without

listen to the pronunciation of without
İngilizce - Türkçe
olmadan

Elektrik ve su olmadan hayat olmaz. - There is no life without electricity and water.

Televizyon olmadan yaşayamam. - I can't live without a TV.

{e} 1. -siz: You can't live without money. Parasız yaşanmaz. He won't go without her. Onsuz gitmez. It's merely sound without sense. Sadece
olmaksızın

Mütevazilik olmaksızın cesaret tehlikeli bir oyundur. - Without humility, courage is a dangerous game.

Herhangi birinin yardımı olmaksızın onu yapabileceğimi düşündüm. - I thought I could do it without anybody's help.

-medeti
dıştan
haricen
o olmadan

O olmadan bunu yapamam. - I can't do this without him.

Biz o olmadan gitmek zorunda kalabiliriz. - We may have to go without her.

onsuz

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Tom Mary'nin onsuz yaşayabileceğini sanmıyor. - Tom doesn't think Mary can live without him.

{e} sız

O farkında olmadan Tom'un arka kapısında sızdım. - I just snuck in Tom's back door without him noticing.

Mary sızlanmaksızın her şeyi kabul etti. - Mary accepted everything without complaining.

{e} dışında
hariç
yetinmek
times without numbe
{e} meden
gayri ihtiyari
(bağlaç) medikçe, meksizin
-siz: You can't live without money. Parasız yaşanmaz. He won't go without her. Onsuz gitmez. It's merely sound without sense. Sadece
meksizin
{e} siz

Öncelikle sormadan sizin herhangi bir şeyinizi asla ödünç almam. - I'd never borrow anything of yours without asking first.

Tom sizin izniniz olmadan gitmedi. - Tom wouldn't leave without your permission.

without thinking düşünmeden
without taxes vergiler hariç
conj. medikçe
dışarıda

Dışarıda hava çok soğuk, ceketsiz üşüteceksin. - It is very cold outside. You'll catch a cold without a coat.

edat
dış

Ben bir şey satın almadan asla dışarı çıkmam. - I never go out without buying something.

Tom Mary'ye paltosuz dışarı gidilmeyecek kadar çok soğuk olduğunu söyledi. - Tom told Mary that it was too cold to go outside without a coat.

medikçe
-meksizin
-siz
-meden
-sız
without hesitation
çekinmeden

Tom çekinmeden odaya girdi. - Tom entered the room without hesitation.

Tom çekinmeden arabasını sattı. - Tom sold his car without hesitation.

without knowing
bilmeden

Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır. - We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live.

Çocuklar tehlikeli olduklarını bilmeden sık sık tehlikeli olan şeyleri yapmak isterler. - Children often want to do things that are dangerous without knowing that they are dangerous.

without thinking
düşünmeden

O mutlu günleri düşünmeden bu resme asla bakmam. - I never look at this picture without thinking of those happy days.

Onu annesini düşünmeden asla görmem. - I never see her without thinking of her mother.

without sugar
şekersiz

Burada şekersiz kahve içen tek kişisin. - You're the only one here who drinks coffee without sugar.

Şekersiz buzlu çay iyi değildir. - Tea with ice isn't good without sugar.

sin
günah

Beni affedin, zira ben günah işledim. - Forgive me, for I have sinned.

O günahının farkında değil. - She is unconscious of her sin.

Without missing a beat
Kendine Güvenerek, kendinden Emin Bir Şekilde
without question
kuşkusuz, şüphesiz, tartışmasız, muhakkak
without a back
arkalıksız
without a break
durup dinlenmeden
without a door
kapısız
without a doubt
kuşkusuz
without a hitch
aksamadan
without a hitch
arızasız
without a hitch
pürüzsüz
without a hitch
bir aksilik olmadan
without a mate
eşsiz
without a point
uçsuz
without a rope
ipsiz
without a second thought
(deyim) bir an bile düşünmeden
without a tail
kuyruksuz
without a trace
iz bırakmadan
without cease
fasılasız
without cease
aralıksız
without ceasing
durmaksızın
without ceasing
durmadan
without content
içeriksiz
without delay
gecikmeksizin
without delay
süresiz
without delay
aksatmadan
without delay
vakit kaybetmeden

