making

listen to the pronunciation of making
Englisch - Türkisch
{i} yapma

Öyle bir yargılama yapmak yanlış fikirlere yönlendirebilir. - Making such a judgement may lead to wrong ideas.

O, konuşmalar yapmada mükemmeldir. - She is excellent at making speeches.

yaparak

Onu yaparak beni çok mutlu ediyorsun. - You're making me very happy by doing that.

O, boş zamanını oyuncak bebekler yaparak harcar. - She spends her free time making dolls.

imal

O yaşlı adam elli yıldır kaçak viski imal etmekteydi. - The old man had been making white lightning for 50 years.

O yaşlı adam elli yıldır ev yapımı viski imal etmekteydi. - That old man had been making homemade whiskey for fifty years.

{f} yap

Tom, iş yaparken yapılan hatalardan endişeleniyor. - Tom worries about making mistakes at work.

O, bir hata yapmaktan suçluydu. - He was guilty of making a mistake.

{i} yapım

Film yapımı heyecan verici bir iştir. - Movie making is an exciting job.

Yeni yasa on iki aydır yapım aşamasındaydı. - The new law was twelve months in the making.

gerekli özellikler
ç.yetenek
gelişme/başarı nedeni
üretim

Odun, kağıt üretimi için bir hammaddedir. - Wood is the raw material for making paper.

make yap
nitelikler
making iron kalafat demiri
hususiyetler
He has the makings of a man Adam olacağa benziyor
malzeme
{i} etme

Kendimi Fransızca ifade etmede hâlâ zorlanıyorum. - I still have difficulty in making myself understood in French.

Onunla alay etmemek elimde değil. - I can't help making fun of him.

yapılmakta
{i} başarı sebebi
in the making olmakta
{i} yapı

Annem bir pasta yapıyor. - My mother is making a cake.

Ben bu telefondan özel arama yapılmasına karşıyım. - I object to his making private calls on this phone.

gelişme nedeni/yapma
make
yapmak

Hatalar yapmak her zaman yanlış değildir. - To make mistakes is not always wrong.

İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make mistakes when speaking English.

making capacity
(Bilgisayar,Teknik) kapama yeteneği
making heavier
ağırlaştırma
making more difficult
ağırlaştırma
making sb jump
atlatma
making sb walk
yürütme
making somebody walk
yürütme
making something go with
yakıştırma
making up
mizanpaj
making iron
kalafat demiri
making a living
yaşayan bir yapım
making an appearance
bir görünüm verme
making an effort
bir çaba
making decisions
karar
making effort
çaba
making exception
istisna yapmak
making the name of god holy
adını verme tanrı kutsal
making (someone) a partner
(Osmanlıca) teşrik
making a blunder
pot kırma
making a claim to
sahip çıkan
making a tender
ihale düzenleme
making an effort
çaba sarf etme
making angry
kızdırma
making big
büyütme
making call
(Bilgisayar) arama yapılıyor
making dirty
kirletme
making face
surat asma
making face
surat etme
making fun of
alay etme
making fun of smb
dalga geçme
making hot
kızdırma
making love
sevişme
making mistakes is natura
hatasız kul olmaz
making mistakes is natural
beşer şaşar
making of plea
(Kanun) defi ileri sürme
making progress
gelişme kaydetme
making ready
hazırlama
making recommendation
(Kanun) tavsiyede bulunma
making representations
(Politika, Siyaset) başvuruya itirazda bulunma
making smaller
küçültme
making up
uydurma

İlginç hikayeler uydurmada iyidir. - She is good at making up interesting stories.

making up
telâfi etme
map making
yapım harita
match making
Çöpçatanlık
make
{f} elde etmek

Fiyatlar düştüğünde hâlâ kâr elde etmek mümkündür. - It is still possible to make a profit when prices are falling.

Kâr elde etmek için mücadele eden komisyoncular her zaman kitabına göre oynamıyorlar. - Brokers struggling to make a profit don't always play by the book.

make
çiş yapmak
used for making salad
salatalık
make
{i} yapı

Nasıl şekerleme yapılacağını bilir. - She knows how to make candy.

