acquisition

listen to the pronunciation of acquisition
İngilizce - Türkçe
kazanç

Sanayinin konsolide edilmesi, bugünkü kazançla devam ediyor. - The consolidation of the industry continues with today's acquisition.

{i} edinme

Dil edinmek yaratıcılık gerektirir. - Language acquisition requires creativity.

Eğitim, bilgi kullanımı sanatını edinmedir. - Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge.

şirket alımı
(Mukavele) kazanım

O, şirketimiz için değerli bir kazanımdır. - He is a valuable acquisition to our company.

Matt ekibimiz için güçlü bir kazanımdır. - Matt is a powerful acquisition for our team.

(Nükleer Bilimler) alış veriş
yakalama
(Ticaret) şirket satın alma
(Politika, Siyaset,Ticaret) satın alma
{i} kütüphaneye yeni gelen kitap
alma
(Kanun) katma
(Ticaret) temellük
(Ticaret) satınalma
(Ticaret) ilhak
(Ticaret) iktisap etme
(Askeri) bkz: "collection acquisition", "target acquisition"
edinti
müzeye yeni gelen eşya
elde edilen şey
(Dilbilim,Politika, Siyaset) edinim

Dil edinimi yaratıcılık gerektirir. - Language acquisition requires creativity.

(Ticaret) ele geçirme
belirleme
kazanma
(Hukuk) devralma
(Hukuk) iktisap
acquisition and tracking radar
(Bilgisayar,Teknik) yakalama ve izleme radarı
acquisition cost
(Ticaret) iktisap maliyeti
acquisition of property
mülkiyet
acquisition of target
(Askeri) hedef tespiti
acquisition radar
(Askeri) yakalama radarı
acquisition agreement
kazanılan anlaşma
acquisition block
edinimi blok
acquisition budget
edinimi bütçe
acquisition decision memorandum
edinme kararı muhtıra
acquisition of knowledge
bilgi edinme
acquisition of ownership
mülkiyet edinimi
acquisition of subsidiaries
iştiraklerin alınımı
acquisition policy
edinme politikası
acquisition....
edinimi
acquisition and tracking radar
yakalama ve izleme radari
acquisition channels
(Askeri) Elde etme kanalları
acquisition date
(Ticaret) planlanan tarih
acquisition date
(Ticaret) alım tarihi
acquisition indicator
(Askeri) hedef tespit göstergesi
acquisition indicator
(Askeri) hedef tespit müşiri
acquisition law
(Kanun) iktisap yasası
acquisition lead time
(Askeri) tedarik temin süresi
acquisition of ownership
(Kanun) mülkiyetin iktisabı
acquisition of rights
(Kanun) hakların kazanılması
acquisition of shares
(Avrupa Birliği) hisse iktisabı
acquisition of target
(Askeri) Hedef tespiti ACQUISITION OF TARGETS FOR FIRE
acquisition plan
tedarik planı
acquisition systems protection program
(Askeri) tespit sistemleri koruma programı
acquisition through purchase
(Ticaret) satın alma yoluyla elde etme
acquisition value
(Askeri) veri toplama değeri
acquisition value
devralma değeri
acquisition value
(Askeri) (BİLGİSAYAR TERİMİ) TEMİN DEĞERİ; İKTİSAP DEĞERİ
concept acquisition
(Pisikoloji, Ruhbilim) kavram edinimi
deferred acquisition costs
(Ticaret) ertelenen edinme maliyetleri
knowledge acquisition
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilgi edinimi
reverse acquisition
(Ticaret) ters edinim
skill acquisition
beceri edinme
skill acquisition
hüner edinme
auto acquisition
otomatik yakalama
automatic acquisition button
otomatik yakalama butonu
data acquisition
veri edinme
knowledge acquisition
bilgi kazanma
manual acquisition
manuel yakalama
target acquisition system
hedefleme sistemi
age of acquisition
ele geçirme dönemi
customer acquisition
Müşteri kazancı/kazanımı
data acquisition scheme
veri toplama planı
date of acquisition
elde etme tarihi
designated acquisition program
belirlenen satın alma programı
image acquisition
(Bilgisayar) Görüntü elde etme
language acquisition
(Dilbilim) Dil edinimi
post-acquisition
edinim sonrası
purchase, sale, acquisition
alım, satım, iktisap
(A&L) Assistant Secretary of Defense (Acquisition and Logistics)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Tespit ve Lojistik)
(A&T) Under Secretary of Defense for Acquisition and Technology
(Askeri) Savunma Tedarik ve Teknoloji Müsteşarı
(AT&L) Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology,and Logistics
