mean

listen to the pronunciation of mean
Englisch - Türkisch
{f} anlamına gelmek

Bu günlerde, aslan payı genellikle en büyük pay anlamına gelmektedir; fakat çok geçmeden önce onun hepsi anlamına geliyordu. - These days, the lion's share usually means the biggest share; but not so long ago, it meant all of it.

Dancada gift kelimesi hem evli hem de zehir anlamına gelmektedir. - The Danish word gift means both married and poison.

kastetmek
demek istemek
{i} orta

Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil. - Tom doesn't have a mean bone in his body.

Bu, onların diğer insanlarla ortak bir şeyi olmadığı anlamına gelmez. - This does not mean that they have nothing in common with other peoples.

{i} ortalama

Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil. - Tom doesn't have a mean bone in his body.

alçak
{s} aşağılık

Tom nasıl bu kadar aşağılık olabilir? - How could Tom be so mean?

Aşağılık kompleksi - tam olarak ne anlama geliyor? - Inferiority complex - what exactly does that mean?

{s} adi

Bazı insanlar güzel ve bazıları adidirler. - Some people are nice, and some are mean.

{f} ifade etmek

Bir kelime kullandığımda,Humpty Dumpty ifade etmek için tam benim seçtiğimi o ifade ediyor-ne daha fazla ne daha az dedi. - When I use a word, Humpty Dumpty said, it means just what I choose it to mean - neither more nor less.

{f} 1. ... anlamına gelmek: Does that mean she'll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışa
{f} demek olmak
{f} tasarlamak
{s} huysuz

Tom okulda en huysuz çocuktur. - Tom is the meanest kid in school.

{s} k.dili. huysuz
{f} niyet etmek
What do you mean by it? Ne demek istiyorsu
{s} İng. cimri, pinti
niyetlenmek
amaçlamak
çingene
araç

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

Mümkün olan tüm araçlar denendi. - All possible means have been tried.

süfli
vasat
kötü (davranış)
(Tıp) ortalama gradiyent
şahsiyetsiz
iki seyin ortası
acımasız

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

vasıta

Bazı kaçış vasıtaları bulmalıyız. - We must devise some means of escape.

Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler. - Thoughts are expressed by means of words.

kibritçi
kötü davranan
pespaye
kaba

Tom kaba olmak istemedi. - Tom didn't mean to be rude.

Lütfen beni affet. Kabalık etmek istemedim. - Please forgive me. I didn't mean to be rude.

cimri

Yaşlı adam göründüğü kadar cimri değildi. - The old man was not as mean as he looked.

Tom kızı doğmadan önce cimri bir adamdı. - Tom was a mean man before his daughter was born.

haşin
aritmetik ortalama
istemek

Sorunun nasıl çözüleceği konusundaki fikrinizi duydum, ancak neyi kastettiğinizi örneklemenizi istemek zorunda kalacağım. - I heard your idea on how to solve the problem, but I would have to ask you to exemplify what you mean.

{i} anlam

Bu işaret ne anlama geliyor? - What does this mark mean?

Bu işaret ne anlama geliyor? - What does this sign mean?

{f} anlamına gel

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

pinti

Tom Mary'nin gerçekten pinti olduğunu düşündü. - Tom thought Mary was really mean.

Tom gerçekten insanların olduğunu söylediği kadar pinti olamaz. - Tom can't really be as mean as people say he is.

çirkin

Tom Mary'nin çirkin olduğunu söylemek istemediğinde ısrar etti. - Tom insisted that he didn't mean to say that Mary was ugly.

bayağı
{s} k.dili. zor, güç. 6
{s} adi, aşağı, bayağı
{s} orantılı
{s} kılıksız
(Askeri) ORTALAMA (DAĞITIM İÇİN)
(Tıp) Orta, vasat, ortam
{f} demeye gelmek
{s} eli sıkı
{s} vasati
anlamına gelmek: Does that mean she'll be late? Yani geç mi gelecek? To the egress means to the exit. Mahrece demek çıkışa
He means well
{s} keyifsiz
{s} hasis
{s} ahlaksız

Gururu böylesine ahlaksız bir şey yapmasına izin vermezdi. - His pride wouldn't allow him to do such a mean thing.

