demand

listen to the pronunciation of demand
İngilizce - Türkçe
talep

Onlar kitabın tüm kopyalarının imha edilmesini talep ettiler. - They have demanded that all copies of the book be destroyed.

Başkanın çekilmesini talep ettiler. - They demanded that President resign.

talep etmek

İşçiler daha yüksek ücret talep etmek için birleşti. - The workers united to demand higher wages.

{i} istek

Onun isteklerine boyun eğdim. - I gave in to her demands.

Bu isteklere boyun eğmemelisin. - You must not give way to those demands.

{f} huk
(Kanun) talepte bulunmak
revaç
(Bilgisayar) isteğe bağlı
sürüm
talebte bulunmak
bir emir gibi yapılan istek
rağbet etmek
(Kanun) hak iddia etme
rağbet

Uzman işçiler rağbette. - Specialist workers are in demand.

Tom büyük rağbet görüyor. - Tom is in great demand.

{f} talep et

Onlar kitabın tüm kopyalarının imha edilmesini talep ettiler. - They have demanded that all copies of the book be destroyed.

Niçin geç kaldığını bize açıklamasını talep ettik. - We demanded that he explain to us why he was late.

gerektirmek
istemek

Adalet istemek için buradayız. - We're here to demand justice.

{f} sormak
(Askeri) TALEP, İSTEM: Yetkili bir ihtiyaç sahibi tarafından, ikmal sisteminde mevcut malzeme için yapılan muteber istek. Talep; dönemli (recurring) veya dönemsiz (nonrecurring) olarak kategorilere ayrılır; tekerrür ve miktar ile ölçülür
{i} tic., ekon. talep, rağbet
on demand talep vukuunda
gerektir/talep et
{i} istem

Muhabirler, belediye başkanının neden onlarla konuşmak istemediğini bilmek istediler. - The reporters demanded to know why the mayor wouldn't talk to them.

Adalet istemek için buradayız. - We're here to demand justice.

{i} ihtiyaç

Arzu ihtiyaç ve talep arasından çıkar. - The desire emerges between need and demand.

{f} hak iddia etmek
{i} hak iddiası
in great d
{i} isteme

Muhabirler, belediye başkanının neden onlarla konuşmak istemediğini bilmek istediler. - The reporters demanded to know why the mayor wouldn't talk to them.

Adalet istemek için buradayız. - We're here to demand justice.

{i} gereksinim
mahkemeye celbetmek bir hak talep etmek
emretmek
gerek

Onun ödemesi gerektiğini iddia ettim. - I demanded that he should pay.

Bir çocuk yetiştirmek sabır gerektirir. - Raising a child demands patience.

istenen veya talep edilen şey
alacak
zorlamak
talebe

Fiyatlar arz ve talebe bağlıdır. - Prices depend on supply and demand.

Tedarikçi firma talebe yetişemiyor. - Supplies cannot keep up with the demand.

demand draft
(Ticaret) ibrazında ödenecek poliçe
demand justice
hakkını aramak
demand loan
(Ticaret) vadesiz borç
demand deposit
depozito isteği
demand deposit
vadesiz mevduat
demand diminishing
talep azaltıcı
demand for explanation
açıklama isteği
demand for identification
tanıma isteği
demand for labour
işgücü talebi
demand for money
para talebi
demand for payment
ödeme talebi
demand loan
ödünç para isteği
demand note
para  isteği
demand payment
ödeme iste
demand reading
istemle okuma
demand staging
istemle taşıma
demand surplus
talep fazlası
demand writing
istemle yazma
demand-pull inflation
talep enflasyonu
demand a win
Kazanmayı çok istemek

The next week we have got a derby match we must demand a win.

demand curve
talep eğrisi
demand deposit account
(Finans) vadesiz mevduat hesabı
demand for office space
ofis alanı için talep
demand guarantee
talep garantisi
demand inflation
maliyet enflasyonu
demand of import
İthalata olan talep

If there is current account surplus, there will be increase in demand of import.

demand of labor
İş gücüne olan talep

If prices increase,demand of labor also increases.