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

make
{f} yaratmak

Ben bir fark yaratmak istiyorum. - I want to make a difference.

O bir fark yaratmak zorunda. - That's got to make a difference.

bomb making
bomba yapımı
bread making
ekmekçilik
decision making body
(Politika, Siyaset) karar organı
decision making tools
karar verme araçları
make
başarıya ulaştırmak
make
inşa etmek
make
yol almak
make
düdüklemek
make
(Spor) çeşit

O, yüz çeşitten fazla ekmek yapmasını bilir. - She knows how to make more than a hundred types of bread.

Hangi çeşit bilgisayar kullanıyorsun? - What make of computer do you use?

make
almak (yol)
make
somurtmak
make
yapım

Tarihin gerçek yapımcıları kitlelerdir. - The true makers of history are the masses.

Tom bir maket yapımcısıdır. - Tom is a model maker.

make
olarak atamak
make
imal etmek
make
-tirmek
make
(Bilgisayar) eski dosyanın
make
akdetmek
make
işemek
make
(Elektrik, Elektronik) devreyi kapatmak
make
-dırmak
make
hesap etmek
make
anlamak

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

make
becermek
make
mecbur etmek
make
düzenlemek
make
hazırlamak

Tom az önce son fincan kahveyi içti. Ona bir demlik daha hazırlamak zorunda kalacağız. - Tom just drank the last cup of coffee. We'll have to make another pot.

Tom kendi öğle yemeğini hazırlamak için yeterli zamanını olmadığını söyledi. - Tom said that he didn't have enough time to make his own lunch.

make
eylemek
make
üretim

Kasımda yağ üretimi için zeytinler hasat edilir. - In November, olives are harvested from the trees to make oil.

make
düzeltmek

Onu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make it right.

İşleri düzeltmek için yalnızca birkaç güne daha ihtiyacım var. - I only need another few days to make things right.

make
zorlamak
make
çevirmek
make
devirmek
make
tutmak

Tutmak niyetinde olmadığın sözler verme. - Don't make promises that you don't intend to keep.

Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir. - It's an American tradition to make a wish on your birthday.

policy making
(Tıp) politika yapmak
road making
yol yapımı
rule making
kural koyuculuk
we are making progress
ilerleme kaydediyoruz
wine making
şarap yapımı
be making a bomb
büyük kâr sağlamak
decision making
karar
lace making
dantel işi
make
marka

Araban hangi markadır? O bir Forddur. - What make is your car? It is a Ford.

Japon marka bir saatim var. Çok dakiktir. - I have a watch of Japanese make, which keeps very good time.

make
meydana getirmek
make
-e neden olmak
make
biçim

Ben bu kararı kolay bir biçimde vermedim. - I didn't make this decision lightly.

make
yap

İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make mistakes when speaking English.

İyi bir kız çocuğu, iyi bir eş yapacaktır. - A good daughter will make a good wife.

money making
para getiren
policy making
politika geliştirme
profit making
kar getiren
Make
hazırlayın
Make
yapık
This´ll be the making of you!
Bu seni adam eder!
cheese making
Peynir yapımında
decision-making
Karar alma, bir sorunu sonuca bağlama
decision-making process
(Pazarlama) Karar alma süreci
dress making
yapım elbise
equalization, act of making equal
eşit yapma denkleştirme, hareket
equalizing, making even
Bile yapma ekolayzır
equation, making equal
eşitliği, eşit hale
law making
kanun yapma
loss-making
Zararına, zararına satış, zarar eden: loss-making subsidiary (zararda bulunulan şube), loss-making price (zararına fiyat)
love-making
aşk yapma
make
kılmak
model making
model yapma
model making
Maket yapımı
money making
para kazanma
peace making
barış yapma
profit making
kar
sign-making
Tabela, reklam panosu ve şair tasarlama işi
tool-making
araç alma
wine-making
şarap yapma
This'll be the making
Bu seni adam eder!
administrative rule making
idari kanun yapma
be in the making
hazırlanmakta olmak; oluşmakta olmak: There's a new age in the making. Yeni bir devir oluşmakta
cabinet making
ince marangozluk
decision making
karar,karar verme
decision making
karar üreten
epoch making
çığır açan
epoch making
yeni bir dönem başlatan
image making
imaj yaratmak
in the making
olmakta
in the making
yapılmakta
jewelry making
mücevherat yapımı
love making
sevişme
make
{i} yapılış şekli
make
yapı/marka
make
dili kendi kazancı peşinde olmak
make
(Tıp) Elektrik devresinin kapanması
make
{i} kazanç

