comparative

listen to the pronunciation of comparative
İngilizce - Türkçe
göreli
göreceli
(Ticaret) kıyasi
(Dilbilim) artıklık derecesi
(Tıp) komparatif
karşılaştırmalı

Benim uzmanlık alanım karşılaştırmalı dindir. - My major is comparative religion.

üstünlük derecesi
nispi
mukayeseli
dilbilgisi - (sıfat veya zarfların) üstünlük derecesini gösteren
dilbilgisi - üstünlük derecesi
{s} uygun
{s} üstünlük derecesini gösteren
{s} kıyaslamalı
{s} dilb. (sıfat veya zarfların) üstünlük derecesini gösteren. i
{s} karşılaştırma yoluyla yapılan
comparative anatomy karşllaştlrmall anatomi compnrative linguistics karşılaştırmalı dilbilim
in com
orantılı
relative
akraba

O, akrabaları ile aynı fikirde değil. - He disagrees with his relatives.

Tüm akrabalarım bu şehirde yaşıyor. - All my relatives live in this city.

relative
{i} hısım
relative
{s} göreceli

Hayatta her şey görecelidir. - Everything in life is relative.

Einsteine göre her şey göreceli. - According to Einstein, everything is relative.

relative
nispi

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

comparative analysis
karşılaştırmalı analiz
comparative education
karşılaştırmalı eğitim
comparative grammar
karşılaştırmalı gramer
comparative information
(Ticaret) karşılaştırmalı bilgi
comparative politics
(Politika, Siyaset) karşılaştırmalı politika
comparative sort
karşılaştırarak sıralama
comparative anatomy
mukayeseli anatomi
comparative anatomy
karşılaştırmalı anatomi
comparative degree
üstünlük derecesi
comparative degree
artıklık derecesi
comparative dyeing
karşılaştırmalı boyama
comparative flight
karşılaştırmalı uçuş
comparative grammar
karşılaştırmalı dilbilgisi
comparative linguistics
karşılaştırmalı dilbilim
comparative adjective
"Daha ..." anlamı veren karşılaştırmalı sıfat
comparative advantages
karşılaştırmalı üstünlükler
comparative form of fit
uygun karşılaştırmalı formu
comparative form of true
gerçek karşılaştırmalı formu
comparative grammar
karşılaştırmalı gramer, karşılaştırmalı dilbilgisi
comparative latecomer
göreceli geç kalan
comparative law
karşılaştırmalı hukuk
comparative linguist
karşılaştırmalı dilbilimci
comparative mythology
karşılaştırmalı söylenbilim
comparative of acute
Akut karşılaştırmalı
comparative of adroit
usta karşılaştırmalı
comparative of angry
kızgın karşılaştırmalı
comparative of astute
zeki karşılaştırmalı
comparative of blonde
sarışın karşılaştırmalı
comparative of bratty
bratty karşılaştırmalı
comparative of brisk
canlı karşılaştırmalı
comparative of brothy
brothy karşılaştırmalı
comparative of dusty
tozlu karşılaştırmalı
comparative of false
yanlış karşılaştırmalı
comparative of far
çok karşılaştırmalı
comparative of fierce
şiddetli karşılaştırmalı
comparative of groovy
groovy karşılaştırmalı
comparative of kittle
Kittle karşılaştırmalı
comparative of mangy
uyuz karşılaştırmalı
comparative of phony
sahte karşılaştırmalı
comparative of plush
peluş karşılaştırmalı
comparative of quiet
sessiz karşılaştırmalı
comparative philology
karşılaştırmalı metinbilim
comparative accounting
(Ticaret) karşılaştırmalı muhasebe
comparative advantage
(Ticaret) mukayeseli maliyet kuramı
comparative advertisements
(Ticaret) karşılaştırmalı reklam
comparative advertising
karşılaştırmalı reklam
comparative and general
karşılaştırmalı ve genel
comparative balance sheet
(Ticaret) mukayeseli hesap durumu
comparative civilization
(Politika, Siyaset) karşılaştırmalı uygarlık
comparative clause
(Dilbilim) karşılaştırmalı tümcecik
comparative cost
(Ticaret) mukayeseli masraf
comparative cost
(Ticaret) mukayeseli maliyet
comparative cost
(Ticaret) fırsat maliyeti
comparative cover
(Askeri) kıyaslama fotoğrafı
comparative cover
(Askeri) KIYASLAMA FOTOĞRAFI: Ayrıntılardaki değişikliği belirtmek üzere, aynı bölgenin değişik zamanlarda çekilmiş fotoğraf sahası. Ayrıca bakınız: "cover"
comparative daily sales
mukayeseli günlük satışlar
comparative data
(Ticaret) karşılaştırmalı veri
comparative degree
dilb. üstünlük derecesi
comparative dyeing
(Tekstil) karşılaştırma boyaması
comparative economics
karşılaştırmalı ekonomi
comparative fault
(Kanun) nisbi kusur kuramı
comparative flight
(Havacılık) karşılaştırma uçuşu
comparative income statement
(Ticaret) mukayeseli kar zarar hesabı
comparative jurisprudence
(Ticaret) mukayeseli hukuk bilimi
comparative linguist
(Dilbilim) karşılaştırmacı
comparative linguistics karşılaştırmalı dilbilim
comparative linguistics karşılaştırmalı dilbilim
comparative management
(Ticaret) karşılaştırmalı yönetim
comparative negligence
(Kanun) nisbi kusur kuramı
comparative negligence
(Kanun) nisbi ihmal kuramı
comparative organization
karşılaştırmalı örgüt
comparative philisophy
karşılaştırmalı felsefe
comparative philology
(Dilbilim) karşılaştırmalı dilbilim
comparative philology
(Dilbilim) karşılaştırmalı filoloji
comparative physiology
(Biyoloji,Tıp) karşılaştırmalı fizyoloji
comparative price
(Ticaret) karşılaştırmalı fiyat
comparative production
mukayeseli üretim
comparative psychology
(Pisikoloji, Ruhbilim) karşılaştırmalı psikoloji
comparative readout
(Nükleer Bilimler) karşılaştırmalı okuma
comparative statement
(Ticaret) mukayeseli bilanço
comparative statement
(Ticaret) mukayeseli hesap durumu
comparative statement
(Ticaret) karşılaştırmalı bilanço
comparative system
(Nükleer Bilimler) karşılaştırmalı sistem
comparative test
karşılaştırmalı deney
relative
ilgili/göreli
comparatively
nispeten

