order

listen to the pronunciation of order
İngilizce - Türkçe
buyurmak
ısmarlamak

Ne ısmarlamak istiyorsunuz,beyler? - What do you wish to order, gentlemen?

Ismarlamak için kim hazır? - Who's ready to order?

sipariş etmek

Tom pizza sipariş etmek isteyen tek kişi değil. - Tom isn't the only one who wants to order a pizza.

Şeyleri düzine ile sipariş etmek daha ucuzdur. - It's cheaper to order things by the dozen.

{f} sipariş vermek

Garson, sipariş vermek istiyorum. - Waiter, I'd like to order.

Sipariş vermek için hazır mısınız? - Are you ready to order?

emretmek

Tom'a bir şey yapmasını emretmek zorunda değildim. - I never had to order Tom to do anything.

{i} emir

Askerler emirleri izlemeliler. - Soldiers must follow orders.

Onun emirlerini yerine getirmeliyiz. - We must execute his orders.

sipariş

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

Kitabı ABD'deki yayıncıdan sipariş verdi. - He ordered the book from the publisher in the United States.

düzen

Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü. - Line up and walk to the door in order.

Her şey düzenli görünüyor. - Everything seems to be in order.

buyruk
{i} sıra

Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak. - Tickets will be allotted in order of application.

Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir. - That's reversing the logical order of things.

{f} düzenle

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

O, odasını düzenledi. - He put his room in order.

{i} tarikat

Tom bir tarikata üyeydi. - Tom belonged to a religious order.

{f} emir vermek

Başkan emir vermek için toplantıyı aradı. - The chairman called the meeting to order.

Sana asla hiç emir vermek istemiyorum. - I never give you any orders.

komut

Komutayı almam emredildi. - I've been ordered to take charge.

Benim komutanın emirlerini görmezden gelemiyorum. - I can't ignore my commanding officer's orders.

{i} şeref rütbesi
{i} usul

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

{i} ödeme emri
{i} dizi
{i} rütbe
{f} düzenlemek

Gitmeden önce kitaplarımı düzenlemek için vaktim yok. - I have no time to put my books in order before I go.

Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız. - We use computers to solve problems and to put information in order.

{i} nişan
sıralamak
{i} tertip
(Biyoloji,Gıda) takım

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

Tom bütün takımlarını sipariş üzerine yaptırdı. - Tom had all of his suits made to order.

{i} sınıf

O sınıfı geçmek için biraz ekstra kredi çalışması yaptım. - I did some extra credit work in order to pass that class.

Bugün, öğretmenimiz bize sigara içenlerin asla büyümeyeceğini söyledi. Bunu kanıtlamak için, Petya adında bir yedinci sınıf öğrencisini vurdu. - Today, our teacher told us that those who smoke will never grow up. In order to prove it, she shot a seventh-grader named Petya.

{f} tavsiye etmek (doktor)
{i} mezhep
{i} çalışır durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

{i} paso
{i} tabaka
{i} basamak
{f} sıraya koymak
{i} asayiş
{i} yöntem

Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim. - In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology.

{f} sipariş et

İki hamburger sipariş ettim. - I ordered two hamburgers.

Kitabı sipariş ettin mi? - Did you order the book?

{f} söylemek
havale

Onu Boston'dan posta havalesi ile aldım. - I got it mail order from Boston.

hamiline
buyrultu
(Bilgisayar) sırala

Tüm isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. - All the names are listed in alphabetical order.

İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. - The names are in alphabetical order.

düzenini sağlamak
(Biyokimya) düzel

Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun? - Have you been adopting sentences in order to correct them?

Kitaplarınızı düzeltin. - Put your books in order.

düzensiz

Uçağın kontrolleri düzensizdi. - The controls of the plane were out of order.

Onun odası her zaman düzensizdir. - His room is always out of order.

düzgünlük
emrine
(Bilgisayar) sırası

Öğretmen boy sırasına göre çocukları sıraya dizdi. - The teacher lined the children up in order of height.

Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir. - That's reversing the logical order of things.

(Kanun) hükmetmek
çesit
hal

Hâlâ siparişimi bekliyorum. - I'm still waiting for my order.

Dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için birlikte çalışmamız gerek. - We need to work together in order to make the world a better place.