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu. - All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable.

Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız. - We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain.

make
mamulât
make
cinsi münasebet için eş aramak
make
make Xyap
make
{f} olarak atamak, yapmak: The board made him president of the company. Yönetim kurulu onu şirketin
make
neden olmak
make
{f} varmak
make
be on the make k
make
{f} (made)
make
{f} sağlamak

Tom iyi bir yaşam sağlamaktadır. - Tom makes a good living.

Senin çocuklarının güvende olmalarını sağlamak için gücüm dahilinde her şeyi yapacağım. - I'll do everything within my power to make sure your children are safe.

make
{f} yaptırmak

Yarın golf oynamak için bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation to play golf tomorrow.

Bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation.

make
{i} verim

Verimli bir FBI ajanı görevlerini yürütme hakkında bir şey söylemiyor. - An efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.

make
{f} ilişki kurmak
make
devrenin kapanması
make
elek

Bu elektrikli süpürge çok gürültü yapıyor. - This vacuum cleaner makes a lot of noise.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektriğimizin % 39'unu kömür sağlar. - In the United States, coal makes 39% of our electricity.

make
{i} yapılış, yapı, biçim
make
{i} verim, randıman
make
{f} etmek

Tom Boston'da iken Mary'yi ziyaret etmek için zaman ayırmış olabilir. - Tom managed to make time to visit Mary while he was in Boston.

Kaybı telafi etmek zorundaydım. - I had to make up for the loss.

makings
{i} küçük kazançlar
makings
nitelik
makings
{i} özellikler
makings
{i} malzeme
makings
i., çoğ. malzeme
money making
para yapma
mortar making properties
harç yapma kabiliyeti
policy making
hareket tarzını belirleyen
policy making
politika belirleyici
putty making
macunculuk
sack making
çuvalcılık
salt making
(Askeri) tuz yapımı
something is making a noise
bir şey ses çıkartıyor
suitable for making pilaf
pilavlık
this'll be the making of you!
bu seni adam eder!
to confine oneself to making a recommendation
(Avrupa Birliği) bir tavsiye oluşturmakla sınırlı olmak
wooden toy making
tahta oyuncak yapımı
Englisch - Englisch
Process of growth or development

As a child he didn't seem like a genius in the making.

Present participle of make

Soon (30 years?) we'll be making complete DNA and life in reverse, growing food that only reversed creatures cn eat. - Earliest Usenet use via Google Groups - fa.human-nets, 10 May 1981 09:16-EDT, Robert Elton Maas.

