indicates the listener(s) will either conform to the desires of the speaker or else the listener(s) will be excluded

Speaker Gingrich said today that if President Clinton follows through on his threat to veto key GOP legislation, the House will shut down parts of the federal government.

my-way-or-the-highway
Adjectival form of the phrase my way or the highway

His my-way-or-the-highway attitude doesn't fit U.S. foreign-policy concerns or domestic issues.

nee way
absolutely no, no way

nee way man!.

no way
In no way; nowise
no way
indicates astonished disbelief

You failed your exam again? No way!.

no way
indicates rejection or impossibility

You want to borrow three hundred dollars? No way!.

no way
absolutely not; under no circumstances

I will never again eat that stuff. No way!.

no way Jose
Absolutely not
no way to treat a lady
Rude, insensitive, or harmful behavior, especially when directed toward a female

A bus driver for the Dave Matthews Band dumped a septic tank off the Kinzie Street Bridge in 2004 and transformed the Chicago Little Lady into a poop deck. 'Twas no way to treat a lady.

on one's way
Leaving; going about one's business/

If we're done, I'll be on my way.

on one's way
In the direct route that one intends to travel

I can drop you at the station, as it is on my way home.

on the way
coming, approaching

Don't panic! Reinforcements are on the way.

on the way
Whilst travelling

We gathered up what was left of the red deer after skinning and cleaning it, and set out upon our return journey toward the U-boat. On the way Olson, von Schoenvorts and I discussed the needs of our immediate future, and we were unanimous in placing foremost the necessity of a permanent camp on shore.

one-way
allowing movement in only one direction

The town centre is now a system of one-way streets.

one-way
allowing travel in only one direction

I bought a one-way ticket to Leeds.

one-way mirror
A mirror reflecting images on one side and transparent on the other, often used by the police during an interrogation

The trainee interviews a client in a one-way mirror room or in front of a video camera while being observed by the supervisor, who guides the therapy by telephoning suggestions or bringing the trainee out for discussion. — Learning and Teaching Therapy by Jay Haley.

one-way mirrors
plural form of one-way mirror
one-way street
A thoroughfare in which traffic is only allowed to proceed in one direction
one-way ticket
A ticket granting permission to travel to a place but not back
one-way ticket
A course of action from which there is no way back

Voting Labour is a one way ticket to higher fuel prices.

out of harm's way
Out of danger; no longer in a combat situation
out of one's way
Used to order someone to give one clear passage

Out of my way!.

out of one's way
Not in the direct route that one would normally use

I gave him a lift, even though his house was a little out of my way.

out of the way
improper or offensive
out of the way
remote or secluded

I know this out-of-the-way hotel where we could stay.

out of the way
taken care of

Now that the main problems are out of the way, we can start working on the details.

out of the way
not obstructing or hindering; not in the way

Please move your bike out of the way.

out of the way
unusual or out of the ordinary
pave the way
To make future development easier

Germany's development of rocket weapons paved the way for human controlled spaceflight.

permanent way
the track and bed of a railway
right of way
A legal right of passage over another's land or pathways

restricted byway” means a highway over which the public have restricted byway rights, with or without a right to drive animals of any description along the highway, but no other rights of way.

right of way
The priority granted to the first person to properly execute an attack
right of way
The right to proceed first in traffic
right of way
A legal easement granted for the construction of a roadway or railway
right of way
The area modified for passage of a railway; often specifically the railbed and tracks
right of way
Land on which a right of way exists
way
Favoriten