(Matematik) bölük
durum

Odasını her zaman iyi durumda tutar. - She always keeps her room in good order.

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

ısmarlama

Ben bunu ısmarlamadım. - I did not order this.

Tom ne ısmarlayıp ısmarlamayacağına karar veremiyor. - Tom can't decide what to order.

düzenlik
çeşit

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum. - I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times.

kural
türküm
intizam
tür

Türkçe'nin farklı bir sözcük sırası var. - Turkish has a different word order.

Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler. - When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it.

tertiplemek
yol

O gelinceye kadar her şey yolundaydı. - Everything was in order until he came.

Burada her şey yolunda. - Everything's in order here.

order around emir yağdırmak
ısmar

O, buraya her gelişinde, aynı yemeği ısmarlar. - Every time he comes here, he orders the same dish.

Tom bara giderdi ve derhal üç bira ısmarlardı. - Tom used to walk into the bar and order three beers right off.

{i} cins, çeşit
(Tıp) Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf
{i} hane
ord düzenle/ısmarla/emret
(Tıp) Sistematik tasnif
(n) sipariş
(Mukavele) talep, sipariş; düzenleme; emir
sipariş/kural/düzen
in order
sırayla

Her şeyin sırayla olduğunu bulacağından eminim. - I'm sure you'll find everything is in order.

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

out of order
bozuk

Çamaşır makinesi bozuk. - The washing machine is out of order.

Çamaşır makinesi biraz bozuk. - The washing machine is somewhat out of order.

money order
havale
out of order
arızalı

Bu hizmet geçici olarak arızalı. - This service is temporarily out of order.

Bu asansör arızalıdır. - This elevator is out of order.

order #
(Bilgisayar) sipariş no
order by
(Bilgisayar) sıralama öğesi
order here
(Bilgisayar) siparişi burada verin
order id
(Bilgisayar) sipariş no
order notify
(Ticaret) sipariş ihbarı
order of
(Ticaret) emrine
order tea
çay söylemek
order time
(Askeri) sipariş süresi
order at magnitude
büyüklük kertesi
order bill
emre yazılı tahvil
order book
sipariş defteri
order by merging
birleştirmelerle düzenleme
order cheque
emre yazılı çek
order form
sipariş formu

Sipariş formunuzu ekledim. - I have enclosed your order form.

order form
sipariş listesi
order instrument
emre yazılı senet
order no
sipariş no
order of jumping
atlayış sırası
order of kinghthood
şeref rütbesi
order of payment
ödeme emri
order of precedence
kıdem sırası
order of reaction
reaksiyon sırası
order of the day
ordu emri
order of the day
günlük emir
order slip
sipariş bülteni
order statistic
sıra istatistiği
order again, give a new order to
için tekrar yeni bir düzen vermek
order around
düzen etrafında
order backlog
sipariş birikim
order by
-göre sıralama
order code processor
komut kodu işlemcisi
order discharging judgement
Bir nevi borçtan kurtarma kararı, American Mahkemelerinde verilen karar
order for
sipariş için
order issued unlawfully
sipariş yasaya aykırı şekilde yayınlanan
order item
Sipariş kaleminin
order key
sıra anahtarı, dizi anahtarı
order lies
sipariş yalan
order maker
sipariş potansiyeli ortaya çıkaran
order nisi
Sipariş olmazsa
order of reaction
reaksiyon sırası, tepkime sırası
order of tenses (grammar)
zamanlar sırasına (dilbilgisi)
order pad
sipariş kayıt defteri
order processing
sipariş işleme
order qualifiers
sipariş almada yeterlilik karakteristikleri
order quantity
sipariş miktarı
order sb. off the field
sipariş sb. alan dışı
order soon
hemen sipariş et
order structure
buyruk yapısı, komut yapısı
order thoughts
Düşünceleri düzene koymak
order tracking
Sipariş takibi
order winners
üstünlük karakteristikler
order with
sipariş ile
order-taker
sipariş alan görevli
ordered
{s} düzgün
orderly
emir eri
ordered
{s} ısmarlama
ordering
{i} sipariş

Bir içki daha sipariş etmeyi düşünüyorum. - I'm thinking about ordering another drink.

