proper

listen to the pronunciation of proper
İngilizce - Türkçe
{s} uygun

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

münasip

O, söyleyecek münasip bir şey değil. - That's not a proper thing to say.

{s} tam

Arazi neredeyse tamamen yabani böğürtlen çalılarla kaplanmıştı. - The property was almost completely overgrown with wild blackberry bushes.

Gerçekler tam olarak anlaşılmadı. - The facts weren't properly understood.

{s} doğru dürüst

Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap. - If you understand, then do it properly.

Dişini doğru dürüst fırçalıyor musun? - Are you brushing your teeth properly?

{s} adamakıllı
{s} doğru

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap. - If you understand, then do it properly.

fevkalade
{s} yerinde

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

{s} terbiyeli

Mary aristokrat ve terbiyeli bir bayan. - Mary is an aristocrat and a proper lady.

{s} gerçek

Gerçek bir beyefendi kadınına kırmızı güller getirir. - A proper gentleman brings his lady red roses.

Gerçekler tam olarak anlaşılmadı. - The facts weren't properly understood.

mis gibi
(Ticaret) asıl
hakiki
rabıtalı
kişisel
yakışık alır
{s} özel

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Buraya giremezsin. Bu özel bir mülkiyet. - You are not allowed here. This is private property.

kurallara uygun
reva
düzgün

Tuvaletin sifonu düzgün çalışmıyor. - The toilet doesn't flush properly.

Tom çalışanlarına düzgün bir şekilde nasıl davranacağını bilmiyor. - Tom doesn't know how to treat his employees properly.

kusursuz
asıl güzel
yakışır
hürmete lâyık
proper name özel isim
{s} iyice

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

{s} görgü kurallarına çok bağlı
the proper time uygun zaman
{s} İng., k.dili
(Tıp) Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius
properlyuygun şe-
{s} uygun, münasip, yakışır: the proper time uygun zaman
(Tıp) proper
özdevim
properly
düzgün bir şekilde

Düzgün bir şekilde eğitilirse müzikal yetenek geliştirilebilir. - Musical talent can be developed if it's properly trained.

Söyleyeceklerimi düzgün bir şekilde dinle. - Properly listen to what I'm going to say.

properly
uygun bir şekilde

Uygun bir şekilde göremiyor musun? - Are you unable to see properly?

Tom işini uygun bir şekilde yapmak istedi. - Tom wanted to do his job properly.

properly
doğru dürüst

Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap. - If you understand, then do it properly.

Dişini doğru dürüst fırçalıyor musun? - Are you brushing your teeth properly?

proper adjective
(Dilbilim) özel ad sıfatı
proper authorities
(Ticaret) ilgili merciler
proper channels
uygun kanallar
proper degree
karar
proper domain
(Pisikoloji, Ruhbilim) asli alan
proper equipment
uygun ekipman
proper function
(Pisikoloji, Ruhbilim) asli işlev
proper haircut
(Askeri) düzgün tıraş
proper job
uygun iş
proper norms
metin-içi normlar
proper nouns
(Dilbilim) özel isimler
proper nouns
(Dilbilim) özel adlar
proper pride
kıvanç
proper subset
(Bilgisayar) kapsanır
proper subset
(Matematik) astküme
proper superset
(Bilgisayar) kapsar
proper to
mahsus
proper to
has
proper transition
uygun tranzisyon
proper transition
uygun geçiş
proper use
doğru kullanım
proper value
karakteristik değer
proper vibration
(Fizik) öztitreşim
proper vibration
doğru titreşim
proper fraction
tam kesir
proper name
özel isim
proper noun
özel ad
proper noun
özel isim
proper pride
haklı gurur
proper channel
Doğru kanal
proper fraction
uygun kesir
proper motion
(yıldız) özdevinim
proper sphere
Kusursuz küre
proper value
karakteristik değer, gizdeger
Proper use of the machine
(Tekstil) Kurallara uygun kullanım
proper fraction
basit kesir
proper name
özel ad
prim and proper
dikkatli ve kuralcı
prim and proper
aşırı kuralcı
prim and proper
aşırı titiz (kuralcı)
properly
tam anlamıyla
properly
uygunca
properly
adamakıllı
properly
tamamen
deem proper
reva görmek
properly
bayağı
properly
gerektiği gibi
properly
kurallara uygun bir şekilde
properly
güzelce
properly
doğru olarak

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

properly
doğru bir şekilde
properly
konuşma dili
properly
usulen
properly
yoluyla
properly
yerli yerince
at the proper time
uygun zamanda
properly
gerçekten
properly
gereği gibi

Dişlerini gereği gibi fırçalıyor musun? - Are you brushing your teeth properly?

properly
hakkıyla
properly
aslında
properly
uygun bir biçimde

Uygun bir biçimde eğitilmedik. - We haven't been properly trained.

