rank

listen to the pronunciation of rank
İngilizce - Türkçe
rütbe

Teğmen rütbesine indirildi. - He was demoted to the rank of lieutenant.

O, albay rütbesine sahiptir. - He holds the rank of colonel.

{i} sıra

O, toplam 56 koşucu arasında dördüncü sırada yer aldı. - He ranked fourth on a total of 56 runners.

Sıralaması bu pozisyon için yeterince yüksek değil. - His rank isn't high enough for that position.

{i} aşama
kademe
{i} derece
düzene koymak
sıra (birinci gibi)
kaldıraç
ekşi
bir grubun içinde olmak
erler
acı
(Ticaret) yüksek makam
(bitki) sık ve yaygın
zümre
sıralamak
gruptan biri sayılmak
en yüksek derece ya da rütbede olmak
gelmek
keskin
yer almak

Amerikan dergisi Uluslararası Yaşam'a göre, Uruguay dünyada en güvenli yirmi ülke arasında yer almaktadır. - According to the American journal International Living, Uruguay is ranked among the twenty safest countries in the world.

Pamuk, dünyanın en önemli ürünleri arasında yer almaktadır. - Cotton ranks among the world's most important crops.

paye
{f} sıraya koy
yüksek konum
tabaka
saf

Onun kraliyet ailesinin saflarına düzgün girişi bu korkuların giderilmesine yardımcı olacaktır. - Her smooth entry into the ranks of the royal family will help to dispel these fears.

sınıf
bol
gür
yüksek mevki
yüksek rütbe

Biz yüksek rütbeli üç antrenörle tanıştık. - We met three coaches of high rank.

Tom yüksek rütbeli subay. - Tom is the ranking officer.

(koku ya da tat) kötü
rütbe vermek
belli bir yeri ya da rütbesi olmak
saymak
sıraya koymak
addetmek
sayılmak
dizmek
dizi
Dizilmek, sıralanmak

The birds ranked on the roof.