demand pattern
talep desen
demand price
talep fiyatı
demand processing
istemle işleme
demand pull inflation
talep enflasyonu
demand schedule
talep cetveli
demand shrinking
talep daralması
demand side
talep tarafı
demand trade lead
ticari talep teklifi
demand-driven
Talepten doğan
demand (v)
hak iddia etmek
demand (v)
istemek
demand a ransom
fidye istemek
demand accommodation
(Askeri) TALEP UYGUNLUĞU, TALEP UZLAŞMASI: Yetki verilmiş stok listesindeki maddeler ile denk durumdaki muteber talepler toplamı yüzdesi
demand amount
talep miktarı
demand assigned multiple access
(Askeri) çoklu erişim tahsisi talebi
demand assignment multiple access,
istek gudumlu coklu erisim
demand bill
anında ödenecek senet
demand bill
keşidesinde ödenecek senet
demand bill
ibrazında ödenecek poliçe
demand boom
talep patlaması
demand burst
talep patlaması
demand coverage
talep kapsamı
demand deposit
(fiil)desiz mevduat
demand dial
(Bilgisayar) isteğe bağlı arama
demand draft
anında ödenecek senet
demand draft
keşidesinde ödenecek senet
demand factor
talep etkeni
demand factors
(Ticaret) talep etkenleri
demand feeder
(Denizbilim) isteyerek yemlenen
demand frequency
(Askeri) TALEP TEKERRÜRÜ: İkmal kademelerinin, kontrol dönemi içinde, bir madde için, ihtiyaç sahiplerinden aldıkları istek sayısı
demand from
(Fiili Deyim ) -den istemek
demand level
talep düzeyi
demand money
para talep etmek
demand note
para isteği
demand note
anında ödenecek senet
demand note
ödeme talebi
demand of water
su talebi
demand paging
(Bilgisayar) isteme göre sayfalama
demand paging
Sayfalama İstemi
demand pattern
(Ticaret) talep eğilimi
demand pattern
(Ticaret) talep modeli
demand payment
(Ticaret) ödeme isteği
demand peak
en yüksek talep
demand pull
talep enflasyonu
demand recall
(Bilgisayar) isteğe bağlı geri çekme
demand right
(Kanun) istemek hakkı
demand satisfaction
(Askeri) TALEP KARŞILAMASI: Talep karşılığı ikmali yapılan yetki verilmiş stok listesi maddelerinin yüzde nispeti
demand service
beklemesiz hizmet
demand start
(Bilgisayar) istek başlat
demand valve
(İnşaat) tercih valfi
demand valve
hava supabı
derived demand
(Ticaret) bağlı talep
deficient demand theories
eksik tüketim teorileri
decrease in demand
(Ticaret) talep düşüşü
decreased demand
azalmış talep
deferred demand
(Askeri) ERTELENMİŞ TALEP: Satın alınacak malın veya hizmetin mevcut olmaması yüzünden ileri bir tarihe bırakılmış talep
demanding
{s} emek isteyen

Bu çok emek isteyen bir meslek. - It's a very demanding profession.

demanding
talepkar

O çok talepkâr bir kız arkadaştı. - She was a very demanding girlfriend.

Bu kadar talepkâr olma. - Don't be so demanding.

make a demand
Talep etmek
back demand
yerine getirilmemiş talep
demanding
zahmetli

Biz çok zahmetli iş yapıyoruz. - We do very demanding work.

in great demand
(Fiili Deyim ) çok aranan , çok rağbette
boost the demand
talebi yükseltmek
boost the demand
talebi arttırmak
consumer demand theory
(Ticaret) tüketici talebi teorisi
demanding
ilgi gerektiren
demanding
bakım gerektiren
demanding
talep eden
demanding
talep ederek
demanding
çok şey isteyen ve bekleyen
demanding
zorlu

Senatörün bu hafta çok zorlu bir takvimi var. - The senator has a very demanding schedule this week.

demanding
çetin
demanding
ısrarcı
demanding
talep etme
domestic demand
(Ticaret) iç talep
exceed the demand
talebi aşmak
introduce a demand
(Kanun) talep etmek
labor demand
iş talebi
meet a demand
bir talebi karşılamak
recurring demand
(Askeri) süreli istek
respond to demand
talebe yanıt vermek
written request or demand
talepname
carbon demand
karbon talebi
chemical oxygen demand
kimyasal oksijen gereksinimi
consumer demand
tüketici talebi
cross demand
karşı dava
demanding
çaba/dikkat/bakım/ilgi gerektiren
demanding
{f} talep et
domestic demand
yurtiçi talep
effective demand
efektif talep
excess demand
aşırı talep
excess demand
fazla talep
great demand
çok revaçta
in demand
çok aranan
in demand
rağbette

Uzman işçiler rağbette. - Specialist workers are in demand.