{i} ılımlılık
{s} utangaç
ortalama,v.anlamına gel: n.ortalama
{s} zor

Bu manidar olmak zorunda. - This has got to mean something.

Sözcüğün anlamını bilmiyorsan sözlüğe bakmak zorundasın. - If you don't know the meaning of the word, you have to look it up in the dictionary.

Ne kadar beceriksiz olsa da hüsnüniyetiIt is meant for you Bu sizin için
yöntem
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

sefil
nefis
cimrilik
rezil
zalim

Sami dünyadaki en vahşi ve en zalim seri katillerden biridir. - Sami is one of the meanest and most cruel serial killers in the world.

Bana karşı çok zalim olma. - Don't be so mean to me.

meann
meaning
{i} manâ

Oxford İngilizce sözlüğüne göre 'set' kelimesinin 430 farklı anlamı ya da manası var. - According to the Oxford English Dictionary, the word 'set' has 430 different meanings or senses.

Her rengin bir manası var. - Every colour has a meaning.

means
vasıta

Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler. - Thoughts are expressed by means of words.

Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı. - The fisherman saved himself by means of a floating board.

meaning
anlam

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were wholly void of meaning.

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

means
{i} araç

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

Bir araba, bir bisiklet, bir uçak, bir tekne ve bir tren tümü ulaştırma araçlarıdır. - A car, a bicycle, an airplane, a boat, and a train are all means of transportation.

mean section
(Matematik) altın oran
mean anomaly
ortalama anomali
mean business
ciddi olmak
mean business
niyetli olmak
mean calorie
ortalama kalori
mean curvature
ortalama eğrilik
mean daily temperature
günlük ortalama sıcaklık
mean depth
ortalama derinlik
mean deviation
ortalama sapma
mean diameter
ortalama çap
mean distance
ortalama uzaklık
mean effective pressure
ortalama etkili basınç
mean free path
ortalama serbest yol
mean free time
ortalama serbest zaman
mean height
ortalama yükseklik
mean latitude
ortalama enlem
mean life
ortalama ömür
mean noon
ortalama öğle
mean pole
ortalama kutup
mean power
ortalama güç
mean pressure
ortalama basınç
mean price
ortalama fiyat
mean proportional
orta orantılı
mean repair time
ortalama onarım zamanı
mean sea level
ortalama deniz seviyesi
mean sidereal time
ortalama yıldız zamanı
mean solar day
ortalama güneş günü
mean solar time
ortalama güneş zamanı
mean stress
ortalama gerilim
mean sun
ortalama güneş
mean temperature
ortalama sıcaklık
mean time
ortalama güneş saati
mean time
ortalama zaman
mean time between failure
arıza arası ortalama zaman
mean time clock
ortalama zaman saati
mean time to repair
ortalama onarım zamanı
mean value
ortalama değer
mean value theorem
ortalama değer teoremi
mean velocity
ortalama hız
mean water level
ortalama su düzeyi
mean well
iyi niyetli olmak
mean absolute deviation
mutlak sapma
mean born
d. ortalama
mean business
çok ciddi olmak, şaka yapmamak: This time she means business. Bu kez ciddidir
mean business
işi ciddiye almak
mean by
demek
mean field approximation
Ortalama alan yaklaşıklığı
mean field theory
ortalama alan teorisi
mean looking
seyir ortalama
mean machine
Ortalama makinesi
mean reversion
(Finans) Ortalamaya dönüş
mean reversion
(Finans) Mean reversion iş a mathematical methodology sometimes used for stock investing, but it can be applied to other processes. İn general terms the ıdea iş that both a stock's high and löw prices are temporary, and that a stock's price will tend to have an average price over time
mean solar time ortalama günes zamani mean square deviation
ortalama üstikisel sapma
mean square
Bir sayı kümesinin karelerinin ortalaması
mean streak
Ortalama çizgi
mean to
Niyetlenmek, yapmayı aklına koymak
mean to
Talih tarafından bir şeye yöneltilmek: "He meant to be great.", "He meant to become president."
mean to be
Talih tarafından bir şeye yöneltilmiş olmak
mean transinformation
Ortalama transinformation
mean-spirited
Ortalama ruhlu
mean-standart deviation
(Ekonomi) Ortalama standart sapma

