right

listen to the pronunciation of right
İngilizce - Türkçe
hak

Sanırım sen haklısın. - I think you're right.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

sağ

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

haklı

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

Sanırım sen haklısın. - I think you're right.

doğru

Onu yazman gerektiği doğrudur. - It is right that you should write it.

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır. - The right mind is the mind that does not remain in one place.

{f} telâfi etmek
{i} doğruluk

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

{i} sağ taraf

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

Sola dönerseniz, restoranı sağ tarafınızda bulursunuz. - Turning to the left, you will find the restaurant on your right.

{i} gerçek

Evini hemen satmayı gerçekten istiyor musun? - Do you really want to sell your house right now?

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer. - A bike path goes right past my house.

{s} sağlıklı

Bu video kaydedici sağlıklı çalışmıyor. - This video recorder doesn't work right.

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

(Askeri) (OR LEFT) SAĞDA (VEYA SOLDA): Bak. "left (right) "
büsbütün
istenildiği gibi olan
hakikat
ahlakça doğru
uygun bir şekilde
tamamıyla
ahlakça doğru olan şey
isabetli

Tamamen isabetli bir soru sordular. - They asked a question that was right on the mark.

yanlış olmayan
rast
düzelmek
sağa doğru

Tom sağa doğru işaret etti. - Tom pointed to the right.

O, masayı sağa doğru kaydırdı. - He moved the desk to the right.

doğru olma

Tom bir şeyin oldukça doğru olmadığından kuşkulanmaya başladı. - Tom began to suspect something wasn't quite right.

Çalışmamı kopyalamana izin vermem doğru olmazdı. - It wouldn't be right that I'd let you copy my work.

doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

istihkak
haklı olmak

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

elverişli

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

dürüstlük
yanlış olmama
sağlam
doğru olan şey
namuslu
aranan
düzeltmek

İşleri düzeltmek için yalnızca birkaç güne daha ihtiyacım var. - I only need another few days to make things right.

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

uygun

O, iş için uygun adamdır. - He is the right man for the job.

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

tutucu
düz

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

gereken

Şu anda yapmam gereken bir şey var. - There's something I need to do right now.

Şu anda yapmam gereken başka bir şey var. - I have something else I need to be doing right now.

yetki

Tamam, şimdi yetki bende. - All right, I'm in charge now.

(siyaset) sağ kanat
aklı başında

Aklı başında biri nasıl bununla aynı fikirde olmaz? - How could anyone in their right mind disagree with this?

Aklı başında hiç kimse gece şu ormanda yürümez. - No one in their right mind would walk in those woods at night.

güvenilir

En güvenilir adamım ol. - Be my right-hand man.

gerçeğe uygun
doğrultmak
yolunda

Benim için her şey yolunda gitti. - Everything went right for me.

Onunla işler yolunda. - It's all right with him.

uygun biçimde
dürüst

Hiç kimse dürüst ve enerjik bir şekilde iyi ve adil bir neden için savaşma hakkınızı inkar edemez. - No one will deny your right to fight honestly and energetically for a good and just cause.

Bunun çabuk yapılmasını mı istiyorsun yoksa doğru dürüst yapılmasını mı istiyorsun? - Do you want this done quickly or do you want this done right?

doğruca

Tom doğruca bana baktı. - Tom looked right at me.

Tom Mary'nin ne kadar yorgun olduğunu gördü ve ona doğruca yatağa gitmesini söyledi. - Tom saw how exhausted Mary was and told her to go right to bed.

düzgün

Ben işi düzgün yapabilirim! - I can do the job right!

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

adaletli
iyi

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! Everything will soon be all right.

dosdoğru

Beni suçlamak seni daha iyi hissettiriyorsa, dosdoğru git. - If blaming me makes you feel better, go right ahead.

Dosdoğru bize geliyor! - It's coming right at us!

