orderly

listen to the pronunciation of orderly
İngilizce - Türkçe
{s} düzenli
mazbut
yazıcı
uysal
emir eri
uslu
tertipli
sakin
hastane hademesi
derli toplu
yumuşakbaşlı
düzgün

Otobüs durağında,insanlar düzgün bir şekilde sırada beklediler.Filhakika otobüs durur durmaz sıra bozuldu. - At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.

jüyeli
(Askeri) POSTA, EMİR ERİ: Daha çok haber ve emirleri taşıyan veya mutat günlük işleri yapmak suretiyle bir subaya yardım eden er
{s} kurallı
düzenlilik
emir çavuşu
{s} sistemli
(isim) emir eri
orderlinessintizam
hademe/asker
toplu
order
sipariş

Onun siparişi pastırma ve yumurtadır. - Bacon and eggs is his order.

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

order
{f} buyurmak
order
(Hukuk) emir

Tom Mary'den emirler almayı reddediyor. - Tom refuses to take orders from Mary.

Askerler emirleri izlemeliler. - Soldiers must follow orders.

order
sipariş vermek

Garson, sipariş vermek istiyorum. - Waiter, I'd like to order.

Garson, sipariş vermek istiyorum. - Waitress, I'd like to order.

order
ısmarlamak

Ismarlamak için kim hazır? - Who's ready to order?

Hey, siz arkadaşlar pizza ısmarlamak istiyor musunuz? - Hey, do you guys want to order a pizza?

order
düzen

Tom her şeyin düzenli olduğunu düşündü. - Tom thought everything was in order.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

order
emretmek

Tom'a bir şey yapmasını emretmek zorunda değildim. - I never had to order Tom to do anything.

order
buyruk
order
sipariş etmek

Tom pizza sipariş etmek isteyen tek kişi değil. - Tom isn't the only one who wants to order a pizza.

Bir pizza sipariş etmek istiyorum. - I'd like to order a pizza.

order
sıra

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir. - That's reversing the logical order of things.

orderly tent
(Askeri) bölük çadırı
orderly closedown
düzenli closedown
orderly closedown
(Bilgisayar) düzenli durdurma
orderly officer
nöbetçi subay
orderly officer
(isim)betçi subay
orderly room
(Askeri) BÖLÜK ODASI: Bölüğe ait işlerin yapıldığı oda, büro. Bu işler çadırda yapıldığı takdirde buna (orderly tent) bölük çadırı denir
orderly tent
(Askeri) BÖLÜK ÇADIRI: Bak. "orderly room"
orderly urbanisation
düzenli kentleşme
orderly urbanisation
düzenli şehirleşme
orderly urbanization
düzenli şehirleşme
orderly urbanization
düzenli kentleşme
order
{f} düzenle

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

Tom talimat vermek için toplantı düzenledi. - Tom called the meeting to order.

order
{i} tarikat

Tom bir tarikata üyeydi. - Tom belonged to a religious order.

order
{f} emir vermek

Sana asla hiç emir vermek istemiyorum. - I never give you any orders.

Başkan emir vermek için toplantıyı aradı. - The chairman called the meeting to order.

order
komut

İngiliz komutan adamlarına gece dinlenmelerini emretti. - The British commander ordered his men to rest for the night.

Komutayı almam emredildi. - I've been ordered to take charge.

order
{i} şeref rütbesi
order
{i} ödeme emri
order
{f} tavsiye etmek (doktor)
order
{i} dizi
order
(Biyoloji,Gıda) takım

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

Yarışa katılmak için yeni bir takım kuruldu. - A new team was formed in order to take part in the race.

order
mezhep
order
sıralamak
order
{i} nişan
regularly
devamlı olarak
order
sınıf

Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar. - They accused him of being in the classroom in order to cause trouble.

O sınıfı geçmek için biraz ekstra kredi çalışması yaptım. - I did some extra credit work in order to pass that class.

order
talimat
order
{i} çalışır durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

order
{f} sıraya koymak
order
{i} paso
order
{i} basamak
regularly
sistemli olarak
order
{f} sipariş et

Kitabı sipariş ettin mi? - Did you order the book?

