yarar

listen to the pronunciation of yarar
Türkisch - Englisch
benefit

It is certain that he helped them for the benefit of himself. - Onun yararına onlara yardımcı olduğu kesindir.

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

advantage

It would be to your advantage to prepare questions in advance. - Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur.

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

profit

A wise man profits from his mistakes. - Akıllı bir adam hatalarından yararlanır.

I profited from reading this book. - Bu kitabı okuyarak yarar sağladım.

gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

point

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

interest

This book isn't just interesting, but also useful. - Bu kitap sadece ilginç değil, aynı zamanda yararlı.

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

virtue
(Ticaret) boor
expediency
good

He put her savings to good use. - O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

useful

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

(Biyokimya) availment
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

use

You had better make use of the opportunity. - Fırsattan yararlansanız iyi olur.

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

(Hukuk) interest, benefit, advantage
account
grist to the mill
efficacy
benefit, profit; advantage
convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
avail

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
stead
behoof
service
serviceability
benefıt
serviceable
yarar sağlamak
utilize
yarar görmek
benefit
yarar sağlamak
pay
yarar sağlamak
avail oneself of
yarar sağlamak
benefit
yarar bulmak/görmek
to think it beneficial to (do something)
yarar getirmek
bring benefit
yarar ilkesi (vergide)
(Ticaret) benefit principle
yarar kayıp oranı
(Ticaret) benefit-loss rate
yarar sağlamadan
nonadvantageously
yarar sağlamak
gain advantage from
yarar sağlamak
pay dividends
işe yarar
utility
işe yarar
useful

Tom made a useful suggestion. - Tom işe yarar bir öneri yaptı.

Finally one useful suggestion! - Sonunda işe yarar bir öneri!

hukuki yarar
(Kanun) legal interest
neye yarar?
what's the good of it?
yarar sağlamak
provide benefit
işe yarar şey
utility
yararlar
benefits

The benefits outweigh the costs. - Yararlar maliyetlerden daha ağır basar.

You will derive great benefits from learning English. - İngilizce öğrenmekten büyük yararlar sağlayacaksın.

gelecekteki ekonomik yarar
(Ticaret) future economic benefit
işe yarar
available

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

işe yarar
useful, serviceable
işe yarar
serviceable
karşılıklı yarar
(Hukuk) mutual advantage
neye yarar
What is the use of it
sağlığa yarar
healthy
toplumsal yarar
(Politika, Siyaset) social utility
yıllık yarar
annual benefit
yarar
Favoriten