yararlı

listen to the pronunciation of yararlı
Türkisch - Englisch
beneficial

Millions of beneficial organisms live in the human digestive tract. - İnsanın sindirim sisteminde milyonlarca yararlı organizma yaşamaktadır.

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

useful

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

helpful

Tony gave us a piece of helpful advice. - Tony, bize bir parça yararlı tavsiye verdi.

I gave him some helpful advice. - Ona biraz yararlı tavsiye verdim.

advantageous
benign
handy

I can think of some situations in which a knife would come in handy. - Bir bıçağın yararlı olabileceği bazı durumları düşünebiliyorum.

Having a small flashlight in your pocket may come in handy. - Cebinde küçük bir el fenerine sahip olman yararlı olabilir.

salutary
useful, beneficial, advantageous, profitable faydalı
healthy
subservient
profitable
salubrious
sanatory
of use

Tom taught me a lot of useful things. - Tom bana birçok yararlı şey öğretti.

good

He put her savings to good use. - O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

useful; worthwhile; advantageous
efficacious
wholesome
healthful
sanative
benignant
fruitful
relevant
effective
utile
nutritious
worthwhile

This is a worthwhile book. - Bu yararlı bir kitap.

I think it's a worthwhile thing to do. - Bence o yapılması yararlı bir şey.

serviceable
positive
expedient
instrumental
remunerative
asset
improving
of service
constructive
able-bodied
fructuous
yarar
profit

I profited from reading this book. - Bu kitabı okuyarak yarar sağladım.

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

yarar
advantage

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

yarar
benefit

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

yararlı özellik
virtue
yararlı olmak
Help, make oneself useful, be beneficial
yararlı olmak
belong
yararlı alan
useful space
yararlı biçimde
instrumentally
yararlı en
working width
yararlı olmak
to help, to benefit
yararlı olmak
stand smb. in good stead
yararlı olmak
make oneself useful
yararlı uzunluk
useful length
yararlı çerçeve
(Bilgisayar) good frames
yararlı şekilde
to advantage
yararlı olmak
help
yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
{i} use

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

You had better make use of the opportunity. - Fırsattan yararlansanız iyi olur.

yarar
point

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

yarar
expediency
yarar
interest

It's in your best interest to testify against Sami. - Sami'ye karşı tanıklık etmeniz sizin yararınızadır.

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

yarar
(Ticaret) boor
yarar
virtue
yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
good

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

yarar
(Biyokimya) availment
yarar
useful

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

yararlı olmak
belong to
yararlı olmak
benefit
yararlı olmak
avail
yarar
behoof
yarar
serviceability
yarar
service
yarar
{i} convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

yarar
benefıt
yararlı olmak
be useful
çok yararlı
very helpful
en yararlı şekilde
to the best advantage
karşılıklı yararlı etkiler
(Hukuk) mutually beneficial effects
sağlığa yararlı
sanative
sağlığa yararlı
sanatory
sağlığa yararlı
healthful
sağlığa yararlı
wholesome
sağlığa yararlı
good
sağlığa yararlı
healthy
yarar
grist to the mill
yarar
serviceable
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
account
yarar
efficacy
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
avail

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yarar
stead
yararlı olmak
stead
Türkisch - Türkisch
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi: "Öbür oyuncular gibi uslu akıllı oynayabilse, pekâlâ takıma yararlı bir eleman olabilirdi."- H. Taner
onat
faydalı

Demir çok faydalı bir metaldir. - Demir çok yararlı bir metaldir.

yararlı olmak
Fayda sağlamak
Yarar
getiri
yarar
Yarayan, elverişli, uygun
yarar
Çıkar, kâr, menfaat
yarar
Bir şeyden elde edilen sonuç, fayda
yarar
Bir işten elde edilen iyi sonuç. Çıkar, kâr, menfaat
yarar
Bir işten elde edilen iyi sonuç
yararlı
Favoriten