The mean-standart deviation for yearly ratios is %0,945684.

mean angle
(Askeri) ORTALAMA AÇI: Bir kaç defa ölçülen aynı açıya ait değerlerin ortalaması
mean area of effectiveness for blast
(Askeri) ortalama infilak etki alanı
mean area of effectiveness for fragments
(Askeri) ortalama parça tesir alanı
mean business
(deyim) şaka etmemek,şakası olamamakciddi olmak
mean business
çok ciddi olmak, şaka yapmamak: This time she means business. Bu kez ciddidir. mean daily temperature günlük ortalama sıcaklık
mean business
(Fiili Deyim ) ciddi olmak , şakası olmamak
mean coverage factor
(Askeri) orta örtme faktörü
mean critical heat flux ratio
(Nükleer Bilimler) ortalama kritik ısı akısı oranı
mean critical power ratio
(Nükleer Bilimler) ortalama kritik güç oranı
mean curtains
(deyim) be/mean curtains (for someone) [kd] sonu gelmek,hayatini kaybetmek
mean deviation
(Askeri) ORTALAMA SAPMA, ORTALAMA İNHİRAF: Aynı esaslarla yapılan bir grup atışın, hedeften olan ortalama sapma mesafesi
mean error
(Askeri) ORTALAMA HATA, CEBRİ ORTALAMA HATA
mean height of burst
(Askeri) ORTA PARALANMA YÜKSEKLİĞİ: Aynı atış esasları ile atılan bir grup atımın paralanma yükseklikleri ortalaması
mean high water
(Askeri) ortalama derin su
mean high water level
(Askeri) ortalama yüksek su seviyesi
mean holding time
ortalama mesguliyet suresi
mean life
ortalama hayat
mean life
(Fizik) ortalama yaşam
mean line of advance
(Askeri) ANA İLERLEME HATTI: Deniz kuvvetlerindeki kullanımıyla uzun bir dönem boyunca geçerli olması beklenen istikamet
mean little
-in değeri/önemi az olmak: That prize means little to her. Onun gözünde o ödülün pek az önemi var
mean low water
(Askeri) ortalama sığ su
mean opinion score
(MOS) ortalama yargi degeri
mean point of burst
(Askeri) ORTA PARALANMA YÜKSEKLİĞİ: Bak. "mean point of impact"
mean point of impact
(Askeri) ORTA VURUŞ NOKTASI: Koordinatları; aynı şartlar altında, aynı nişan noktasına takılmış belirli bir miktardaki mermilere ait ayrı ayrı vuruş noktaları koordinatlarının aritmetik ortalaması olan nokta. Bak. "center of impact"
mean point of impact error
(Askeri) ORTA VURUŞ NOKTASI HATASI: Orta vuruş noktası ile hedef arasındaki mesafe. Bak. "center of burst"
mean sea level
(Askeri) ORTALAMA DENİZ SEVİYESİ (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): Deniz seviyesinin, kabarma ve inme hareketinin bütün safhalarına ait ortalama yüksekliği. Yüksekliklerin ölçülmesinde referans sathı olarak faydalanılır
mean solar day
(Askeri) VASATİ GÜNEŞ GÜNÜ: Arz üzerindeki belirli bir meridyenin astronomik vasati toplamdan arka arkaya iki geçişi arasındaki süre. Bu süre sabittir ve vasati güneş saati denilen 24 birime bölünür
mean square convergence
ortalama karesel yakinsaklik
mean strength
(Askeri) ORTALAMA KUVVET: Hasta kabul nisbetini (admission rate), vaka nisbetini (incident rate) ve gayri faal nisbetini (noneffective rate) hesaplamak için, Ordu sağlık istatistik raporlarında kullanılan, bölük günlük yoklama kuvvetlerinin aritmetik ortalaması. Buna şimdi (average strength) denilmektedir
mean sun
(Askeri) ORTALAMA GÜNEŞ: Gök ekvatorunda yeknesak bir hızla hareket eden hayali güneş. Ayrıca bakınız: (apparent sun)
mean temperature
(Askeri) ORTALAMA SICAKLIK: Yer ve hava sıcaklıklarının ortalaması. Bu sıcaklık, aritmetik değerlerini tahsis için kullanılır
mean time between failures
(Askeri) arızalar arasındaki ortalama zaman
mean time between failures
(Askeri) ARIZALAR ARASI ORTALAMA SÜRE: Bir sistem veya sistem ana unsurunun, beklenilen gerçek ömrü. Bu süre, tecrübe edilmiş arıza oranlarının hesaplanmasına dayanır
mean time between maintenance
(MTBM) bakimlar arasi ortalama sure
mean time to repair/restore
(Bilgisayar) ortalama onarım süresi
mean trajectory
(Askeri) ORTA MERMİ YOLU: Orta vuruş veya orta paralanma noktasından geçen mermi yolu
mean well
-in niyeti iyi olmak
meant
düşün/kastet/ifade et
means
{i} vesile
meaning
{s} niyetli
meaning
içerik
meaning
{i} anlam, mana
means
para