Biz neden pizza sipariş etmiyoruz? - Why don't we order pizza?

order
{i} asayiş
order
{i} yöntem

Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim. - In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology.

order
{f} söylemek
order
(Kimya) mertebe
order
(Havacılık) dozen
order
(Ticaret) ordino
order
durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

Odasını her zaman iyi durumda tutar. - She always keeps her room in good order.

order
tür

Şu anda bu tür tüm kazaklar bitti. Onları Tokyo'daki ana mağazadan sipariş edeceğiz. - All sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.

Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler. - When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it.

order
rapor
order
(Bilgisayar) kerte
order
getirtmek
order
(Denizbilim) ordo
order
tarz
order
gündem
order
komut vermek
order
mimari üslup
order
istemek
order
düzen sağlamak
order
tertip etmek
order
(Ticaret) borsa emirleri
order
buyrultu
order
(Kanun) hükmetmek
order
(Bilgisayar) sırası

Yeni ürün, kurulum sırasında herhangi bir sorun çıkmasın diye bu hafta iki kez kontrol edildi. - This new product has been checked twice this week in order to avoid any problem during the installation.

Öğretmen boy sırasına göre çocukları sıraya dizdi. - The teacher lined the children up in order of height.

order
emrine
order
düzgünlük
order
(Bilgisayar) sırala

O, dosyaları alfabetik olarak sıraladı. - She sorted the files in alphabetical order.

İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. - The names are in alphabetical order.

order
(Matematik) bölük
order
(Biyokimya) düzel

Kitaplarınızı düzeltin. - Put your books in order.

Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun? - Have you been adopting sentences in order to correct them?

order
çesit
order
düzensiz

Uçağın kontrolleri düzensizdi. - The controls of the plane were out of order.

Onun odası her zaman düzensizdir. - His room is always out of order.

order
hamiline
order
düzenini sağlamak
order
tertiplemek
order
hal

Babanın kim olduğu umurumda değil. Hala benim emirlerime uymak zorundasın. - I don't care who your father is. You still have to follow my orders.

İngiltere krallarından biri, halktan biriyle evlenmek için tahttan çekildi. - One of England's kings abdicated the throne in order to marry a commoner.

order
düzenlik
order
havale

Onu Boston'dan posta havalesi ile aldım. - I got it mail order from Boston.

order
tertip
order
rütbe
order
çeşit

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum. - I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times.

order
kural
order
ısmarlama

Ben bunu ısmarlamadım. - I did not order this.

Onu ısmarlamamı ister misiniz? - Would you like me to order it?

order
türküm
order
düzenlemek

Gitmeden önce kitaplarımı düzenlemek için vaktim yok. - I have no time to put my books in order before I go.

Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız. - We use computers to solve problems and to put information in order.

order
tabaka
order
usul

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

order
intizam
order
yol

O gelinceye kadar her şey yolundaydı. - Everything was in order until he came.

Burada her şey yolunda. - Everything's in order here.

regularly
muntazaman
regularly
sürekli

Sürekli olarak doğum kontrol hapı alan insanların hamile kalmayacaklarını biliyor muydunuz? - Did you know that men who regularly take the birth control pill don't get pregnant?

Ben okuldayken, sürekli dövülürdük. Bugünlerde, birçok okulda bir öğretmenin bir öğrenciye vurması yasadışıdır. - When I was at school, we were caned regularly. Nowadays, it's illegal in many schools for a teacher to hit a student.

regularly
düzenli olarak

Tom annesiyle birlikte düzenli olarak suşi yer. - Tom regularly eats sushi with his mother.

Düzenli olarak yemek zorundasın. - You have to eat regularly.

Order
ısmarla
Order
siparişi
Order
sipar
Order
ismarlak
in an orderly fashion
sırayla
in an orderly fashion
Düzenli bir şekilde, derli toplu bir şekilde
order
emri

Tom emri yerine getirmeyi reddetti. - Tom refused to execute the order.

Eski karısı, adamın kendisine 200 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan bir mahkeme emri çıkarttı. - His ex-wife obtained a court order that forbid him from coming closer than 200 yards.

order
düzene

Tom işlerini düzene koydu. - Tom put his affairs in order.