O vakit kaybetmeden gelecek. - She'll come without delay.

without delay
beklemeksizin
without demur
tereddütsüz
without demur
tereddüt etmeden
without dust
tozsuz
without effect
tesirsiz
without fail
muhakkak
without fail
muhakkak olarak
without flesh
etsiz
without haste
(Muzik) comodo
without help
adamsız
without loss of time
vakit kaybetmeden
without lumps
topaksız
without margin
(Ticaret) marjsız
without measure
hadsiz
without milk
sütsüz
without needing
ihtiyaç duymadan
without number
sayısız
without number
hesapsız
without object
amaçsız
without pepper
(Gıda) bibersiz
without prejudice to
(Kanun) halel getirmeksizin
without rain
yağışsız
without reason
sebepsizce
without scales
pulsuz
without shame
utanmadan

Utanmadan onu ağızdan öptü. - She kissed him without shame, on the mouth.

without shell
kabuksuz
without skin
kabuksuz
without stairs
düzayak
without stamps
pulsuz
without thorns
dikensiz
without an opponent
rakipsiz
without any necessity
ihtiyaç olmadan
without delay
gecikmeden

Gecikmeden sorunu görüşmek gereklidir. - It's necessary to discuss the problem without delay.

Gecikmeden o işe başlamalıyım. - I must set about that work without delay.

without limitations
limitsiz
without outside help
dışarıdan yardım almadan
without preparation
hazırlık yapmadan
without questioning
sorgulamadan
without reservations
reservasyon yapmadan
without seeing
görmeden
without showing responsi
sorumluluk göstermeden
without stopping
durmadan
without success
başarısız
without words
konuşmadan
without a heart
Kalbi olmayan
without a hitch
sorunsuz
without a trace
iz bırakmadan, iz olmadan, ipucu olmadan
without any doubt
Hiç şüphesiz
without any necessity
gerek kalmadan
without children
çocuksuz
without consent
rıza dışı
without delay
hemen, gecikmeden
without equal
olmaksızın eşit
without even
bile olmadan
without exception triumph
istinasız galip gelmek
without hitch
aksamadan
without hope, desperately
umut, umutsuzca olmadan
without ice
buz olmadan
without juice
suyu olmayan
without lobes
loblar olmadan
without loss of generality
Yapılan varsayımın probleme yeni kısıtlamalar getirmemesi durumunda kullanılan ifade
without missing a beat
tek bir işareti kaçırmadan
without noble title; common
asil başlık olmadan; ortak
without of
olmadan
without pause
hiç durmadan
without pips
tırtıl olmadan
without precedent
emsal olmadan
without precondition
on şartsız, on koşulsuz
without prejudice
Etki altında kalmadan, önyargısız bir şekilde
without question
kesinlikle
without reservation
tamamen
without reservation
çekincesiz
without respect to
-e bakmadan, -i düşünmeden, aldırmadan
without restraint
serbestçe, çekinmeden
without rhym or reason
(deyim) Mantıklı bir nedeni olmaksızın, izah edilemeyecek bir şekilde
without rhyme or reason
mantıksız
without the exception of
dışında
sin
nefsine uymak
sin
günaha girmek
sin
büyük hata
without me
bensiz
without you
sensiz

Sensiz ne yapardık bilmiyorum. - I don't know what we would do without you.

Sensiz hayat düşünemiyorum. - I can't think of life without you.

sin
kabahat
sin
{f} günah işle

Beni affedin, zira ben günah işledim. - Forgive me, for I have sinned.

Günah işledik, Tanrım, bizi affet. - We have sinned, Lord, forgive us.

sin
suç

Singapur'da suçluları cezalandırmanın bir yolu da onları kırbaçlamaktır. - In Singapore, one way to punish criminals is to whip them.