{s} çok
{s} kaba saba
{f} yer vermek
rütbe,v.sıraya koy: n.sıra
{s} bakımsız (bahçe)
{s} bozulmuş
{s} tam
{f} dizilmek
{f} sıra olmak
{s} alâsı
{s} kokmuş
uzun veya sık büyümü
düzey sırası
keskin/kaplı/gür
{f} rütbesi olmak
{s} kaba
(Askeri) ASKERİ MERTEBE: Askerlik hizmetinde bulunan şahıslara yönetmelikler veya kanunlarla tespit edilen sınırlar dahilinde komuta hakkı ve yetkisi tanıyan sıra. Bunu rütbe anlamına gelen (grade) terimi ile karıştırılmamalıdır. Buna (military rank) de denir
mevki/sıra
ağır kokulu
geç/diz/sayıl/say
{s} kokuşmuş
sık ve yaygın
daniska
bitek
{f} 1. derecelendirmek, sıraya koymak: The teacher ranks her
kötü
{i} ask. rütbe
{s} bereketli
haksız
rank and file
(Askeri) erbaş
rank correlation
(Matematik,Teknik) sıra ilintisi
rank correlation
(Ticaret) sıra korelasyonu
rank of a matrix
(Bilgisayar,Teknik) matrisin kertesi
rank of a matrix
(Matematik) matrisin rankı
rank order filtering
sıra süzgeçlemesi
rank and file
erat
rank and file
efrad
rank and file
örgütteki alt bireyler
rank and file
aşağı tabaka
rank first
ön sırayı almak
rank of a matrix
matrisin aşaması
rank of coal
kömürdeki karbon miktarı
rank and file
Rütbesiz erler
rank correlation
rank korelasyonu, asım baglilasimi
rank correlation coefficient
(İstatistik) Sıra korelasyon katsayısı
rank for
Sıralama için
rank high
yüksek aşama
rank in
sırada
rank of
rütbe
rank order
sıralaması
rank-and-file
rütbe ve dosya
rank above
(Fiili Deyim ) rütbece -den üstün olmak
rank above
-den daha yüksek rütbede olmak, rütbece -den üstün olmak
rank among
yeralmak
rank among
(Fiili Deyim ) -ın düzeyinde olmak
rank among
sayılmak
rank and file
(Askeri) Bir teşkilatı yöneten üyeler
rank and file
erler
rank as
sayılmak
rank as
yeralmak
rank as
addedilmek
rank beginner
acemi çaylak
rank below
(birinden) aşağı bir rütbede olmak
rank bound
(Dilbilim) düzey bağımlı
rank next to
rütbece/mevkice ikinci gelmek
rank nonsense
saçmalığın alâsı
rank number one
birinci sıra
rank number three
üçüncü sırada olmak
rank number two
ikinci sırada olmak
rank number two
birinci sırada olmak
rank of coal
kömürleşme derecesi
rank of coal
kömür derecesi
rank of coal
kömür sınıfı
rank of tsunami magnitude
(Askeri) tsunami büyüklük derecesi
rank order filtering
sira suzgeclemesi
rank scale
(Dilbilim) aşamalı düzey
rank score
(Dilbilim) sınıflandırılmış puan
rank shift
(Dilbilim) düzey kayması
rank with
sayılmak
rank with
yeralmak
rancid, rank, spoiled
kokmuş, rütbe, şımarık
taxi rank
İng. taksi durağı
coal rank
(Madencilik) kömürleşme derecesi
coal rank
(Madencilik) kömür kalitesi
in the front rank
(Konuşma Dili) as
ranking
en yüksek rütbeli
ranking
(Askeri) tasnif
ranks
(Askeri) subay olmayan askeri personel
row rank
satır kertesi
row rank
(Matematik) satır rankı
cab rank
taksi kuyruğu
cab rank
taksi sırası
former rank
önceki durumu
higher rank
yüksek sınıf
lower rank
alt dizi
military rank
rütbe
ranked
{f} sıraya koy
relative rank
izafi sıra
restore to the former rank
önceki durumuna getir
taxi rank
taksi durağı
ranker
er
Ranked
rütbeli
Where does he rank in the hierarchy?
Hiyerarşideki yeri ne?
dignity rank
saygınlık derecesi
form a line, form a rank
(Din) saf tutmak
lower rank concept
alt rütbe kavramı
lowest commissioned military rank
en düşük askeri rütbe görevlendirdi
percentile rank
yüzdelik sıralaması
pertaining to a taxon at a rank above that of genus.
Bir takson bu cins üzerinde bir rütbe olarak ilgili
pull rank
mevkisini istismar etmekmevkisini kötüye kullanmak
ranked
sıraya köy(mak)
ranked
sıralanır
ranks
saflar
rear rank
arka sırada
reduce in rank
sırada azaltmak
woman holding the rank of marquis
kadın marquis rütbesiyle holding
Where does he rank in
Hiyerarşideki yeri ne?
brevet rank
ünvandan ibaret rütbe
coefficient of rank correlation
sira ilintisi katsayisi
column rank
(Matematik) dikeçsel aşım
column rank
(Matematik) kolon rankı
column rank
(Matematik) sütun rankı
column rank
(Bilgisayar) dikeç kertesi
date of rank
(Askeri) Nasıp
date of rank
(Askeri) NASIP TARİHİ
date of rank
(Askeri) rütbe tarihi
determinantal rank
matrisin kertesi
first rank
birinci sıra
highest rank
en üst seviye
military rank
(Askeri) ASKERİ RÜTBE: bkz: "rank
operational readiness; other rank(s) (NATO)
(Askeri) harekat hazrlılığı; diğer rütbe(ler) (astsubay, erbaş ve erler) (NATO)
percentile rank
(Dilbilim) sınıflama yüzdesi
permanent rank
(Askeri) ESAS RÜTBE: Bak. "permanent grade"
pull one's rank
üstünlüğünü kabul ettirmek
pull rank
(birinin üzerinde) otoritesini kullanmak
pull rank
(deyim) pull rank (on someone) mevkiini istismar etmek
pull rank on
{k} (birine) kendisinden üstün bir unvana/makama sahip olduğunu hatırlatmak
pull rank on someone
sıfatını kullanmak
ranked
siraya koy
ranker
erbaş
ranker
alaylı
ranking
{s} ask. en yüksek rütbeli
ranking
en rütbeli
ranking
geç/diz/sayıl/say
ranking
{s} en yüksek mevkide/makamda olan
rankness
kokmuşluk
rankness
{i} bolluk
rankness
{i} kabalık
ranks
(Askeri) ERAT: Subay olmayan askeri personel. Bu terim halen kullanılmaktadır
relative rank
(Askeri) KIDEM, NİSPİ DERECE: Aynı rütbedeki subaylar arasında nispi kıdem veya mevki farkı
restore to the former rank
önceki durumuna getirmek
rise in rank
rütbe almak
row rank
satir  kertesi
second rank
ikinci sıra
social rank
toplumsal statü
take rank with
aynı düzeyde olmak
temporary rank
(Askeri) geçici rütbe
temporary rank
(Askeri) İTİBARİ RÜTBE: Bak. "temporary grade"
the rank and file
(deyim) bireyler;halk tabakasi;herhangi bir teskilatin yonetilen uyeleri
the rank and file
yönetilenler; alt tabaka
third rank
üçünü sıra
tied rank
(İstatistik) bağlı sıralılık
traffic rank
(Bilgisayar) trafik oranı
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
to give a person, place, thing, or idea a rank