O, kazandığından çok para harcıyor. - He lives beyond his means.

Onlar kazandıklarından çok para harcıyorlar. - They live beyond their means.

meaning
{s} manâlı
meanness
kötülük/adilik/pintilik
means
ulaşım araçları
means
(Dilbilim) aracı

En kısa sürede işi durdurmak zorunda olduğunu bir SMS aracılığıyla bildirdim. - I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.

Ancak, sadece insan topluluğunun bir iletişim aracı olarak sözlü dili vardır. - However, only the human community has verbal languages as a means of communication.

means
kolaylık
means
imkan

Kendi imkanlarınla yaşamalısın. - You should live within your means.

Bugün ütopya gerçekleşebilir bir imkansızlık anlamına geliyor. - Utopia today means a realisable impossibility.

meant
{f} anlamına gel

Daha fazla traktörler daha az at ve katır anlamına geliyordu. - More tractors meant fewer horses and mules.

Edo sakinleri için yılın ilk palamudu borç para almak anlamına gelse bile alınması gereken bir şeydi. - For the residents of Edo, the first bonito of the year was something that had to be bought, even if it meant borrowing money.

acceptable mean life
(Bilgisayar,Teknik) onanır ortalama ömür
convergence in the mean
(Bilgisayar,Teknik) ortalamada yakınsaklık
daily mean
(Meteoroloji) günlük ortalama
golden mean
(Matematik) altın oran
golden mean
ılım
i mean
şunu demek istiyorum ki
least mean squares
(Bilgisayar) en küçük ortalama kareler
meaning
anlamında

Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller. - An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term.

Bir kelimenin anlamından emin değilsen, sözlüğe bak. - If you are not sure about the meaning of the word, look it up in your dictionary.

meaning
{i} kasıt
meaning
anlamına gelerek
meaning
anlamına gelen

Fransızcada kuş anlamına gelen oiseau kelimesi, beş farklı sesli harf içeren en kısa kelimedir. - The French word 'oiseau', meaning 'bird', is the shortest one to contain five different vowels.

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

meaning
manidar
meanness
rezillik
means
(Matematik) içler
means
(Ticaret) araçlar

Bir araba, bir bisiklet, bir uçak, bir tekne ve bir tren tümü ulaştırma araçlarıdır. - A car, a bicycle, an airplane, a boat, and a train are all means of transportation.

Mümkün olan tüm araçlar denendi. - All possible means have been tried.

means
zenginlik
means
yöntem
means
asla

Onun asla cesareti eksik değil. - He is by no means wanting in courage.

Sonuç asla tatmin edici değildi. - The result was by no means satisfactory.

means
olanak

Bunu kelimelerle tasvir etmek olanaksızdır. - It is impossible to depict that by means of words.

