content

listen to the pronunciation of content
Englisch - Türkisch
içerik

Bu projeler bir sürü yeni ve yenilikçi içerik ve fikirler sunuyor. - Those projects offer a lot of new and innovative content and ideas.

Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız. - We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details.

{i} içindekiler

Tom bardağının içindekileri lavaboya döktü. - Tom poured the contents of his glass into the sink.

Tom küçük bir kutu açtı ve içindekileri masaya boşalttı. - Tom opened the small box and emptied the contents on the table.

{s} memnun

O, şu anki maaşından memnun. - She is content with his present salary.

O şimdi emekli, Yves memnun ve sakin bir yaşam için sabırsızlanabilir. - Now that he's retired, Yves can look forward to a contented and placid life.

muhteviyat
{s} hoşnut

Basit bir yaşamdan hoşnuttur. - He is content with the simple life.

Tom kesinlikle hoşnut görünüyor. - Tom certainly looks very content.

{i} kapsam
{i} anlam

Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır. - Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt.

{i} hoşnutluk
{i} doyum
katkı oranı
(Dilbilim) düşünüm
rıza
istiap
hoşnut olmak
(Kanun) münderecat
rahatlık
kapasite
mutlu

Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is contented.

Tom mutlu görünüyordu. - Tom seemed contented.

{s} olumlu
doygun
hoşnut etmek
tatmin etmek
{f} mutlu et
doyurmak
{i} öz

Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum. - I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion.

{i} memnuniyet

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

{i} ayar
{s} hazır
{i} lehte oy kullananlar
memnuniye

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

{s} razı
(İnşaat) içindeki, muhteva
içerik,v.mutlu et: n.içerik
gerçek anlam
memnuniyet/içerik
{i} içerik miktarı
tatmin et
{i} tatmin

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

Bizim sahip olduğumuzla kendini tatmin edebilirsin. - You may content yourself with what we have.

{i} miktar: This coal has a high sulfur content. Bu kömürün kükürt miktarı yüksek
{f} memnun etmek
cubic contents kübik hacim
{i} olumlu oy miktarı
hacim
esas
mutlu etmek
memnun olmak
rahat
miktar

Muzlar potasyum içeriğinden dolayı az miktarda radyoaktiftirler. - Bananas are slightly radioactive due to their potassium content.

memnun kılmak
içerikleri
muhteva
contents
içindekiler

Tom cüzdanının içindekileri gösterdi. - Tom displayed the contents of his wallet.

Tom bardağının içindekileri lavaboya döktü. - Tom poured the contents of his glass into the sink.

contented
memnun

Tom asla halinden memnun değildi. - Tom never was contented.

O şimdi emekli, Yves memnun ve sakin bir yaşam için sabırsızlanabilir. - Now that he's retired, Yves can look forward to a contented and placid life.

contention
{i} çekişme
contented
hoşnut
content destination
İçerik hedefi
content advisor
(Bilgisayar) içerik danışmanı
content area
(Bilgisayar) içerik alanı
content attacks
(Askeri) içerik saldırıları
content awareness
içerik hakkında bilgili olma
content awareness
içerik hakkinda bilgili olma
content class
(Bilgisayar) içerik sınıfı
content folder
(Bilgisayar) içerik klasörü
content index
(Bilgisayar) içerik dizini
content integrity
anlam bütünlüğü
content length
(Bilgisayar) içerik uzunluğu
content management
içerik yönetimi
content meter
içerikölçer
content module
(Bilgisayar) içerik modülü
content provider
(Bilgisayar) içerik sağlayıcı
content rating
(Bilgisayar) içerik derecelendirme
content ratings
(Bilgisayar) içerik derecelendirmeleri
content reuse
(Bilgisayar) içeriğin yeniden kullanımı
content source
(Bilgisayar) içerik kaynağı
content sources
(Bilgisayar) içerik kaynakları
content type
(Bilgisayar) içerik türü
content uniformity
(Tıp) içerik tekdüzeliği
content unread
(Bilgisayar) içerik okunmadı
content validity
kapsam geçerliliği
content address storage
içerik adresli bellek
content addressed storage
içerik adresli bellek
content analysis
içerik çözümlemesi
content validity
içerik geçerliliği
content with
le yetinen
content copier
içerik kopyalayıcı
content elements
içerik,ögeleri
content management
İçerik Yönetimi
content meter
içerik ölçer
content unread
okunmamış içerik
content word
semantik kelime, anlambilimsel sözcük
content addressable memory
iliskisel bellek
content oneself
yetinmek
content oneself
idare etmek
content oneself with
yetinmek
content with
-le yetinen
content with
(Fiili Deyim ) -den hoşnut , halinden memnun
content with
ile yetinen
content word
(Dilbilim) içerikli sözcük
content word
(Dilbilim) içerikli söz
core carbon content
göbek karbonu niceliği
contention
iddia
contented
{s} mutlu