Their defense ranked third in the league.

maximal number of linearly independent columns (or rows) of a matrix
In a pipe organ, a set of pipes of a certain quality for which each pipe corresponds to one key or pedal
The lines or rows of people in an organization

He rose up through the ranks of the company from mailroom clerk to CEO.

Complete, used as an intensifier (usually negative, referring to incompetence)

I am a rank amateur as a wordsmith.

The dimensionality of an array
Gross, disgusting
position of a person, place, thing, or idea in relation to others based on a shared property such as physical location, population, or quality

Based on your test scores, you have a rank of 23.

a level in a scientific taxonomy system

Phylum is the taxonomic rank below kingdom and above class.

Quickly, eagerly, impetuously

The seely man seeing him ryde so rancke, / And ayme at him, fell flat to ground for feare .

Having a very strong and bad odor

Your gym clothes are rank, bro’ – when d’you last wash ’em?.

a level in an organization such as the military

Private First Class (PFC) is the lowest rank in the Marines.

One of the horizontal lines of squares on a chessboard
the ordinary members of an organization (such as the enlisted soldiers of an army); "the strike was supported by the union rank and file"; "he rose from the ranks to become a colonel"
The rank of an array is the number of dimensions it has, or the number of integers in its shape tuple
growing profusely; "rank jungle vegetation"
is the range of point values attributed to each job class based on the PEC evaluation of generic job descriptions using the Hay Guide Chart methodology Positions in the MUNACA bargaining unit are ranked from 1 to 34 There is a 5% range between each rank, i e , Rank 1 to Rank 2, Rank 2 to Rank 3 etc
The numerical value of a card (as opposed to its suit) Example: "jack," "seven "
a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another; "the entrance was guarded by ranks of policemen" relative status; "his salary was determined by his rank and seniority" take or have a position relative to others; "This painting ranks among the best in the Western World" take precedence or surpass others in rank growing profusely; "rank jungle vegetation" very fertile; producing profuse growth; "rank earth" very offensive in smell or taste; "a rank cigar
Someone's rank is the social class, especially the high social class, that they belong to. He must be treated as a hostage of high rank, not as a common prisoner
take precedence or surpass others in rank
A row or line; a range; an order; a tier; as, a rank of osiers
Raised to a high degree; violent; extreme; gross; utter; as, rank heresy
A rank indicates the relative frequency of a measure, such as mentions for a particular drug category For example, a drug category ranked second indicates that it accounted for the second highest number of mentions among all drug categories When 2 or more drugs receive equal numbers of mentions, they are assigned the same rank A difference in rank should be considered only as indicative of a difference in frequency among drugs reported to DAWN, regardless of the size of the difference Such differences are not necessarily meaningful or statistically significant
The ranks are the ordinary members of an organization, especially of the armed forces. Most store managers have worked their way up through the ranks
The rank of a matrix is the maximum number of independent rows or columns A matrix of order n is rank deficient if it has rank < n
Each card has a suit and a rank The eight of diamonds and the eight of hearts have the same rank A pair is two cards of the same rank Come on, you know this
Any horizontal row on the chessboard Ranks are noted with the numbers 1 through 8 for identification
take or have a position relative to others; "This painting ranks among the best in the Western World"
Grade of official standing, as in the army, navy, or nobility; as, the rank of general; the rank of admiral
very offensive in smell or taste; "a rank cigar
The ranks of a group or organization are the people who belong to it. There were some misgivings within the ranks of the media too
Complete, used as an intensifier
To have a certain grade or degree of elevation in the orders of civil or military life; to have a certain degree of esteem or consideration; as, he ranks with the first class of poets; he ranks high in public estimation
Causing vigorous growth; producing luxuriantly; very rich and fertile; as, rank land
The relative plausibility of a Transition If the Transition is Nominal Mode, the Rank is 0 Otherwise, for Failure Mode, the Rank is a positive number, essentially the negative of the logarithm of its prior probability
To range in a particular class, order, or division; to class; also, to dispose methodically; to place in suitable classes or order; to classify
