fit

listen to the pronunciation of fit
İngilizce - Türkçe
{f} uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

uygun

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

{s} zinde
{i} uygun olma

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

{i} oturma

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

Bir keresinde yedi kişi benim arabama oturmayı başardı. - I once managed to fit seven people in my car.

{i} uyma

Onun giysileri uymadı. - His clothes did not fit well.

Bu ayakkabılar ayaklarıma uymaz. - These shoes don't fit my feet.

{i} kriz
{i} hastalık nöbeti
{i} heves
{i} kapris
formda olan
uygun gelme
-e yerleştirmek
olmak

Tom bir iş adamı olmak için uygundur. - Tom is fitted to become a businessman.

Sadece bu ayakkabıların uyduğundan emin olmak istiyorum. - I just want to make sure these shoes fit.

-e takmak
(Bilgisayar) en uyguna
(Tıp) tutarak
ölçüleri birbirini tutmak
alıştırma
-e uygun olmak
çelişmemek
(Dilbilim) uyarlık
salih
yerine uymak
(Bilgisayar) bağdaştırmak
(Bilgisayar) sığdır

Tom'un bir bavul içine sahip olduğu her şeyi sığdırması mümkün oldu. - Tom was able to fit everything he owned into one suitcase.

Şaşırmış bir şekilde Nasıl olur da cebinin içine çantayı sığdırdın?! diye sordu kadın. - How did you fit a briefcase into your pocket?! the woman asked, stunned.

uydurma

Ben Tom'un beni onun dar programına uydurmasını umarım. - I hope Tom can fit me into his tight schedule.

tutarık
-e uymak
tutma
uymasını sağlamak
-e yakışmak
bedenen formda olan
galeyan
uygun olmak
uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

sağlıklı

Tom çok sağlıklı görünüyor. - Tom seems to be as fit as a fiddle.

Yoga stresle mücadeleye ve formda ve sağlıklı kalmaya yardımcı olabilir. - Yoga can help you fight stress and stay fit and healthy.

hazırlamak
özünü birşeye uydurmak
iyi gelmek
gücü kuvveti yerinde
nöbet

O, öfke nöbetlerine eğilimlidir. - He is subject to fits of anger.

Onun öksürük nöbeti vardı. - She had a fit of coughing.

ayak uydurmak
{f} uy
uygun duruma getirmek
elverişli
(giysi) uymak
formda

Tom son derece formda. - Tom is extremely fit.

Tom formda görünüyor. - Tom seems to be as fit as a fiddle.

(Tıp) Sara
patlayacak halde
sıhhatli
{f} yakışmak
hazır
{s} (bedenen) formda olan, spor yapmaya hazır
çok sinirli
{s} yeterli
Iâyık
{s} yerinde
yaraşır
{f} uydurmak
{f} oturmak
sabırsız
{s} layık

Krallara layık bir şölen! - A feast like this is fit for a king!

{f} oturtmak
{s} yetenekli
yakışır

Böyle bir şölen krallara yakışır! - A feast like this is fit for a king!

{f} yakıştırmak
{f} -e göre olmak, -e yakışmak; -e uygun olmak; -i uydurmak, -i ayarlamak, -in uymasını sağlamak

This job fits you - Bu iş sana uygun.

spor yapmaya hazır
(Tıp) fit
fitness
{i} formda olma
fit as a fiddle
turp gibi
fit in
programına almak
fit for nothing
beş para etmez
fit for nothing
hiç bir işe yaramaz
fit height
(Bilgisayar) yüksekliğe sığdır
fit in
-e girmek
fit in
yerine uydurmak
fit in
sığdırmak
fit in
gömmek
fit into
-e girmek
fit into
sığmak
fit into one another
çakışmak
fit mode
(Bilgisayar) sığdırma modu
fit to
(Bilgisayar) sığdır
fit to be tied
(deyim) kan beynine sıçramak
fit to be tied
çok sinirli
fit well
tam gelmek
fit width
(Bilgisayar) genişliğe sığdır
fit for
e uygun
fit for a king
krallara layık
fit for nothing
hiçbir işe yaramaz
fit in
uydurmak
fit in
uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit in
yerine uydur
fit in
zaman ayarlamak
fit in
zaman bulmak
fit inside
içine uydur
fit like a glove
tam uymak
fit like a glove
kalıp gibi oturmak
fit one's book
işine gelmek
fit out
donat
fit out
donatmak
fit out
teçhiz etmek
fit the bill
tam istediği şey olmak
fit tightly
zorla uydur
fit to
e uygun
fit together
birbirine geç