İngilizlerin kanuna ve düzene çok saygıları var. - The British have a lot of respect for law and order.

regularly
adamakıllı
regularly
gerçekten
ambulance orderly
(Askeri) AMBULANS SIHHİYE ERİ: Hasta ve yaralıların naklinde bir ambulans şoförüne yardımcı olan şahıs
mail orderly
(Askeri) postacı er
mail orderly
(Askeri) POSTACI ER: Bak. "mail clerk"
medical orderly
hastane hademesi
mess orderly
(Askeri) mutfak görevlisi
mess orderly
(Askeri) MUTFAK VAZİFELİSİ, GÖREVLİSİ: Bak. "kitchen police"
order
order around emir yağdırmak
order
sipariş/kural/düzen
order
(Tıp) Sistematik tasnif
order
ısmar

Taro, Londra'dan bazı İngilizce konuşma ders kitapları ısmarladı. - Taro ordered some English conversation textbooks from London.

O, buraya her gelişinde, aynı yemeği ısmarlar. - Every time he comes here, he orders the same dish.

order
(Tıp) Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf
order
{i} hane
order
ord düzenle/ısmarla/emret
order
(Mukavele) talep, sipariş; düzenleme; emir
order
{i} cins, çeşit
order
(n) sipariş
raid orderly
(Askeri) akın işaretleyicisi
raid orderly
(Askeri) AKIN İŞARETLEYİCİSİ: Bak. "raid clerk"
regularly
devamlı

Devamlı, makaleler yazarım. - I write articles regularly.

set (down) orderly
düzenli yerleştirmek
İngilizce - İngilizce
Peaceful; well-behaved

An orderly gathering of citizens stood on the corner awaiting the bus.

A soldier who carries out minor tasks for a superior officer
Neat and tidy; possessing order

He has always kept an 'orderly kitchen, nothing out of place for longer than it is in use.

Methodical or systematic

We live in an orderly universe; rules govern both the movements of the planets and the binding of the molecules.

In order; in a particular order or succession; with a suitable arrangement

And in the Tombe which is an arch made of mats, they lay them orderly.

A hospital attendant given a variety of non-medical duties
According to good order or practice; appropriately, in a well-behaved way
{a} regular, methodical
{a} regularly
According to due order; regularly; methodically; duly
a male hospital attendant who has general non-medical duties a soldier who serves as an attendant to a superior officer; "the orderly laid out the general's uniform"
marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts; "a logical argument"; "the orderly presentation"
marked by system or regularity or discipline; "a quiet ordered house"; "an orderly universe"; "a well regulated life"
a soldier who serves as an attendant to a superior officer; "the orderly laid out the general's uniform"
devoid of violence or disruption; "an orderly crowd confronted the president"
marked by or adhering to method or system; "a clean orderly man"; "an orderly mind"; "an orderly desk
An orderly is a person who works in a hospital and does jobs that do not require special medical training
{s} neat, tidy, organized; well-behaved; methodical
Performed in good or established order; well-regulated
Conformed to order; in order; regular; as, an orderly course or plan
not haphazard; "a series of orderly actions at regular hours"
Being on duty; keeping order; conveying orders
Observant of order, authority, or rule; hence, obedient; quiet; peaceable; not unruly; as, orderly children; an orderly community
marked by or adhering to method or system; "a clean orderly man"; "an orderly mind"; "an orderly desk"
a male hospital attendant who has general non-medical duties
{i} soldier who attends to an officer; hospital attendant
If something is done in an orderly fashion or manner, it is done in a well-organized and controlled way. The organizers guided them in orderly fashion out of the building Despite the violence that preceded the elections, reports say that polling was orderly and peaceful. chaotic
A noncommissioned officer or soldier who attends a superior officer to carry his orders, or to render other service
Having or with order
according to custom or rule or natural law
Something that is orderly is neat or arranged in a neat way. Their vehicles were parked in orderly rows. + orderliness or·der·li·ness A balance is achieved in the painting between orderliness and unpredictability
A street sweeper
orderly officer
officer in charge when the commanding officer is absent
orderly sergeant
the first sergeant of a company; duties formerly included the conveyance of orders
orderly sergeant
one who helps the on-duty officer on a military base, one in charge of everyday affairs on a unit during the after-hours periods
order
The sequence in which a side’s batsmen bat; the batting order
order
The overall power of the rate law of a chemical reaction, expressed as a polynomial function of concentrations of reactants and products
order
The state of being well arranged
order
The relation on a partially ordered set that determines that it in fact a partically ordered set
order
To set in (a good) order (2)
order
The cardinality, or number of elements in a set or related structure
order
A command
order
A decoration, awarded by a government, a dynastic house, or a religious body to an individual, usually for distinguished service to a nation or to humanity
order
To issue a command
order
A rank in the classification of organisms, below class and above family; a taxon at that rank