Ayda bir milyon yen kazanmak kesinlikle olanaksızdır. - It's by no means impossible to earn one million yen a month.

means
gelir

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

Onunla, Boeing diğer sorunların da olabileceği, ama mürettabat işini doğru şekilde yaparsa bir kazadan kaçınılabileceği anlamına gelir. - By that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.

meant
anlamına gelen
sample mean
(Pisikoloji, Ruhbilim) örneklem ortalaması
trimmed mean
kırpılmış ortalama
weighted mean
ağırlıklı ortalama
Greenwich Mean Time
Greenwich ortalama zamanı
arithmetic mean
aritmetik ortalama
cauchy mean value theorem
cauchy ortalama değer teoremi
convergence in mean
ortalama yakınsaklık
geometric mean
geometrik ortalama
golden mean
ılımlılık
greenwich mean time
milletlerarası saat
harmonic mean
uyumlu ortalama
harmonic mean
armonik ortalama
hydraulic mean depth
hidrolik yarıçap
indicated mean effective pressure
teorik ortalama etkili basınç
input mean
giriş yolu
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Mekân, menzil
Mean Point of Impact
(Askeri) ORTA VURUŞ NOKTASı: Koordinatları; aynı şartlar altında, aynı nisan noktasına takılmış belirli bir miktardaki mermilere ait ayrı ayrı vuruş noktaları koordinatlarının aritmetik ortalaması olan nokta. Bak. "center of impact"
Englisch - Englisch
To convey meaning

My home life means a lot to me.

Having the mean (see noun below) as its value
To intend

Man was not meant to question such things.

Miserly; stingy

He's so mean. I've never seen him spend so much as five pounds on presents for his children.

Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1: 2=3: 6

In \frac{18}{27}=\frac23, the product of the means is 2\cdot27, and the product of the extremes is 18\cdot3. Both products are 54.

Selfish; acting without consideration of others; unkind

It was mean to steal the girl's piggy bank, but he just had to get uptown and he had no cash of his own.

Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable

I have declared in the causes what harm costiveness hath done in procuring this disease; if it be so noxious, the opposite must needs be good, or mean at least, as indeed it is .

To pity; to comfort

Anone he meaned hym, and wolde have had hym home unto his ermytage.

The alto part in polyphonic music; an alto instrument

Of these they have Base, Tenor, Countertenor, Meane, and Treble.

Accomplished with great skill; deft; hard to compete with

He hits a mean backhand.

Low in quality; inferior
An intermediate step or intermediate steps
The average, the arithmetic mean
To complain, lament
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious

Watch out for her, she's mean. I said good morning to her, and she punched me in the nose.

Powerful; fierce; harsh; damaging

It must have been a mean typhoon that levelled this town.

Loosely, an intermediate value or range of values; a mid-value; a vague average

It presents a sort of mean between speech and song, continually inclining towards the latter, never altogether leaving its hold on the former; it is speech, though always attuned speech, in passages of average interest and importance; it is song, though always distinct and articulate song, in passages demanding more fervid utterance.

Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency

The generalized power means include power means, certain Gini means, in particular the counter-harmonic means.