(Askeri) Savunma Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Müsteşarı
Defense Acquisition Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Tespit Kurulu
Federal Acquisition Regulation; Federal Aviation Regulation
(Askeri) Federal Satın Alma Yönetmeliği; Federal Havacılık Yönetmeliği
Tactical Air Defense System; target acquisition system and designation sight
(Askeri) Taktik Hava Savunma Sistemi; hedeft tespit sistemi ve işaretleme nişangahı
battery acquisition radar
(Askeri) BATARYA YAKALAMA RADARI: Savunma hedef tespit radarlarından daha kısa menzilli ve daha yüksek sıhhat derecesine ihtiyaç gösteren bir kara ordusu hava savunma radarı. Normal görevi; genellikle, ya bir savunma hedef tespit radarı veya diğer radarlardan, doğrudan doğruya veya birlikte çalıştığı Kara Ordusu Hava Savunma Komuta Yeri vasıtasıyla temin edilen bilgilerle, ya da, zaman zaman, kendi müstakil araştırmaları ile, bir kara ordusu hava savunma topçu bataryası için hedefler ele geçirmektir. Ele geçirilen hedefler, batarya hedef takip radarına intikal ettirilir. Ayrıca bakınız: "combat surveillance radar"
computer security for acquisition managers
(Askeri) hedef tespit yöneticileri için bilgisayar güvenliği
course acquisition
(Askeri) rota tayini
date of acquisition
(Askeri) İKTİSAP TARİHİ: Bir kıymetin hesaba intikal tarihi
defense acquisition radar
(Askeri) SAVUNMA YAKALAMA (TESPİT) RADARI: Kara Ordusunun; batarya radarlarından daha geniş menzilli ve daha az hassasiyete ihtiyaç gösteren bir hava savunma radarı. Normal görevi, belirli bir hava savunması hesabına, ya diğer hava savunma unsurları tarafından veya kendi araştırmasıyla ele geçirilmiş, belli başlı önem taşıyan hedefler temin etmek ve en uzak atış unsurlarına, bu hedefleri ele geçirip azami menzilde ateş altına alabilme imkanı sağlayacak hedef mevkii ile ilgili, yeterli menzil ve sıhhatte, bilgi vermektir. Bu hedef bilgileri, ya direkt olarak ya da ortaklaşa bağlı oldukları bir Kara Ordusu Hava Savunma Komuta Yeri aracılığı ile bataryalara intikal ettirilir. Bknz. "combat surveillance radar"
designated acquisition program
(Askeri) atanmış tedarik programı
federal acquisition regulation
(Askeri) federal tedarik yönergesi
housing (acquisition) support
konut edindirme yardımı
modes of acquisition
(Kanun) iktisap tarikleri
mortar acquisition radar
(Askeri) havan tespit radarı
multinational acquisition and contracting board
(Askeri) çok uluslu tedarik ve ticari anlaşma kurulu
ocean  data acquisition
(Askeri) okyanus verisi elde etme
original acquisition
(Ticaret) asli iktisap
reconnaissance, intelligence, surveillance, and target acquisition
(Askeri) keşif, istihbarat, gözetleme ve hedef tespiti
reconnaissance, surveillance, and target acquisition
(Askeri) keşif, gözetleme ve hedef tespiti
research, development, and acquisition
(Askeri) araştırma, geliştirme ve tedarik
security and target acquisition
(Askeri) Gözetleme ve hedef tesbiti
spurious emission detection acquisition system
(Askeri) dağılma emisyonu tespiti yakalama sstemi
surveillance and target acquisition
(Askeri) GÖZETLEME VE HEDEF TESPİTİ
target acquisition
(Askeri) Hedef tesbiti
target acquisition
(Askeri) HEDEF TESPİTİ: Bir hedefin, bir silahı tesirli şekilde kullanmaya imkan verecek yeterlikteki ayrıntılarıyla keşfi, tanınması ve yerinin tespiti. Ayrıca bakınız: "target analysis"
target acquisition radar
(Askeri) HEDEF TESPİT RADARI: Gözetleme radarına (surveillance radar) nazaran menzili, genellikle daha kısa olmakla beraber daha sıhhatli olan bir hava savunma topçu radarı. Bu radarın normal görevi; ya tek başına aramak suretiyle ya da gözetleme radarından alacağı talimat üzerine hava hedeflerini bulmak ve bu hedefleri ateş idare radarına devretmektir
target acquisition; target audience; technical arrangement; theater Army
(Askeri) hedef tespiti; hedef kitle; teknik düzenleme; Kara Kuvvetleri harekat alanı
İngilizce - İngilizce
The act or process of acquiring