Ülkenizde hangi diller rağbette? - Which languages are in demand in your country?

insurance demand
sigorta talebi
law of demand
talep kanunu
market demand
pazar talebi
market demand
piyasa talebi
meet a demand
talebi karşılamak
on demand
ibrazında
on demand
görüldüğünde
production on demand
ihtiyaç için üretim
reciprocal demand
karşılıklı talep
supply and demand
arz ve talep
supply and demand
sunu ve istem
aggregate demand
(Ekonomi) Toplam talep
aggregate demand curve
(Ekonomi) Toplam talep eğrisi
demanded
matlup
demanding
istediği şeyde ısrarcı
demanding
istemiyle
demands
istiyor

Kamuoyu cevapları istiyor. - The public demands answers.

Tom'un patronu çok iş istiyor. - Tom's boss demands a lot of work.

elastic demand
(Ekonomi) Esnek talep
in demand
Revaçta
independent demand
bağımsız talebi
law of supply and demand
ekon. şunu ve istem kuralı, arz ve talep kanunu
offer-demand
Arz-talep

Offer-demand is the most important yardstick of the big factories on producing.

on demand system
talep sistemi
on-demand
(Televizyon) "Talep üzerine" manasına gelen ve interaktif çift taraflı multimedia teknolojisinin ismi. tv veya pc aracılığı ile istenilen bir zamanda sistemdeki filmi izleyebilmek
request, demand; plea, appeal
istek, talep, savunma, itiraz
video on demand
ismarlama video
video on demand
ısmarlama video
world oil demand
Dünya petrol talebi
demand deposit
vadesiz hesap/mevduat
demanding
{s} titiz
demanding
{s} müşkülpesent

Onlar çok müşkülpesentti. - They were very demanding.

demanding
{s} çok şey isteyen
demanding
çaba/dikkat gerektiren
demanding
gerektir/talep et
İngilizce - İngilizce
A claim for something

Modern society is responding to women's demands for equality.

A requirement

His job makes many demands on his time.

An order
To request forcefully

I demand to see the manager.

To issue a summons to court
To ask forcefully for information

I demand an immediate explanation.

To require of someone

This job demands a lot of patience.

The desire to purchase goods and services

Prices usually go up when demand exceeds supply.

A need

There is a demand for voluntary health workers in the poorer parts of Africa and Asia.

To claim a right to something

The bank is demanding the mortgage payment.

the measure of the maximum power load of a utility's customer over a short period of time; the power load integrated over a specified time interval
The amount of a good or service that a consumer is willing to buy at a particular price
An urgent request

She couldn't ignore the newborn baby's demands for attention.