Tom bulmaca parçalarını birbirine geçirmek için zorlamaya çalıştı. - Tom tried to force the puzzle pieces to fit together.

fit up
donatmak
fit up
sağlamak
fit up
düzenlemek
fit up with
sağlamak
fit up with
yerleştirmek
fit up with
donatmak
fit a rage
sınır krizi geçirmek
fit close
fit yakın
fit for
uyum için
fit for a king
bir kral için uygun
fit for the job
uygun iş
fit in
fit in: sığmak
fit in
Ortamda diğer insanlar tarafından kabul edilmek
fit in
fit in with someone/sth.: uymak,uyum sağlamak
fit in
fit someone/sth. in: zaman veya yer bulmak,sıkıştırmak
fit in with
-e uymak
fit index
(İstatistik) Uyum indeksi
fit into
uyum içine
fit into
İçine sığmak
fit of spite
rağmen krizi
fit out
(Bir yeri ilgili amaca yönelik) donatmak , ihtiyaçlarını sağlamak
fit out/up
uygun çıkış / yukarı
fit sb up with sth
sağlamak
fit sb, sth in
zaman veya yer bulmak, sıkıştırmak
fit sth up with sth
yerleştirmek, donatmak
fit switch and socket
uygun anahtar ve priz
fit the bill
(deyim) Cuk (diye) oturmak
fit to be tied
(deyim) Kızgın, sinirlenmiş
fit as a fiddle
demir gibi
fit as a fiddle
keyifli
fit as a fiddle
sapasağlam
fit as a fiddle
neşeli
fit both
(Bilgisayar) ikisine de sığdır
fit factor
(Çevre) belirleyen faktör
fit for
-e uygun
fit for
hazırlamak (bir kimseyi)
fit for
ölçü almak
fit for habitation
yerleşime uygun
fit for military service
askerliğe elverişli olmak
fit for military service
askerliğe elverişli
fit for purpose
amaca uygun
fit for purpose
amaçla örtüşmek
fit for purpose guarantee
(Ticaret) amaca uygunluk garantisi
fit for reaping
(Tarım) biçimlik
fit for stuffing
dolmalık
fit in
(Fiili Deyim ) 1- yerine uydurmak , oturtmak 2- yerine uymak
fit in
geçmek
fit in
(deyim) sığmak. fit in with someone/sth. uymak,uyum sağlamak. fit someone/sth. in zaman veya yer bulmak,sıkıştırmak
fit in line
(Bilgisayar) satıra sığdır
fit inside
içine uydurmak
fit like a glove
tıpatıp uymak
fit of anger
öfke krizi
fit of anger
babaları tutma
fit of laughter
kahkaha krizi
fit of laughter
gülme krizi
fit out
(Fiili Deyim ) donatmak , ihtiyaçlarını sağlamak
fit out a ship
(Askeri) gemi donatmak
fit reel
yedek bobini hazırla
fit s.o. out for
birine (bir şey için) gerekli şeyleri sağlamak/tedarik etmek
fit text
(Bilgisayar) metni sığdır
fit text
(Bilgisayar) metne uydur
fit the bill
(deyim) ihtiyacı karşılamak,ihtiyaca uygun olmak
fit the bit
gem vurmak
fit the bit
gemlemek
fit tightly
zorla uydurmak
fit to
-e uygun
fit to be seen
görülmeye hazır
fit to be seen
görülmeğe değer
fit to be tied
dili çok kızmış
fit to be tied
{k} çok öfkeli, babaları tutmuş, küplere binmiş, zıvanadan çıkmış
fit to bust
(deyim) büyük bir enerjiyle
fit to bust
büyük bir şevkle
fit to bust
(deyim) cansiperane
fit to drop
yorgunluktan bayılacak halde
fit to drop
ayakta duracak hali kalmamış
fit to eat
(Fiili Deyim ) yenilebilir
fit to height
(Bilgisayar) yüksekliği sığdır
fit to page
(Bilgisayar) sayfaya sığdı
fit to width
(Bilgisayar) genişliği sığdır
fit to window
(Bilgisayar) pencereye sığdır
fit together
(Fiili Deyim ) birbirine geçmek
fit up
(Fiili Deyim ) hazırlamak , donatmak , gerekli her şeyi sağlamak
fit up
(deyim) fit someone up wıth sth. saglamak. fit sth. up wıth sth. yerlestirmek,donatmak
fit well with
tam anlamıyla uymak
fit with
ile donatmak
epileptic fit
(Geometri) epilepsi atağı
induced-fit model
(Mitoloji) İndüklenmiş uyum modeli
fitness
{i} yetenek
fitness
zindelik
fitness
Iiyakat
fitness
{i} (bedenen) formda olma, spor yapmaya hazır olma
fitness
form

