use

listen to the pronunciation of use
Englisch - Türkisch
kullanma

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın. - Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment.

kullanmak

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

Bıçak o kadar kördü ki onunla eti kesemedim ve benim çakımı kullanmak zorunda kaldım. - The knife was so dull that I couldn't cut the meat with it and I had to use my pocketknife.

kullanım

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

{i} faydalanma

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

{i} fayda

Bu kitap sana epey faydalı olabilir. - This book may well be useful to you.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

{i} menfaat
{f} tüketmek, kullanmak: We used two bars of
{i} yarar

Bu site oldukça yararlı. - This site is quite useful.

Bu fırsattan yararlansanız iyi olur. - You had better make use of this opportunity.

{i} amaç

Bu bilgiyi ticari amaçlı kullanmak yasak. - It's forbidden to use this information commercially.

Bu oda birçok amaçla kullanılır. - This room is used for various purposes.

(Kanun) istimal
kulanım hakkı
(Kanun) istimal etmek
sömürmek
hayır

Hayır, arabamı kullanamazsın! - No, you can't use my car!

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

değerlendirmek

Paramızı değerlendirmek istiyoruz. - We want to put our money to good use.

istismar etmek
alışkı

Ne zaman yatmaya alışkınsın? - What time are you used to going to bed?

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm used to keeping early hours.

yoğaltım
istifade
tüketmek
-ardı
kullanma yetisi
(to ile) (eskiden) -erdi
yararlanma hakkı
kullanıp bitirmek
{f} kullan

Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi? - You used a condom for birth control, right?

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

suistimal etmek
kullanım amacı
kullanma hakkı

Yalnızca kulüp üyeleri bu odayı kullanma hakkına sahiptir. - Only members of the club are entitled to use this room.

{f} davranmak
{f} muamele etmek
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

{i} kullnım hakkı
{f} yapmış olmak
make use of kullanmak out of use geçer
aşağı görmek
{i} kullanma hakkı: She has the use of a helicopter belonging to her company. Şirketine ait helikopteri kullanma
{i} adet

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

have the use of kullanma hakkı olmak
kullanılır durumda olma
{i} alışkanlık
{f} adet edinmek
{f} yararlanmak
intifa hakkı
harcamak

Tom kullanılmış bir motorsiklet için 300 dolardan daha fazla harcamak istemiyor. - Tom doesn't want to spend more than $300 for a used motorcycle.

İnsanların zaman harcamak için bilgisayarları kullanmaları çok kötü. - It's too bad people use computers to waste time.

sarf etmek
tasarruf

Eğer bu modern donanımı kullanırsanız bir sürü iş gücü tasarruf edecektir. - If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower.

Zamandan tasarruf etmek için bir bilgisayar kullandım. - I used a computer in order to save time.

kullanımdan
use up
tüketmek
useful
faydalı

İnekler bu ülkede başka bir hayvandan daha faydalıdır. - Cows are more useful than any other animal in this country.

Daha sonraki hayatında sana faydalı olacak bilgi türünü içeren kitapları okumalısın. - You should read the kind of books that contain the kind of information that will be useful to you later in life.

make use of
faydalanmak
used
{s} kullanılmış

Kardeşim kullanılmış bir araba satın aldı, bu yüzden çok pahalı değildi. - My brother bought a used car, so it was not very expensive.

Çocuk hırsızlarının ona yapmasını söyledikleri gibi Tom işaretlenmemiş, kullanılmış paralar halinde bir milyon dolar topladı. - Tom put together one million dollars in unmarked, used bills as the kidnappers had told him to do.

useful
{s} kullanışlı

Havlu hiç kullanışlı değildi. - The towel wasn't useful at all.

Bu kitapların hepsi kullanışlı değil. - Not all of those books are useful.

useless
{s} yararsız

Burada yararsız bir sürü ıvır zıvırdan başka bir şey yok. - There's nothing in here but a lot of useless junk.

Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı. - All my efforts turned out to be useless.

Useless
işe yaramaz

John sahtekâr satıcının işe yaramaz bir makine parçasını alırken onu kandırdığını iddia etti. - John claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.