{n} the act of forming, workmanship, work
If you say that a person or thing has the makings of something, you mean it seems possible or likely that they will become that thing, as they have the necessary qualities. Godfrey had the makings of a successful journalist
If you say that something such as a problem you have is of your own making, you mean you have caused or created it yourself. Some of the university's financial troubles are of its own making
External appearance; from
a poem
If you describe a person or thing as something in the making, you mean that they are going to become known or recognized as that thing. Her drama teacher is confident Julie is a star in the making
If something is the making of a person or thing, it is the reason that they become successful or become very much better than they used to be. This discovery may yet be the making of him
The act of one who makes; workmanship; fabrication; construction; as, this is cloth of your own making; the making of peace or war was in his power
The making of something is the act or process of producing or creating it. Salamon's book about the making of this movie
That which establishes or places in a desirable state or condition; the material of which something may be made; as, early misfortune was the making of him
{i} act of one who makes; something made, something manufactured; process of manufacturing; means by which success is achieved
the act that results in something coming to be; "the devising of plans"; "the fashioning of pots and pans"; "the making of measurements"; "it was already in the making"
Composition, or structure
making a hash of
Present participle of make a hash of
making an effort
Present participle of make an effort
making believe
Present participle of make believe
making ends meet
Present participle of make ends meet.. To be able to spend within one's means
making fun of
Present participle of make fun of
making love
Present participle of make love
making merry
Present participle of make merry
making off
Present participle of make off
making out
Present participle of make out
making over
Present participle of make over
making tracks
Present participle of make tracks
making up
Present participle of make up
making waves
Present participle of make waves
making whoopee
Present participle of make whoopee

I was making whoopee with Adrian when my dad came in, how embarrassing!.

making-iron
A tool somewhat like a chisel with a groove in it, used by caulkers of ships to finish the seams after the oakum has been driven in
making a bonfire
lighting a large outdoor campfire
making a camp
establishing a outdoor living area (setting up tents, making a fire, etc.)
making a fool of oneself
acting foolishly in public, acting in a ridiculous manner
making a living
earning a salary, earning money
making a match
setting a man and woman up for a romantic relationship
making an Identikit
assembling a set of various facial characteristics and facial parts (used by police to create composite pictures of suspects)
making an appointment
setting an appointment, fixing a meeting; scheduling an appointment, arranging a turn (at a doctor's office, hair salon, etc.)
making an effort
trying, making an attempt, working at
making contact
connecting, making ties, coming into contact with, get in touch with
making faces
making facial expressions, moving the face to create different appearances
making friends
becoming friendly with, connecting with, allying oneself with
making holes
perforating, punching holes, piercing
making its first steps
walking for the first time; making progress on its own
making known
publicizing, advertising
making love
having intercourse, having sex, having sexual relations
making love
sexual activities (often including sexual intercourse) between two people; "his lovemaking disgusted her"; "he hadn't had any love in months"; "he has a very complicated love life"
making noise
creating sounds, making a racket, causing a clamor
making peace between enemies
creating peace among foes, making rivals achieve peace with another
making profit
making a gain, earning money (Business)
making someone laugh
cause someone to laugh, cause someone to giggle
making something out of nothing
make a big deal out of nothing, blow things out of proportion
making things worse
causing more problems than there were to begin with
making up
compensating; supplementing; reconciling; inventing; composing, constituting; applying cosmetics
making use
using, utilizing, taking advantage of -
match making
arranging marriages for others, bringing two people together
decision-making
Alternative form of decision making
decision-making
Attributive form of of decision making
epoch-making
Constituting an epoch; opening a new era; introducing new conceptions or a new method in the treatment of a subject
in the making
In development; in the process of being made

You're witnessing a great reference work in the making.

kissing and making up
Present participle of kiss and make up
make
A software utility for automatically building large applications, or an implementation of this utility
make
A person's character or disposition
make
To cover (a given distance) by travelling

I made over twenty miles that day, for I was now hardened to fatigue and accustomed to long hikes, having spent considerable time hunting and exploring in the immediate vicinity of camp.

make
The closing of an electrical circuit
make
To behave, to act

To make like a deer caught in the headlights.

make
How a thing is made; construction
make
To indicate or suggest to be

His past mistakes don’t make him a bad person.

make
Brand or kind; often paired with model

What make of car do you drive?.

make
To bring into success

She married into wealth. She has it made.

make
To constitute

This makes the third infraction.

make
A promotion
make
Recognition or identification, especially from police records or evidence
make
Origin of a manufactured article; manufacture

The camera was of German make.

make
Quantity produced, especially of materials
make
To recognise (without being recognised in return)