The acquisition of sports equipment can be fun in itself.

The thing acquired or gained; a gain

That graphite tennis racquet is quite an acquisition.

anything gained, or made one's own, usually by effort or labor
{n} attainment, gain
The act of one company taking a controlling interest in another company Arranging the acquisition of a venture capital-backed company by a larger company is a common strategy of venture capitalists
the cognitive process of acquiring skill or knowledge; "the child's acquisition of language"
is a very broad term It includes the things you buy (goods and services) for your business or enterprise It also includes many other transactions, such as when you obtain advice or information, take out a lease of business premises or hire business equipment
One company acquiring a controlling interest in another company
The process of obtaining supplies or services by contract or purchase order with appropriated or non-appropriated funds, for the use of Federal agencies through purchase or lease An acquisition begins at the point when FCS personnel identify and establish needs and ends with the close out of the contract file
Acquiring control of one corporation by another In 'unfriendly' take-over attempts, the potential buying company may offer a price well above current market values, new securities and other inducements to stockholders The management of the subject company might ask for a better price or try to join up with a third company [NYSE] The purchase of complete or majority ownership in a business enterprise, usually by another business enterprise [ITDS]
The process of taking title to or ownership of something
One company taking control of another by purchasing a majority or all of the target company's outstanding shares An "unfriendly" or "hostile" acquisition attempt is usually characterized by an offer far in excess of the market value of the shares, which is meant to induce current stockholders into selling The target company's management may retaliate by soliciting competing offers from other companies in the hope that a bidding war will frighten off the attacker
Subject to national and local laws and regulations a company may acquire and hold the shares of stock and other securities of one or more other corporations and businesses Acquired companies may continue operating as independent organizations with their own names and personnel
The act of one company taking over controlling interest in another company Investors often look for companies that are likely acquisition candidates, because the acquiring firms are often willing to pay a premium to the market price for the shares
The acquiring of supplies or services by the federal government with appropriated funds through purchase or lease
When one company takes over a controlling interest in, or procures the assets of, another company through purchase or merger
When you or another company purchases an interest of a public or private company or product line in exchange for cash, shares or securities with the intent to acquire its assets and operations
One company taking over controlling interest in another company The assets or the stock of the seller are purchased for cash and/or stock of the buyer The buyer is usually the dominant party in acquisition transactions
The acquiring of control of one corporation by another In "unfriendly" takeover attempts, the potential buying company may offer a price well above current market values, new securities and other inducements to stockholders The management of the subject company might ask for a better price or try to join up with a third company
The obtainment of control, possession or ownership of a private portfolio company by an operating company or conglomerate
The acquiring by contract with appropriated funds for supplies or services (including construction) by and for the use of the federal government through purchase or lease, whether the supplies or services are already in existence or must be created, developed, demonstrated and evaluated Acquisition begins at the point when agency needs are established and includes the description of requirements to satisfy agency needs, solicitation and selection of sources, award of contracts, contract financing, contract performance, contract administration, and those technical and management functions directly related to the process of fulfilling agency needs by contract
The transfer of ownership (title) of an object to the organization
something acquired; "a recent acquisition by the museum"
an ability that has been acquired by training
is one company taking over controlling interest in another company See also MERGER and POOLING OF INTERESTS