Havlu oldukça işe yaramazdı. - The towel was quite useless.

useful
yararlı

Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı. - All models are wrong, but some are useful.

Bu site oldukça yararlı. - This site is quite useful.

useless
{s} faydasız

İnsanların söylemek istemediği şeyleri tercüme etmek faydasızdır. - It's useless to translate things that people don't want to say.

Bilgi oldukça faydasızdı. - The information was quite useless.

use up
harcamak
use an opportunity
fırsatı değerlendirmek
use blank
(Bilgisayar) boş kullan
use credit
(Teknik,Ticaret) kredi kullanmak
use current
(Bilgisayar) geçerli olanı kullan
use device
(Bilgisayar) kullanılacak aygıt
use drugs
uyuşturucu kullanmak
use force
güç kullanmak
use force
kuvvet uygulamak
use force
zor kullanmak
use force
güç uygulamak
use force
cebir kullanmak
use of force
güç kullanma
use source
(Bilgisayar) kaynak kullan
use the opportunity
fırsatı değerlendirmek
use up
yoğaltmak
use wizard
(Bilgisayar) sihirbaz kullan
use an iron hand
aba altından değnek göstermek
use every trick in the book
her yola başvurmak
use one's head
kafayı kullanmak
use sb as a cat's paw
birini maşa olarak kullanmak
use table
kullanım kestesi
use up
kullanıp bitirmek
use up
bitir
use 1
kullanımı 1
use a hand
yardıma ihtiyaç olmak
use a plaster
alçı (kaplama) kullanmak
use age
kullanma yaşı
use as a reference
kaynağını almak
use by
kullanımı
use case
kullanma durumu
use caution
dikkatli ol
use it or lose it
(Amerika'da yıllık izine atfen) Kullan ya da kaybet
use kullanmak; kullanmak, suistimal etmek; kullanip bitirmek, tüketmek
kullanım tablosu
use load
kullanım yük
use of force
Güç kullanımı
use to good effect
İyi yönde kullanmak
use value
kullanım değeri [Marx]
use your head, but live in your heart
kafanı kullan ama yürekten yasa
use your noodle
Saksıyı çalıştır. / Beynini kullan
use-by date
kullanma tarihi
use a trump
koz olarak kullanmak
use against
aleyhine kullanmak
use age
(Askeri) KULLANMA SÜRESİ: Malzemenin hizmette veya kullanan birliğin elinde kaldığı süre. Arıca bak " supply replacement factors and consumption rates"
use another
(Bilgisayar) başka kullan
use as a means of
araç olarak kullanmak
use authority
kullanma yetkisi
use bad language
küfür etmek
use base
(Bilgisayar) kullanılacak taban
use baton
cop kullanmak
use battery
pille çalışmak
use bios
(Bilgisayar) bıos no kullan
use budget
bütçe kullanmak
use click sound
(Bilgisayar) tıklatma sesi kullan
use count
(Bilgisayar) kullanım sayısı
use dde
(Bilgisayar) dde kullan
use dhcp
(Bilgisayar) dhcp kullan
use dri
(Bilgisayar) drı kullan
use drive
(Bilgisayar) kullanılan sürücü
use drive
(Bilgisayar) kullanılacak sürücü
use drugs
uyuşturucu almak
use errors
(Pisikoloji, Ruhbilim) kullanım hataları
use factor
yararlanma katsayısı
use factor
kullanım katsayısı
use filter
(Bilgisayar) süzgeç kullan
use flag
(Bilgisayar) bayrak kullan
use for the wrong purposes
amacı dışında kullanmak
use force
baskı yapmak
use function
(Bilgisayar) kullanılacak işlev
use headlights
farlarınızı yakın [aut.] [aut.]
use hklm
(Bilgisayar) hklm kullan
use instructions
kullanım talimatları
use labels in
(Bilgisayar) etiket yeri
use local
(Bilgisayar) yerel kullan
use local
(Bilgisayar) yerel kopyayı kullan
use minifinder
MiniFinder'ı kulla
use oa
(Bilgisayar) oa kullan
use of combat troops for
(Askeri) İstihbarat vazifesi için muharebe
use of excessive force
(Kanun) aşırı güç kullanma
use of free loan
(Avrupa Birliği) karşılıksız olarak; hibe
use of funds
(Ticaret) kaynak kullanımları
use of income
(Ticaret) gelir kullanımı
use of nicknames
takma isim kullanma
use of powers
yetkilerin kullanılması
use of scout dogs with patrols
(Askeri) Devriyelerle keşif köpeklerinin kullanılması
use of sources
kaynakların kullanımı
use of springs
(Ticaret) su kaynaklarından istifade
use of the snipping post
(Askeri) Keskin nişancı mevziinin kullanılması
use on free loan
(Avrupa Birliği) karşılıksız olarak
use one's chump
İng., k.dili. aklını/kafasını kullanmak
use one's influence
ağırlığını koymak
use passim
(Bilgisayar) passim kullan
use power
yetki kullanmak
use smb. ill
kötü davranmak
use smb. ill
kötü muamele etmek
use something to good account
(deyim) yararlı biçimde kullanmak
use something to good account
(deyim) yararına kullanmak
use specification
(Nükleer Bilimler) kullanma şartnamesi
use table
(Bilgisayar,Teknik) kullanım tablosu
use tax
kullanım vergisi
use tax
(Ticaret) kullanma vergisi
use the right of veto
(Politika, Siyaset) veto hakkını kullanmak
use the right to veto
(Politika, Siyaset) veto hakkını kullanmak
use this ip
(Bilgisayar) bu ıp'yi kullan
use up
bitirmek
use value
(Ticaret) kullanım değeri
use willcards
desen eşlemesini kullan
using
{f} kullan