David Sinclair: (walking) Almost at Seventh; I should have a visual any second now. (rounds a corner, almost collides into Kaleed Asan) Damn, that was close.Don Eppes: David, he make you?David Sinclair: No, I don't think so.

make
To cover neatly with bedclothes
make
The act or process of making something, especially in industrial manufacturing
make
A halfpenny
make
Mate; a spouse or companion

Th'Elfe therewith astownd, / Vpstarted lightly from his looser make, / And his vnready weapons gan in hand to take.

make
To cause to do

I was made to feel like a criminal.

make
To arrive at a destination, usually at or by a certain time

We should make Cincinnati by 7 tonight.

make
or noun To cause to be

Scotch will make you a man.

make
Past or future target of seduction (usually female)
make
To create, construct, or produce

We’ll make a man out of him yet.

make
The declaration of the trump for a hand
make
To induct into the Mafia or a similar organization (as a made man)

Henry Hill: Paulie's gonna make you?.

make
To move at (a particular speed)

The ship could make 20 knots an hour in calm seas.

makings
plural form of making
money-making
the acquisition of money
money-making
that acquires money

He's always working on one money-making project or another.

make
{i} model; type
make
{n} a form, structure, nature, companion
sense making
See: sensemaking
bed-making
arranging of bedsheets and pillows
decision making
choosing between alternative courses of action using cognitive processes - memory, thinking, evaluation, etc; also called Problem Solving
decision making
the cognitive process of reaching a decision; "a good executive must be good at decision making
decision making
(p 211) Choosing among two or more alternatives
decision making
The process of by which an influencer decides on what products to purchase There are a number of formalized structures that are used to analyze the decision making process, usually involving a number of information gathering and analysis steps
decision making
The process of developing commitment to some course of action
decision making
includes procedures and techniques needed to make smart choices Back to Contents
decision making
the cognitive process of reaching a decision; "a good executive must be good at decision making"
decision making
A procedure for making logical decisions on the basis of sample data
decision making
The process of reaching logical conclusions, solving problems, analyzing factual information, and taking appropriate actions based on the conclusions
decision making
process of deciding or settling something
decision making
The act of examining several possible behaviors and selecting from them the one most likely to accomplish the individual's or group's intention Cognitive processes such as reasoning, planning, and judgment are involved
decision making
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible Given a forecast and the known skill of the forecast method, it is possible to develop algorithms for making decisions objectively The new forecasts offer an opportunity to do this
decision making
Another basic function of ATC Active cognitive process which selects a set of possible courses of action Includes a weighing up of the pros and cons of different alternatives
decision making
The process of choosing a course of action among alternatives
decision making
The process of developing commitment to some course of action (12)
decision making
Through the decision making process, people consider the costs and benefits of alternatives Steps in the process are
decision making
The process for arriving at a decision
decision making process
The sequence of decisions made as a part of the project life cycle
decision making process
the process of selecting the best course of action from among alternatives
decision making process
The decision making process is the process that is used to make a decision It can be an expert process, where the decision is made by one or more "experts" who look at the "facts" and make the decision based on those facts; it can be a political process through which a political representative or body makes the decision based on political considerations, or it might be a judicial process where a judge or a jury makes a decision based on an examination of legal evidence and the law
decision-making
Choosing among inputs in production or among products in consumption
decision-making
Decision-making is the process of reaching decisions, especially in a large organization or in government. the process of making important decisions
decision-making
the process of acting upon the best information available to determine a single course of action for future direction
decision-making
Methods and processes for group decision making
decision-making echelon
system in which a decision must be approved by each level of authority (from the lowest to the highest)
epoch-making
highly significant or important especially bringing about or marking the beginning of a new development or era; "epochal decisions made by Roosevelt and Churchill"; "an epoch-making discovery"
epoch-making
An epoch-making change or declaration is considered to be the extremely important because it is likely to have a significant effect on a particular period of time. It was meant to sound like an epoch-making declaration. the epoch-making changes now taking place in Eastern Europe. very important in changing the way people live or the way a society is organized
lace making
act or process or making tatting or handmade lace
loss-making
a loss-making product or business does not make any money   profit-making, profitable profitable
love making
having intercourse, having sex
make
institute, enact, or establish; "make laws"
make