Magnolias belong to the order Magnoliales.

order
A group of religious adherents, especially monks or nuns, set apart within their religion by adherence to a particular rule or set of principles; as, the Jesuit Order
order
The highest exponent appearing in a polynomial
order
a power of polynomial function in an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc
order
The number of vertices in a graph
order
A partially ordered set
order
To request some product or service
order
Arrangement, disposition, sequence
order
A request for some product or service
order
A society of knights; as, the Order of the Garter, the Order of the Bath
order
); "I gave the waiter my order" (biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict" established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order" place in a certain order; "order these files" bring order to or into; "Order these files" make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage" give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" issue commands or orders for
order
{v} to bid, tell, direct, regulate, set apart
order
{n} a command, method, rule, rank, class
combat medical orderly
army medic trained to work under combat conditions
hospital orderly
hospital employee who keeps things clean and in order
in an orderly manner
in an organized manner, in order
medical orderly
one who assists a doctor in giving medical treatment
order
a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
one of the five classical architectural formulas consisting of base, column, and entablature: seen most easily in the capital of a column, the orders range from the plainest (Tuscan and Doric) to the scrolled Ionic, the leafy Corinthian, and the most elaborate Composite, a combination of the Ionic and Corinthian
order
A religious group
order
An order is an instruction, from a client to a broker to trade An order can be placed at a specific price or at the market price Also, it can be good until filled or until close of business
order
That which prescribes a method of procedure; a rule or regulation made by competent authority; as, the rules and orders of the senate
order
(architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
The sequence in which a side's batsmen bat; the batting order
order
Short for the current order of literature from the {Society} <<The order came in, so I should pick up my {bound volumes} >>
order
a request for food or refreshment as served in a restaurant or bar etc
order
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
order
(biology) taxonomic group containing one or more families
order
(Ticaret) A single entry and/or document that specifies items, services, prices, dates and quantities and has a specific identifier for referencing or tracing
order
Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet; as, to preserve order in a community or an assembly
order
A number of a chemical reaction
order
appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church"
order
In Classical architecture, any of several styles defined by the particular type of column, base, capital, and entablature they use. There are five major orders: Doric, Ionic, and Corinthian (all developed in Greece), and Tuscan and Composite (developed in Rome). The form of the capital is an order's most distinguishing characteristic. Both the Doric and Ionic orders originated in wooden temples. The Doric is squat and simple. The Ionic, distinguished by the scrolls, or volutes, on its capital, resembles a capital I. The Corinthian capital is more ornate, with carved acanthus leaves and scrolls. The Romans modified the Greek orders to produce the Tuscan (a simplified form of the Doric) and Composite (a combination of the Ionic and Corinthian) orders. See also colossal order. Calatrava Order of colossal order giant order Garter The Most Noble Order of the Order of the Legion of Honour money order order in council rules of order pecking order Teutonic Order
order
The customary mode of procedure; established system, as in the conduct of debates or the transaction of business; usage; custom; fashion
order
(biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate"
order
Used to describe the relationship between the rate of a step in a chemical reaction and the concentration of one of the reactants consumed in that step See first-order reaction, pseudo-first-order reaction, second-order reaction, and zero-order reaction
order
a body of rules followed by an assembly
order
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
Instruction for a broker or dealer to buy or sell a security or commodity
order
A request to deliver specified quantities of goods or to render specific services Order line Each line on a customer's purchase order An order line always contains one Stock Keeping Unit (SKU) only, but the number may vary
order
(usually plural) the status or rank or office of a Christian clergyman in an ecclesiastical hierarchy; "theologians still disagree over whether `bishop' should or should not be a separate order"
order
a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order"
order
established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order"
order
Regular arrangement; any methodical or established succession or harmonious relation; method; system Of material things, like the books in a library
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities that commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
correct or proper actions or conduct in meetings of a house or committee a decision of the Senate or the House of Representatives by which the houses direct their committees, members, officers and their own actions
order
A negotiable document Surrender of the original property endorsed is required by transportation lines upon delivery of the freight, in accordance with its terms
order
An instruction to purchase or sell an option, first transmitted to a broker office, and then submitted to the exchange floor for execution
order
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
order
A number of things or persons arranged in a fixed or suitable place, or relative position; a rank; a row; a grade; especially, a rank or class in society; a group or division of men in the same social or other position; also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher or lower orders of society; talent of a high order
order
To give an order to; to command; as, to order troops to advance
order
A command; a mandate; a precept; a direction
order
A body of persons having some common honorary distinction or rule of obligation; esp