Onlar için sandviç sipariş ediyorum. - I'm not ordering sandwiches for them.

ordered
ord düzenle/ısmarla/emret
ordering
düzenleme
orderly
toplu
orderly
yazıcı
orderly
mazbut
ordered
tertipli
ordered
düzenli
ordered
derli toplu
ordering
{f} sipariş ver

Kataloglardan sipariş verme evden ayrılmanızı gerektirmeden size zaman para kazandırır. - Ordering from catalogs saves you time and money without requiring you to leave the house.

ordering
sıralama
ordering
sipariş etme

Bir içki daha sipariş etmeyi düşünüyorum. - I'm thinking about ordering another drink.

ordering
ısmarlama
orderliness
dakiklik
orderliness
düzen
orderliness
intizam
orderly
yumuşakbaşlı
orderly
sakin
orderly
uslu
orderly
düzenli
orderly
düzgün

Otobüs durağında,insanlar düzgün bir şekilde sırada beklediler.Filhakika otobüs durur durmaz sıra bozuldu. - At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.

orderly
jüyeli
orderly
uysal
Orders
siparişler
be order
Sipariş olmak
ordered
sıralı
ordered
ısmarlama, ısmarlanmış
ordered
(Bilgisayar) sipariş adedi
ordering
sipariş vererek
orders
emirler
the order
sipariş

Siparişi iptal ettim. - I canceled the order.

Sipariş çok geç geldi. - The order came too late.

electronic order of battle; enemy order of battle
(Askeri) elektronik muharebe düzeni; düşman muharebe düzeni
order book
gündem
order in
girmesini söylemek
order of magnitude
mertebe hesabıyla
orderer
siparişçi
orderer
sipariş sahibi
orderliness
düzenlilik
orderly
kurallı
orderly
tertipli
orderly
derli toplu
orderly
(Askeri) POSTA, EMİR ERİ: Daha çok haber ve emirleri taşıyan veya mutat günlük işleri yapmak suretiyle bir subaya yardım eden er
orderly
emir çavuşu
orderly
{s} sistemli
orderly
hademe/asker
orderly
düzenlilik
orderly
{i} hastane hademesi
orderly
orderlinessintizam
orderly
(isim) emir eri
technical standard order; telecommunications service order
(Askeri) teknik standart emri; telekomünikasyon hizmet emri
İngilizce - İngilizce
The relation on a partially ordered set that determines that it in fact a partically ordered set
The sequence in which a side’s batsmen bat; the batting order
A command
The overall power of the rate law of a chemical reaction, expressed as a polynomial function of concentrations of reactants and products
The highest exponent appearing in a polynomial
a power of polynomial function in an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc
Arrangement, disposition, sequence
A society of knights; as, the Order of the Garter, the Order of the Bath
A partially ordered set
The number of vertices in a graph
A request for some product or service
To request some product or service
To set in (a good) order (2)
To issue a command
A rank in the classification of organisms, below class and above family; a taxon at that rank

Magnolias belong to the order Magnoliales.