used of persons or behavior; characterized by or indicative of lack of generosity; "a mean person"; "he left a miserly tip"
{i} midpoint, middle, equally far from two extremes; average
{a} low, pitiful, fordid, medial, average
{v} to intend, design, have in mind or view
That which is mean, or intermediate, between two extremes of place, time, or number; the middle point or place; middle rate or degree; mediocrity; medium; absence of extremes or excess; moderation; measure
Doctrine of the Mean Greenwich Mean Time mean life mean median and mode mean value theorems
The mean is the same as the average Add up the series of numbers and divide the sum by the number of values
In statistics, the average obtained by dividing the sum of two or more quantities by the number of these quantities
characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean mood"
have a specified degree of importance; "My ex-husband means nothing to me"; "Happiness means everything"
marked by poverty befitting a beggar; "a beggarly existence in the slums"; "a mean hut"
Wanting dignity of mind; low-minded; base; destitute of honor; spiritless; as, a mean motive
To want or intend to convey
This measure represents an arithmetic average of a set of values It is derived by dividing the sum (or aggregate) of a group of numerical items by the total number of items in that group For example, mean family income is obtained by dividing the aggregate of all income reported by people in families by the total number of families Back to the Census Definitions Menu
an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n destine or designate for a certain purpose; "These flowers were meant for you"
a statistical measurement of the central tendency or average of a set of values Contrast with median
Occupying a middle position; middle; being about midway between extremes
The average of a set of values
intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk about France"; "Yes, I meant you when I complained about people who gossip!"
A simple average (the sum of the items in a set of data divided by the number of items) or the value midway between two extremes (a high of 100 and a low of 50 have a mean of 75)
Average value calculated by taking the sum of all values and dividing by the total number of values Commonly referred to as the "average "
having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics"
To have conviction in what one says
approximating the statistical norm or average or expected value; "the average income in New England is below that of the nation"; "of average height for his age"; "the mean annual rainfall"
(Ticaret) The average of a set of numeric values, as calculated by summing the individual values and dividing by the number of values in the set
A part, whether alto or tenor, intermediate between the soprano and base; a middle part
have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to return early that night"
The sum of a list of numbers, divided by the total number of numbers in the list Also called arithmetic mean (cf Mean, Median and Mode Discussion)
A mathematical average of a set of numbers or measurements, with the mean equaling the sum of the numbers divided by the number of units The mean radius of the Moon, for example, is the average radius figured from multiple measurements
Of little value or account; worthy of little or no regard; contemptible; despicable
excellent; "famous for a mean backhand"
Destitute of distinction or eminence; common; low; vulgar; humble
That through which, or by the help of which, an end is attained; something tending to an object desired; intermediate agency or measure; necessary condition or coagent; instrument
used of sums of money; so small in amount as to deserve contempt
{f} intend; indicate; signify; be significant; designate for a specific purpose; think of
have as a logical consequence; "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
To have a purpose or intention
A statistic which measures the center of a sample of data by adding up the observations and dividing by the number of data points It may be thought of as the center of mass or balancing point for the data, i e , that point at which a ruler would balance if all the data values were placed along it at their appropriate numerical values Regardless of the distribution from which the data comes, the Central Limit Theorem shows that as the sample size increases, sample means will tend to follow a normal distribution Unlike the sample median, outliers can have a large impact on the calculated sample mean
excellent; "famous for a mean backhand
mean or intend to express or convey; "You never understand what I mean!"; "what do his words intend?"
to intend; to purpose; to design; as, what do you mean to do ? To signify; to indicate; to import; to denote
destine or designate for a certain purpose; "These flowers were meant for you"
The mean is the sum of the individual numbers divided by the number of quantities added together
To convey, signify, or indicate
The average value of a population This value is often symbolized by the Greek letter mu, m It also means the average value of a sample, in which case the symbol M is used The sample mean is most often a good estimate of the population mean
The mathematical average of a range of numbers (calculated by dividing the sum total of all the items in the range by the total number of items in the range)
To result in; to bring about
Calculated by dividing the sum of values in a particular statistical universe by the number of units in the universe Also referred to as the average
The arithmetic average of a set of data in which the values of all observations are added together and divided by the number of observations
To have in the mind, as a purpose, intention, etc
denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An example sentence would show what this word means"
Of poor quality; as, mean fare
mean distance between failure
A measure of reliability that expresses the average distance travelled by a type of lorry, bus, rolling stock, etc, before preventative or reparative maintenance is required
mean free path
the average distance travelled between two similar events; especially by molecules in a gas or liquid, electrons or phonons in a crystal or neutrons in a moderator
mean solar day
the average length of a solar day, used for practical timekeeping
mean the world to
To be loved or cared about a great deal by

He meant the world to her.

mean time
A mean (average) amount of time

Mean time between failures.

mean time
A variant spelling of meantime
mean value theorem
a statement that claims that given an arc of a differentiable curve, there is at least one point on that arc at which the derivative of the curve is equal to the average derivative of the arc
mean-spirited
Having a base, nasty, petty, or malevolent disposition

My old acquaintances would sneer at me as a mean-spirited cur, whose best exploit was to get in jail.