order
make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage"
order
Temporary in nature and used for many purposes: setting up investigative committees ( as distinguished from commissions), changes in rules and other parliamentary uses Formal motion in writing
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list"
order
To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to arrange in a series, or with reference to an end
order
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
order
Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a direction, in writing, to pay money, to furnish supplies, to admit to a building, a place of entertainment, or the like; as, orders for blankets are large
order
a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London" a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc
order
a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge); "a friend in New Mexico said that the order caused no trouble out there"
order
{i} arrangement; instruction; command; request for something; religious group; brotherhood, fraternity; particular social club; (Biology) main taxonomic category which ranking is under class and above family
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list" (architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude" a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers" a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
In the context of sensemaking, order refers to an organization or structure of information For example, an order might be an organization of elements into disjoint or overlapping classes, arrangement into a taxonomy, an organization in terms of objects and attributes, organization in terms of a table, or a precedence relation The term order is more general than the term ordering See also structuring
order
Of intellectual notions or ideas, like the topics of a discource
order
To give an order for; to secure by an order; as, to order a carriage; to order groceries
order
An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or bishop; the office of the Christian ministry; often used in the plural; as, to take orders, or to take holy orders, that is, to enter some grade of the ministry
order
In biology, a category that's part of the scientific system for grouping together related plants, animals and other organisms (kingdom, phylum, class, order, family, genus, species) Order is the category that ranks below a class and above a family
order
a military or law enforcement officer that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
To give orders; to issue commands
order
To set in (any) order (1)
order
An order is an expression of interest to either buy or sell an instrument
order
{f} command; request something (i.e. "I wish to order coffee and cake"); arrange; manage
order
a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers"
order
a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc ); "I gave the waiter my order"
order
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
order
Of periods of time or occurrences, and the like
order
An Order is a legal document made by us or the Courts authorising the charity trustees to carry out an act which otherwise they have no power to do We cannot make an Order to do anything which overrides a specific prohibition in the charity's governing document
order
A court document signed by a judge or commissioner that gives an order and requires that someone do or not do something
order
Integer value that determines the smoothness of the B-spline, and the number of points influencing the path of the curve at a given position The higher the order, the smoother the curve, and the more points influence the path of the curve
order
To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry
order
A directive of the court, on a matter relating to the main proceedings, that decides a preliminary point or directs some steps in the proceedings Generally used in the following contexts: (Invalidating Prior Conviction) An order issued by the court following a hearing in which a prior conviction is found invalid because certain legal standards were not met during the time of trial and conviction (Setting Fee) An order that directs a defendant to reimburse the county for costs incurred for a court-appointed attorney (to Show Cause) An order to appear in court to give reasons why an action cannot, should not have been, or has not been carried out (Suspension) An order that suspends a person's driving privilege, either at the request of the DMV or by order of a court
order
The order is the number of defined positions (with 1's and 0's)
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities which commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
issue commands or orders for
order
Hence, to regulate; to dispose; to direct; to rule
order
(often plural) a command given by a superior (e g , a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
A mandate or command given by a governmental authority, as in a court order or an executive order (e g , DOE order) An executive order also may be called a "directive "
order
"I gave the waiter my order"
order
Good arrangement; opposite to chaos
order
a body of religious persons or aggregate of convents living under a common rule; as, the Order of the Bath; the Franciscan order
order
A direction to carry out an action that has already been agreed to by the House Orders can be addressed to committees, or individual Members, or officials of the House When the House commands, it is by an "order," but fact, principles, and the Members' own opinions and purposes are expressed in the form of resolutions
order
a power of polynomial function in an electronic circuit's block, such as a filter, an amplifier, etc
order
bring order to or into; "Order these files"
order
a document that requires the discharger to take specific action with an associated deadline It is authorized by statute, binding on the recipient, and directly enforceable by prosecution
order
a number of vertices in a graph
order
place in a certain order; "order these files"
order
a formal association of people with similar interests; "he joined a golf club"; "they formed a small lunch society"; "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
order
A direction of the adjudicating body on some matter
order
Right arrangement; a normal, correct, or fit condition; as, the house is in order; the machinery is out of order
orderlies
plural of orderly
section orderly cadet
soldier in an officer training course who serves as cadet for his class
orderly