Amerikalı yaşlı vatandaşların nispeten hali vakti yerinde. - American senior citizens are comparatively well-off.

relative
{i} ilgi zamiri
relative
{i} yakın

Çekirdek aile genç bir önyargıdır; aslında, aileler sadece göreli zenginliğin son 50 ya da 60 yılı içinde birkaç yakın üyenin etrafında inşa edilmiştir. - The nuclear family is a young prejudice; in fact, families have only been built around the few immediate members in the last 50 or 60 years of relative wealth.

Yakında yaşayan bir yabancı uzakta yaşayan bir akrabadan daha iyidir. - A stranger living nearby is better than a relative living far away.

relative
mensup
comparatively
orantılı olarak
comparatively
kısmen
comparatively
göreceli olarak
comparatively
bir dereceye kadar
relative
(sıfat) ilgili, göreceli, izafi, karşılaştırmalı, bağıl, bağıntılı
comparatively
görece
relative
başkasına nispetle vaki olan
comparatively
oldukça
comparatively
karşılaştırmalı olarak
relative
ilişkin
relative
bağlı
relative
relativenessnispet
in a comparative manner
karşılaştırmalı bir şekilde
negative comparative
negatif karşılaştırmalı
non-comparative
Karşılaştırmasız
relative
relativelynispeten
relative
{i} ilgi cümleciği
relative
{s} fiz., kim., mat. bağıl, nispi, izafi: relative humidity
relative
{s} bağıntılı
relative
(Askeri) GÖREVLİ (NİSPİ)
relative
{s} karşılaştırmalı
the comparative
dilb. üstünlük derecesi
İngilizce - İngilizce
Using comparison as a method of study, or founded on something using it
Approximated by comparison; relative
Comparable; bearing comparison

And need he had of slumber yet, for none / Had suffered more—his hardships were comparative / To those related in my grand-dad's Narrative.