(Acquisition) - can mean the following: a transaction that adds new real property to the federal inventory by purchase, lease, exchange, gift, easement, expropriation, or any other means, such as the acceptance of the surrender of a lease or the acceptance of the relinquishment of a licence or easement; a transfer of administration of real property from a department or an agent Crown corporation to a department; or a transfer of administration and control of real property to the federal government
The securing of ownership or controlling interest in a property or other object through either purchase or a merger
Means the acquiring by contract with appropriated funds of supplies or services (including construction) by and for the use of the Federal Government through purchase or lease, whether the supplies or services are already in existence or must be created, developed, demonstrated, and evaluated Acquisition begins at the point when agency needs are established and includes the description of requirements to satisfy agency needs, solicitation and selection of sources, award of contracts, contract financing, contract performance, contract administration, and those technical and management functions directly related to the process of fulfilling agency needs by contract (Chapter 331)
The takeover of a retail operation by another company
When one company takes over controlling interest of another company
(acquisition) Can mean the following: a transaction that adds new real property to the federal inventory by purchase, lease, exchange, gift, easement, expropriation, or any other means, such as the acceptance of the surrender of a lease or the acceptance of the relinquishment of a licence or easement; a transfer of administration of real property from a department or an agent Crown corporation to a department; or a transfer of administration and control of real property to the federal government
Process by which Stanford takes possession of or assumes accountability for property for the account of the agency
If you make an acquisition, you buy or obtain something, often to add to things that you already have. the President's recent acquisition of a helicopter. = purchase
{i} act of acquiring; purchase, something acquired or obtained
The acquisition of a skill or a particular type of knowledge is the process of learning it or developing it. language acquisition
the act of contracting or assuming or acquiring possession of something; "the acquisition of wealth"; "the acquisition of one company by another" something acquired; "a recent acquisition by the museum
If a company or business person makes an acquisition, they buy another company or part of a company. the acquisition of a profitable paper recycling company
the act of contracting or assuming or acquiring possession of something; "the acquisition of wealth"; "the acquisition of one company by another"
something acquired; "a recent acquisition by the museum
The act or process of acquiring. The acquisition or loss of a province
The thing acquired or gained; an acquirement; a gain; as, learning is an acquisition
acq
acquisition debt
Any debt (such as a mortgage) used to buy, build, or substantially improve a primary or secondary residence
acquisition cost
Refers to the price (including the closing costs) to purchase another company or property. In the context of investments, refers to price plus brokerage commissions, of a security, or the sales charge applied to load funds
acquisition cost
The lesser of the finished appraised value or the acquisition price plus the rehabilitation cost
acquisition cost
Under an FHA loan, the purchase price or appraised value of the property plus the estimated closing costs
acquisition cost
Under FHA, the purchase price or appraised value plus the estimated closing costs
acquisition cost
The purchase price of a property as reported by a state agency
acquisition cost
The cost to the Government of putting the property into use when the property is originally acquired It includes all transportation and installation costs It does not include maintenance costs or warranty costs
acquisition cost
The cost to a company of selling new policies, including commissions paid to agents and brokers, clerical costs, medical and inspection fees, and, in some companies, field supervision costs
acquisition cost
The total cost of purchasing an asset which includes closing costs and other transaction expenses added to the selling price
acquisition cost
The total cost of purchasing or acquiring title to real property In addition to the sales price, additional costs could also include loan origination fees, appraisal fee, credit report fee, title charges, attorney fees and other normal closing costs
acquisition cost
The amount paid for property, including transportation costs, net any trade and cash discounts Also see Standard Price
acquisition cost
