according

listen to the pronunciation of according
İngilizce - Türkçe
göre according as göre
uyma
uyarak
(İnşaat) göre

Ayağını yorganına göre uzat. - Cut your coat according to your cloth.

Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak. - According to the weather forecast, it will snow tomorrow.

(Muzik) akortlatma
{f} uy
uygun olarak

Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak. - You will be paid according as you work.

Onlar savaşta ölenleri askeri geleneğe uygun olarak gömdüler. - They buried those who had died in battle according to military tradition.

binaenaleyh
tıpkı
binaen
aynen according to göre
nazaran accordingly binaen
-e göre
according to
göre

Bütün cevaplar talimatlara göre yazılmalıdır. - All answers must be written according to the instructions.

Bu dergiye göre, en sevdiğim aktris önümüzdeki ilkbahar bir caz müzisyeniyle evlenecek. - According to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.

accord
{f} uymak
accord
uyum

Geleneğe göre, gelin uyumlu olmalıdır. - According to custom, the bride should be compliant.

Onun konuşması duygularıyla uyum sağlamadı. - His speech did not accord with his feelings.

accord
akort
according to
{e} -e göre, (birinin) dediğine/gösterdiğine
according to
e göre
according as
-dikçe
according as you like
nasıl istersen
according to
veçhile
according to
üzere

Hava tahmini göre, daha fazla yağmur gelmek üzere. - According to the weather forecast, there'll be more rain on the way.

according to
uyarınca

Onu kurallar uyarınca cezalandırdık. - We punished him according to the rules.

according to
-e uygun olarak
according to
-e bakılırsa
according to
gösterdiğine göre
according to
dediğine

Onların dediğine göre, o çocuk şarkı söylemede çok iyi. - According to what they say, that boy is very good at singing.

according to all accounts
tüm anlattıklarına göre
according to hoyle
usulen
according to plan
planlanana uygun bir şekilde
according to plan
planlandığı gibi
according to the law
kanunen
according to the laws
kanunlara göre
according as
aynen
according as
göre
according to
nazaran
according to
(edat) -e göre
according to Hoyle
doğru olarak
according to Hoyle
kurallara uygun
according to one's lights
öz bildiği gibi
according to one's lights
edasında
according to one's lights
imkân kadar
according to one's lights
öz kaidesinde
according to one's lights
özünün anlayışına göre
According to me
Bana göre
according to Hoyle
usulüne göre, usulen
according to all accounts
tüm anlattıklarına göre: He was drunk, according to all accounts. Tüm anlattıklarına göre sarhoştu
according to amount
göre miktar
according to jewish law
Yahudi yasasına göre
according to one´s own lights
kendi inançlarına göre
according to the survey
araştırmaya göre
according to the terms of the agreement
sözleşmeye uygun
according to this
Buna göre
according to you
size göre
according to zones
bölgelere göre
according as
İki seçeneği olan bir durumu belirtir: You can stay or go, according as you like. Kalabilirsin veya gidebilirsin, nasıl
according as
bağlı olarak
according as
bağ. -e göre. z
according to
{e} -e göre, -e uygun olarak: Arrange yourselves according to your height! Boy sırasına girin!
according to
-e göre
according to Cocker
tam
according to Cocker
doğru
according to Hoyle
usulüne göre, usulen. according to one's own kendi inançlarına göre
according to Hoyle
tamam
according to Hoyle
doğru
according to all
tüm anlattıklarına göre: He was drunk, according to all accounts. Tüm anlattıklarına göre sarhoştu
according to his version
onun deyişine göre
according to instructions
yönergeye göre
according to instructions
(Kanun) talimata uygun olarak
according to me
bence
according to official figures
resmi rakamlara göre
according to one's own lights
kendi inançlarına göre
according to requirements
(Kanun) ihtiyacın ölçüsüne göre
according to the book
(Konuşma Dili) yasalara göre
according to the book
(Konuşma Dili) kuralına uygun
according to the book
(Konuşma Dili) kitaba göre
according to the book
(Konuşma Dili) kara kaplı kitaba göre
according to the claim
(Ticaret) iddiaya göre
according to the facts
yaşananlara göre
according to the facts
gerçekliklere göre
according to the facts
olaylara göre
according to the facts
olgulara göre
according to the related code
ilgili yönetmelik uyarınca
accordingly
bu nedenle
accordingly
bu yüzden

O bir yetişkin, bu yüzden ona ona uygun davranmalısın. - She is an adult, so you should treat her accordingly.

accord
anlaşma

Bizim anlaşma uyarınca o bana kişisel sorular sormaya son verdi. - In accordance with our agreement, he stopped asking me personal questions.