The cardinality, or number of elements in a set or related structure
A decoration, awarded by a government, a dynastic house, or a religious body to an individual, usually for distinguished service to a nation or to humanity
To set in (any) order (1)
A group of religious adherents, especially monks or nuns, set apart within their religion by adherence to a particular rule or set of principles; as, the Jesuit Order
The state of being well arranged
); "I gave the waiter my order" (biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict" established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order" place in a certain order; "order these files" bring order to or into; "Order these files" make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage" give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" issue commands or orders for
{n} a command, method, rule, rank, class
{v} to bid, tell, direct, regulate, set apart
issue commands or orders for
Of periods of time or occurrences, and the like
{f} command; request something (i.e. "I wish to order coffee and cake"); arrange; manage
a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers"
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
A court document signed by a judge or commissioner that gives an order and requires that someone do or not do something
An Order is a legal document made by us or the Courts authorising the charity trustees to carry out an act which otherwise they have no power to do We cannot make an Order to do anything which overrides a specific prohibition in the charity's governing document
Integer value that determines the smoothness of the B-spline, and the number of points influencing the path of the curve at a given position The higher the order, the smoother the curve, and the more points influence the path of the curve
make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage"
To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry
A directive of the court, on a matter relating to the main proceedings, that decides a preliminary point or directs some steps in the proceedings Generally used in the following contexts: (Invalidating Prior Conviction) An order issued by the court following a hearing in which a prior conviction is found invalid because certain legal standards were not met during the time of trial and conviction (Setting Fee) An order that directs a defendant to reimburse the county for costs incurred for a court-appointed attorney (to Show Cause) An order to appear in court to give reasons why an action cannot, should not have been, or has not been carried out (Suspension) An order that suspends a person's driving privilege, either at the request of the DMV or by order of a court
The order is the number of defined positions (with 1's and 0's)
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities which commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
An order is an expression of interest to either buy or sell an instrument
In Classical architecture, any of several styles defined by the particular type of column, base, capital, and entablature they use. There are five major orders: Doric, Ionic, and Corinthian (all developed in Greece), and Tuscan and Composite (developed in Rome). The form of the capital is an order's most distinguishing characteristic. Both the Doric and Ionic orders originated in wooden temples. The Doric is squat and simple. The Ionic, distinguished by the scrolls, or volutes, on its capital, resembles a capital I. The Corinthian capital is more ornate, with carved acanthus leaves and scrolls. The Romans modified the Greek orders to produce the Tuscan (a simplified form of the Doric) and Composite (a combination of the Ionic and Corinthian) orders. See also colossal order. Calatrava Order of colossal order giant order Garter The Most Noble Order of the Order of the Legion of Honour money order order in council rules of order pecking order Teutonic Order
Instruction for a broker or dealer to buy or sell a security or commodity
(architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
A number of a chemical reaction
Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet; as, to preserve order in a community or an assembly
(Ticaret) A single entry and/or document that specifies items, services, prices, dates and quantities and has a specific identifier for referencing or tracing
(biology) taxonomic group containing one or more families
The customary mode of procedure; established system, as in the conduct of debates or the transaction of business; usage; custom; fashion
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
A religious group
The sequence in which a side's batsmen bat; the batting order
That which prescribes a method of procedure; a rule or regulation made by competent authority; as, the rules and orders of the senate
Used to describe the relationship between the rate of a step in a chemical reaction and the concentration of one of the reactants consumed in that step See first-order reaction, pseudo-first-order reaction, second-order reaction, and zero-order reaction
(often plural) a command given by a superior (e g , a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
(biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate"
Short for the current order of literature from the {Society} <<The order came in, so I should pick up my {bound volumes} >>
An order is an instruction, from a client to a broker to trade An order can be placed at a specific price or at the market price Also, it can be good until filled or until close of business
appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church"
a body of rules followed by an assembly
one of the five classical architectural formulas consisting of base, column, and entablature: seen most easily in the capital of a column, the orders range from the plainest (Tuscan and Doric) to the scrolled Ionic, the leafy Corinthian, and the most elaborate Composite, a combination of the Ionic and Corinthian
a request for food or refreshment as served in a restaurant or bar etc
A mandate or command given by a governmental authority, as in a court order or an executive order (e g , DOE order) An executive order also may be called a "directive "
a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London" a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc
To give an order to; to command; as, to order troops to advance
A command; a mandate; a precept; a direction
a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc ); "I gave the waiter my order"
A body of persons having some common honorary distinction or rule of obligation; esp
Temporary in nature and used for many purposes: setting up investigative committees ( as distinguished from commissions), changes in rules and other parliamentary uses Formal motion in writing
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list"
To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to arrange in a series, or with reference to an end
Order of Australia
An order of chivalry established for the purpose of according recognition to Australian citizens and other persons for outstanding achievement
Order of Friars Minor
The Franciscans, a religious order of mendicant friars
order of knighthood
An order which (at least mainly) consists of members who receive and/or most have the knighthood, hence constitutes an honorific brotherhood (in modern times often open to both genders, in rare cases a sisterhood) of knights (and/or, as female equivalent, dames). The hierarchical structure, purpose, activities (in many cases rare and mainly ceremonious), titles and insignia vary widely
order of magnitude
The class of scale or magnitude of any amount, where each class contains values of a fixed ratio (most often 10) to the class preceding it. For example, something that is 2 orders of magnitude larger is 100 times larger, something that is 3 orders of magnitude larger is 1000 times larger, and something that is 6 orders of magnitude larger is a milliion times larger, because 10^2 = 100, 10^3 = 1000, and 10^6 = a million
order of operations
The sequence in which the various operations in a mathematical expression are to be evaluated
order of precedence
A ranking of items by a chosen attribute, especially: a sequential hierarchy of nominal importance of people in royal courts and in governments
order of succession
A formula or algorithm that determines who inherits an office upon the death, resignation, or removal of its current occupant
order of the day
the most significant aspect of something