{n} a claim, question, inquiry, call
{v} to claim, ask, ask for with authority
If someone or something is in demand or in great demand, they are very popular and a lot of people want them. He was much in demand as a lecturer in the US
The lender's statement of the amount due to pay of a loan
the act of demanding; "the kidnapper's exorbitant demands for money" an urgent or peremptory request; "his demands for attention were unceasing" the ability and desire to purchase goods and services; "the automobile reduced the demand for buggywhips"; "the demand exceeded the supply" request urgently and forcefully; "The victim's family is demanding compensation"; "The boss demanded that he be fired immediately"; "She demanded to see the manager" claim as due or just; "The bank demanded payment of the loan" ask to be informed of; "I demand an explanation" summon to court lay legal claim to
A thing or amount claimed to be due
The maximum quantities of some good that people will choose (or buy) at different prices An identical definition is the relative value of the marginal unit of some good when different quantities of that good are available [FACS] (see also fiscal policy)
Earnest inquiry; question; query
>> A letter from a lender showing the total amount due to pay off a mortgage or trust deed, inclusive of unpaid principal, interest, impound amounts, prepayment penalty, etc Also, known as a Demand for Payoff Request or Beneficiaries Demand Letter
the measure of the maximum power load of a utilitys customer over a short period of time; the power load integrated over a specified time interval
Electricity delivered at a measurable rate, expressed in kilowatts or megawatts delivered at a particular instant or averaged over time Demand is different than load Load is the amount of electricity required at particular point in the power system Thus, load is what creates demand
summon to court
The rate at which energy is delivered to loads and scheduling locations by generation, transmission, or distribution facilities For utility, it is level at which electricity or gas is delivered to users at a point in time
DEMAND refers to the total amount of electricity – measured in kilowatts - used at any given time
the rate expressed in kilowatts, or megawatts, at which electric energy is delivered to or by a system, or part of a system at a given instant or averaged over an designated interval of time
the desire for a particular good or service supported by the possession of the necessary means of exchange to effect ownership (Bannock et al , 1992) (S1) chinese | russian
If someone or something makes demands on you, they require you to do things which need a lot of time, energy, or money. I had no right to make demands on his time
The quantity of product that will be sold in the market at various prices for a specified period of time (demand can be seen as theoretical or quantitative)
To require as necessary or useful; to be in urgent need of; hence, to call for; as, the case demands care
Rate at which electricity is delivered, expressed in kilowatts, kilovoltamperes or other unit, at a given instant or averaged over a specified time
To inquire authoritatively or earnestly; to ask, esp
The amount of load required by equipment actually taking service in any 15-minute demand interval, and is always less than or equal to the connected load of equipment at the location Demand is measured in kilowatts (KW)
A diligent seeking or search; manifested want; desire to possess; request; as, a demand for certain goods; a person's company is in great demand
in a peremptory manner; to question
For the individual, Demand is the desire for wealth (goods and services) coupled with the ability to pay For the society, aggregate Demand varies according to desire for wealth (goods and services) and the quantity of currency in circulation When money (currency) is offered in trade or commerce, money is Demand
A demand is a firm request for something. There have been demands for services from tenants up there
The instantaneous electric energy use, either of a single customer or system-wide Also known as load
(1) The quantity of goods which can be sold at a specified price, in a given market, at a particular time (2) A letter from a lender showing the amount due in order to pay off a mortgage or trust deed
Rate at which electricity is delivered, expressed in kilowatts, kilovolt-amperes or other unit, at a given instant or average over a specified time
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
{f} claim, require; strongly request
The act of demanding; an asking with authority; a peremptory urging of a claim; a claiming or challenging as due; requisition; as, the demand of a creditor; a note payable on demand
The rate at which natural gas or electricity is required by customers, expressed in cubic feet or kilowatts, respectively, at a given instant or over any designated period of time
the quantity of a good or service that a household or firm chooses to buy at a given price
The asking or seeking for what is due or claimed as due
The amount of potential buyers for a product or service
required activity; "the requirements of his work affected his health"; "there were many demands on his time"
The rate at which electric energy is delivered to or by a system or part of a system, generally expressed in kilowatts or megawatts, at a given instant or averaged over any designated interval of time Demand should not be confused with Load Types of Demand include
{i} claim, requirement; strong request
summon to court lay legal claim to
The quantities of goods or services consumers are willing and able to purchase at any given price, over a specified time
an urgent or peremptory request; "his demands for attention were unceasing"
The quantity of goods required by the market to be delivered in a particular period or at a specific date
a condition requiring relief; "she satisfied his need for affection"; "God has no need of men to accomplish His work"; "there is a demand for jobs"
ask to be informed of; "I demand an explanation"