{i} düzen

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

{ü} Haklısınız!/Doğrudur!
adalete uygunlu
doğrulu

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

sağ z
sağda

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

{s} yasal (mirasçı)
{s} dik açılı

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

{s} (ahlakça) doğru: Do what's right! Doğru olanı yap!
insaflı
pek

Pekâlâ. Diğer on beş Almanca cümleyi tercüme edip, ondan sonra ayrılacağım. - All right. I'll translate another fifteen sentences in German, and then leave.

Pekala. Şimdi gidiyorum. - All right. I'm leaving.

sağdan

Avrupa'nın çoğu ülkesinde arabalar sağdan gitmek zorundadır. - In most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.

Sağdan bir sonraki sokağa sap. - Turn right on the next street.

adaletli olarak
{f} dik konuma getirmek
çok

Tom şu anda bize yardım edemeyecek kadar çok yorgun görünüyor. - Tom looks like he's too tired to help us right now.

Haklı olabilirsin, ama bizim çok az farklı bir görüşümüz var. - You may be right, but we have a slightly different opinion.

{f} derleyip toplamak
tam

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

right to manage
(Politika, Siyaset) yönetme hakkı
right now
hemen şimdi

Hemen şimdi ayrılmanı istiyorum. - I want you to leave right now.

Lütfen hemen şimdi gel. - Please come right now.

right in the kisser
Tam suratının ortasına
right of voting
Oy kullanma hakkı
right angle
dik açı

Bu iki çizgi birbirini dik açıyla kesmektedir. - These two lines cut across each other at right angles.

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

right ascension
yükselim
right away
anında
right away
hemencecik

Hemencecik birbirimizi sevdik. - We liked each other right away.

right away
derhal

Tom, Mary'nin derhal buraya gelmesini istiyor. - Tom wants Mary to come here right away.

Yerinde olsam derhal eve giderim. - If I were you, I'd go home right away.

right hand man
sağ kol
right of the bat
anında
right on
tam isabet
right time
sıra
right alt
(Bilgisayar) sağ alt
right away
beklemeksizin
right click
sağ tıklamak
right click
(Bilgisayar) sağ tıklatma
right down
(Bilgisayar) sağ alt
right face
(Askeri) sağa dön!
right here
tam buraya

Tam buraya imza atar mısın, lütfen? - Could you just sign right here, please?

Tam buraya oturuyorum. - I'm sitting right here.

right here
tam burada

Tam burada Tom'un resmine sahibim. - I have Tom's picture right here.

Tam burada Tom'un dosyasına sahibim. - I have Tom's file right here.

right in the kisser
(Ev ile ilgili) Tam ağzının üstüne
right lane
sağ şerit
right now
derhal

Derhal gel ve beni gör. - Come and see me right now.

Tom'un derhal yapacağı bir şeyi var. - Tom has something to do right now.

right now
an itibarıyla
right now
bugünden tezi yok
right of use
(Ticaret) kullanım hakkı
right section
(Bilgisayar) sağ kısım
right shift
(Bilgisayar) sağ üstkarakter
right shift
(Bilgisayar,Teknik) sağa kaydırma
right side
(Bilgisayar) sağ kenar
right tab
(Bilgisayar) sağ sekme
right time
tav
right to access
(Politika, Siyaset) erişim hakkı
right to due process
(Kanun) adil yargılanma hakkı
right to education
eğitim hakkı
right to left
(Bilgisayar) sağdan sola
right to life
yaşam hakkı
right to life
(Kanun) yaşama hakkı
right to live
(Kanun) yaşam hakkı
right to vote
oy hakkı

İsviçre'deki kadınların 1970'lere kadar oy hakkına sahip olmadıklarına inanabilir misiniz? - Can you believe that women in Switzerland didn't receive the right to vote until the 1970's?

Herkesin oy hakkını kullanması gerekir. - Everyone should exercise their right to vote.

right top
(Bilgisayar) sağ üst
Right you are
Olur!
Right you are
Peki!
Right you are
Tamam!
Right you are
Kabul!
right adjust
sağa ayarla
right align
sağa yasla
right and left
her yerde
right and left
orda burda
right and left
sağda solda
right angle
doğru açı

İki cadde doğru açılarda kesişiyor. - The two streets intersect at right angles.

right angled
doğru açılı
right arm
sağ kol
right as rain
bomba gibi
right as rain
turp gibi
right as rain
çok iyi
right ascension
bahar açısı
right ascension
açılım
right atrium
sağ kulakçık
right atrium
sağ atriyum
right auricle
sağ kulakçık
right away
hemen

Her iki görüşün avantajları ve dezavantajları vardır bu yüzden hangisini destekleyeceğime hemen karar vermeyeceğim. - There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.