Tom mutlu görünüyordu. - Tom seemed contented.

Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is contented.

contentment
memnuniyet

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

contents
içerik

Etiket, içeriklerle eşleşmiyor. - The label doesn't match the contents.

O onun içeriklerinin kutusunu boşalttı. - He emptied the box of its contents.

contentment
hoşnutluk
open content
açık içerik
contented
halinden memnun

Tom asla halinden memnun değildi. - Tom never was contented.

to one's heart's content
doya doya
adult content
(Bilgisayar) yetişkin içeriği
be content
memnun olmak
cement content
(İnşaat) çimento içeriği
cement content
(İnşaat) çimento dozajı
cement content
(İnşaat) çimento miktarı
contented
tokgözlü
contented
doygun
contented
rahat
contentedly
rahatça
contentedly
memnun olarak
contentedness
doygunluk
contention
münazaa
contention
ileri sürülen fikir
contention
huk iddia
contention
ihtilaf
contention
müsabaka
contention
tez
contentment
ferah
contentment
rahatlık
contents
(Bilgisayar) içeriği

Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz. - Please review the contents and provide any appropriate feedback.

Sözcü, anlaşmanın içeriğini basına açıkladı. - The spokesman explained the contents of the treaty to the press.

contents
kapsam
information content
bilgi içeriği
secure content
(Bilgisayar) güvenli içerik
sulphur content
(Kimya) kükürt miktarı
table of content
içindekiler
to be content
memnun olmak
without content
içeriksiz
acid content
asit içeriği
acidic content
asit içeriği
alcohol content
alkol miktarı
ash content
kül miktarı
carbon content
karbon miktarı
carbon content
karbon niceliği
clay content
kil muhtevası
contented
{f} gider
contention
tartışma
contention
bakış açısı
contention
görüş
contentment
razı olma
cubic content unit
hacim birimi
fat content
yağ miktarı
heart's to one's heart's content
doya doya
heat content
ısı miktarı
jordan content
jordan kapsamı
make content
hoşnut kıl
nitrogen content
azot içeriği
salt content
tuz içeriği
salt content
tuz muhtevası
Contents
cerim
Contents
başlıkları
Contents
çerik
Contents
ceride
Higher content retention
Yüksek hatırlatma düzeyi
be content with
olmak içerikle
browse content
içeriğine göz atmak
contented
yetindi
contentedness
hoşnutluk
cubic content
küp hacmi
equilibrium moisture content
denge nem muhtevası
full of content
içeriğin tam
heart's content
kalp içeriği
heat content
işi içerik
moisture content
nem niceliği, nem içeriği
nitrogen content
azot içeriği, azot muhtevası
non content
olmayan içerik
salt content
tuz içeriği, tuz muhtevası
to one's heart's content
(deyim) İstediği kadar, canı ne kadar isterse, gönlünce
to one´s heart´s content
canının istediği kadar, doyasıya, doya doya, kana kana
user created content
Kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik
user generated content
kullanıcı içeriği oluşturulan
water content
su muhtevası, su içeriği
adult content
Yetişkinlere Yönelik İçerik
alkali content
(Tekstil) alkali muhtevası
be content with what you have
elindekiyle yetinmek
beryllium content meter
berilyum içerik ölçer
binder content
bağlayıcı miktarı
chloride content
klorür içeriği
chlorine content
klor miktarı
contented
{s} razı
contented
{s} kanaatkâr
contented
tatmin et
contented
gönlü tok
contented
gözü tok
contentedly
hoşnut bir şekilde
contentedness
{i} memnuniyet
contention
{i} sav
contention
{i} tartışma konusu
contention
{i} yarışma, müsabaka
contention
{i} kavga
contention
mücadele
contention
münakaşa
contention
iddia/çekişme
contently
memnun bir şekilde
contentment
kanaat
contentment
gönül hoşluğu
contentment
rahatllk
contentment
gönül rahatlığı
contentment
gönül ferahlığı
contents
tatmin et
contents
muhteva
dust content
toz miktarı
dust content
toz muhtevası
effective gamma content
(Nükleer Bilimler) etkin gama içeriği
extra content
(Bilgisayar) ek içerik
gold content
altın ayarı
grit content
çakıl muhtevası
harmonic content
harmonik icerigi
heat content
isı içeriği
humus content
humus muhtevası
hygroscopic moisture content
(Gıda) nem çeken-yaş içeriği
information content
bilgi icerigi
latent content
(Pisikoloji, Ruhbilim) gizli içerik
Englisch - Englisch
Satisfaction; contentment