Fiziksel form zaman ve özveri gerektirir. - Physical fitness requires time and dedication.

fitness
sağlık
fitted
{s} döşenmiş
fitter
tesisatçı
fitting
boru ekleme parçası
fitting
{i} uydurma
fitting
{s} uygun

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

fitting
bağlantı elemanı
fitting
bağlantı parçası
fitting
{i} tesisat
fitting
geçme
fittings
(Gıda) bağlantı parçaları
loose fit
(Tekstil) bol kesimli
best fit
en uygun
ex nihilo nihil fit
(Latin) hiçlikten hiçlik çıkar
fit on
prova etmek
fit on
takmak
fitful
kesintili
fitfully
gelişigüzel
fitfully
kesik kesik
fitness
(Tıp) sıhatte oluş
Türkçe - Türkçe
İngiliz uzunluk ölçüsü birimi olan foot, ayak sözünün çokluk biçimi
Birini başkasına karşı kışkırtma
Ödeşme, razı olma
Birini başkasına karşı kışkırtma: "Bir fit bin büyü yerine geçer."- Atasözü. Ödeşme, razı olma. İngiliz uzunluk ölçüsü birimi
fit olmak
Ödeşme, razı olmak
fitted
Kenarlarına lastik takılmış çarşaf
fitted
Lastikli çarşaf
İngilizce - İngilizce
good looking, fanciable, attractive, beautiful

I think the girl working in the office is fit.

A section of a poem or ballad, from the sense of fitted to length

Dr. Percy has written a long ballad in many fits.

Of clothing, to be of the right size and cut
Of an object, to be of the right size and shape so as to match another object

I want to fit the drapes to the design of the room.

A sudden outburst of emotion

She had a fit and had thrown all of his clothes out of the window.

A sudden burst (of an activity)
in good shape
A sudden and vigorous appearance of a symptom over a short period of time
how well a particular commercial execution captures the character or values of a brand

The Wonder Bread advertising research results showed the “White Picket Fence” commercial had strong fit ratings.

To be fitting; to suit

The speaker should be certain that his subject fits the occasion.

The degree to which something fits something else

Since he put on weight, his jeans have been a tight fit.