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

Seninle Fransızca kullanmayı bıraktım. - I've quit using French with you.

used
{s} kullanılmış; elden düşme, eski: He sells used books. Eski kitap satıyor. I don't want a used car. Kullanılmış araba istemem
put to good use
değerlendirmek
used
{f} kullan

Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi? - You used a condom for birth control, right?

Spor salonu, tören için kullanıldı. - The gym is used for the ceremony.

used
eskiden

Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum. - Linda does not dance much now, but I know she used to a lot.

Eskiden bardak altlıklarını toplardım. - I used to collect coasters.

used
tükenmek
useful
kullanışlılık
useful
faydalı usefullyfaydalı olarak
useful
usefulnessfayda
useful
{s} işe yarar

Sonunda işe yarar bir öneri! - Finally one useful suggestion!

Tom işe yarar bir öneri yaptı. - Tom made a useful suggestion.

useless
kullanışsız

Neden okulda çok fazla kullanışsız şey öğreniyoruz? - Why do we learn so much useless stuff in school?

Makine çevirisi neden kullanışsızdır? - Why is machine translation useless?

using
(isim) kullanma
be in use
kullanılmak
be of use
yaramak
begin to use
kullanıma başlamak
by use of
yoluyla
by use of
kullanarak
commercial use
ticari kullanım
common use
yaygın kullanım
condition of use
(Otomotiv) kullanım şartı
conditions of use
kullanım koşulları
conditions of use
kullanım şartları
cost in use
(Teknik,Ticaret) işletme giderleri
device in use
(Bilgisayar) aygıt kullanımda
directions for use
(Tekstil) kullanım kılavuzu
drug use
uyuşturucu kullanımı
drug use
ilaç kullanımı
ease of use
kullanım kolaylığı
easier to use
(Bilgisayar) kullanımı daha kolay
effective use
etkin kullanım
effective use
etkin kullanma
efficient use
etkin kullanım
efficient use of resources
(Ticaret) etkin kaynak kullanımı
general use
genel kullanım
highest and best use
(Çevre) en yüksek ve en iyi kullanım
how to use help
(Bilgisayar) yardım kullanımı
improper use
kötü kullanım
in use
kullanılmak

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

in use
(Bilgisayar) kullanılıyor

Bu kelime hâlâ kullanılıyor. - This word is still in use.

instructions for use
(Bilgisayar,Teknik) kullanım yönergesi
instructions for use
(Ticaret) kullanım kılavuzu
instructions for use
(Bilgisayar) işletim yönergesi
intended use
kullanım amacı
it's no use crying over spilt milk
(deyim) son pişmanlık fayda etmez
land use
(İnşaat) araziden faydalanma
land use
arazi değerlendirilmesi
land use
arazi kullanımı
land use
yer değerlendirilmesi
limited use
sınırlı kullanım
line in use
(Bilgisayar) hat kullanımda
loss of use
(Sigorta) kullanım kaybı
make good use of
iyi kullanmak
make use of
nimetlerinden faydalanmak
make use of
istifade etmek
make use of an opportunity
fırsatı değerlendirmek
Englisch - Englisch
To be accustomed
To exhaust the supply of; to consume by employing

We should use up most of the fuel.