They were in a state of sleepy content afterward.

Satisfied; in a state of satisfaction
To give contentment or satisfaction; to satisfy; to gratify; to appease

You can't have any more - you'll have to content yourself with what you already have.

Subject matter; substance
The amount of material contained
That which is contained
The n-dimensional space contained by an n-dimensional polytope (called volume in the case of a polyhedron and area in the case of a polygon)
{s} satisfied, pleased
{n} satisfaction, ease, contentment
{i} contentment, satisfaction
{a} satisfied, pleased, easy, willing, ready
{v} to satisfy, please, gratify, pacify
The actual 'meat' of a document -- all of the words, images, and links which a user can read and interact with I use this term a lot to mean "whatever you put in the document "
For HTML, content is why users access Web documents and what will keep them coming back for more For this very reason it is critical that the information available to viewers online is fresh, innovative but most importantly is useful
An expression of assent to a bill or motion; an affirmative vote; also, a member who votes "Content
what a communication that is about something is about
Anything you offer to your surfers on your site: images, videos, chat rooms, stories, programs etc For most sites though, content means information in the form of words
Information on an Amazon com detail page beyond the basic platform/media/price information For example, cover art, a product description, and screen shots are all great ways to add content to your page
The substance or subject matter of what is to be studied by students over Stages 4-5 in History Syllabus content encompasses: knowledge and understanding; skills; perspectives; values and attitudes; and civics and citizenship
The content of a web page refers to the information (in its various forms, e g text, graphics, sounds) sent to the user, as compared to formatting instructions which control colours, layout, timing etc BackBack to main documentinternet lynx
A Maths Dictionary for Kids, by Jenny Eather, is a site rich with math definitions, examples, and activities The site is alphabetically arranged with a list of math terms for each letter When you choose the term you want to learn about, it appears in a box on the right, usually along with working examples or activities to demonstrate the concept
is the subject matter held in a field of study; a part, element, or complex of parts
To satisfy the desires of; to make easy in any situation; to appease or quiet; to gratify; to please
That which is contained; the thing or things held by a receptacle or included within specified limits; as, the contents of a cask or bale or of a room; the contents of a book
within a document, is one level of information (the other level is information about the content, markup of some kind) In SGML, information content is made up of data characters and is enclosed within markup
Content means all forms of information, and without limitation includes: text, formatted text such as HTML pages, interactive and/or dynamic Web pages (such as those generated from data files and databases), images, animation, video and sound files It may also include software, Web-based output from software applications and Web-based input (ie transactions)
Content is the second attribute in a meta tag; it describes the data or information stored in the meta tag Also, the term content is often used to describe the information presented in a web page as opposed to the mark-up or code used to control the presentation
Contained within limits; hence, having the desires limited by that which one has; not disposed to repine or grumble; satisfied; contented; at rest
something (a person or object or scene) selected by an artist or photographer for graphic representation; "a moving picture of a train is more dramatic than a still picture of the same subject"
Information available on the Internet for retrieval users, including Web pages, images, music, news, educational and reference materials
satisfy in a limited way; "He contented himself with one glass of beer per day" make content; "I am contented
everything that is included in a collection; "he emptied the contents of his pockets"; "the two groups were similar in content"
satisfy in a limited way; "He contented himself with one glass of beer per day"
The typography, composition, content links of a website; what the user interfaces with on their monitor; the look and feel of a website; the sum of all elements of a website is generally considered content
To satisfy the expectations of; to pay; to requite
what a literary text is about; the story of a novel, or the idea behind a poem, for example
{i} substance; component, contents, all that is inside (of something)
Power of containing; capacity; extent; size
Data that servers stream to a client or clients via unicast or multicast Content can originate from live audio or live video presentation, stored audio or video files, still images, or slide shows The content needs to be transformed from its original state into ASF in order for a server to stream it Windows Media servers can stream live ASF streams or stored asf files as content
make content; "I am contented
satisfied or showing satisfaction with things as they are; "a contented smile"
{f} satisfy; be satisfied
make content; "I am contented"
In the Picture Dictionary section, each listing includes a coloured illustration and the word used in a sentence to demonstrate its meaning in context If the word has multiple meanings, each meaning is provided in a separate sentence The sentences are clearly written and understandable by students in Grades 1 and 2 Guide words across the top indicate the first and last words defined on each page and a prominent and easily recognizable capital and lower-case letter enable students to learn the structure of a dictionary The "word list" feature on each page lists the words alphabetically In the Thematic Dictionary section, words are presented in theme categories such as fruit, At work, My day, and opposites Each word is accompanied by an illustration to support word recognition visually A feature, "Words we use a lot," provides a handy alphabetical reference for students as they read and write