Yüzüne bakılmayacak kadar suçlusun. - You're guilty as sin.

sin
günah işle(mek)
without question
sorusuz
sin
sin offering günahların affedilmesi için sunulan şey
sin
affolunmaz günah
sin
besetting sin insanların daima işlemeye meyilli oldukları günah
sin
{f} suç işlemek
sin
(fiil) günah işlemek, suç işlemek
sin
{i} büyük hata: It's a sin for you to throw that bread away! O ekmeği atma, günah!
sin
live in sin nikahsız olarak karı koca hayatı yaşam
sin
günah i

Günah işlediğim için beni affet Tanrım. - Forgive me Father for I have sinned.

Günah işledik, Tanrım, bizi affet. - We have sinned, Lord, forgive us.

sin
deadly sin büyük günah
without doubt
şüphe etmeden
without doubt
şüphesiz

O şüphesiz başarılı olacaktır. - He will succeed without doubt.

Şüphesiz o, sınavda başarılı olacak. - He will without doubt succeed in the exam.

without doubt
hiç şüphesiz
without doubt
kuşkusuz

O kuşkusuz dünyadaki en başarılı yönetmen. - He is without doubt the most successful movie director in the world.

without prejudice
etki altında kalmadan
without prejudice
(Kanun) ihtirazi kayıt ile
without prejudice
önyargısız
İngilizce - İngilizce
Outside of, beyond

Life goes on within you and without you. - George Harrison - Sgt Pepper.

outside, externally

Macbeth: 'tis better thee without then he within. - Shakspeare's Macbeth.

Unless

Why,’ he blurted, ‘because they say I've no right to come up like this – without we mean to marry—’.

Lacking something

Being from a large, poor family, he learned to live without.

Not having, containing, characteristic of, etc

Life goes on within you and without you. - George Harrison - Sgt Pepper.

sin

I can not do without this dictionary even for a single day. - I cannot do without this dictionary even for a single day.

I cannot do without this dictionary even for a single day. - I can not do without this dictionary even for a single day.

{p} out, not within compass of, unless
Outside of the house; out of doors
Unless; except; introducing a clause
Not having, containing, characteristic of etc.; abbreviation: w/o; compare w/ for with
conj. unless
Not with; otherwise than with; in absence of, separation from, or destitution of; not with use or employment of; independently of; exclusively of; with omission; as, without labor; without damage
If you do something without someone else, they are not in the same place as you are or are not involved in the same action as you. I told Franklin he would have to start dinner without me How can I rebuild my life without my husband? with
outside; to the outside; outside of; lacking; externally
If one thing happens without another thing, or if you do something without doing something else, the second thing does not happen or occur. He was offered a generous pension provided he left without a fuss They worked without a break until about eight in the evening Alex had done this without consulting her
{e} with none; lacking; in the absence of; besides; outside of the framework of
{i} outside, out of doors, outer part or section
You use without to indicate that someone or something does not have or use the thing mentioned. I don't like myself without a beard She wore a brown shirt pressed without a wrinkle. with
If 70 were bid in the market and there was no offer, the quote would be "70 bid without " The expression "without" indicates a one-way market
If you do something without a particular feeling, you do not have that feeling when you do it. Janet Magnusson watched his approach without enthusiasm `Hello, Swanson,' he said without surprise. with
On or at the outside of; out of; not within; as, without doors
Outside of beyond
Indicates a one-way market if 70 were bid in the market and there was no offer, the quote would be "70 bid without "
On or art the outside; not on the inside; not within; outwardly; externally
If 70 were bid in the market and there was no offer, the quote would be ``70 bid without '' The expression ``without'' indicates a one-way market
with·out In addition to the uses shown below, without is used in the phrasal verbs `do without', `go without', and `reckon without'
Out of the limits of; out of reach of; beyond
if it wasn't for

If it wasn't for the life jacket, I would have drowned.

if it hadn't been for

If it hadn't been for the life jacket, I would have drowned.

if it weren't for

If it weren't for the life jacket, I would have drowned.

withouten
senza
sine
sans
minus
absent
wanting
w/o
without a doubt
certainly, doubtlessly
without a doubt
probably, no doubt
without doubt
certainly, unquestionably
without fail
certainly; by all means; as a matter of importance