mean field theory
A many-body system with interactions is generally very difficult to solve exactly, except for extremely simple cases (Gaussian field theory, 1D Ising model.) The great difficulty (e.g. when computing the partition function of the system) is the treatment of combinatorics generated by the interaction terms in the Hamiltonian when summing over all states. The goal of mean field theory (MFT, also known as self-consistent field theory) is to resolve these combinatorial problems
mean 1
If you know what it means to do something, you know everything that is involved in a particular activity or experience, especially the effect that it has on you. I know what it means to lose a child under such tragic circumstances
mean 1
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
mean 1
You say I mean when correcting something that you have just said. It was law or classics -- I mean English or classics
mean 1
If a name, word, or phrase means something to you, you have heard it before and you know what it refers to. `Oh, Gairdner,' he said, as if that meant something to him
mean 1
Please look at category
mean 1
If you say that something was meant to happen, you believe that it was made to happen by God or fate, and did not just happen by chance. John was constantly reassuring me that we were meant to be together
mean 1
If one thing means another, the first thing leads to the second thing happening. It would almost certainly mean the end of NATO The change will mean that the country no longer has full diplomatic relations with other states
mean 1
If you say that someone means well, you mean they are trying to be kind and helpful, even though they might be causing someone problems or upsetting them. I know you mean well, but I can manage by myself
mean 1
If something means something to you, it is important to you in some way. The idea that she witnessed this shameful incident meant nothing to him It would mean a lot to them to win
mean 1
If you say that someone meant to do something, you are saying that they did it deliberately. I didn't mean to hurt you I can see why you believed my letters were threatening but I never meant them to be. = intend
mean 1
You can use `I mean' to introduce a statement, especially one that justifies something that you have just said. I'm sure he wouldn't mind. I mean, I was the one who asked him
mean 1
If you ask someone what they mean, you are asking them to explain exactly what or who they are referring to or what they are intending to say. Do you mean me? I think he means that he does not want this marriage to turn out like his friend's
mean 1
to mean business: see business if you know what I mean: see know see also meaning, means, meant
mean 1
If you say that you mean what you are saying, you are telling someone that you are serious about it and are not joking, exaggerating, or just being polite. He says you're fired if you're not back at work on Friday. And I think he meant it
mean 1
If one thing means another, it shows that the second thing exists or is true. An enlarged prostate does not necessarily mean cancer Just because he has a beard doesn't necessarily mean he's a hippy
mean 1
You say `I mean' when making clearer something that you have just said. It was his idea. Gordon's, I mean
mean 1
If doing one thing means doing another, it involves doing the second thing. Managing well means communicating well
mean 1
If you want to know what a word, code, signal, or gesture means, you want to know what it refers to or what its message is. In modern Welsh, `glas' means `blue' The red signal means you can shoot
mean 1
If you mean to do something, you intend or plan to do it. Summer is the perfect time to catch up on the new books you meant to read = intend
mean 1
If you say that someone did not mean any harm, offence, or disrespect, you are saying that they did not intend to upset or offend people or to cause problems, even though they may in fact have done so. I'm sure he didn't mean any harm = intend
mean 1
You use `you mean' in a question to check that you have understood what someone has said. What accident? You mean Christina's? `What if I had said no?' `About the apartment, you mean?'
mean 2
If you describe a place as mean, you think that it looks poor and dirty. He was raised on the mean streets of the central market district of Panama City
mean 2
If someone is being mean, they are being unkind to another person, for example by not allowing them to do something. The little girls had locked themselves in upstairs because Mack had been mean to them I'd feel mean saying no. + meanly mean·ly He had been behaving very meanly to his girlfriend
mean 2
disapproval If you describe someone as mean, you are being critical of them because they are unwilling to spend much money or to use very much of a particular thing. Don't be mean with fabric, otherwise curtains will end up looking skimpy. = stingy + meanness mean·ness This very careful attitude to money can sometimes border on meanness
mean 2
approval You can use no mean in expressions such as `no mean writer' and `no mean golfer' to indicate that someone does something well. She was no mean performer on a variety of other instruments
mean 2