the state of being contented with your situation in life; "he relaxed in sleepy contentedness"; "they could read to their heart's content"
In the CMF worldview, everything is content This applies to traditional things such as HTML pages But it also applies to dynamic information such as posts in a threaded discussion or calendar events It also means that images, dowloadable executables, logic in scripts, etc are also content
Rest or quietness of the mind in one's present condition; freedom from discontent; satisfaction; contentment; moderate happiness
To satisfy
Content is more than information on a Web page The way it is delivered, organized, and shown together form content Think of content as the foundation which holds the Web page together; build from the ground up and make it easy to understand Let the content be your guide, so others may understand what you want to show
In visual arts, the meaning of an image, beyond its overt subject matter, including the emotional, intellectual, symbolic, thematic, and narrative connotations
the sum or range of what has been perceived, discovered, or learned everything that is included in a collection; "he emptied the contents of his pockets"; "the two groups were similar in content"
the amount that can be contained; "the gas tank has a capacity of 12 gallons"
Area or quantity of space or matter contained within certain limits; as, solid contents; superficial contents
The substance of a poem; the impressions, facts and ideas it contains--the "what-is-being-said " (Compare Diction, Form, Motif, Persona, Style, Texture, Tone)
The part of an XML document that occurs after the prolog, including the root element and everything it contains
See also contents
the sum or range of what has been perceived, discovered, or learned
The subject matter or discipline that teachers are being prepared to teach at the elementary, middle level, and/or secondary levels Content also refers to the professional field of study (e g , special education, early childhood, school psychology, reading, or school administration)
Common term for information or knowledge managed and shared over the Internet
The information that a document is meant to convey, as opposed to form See also Scope and content [SAA]
Published information and experiences such as many novels, movies, music, game, webpages, presentations, organized data, etc
Acquiescence without examination
the proportion of a substance that is contained in a mixture or alloy etc
That which contents or satisfies; that which if attained would make one happy
Valuable information that makes people want to visit your Web site Might include: policies and procedures, photographs, instructions, illustrations, contact phone numbers and addresses, entertainment, calendars and schedules of events
content filtering
Web filtering, content-control software or spam blocking solutions
content filterings
plural form of content filtering
content key
A downloadable file that unlocks items, characters, levels, or other content that was included with the game but not immediately accessible (if at all through normal gameplay)
content keys
plural form of content key
content management system
A computer software system for organizing and facilitating collaborative creation of documents and other content, especially for loading to a website
content management systems
plural form of content management system
content repository
The main repository of a content management system
content word
A word that is not a function word, including nouns, verbs, adjectives, and most adverbs with the exception of the likes of "then" and "why"
content words
plural form of content word
content wrangling
All the various tasks associated with content management systems, especially the preparation of documents for posting on a website
content management
(Bilgisayar) Content management, or CM, is a set of processes and technologies that support the evolutionary life cycle of digital information. This digital information is often referred to as content or, to be precise, digital content. Digital content may take the form of text, such as documents, multimedia files, such as audio or video files, or any other file type which follows a content lifecycle which requires management
content validity
In psychometrics, content validity (also known as logical validity) refers to the extent to which a measure represents all facets of a given social concept. For example, a depression scale may lack content validity if it only assesses the affective dimension of depression but fails to take into account the behavioral dimension. An element of subjectivity exists in relation to determining content validity, which requires a degree of agreement about what a particular personality trait such as extroversion represents. A disagreement about a personality trait will prevent the gain of a high content validity
content 1
The content of something such as an educational course or a programme of action is the elements that it consists of. Previous students have had nothing but praise for the course content and staff
content 1
You can use content to refer to the amount or proportion of something that a substance contains. Sunflower margarine has the same fat content as butter
content 1
2. If you refer to the content or contents of something such as a book, speech, or television programme, you are referring to the subject that it deals with, the story that it tells, or the ideas that it expresses. She is reluctant to discuss the content of the play The letter's contents were not disclosed
content 1
The contents of a book are its different chapters and sections, usually shown in a list at the beginning of the book. There is no initial list of contents
content 1
The contents of a container such as a bottle, box, or room are the things that are inside it. Empty the contents of the pan into the sieve Sandon Hall and its contents will be auctioned by Sotheby's on October
content 2
If you are content with something, you are willing to accept it, rather than wanting something more or something better. I'm perfectly content with the way the campaign has gone Not content with rescuing one theatre, Sally Green has taken on another
content 2
If you are content, you are fairly happy or satisfied. He says his daughter is quite content
content 2