To require; to constrain; to compel; to force; to cause; to occasion; followed by a noun or pronoun and infinitive
make
undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater
make
To bring about; to bring forward; to be the cause or agent of; to effect, do, perform, or execute; often used with a noun to form a phrase equivalent to the simple verb that corresponds to such noun; as, to make complaint, for to complain; to make record of, for to record; to make abode, for to abide, etc
make
The UNIX tool that compiles the Stronghold server binary based on instructions in the Makefile
make
{f} construct from separate pieces; manufacture; cause to be; force; appoint; amount to; prepare; do; earn; perform; arrange; arrive in time; reach; become; estimate, judge; go in a certain direction
make
appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing i the end"; "She made a if to say hello to us"
make
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
make
To interpret
make
make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor"
make
a recognizable kind; "there's a new brand of hero in the movies now"; "what make of car is that?"
make
A build tool primarily for C and C++ projects Ant is a more favorable competitor for any project based on Java
make
create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
make
vt [to cause someone to feel something (did I ~ you angry?)] membuat (buat) 2 vt [to get ready (will you ~ dinner?)] membuat (buat)
make
engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution"
make
A utility to maintain, update, and regenerate related programs and files The commands to be executed are placed in a makefile
make
form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum"; "The branches made a roof"
make
be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father"
make
To create, construct or produce
make
behave in a certain way; "make merry"
make
carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas"
make
To execute with the requisite formalities; as, to make a bill, note, will, deed, etc
make
to compose or represent: "This wall forms the background of the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a fine introduction"
make
A companion; a mate; often, a husband or a wife
make
To produce, as something artificial, unnatural, or false; often with up; as, to make up a story
make
To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; often in the phrase to meddle or make
make
To cause to be or become; to put into a given state verb, or adjective; to constitute; as, to make known; to make public; to make fast
make
prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please"
make
To compose verses; to write poetry; to versify
make
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident"
make
act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies" eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug" behave in a certain way; "make merry" give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear" put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room" develop into; "He will make a splendid father!" change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks" favor the development of; "Practice makes the winner" cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day" calculate as being; "I make the height about 100 feet" consider as being; "It wasn't the problem some people made it" represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress" assure the success of; "A good review by this critic will make your play!" make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor" compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat" make by shaping or bringing together constituents; "make a dress"; "make a cake"; "make a wall of stones" gather and light the materials for; "make a fire" perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call" reach in time; "We barely made the plane" proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest" appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing i the end"; "She made a if to say hello to us" engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution" carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas" form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum"; "The branches made a roof" constitute the essence of; "Clothes make the man" amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living" be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father" add up to; "four and four make eight" be suitable for; "Wood makes good furniture" undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater
make
To (non-specifically) make a hand means to get a decent hand that has a shot at winning the pot
make
perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call"
make
(VEHICLE)
make
The Make of your vehicle is the same company that manufactured your vehicle
make
To find, as the result of calculation or computation; to ascertain by enumeration; to find the number or amount of, by reckoning, weighing, measurement, and the like; as, he made the distance of; to travel over; as, the ship makes ten knots an hour; he made the distance in one day
make
is the program that reads Makefiles and drives the building process SNiFF+ integrates a wide range of different Make implementations
make
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
make