You will report to the police every week without fail.

without further adieu
Intentional (intended as humorous) mangling of without further ado
without further ado
with no further ado
without loss of generality
Making a constraining assumption that makes it clear how to apply the proof performed under this assumption to the general case unconstrained by the assumption
without predjudice
term used to allow a statement or proposal in communications but allowing the party to return to their original position
without prejudice
Not affecting nor considering other possibly related issues
without prejudice
Without affecting a legal interest
without troubling the scorers
Describing the manner of the dismissal of a batsman who is out without scoring any runs

He was brought down to earth in Georgetown, however, ten days later, suffering the indignity of being run out without troubling the scorers in the victory over British Guiana.

Without missing a beat
(Ev ile ilgili) Confidently with what you are saying or doing
without further ado
(deyim) Without any fuss or delay; immediately
without loss of generality
Without loss of generality (abbreviated to WLOG or WOLOG and less commonly stated as without any loss of generality) is a frequently used expression in mathematics. The term is used before an assumption in a proof which narrows the scope of analysis to some subset of possible instantiations of the premise; it is implied that the structure of the proof on this subset can be generalized to all others. Thus, through a subproof depending on a subset of the premise, we show that conclusions are proven to follow from the full premise
without more ado
(deyim) Without any fuss or delay; immediately
without rhym or reason
(deyim) Without any reasonable explanation or purpose
Without doubt
dreadless
without doubt
without reservation
without prejudice
Normally used in letters to a third party such as a purchaser, this term signifies that the statements made can not be produced as evidence in a court of law or tribunal
without prejudice
The claim is paid on this occasion, although the Underwriter feels it does not attach to the policy, but this action must not be treated as a precedent for future similar claims
without prejudice
- correspondence, usually an offer, which cannot be used in evidence
without prejudice
"Without prejudice" is used in legal negotiations (eg for a motor vehicle accident, an offer can be made to pay without admitting fault for the accident) If the negotiations fail, a person will not be prejudiced or compromised by concessions or offers made in negotiations
without prejudice
A dismissal "without prejudice" allows a new suit to be brought on the same cause of action
without prejudice
A declaration that no rights or privileges of the party concerned are waived or lost In a dismissal these words maintain the right to bring a subsequent suit on the same claim
without prejudice
An action taken during claims negotiations designated as "without prejudice" is intended to be without detriment to the existing rights of the parties Writ A Court document commanding the defendant to enter an Appearance within a specified number of days if he wishes to dispute the claimant's claim
without prejudice
Leaving the question open
without prejudice
A claim or cause dismissed without prejudice may be the subject of a new lawsuit
without prejudice
A phrase, used in claims negotiation, meaning that any statement made during negotiation or any offer of settlement is not to be interpreted as an admission of liability
without prejudice
A legal term meaning that an action, such as an offer to settle, is made without any admissions or waivers Part of a nonwaiver agreement that holds that the insured who signs the agreement cannot legally construe certain actions, such as the determination of the value of a claim by the insurance company, to be an admission of liability on the company's part
without prejudice
A term used when rights or privileges are not waived or lost A dismissal of a lawsuit without prejudice allows a new suit to be brought on the same cause of action
without prejudice
A statements set onto a written document which qualifies the signatory as exempted from it's content to the extent that they may be interpreted as containing admissions or other interpretations which could later be used against the person signing; or as otherwise affecting any legal rights of the person signing A lawyer will often send a letter "without prejudice" in case the letter makes admissions which could later prove inconvenient to the client
without prejudice
A statement made which cannot be construed as an admission of liability or be given in evidence
without prejudice
(Sous toutes réserves) A phrase, used in claims negotiations, meaning that any statement made in negotiation or any offer of settlement is not to be interpreted as an admission of liability, or as an admission of the amount of liability
without prejudice
A declaration that no rights or privileges of the party concerned are waived or lost In a dismissal, these words maintain the right to bring a subsequent suit on the same claim
without prejudice
without bias, impartially
without question
beyond any possible doubt
without