Biz silah azaltma konusunda onlarla anlaşmak istiyoruz. - We hope to come to an accord with them about arms reduction.

accord
(Hukuk) razı olma
accordingly
uygun olarak
accordingly
ona göre, öyle, öylece: He told me to shoot him, and I acted accordingly. Kendisini vurmamı istedi; ben de öyle yaptım
accord
(Ticaret) sağlama

Onun konuşması duygularıyla uyum sağlamadı. - His speech did not accord with his feelings.

accord
uygun olarak

İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. - These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.

Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak. - You will be paid according as you work.

accord
uyuşma
accord
konkordato
accord
(Ticaret) verme

Dün tanıştığım yaşlı adama göre hamamböcekleri yenilebilir ve o kadar kötü tad vermez. - According to the old man I met yesterday, cockroaches can be eaten and don't taste all that bad.

Tom sonunda Mary'yi akordeonunu ona ödünç vermesi için ikna etti. - Tom finally talked Mary into lending him her accordion.

accord
istek
accord
(Ticaret) sulh olma
accord
uyum göstermek
accord
ahen
accord
uyumlu hale getirmek
accord
göre

Bu dergiye göre, en sevdiğim aktris önümüzdeki ilkbahar bir caz müzisyeniyle evlenecek. - According to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.

Bütün cevaplar talimatlara göre yazılmalıdır. - All answers must be written according to the instructions.

according as
-e göre
according to
yerine göre
accordingly
buna bağlı olarak
accordingly
bu doğrultuda
accordingly
öylece
accordingly
ona sebep
accordingly
binaenaleyh
accordingly
benzer şekilde
accordingly
onun için
accordingly
buna göre

Hayatınızı buna göre planlayın. - Plan your life accordingly.

accordingly
ona göre

Durumu tartmalı ve ona göre hareket etmelisin. - You must judge the situation and act accordingly.

determine according to
-e göre belirlemek
specify according to
-e göre belirlemek
accord
uyuşturmak
accord
mutabakat
accord
{f} uy
accord
uygunluk
accordingly
öyle

Söylediklerini anlamama karşın, öyle yapamıyorum. - While I understand what you are saying, I cannot do accordingly.

accordingly
o doğrulukta
accordingly
bundan dolayı
cut one's coat according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
A man must live according to his destiny
(Atasözü) Felek kimine kaftan giydirir, kimine yelek; kimine kavun yedirir, kimine kelek
According to
-e uygun
Cut your coat according to your cloth
(Atasözü) Ayağını yorganına göre uzat
accordingly
ona göre, öyle: "He told me to shoot him, and İ acted accordingly. - Onu vurmamı istedi; ben de öyle yaptım."
accordingly
bundan dolayı, ona dayanarak
in according
göre de
not according to facts; inaccurate or erroneous
değil gerçeklere göre; yanlış veya hatalı
accord
(Avrupa Birliği) muvafakat, razı olma; anlaşma; uygunluk
accord
{f} with -e uymak, ile bağdaşmak, -e uygun olmak/gelmek
accord
uygun olmak
accord
ahenk vermek
accord
{f} uyum göster
accord
teslim etmek
accord
{f} vermek: He accorded them that right
accord
ahenkli olmak accord with ahenkli olmak
accord
(Mimarlık) uygunluk uyum
accord
{f} bağdaşmak
accord
{i} birleşme
accord
{i} ahenk
accord
{f} vermek
accord
{i} uzlaşma
accord
{i} (iki devlet arasında olan) anlaşma
accord
{f} with -e yakışmak, -e uygun gelmek/düşmek
accord
{f} uyum sağlamak
accordingly
gereğince

Kayıtlarınızı gereğince ayarlamanızı öneririz. - We suggest you adjust your records accordingly.

accordingly
göre

Hayatınızı buna göre planlayın. - Plan your life accordingly.