A function; a purpose for which something may be employed

This tool has many uses.

To accustom; to habituate
To exploit
To employ; to apply; to utilize

We can use this mathematical formula to solve the problem.

The act of using

There is no use for your invention.

Usefulness, benefit

What's the use of a law that nobody abides to?.

{n} service, employment, practice, interest
{v} to employ, frequent, treat, behave
a pattern of behavior acquired through frequent repetition; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it"
To serve for any purpose of an occupant or lessee
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers" a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses" (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat" use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions" put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer" take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely" habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas" seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
Verb- To make use of, to convert one's service, to avail one's self of, to employ To leave no capacity of force or use in Noun- Act of employing everything, or state of being employed; application;employment, as the use of a pen, or his machines are in use Also the fact of being used or employed habitually; usage, as, the wear and tear resulting from ordinary use The purpose served, a purpose, object or end for useful or advantageous nature A confidence reposed in another, who was made tenant of the land, terre-tenant, that he would dispose of the land according to the intention of the cestui que use, or him to whose use it was granted, and suffer him to take the profits A right in one person, called the "cestue que use," to take the profits of land of which another has the legal title and possession, together with the duty of defending the same, and of making estates thereof according to the direction of the cestui que use (Page 1710) TOP
The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use
a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses"
Check box or enter a more specific search criteria
interest
a sememe whose meaning includes afferent semes that obey a set of localized or idiolectal norms
System Manager (curator, repository manager, imaging expert) User (end user)
The specific purpose for which a parcel of land or a building is intended to be used or for which it has been designed or arranged
The act or practice of employing something to put it into action or service
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections"
is the retrieval of information from archival and manuscript holdings, finding aids, reference tools, and staff memories Regardless of purpose, such as administrative action, publication of a book, preparation of a course paper, genealogy, or personal curiosity, any retrieval of information should be considered as use
habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas"
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
(economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing; "the consumption of energy has increased steadily"
To employ or apply
The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation
means, with respect to individually identifiable health information, the sharing, employment, application, utilization, examination, or analysis of such information within an entity that maintains such information
To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between "use to,"
{i} function; utilization; benefit, advantage; consumption; occasion or need to use; ability to use; practice of using
(law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat"
An estate is granted and limited to A for the use of B
The special form of ritual adopted for use in any diocese; as, the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc
To package, handle, react, or transfer
He to whose use or benefit the trust is intended shall enjoy the profits
means the exhibition or broadcast of a Production on
Use imports a trust and confidence reposed in a man for the holding of lands
The benefit or profit of lands and tenements
Continued or repeated practice; customary employment; usage; custom; manner; habit
Yielding of service; advantage derived; capability of being used; usefulness; utility
The marketing or sale of goods or services under a trademark
Range management usage The proportion of the current year's forage production that is consumed or destroyed by grazing animals Range grazing, bedding, shelter, trailing, watering, etc
A symbol used in a thesaurus to indicate that the heading term is not used in indexing and that the following term or terms are used instead
Common occurrence; ordinary experience
and "used to
take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely"
Each request for a Print Study Title, either volume, unbound issue or article copy from a Storage Location and each instance of re-shelving of a volume or unbound issue at the Control Site during the study period; for a Digital Study Title uses reported by the Provider
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
A hierarchical inclusion of one def inside another Often called an "instance" in other CAD systems, which can be confusing to the software developers, who use the term "instance" as an object-oriented programming concept
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers"
use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions"
Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book
" To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly
a reserved word used in use clauses and representation clauses Use Clause - a context clause providing direct visibility to declarations in the visible part of a named package 1 3, 3 14, A 1
To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger
n The incorporation of a resource into a program Contrast implementation
Noun: Term for the purpose for which a property is occupied, mostly related to zoning by-laws or ordinances Some typical uses would be residential, commercial, industrial, etc
A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging
A non-specific term denoting the reproduction of a picture It should be qualified by the specific terms of the licence eg medium, territory See RIGHTS, LICENCE
To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business
{f} utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage; "his manipulation of his friends was scandalous"
use case
A description of a potential scenario in which a system receives an external request (such as user input) and responds to it
use cases
plural form of use case
use one's head
To think carefully, especially as an alternative to being guided by one's emotions