If you content yourself with something, you accept it and do not try to do or have other things. He wisely contented himself with his family and his love of nature Most manufacturers content themselves with updating existing models
content 2
to your heart's content: see heart
content 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
content 2
Please look at category
content analysis
table which details the nutritional value of a food product
content management
{i} set of procedures and technologies that support the progressive advancement of the different stages of life of digital information
content management
Software designed to help businesses manage and distribute content from diverse sources
content management
Larger sites need management services to implement and control their sites content Home Page
content management
The delivery of business-critical information to consumers or business-to-business customers by drawing data from disparate sources The composed documents may contain billing data, customer service information, marketing messages or other types of content ACH Direct clients manage this process through tools, which empower them to control this critical information flow to customers
content management
Sometimes called 'knowledge management' Content management is often used to refer to the process of handling information presented in either a buy- or sell-side catalogs, including part numbers, descriptions and unit size It also refers to the process of capturing, storing, sorting, codifying, integrating,updating and protecting any and all information
content management
Process by which information is modified on a Web site
content management
The processes and workflows involved in organizing, categorizing, and structuring information resources so that they can be stored, published, and reused in multiple ways A content management system (CMS) is used to collect, manage, and publish content, storing the content either as components or whole documents, while maintaining the links between components It may also provides for content revision control
content management
a>
content management
the activity consisting of the cohesive collection of all tasks that are primarily performed to manage the content of one or more related applications See also: content acquisition content analysis content approval content caching content creation content design content editing content entry content internationalization content managemen planning content migration content personalization content publication content rights management content retirement content transformation
content manager
The individual who manages the actual content of the channels (Push)
content manager
Frequent and efficient updating of Web site content
content manager
(Wireless Administrator's Guide; search in this book)
content oneself with
be satisfied with, be happy with
content provider
A business that uses the Internet to supply you with information such as news, weather, business reports, and entertainment and in this case, us
content provider
A source for content that can be incorporated into a portal page as a portlet See also IBM content partners
content provider
any organization that packages and delivers information, data or resources; for the purpose of this pilot, the data is delivered digitally
content provider
Portfolio Content Provider account Can edit assigned pages
content provider
Customer that deploys content on a Content Delivery Network (CDN), or purchases hosting services from a service provider or web hosting service
content provider
A firm whose products are information-based (content), including services to access and manage the content
content provider
A company that provides services to mobile phone users or network operators These services could be shopping, web surfing, chat rooms, playing games, accessing data such as music and books through a server
content provider
A company, organization, individual, or other entity that makes Web content available on a content server See also Internet service provider
content provider
Chapman & Hall Electronic Publishing Division
content provider
A content provider is a company that supplies material such as text, music, or images for use on websites. content providers such as MSN and Freeserve
content provider
A company which develops original content or aggregates third-party content and delivers it to visitors over the Internet
content provider
a k a webcaster, web content provider Any individual or organization that maintains a World Wide Web site
content provider
A Content Provider is responsible for the preparation and maintenance of Content for MurdochNet This Content may be provided by an organisation unit or resource area, or it may be a discrete publication An organisation unit or resource area that has Content hosted on, or accessed by one or more Web Servers, shall be required to assign to one or more persons the role of Content Provider The responsibilities of a Content Provider are listed in the MurdochNet Policy as Section 4 9 5 and Section 5 7 5 8
content provider
(Syndication Server User's and Administrator's Guide)
content provider
An ISP that focusses on very specific types of Internet service, such as WWWservers, portal sites, search engines, news servers, or FTP archives A transit provider tends to rely on buying network services from Access and Transit providers, however a provider can specialize in both Access and Content (e g , AOL)
content provider
An individual or agency which offers content into the Net_Quality learning space The content and format must meet the nquk module production guidelines and will be validated by nquk prior to release into the Net_Quality learning space
content word
a word to which an independent meaning can be assigned
Advanced Access Content System
A standard for content distribution and digital rights management
Hausdorff content
the d-dimensional Hausdorff content of S is defined by C_H^d(S): =\lim_{\sup_i r_i \rightarrow 0} \inf\Bigl\{\sum_i r_i^d: \text{ there is a cover of } S\text{ by balls with radii }r_i>0\Bigr\}
adult content
Content, such as pornography or violence, that is not generally thought to be appropriate for viewing by children
contented
Simple past tense and past participle of content
contented
satisfied