properness
uygunluk
It´s outside the city proper
Aslında şehrin sınırları dışında
by a proper choice
Uygun bir seçim olarak
conduct in a proper manner
(deyim) Görgü kurallanna göre hareket etmek, terbiyesini takınmak, iyi hareket etmek
conduct oneself in a proper manner
(deyim) Görgü kurallanna göre hareket etmek, terbiyesini takınmak, iyi hareket etmek
expert on proper pronunciation
doğru telaffuz uzman
in a proper manner
Uygun bir şekilde, hoş bir şekilde, kibarca
properly
doğru bir biçimde
recycle using proper procedures
uygun yöntemlerle geri dönüşüm
be proper to
-e uygun/özgü/ait olmak
come to its proper consistency
kıvamını bulmak
go through the proper channels
(deyim) doğru adım atmak
go through the proper channels
(deyim) doğru kanaldan girmek
go through the proper channels
(deyim) uygun yöntemleri kullanmak
proper noun
özel ad gram
properly
uygun şekilde

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

Tom'un işi uygun şekilde yapmak için zamanı yoktu. - Tom didn't have time to do the job properly.

properly
İng., k.dili
properly
doğru dürüst; gerektiği gibi, layıkıyla; doğru/uygun bir şekilde; kurallara uygun bir şekilde
properly
esaslı bir şekilde
properly
tam olarak/uygun şekilde
properly
haklı olarak
properly
uygun olarak

Sanırım onu uygun olarak nasıl yapacağını sana göstermemin zamanıdır. - I think it's time for me to show you how to do that properly.

Onun işi uygun olarak yapma yeteneği yoktur. - He doesn't have the ability to do the work properly.

properly
iyice

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

properly
adam gibi
properly
adamcasına
properly
layıkıyla
support proper
(Askeri) ÖNCÜ ÖNCÜSÜ BÜYÜK KISMI: Muharebe yürüyüşlerinde, öncü öncüsünün (advance guard support) ileriden geriye doğru iki esas parçasından - yani Uç (point) ile öncü ileri kısmından (advance party) sonra gelen üçüncü ve son kısmı
İngilizce - İngilizce
Suitable

A very proper young lady.

Possessed, related

mathematics, physics Eigen-; designating a function or value which is an eigenfunction or eigenvalue.

Accurate, strictly applied

When I realized I was wearing my shirt inside out, I felt a proper fool.

{a} one's own, peculiar, fit, just, plain
Exact; precise
The parts of the Mass whose parts change daily, as distinct from the ordinary The proper consists of the introit, Gradual, Alleluia or Tract, Offertory, and Communion
Befitting one's nature, qualities, etc
having all the qualities typical of the thing specified; "wanted a proper dinner; not just a snack"; "he finally has a proper job"
Rightly so called; strictly considered; as, Greece proper; the garden proper
You use proper to describe things that you consider to be real and satisfactory rather than inadequate in some way. Two out of five people lack a proper job I always cook a proper evening meal
Belonging to oneself or itself; own
{s} correct; suitable; just; complete (Slang)
Becoming in appearance; well formed; handsome
Common or ordinary
One of the two basic elements of the Catholic mass, that part of the service which has new words each week
used to designate a particular person, place or thing written with an initial capital letter
Represented in its natural color; said of any object used as a charge
(Often referred to as "the propers") "The Proper of the Church Year includes the appointed
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position" marked by suitability or rightness or appropriateness; "proper medical treatment"; "proper manners
Pertaining to one of a species, but not common to the whole; not appellative; opposed to common; as, a proper name; Dublin is the proper name of a city
marked by suitability or rightness or appropriateness; "proper medical treatment"; "proper manners"
In the very strictest sense of the word
Entitled to its name; true
Belonging to the natural or essential constitution; peculiar; not common; particular; as, every animal has his proper instincts and appetites
marked by suitability or rightness or appropriateness; "proper medical treatment"; "proper manners
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position"
Fitting; right
Belonging to one; one's own; individual
utter
You can add proper after a word to indicate that you are referring to the central and most important part of a place, event, or object and want to distinguish it from other things which are not regarded as being important or central to it. A distinction must be made between archaeology proper and science-based archaeology
Complete or thorough
having its natural or usual coloration, though this is often according to what heraldic convention defines as the natural or usual; proper is considered to be its own tincture
Following the established standards of behavior or manners; correct or decorous
suitable in all respect; appropriate; right; fit; decent; as, water is the proper element for fish; a proper dress
In CerteauÕs words, Òa triumph of place over timeÓ That is, a space that becomes appropriate for a strategy to subsist
If you say that a way of behaving is proper, you mean that it is considered socially acceptable and right. In those days it was not thought entirely proper for a woman to be on the stage = fitting improper
The proper thing is the one that is correct or most suitable. The Supreme Court will ensure that the proper procedures have been followed He helped to put things in their proper place. = right wrong
Suited or acceptable to the purpose or circumstances; fit, suitable
limited to the thing specified; "the city proper"; "his claim is connected with the deed proper"
Properly; hence, to a great degree; very; as, proper good
proper acceleration
The acceleration felt by an object, as opposed to the coordinate acceleration. For example the acceleration of an object at the surface of the Earth is 9.81 m/s^2 upwards, but has no coordinate acceleration. The proper acceleration of an object is Lorentz invariant
proper adjective
An adjective derived from a proper noun, such as British derived from Britain