Bound by that commitment, he used his head, channeling his rage into a determination to bring the killers to justice.

use one's loaf
To think
use one's noggin
To think, especially in a careful or clever manner

The investor is advised to use his noggin considerably when investigating different superannuation programs.

use tax
A charge imposed on the use or possession of personal property
use up
to take or occupy
use up
to consume, deplete or exhaust
use-by date
The date by which it is advised that a perishable product be consumed
use-case
Alternative spelling of use case
use-mention distinction
A distinction between the use of a word for its meaning (as in "Cheese is derived from milk") and the mention of a word as a lexical unit (as in "Cheese is derived from a word in Old English")
use-mention distinctions
plural form of use-mention distinction
use caution
be carefullook outobserve caution
use 1
disapproval If you say that someone uses people, you disapprove of them because they make others do things for them in order to benefit or gain some advantage from it, and not because they care about the other people. Be careful she's not just using you Why do I have the feeling I'm being used again? = exploit see also used
use 1
If you use a supply of something, you finish it so that none of it is left. You used all the ice cubes and didn't put the ice trays back They've never had anything spare -- they've always used it all. Use up means the same as use. It isn't them who use up the world's resources We were breathing really fast, and using the air up quickly
use 1
If someone uses drugs, they take drugs regularly, especially illegal ones. He denied he had used drugs = take, do
use 1
If you use a particular word or expression, you say or write it, because it has the meaning that you want to express. The judge liked using the word `wicked' of people he had sent to jail
use 1
If you use something, you do something with it in order to do a job or to achieve a particular result or effect. Trim off the excess pastry using a sharp knife He had simply used a little imagination Officials used loud hailers to call for calm The show uses Zondo's trial and execution as its framework
use 1
If you use a particular name, you call yourself by that name, especially when it is not the name that you usually call yourself. Now I use a false name if I'm meeting people for the first time
use 1
politeness You can say that someone uses the toilet or bathroom as a polite way of saying that they go to the toilet. Wash your hands after using the toilet He asked whether he could use my bathroom
use 2
A use of a word is a particular meaning that it has or a particular way in which it can be used. There are new uses of words coming in and old uses dying out
use 2
If you make use of something, you do something with it in order to do a job or achieve a particular result or effect. Not all nursery schools make use of the opportunities open to them. making use of the same bottle time after time
use 2
If you have the use of something, you have the permission or ability to use it. She will have the use of the car one night a week. young people who at some point in the past have lost the use of their limbs You will have full use of all the new leisure club facilities
use 2
Your use of something is the action or fact of your using it. The treatment does not involve the use of any artificial drugs. research related to microcomputers and their use in classrooms We are denied use of the land by the ruling classes He would support a use of force if the UN deemed it necessary
use 2
If something is for the use of a particular person or group of people, it is for that person or group to use. The leisure facilities are there for the use of guests He raises crops mainly for the use of his family
use 2
If something such as a technique, building, or machine is in use, it is used regularly by people. If it has gone out of use, it is no longer used regularly by people. the methods of making Champagne which are still in use today The site has been out of use for many years
use 2
If something has a particular use, it is intended for a particular purpose. Infrared detectors have many uses It's an interesting scientific phenomenon, but of no practical use whatever French furniture was designed for every use The report outlined possible uses for the new weapon. Elderflower Water for use as an eye and skin lotion We need to recognize that certain uses of the land upon which we live are simply wrong
use 2
If you have a use for something, you need it or can find something to do with it. You will no longer have a use for the magazines They both loved the fabric, but couldn't find a use for it
use 2
If you say it's no use, you mean that you have failed to do something and realize that it is useless to continue trying because it is impossible. It's no use. Let's hang up and try for a better line
use 2
You use expressions such as it's no use, there's no use, and what's the use to indicate that a particular action will not achieve anything. It's no use arguing with a drunk There's no use you asking me any more questions What's the use of complaining?
use 2
If something or someone is of use, they are useful. If they are no use, they are not at all useful. The contents of this booklet should be of use to all students I'm sorry, I've been no use to you
use 2
If you say that being something or knowing someone has its uses, you mean that it makes it possible for you to do what you otherwise would not be able to do. Being a hospital Sister had its uses
use 2
Your use of a particular name is the fact of your calling yourself by it. Police have been hampered by Mr Urquhart's use of bogus names
use badly
apply badly, make bad use of
use case
A complete sequence of related actions initiated by an actor; it represents a specific way to use the system
use case
In the Unified Modelling Language (UML), a Use Case is a concept, a way of thinking about a problem The problem is described (or better: depicted) by means of actions between actors
use case
A use case is a description of how end-users will use a software code It describes a task or a series of tasks that users will accomplish using the software, and includes the responses of the software to user actions Use cases may be included in the Software Requirements Document (SRD) as a way of specifying the end-users' expected use of the software
use case