I shall now die contented, breathed, since I have lived to see the present day..

contention
A point maintained in an argument, or a line of argument taken in its support; the subject matter of discussion of strife; a position taken or contended for

It is my contention that state lotteries are taxes on stupid people.

contention
struggle, contest, strife, argument, debate
contentment
the neuro-physiological experience of satisfaction and being at ease in one's situation, body, and/or mind
contentment
happiness in one's situation; satisfaction
contentment
the state or degree of being contented

Then they got out their boat from the boat-house, sculled down the river home, and at a very late hour sat down to supper in their own cosy riverside parlour, to the Rat's great joy and contentment.

contents
Third-person singular simple present indicative form of content
contents
That which is contained
contents
A table of contents; a list of chapters etc. in a book, and the page numbers on which they start

I always start a book by reading the dustjacket and the contents before I really dig in to the content itself.

contents
plural form of content
learning content management system
A software system for the creation, management and transfer of learning content
open content
Content which is freely distributable and/or able to be edited, added to, and/or repaired

Many websites are copyrighted and do not have any open content.

open content
Freely distributable and/or able to be edited, added to, and/or repaired

This is an open-content online website.

to one's heart's content
Until satisfied; as much as is wished
web content
a web page as delivered to the client, including text, images, hyperlinks, audio and video content; may be generated statically or dynamically
contented
{a} satisfied, pleased, quiet, easy
contentedly
{a} in a contented manner, quietely
contention
{n} strife, quarrel, debate, zeal, eagerness
contentment
{n} satisfaction, gratification, ease
contents
{n} the heads of a book, an index, what is contained, an amount, capacity
User created Content
(Bilgisayar) User generated content (UGC), also known as Consumer Generated Media (CGM) or User created Content (UCC), refers to various kinds of media content, publicly available, that are produced by end-users
User generated content
(Bilgisayar) User generated content (UGC), also known as Consumer Generated Media (CGM) or User created Content (UCC), refers to various kinds of media content, publicly available, that are produced by end-users
to one's heart's content
(deyim) As much as one wants
user-generated content
{i} UGC, different types of on-line content and media content that websites end-users produce
Contention
bickerment
Internet Content Provider
ICP, company that specializes in web design and development
active content
information on a website that is updated or changes regularly i.e. as new information is received or in response to user operations
ash content
non-combustible residue of a lubricating oil or fuel determined with test methods ASTM D428 and D874 (sulfated ash) Lubricating oil detergent additives contain metallic derivatives such as barium, calcium and magnesium sulfonates that are a common source of ash
ash content
The solid residue remaining after a substance has been incinerated or heated to a temperature sufficient to drive off all combustible or volatile substances
ash content
the residue of a scoured wool subsample after it has been subjected to charring followed by heating to 800oC It is expressed as a percentage of the subsample mass and is taken to represent the dirt (sand and soil) not removed during the scouring of the greasy subsample
ash content
The percent by weight of residue left after combustion of an oil sample (ASTM Method D 482)
ash content
Proportion of the solid residue remaining after a reinforcing substance has been incinerated (charred or intensely heated)
ash content
The residue of paper after incineration to a constant weight, is expressed as a percentage of the sample's original weight and represents the mineral filler content, e g , clay, titanium dioxide
ash content
The residue left after complete combustion of paper at high temperature It is generally expressed as percent of original test sample and represents filler content in the paper
ash content
Ratio of mass of residue after combustion to mass of sample (pulp/paper) before combustion
ash content