Hemen doktoru arayın. - Call the doctor right away.

right away
bir an önce

Tom bir an önce evlenmek istediğini söylüyor. - Tom says he wants to get married right away.

Bir an önce onu kullanmak istediğimi bildiğin halde niçin tavuğu böyle alması zor bir yere koydun? - Why did you put the chicken in such a difficult place to get when you knew that I wanted to use it right away?

right away
gecikmeden
right enough
beklendiği gibi
right hand
sağdaki
right hand
sağ kol
right hand direction
sağ el yönü
right handed
sağ eliyle iş gören
right handedness
sağ eliyle iş görme
right in one's head
makul
right in one's head
aklı başında
right in one's head
mantıklı
right justify
sağa yanaştır
right justify
sağa yanaştırmak
right of action
dava hakkı
right of assembly
toplanma hakkı
right of asylum
sığınma hakkı
right of possession
mülkiyet hakkı
right of preemption
şufa hakkı
right of priority
rüçhan hakkı
right of property
mülkiyet hakkı
right of search
arama hakkı
right of strike
grev hakkı
right of veto
red hakkı
right of way
(trafikte) geçiş hakkı
right of way
geçiş hakkı
right off the bat
apar topar
right off the reel
çarçabuk
right section
dik kesit
right side
kumaş yüzü
right there
tam orada

Ona tam orada olacağımı söyle. - Tell her I'll be right there.

Sadece tam orada kal. - Just stay right there.

right triangle
dik üçgen

Pisagor teoremi bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu hesaplaman için izin verir. - Pythagoras' theorem allows you to calculate the length of the hypotenuse of a right triangle.

right whale
balina
right wing
sağ kanat
right-angled
dik açılı
right-hand drive
sağ direksiyon
right-handed rotating
sağa dönen
right-minded
doğru düşünceli
right brained
Beyninin sağ kısmı baskın olan
right click
doğru tıkırtı
right fielder
sağa meydancı
right honourable
Saygıdeğer
right in the middle
Tam ortada
right leaning
Sağ eğilimli.- Right leaning parties will make up new government
right of way
1. huk. geçit hakkı. 2. trafik geçiş hakkı
right reading
Doğru okuma
right smart
Sağ akıllı
right thinking
Doğru düşünme
right to be elected
Doğru seçilecek
right to oblivion
(Kanun) Unutma hakkı
right wing
sağ açık
right#adjust
sağa ayarla
right-wing
Sağ kanat
right aligned / right justified
Sağdan hizalı / sağa yaslı
right after
hemen ardından
rightfully
Haklı bir şekilde
rightful
haklı
be right
haklı olmak

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

right of way
kullanma hakkı
right on
devam et

Tom hemen konuşmaya devam etti. - Tom just kept right on talking.

right up
(Bilgisayar) sağ üst
rightful
yerinde
rightful
hakkı olan
rightfully
haklı olarak
rightfulness
haklılık
righting
düzeltme
rightmost
(Bilgisayar) en sağ

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

rightness
şöyle böyle
rights
hukuk
right after
hemen

Tom öğle yemeğinden hemen sonra seni aramayı planlıyor. - Tom plans to call you right after lunch.

Şirket savaştan hemen sonra başlayan bir grup girişimci tarafından alındı. - The company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.

rightful
yasaya uygun
rightful
meşru
rightfulness
yasallık
rightly
hakkıyla
rightly
kesinlikle
rightly
kesin olarak
rightly
gereği gibi
rightly
doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

be right
Hemen

İçeceklerle hemen döneceğim. - I'll be right back with refreshments.