A specific way of using the system by performing some part of the functionality Each use case constitutes a complete course of action initiated by an actor, and it specifies the interaction that takes place between an actor and the system The collected use cases specify all the existing ways of using the system
use case
One of the models supported by the Unified Modelling Language (UML), a use case provides a snapshot model of a set of system behaviour that meets a user goal A use case represents a functional requirement, showing what happens, but not how it is achieved by the system
use case
a general way of using a blackbox business, application, component, or framework to achieve a goal of some external, primarily specified in terms of its normal and exceptional use case paths Contrast with usage scenario and use case path Contrast with change case and misuse case For example, the use cases for an automatic teller machine application could include customer deposits funds, customer withdraws funds, customer obtains account balances, customer transfers funds, and customer makes payment Note that a use case is a single, complete functional abstraction
use case
A description of system behaviour, in terms of sequences of actions A use case should yield an observable result of value to an actor A use case contains all alternate flows of events related to producing the "observable result of value" More formally, a use case defines a set of use-case instances or scenarios
use case
A description of a process by which actors do things that lead to the need for information interchange Use cases may break down into component use cases A use case may appear as a component in several other use cases When a use case contains component use cases, the order in which they occur is not specified See scenario
use case
A UML notation for capturing requirements of a system or sub-system See Section 3 3 for more information See Also UML, Use Case Specification
use case
Amethodology used in system analysis to identify, clarify, and organize system requirements The use case is made up of a set of possible sequences of interactions between systems and users in a particular environment and related to a particular goal It consists of a group of elements (for example, classes and interfaces) that can be used together in a way that will have an effect larger than the sum of the separate elements combined The use case should contain all system activities that have significance to the users
use case
A complete sequence of related actions initiated by an actor, it represents a specific way of using the system
use case
A scenario that begins with some user of the system initiating some transaction or sequence of interrelated events (as defined by Ivar Jacobson)
use case
A use case is a named collection of classes, interfaces, and other elements that work together to provide some behavior that is bigger than the behavior represented by the sum of the parts This behavior yields an observable result of value to one or more actors A use case always has one main flow of events (also known as a basic course of action, and will generally have at least one exceptional flow of events (or alternate course of action
use case
A description of a single interaction between a user and an entity A technique used by a designer to identify requirements on the entity Includes preconditions and postconditions @@
use case
A transaction with the system from interface to interface initiated by the user or another system The use case captures the essence of a single, simple system responsibility and is the basis for object-oriented modeling Use cases are used to detail requirements, drive testing, and validate the object model
use case
is a short statement describing an operation that the user might wish to carry out on the system
use case
A use-case model consists of actors, use cases, and relations among them Actors represent everything that must exchange information with the system, including what are typically called users When an actor uses the system, the system performs a use case A good use case is a sequence of transactions that yields a measurable result of value for an actor The collection of use cases is the system's complete functionality [go to site]
use case
Display product list
use case
A complete sequence of related actions initiated by an actor to accomplish a specific goal; it represents a specific way of using the system (20)
use case
Text that describes how a user will interact with the application that is being designed The use case reflects the processes the user will follow
use case
A typical interaction between a user (or agent) and a computer system It captures some function visible to the user The use case achieves a goal for the user
use force
do something with excessive strength, cause something to work by applying strength
use immunity
an exemption that displaces the privilege against self-incrimination; neither compelled testimony or any fruits of it can be used against the witness who therefore can no longer fear self-incrimination
use of force
performing an action strongly
use one's brains
think, use one's intelligence
use one's ears
hear, listen, open one's ears
use one's eyes
look, gaze, observe, see
use one's legs
walk, move oneself by the legs
use tax
A tax imposed on the buyer for the in-state use of items purchased from out-of-state suppliers
use tax
A 5% tax on purchases of tangible personal property from an out-of-state vendor for use by the University of Arizona that is not for resale
use tax
A tax levied on goods purchased in another state
use tax
A tax charged on goods purchased from out-of-state and used within a state, like a sales tax
use up
as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time"
use up
finish; run out, end
use up
use up (resources or materials); "this car consumes a lot of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20 bottles of wine a week"
use violence
use force, take by means of strength
as much use as a chocolate fireguard
Useless; pointless
as much use as a chocolate teapot
Thoroughly useless
can I use your phone
Indicates that the speaker needs to communicate with someone via the interlocutor's telephone, if it is available
compassionate use
The semi-official use of a drug that has not yet gained official approval in cases where no other treatment is possible
fair use
: a doctrine in intellectual property law that permits one party to make use of another party's protected intellectual property (such as a copyright or trademark) under narrowly defined circumstances