The amount of money or other valuable consideration expended to obtain title to a property Includes purchase cost, plus such items as appraisal fees, closing costs, finance charges, mortgage loan origination fees and title insurance (See title)
acquisition cost
Refers to the price (including the closing costs) to purchase another company or property In the context of investments, refers to price plus brokerage commissions, of a security, or the sales charge applied to load funds See: Tax basis
acquisition cost
Vendor's invoice price for equipment The acquisition cost includes sales tax, less any cash/trade discounts or educational allowance It also includes the cost of any initial installation, modification, attachments, accessories, or auxiliary apparatus necessary to make it usable for the purpose for which it is acquired The acquisition cost excludes ancillary costs such as federal excise tax, duty, in-transit insurance, freight, materials, and supplies purchased with the equipment For example
acquisition cost
of nonexpendable personal property acquired by purchase means the net invoice price of the property, including any attachments, accessories, or auxiliary apparatus necessary to make the property usable for the purpose for which it was acquired Ancillary charges such as taxes, duty, protective in-transit insurance, freight, or installation shall be included in or excluded from acquisition cost in accordance with the recipient's regular accounting practices
acquisition cost
The purchase cost of a product or service to an institution, agency or individual
acquisition cost
The sum required to obtain title to a piece of property This includes the selling price as well as such things as closing costs, prepaid fees, title insurance, and legal fees
acquisition cost
= The expenses incurred by an insurer or reinsurance company that are directly related to putting the business on the books of the company The largest portion of this cost is usually the agent's or sales representative's commission or bonus
acquisition cost
The cost to the purchaser of obtaining title to anything, including real property Acquisition cost includes the cost of the transaction of obtaining title, including legal fees and expenses, interest charges on mortgages, land transfer tax, etc
acquisition cost
The expense undertaken to acquire new business The concept applies to both agents and companies The largest portion of an insurer's acquisition cost is agent's or sales representative's commission or bonus
acquisition cost
The cost of equipment or property after adjustments for incentives, discounts, or closing costs, but before any sales tax
acquisition cost
The cost of equipment or property after it has been adjusted for any incentives, discounts, or closing costs, but before sales tax
acquisition cost
The expenses incurred by an insurer or reinsurance company that are directly related to putting the business on the books of the company The largest portion of this cost is usually the agent's or sales representative's commission or bonus (G)
acquisition cost
Costs of acquiring the property which include the purchase price plus other costs; for example, title insurance, lender's fees credit report fees, flood hazard determination, etc
acquisition cost
The net invoice price of property or supplies including the cost of modifications, attachments, accessories, or auxiliary apparatus necessary to make the property usable for the purpose for which it was acquired Other charges such as the cost of installation, transportation, taxes, duty or protective in-transit insurance, are included in the unit acquisition cost in accordance with the recipient's regular accounting practices It does not include costs for rental of property or alteration and rental of real property
acquisition of knowledge
obtaining knowledge
acquisition program
sales campaign designed to encourage the purchase of a product or service
acquisition value
net worth of a company for a potential investor
image acquisition
(Bilgisayar) The process of capturing raw image data
language acquisition
(Dilbilim) Language acquisition is the process by which the language capability develops in a human
Supervisory Control and Data Acquisition
(Ticaret) (SCADA) Software systems and algorithms used to provide real-time instructions to plant automation equipment such as programmable logic controllers (PLC)
Target Acquisition and Designation System
TADS, system in Apache helicopters that locks on to targets and controls laser guidance
acquisitions
Activities related to obtaining library materials through purchase, exchange, or gift
acquisitions
materials which are bought for the library, or the department of the library which buys materials
acquisitions
The process of selecting, ordering, receiving, cataloguing and processing books, serials, documents and audio-visual materials ("from publisher's catalogue to library shelf")