To tailor; to change to the appropriate size
A seizure or convulsion
suitable
To suffer a fit
{i} adjustment, adaptation of one thing to another; manner in which something fits; seizure, spasm; outburst of temper or other emotion; sudden impulse
{a} proper, right, meet, convenient, qualified
{n} a paroxysm, complaint, motion
{v} to suit, adapt, adjust, qualify, fix, equip
{v} to tell a lie, to utter a falsehood
A mood of any kind which masters or possesses one for a time; a temporary, absorbing affection; a paroxysm; as, a fit of melancholy, of passion, or of laughter
A sudden and vigorous appearance of a symptom over a short period of time; as, a coughing fit
satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the requirements for the degree?"
Feature Integration Testing
qualified; competent; worthy
abbreviation standing for Five Intersecting Tetrahedra, the name of a modular design by the American paperfolder Tom Hull
Created in 1989 this tax consists of two components The first is an 8 5% tax on the net income of banks The second subjects the personal property of banks to general property taxation
The ability of an item to physically interface or interconnect with or become an integral part of another item
The amount of internal clearance in a bearing Fit can also be used to describe shaft and housing size and how they relate to the bore or outside diameter
Conformed to a standart of duty, properiety, or taste; convenient; meet; becoming; proper
In Old English, a song; a strain; a canto or portion of a ballad; a passus
Sound physically and mentally
The quality of being fit; adjustment; adaptedness; as of dress to the person of the wearer
the manner in which something fits; "I admired the fit of her coat" a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a tantrum"; "he made a scene" insert or adjust several objects or people; "Can you fit the toy into the box?"; "This man can't fit himself into our work environment" make fit; "fit a dress"; "He fitted other pieces of paper to his cut-out" be the right size or shape; fit correctly or as desired; "This piece won't fit into the puzzle" conform to some shape or size; "How does this shirt fit?" physically and mentally sound or healthy; "felt relaxed and fit after their holiday"; "keeps fit with diet and exercise" meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject for discussion"; "it is fit and proper that you be there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you see fit to
(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
To be proper or becoming
To bring to a required form and size; to shape aright; to adapt to a model; to adjust; said especially of the work of a carpenter, machinist, tailor, etc
Individual travel in which a tour operator has previously arranged blocks of rooms at various destinations in advance for use by individual travelers These travelers travel independently, not in a group, usually by rental car or public transportation
The matching of the investor's requirements and needs such as risk tolerance and growth potential preference with a specific investment
Fitness Improvement Training
A sudden and violent attack of a disorder; a stroke of disease, as of epilepsy or apoplexy, which produces convulsions or unconsciousness; a convulsion; a paroxysm; hence, a period of exacerbation of a disease; in general, an attack of disease; as, a fit of sickness
The general term used to specify the range of tightness or looseness as a result of a specific combination of allowances and tolerances in the design of mating part features There are four fits: clearance, interference, transition, and line
The part of an object upon which anything fits tightly
a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a burst of applause"; "a fit of housecleaning"
Fundamentals of Instructor Training
make correspond or harmonize; "Match my sweater"
To make fit or suitable; to adapt to the purpose intended; to qualify; to put into a condition of readiness or preparation
A passing humor; a caprice; a sudden and unusual effort, activity, or motion, followed by relaxation or inaction; an impulsive and irregular action
find the values that make the equation agree best with the data You can use a least squares fit program to get a and b, the parameters of a straight line that describe the data well
Foundation for International Training
Failures In Time
physically and mentally sound or healthy; "felt relaxed and fit after their holiday"; "keeps fit with diet and exercise"
Abr /CRS Foreign independent tour Now generally used to indicate any independent travel, domestic or international, that does not involve a package tour
{s} suited; suitable, appropriate; qualified; ready; healthy, in good condition
meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject for discussion"; "it is fit and proper that you be there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you see fit to
To be adjusted to a particular shape or size; to suit; to be adapted; as, his coat fits very well
A situation in which the investor's requirements and needs such as risk tolerance and growth potential preference are met by a specific investment
a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling"; "a fit of coughing"; "convulsions of laughter"
The consistencies, coherence and congruence of the organisation
the manner in which something fits; "I admired the fit of her coat"
conform to some shape or size; "How does this shirt fit?"
{f} be suitable; be the right size or shape for; adapt; suit, adjust, alter; make conform; make ready; prepare; install, supply
To be suitable to; to answer the requirements of; to be correctly shaped and adjusted to; as, if the coat fits you, put it on
Referring to the relationship between the business strategy and the business environment, when the organization pursues purposes and takes actions that are consistent with the needs, perceptions, and behaviors of the other actors within the environment
The relation between two mating parts with reference to the conditions of an assembly For example: Wrench fit; close fit; medium fit; free fit; loose fit The quality of fit is dependent upon both the relative size and the quality of finish of the mating parts
be agreeable or acceptable to; "This suits my needs"
Prepared; ready
the degree to which a company's tasks, people, organization structure and environment are aligned
Refers to ability of film to be registered during stripping and assembly Good fit means that all images register to other film for the same job
of Fight
fit as a fiddle
Perfectly fit; in excellent health; in excellent condition