White tie and tails are the order of the day.

order of the day
the business to be done by a body (such as a legislature) on a particular day; an agenda
order out
to call a place of service and order food, or whatever you may want, delivered to the location in which you are
order tree
A set that is the union of subsets (called segments), each of which is totally ordered, such that the segments fit together a certain way
order trees
plural form of order tree
order-in-council
In some Commonwealth parliamentary systems, a legally-enforceable decree by the executive branch of a government

Ontario's ninth statutory holiday was approved with an order-in-council. . . . The document needs only to have two cabinet signatures.

order in council
(British) A sovereign's order on an administrative matter, given on the advice of the Privy Council
order of magnitude
(pl. orders of magnitude) An estimate of size or magnitude expressed as a power of ten: "Earth's mass is of the order of magnitude of 1022 tons; that of the sun is 1027 tons."
order of magnitude
A class in a system of classification determined by size, typically in powers of ten
order of magnitude
Size or quantity
order-of-magnitude
An estimate of size or magnitude expressed as a power of ten: "Earth's mass is of the order of magnitude of 1022 tons; that of the sun is 1027 tons."
order-of-magnitude
A range of values between a designated lower value and an upper value ten times as large: "The masses of Earth and the sun differ by five orders of magnitude."
orderable
That may be ordered (obtained by an order, or put in sequence)
orderer
A person who orders, or who places an order
ordering
Present participle of order
ordering
Arrangement in a sequence

She gave the students' performances a rank ordering.

orderly
According to good order or practice; appropriately, in a well-behaved way
orderly
Methodical or systematic

We live in an orderly universe; rules govern both the movements of the planets and the binding of the molecules.

orderly
In order; in a particular order or succession; with a suitable arrangement

And in the Tombe which is an arch made of mats, they lay them orderly.

orderly
Neat and tidy; possessing order

He has always kept an 'orderly kitchen, nothing out of place for longer than it is in use.

orderly
Peaceful; well-behaved

An orderly gathering of citizens stood on the corner awaiting the bus.