The purpose of the MAKE(1L) utility is to determine automatically which pieces of a large program need to be recompiled, and issue the commands to recompile them In Modline, it is seen by extension as the manager of all actions in the system Like the Workbench, it can be considered as an interface between the user and the different tools that have to be run in order to get a result We use the GNU implementation of make, which was written by Richard Stallman and Roland McGrath and is available free of charge from us (see the Open Modline Installation Guide for more details) GNU Make is portable on a wide variety of Unix computers and is much more powerful than any other proprietary tool, so we advise our customers to take advantage of Modline installation to get GNU Make and make it their default MAKE tool The complete GNU Make User Manual is now provided in PostScript form in the distribution
make
maintain, update, and regenerate related programs and files
make
make by shaping or bringing together constituents; "make a dress"; "make a cake"; "make a wall of stones"
make
Defeat (Japanese)
make
undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater"
make
Program Maintenance Utility to compile source files
make
To cause to be
make
reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts"
make
To close an electrical circuit To establish an electrical circuit through the closing of a contact, switch or other related device
make
To tend; to contribute; to have effect; with for or against; as, it makes for his advantage
make
To proceed; to tend; to move; to go; as, he made toward home; the tiger made at the sportsmen
make
Brand Name or Automobile Manufacturer (Ford, Acura, BMW)
make
make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
make
proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest"
make
be suitable for; "Wood makes good furniture"
make
change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks"
make
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
make
(1) fulfill (a contract)
make
To force to do
make
amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living"
make
make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?"
make
create or manufacture a man-made product; "We produce more cars than we can sell"; "The company has been making toys for two centuries"
make
favor the development of; "Practice makes the winner"
make
reach in time; "We barely made the plane"
make
induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you score last night?"; "Harry made Sally"
make
gather and light the materials for; "make a fire"
make
consider as being; "It wasn't the problem some people made it"
make
constitute the essence of; "Clothes make the man"
make
To cause to appear to be; to constitute subjectively; to esteem, suppose, or represent
make
A term used to describe tea manufacture, in tea-taster's terms a make that means a well-made tea or not true to its grade
make
have a bowel movement; "The dog had made in the flower beds"
make
reach a goal, e g , "make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
make
represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress"
make
To make the deck is to shuffle the deck
make
the proportions to which a diamond has been cut A good make will have proportions that maximize the brilliance and fire of a diamond A poor make will lead to a diamond that has little sparkle due to the inability of the cut to properly reflect light
make
create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden made verses"
make
To attain; i e , to "make harbor " To "make fast" is to secure Tides that "make" increase To "make sail" is to set sail
make
To cause to exist; to bring into being; to form; to produce; to frame; to fashion; to create
make
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
make
Brand; often paired with model
make
the act of mixing cards haphazardly
make
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
make
act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies"
make
develop into; "He will make a splendid father!"
make
compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat"
make
To form of materials; to cause to exist in a certain form; to construct; to fabricate
make
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club"
make
calculate as being; "I make the height about 100 feet"
make
Structure, texture, constitution of parts; construction; shape; form
make
A tool that builds programs and applications by testing to see whether the source files that produce a given application are newer than the target files produced from them If any source or intermediate file is newer than its target, make performs the actions necessary to rebuild the target file by following a set of rules The rules can be standard (specified by default) or they can be explicit descriptions of the steps required
make
To gain, as the result of one's efforts; to get, as profit; to make acquisition of; to have accrue or happen to one; as, to make a large profit; to make an error; to make a loss; to make money
make
cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day"
make
To put in a desired or desirable condition; to cause to thrive
make
assure the success of; "A good review by this critic will make your play!"
make
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
make
add up to; "four and four make eight"
make
To (non-specifically) make a hand means to get a decent hand that has a shot at winning the pot I didn't make a hand for two hours, but then I went on a major rush
make
put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room"
Türkisch - Englisch

Definition von making im Türkisch Englisch wörterbuch

zorun ne? What's making you
(do something)?: Zorun ne ki beni öyle sorguya çekiyorsun? What's making you give me the third degree like this?
making

  Silbentrennung

  mak·ing

  Türkische aussprache

  meykîng

  Aussprache

  /ˈmākəɴɢ/ /ˈmeɪkɪŋ/

  Gemeinsame Collocations

  making up, making out

  Videos

  ... should be doing more with it than just making sure that ...
  ... these events like VidCon, and making contact with an actual ...
Favoriten