These two general classes of adjectives may also be divided into several others, of which the following are the most important: — 1. A proper adjective is one that is derived from a proper name; as, American . . .

proper adjectives
plural form of proper adjective
proper fraction
A vulgar fraction in which the magnitude of the numerator is less than or equal to that of the denominator, such as 2/3
proper fractions
plural form of proper fraction
proper motion
The change in apparent position of a celestial body due to that body's velocity relative to the Sun
proper name
A proper noun
proper name
A phrase that names a specific object
proper names
plural form of proper name
proper noun
A noun denoting a particular person, place, organization, ship, animal, event, or other individual entity

Examples: Mike, United Nations.

proper nouns
plural form of proper noun
proper subset
Of a set, a set that is a subset of the set but not equal to it

{2, 4, 5} is a proper subset of {1, 2, 3, 4, 5}, but {1, 2, 3, 4, 5} is not.

proper-noun
Attributive form of proper noun, noun
proper adjective
An adjective formed from a proper noun
proper adjective
{i} (Grammar) adjective that is formed from a proper noun (e.g.: "Canadian" is formed from "Canada")
proper allocation
fair distribution; correct distribution
proper authorization
{i} suitable certification
proper consideration
fair consideration, appropriate compensation
proper disclosure
obligation to reveal all that is demanded, obligation to report
proper dress
appropriate clothing, modest clothing, proper clothing
proper fraction
a fraction with a numerator smaller than the denominator
proper fraction
fraction whose top number is smaller than the bottom
proper fraction
a fraction such as ¾, in which the number above the line is smaller than the one below it improper fraction
proper management
situation in which everything is being managed in a correct manner
proper motion
Apparent motion of a star across the celestial sphere at right angles to the observer's line of sight, generally measured in seconds of arc per year. Any radial motion (toward or away from the observer) is not included. Edmond Halley was the first to detect proper motions; the largest known is that of Barnard's star, about 10 seconds yearly
proper name
first name
proper name
a noun that denotes a particular thing; usually capitalized
proper noun
A proper noun is the name of a particular person, place, organization, or thing. Proper nouns begin with a capital letter. Examples are `Margaret', `London', and `the United Nations'. Compare common noun. A noun belonging to the class of words used as names for unique individuals, events, or places. Also called proper name. a noun such as 'James', 'New York', or 'China' that is the name of one particular thing and is written with a capital letter noun
proper noun
{i} (Grammar) type of noun used for specific things (names of people, places or unique items)
proper noun
a noun that denotes a particular thing; usually capitalized
proper rhyme
rhyming of two consonants and a vowel (Poetry)
proper(a)
having all the qualities typical of the thing specified; "wanted a proper dinner; not just a snack"; "he finally has a proper job
proper(ip)
limited to the thing specified; "the city proper"; "his claim is connected with the deed proper
properness
The state or condition of being proper (of a proper fraction, proper subset, etc.)
properness
Excellence, quality

Ignatius Loyola, the founder of the Jesuits betook himself to his beads, and by those means got more honour than ever he should have done with the use of his limbs and properness of person .

properness
The state or condition of being proper; propriety
strictly proper
of a transfer function, where the degree of the numerator is less than that of the denominator
properly
{a} fitly, suitably, duly, in a strict sense
properly
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?
properness
{n} a proper or fit state, propriety
conduct in a proper manner
(deyim) Manage the actions of (oneself) in a particular way, behave
conduct oneself in a proper manner
(deyim) Manage the actions of (oneself) in a particular way, behave
in a proper manner
Nicely
in a proper manner
In an appropriate or accurate way. Used for saying that something is appropriate for a particular situation or is exactly what you want or need
as is proper
appropriately, properly
in proper trim
in good condition
properly
If someone behaves properly, they behave in a way that is considered acceptable and not rude. He's a spoilt brat and it's about time he learnt to behave properly = correctly
properly
Individually; after one's own manner
properly
with reason or justice
properly
If something is done properly, it is done in a correct and satisfactory way. You're too thin. You're not eating properly There needs to be a properly informed public debate
properly
In a proper manner; suitably; fitly; strictly; rightly; as, a word properly applied; a dress properly adjusted
properly
well; correctly; fittingly; justly
properly
in a proper manner
properly
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?"
properness
Tallness; comeliness
properness
The quality of being proper
properness
{i} logic, rationality; correctness, justness
properness
correct or appropriate behavior
the proper disclosure principle
fundamental principle in accounting that claims that all reports and relevant information must be presented
with my proper eyes
with my own eyes
Türkçe - İngilizce
(Tıp) proper
Proper noun
özel ad
proper