If you refer to demand, or to the demand for something, you are referring to how many people want to have it, do it, or buy it. Another flight would be arranged on Saturday if sufficient demand arose Demand for coal is down and so are prices supply
To call into court; to summon
The amount of energy used at a specific moment in time, measured in watts, kilowatts (kW=1000 watts), megawatts (mW=1000 kilowatts, or 1 million watts)
The right or title in virtue of which anything may be claimed; as, to hold a demand against a person
If one thing demands another, the first needs the second in order to happen or be dealt with successfully. He said the task of reconstruction would demand much patience, hard work and sacrifice = require
claim as due or just; "The bank demanded payment of the loan"
The amount of electricity that must be generated to meet the needs of all customers
the ability and desire to purchase goods and services; "the automobile reduced the demand for buggywhips"; "the demand exceeded the supply"
To make a demand; to inquire
If something is available or happens on demand, you can have it or it happens whenever you want it or ask for it. a national commitment to providing treatment on demand for drug abusers
lay legal claim to
The rate at which electric energy is delivered to or by a system, part of a system, or a piece of equipment, expressed in kilowatts, kilovolt-amperes or another suitable unit, at a given instant or averaged over any designated period of time The primary source of "Demand" is the power-consuming equipment of the customers
demand note
A note that normally has no date for repayment, but is due on demand of the lender. Usually the lender will only give the borrower a few days notice before the payment is due
demand valve
A mechanism in a diving regulator which controls the supply of gas by opening to provide flow when the user inhales, and shuts off supply when inhalation stops
demand deposit
These deposits are payable on demand at any time the depositor elects The deposits are drawn against by check, and no notice of withdrawal is necessary
demand management
In Economics Demand Management is the art or science of controlling economic demand to avoid a recession. The term is also used to refer to management of the distribution of, and access to goods and services on the basis of needs. An example is social security and welfare services. Rather than increasing budgets for these things, governments may develop policies that allocate existing resources according a hierarchy of neediness
demand reduction
Demand reduction is a term used by drug control authorities to refer to educational and other efforts aimed at stopping people from seeking drugs, as opposed to or in addition to cutting off their supply. Examples in the United States include D.A.R.E. and the State of Montana's Not Even Once
demand side
The Demand side is a term used in economics to refer to a number of things: a.) The demand element of a supply and demand partial equilibrium diagram, in microeconomics. b.) The aggregate demand in an economy, in macroeconomics. c.) Economic policy actions which are designed to affect aggregate demand. d.) Demand-side learning referring to the incentive to learn how to use and modify free software as opposed to buying conventional software. e.) The term is also used broadly to distinguish supply-side economics from other schools, for instance Keynesian economics
demand curve
(Hackett, 1998, chapter 3) A graphical representation of the inverse relationship between price and quantity demanded Points along a demand curve represent buyer willingness-to-pay values
demand curve
the relationship between the quantity demanded of a good and the price, whether for an individual or for the market (all individuals) as a whole
demand curve
A curve depicting the relationship between quantity demanded and price when all other economic variables are held constant 81
demand curve
a demand curve is a graphical depiction of a demand schedule It shows how the quantity demanded of some product during a specified period of time will change as the price of that product changes, holding all other determinants of quantity demanded constant
demand curve
a graph of demand showing the downward-sloping relationship between price and quantity demanded (chapter 3)
demand curve
A graph showing the relationship between the quantity demanded of a good and its price, holding everything else constant
demand curve
A curve that shows the number of units the market will buy in a given time period, at different prices that might be charged
demand curve
A graph that illustrates the relationship between the quantity demanded and price
demand curve
A diagrammatic representation of the relationship between the demand for a good and its price, usually with price on the vertical axis and quantity demanded on the horizontal axis
demand curve
- the graphical representation of the demand function The demand function relates price and quantity demanded It tells how many units of a good will be purchased at different prices In general, at higher prices, less will be purchased, so demand curves slope downward The market demand function is calculated by adding up all of the individual consumers' demand functions
demand curve
a graph of the relationship between price and quantity demanded in a market, assuming all other things stay the same
demand curve
A curve describing the quantities of a good a consumer is willing and able to buy at alternative prices in a given time period, ceteris paribus
demand curve
a line drawn on a graph to represent the number of units of a product which will be purchased at any particular price point
demand curve
graph depicting the demand for a product as a function of its price
demand curve
Shows what quantity of products or services will be sold in a market at different price levels
demand curve
measures the amount of a particular good people would purchase at a particular price
demand curve
A graphic representation of the relationship between prices and the corresponding quantities demanded per time period [FACS] (see also fiscal policy)
demand curve
A graph of the quantity of products expected to be sold at various prices, if other factors remain constant p 590