A word in the comparative form
Of or related to comparison
A construction showing a relative quality, in English usually formed by adding more or appending -er. For example, the comparative of green is greener; of evil, more evil
relative
You use comparative to show that you are judging something against a previous or different situation. For example, comparative calm is a situation which is calmer than before or calmer than the situation in other places. those who manage to reach the comparative safety of Fendel The task was accomplished with comparative ease. = relative + comparatively com·para·tive·ly a comparatively small nation. children who find it comparatively easy to make and keep friends
{a} that is capable of comparison
{s} pertaining to comparison; relative; using comparison; of the comparative degree (Grammar)
The comparative degree of adjectives and adverbs; also, the form by which the comparative degree is expressed; as, stronger, wiser, weaker, more stormy, less windy, are all comparatives
Expressing a degree greater or less than the positive degree of the quality denoted by an adjective or adverb
comparative writing explores how two or more texts are similar or different and how this helps to explain both their meaning and their relative success
Estimated by comparison; relative; not positive or absolute, as compared with another thing or state
the degree of comparison in a language that denotes increase in the quality, quantity, or relation expressed by an adjective or adverb Some of my definitions may be "silly", but comparative is "sillier"
relating to or based on or involving comparison; "comparative linguistics
Of or pertaining to comparison
In grammar, the comparative form of an adjective or adverb shows that something has more of a quality than something else has. For example, `bigger' is the comparative form of `big', and `more quickly' is the comparative form of `quickly'. Compare superlative. Comparative is also a noun. The comparative of `pretty' is `prettier'. the comparative the form of an adjective or adverb that shows an increase in size, degree etc when something is considered in relation to something else. For example, 'bigger' is the comparative of 'big', and 'more slowly' is the comparative of 'slowly'. the superlative
relating to or based on or involving comparison; "comparative linguistics"
the comparative form of an adjective; "`better' is the comparative of `good'" having significance only in relation to something else; "a comparative newcomer" relating to or based on or involving comparison; "comparative linguistics
The comparative degree is formed from the positive by the use of -er, more, or less; as, brighter, more bright, or less bright
{i} comparative degree (Grammar)
the comparative form of an adjective; "`better' is the comparative of `good'"
having significance only in relation to something else; "a comparative newcomer"
One who makes comparisons; one who affects wit
An equal; a rival; a compeer
(komparativ): one of the forms in adjective/adverb comparison, the one that is usually mentioned second, saying that something is more or less than something else Comparative forms of adjectives and adverbs either end in -er, or they are preceded by more/less: E g great - greater- greatest, terribly- more terribly - most terribly
Proceeding from, or by the method of, comparison; as, the comparative sciences; the comparative anatomy
A comparative study is a study that involves the comparison of two or more things of the same kind. a comparative study of the dietary practices of people from various regions of India. a professor of English and comparative literature
Bar Charts show several bar charts together so that different populations could be compared against each other For example, Comparative Bar Charts are used to compare values of a population against a benchmark population Comparative Bar Charts are also used to compare values of different sub-sets of a population
compar
comparative case
case (abbreviated comp) used to mark a likeness to something, or that two things have the same quantity of something. It corresponds roughly to the English adverb "like". Languages that use the comparative case include Mari, Nivkh, and Chechen
comparative cases
plural form of comparative case
comparative degree
Adverbial or adjectival forms modified by more or ending in -er, used when comparing two things
comparative ethics
A type of descriptive ethics, focussed on studying the nature and origins of beliefs about morality held by people in diverse social or cultural groups.Morris Ginsberg, "Comparative Ethics," The Philosophical Quarterly, vol. 3, no. 12 (July, 1953), pp. 253-256
comparative linguistics
A branch of historical linguistics that is concerned with comparing languages in order to establish their historical relatedness
comparative superlative
In Spanish: the superlative form of an adjective when it is used in a grammatically comparative situation
comparative advantage
(Bilim, İlim) The ability of a party to produce a particular good or service at a lower marginal and opportunity cost over another
Comparative literature
(Edebiyat) Comparative literature (sometimes abbreviated "Comp. lit.") is an academic field dealing with the literature of two or more different linguistic, cultural or national groups. While most frequently practiced with works of different languages, comparative literature may also be performed on works of the same language if the works originate from different nations or cultures among which that language is spoken. Also included in the range of inquiry are comparisons of different types of art; for example, a relationship of film to literature
comparative advantage
Economic theory first advanced by Robert Torrens and David Ricardo that analyzes international trade in terms of differences in relative opportunity costs. The theory suggests that countries should specialize in the goods they can produce most efficiently rather than trying for self-sufficiency and argues strongly in favour of free international trade
comparative advantage
relative benefit, something which is beneficial when compared to the other options
comparative anatomist
anatomist who compares the anatomy of different animals
comparative anatomy
the study of anatomical features of animals of different species
comparative anatomy
anatomy characterized by systematic comparison similarities and differences
comparative grammar
relationship between grammar of different languages
comparative law
branch of Law which researches the similarities and differences between various methods of law
comparative linguistics
relationship between the grammatical forms and structures of different languages
comparative literature
study of literary works from different cultures (often in translation)
comparative literature
relationship between literature of different eras and countries
comparative negligence
(law) negligence allocated between the plaintiff and the defendant with a corresponding reduction in damages paid to the plaintiff
comparative philology
study of the history and the historical relationship of languages
comparative psychology
Study of similarities and differences in behavioral organization among living beings. The discipline pays particular attention to the psychological nature of humans in comparison with other animals. It began to emerge in the late 19th century and grew rapidly in the 20th century, involving experimental studies on human and animal brain function, learning, and motivation. Well-known studies have included those of Ivan Pavlov on conditioning in laboratory dogs, those of Harry Harlow (1905-81) on the effects of social deprivation in monkeys, and those of various researchers on language abilities in apes
comparative psychology
branch of psychology which researches the similarities and differences between various psychological approaches
comparative psychology
the branch of psychology concerned with the behavior of animals
comparative research
investigation which is designed to draw comparisons between many different subjects
comparative test
test based on a comparison between the abilities of different groups
Compar
lower
Compar
later
Compar
ofter
compar
ferier
compar
comparativePolit Politics
compar
badder
compar
ferre
compar
ferrer
compar
bigger
comparatively
According to estimate made by comparison; relatively; not positively or absolutely
comparatively
in a relative manner; by comparison to something else; "the situation is relatively calm now"
comparatively
as compared to something else or to a previous state = relatively
comparatively
In a comparative manner
comparatively
When compared to other entities
comparatively
relatively, in a comparative manner
comparatives
plural of comparative
comparative