Inflamed with venereal appetite
An aggregate of individuals classed together; a permanent social class; an order; a division; as, ranks and orders of men; the highest and the lowest ranks of men, or of other intelligent beings
{s} giving off a foul odor; fertile, productive, fruitful, growing vigorously
A rank is a row of pipes The row always has all pipes of the same kind of sound For example, all the pipes for a Spitzflute (one kind of flute sound) will be in the same row Organs are often described by the number of ranks they have A 60 rank instrument is a fairly large size while an 18 rank instrument is small Practice organs can have anywhere from 3 to 9 ranks
(Database Tuning with the Oracle Tuning Pack; search in this book)
Degree of dignity, eminence, or excellence; position in civil or social life; station; degree; grade; as, a writer of the first rank; a lawyer of high rank
Rankly; stoutly; violently
conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross injustice"; "rank treachery"
A line of soldiers ranged side by side; opposed to file
The designation of 9, 10, Jack, Queen, King, or Ace A Euchre deck only contains 24 cards The rank of cards in Euchre depends on whether the card belongs to the trump suit The rank in the trump suit from lowest to highest is 9, 10, Queen, King, Ace, left bower, right bower The rank of the suit which is the same colour as the trump suit is 9, 10, Queen, King, Ace The Jack of this suit is the left bower and does not belong to the suit for the hand The suits of the opposite colour are ranked: 9, 10, Jack, Queen, King, Ace similar to most other card games
very fertile; producing profuse growth; "rank earth"
position in a social hierarchy; "the British are more aware of social status than Americans are"
emphasis You can use rank to emphasize a bad or undesirable quality that exists in an extreme form. He called it `rank hypocrisy' that the government was now promoting equal rights. = sheer
If you say that a member of a group or organization breaks ranks, you mean that they disobey the instructions of their group or organization. Britain appears unlikely to break ranks with other members of the European Union
very offensive in smell or taste; "a rank cigar"
A taxi rank is a place on a city street where taxis park when they are available for hire. The man led the way to the taxi rank
To place abreast, or in a line
To take rank of; to outrank
(n ) the number of dimensions of an array Zero for a scalar
{i} grade, level, classification; position, standing, status; row; column
If you say that someone or something ranks high or low on a scale or if you rank them high or low, you are saying how good or important you think they are. His prices rank high among those of other contemporary photographers Investors ranked South Korea high among Asian nations St Petersburg's night life ranks as more exciting than the capital's 18 per cent of women ranked sex as very important in their lives The Ritz-Carlton in Aspen has to rank as one of the most extraordinary hotels I have ever been to
indicates the rank order of the genes based on gene expression differences Clicking on the rank number will show you genes that have similar expression profiles, using all of the chips
To be ranged; to be set or disposed, as in a particular degree, class, order, or division
relative status; "his salary was determined by his rank and seniority"
the body of members of an organization or group; "they polled their membership"; "they found dissension in their own ranks"; "he joined the ranks of the unemployed"
a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another; "the entrance was guarded by ranks of policemen"
If you experience something, usually something bad, that other people have experienced, you can say that you have joined their ranks. Last month, 370,000 Americans joined the ranks of the unemployed
Strong-scented; rancid; musty; as, oil of a rank smell; rank-smelling rue
A rank on a dimension D is simply a set of cells that are connected to each other on D A given cell can only be on one rank on a given dimension
In traditional taxonomy, taxa are ranked according to their level of inclusiveness Thus a genus contains one or more species, a family includes one or more genera, and so on
complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers; "absolute freedom"; "an absolute dimwit"; "a downright lie"; "out-and-out mayhem"; "an out-and-out lie"; "a rank outsider"; "many right-down vices"; "got the job through sheer persistence"; "sheer stupidity"
Something which is disgusting
A rank of people or things is a row of them. Ranks of police in riot gear stood nervously by
rank and file
Those lacking any particular title or status; those having no station