acquisitions
The department in the Library that is responsible for ordering, paying for, and initial processing of library materials
acquisitions
Search | SiteMap
acquisitions
plural of acquisition
acquisitions
Materials purchased for the library, such as books, magazines, and videocassettes Also refers to the library department in charge of purchasing these materials
acquisitions
Materials which are bought for the libraries, or the department of the library which buys materials
acquisitions
acts or processes of buying a company or companies Also, the company or companies that are acquired
acquisitions
Another name for materials acquired by the library or the department in the library that acquires them
acquisitions
The library department responsible for the ordering and purchase of materials being added to the Library's collection
acquisitions
Department responsible for the ordering and receipt of library materials other than serials and standing orders
acquisitor
One who acquires
audio lingual acquisition
system of language acquisition focusing intensively on listening and speaking
data acquisition
Getting observations
data acquisition
Data can be retrieved in the SASS-C system by several means It can be read from a file on disc (e g pre-recorded RASS-S file), from a LAN connection, from an external storage medium (e g tape) or via the EMULEX card While data is retrieved it can be pre-filtered to minimise disc usage and it has to be converted to use it within SASS-C
data acquisition
The automatic collection of data from sensors, instruments and devices
data acquisition
The automatic collection of data from sensors, instruments and devices: in a factory, laboratory or in the field
data acquisition
accessing one or more general databases and transferring data into a problem-specific database; see also data extraction, download Aquisition des données
data acquisition
Teams use sophisticated sensors, transmitters, computers and software to provide information on what the car and the driver are doing Everything from engine stress to the driver's heartbeat can be monitored The information is analyzed to improve handling, performance and even driver technique Data can be acquired by connecting a computer to the car or by wireless telemetry
data acquisition
The functions required to process telemetry information Data acquisition including verification of message validity, reasonability analysis of data values, updating the telemetry database, and providing the necessary interfaces to cause other subsystems to respond to changes in the telemetry environment
data acquisition
The process of receiving data from internal or external sources Data administration A high-level function that is responsible for the overall management of data resources in an organization, including maintaining corporate-wide definitions and standards This may include: identifying opportunities for data sharing and integration, ensuring data security (as part of the data architecture), reducing data redundancies between program areas, promoting and enforcing the use of standards, etc (Modern Data Management, 4th edition, 1994 D34)
data acquisition
Process by which a computer acquires digitized analogue data
data acquisition
The ability of an instrument to communicate measurement information as it occurs The meter must be in communication with a computer for measurement storage to occur
data acquisition
Usually refers to the automatic collection of data via sensors or measuring devices Can also refer to the process of collecting data for subsequent entry into a computer
data acquisition
The extract, transformation, integration, transport and loading of data from one structure to another Applies to the population of atomic level and secondary level data structures See also acquisition architecture
data acquisition
The process by which events in the real world are translated to machine-readable signals The term usually refers to automated systems in which sensors are attached to machinery
data acquisition
The process by which events in the real world are translated into machine-readable signals
data acquisition
A term commonly used for equipment or software that gathers data from devices through a communications channel
data acquisition
Direct Communication Remote Telemetry Dataloggers Software
data acquisition
Data acquisition is a process of digitizing and storing data from any sensor connected to the test system
data acquisition
The process of acquiring data
date of acquisition
date when something was acquired
target acquisition system
a shipboard system for the detection and identification and location of a target with enough detail to permit effective weapon employment
acquisition