non-combustible residue of a lubricating oil (also fuels) determined in accordance with ASTM D582 - also D874 (sulphated ash) Since some detergents are metallic salts or compounds, the percentage of ash has been considered to have a relationship to detergency Interpretations can be grossly distorted, however, for the following reasons: 1 Detergency depends on the properties of the base oil as well as on the additive Some combinations of base oil and additive are much more effective than others 2 Detergents vary considerably in their potency, and some leave more ash than others Organic detergents have been developed, in fact, that leave no ash at all 3 Some of the ash may be contributed by additives other than detergents 4 There appears to be a limit to the effective concentration of detergent Nothing is gained by exceeding this limit, and a superabundance of detergent may actually reduce cleanliness
ash content
The % of ash resulting from the complete combustion of a specific weight of cellulosic material, such as wood pulp and paper, in which all the carbon, combustibles and volatile compounds are removed It is an indication of the amount of mineral salts, inorganic matter, filler, coating, pigmentation and chemical additive contents in paper sheet
contented
past of content
contented
Content; easy in mind; satisfied; quiet; willing
contented
If you are contented, you are satisfied with your life or the situation you are in. Whenever he returns to this place he is happy and contented She was gazing at him with a soft, contented smile on her face. happy and satisfied because your life is good   discontented
contented
satisfied or showing satisfaction with things as they are; "a contented smile"
contented
{s} satisfied, pleased
contented
satisfied or showing satisfaction with things as they are; "a contented smile
contentedly
In a contented manner
contentedly
with equanimity; "`I bought it,' she said contentedly"
contentedly
in a satisfied manner
contentedly
with equanimity; "`I bought it,' she said contentedly
contentedness
the state of being contented with your situation in life; "he relaxed in sleepy contentedness"; "they could read to their heart's content
contentedness
The state of being contented
contentedness
{i} quality of being satisfied
contenting
present participle of content
contention
If something is a cause of contention, it is a cause of disagreement or argument. A particular source of contention is plans to privatise state-run companies. see also bone of contention
contention
The condition that arises when two or more users simultaneously request access to the same network resource
contention
{i} struggle, strife; claim, assertion, argument; belligerency, aggressiveness; act of contending; discord; rivalry, competition
contention
Contention (ken-tèn´shen) noun 1 A violent effort or struggle to obtain, or to resist, something; contest; strife 2 Strife in words; controversy; altercation quarrel; dispute; as, a bone of contention 3 Vehemence of endeavor; eagerness; ardor; zeal 4 A point maintained in an argument, or a line of argument taken in its support; the subject matter of discussion of strife; a position taken or contended for
contention
Contention is a term used in data communications to refer to a service that is shared between many users The number of people using contending for the service determine its quality
contention
Conflict that arises when two or more requests occur simultaneously for a resource that cannot be shared
contention
If you are in contention in a contest, you have a chance of winning it. He was in contention for a place in the European championship squad
contention
The process by which multiple stations attempt to get into the logical ring during the same response window 4
contention
grievance, objection
contention
Network access method in which nodes compete for transmission by sending signals at will
contention
Strife in words; controversy; altercation; quarrel; dispute; as, a bone of contention
contention
(n ) A situation that occurs when two or more devices compete to use a single resource simultaneously
contention
Interference between colliding transmissions (see collisions) Normal part of Ethernet CSMA/CD protocol
contention
Condition on a communications channel or in a peripheral device when two or more stations try to either transmit at the same time or access a resource simultaneously
contention
The process whereby multiple users make requests for transmission bandwidth across a transmission link but the pool of bandwidth is less than the aggregate amount of bandwidth the users could request between them Contention is used to resolve which users gain access to the bandwidth When this s applied to multiplexers, it is concerned with the multiplexer's ability to allow a number of channels to contend for transmission bandwidth that is less than the sum of all the channel rates
contention
A method of line control in which terminals compete with each other for permission to transmit over a common channel If the channel is free, the terminal transmits If the channel is in use by another terminal, the terminal attempting to transmit waits until the channel is free