Tom'a hemen geride olacağımı söyledim. - I told Tom I'd be right back.

right after
Hemen ardından, hemen sonrasında, hemen akabinde
right brained
Yaratıcılık ve hayal gücü gibi beynin sağ kısmıyla ilişkilendirilen
right brained
Mantık ve analitik düşünce yerine duygularını baskın kullanan
right brained
Sağ beyinli
right for
-e uygun, ... için uygun

Whether you and the job are right for each other depensds on tomorrow's job interview. (Senin ve işin birbirinize uygun olup olmadığı, yarınki iş görüşmesine bağlıdır.).

right hand
sağ

Tom solaktır, ancak sağ eliyle yazar. - Tom is left-handed, but he writes with his right hand.

Tom Mary'nin yumruğunu bloke etti, sonra sağ eliyle ona tokat attı. - Tom blocked Mary's punch, then slapped her with his right hand.

right hand
sağ el
right in
sağ

O, sola dönme yerine sağa döndü. - He turned to the right instead of turning to the left.

Sami, Leyla'nın kafasının sağına doğru ateş etti. - Sami fired right into Layla's head.

right on cue
(deyim) Bir şey tam da lafı edilirken olduğunda "tam da lafının üstüne" mânası veren söz
İngilizce - İngilizce
To correct

Righting all the wrongs of the war will be impossible.

The right side or direction

The pharmacy is just on the right past the bookshop.

A legal or moral entitlement

You have no right to go through my book.

That which complies with justice, law or reason

We're on the side of right in this contest.

The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group

The political right holds too much power.

All right; not requiring assistance

'You lost?' / Colin spun round. Looking at him was a nurse, her eyebrows raised. / 'No, I'm right, thanks,' said Colin.

Exactly, precisely

Luckily we arrived right at the start of the film.

To set upright

The tow-truck righted what was left of the automobile.

According to fact or truth; actually; truly; really
Very, extremely, quite

The fog was right hard to see through so I was on Tom Pritchard before I saw him.

Yes. Correct. I agree
Yes. I agree with whatever you say. I have no opinion
Signpost word used to change the subject in a discussion or discourse
To return to normal upright position

When the wind died down, the ship righted.

Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true

I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.

Towards the right side
Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines

The kitchen counter formed a right angle with the back wall.

Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →

After the accident, her right leg was slighly shorter than her left.

On the right side
To a great extent or degree

The Right Reverend Monsignor Guido Sarducci.

Pertaining to the political right; conservative
Straight, not bent
Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose

Is this the right software for my computer?.

Healthy, sane, competent

I'm afraid my father is no longer in his right mind.

correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
{i} privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
{a} properly, truly, justly, directly, very
{a} fit, proper, true, just, happy, strait
{n} justice, a just claim, privilege, prerogative, interest, property, power, the side not left, a tract of land, freedom from error
{v} to relieve from wrong, adjust, replace
{v} to take a proper position
{i} conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
A rule associated with the system as a whole, granted to a user or group They allow users to perform a certain action on the system such as the right to log on to a network
Refers to the right foot, hand, hip or a direction
To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights to; to assert or regain the rights of; as, to right the oppressed; to right one's self; also, to vindicate
Function: Adjective Very Example: "You're right near the street you want to be on "
{s} pertaining to the right side; correct; morally correct, just, fair; normal; suitable, fitting; best, most desirable; in good order or condition; in good health; perpendicular, intersecting at or containing a 90-degree angle; straight
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body"
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his proportionate ownership in the company
correct in opinion or judgment; "time proved him right"
intended for the right hand; "a right-hand glove"
Privilege granted shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: Warrant
- legally recognized entitlement to do something to or with content
The interest one has in a piece of property A claim or title enforceable by law
That to which one has a just claim
of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
That which is right or correct
in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right"
regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again"
exactly; "he fell flop on his face"
Having reference to a straight line; perpendicular, forming a 90-degree angle
Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him"
An asset granting the temporary privilege of purchasing additional shares directly from the company at a stated price to existing shareholders
a benefit given to stockholders to buy additional stock in a company in proportion to existing holdings for a specified period of time
Constant associated with the key code value for the Right Arrow key (39)
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →
In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely; highly; as, right humble; right noble; right valiant
precisely, exactly; "stand right here!"
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
Designed to be placed or worn outward; as, the right side of a piece of cloth
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?"
the piece of ground in the outfield on the catcher's right
in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess"
A privilege allowing existing shareholders in a company to buy shares of a new issue of common stock before it is offered to the public
The opportunity a corporation gives a shareholder to buy additional shares at a special price for a limited time Shareholders who don't use their rights can sell them to other investors
correct or accurate, as in: Careful writers strive to use the right word
of the side of cloth or clothing intended to face outward; "the right side of the cloth showed the pattern"; "be sure your shirt is right side out"
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right and left
Frequently: on many occasions per timespan
right angle
An angle of 90 degrees; the bisect of the angle formed by a single straight line
right angles
plural form of right angle
right as a trivet
in perfect state
right as rain
Very good; healthy