The executives attend meetings in exotic locations while the rank and file stays at headquarters doing the bulk of the work.

rank correlation
(İstatistik) In statistics, rank correlation is the study of relationships between different rankings on the same set of items. A rank correlation coefficient measures the correspondence between two rankings and assesses its significance
rank and file
people who constitute the main body of any group
rank and file
The ordinary members
rank and file
the ordinary members of an organization (such as the enlisted soldiers of an army); "the strike was supported by the union rank and file"; "he rose from the ranks to become a colonel"
rank and file
The members of a union (as opposed to the union officers, executive board, and office staff)
rank and file
The rank and file are the ordinary members of an organization or the ordinary workers in a company, as opposed to its leaders or managers. There was widespread support for him among the rank and file. the ordinary members of an organization rather than the leaders
rank and file
common people
rank and file
common soldiers; common laborers; common people
rank order
an arrangement according to rank
rank structure
order of military importance arranged by rank
rank-order correlation coefficient
the most commonly used method of computing a correlation coefficient between the ranks of scores on two variables
J. Arthur Rank
A wank

He's just gone in the bog for a J. Arthur Rank.

flag rank
Any of several equivalent ranks in several other naval or other military organizations
flag rank
The rank of a flag officer
ordinal rank
A specified position in a numbered series
pull rank
To assert one's authority over a subordinate who disagrees
ranking
Present participle of rank
ranking
One’s relative placement in a list
taxi rank
The system whereby barristers must accept a brief if they are the first available when one comes up

Although she detested her client, the taxi rank system meant she had no choice but to take the case.

taxi rank
An area reserved for taxi cabs to await customers

Getting of the train he made his way to the taxi rank.