orderer
{n} one who orders, one who regulates
orderly
{a} regular, methodical
orderly
{a} regularly
orders
{n} priesthood, state of the clergy
order of magnitude
A range of values between a designated lower value and an upper value ten times as large: "The masses of Earth and the sun differ by five orders of magnitude."
An order
demand
order book
a book in which customers' orders are entered; usually makes multiple copies of the order
order book
book where orders for products are recorded
order book
a printed copy of the order of the day
order book
When the underwriter refers to how well orders are building for an IPO or a secondary deal, he means the book or listing of buy orders from investors The book for a deal can be many times oversubscribed In fact, an oversubscribed deal is desired by both underwriters and investors, because it means that there will be an initial pop in the stock when it begins trading and subsequent aftermarket orders
order book
A listing of open (unshipped) customer orders, normally time-phased and valued at actual individual order prices, that may include margin and profitability analysis
order book
When you talk about the state of a company's order book or order books, you are talking about how many orders for their goods the company has. He has a full order book for his boat-building yard on the Thames. a record of how many goods or services a company has been asked to provide, which shows how successful it is financially
order by
An optional clause used in a SQL SELECT statement to specify the order in which the results of a query are to be fetched
order by
The lause in the SQL SELECT statement that lists the columns to sort the output The modifiers ASC and DESC are used to specify ascending and descending sort orders
order by
a phrase used in several SQL commands that determines the order in which data is presented in a query, form or report The user lists the attribute(s) to be used in the sort
order form
blank questionnaire which is filled in to order a product
order form
(please print legibly)
order form
Designed to contain your customer's ordering information and is returned in a reply envelope
order form
a form to use when placing an order
order form
The electronic form that includes fields for all data relevant to an order
order form
The information we need to process an order
order form
Printed form on which a customer can provide a name and address to initiate an order by mail
order form
Misc Equip Sold Equipment
order of magnitude
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order of magnitude
a number assigned to the ratio of two quantities; two quantities are of the same order of magnitude if one is less than 10 times as large as the other; the number of magnitudes that the quantities differ is specified to within a power of 10
order of magnitude
The difference in two values measured by their logarithms The quantity 100 (log=2 0) is an order of magnitude larger than the quantity 10 (log=1 0)
order of magnitude
a range of values between a designated lower value and an upper value ten times as large
order of magnitude
A numerical approximation to the nearest power of ten
order of magnitude
Two quantities are of the same order of magnitude if one is less than 10 times as large as the other Each increase of one power of 10 is an increase in magnitude of 1 For example, 106 is 4 orders of magnitude above 102
order of magnitude
Ten times
order of magnitude
order of size
order of magnitude
the typical magnitude of a quantity to the nearest integral power of 10
order of magnitude
estimates of the values of appropriate quantities, usually made to the nearest power of ten
orderable
Capable of being ordered; tractable
ordered
having a systematic arrangement; especially having elements succeeding in order according to rule; "an ordered sequence"
ordered
marked by system or regularity or discipline; "a quiet ordered house"; "an orderly universe"; "a well regulated life
ordered
An ordered society or system is well-organized and has a clear structure. An objective set of rules which we all agree to accept is necessary for any ordered society. chaotic. well arranged or controlled
ordered
{s} well-arranged, neat; commanded, required
ordered
past of order
orderer
One who gives orders
orderer
an organizer who puts things in order; "Aristotle was a great orderer of ideas"
orderer
{i} one who orders; one who gives directions; one who organizes
orderer
One who puts in order, arranges, methodizes, or regulates
orderer
someone who places an order to buy
orderer
an organizer who puts things in order; "Aristotle was a great orderer of ideas" someone who places an order to buy
ordering
positioning of host and substitution ions in an ordered, repetitious pattern rather than in a random arrangement
ordering
sorting
ordering
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
ordering
How to Order, Shipping an Payment details etc
ordering
This matching rule specifies the ordering of all possible values of the syntax The application can then determine if a stored attribute value is greater than or equal to or less than or equal to a presented value
ordering
{i} making of an official request for purchase; commanding; arranging
ordering
Disposition; distribution; management
ordering
the way in which something is arranged, or the act of arranging something
ordering
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list"
ordering
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation
ordering
Making an agreement for later pick up or delivery
ordering
A precedence relation over members of a set, that is, a relation that indicates which members come before others Mathematically, orderings are acyclic and usually transitive Thus, if A comes before B and B comes before C, then (by transitivity) A comes before C Orderings are often used in constructing outlines, narratives, and teaching sequences For example, topics in a textbook are typically arranged in an order so that a reader will first cover the prerequisites for a topics before encountering the topic itself See also partial ordering and complete ordering
ordering
Ordering Information Secure Online Ordering E-Mail Our Studio
ordering
is the process of putting objects or events into a linear format There are two kinds of ordering, serration and sequencing Serration is organizing objects along a continuum­from rough to smooth, dim to light, sharp to dull, light to heavy, soft to loud, and so on
orderliness