Malachy brought me aspirins and vitamins and told me I'd be as right as rain in the morning and I wondered what that meant, right as rain.

right as rain
Correct; factually accurate

Right as rain, Renny..

right ascension
The angular distance east of the vernal equinox point; the celestial equivalent of longitude
right away
Very soon; quickly; immediately

This item is urgent, so please start on it right away.

right back
a defender who normally plays on the right side of the field
right backs
plural form of right back
right bank
the bank to the right when facing downstream
right banks
plural form of right bank
right bracket
The right square bracket "]" (Ascii 93)
right brackets
plural form of right bracket
right coset
A right coset of a subgroup is a copy of that subgroup, multiplied on the right by some element from the parent group
right cosets
plural form of right coset
right cross
A cross (hook thrown over the opponent's punch) made with the right hand
right crosses
plural form of right cross
right field
The defensive position in the outfield to the right, typically played by a player who can throw well

He's got a cannon out in right field.

right field
The part of a baseball field which is beyond the infield and to your right if you stand on home plate and face the pitcher
right fielder
The outfield defensive player that stands to the right of the field as viewed from home plate

The right fielder nailed the runner at the plate with a perfect throw.

right fielders
plural form of right fielder
right ideal
A subring which is closed under right-multiplication by any element of the ring

If I is a right ideal of R then Ir \subseteq I for any r \isin R .

right identity
An element of a structure, which produces an identity mapping when applied on the right
right lateral
Describes the relative motion of two blocks along a strike-slip fault. From a plan-view perspective, as if standing on the fault line, the right block moves towards, and the left block moves away
right of counsel
The right of a person accused of a crime to consult with an attorney before speaking with police
right of entry
Where a grantor has created a fee simple subject to condition subsequent, and the condition of the grant has come to pass, the right of the grantor to physically reclaim ownership of the land
right of first refusal
A provision in a contract that permits a party to that contract or another named party to have an opportunity to purchase, use, or otherwise obtain a specified object before it is offered to any other party

Well, said the publisher, does our last contract with whoever it is that represents Shar give us the right of first refusal on his next book?.

right of public access to the wilderness
freedom to roam
right of reentry
Where a grantor has created a fee simple subject to condition subsequent, and the condition of the grant has come to pass, the right of the grantor to physically reclaim ownership of the land
right of reentry
The right of a person who has traveled out of their country of citizenship to cross the border upon return to that country
right of sepulchre
The common law doctrine that human remains must be left undisturbed in their final place of deposition; a few narrow exceptions are defined by statutory law
right of way
The priority granted to the first person to properly execute an attack
right of way
A legal right of passage over another's land or pathways

restricted byway” means a highway over which the public have restricted byway rights, with or without a right to drive animals of any description along the highway, but no other rights of way.

right of way
The area modified for passage of a railway; often specifically the railbed and tracks
right of way
A legal easement granted for the construction of a roadway or railway
right of way
The right to proceed first in traffic
right of way
Land on which a right of way exists
right of ways
plural form of right of way
right on
An expression of enthusiasm or encouragement