demand curve
A graphic illustration of the relationship between price and the quantity of a good or service that buyers will consider
demand deposit
Money deposited in a financial institution that can be withdrawn at any time, without prior notice
demand deposit
A deposit that may be withdrawn at any time without prior written notice to the depository institution A checking account is the most common form of demand deposit
demand deposit
a bank deposit from which withdrawals can be made without notice
demand deposit
A type of bank account whereby the account balance can be withdrawn by the depositor without prior notice to the bank (e g checking accounts) The balance can be withdrawn via check, automatic teller machine or by transfers to other accounts using a PC or telephone The Federal Reserve uses demand deposits as a primary indicator as to when to implement monetary policy because they are the largest component of the money supply
demand deposit
A deposit into a checking or savings account which checks can be drawn on or funds removed without any advance notice
demand deposit
A bank deposit that can be withdrawn by the depositor at any time
demand deposit
Any bank deposit that can be taken out without notice or without having to wait until a specified date
demand deposit
Money placed in or credited to a commercial bank account which the depositor is legally entitled to withdraw on demand without prior notice In practice, most withdrawals are in the form of checks which merely transfer sums within the banking system Demand deposits are also known as deposit currency or checkbook money HA 432
demand deposit
Money placed with a financial institution that must be returned upon demand by its owner; checking account is the most common form
demand deposit
no interest checking account and funds that can be withdrawn upon demand
demand deposit
An account where the depositor can withdraw at any time without prior approval or penalty
demand deposit
Funds that may be withdrawn from a bank without advance notice Checking accounts are the most common form of demand deposits
demand deposit
Funds on deposit with banks which are subject to immediate withdrawal by the depositor(s) Commonly known as checking accounts, demand deposits are different from time deposits, commonly referred to as savings accounts, which require the depositor to wait a specified period of time before withdrawing or else pay a penalty for early withdrawal
demand deposit
Money in chequing accounts; counted as M-1 because such funds may be withdrawn at any time without notice
demand deposit
A bank deposit that can be withdrawn without advance notice
demand deposit
A sum of money left with a bank (or borrowed from a bank and left on deposit) that the depositing customer has the right to withdraw immediately
demand deposit
A balance in a bank account that you can withdraw on demand by writing a check (p 694)
demand deposit
A deposit held by a bank that must be paid to the depositor on demand Demand deposits are more commonly called checking accounts 227
demand deposit
(p 657) The technical name for a checking account; the money in a demand deposit can be withdrawn anytime on demand from the owner
demand deposits
Funds deposited at a depository institution that are payable on demand (immediately or within a very short period) The most common forms of demand deposits are checking accounts See Monetary Aggregates
demand deposits
– deposits payable on demand and transferable by check or otherwise usable in making payments
demand deposits
Checking accounts that pay no interest and can be withdrawn upon demand Related: Negotiable order of withdrawal accounts
demand deposits
Checking accounts that pay no interest and can be withdrawn upon demand
demand deposits
Non-interest earning in checking deposits
demand deposits
– deposits payable on demand and transferable by check or otherwise usable in making payments (Bangko Sentral ng Pilipinas)
demand deposits
accounts of funds to which depositors have immediate access
demand deposits
deposits that can be drawn upon instantly, like checking accounts
demand draft
A “check” printed by a service bureau using account and address information provided by the customer It is processed by a bank just like a handwritten check
demand draft
see Sight Draft
demand draft
A draft payable on demand from the date of issue
demand draft
A single payment check without a scannable remittance document attached This draft may be drawn on the Customer's account or the CPP account
demand draft
A draft that is payable on demand, like a sight draft
demand elasticity
rate of change in a product's demand in relation to the rate of change in its price
demand feeding
feeding a baby or animal whenever it shows a need
demand for identification
as by a sentry
demand for money
amount of money that the public asks to hold (Economics)
demand letter
A letter from a lawyer, on behalf of a client, that demands payment or some other action, which is in default Demand letters are not always prerequisites for a legal suit but there are exceptions such as legal action on promissory notes or if the contract requires it Basically, a demand letter sets out why the payment or action is claimed, how it should be carried out (eg payment in full), directions for the reply and a deadline for the reply Demand letters are often used in business contexts because they are a courtesy attempt to maintain some goodwill between business parties and they often prompt payment, avoiding expensive litigation A demand letter often contains the "threat" that if it is not adhered to, the next communication between the parties will be through a court of law in the form of formal legal action
demand letter
{i} (Law) letter draw up by a lawyer declaring a legal claim making a demand for restitution
demand letter
A letter usually from a lawyer on behalf of a client that makes a demand for payment or some other action which is in default Under the Bankruptcy and Insolvency Act, a financial institution before it takes any action must give demand and notice of intention if it intends to enforce its security and must wait 10 days before it can enforce its security by, say, the appointment of a Receiver or Agent