a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order"
orderliness
the quality of appreciating method and system
orderliness
{i} quality of being in order; neatness, tidiness; good behavior
orderliness
The state or quality of being orderly
orderliness
regular, proper and systematic arrangement
orderliness
the quality of appreciating method and system a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order
orderly
marked by or adhering to method or system; "a clean orderly man"; "an orderly mind"; "an orderly desk
orderly
Performed in good or established order; well-regulated
orderly
not haphazard; "a series of orderly actions at regular hours"
orderly
marked by system or regularity or discipline; "a quiet ordered house"; "an orderly universe"; "a well regulated life"
orderly
marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts; "a logical argument"; "the orderly presentation"
orderly
{s} neat, tidy, organized; well-behaved; methodical
orderly
A hospital attendant given a variety of non-medical duties
orderly
marked by or adhering to method or system; "a clean orderly man"; "an orderly mind"; "an orderly desk"
orderly
Something that is orderly is neat or arranged in a neat way. Their vehicles were parked in orderly rows. + orderliness or·der·li·ness A balance is achieved in the painting between orderliness and unpredictability
orderly
Conformed to order; in order; regular; as, an orderly course or plan
orderly
according to custom or rule or natural law
orderly
a male hospital attendant who has general non-medical duties
orderly
A soldier who carries out minor tasks for a superior officer
orderly
Having or with order
orderly
Observant of order, authority, or rule; hence, obedient; quiet; peaceable; not unruly; as, orderly children; an orderly community
orderly
A street sweeper
orderly
A noncommissioned officer or soldier who attends a superior officer to carry his orders, or to render other service
orderly
a male hospital attendant who has general non-medical duties a soldier who serves as an attendant to a superior officer; "the orderly laid out the general's uniform"
orderly
An orderly is a person who works in a hospital and does jobs that do not require special medical training
orderly
Being on duty; keeping order; conveying orders
orderly
a soldier who serves as an attendant to a superior officer; "the orderly laid out the general's uniform"
orderly
If something is done in an orderly fashion or manner, it is done in a well-organized and controlled way. The organizers guided them in orderly fashion out of the building Despite the violence that preceded the elections, reports say that polling was orderly and peaceful. chaotic
orderly
devoid of violence or disruption; "an orderly crowd confronted the president"
orderly
According to due order; regularly; methodically; duly
orderly
{i} soldier who attends to an officer; hospital attendant
orders
Hexadecimal codes in 3270 data streams which direct the control unit's actions
orders
[email protected] net
orders
OR 20
orders
Holy Orders, the Sacrament that makes one a deacon, priest, or bishop, received in "apostolic succession" through a line of bishops going back to the Apostles and ultimately to Our Lord Himself The term "Orders" is used variously to refer to the state of "being in Orders," and to designate the various ranks of the clergy including the non-Sacramental grades of tonsure, porter, lector, exorcist, acolyte, and Subdeacon Tonsure is not properly an Order; porter, lector, exorcist, and acolyte are called Minor Orders; subdeacon, deacon, priest, and bishop are the Major Orders Only bishops can confer Holy Orders; some simple priests including abbots and certain prelates can confer the Minor Orders on their subjects
orders
An order is a written document signed by a judge, either after hearing or by agreement of the parties It is binding on the parties to the suit who must obey its terms An order can be temporary or final
orders
{i} formal written instructions to report to military duty at a specific time and place
orders
a) with respect to the monastic or regular life, groups of communities following the same rule or under a common administrative and spiritual structure b) with respect to the Christian ministry, the various grades consisting of the major orders - bishop, priest, deacon, sub-deacon - and the minor orders - acolyte, exorcist, reader, doorkeeper
orders
Authorization to place a schedule
orders
In Orders or in Holy Orders Belonging to the clerical order or rank To take Orders To become a clergy-man The word “order” means not only a mandate, but also an official rank, and in the Catholic Church, a “rule” of life, as Ordo albus (white friars or Augustines), Ordo niger (black friars or Dominicans) In “Holy Orders” is in the plural number, because in the Protestant Church there are three ranks of clergymen - deacons, priests, and bishops In the Catholic Church there are four major orders and four minor ones According to Du Cange, the Ordines majores are Subdeaconatus, Deaconatus, Presbyteratus, and Episcopalis (Subdeacon, Deacon, Priest, and Bishop)
orders
Buy or sell a given number of shares
orders
Term referring to standardized ornamental types of columns, based on ancient Greek and Roman architecture The three Greek orders are the Doric, Ionic, and Corinthian The five Roman orders are the Tuscan, Doric, Ionic, Corinthian, and Composite
orders
the properties used to differentiate among orders are those that reflect the type and degree of dominant soil-forming processes that took place All orders end with "-sol," for example: Entisol
orders
To arrange or command to come to a specified place or decision
orders
third-person singular of order
orders
This section of the back office records the complete information regarding orders for your shopsite store, including credit card information This page is secure, whereas the email notification of the order you receive is not If you cannot view your orders, your store may need to be verified
orders
OrderID CustomerID Amount 4021 12 $842 21 8532 12 $582 20 8192 49 $12 43
orders
Shall mean Delhi Electricity Control Orders, 1959, as amended from time to time and the provisions made thereunder
orders
plural of order
orders
In regard to securities, it is a client's instruction to a broker to buy or sell a security There are many types of order qualifiers that stipulate such things as the amount of time in which to leave an order in and at what price to execute an order
order