Durumu tartmalı ve ona göre hareket etmelisin. - You must judge the situation and act accordingly.

behaviour according to typ b
b tipi davranış
cut one's coat according to cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
cut one's suit according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
İngilizce - İngilizce
Accordingly; correspondingly

That apprehends no further than this world, / And squarest thy life according - Shakespeare, Measure for Measure, V-i.

Agreeing; in agreement or harmony; harmonious

This according voice of national wisdom.

Present participle of accord

Mind and soul according well. - Alfred Tennyson.

{a} agreeable to, in compliance with
(followed by `to') in agreement with or accordant with; "according to instructions"
(followed by `to') as reported or stated by; "according to historians"
(followed by `to') in agreement with or accordant with; "according to instructions
(followed by `to') as reported or stated by; "according to historians" (followed by `to') in agreement with or accordant with; "according to instructions
by; like, as; in agreement with
according as
precisely as; the same as; corresponding to the way in which

The land which the Lord will give you according as he hath promised.

according to
In a manner conforming or corresponding to; in proportion
according to
Based on what is said or stated by

According to the directions, the glue takes 24 hours to dry.

according to Hoyle
In strict accordance with the rules, especially of card games; in the proper or expected manner

The opening round of the Presidents' Athletic Conference men's basketball tournament went according to Hoyle.

according to one's understanding
As far as one can understand with the data and knowledge available at the moment
according to plan
As intended; as planned; with the occurrence of any complications
according to
If someone says that something is true according to a particular person, book, or other source of information, they are indicating where they got their information. Philip stayed at the hotel, according to Mr Hemming He and his father, according to local gossip, haven't been in touch for years
according to
under, in accord with
according to
If something happens according to plan, it happens in exactly the way that it was intended to happen. If all goes according to plan, the first concert will be Tuesday evening
according to
If something varies according to a changing factor, it varies in a way that is determined by this factor. Prices vary according to the quantity ordered
according to
If something is done according to a particular set of principles, these principles are used as a basis for the way it is done. They both played the game according to the rules
according to Cocker
quite correct, entirely correct
according to Hoyle
according to the rules; by the regulation book
according to Jewish Law
in agreement with the laws of the Jewish religion
according to civil service regulations
in agreement with civil service rules
according to his capability
in proportion to his potential, in correspondence with his ability
according to his means
in proportion to his financial resources, in correspondence with his income
according to his needs
suitable to his requirements
according to his story
accordin to what he says, by what he says
according to his version
as stated in his account, according to his rendering
according to protocol
in line with accepted procedures
according to rumors
on the basis of what is rumored
according to the law
in agreement with the law
according to the letter of the law
with all the severity that the law allows
according to this
as stated by this
according to tradition
in agreement with tradition
accord
To agree in pitch and tone
accord
Agreement or harmony of things in general
accord
To agree or correspond; to be in harmony

hy actions to thy words accord;.

accord
A harmony in sound, pitch and tone; concord

Those sweet accords are even the angels' lays.

accord
Agreement or concurrence of opinion, will, or action

These all continued with one accord in prayer.

accord
To bring (people) to an agreement; to reconcile, settle, adjust or harmonize

But Satyrane forth stepping, did them stay // And with faire treatie pacifide their ire, // Then when they were accorded from the fray.

accord
An international agreement

The Geneva Accord of 1954 ended the French-Indochinese War.

accord
To make to agree or correspond; to suit one thing to another; to adjust

er hands accorded the Lutes musicke to the voice;.

accord
To grant as suitable or proper; to concede or award

In respect of the protection of industrial property, a refugee shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country.