Icelanders will assure you that their economy is really as fit as a fiddle, and it is true that the country does produce a tidy budget surplus.

fit as a lop
In good health, fitness
fit for purpose
appropriate, and of a necessary standard, for its intended use
fit in
: To be confident in a social situation

The recluse did not fit in at the party.

fit in
To be physically capable of going into a space

The plug fits in the socket.

fit into
To be of similar cultural or social status as the members of a group of people

As a retired sergeant, you should fit into the crowd at the officers' club.

fit into
To be of the right size and shape to be placed in a location

The round peg will fit into the circular hole.

fit like a glove
To be a perfect fit, to be exactly the right size

This dress fits like a glove. How did you know my size?.

fit out
To provide a thing, a group, a person or oneself with requisites; to kit out

Moreover, if Bonaparte had wished to acquire territory in Australia, he was not so foolish a person as to fit out an expedition estimated to cost over half a million francs, and which actually cost a far larger sum, when he could have obtained what he wanted simply by asking.

fit the bill
Alternative form of fill the bill
fit to be tied
Very agitated or distressed; enraged

If you've also been caught in a traffic jam, you're maybe fit to be tied by the time you get to work.

fit up
To provide an item that will fit the recipient

The shoemaker will fit you up with an fine pair of boots.

fit up
Conspire to incriminate falsely a presumably innocent person

The gun was placed in her car in an effort to frame her.