contention
A state of affairs that arises when there is conflict for some common resource For example, network contention arises when two or more processors attempt to communicate over the same part of a common network Bus contention arises inside multiprocessor systems sharing a shared-memory bus
contention
a contentious speech act; a dispute where there is strong disagreement; "they were involved in a violent argument"
contention
A convention whereby devices obtain control of a communication link In contention mode, devices compete for control of the line either by transmitting directly on an idle line or by issuing a request for line control
contention
A point maintained in an argument, or a line of argument taken in its support; the subject matter of discussion or strife; a position taken or contended for
contention
Term denoting simultaneous transponder responses capable of causing potential confusion, and misreading, within a reader/interrogator system unequipped with anti-contention facilities
contention
the act of competing as for profit or a prize; "the teams were in fierce contention for first place"
contention
Communication system which permit more than one transmitter to send simultaneously Message interfaces are detected and the signal is retransmitted at a later time
contention
A situation when multiple users compete for a transmission channel within a multiplexed digital facility
contention
a point asserted as part of an argument
contention
Two or more users or programs vying for the same computing resource at the same time (e g , memory, storage, bus)
contention
A media-access control strategy in which devices attempt to transmit when the channel is not being used by another device If two devices attempt to transmit at the same time, the contention strategy requires that both devices temporarily stop transmitting until the channel is free again
contention
A situation that occurs when several processes attempt to access the same resource simultaneously An example is memory contention in shared memory multiprocessors, which occurs when two processors attempt to read from or write to a location in shared memory in the same clock cycle
contention
a statement of significance taking a definite stand on an issue A contention is an argumentative statement or position supported by proof Quite often this refers to Aff need contentions or advantages
contention
In a session, a situation in which both NAUs attempt to initiate the same action at the same time, such as when both attempt to send data in a half-duplex protocol (half-duplex contention), or both attempt to start a bracket (bracket contention) At session initiation, one NAU is defined to be the contention winner; its action will take precedence when contention occurs The contention loser must get explicit or implicit permission from the contention winner to begin its action
contention
A violent effort or struggle to obtain, or to resist, something; contest; strife
contention
Someone's contention is the idea or opinion that they are expressing in an argument or discussion. This evidence supports their contention that the outbreak of violence was prearranged. = claim
contention
In reference to Ethernet-type systems Devices contend for single data channel
contention
Vehemence of endeavor; eagerness; ardor; zeal
contention
When two or more messages being transmitted within a Local Area Network collide, contention has occurred The software managing a LAN has to either prevent contention from occurring, or detect that it has occurred and re-send the messages (See 148)
contention
Where two tasks each want an exclusive resource You may hear talk of, for example, spinlock contention, which is where one or more tasks is commonly busy-waiting for a spinlock to become unlocked, as it is being taken by other tasks
contention
(n ) Conflict that arises when two or more requests are made concurrently for a resource that cannot be shared Processes running on a single processor may contend for CPU time, or a network may suffer from contention if several messages attempt to traverse the same link at the same time
contentions
plural of contention
contently
In a contented manner
contently
In a contented manner; contentedly
contently
in a satisfied manner
contentment
The state of being contented or satisfied; content
contentment
The act or process of contenting or satisfying; as, the contentment of avarice is impossible
contentment
{i} satisfaction
contentment
Gratification; pleasure; satisfaction
contentment
happiness with one's situation in life
Türkisch - Englisch
içerik
content
Favoriten