accord
An agreement between parties in controversy, by which satisfaction for an injury is stipulated, and which, when executed, prevents a lawsuit
accordingly
In natural sequence; consequently; so
cut one's coat according to one's cloth
live according to one's means, and not more
accord
{i} agreement; settlement; harmony; (Music) three or more different notes that play at the same time
accord
{n} agreement, consent, harmony, union
accord
{v} to suit with, agree, unite, tune
accordingly
{a} consequently, in pursuance of
Accordingly
(sentence connectors) because of the reason given; "consequently, he didn't do it"; "continued to have severe headaches and accordingly returned to the doctor"
Accordingly
in accordance with; "she acted accordingly"
accord
If you do something of your own accord, you do it because you want to, without being asked or forced. He did not quit as France's prime minister of his own accord. = voluntarily
accord
A satisfaction agreed upon between the parties in a lawsuit which bars subsequent actions on the claim
accord
allow to have; "grant a privilege
accord
harmony of people's opinions or actions or characters; "the two parties were in agreement"
accord
To bring to an agreement, as persons; to reconcile; to settle, adjust, harmonize, or compose, as things; as, to accord suits or controversies
accord
sympathetic compatibility
accord
If one person, action, or fact is in accord with another, they are in agreement and there is no conflict between them. You can also say that two people or things are in accord. this military action, taken in accord with United Nations resolutions
accord
concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal"
accord
If one fact, idea, or condition accords with another, they are in agreement and there is no conflict between them. Such an approach accords with the principles of socialist ideology. = correspond see also according to
accord
If something happens of its own accord, it seems to happen by itself, without anyone making it happen. In many cases the disease will clear up of its own accord
accord
127 to give consent: Assent
accord
Agreement or concurrence of opinion, will, or action; harmony of mind; consent; assent
accord
An agreement between parties in controversy, by which satisfaction for an injury is stipulated, and which, when executed, bars a suit
accord
Harmony of sounds; agreement in pitch and tone; concord; as, the accord
accord
An agreement by which one accepts something different (usually less) from what is owed as full satisfaction The amount owed may be in dispute or simply accepted as full satisfaction by the creditor or claimant The agreement and acceptance is called "Accord and Satisfaction "
accord
sympathetic compatibility concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal" allow to have; "grant a privilege
accord
{f} give, bestow; be in agreement, agree; match, fit; complement
accord
go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas concorded"
accord
Agreement, harmony, or just correspondence of things; as, the accord of light and shade in painting
accord
If a number of people do something with one accord, they do it together or at the same time, because they agree about what should be done. With one accord they turned and walked back over the grass
accord
sympathetic compatibility concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal"
accord
akò, (v) akòde
accord
To agree; to correspond; to be in harmony; -- followed by with, formerly also by to; as, his disposition accords with his looks
accord
If you are accorded a particular kind of treatment, people act towards you or treat you in that way. His predecessor was accorded an equally tumultuous welcome The government accorded him the rank of Colonel The treatment accorded to a United Nations official was little short of insulting. = grant
accord
agreement
accord
To make to agree or correspond; to suit one thing to another; to adjust; followed by to
accord
a written agreement between two states or sovereigns
accord
The basic character or theme of a fragrance An perfume accord comes about when three or four notes blend together and lose their individual identities to create a new odor
accord
To grant as suitable or proper; to concede; to award; as, to accord to one due praise
accord
An accord between countries or groups of people is a formal agreement, for example to end a war. a fitting way to celebrate the peace accord
accord
A balanced complex of three or four notes which lose their individual identity to create a completely new, unified scent
accord
To make to agree or correspond; to suit one thing to another; to adjust; -- followed by to
accord
Harmony of sounds; agreement in pitch and tone; concord; as, the accord of tones
accord
A compromise agreement in which a creditor accepts an amount different from that which was originally claimed as owing
accord
Voluntary or spontaneous motion or impulse to act; -- preceded by own; as, of ones own accord
accord
allow to have; "grant a privilege"
accord
To agree; to correspond; to be in harmony; followed by with, formerly also by to; as, his disposition accords with his looks
accord
Voluntary or spontaneous motion or impulse to act; preceded by own; as, of one's own accord
accordingly
You use accordingly to introduce a fact or situation which is a result or consequence of something that you have just referred to. We have a different background, a different history. Accordingly, we have the right to different futures = therefore, consequently
accordingly
Agreeably; correspondingly; suitably; in a manner conformable
accordingly
therefore; due to that or the reason given; correspondingly
accordingly
If you consider a situation and then act accordingly, the way you act depends on the nature of the situation. It is a difficult job and they should be paid accordingly
accordingly
in accordance with; "she acted accordingly
cut coat according to cloth
{f} buy only what you can afford, buy only what you have sufficient amount of money to pay for
judged according to the letter of the law
judged with the severity of the law
Türkçe - İngilizce
according

  Heceleme

  ac·cord·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ıkôrdîng

  Telaffuz

  /əˈkôrdəɴɢ/ /əˈkɔːrdɪŋ/

  Etimoloji

  () Derivative of accord.

  Videolar

  ... amount of carbon dioxide per person.  New York City is reported, according to the Mayor’s ...
  ... according to popular belief that it was a place of debauchery for the sultan ...