Although fair use was not mentioned in the previous copyright law, the doctrine has developed through a substantial number of court decisions over the years. United States Copyright Office Statement on Fair Use,.

ill-use
Bad, cruel or unkind treatment
ill-use
To treat someone badly, cruelly or unkindly
make use
To use, usually productively and/or for a specific purpose
no use
pointless, useless; not worth doing, especially because it is not likely to succeed

It don't ever do somehow.

put to use
to use; to utilise; to apply

If you put this make-up to use you should be able to hide that imperfection.

used
Simple past tense and past participle of use

You used me!.

used
That has or have previously been owned by someone else

He bought a used car.

used
Familiar through use; usual; accustomed

Nobody's ever taught you how to live out on the street and now you're gonna have to get used to it.

used
That is or has or have been used

The ground was littered with used syringes left behind by drug abusers.

used
to perform habitually; to be accustomed

He used to live here, but moved away last year.

useful
Having a practical or beneficial use

This tool is very useful. It makes doing this task a lot easier.

usefully
in a useful manner; in a way that achieves something

I would rather have it said, He lived usefully, than, He died rich..

useless
: unable to do well at a particular task or thing. Useless is mildly insulting

I tried my best to make him quit smoking, but my efforts were useless. He now smokes six packs a day.

uſes
Third-person singular simple present indicative form of uſe
uſes
plural form of uſe
uſing
Present participle of uſe
what is the use of?
what is done with
useful
{a} serviceable, conducive, convenient
usefully
{a} in a way so as to help, serviceably
usefulness
{n} a conduciveness to some end, use
useless
{a} answering no end or purpose, vain
uselessly
{a} without answering any good end
uselessness
{n} unserviceableness, unprofitableness
usefully
In an effective or helpful way
Useful
noteful
Useful
utile
Uselessness
futility
used
Eaker
used
Arnold & I
used
past of use
used
be/get used to (doing) sth to have experienced something so that it no longer seems surprising, difficult, strange etc
used
{s} second-hand, not new; usual, accustomed
used
abused, exploited, took unfair advantage of. [derogatory]
used
employed in accomplishing something; "the principle of surprise is the most used and misused of all the principles of war"- H
used
employed
used
made use
useful
itil
useful
I use this most every day on my Palm Vx It's relaced my old paperback dictionary that finally fell apart (after 20 years) It's slightly clunky at times, but more useful than not I particularly like how the software saves the list of words you've looked up, since I like to reference back to them occassionally Also, the software makes it easy to highlight and look up other words within definitions--most helpful
useful
a good that enables its users to accomplish their task in a manner to their liking
useful
of great importance or use or service; "useful information"; "valuable advice"
useful
Information that results in an action being taken or specifically not being taken, depending on the situation; often improved through exception reporting 1 19, 10 12
useful
being of use or service; "the girl felt motherly and useful"; "a useful job"; "a useful member of society
useful
If something is useful, you can use it to do something or to help you in some way. The slow cooker is very useful for people who go out all day Hypnotherapy can be useful in helping you give up smoking The police gained a great deal of useful information about the organization. useless + usefully use·ful·ly the problems to which computers could be usefully applied We need to find ways of dealing creatively and usefully with our feelings. + usefulness use·ful·ness His interest lay in the usefulness of his work, rather than in any personal credit
useful
util
useful