I knew you could do it. Right on!.

right on the money
Exact; precise; exactly right

Your guess was right on the money. I'm exactly 28 years old.

right stochastic matrix
a square matrix whose rows consist of nonnegative real numbers, with each row summing to 1. Used to describe the transitions of a Markov chain; its element in the i'th row and j'th column describes the probability of moving from state i to state j in one time step
right to choose
The moral or legal entitlement of a pregnant woman to make the full and final decision either to give birth to her child or to abort the fetus

Strict abortion laws have been attacked in the courts, on the grounds that they violate a woman's fundamental right to choose whether or not to bear children.

right to life
The moral or legal entitlement of an unborn child to be born, and not to have its life terminated by an abortion or other medical procedure
right to life
The right of a human being to the continuation of his or her life
right to roam
freedom to roam
right triangle
A triangle having a right angle as one of its interior angles
right triangles
plural form of right triangle
right up someone's alley
Alternative form of up someone's alley
right whale
The baleen whales belonging to the family Balaenidae, in the genera Eubalaena (three species) and Balaena (one species, the bowhead whale, also called the Greenland right whale)
right wing
the more right-wing faction of a group or party
right wing
the right-hand side of a sports field
right wing
the offensive player who plays to the center's right
right-about
A 180-degree turn towards the right (especially of troops)
right-angle
Attributive form of right angle, noun

a right-angle salute.

right-angled
Having a right angle
right-angled triangle
Same as right triangle
right-angled triangles
plural form of right-angled triangle
right-click
To activate an item on the screen by right-clicking while the pointer is over it
right-click
To press the right-hand button on a computer mouse
right-drag
To drag an item using the right mouse button
right-footed
Of one who plays sports with their right foot in preference to, or more skillfully than their left
right-footed
Played using the right foot

Foley scored with a right-footed volley from ten metres.

right-hand
designed for use by the right hand
right-hand
of, relating to, or located on the right
right-hand drive
Describes a motor vehicle with the steering wheel on the right-hand side, designed for use in countries such as UK and Japan where cars normally drive on the left
right-hand men
plural form of right-hand man
right-hand path
A path through life that focuses on deities or divinity rather than the terrestrial
right-hand women
plural form of right-hand woman
right-handed
Of one who uses their right hand in preference to, or more skillfully than their left
right-handed
Intended to be worn on, or used by the right hand
right-handed
Of a particle for which the direction of its spin is the same as the direction of its motion
right-handed
Turning or spiralling from left to right; clockwise
right-minded
Sane, clear thinking

Right-minded people do not throw away their lives because trivial insults occur.

right-minded
In moral agreement with a position

Surely all right-minded people agree that bigamy is wrong.

right-of-centre
Having opinions that are moderately more conservative than socialist
right-of-way
Alternative spelling of right of way
right-thinking
In agreement on moral positions
right-thinking
Sane, sensible, cogent, clear of thought
right-to-die
A putative right for a person to decide not to be kept alive by heroic means and to die with dignity
right-to-lifer
Someone who espouses a position of supporting right-to-life (anti-abortion)
right-wing
politically in favor of preserving traditional social orders and heirarchies, and/or government non-interference in economic affairs
right-winger
A member of the right wing of a party or group
right-winger
A person who belongs to the political right
right angle
- an angle measuring exactly 90 degrees
right in the kisser
(Ev ile ilgili) Right in the mouth or face
right down one's alley
(deyim) Suited to one's tastes and abilities; what one likes or likes to do
right down to
Even including the following minor things or people

1. Amalie was dressed completely in black, right down to black lipstick and a black earring. 2. Everyone, from the Director down to the secretaries, was questioned by the police.

right on cue
(deyim) If something happens on cue, it happens just after someone has said or thought it would happen

I was just wondering where Sarah was, when, right on cue, she came in.

right to property
Article 17 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights declares: Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property
right up one's alley
(deyim) Suited to one's tastes and abilities; what one likes or likes to do

Baseball is right down Jim's alley.

am I right or am I right
Said by someone who has just stated what he or she considers to be an unassailable truth