fit out
{f} equip with the necessary equipment, supply with the necessary items or supplies; put clothes on, supply with clothes
fit to be tied
Angry and agitated as if needing to be restrained
fit 1
If something fits somewhere, it can be put there or is designed to be put there. a pocket computer which is small enough to fit into your pocket He folded his long legs to fit under the table
fit 1
fit the bill: see bill to fit like a glove: see glove not in a fit state: see state see also fitted, fitting
fit 1
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
fit 1
If something is a good fit, it fits well. Eventually he was happy that the sills and doors were a reasonably good fit
fit 1
disapproval If you say that someone sees fit to do something, you mean that they are entitled to do it, but that you disapprove of their decision to do it. He's not a friend, you say, yet you saw fit to lend him money
fit 1
If you are fitted for a particular piece of clothing, you try it on so that the person who is making it can see where it needs to be altered. She was being fitted for her wedding dress
fit 1
If something fits something else or fits into it, it goes together well with that thing or is able to be part of it. Her daughter doesn't fit the current feminine ideal Fostering is a full-time job and you should carefully consider how it will fit into your career There's something about the way he talks of her that doesn't fit
fit 1
If you fit something somewhere, you attach it there, or put it there carefully and securely. Fit hinge bolts to give extra support to the door lock Peter had built the overhead ladders, and the next day he fitted them to the wall
fit 1
If someone is fit to do something, they have the appropriate qualities or skills that will allow them to do it. You're not fit to be a mother! He was not a fit companion for their skipper that particular morning. + fitness fit·ness There is a debate about his fitness for the highest office
fit 1
If something fits someone for a particular task or role, it makes them good enough or suitable for it. a man whose past experience fits him for the top job in education It is not a person's gender that fits them to be a vicar but what is in their hearts
fit 1
In American English the form fit is used in the present tense and sometimes also as the past tense and past participle of the verb. Please look at category
fit 1
You can say that something fits a particular person or thing when it is appropriate or suitable for them or it. The punishment must always fit the crime. = match
fit 1
If something fits, it is the right size and shape to go onto a person's body or onto a particular object. The sash, kimono, and other garments were made to fit a child She has to go to the men's department to find trousers that fit at the waist Line a tin with lightly-greased greaseproof paper, making sure the corners fit well
fit 1
If you fit something into a particular space or place, you put it there. She fitted her key in the lock When the crown has been made you go back and the dentist will fit it into place
fit 1
If something is fit for a particular purpose, it is suitable for that purpose. Of the seven bicycles we had, only two were fit for the road. safety measures intended to reassure consumers that the meat is fit to eat
fit 2
Please look at category
fit 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
fit 2
fit as a fiddle: see fiddle fighting fit: see fight
fit 2
Someone who is fit is healthy and physically strong. An averagely fit person can master easy ski runs within a few days. unfit + fitness fit·ness Squash was once thought to offer all-round fitness
fit 3
If someone has a fit they suddenly lose consciousness and their body makes uncontrollable movements. About two in every five epileptic fits occur during sleep = seizure
fit 3
If you have a fit of coughing or laughter, you suddenly start coughing or laughing in an uncontrollable way. Halfway down the cigarette she had a fit of coughing
fit 3
If you say that someone will have a fit when they hear about something, you mean that they will be very angry or shocked. He'd have a fit if he knew what we were up to! = go mad
fit 3
If you do something in a fit of anger or panic, you are very angry or afraid when you do it. Pattie shot Tom in a fit of jealous rage
fit 3
Something that happens in fits and starts or by fits and starts keeps happening and then stopping again. My slimming attempts tend to go in fits and starts Military technology advances by fits and starts
fit as a fiddle
in good shape, in good condition, fit, healthy, sturdy
fit for
suitable for
fit for
meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject for discussion"; "it is fit and proper that you be there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you see fit to"
fit for a king
very high quality, so good it would even suit a king
fit for a-
seemly for a, proper for a, fitting for a, suitable for a, would not shame anyone
fit for all
equal to every living soul, suitable for everybody
fit for duty
able to work
fit for habitation
suitable or appropriate for habitation
fit for nothing
good for nothing, no good, not fit for use, not desirable
fit for service
indication that a recruit is only suited for non-combat positions
fit for the job
suitable for the position, suitable for the undertaking
fit in
go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas concorded"
fit in
If you say that someone or something fits in, you understand how they form part of a particular situation or system. He knew where I fitted in and what he had to do to get the best out of me This fits in with what you've told me
fit in
If you manage to fit a person or task in, you manage to find time to deal with them. We work long hours both outside and inside the home and we rush around trying to fit everything in I find that I just can't fit in regular domestic work
fit in
If you fit in as part of a group, you seem to belong there because you are similar to the other people in it. She was great with the children and fitted in beautifully
fit in
match, be suitable, be in accord with
fit in with
be suitable with, correspond, be compatible with
fit into
If you fit into a particular group, you seem to belong there because you are similar to the other people in it. It's hard to see how he would fit into the team
fit into
If something fits into a particular situation or system, that seems to be the right place for it. Most film locations broadly fit into two categories; those on private property and those in a public place
fit like a glove
fit perfectly, be the perfect size
fit of anger
attack of rage, outburst of anger
fit of spite
nasty outburst
fit on
be suited in shape or form to something
fit out
If you fit someone or something out, or you fit them up, you provide them with equipment and other things that they need. We helped to fit him out for a trip to the Baltic They spent 18 million pounds of Government funds fitting out the London headquarters. = kit out
fit out
provide with (something) usually for a specific purpose; "The expedition was equipped with proper clothing, food, and other necessities"
fit out
provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child"
fit the bill
be suitable, meet the qualifications
fit the bill
be what is needed or be good enough for what is required; "Does this restaurant fit the bill for the celebration?
fit to be eaten
edible, comestible
fit to drop
very tired
fit to stand trial
able to be tried in court
fit up
1. If someone fits another person up, they try to make it seem that that person is responsible for a crime. Mr Stone said inmates who had given evidence were trying to `fit him up' There can never be any legitimate basis for police officers to fit up suspects they `know' to be guilty. = frame see also fit out
fit up
{f} equip someone or something with something; make a person who is innocent appear guilty (Slang)
fit(p)
(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time
as fit as a butcher's dog
Very fit; in good shape

I had my midlife crisis at 31 but here I am at 48 and as fit as a butcher's dog, he said.