Your invention should do what you say it will do
useful
having a useful function; "utilitarian steel tables"
useful
being of use or service; "the girl felt motherly and useful"; "a useful job"; "a useful member of society"
useful
of great importance or use or service; "useful information"; "valuable advice" capable of being turned to use or account; "useful applications of calculus" being of use or service; "the girl felt motherly and useful"; "a useful job"; "a useful member of society
useful
{s} functional, practical, applicable
useful
Help | Site map | Contacts | Glossary | Subscribe | FAQs | Site feedback | Publications
useful
If an object or skill comes in useful, it can help you achieve something in a particular situation. The accommodation is some distance from the clubhouse, so a hire car comes in useful. helping you to do or get what you want   useless
useful
capable of being turned to use or account; "useful applications of calculus"
useful
Full of use, advantage, or profit; producing, or having power to produce, good; serviceable for any end or object; helpful toward advancing any purpose; beneficial; profitable; advantageous; as, vessels and instruments useful in a family; books useful for improvement; useful knowledge; useful arts
useful
behovely
usefully
practically, applicably, functionally
usefully
in a useful manner
usefully
in a useful manner; "extra money could be usefully spent on this project
usefully
in a useful manner; "extra money could be usefully spent on this project"
usefully
behovely
usefulness
the quality of being of practical use
usefulness
{i} state of being beneficial, condition of being useful
usefulness
The quality or state of being useful; utility; serviceableness; advantage
usefulness
the state of being useful or the degree to which something is useful usefulness of
usefulness
the quality of being useful, to which extent something is useful
useless
having no beneficial use or incapable of functioning usefully; "a kitchen full of useless gadgets"; "she is useless in an emergency
useless
If something is useless, you cannot use it. He realised that their money was useless in this country Computers would be useless without software writers. useful + uselessly use·less·ly His right arm hung rather uselessly. + uselessness use·less·ness The car had rusted almost to the point of uselessness
useless
(of a person) unable to do well at a particular task or thing. Useless is mildly insulting
useless
not useful; "a curiously unhelpful and useless manual" having no beneficial use or incapable of functioning usefully; "a kitchen full of useless gadgets"; "she is useless in an emergency
useless
If something is useless, it does not achieve anything helpful or good. She knew it was useless to protest. a useless punishment which fails to stop drug trafficking. = pointless + uselessly use·less·ly Uselessly, he checked the same pockets he'd checked before. + uselessness use·less·ness the uselessness of their research
useless
Without use or possibility to be used
useless
Having, or being of, no use; unserviceable; producing no good end; answering no valuable purpose; not advancing the end proposed; unprofitable; ineffectual; as, a useless garment; useless pity
useless
{s} not functional, not practical
useless
If someone feels useless, they feel bad because they are unable to help someone or achieve anything. She sits at home all day, watching TV and feeling useless. + uselessness use·less·ness the sense of uselessness and the boredom of empty days
useless
If you say that someone or something is useless, you mean that they are no good at all. Their education system is useless He was useless at any game with a ball. = hopeless
useless
having no beneficial use or incapable of functioning usefully; "a kitchen full of useless gadgets"; "she is useless in an emergency"
Türkisch - Englisch

Definition von use im Türkisch Englisch wörterbuch

use socıal securıty
social insurance
useless
unavailing
use
Favoriten