demand letter
A letter demanding that the payment due on the mortgage is paid
demand note
A bill or draft payable in lawful money upon presentation or demand
demand note
A note, such as a mortgage note, that gives a lender the right to demand payment from you, the borrower, at any time without prior notice
demand note
A promissory note which becomes due upon request by the lender, rather than at a specified time
demand note
a note payable on demand
demand note
a note which is payable immediately when the holder decides to present it
demand note
A demand note is one that the lender can call due at any time, without prior notice
demand note
A note that is due whenever the holder demands payment The holder does not need to show cause, such as a default by the borrower, in order to demand payment
demand note
Payment is made on demand, usually within a dew days notice to the borrower
demand note
One of the first types of currency issued by the United States Government See the page devoted to this currency type
demand note
Payment is made on demand, usually within a few days notice to the borrower
demand note
A note having no date for repayment, but due on demand of the lender
demand over lead time
(Ticaret) (DOLT) The projected usage of a component or other material over the replenishment lead time. A predictable usage rate is assumed when calculating lot sizes and reorder levels based on lead time demand
demand paging
(n ) A page transfer that enables a program's required area to be noncontiguous and partially nonresident This permits the maximum use of a system's total available memory by enabling the computer system to execute programs that are larger than the allocated physical main memory within the processor
demand paging
An operating-system facility that brings pages of data from disk into physical memory only as they are needed
demand paging
A memory management system that allows unused portions of a program to be stored temporarily on disk to make room for urgently needed information in main memory With demand paging, the virtual size of a process can exceed the amount of physical memory available in a system
demand paging
A method by which code and data are moved in pages from physical memory to a temporary paging file on disk
demand paging
the ability of a user program to request a page by referencing a data value in the page The operating system automatically makes the page visible by loading the page, if necessary, and adjusting the process paging table
demand paging
A refinement of paging in which it is not necessary to load in the entire contents of the text and data segments of a program from disk when the process is started Instead, pages are brought into memory as they are accessed Demand paging is enabled by hardware features of the 80386 and 80486 processors that are supported by the operating system
demand pattern
(Ticaret) The characterization of product demand in terms of regularity, volume and timing that determine company policies in creating forecast, inventory reorder and lot size parameters
demand rate
base rate of exchange, rate for checks
demand response
(Ticaret) The methods used to respond to outside product demand that include producing to stock or to order, fill rate % and other targets
demand satisfaction
demand compensation; seek vengeance
demand surplus
excessive demand for something
demand-pull inflation
increase in prices due to demand for merchandise and services which exceeds their supply
demand-pull inflation
inflation caused by an increase in demand or in the supply of money
dependent demand
(Ticaret) Demand for components and material calculated, or dependent, on the demand from another item in the system and not due to outside demand such as a customer or interplant order for that item. The demand is derived from exploding an upper level bill of material, as opposed to generating a forecast for the dependent demand item
-on-demand
a telecommunication service made available when the customer requests it
biochemical oxygen demand
The amount of oxygen needed by aerobic microorganisms to decompose all the organic matter in a sample of water; it is used as a measure of pollution
biological oxygen demand
biochemical oxygen demand
demanded
Simple past tense and past participle of demand
demanding
Requiring much endurance, strength, or patience
demanding
Present participle of demand
in demand
sought-after, popular, coveted
on demand
When needed or required

Our new on-demand software delivery system is cutting edge.

oxygen demand
biochemical oxygen demand
print on demand
A system of printing very small runs of a document as required, especially by using computer technology
print-on-demand
Alternative spelling of print on demand
theoretical oxygen demand
The calculated amount of oxygen which would be required to fully oxidize an organic compound
demander
{n} one who demands, one who asks
effective demand
(Ekonomi) The level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
A demand
mand
demanded
past of demand
demander
One who demands a lot
demander
One who demands
demander
{i} one who makes a demand or claim, plaintiff (Law)
demander
a person who makes demands
demanders
plural of demander
demanding
A demanding job or task requires a lot of your time, energy, or attention. He found he could no longer cope with his demanding job
demanding
People who are demanding are not easily satisfied or pleased. Ricky was a very demanding child
demanding
requiring more than usually expected or thought due; especially great patience and effort and skill; "found the job very demanding"; "a baby can be so demanding
demanding
{s} insistently requesting, claiming in an authoritative manner; tiring, taxing, challenging
demandingly
in a demanding manner; "he became demandingly dominant over the years
demandingly
in a demanding manner; "he became demandingly dominant over the years"
demandingly
in a demanding fashion
demands
plural of demand
demands
third-person singular of demand
demand