What I love about this country is that: its genius. Greatest inventors in the world. It's beautiful: am I right or am I right?.

rightfully
In accordance with what is right or just; fairly

The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. -- John Stuart Mill.

rightfully
Rightly, correctly

Ne euer will it breake, ne euer bend. / Wherefore Morddure it rightfully is hight.

rightly
Aright, in a right manner
rightmost
That one of a selection that is furthest to the right

She tried the rightmost door first.

rightful
conformed to a just claim according to established laws or usage
rightful
{a} having a right or just claim, just
rightfully
{a} according to right and justice
rightfulness
{n} rectitude, justice, honesty
rightly
{a} properly, justly, uprightly, exactly
right back
(Spor) A defender in soccer or field hockey who plays primarily on the right of the field
right now
This minute, at this time
right of audience
(Kanun) A right of audience is an English term used to describe the rights that an individual has to appear before certain courts. Traditionally only barristers had rights of audience before certain Courts of England and Wales. However, solicitors are increasingly gaining rights of audience and appearing in courts themselves
right out
Plainly, in a way that hides nothing. "He told the new supervisor right out that he did not like him."
Right Hand
rh
Right of way
way
be at the right place at the right moment
be in the perfect place for something good to happen to you
be in the right place at the right time
be in the perfect place for something good to happen to you
right after
directly following, immediately after
right angle
An angle whose measure is 90 degrees
right angle
An angle that has a measure of 90°
right angle
a perpendicular angle, always measuring 90°
right angle
an angle of 90 degrees
right angle
a quarter of the circumference of a circle
right angle
A right angle is an angle of ninety degrees. A square has four right angles
right angle
An angle whose measure is 90°
right angle
the 90 degree angle between two perpendicular lines
right angle
An angle that is 90 degrees
right angle
When a straight line standing on a straight line makes the adjacent angles equal to one another
right angle
The angle formed when two straight lines intersect and the 4 angles at their crossing are all equal When measured in degrees it equals 90o
right angle
a 90 degree angle
right angle
angle formed by the intersection of two perpendicular lines, 90 degree angle
right angle
A right angle is a 90 degree angle This is the angle 2 things make when they meet 'square', like the floor with the wall, or a table leg with a floor The symbol for a right angle is a little square like this
right angle
An angle measuring 90 degrees Two line segments that meet at right angles are said to be perpendicular
right angle
An angle of 90 degrees (cf From Geometry to Probability Discussion, Rectangle Discussion)
right angle
A right angle is a 90 degree angle
right angle
– An angle measuring exactly 90°
right angle
An angle whose measure is 90° (Lesson 2 3)
right angle
angle equal to 90 degrees -- "A parallelogram with right angles is called a rectangle " (250)
right angle
An angle that is 90° It is the angle between two lines or planes that are perpendicular to each other The corner of a square, for example, is a right angle
right angle
An angle that is 90°
right angle
If two things are at right angles, they are situated so that they form an angle of 90° where they touch each other. You can also say that one thing is at right angles to another. two lasers at right angles. n. An angle formed by the perpendicular intersection of two straight lines; an angle of 90°
right away
immediately, right now, at once
right away
at once (usually modifies an undesirable occurrence); "he promptly forgot the address"
right away
Without delay; at once
right away
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
right brained
having strong characteristics associated with the right hemisphere of the brain (intuitive, visual, sensory, emotional)
right down
absolute, complete and without limitation, unlimited
right down
positively, certainly, surely
right hand
the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body"
right hand
hand located on the right side of the body; assistance, help
right here
Used in the context of general equities In-line, emphasizing that this is a customer inquiry that is ready to be executed and not distant on price See: Tight
right here
Used in the context of general equities In-line, emphasizing that this is a customer in
right in
directly inside, straight in
right now
immediately, instantly, without delay
right of way
The right, based on an easement, to pass over or through a property owned by others
right of way
The right to pass over or use another’s land
right of way
The right of a party to pass over the land of another
right of way
The right to pass over another's land, more or less frequently, according to the nature of the easement
Türkçe - İngilizce
right