conniption fit
A fit of anger or panic expressed verbally loudly and with overt bodily gestures
could fit on the back of a postage stamp
Alternative form of could be written on the back of a postage stamp
fitness
the ability to perform a function
fitness
The condition of being fit, suitable or appropriate
fitter
comparative form of fit

My bird's loads fitter than yours.

fitter
a person who fits or assembles something
fittest
The most able to survive and reproduce in a given environment
fittest
Superlative form of fit
fitting
appropriate, or in keeping
fitting
A small detachable part of a device or machine
fitting
The process of applying craft methods such as skilled filing to the making and assembling of machines or other products
fitting
Domestic furnishings or fixtures
fitting
Present participle of fit
have a fit
To experience an epileptic seizure

She needs to keep her sugar level low or she'll have a fit.

have a fit
To become suddenly enraged

She'll have a fit when she finds out a younger woman got the job she was hoping for.

hissie fit
Common misspelling of hissy fit
hissy fit
A childish display of anger or frustration; an overly dramatic tantrum

Viewers were aghast. . . . As co-host Regis Philbin flinched, Gifford launched into a teary, it's-not-my-fault, TV hissy fit: You can say I'm ugly, you can say I'm not talented, but when you say I don't care about children, how dare you!.

hissy-fit
A fit of bad temper; a tantrum
keep fit
exercises designed to promote physical fitness if performed regularly
keep fit
To exercise for physical fitness

I keep fit by kickboxing every week.

line of best fit
: A line on a scatter plot that best defines or expresses the trend shown in the plotted points. It is chosen so that the sum of the squares of the distances from the points to the line is a minimum. It also illustrates the correlation (positive, negative, or zero (no) correlation) between the plotted variables
pitch a fit
To become angry, enraged, or upset; to act or react with an outburst, as by shouting, swearing, etc

I'd love to stay later, but my mother will pitch a fit if I'm not home by 10.

shit fit
A childish display of anger or frustration; a tantrum; a frantic outburst

My sweet little usually mellow kitty was having a total shit fit, screaming her head off.

shit-fit
Alternative spelling of shit fit
snit fit
A tantrum; an excessive display of anger or disapproval

She didn't like his clothes or grammar and pitched a snit fit.

snit-fit
Alternative spelling of snit fit
throw a fit
To become angry, enraged, or upset; to act or react with an outburst, as by shouting, swearing, etc

I'd love to stay later, but my mother will throw a fit if I'm not home by 10.

fitful
spasmodic
fitness
In a broad evolutionary context, refers to some measure of specific or general adaptive outcome in relation to environment; in population genetics the fitness of a genotype is measured by its contribution to the next generation
coughing fit
attack of coughing
induced-fit model
(Mitoloji) A model for enzyme-substrate interaction to describe that only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site that will enable the enzyme to perform its catalytic function. It suggests that the active site continues to change until the substrate is completely bound to it, at which point the final shape and charge is determined
fitful
{a} full of or having fits, varied by fits
fitly
{a} properly, justly, meetly, conveniently
fitness
{n} propriety, suitableness, justness, convenience
pitch a fit
(deyim) Urban emotional outburst using verbal and animated expressions. Normally seen in the Southern United states

Boy, you should have seen Scotty pitch a fit when we told him the price of his repair.