close rank
unite in order to defend common interests
close rank
(of soldiers or police officers) come closer together in a line
percentile rank
The percentile rank of a score is the percentage of scores in its frequency distribution which are lower. For example, a test score which is greater than 85% of the scores of people taking the test is said to be at the 85th percentile. Percentile ranks are commonly used to clarify the interpretation of scores on standardized tests. For the test theory, the percentile rank of a raw score is interpreted as the percentages of examinees in the norm group who scored below the score of interest (Crocker & Algina, 1986). Percentile ranks (PRs or "percentiles") compared to Normal curve equivalents (NCEs)Unlike a normal distribution of scores, which are bell shaped, the distribution of percentile ranks is uniform and is rectangular in shape. Percentile rank is not an equal-interval scale; that is, the difference between any two scores is not the same between any other two scores. For example, 50 - 25 = 25 is not the same distance as 60 - 35 = 25 because of the bell-curve shape of the distribution. Some percentile ranks are closer to some than others. Percentile rank 30 is closer on the bell curve to 40 than it is to 20 (see [1] and [2] for examples). References Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.The percentile rank of a score is the percentage of scores in its frequency distribution which are lower. For example, a test score which is greater than 90% of the scores of people taking the test is said to be at the 90th percentile
pull rank
To use one's superior rank to gain an advantage
pulling rank
To use one's superior rank to gain an advantage
J Arthur Baron Rank Rank
born Dec. 22/23, 1888, Hull, Yorkshire, Eng. died March 29, 1972, Winchester, Hampshire British motion-picture distributor and producer. His British National Film Co. made its first commercial picture in 1935. That year he and Charles Woolf established General Film Distributors to distribute Universal Pictures films in Britain. By 1941 Rank controlled two of the three largest movie theatre chains in Britain. The J. Arthur Rank Organisation (incorporated 1946) dominated British film production in the late 1940s and '50s. Rank served as chairman (1946-62) and president (1962-72) of the Rank Organisation, which shifted from filmmaking to hotel ownership and other more profitable enterprises in the late 1960s
Joseph Arthur Baron Rank of Sutton Scotney Rank
born Dec. 22/23, 1888, Hull, Yorkshire, Eng. died March 29, 1972, Winchester, Hampshire British motion-picture distributor and producer. His British National Film Co. made its first commercial picture in 1935. That year he and Charles Woolf established General Film Distributors to distribute Universal Pictures films in Britain. By 1941 Rank controlled two of the three largest movie theatre chains in Britain. The J. Arthur Rank Organisation (incorporated 1946) dominated British film production in the late 1940s and '50s. Rank served as chairman (1946-62) and president (1962-72) of the Rank Organisation, which shifted from filmmaking to hotel ownership and other more profitable enterprises in the late 1960s
Otto Rank
orig. Otto Rosenfeld born April 22, 1884, Vienna, Austria died Oct. 31, 1939, New York, N.Y., U.S. Austrian psychologist. A protégé of Sigmund Freud, Rank's early books, including The Artist (1907) and The Myth of the Birth of the Hero (1909), extended psychoanalytic theory to explain the significance of myths. He edited the International Journal of Psychoanalysis (1912-24). The publication of The Trauma of Birth (1924), which was seen to undermine the principles of psychoanalysis by arguing that the basis of anxiety neurosis is psychological trauma occurring during birth, led to his expulsion from the Vienna Psychoanalytic Society. Rank settled in New York City in 1936, and his later work focused on the will as the guiding force in personality development
be advanced to the rank of
be promoted to the position of (Military)
cab rank
a place where taxis wait for customers American Equivalent: cabstand
exposed his rank
official confirmation of a new rank (Military)
honorary rank
temporary rank given according to a person's position and not for special military services
insignia of rank
an insignia worn on a military uniform
insignia of rank
symbol worn on one's uniform which shows one's military rank
kendall partial rank correlation
a nonparametric measure of partial correlation
military rank
rank in a military organization
officer's rank
rank of a military officer
promote an officer to the rank of
raise an officer's rank to -, give an officer a higher rank of -
pull one's rank
make improper use of authority
ranked
arranged in a sequence of grades or ranks; "stratified areas of the distribution"
ranked
past of rank
ranker
{i} one who ranks; (British) private, soldier of the three lowest military ranks; (British) commissioned army officer who served as a private in the past; human being or animal of a clearly described rank
ranker
an enlisted soldier who serves in the ranks of the armed forces
ranker
One who ranks, or disposes in ranks; one who arranges
ranker
comparative of rank
ranker
a commissioned officer who has been promoted from enlisted status
ranker
an enlisted soldier who serves in the ranks of the armed forces a commissioned officer who has been promoted from enlisted status
rankest
superlative of rank
ranking
Someone's ranking is their position in an official list of the best players of a sport. Agassi was playing well above his world ranking of
ranking
Listing of Internet hits in the order of their relevancy It is usually determined by a selection of the number, location and frequency of the term in the document being searched