A fit
patch
Fitness
accommodateness
fitful
Full of fits; irregularly variable; impulsive and unstable
fitful
intermittently stopping and starting; "fitful (or interrupted) sleep"; "off-and-on static" occurring in spells and often abruptly; "fitful bursts of energy"; "spasmodic rifle fire
fitful
Irregular; unsteady; characterized by fits
fitful
intermittently stopping and starting; "fitful (or interrupted) sleep"; "off-and-on static"
fitful
Something that is fitful happens for irregular periods of time or occurs at irregular times, rather than being continuous. Colin drifted off into a fitful sleep continuous. not regular, and starting and stopping often
fitful
occurring in spells and often abruptly; "fitful bursts of energy"; "spasmodic rifle fire"
fitful
occurring in spells and often abruptly; "fitful bursts of energy"; "spasmodic rifle fire
fitful
{s} restless, interrupted (of sleep); intermittent; sporadic
fitfully
irregularly; intermittently; sporadically
fitfully
in a fitful manner; "he slept fitfully
fitfully
in a fitful manner; "he slept fitfully"
fitfully
In a fitful manner; irregularly or unsteadily
fitly
at the appropriate time, timely; appropriately, suitably
fitly
in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
fitly
In a fit manner; suitably; properly; commodiously; conveniently
fitly
In a fit manner; suitably; properly; conveniently; as, a maxim fitly applied
fitness
the quality of being qualified good physical condition; being in shape or in condition
fitness
The reproductive success of individuals of a particular genotype relative to the most fit genotype
fitness
good physical condition; being in shape or in condition
fitness
The ability of an organism to survive and flourish in its current environmental conditions, relative to the other creatures also there
fitness
the cultivation of an attractive and healthy physique
fitness
the quality of being qualified
fitness
fitness to traverse the seas
fitness
A measure of the health of a species in terms of physiology and future reproductive success
fitness
{i} ability; physical ability; suitability, competence
fitness
The contribution made to a population of descendants by an individual relative to the contribution made by others in its present population The relative contribution that an individual makes to the gene pool of the next generation
fitness
A unit-less measurement of the replication ability of a particular creature in a specified environment By itself, fitness has little intrinsic meaning, but when compared to that of another creature it gives a ratio of their respective replication rates Specifically, to calculate fitness, we take a creature's merit and divide it by its gestation time (fitness = M/tg) Since merit increases exponentially with the number of tasks acquired, fitness is best described by the log of its actual value (see also Inferiority)
fitness
the condition of being suitable; "they had to prove their fitness for the position" the quality of being qualified good physical condition; being in shape or in condition
fitness
ability to carry out daily tasks with vigor and alertness without undue fatigue and with ample energy to enjoy leisure-time pursuits and to meet unforeseen emergencies
fitness
The state or quality of being fit; as, the fitness of measures or laws; a person's fitness for office
fitness
A measure of adaptation to a specific environment Within LCS, the part of the Strength representing the selection value of the classifier in the GA
fitness
the condition of being suitable; "they had to prove their fitness for the position"
fitness
Fitness is really a measure of something you feel, how easily you can run without tiring, skate or jump with ease repeatedly It relates to your physiological efficiency Attained Fitness grows with training and decays away generally at about 3% per day if you do not maintain a level of training appropriate to the fitness state you presently have The calculation of existing Fitness produced by daily training is done by the Trimp software
fitness
A measure of fertility and survivorship reflecting genetic variation See also Darwinian fitness
fitness
The relative adaptiveness of an individual organism, measured ultimately by reproductive success
fitness
1 Loosely: adaptedness Often measured as, and sometimes equated to, relative reproductive success Also proportional to expected time to extinction The fit are those who fit their existing environments and whose descendants will fit future environments
fits
Sudden attack or seizures
fits
Flexible Image Transport System; the standard astronomical data interchange and archival format
fits
Flexible Image Transfer System A file format for astronomical images
Türkçe - İngilizce
feet

John is very tall. He stands about seven feet. - John çok uzun boylu. O, yaklaşık yedi fit duruyor.

Tom's shot missed the target by two feet. - Tom'un atışı hedefi iki fitle ıskaladı.

(Tıp) fit
incitement
instigation
being even, having no score to settle
(Konuşma Dili) consenting, satisfied (with)
quits

After their quarrel, she called it quits. - Tartışmalarından sonra, o fit oldu.

After months of fighting, Tom and Mary decided to call it quits. - Aylarca süren kavgadan sonra Tom ve Mary fit olmaya karar verdi.

fit (30.48 cm) küp
(Askeri) cubic feet
fit (30.48 cm); ayak
(Askeri) feet; foot
fit kare
(Askeri) square feet
fit olmak
1. slang to be quits. 2. to be content (with), agree to (the offer or outcome)
fit olmak
to be quits (with sb)
fit olmak
get quits with
fit olmak
even up on
fit olmak
be quits
fit olmuş
quits
fit olmuş
even
fit sokmak
to incite, to instigate
fittings
fitting
fittings
fittings
fit