ranking
The placing your website gets when visitors conduct a search for your keywords or keyword phrases using a search engine (The most "relevant" response would be the top ranking )
ranking
How players are listed according to their records The player with the most wins is ranked first; other players follow in decreasing order of wins
ranking
The number that your web site is listed for a specific search term in a specific search engine
ranking
of the highest rank; used of persons; "the commanding officer"
ranking
In relation to credit standing, the ranking of a security refers to where that particular security would stand in a wind up of the issuing company For instance Capital notes are subordinated securities meaning that they would rank behind senior debt in a wind up In other words the holders of senior debt would be paid out before subordinated debt holders received any funds
ranking
process that proceeds each individual round in which a chapter chooses all the PNM's that it wishes to invite back to the next round, and from a PNM standpoint ranks all the chapters that it visited from a 1, being the best, to n, being the chapter the PNM like least
ranking
Fund's performance rank within the total number of funds in that investment objective
ranking
position on a scale in relation to others in a sport
ranking
Definition: The placement of a web site within a particular search engines results pages Examples: A ranking within the top 20 listings is generally considered to be a strong ranking
ranking
when you use a search engine to find a web site on a particular subject, those sites with the highest ranking are displayed first, and therefore attract the most visitors
ranking
In many sports, the list of the best players made by an official organization is called the rankings. the 25 leading teams in the world rankings
ranking
{i} act of grading, act of classifying, act of assigning ranks
ranking
placing objects or events in order, from highest to lowest
ranking
Ones relative placement in a list
ranking
Your Web page's position in a list of search results If your Web page is listed #1, that is perfect If it's listed 31 or 30,001 that's not good
ranking
ordering the set of documents or items found by an information retrieval system in response to a query, usually in descending order of estimated relevance to the query
ranking
A means of listing hits in the order of their relevancy It is usually determined by a selection of the number, location and frequency of the term in the document being searched
ranking
A term used to describe the position of a site in a search result done on a keyword phrase Often used in a phrase, such as, 'top search search engine ranking', this would relate to a site showing up in the first 10 or 20 results from a search done on a particular phrase
ranking
The method by which WAIS displays found documents in order of possible utility
ranking
3. The ranking member of a group, usually a political group, is the most senior person in it. the ranking Republican on the senate intelligence committee. a position on a scale that shows how good someone or something is when compared with others. a ranking person has a high, or the highest, position in an organization or is one of the best at an activity
ranking
superior
ranking
having a higher rank; "superior officer"
ranking
(noun) the score or grade which indicates the student's achievement level in a subcategory The ranking value will be a number from 1 to 5
ranking
Putting in order from most to least or least to most without regard for the specific size of the interval between ranked items
ranking
Ranking as it applies to search engines means your position in rank if someone searches a particular keyword, keywords or phrase
ranking
a way of listing hits by order of their relevancy It can be determined by counting the number, location and frequency of the term in the document being searched
ranking
having a specified rank
ranking
placing projects, objectives or activities, in order of value or priority according to agreed criteria
rankly
In a rank manner
rankly
With rank or vigorous growth; luxuriantly; hence, coarsely; grossly; as, weeds grow rankly
rankly
disgustingly, offensively; fertilely, fruitfully, productively
rankness
{i} disgustingness, offensiveness; fruitfulness, fertileness, quality of growing vigorously
rankness
The property of being rank, of having a repulsive odor, of being stinky, foul or malodorous
rankness
The condition or quality of being rank
ranks
Values found by first ordering the observations in a sample from smallest to largest The smallest value is assigned a rank of 1, the second smallest gets a rank of 2, and so on If several values are equal in magnitude, their ranks are pooled and each is assigned the average rank Ranks are used in many nonparametric tests where it is not reasonable to assume that the sample comes from a normal distribution
ranks
plural of rank
ranks
Data values which indicate only the order of the observations See ordinal variable
ranks
third-person singular of rank
reduction in rank
lowering a soldier's rank as a punishment imposed for a specific transgression
reserve rank
rank in the military reserve forces
retired rank
military rank of someone who has stopped actively working
single rank
one line, one row
taxi rank
A taxi rank is a place where taxis wait for passengers, for example at an airport or outside a station. a place where taxis wait for customers American Equivalent: cabstand
Türkçe - İngilizce
(Matematik) rank
rank korelasyonu
(Matematik) rank correlation
iddia makamı the office or rank of
a district attorney
rank