disapproval If you describe an amount as mean, you are saying that it is very small. the meanest grant possible from the local council
mean 2
You can use no mean in expressions such as `no mean achievement' and `no mean task' to indicate that someone has done something they deserve to be proud of. To destroy 121 enemy aircraft is no mean record
mean 2
If you describe a person or animal as mean, you are saying that they are very bad-tempered and cruel. the meanest fighter in the world
mean 3
The mean is a number that is the average of a set of numbers. Take a hundred and twenty values and calculate the mean. the mean score for 26-year-olds. see also means = average
mean absolute deviation
(Ticaret) (MAD) The sum of the absolute value of error or deviation from an expected value, divided by the number of data points. Often used as a base measure of forecast accuracy
mean business
intend seriously
mean deviation
The average absolute value of the difference between the population of numbers and the mean
mean deviation
the arithmetic mean of the absolute values of deviations from the mean of a distribution
mean deviation
In a statistical distribution, the average of the absolute values of the differences between individual numbers and their mean
mean deviation
This is the average absolute value of the distance of the data from the mean Although this is usually defined as distance from the mean, it merits mention that the median is the value from which the mean deviation is least (the mean is the value from which the squared deviation is least)
mean deviation
a measure of distribution of a set of data equal to the average difference of each point to the mean
mean deviation
The mean of the absolute values of the deviations from the arithmetic mean
mean deviation
A measure of variability or dispersion of a distribution of scores
mean distance
the arithmetic mean of the maximum and minimum distances of a celestial body (satellite or secondary star) from its primary
mean free path
The average path distance a particle (neutron or photon) travels before undergoing a specified reaction (with a nucleus or electron) in matter
mean free path
The mean free path of a particle in a medium is a measure of its probability of undergoing interactions of a given kind It is related to the cross-section corresponding to this type of interaction by the formula
mean free path
The average distance which a molecule travels in a gas before it collides with another molecule
mean free path
The distance traveled on average by an atom before it collides with another atom
mean life
In radioactivity, the average lifetime of all the nuclei of a particular unstable atomic species. This time interval is the sum of the lifetimes of all the individual unstable nuclei in a sample, divided by the total number of unstable nuclei present. It is the reciprocal of the decay constant. For a given isotope, the mean life is always 1.443 times its half-life. For example, lead-209 decays to bismuth-209 with a half-life of 3.25 hours and a mean life of 4.69 hours
mean motion
Number of complete revolutions the satellite makes in one day
mean motion
the average speed of satellites in non-circular orbits While in circular orbits a satellite's speed is constant in contrast to elliptical orbits in which the speed decreases as the orbit takes the satellite farther from the Earth and vice-versa with it nearing the Earth
mean motion
The angular speed required for a body to make one orbit around an ideal ellipse with a specific semi-major axis [1]
mean no harm
not intending to cause harm
mean scheme
plan which is designed with mean intentions
mean solar day
The period of time between two successive transits of the mean sun; the standard for the 24-hour day measured from midnight to midnight
mean square
The average of the squares of a set of numbers
mean square error
The mean of the square of the differences of the forecasts and observations For mean square error, the variable in the definition of mean is (f-x)2, where f refers to forecasts and x refers to observations The mean square error is a measure of forecast accuracy The lower the mean square error, the more accurate the forecasts
mean square error
the variance computed by averaging the squared differences between the predicted and the actual values
mean square error
The square root of the sum of the standard error squared and the bias squared A measure of the total error to be expected for a sample estimate
mean square error
The unbiased estimate of the variance of the error term It is denoted by MSE or s2
mean streak
tendency to do evil, evil disposition
mean sun
a theoretical sun that moves along the celestial equator at a constant speed and completes its annual course in the same amount of time the real sun takes at variable speeds
mean sun
A hypothetical sun defined as moving at a uniform rate along the celestial equator at the mean speed with which the real sun apparently moves along the ecliptic, used in computing the mean solar day
mean temperature
The average temperature for a given time period, usually a day, a month, or a year
mean temperature
The average temperature of a process
mean temperature
The average of a series of temperatures taken over a period of time, such as a day or a month
mean temperature
average temperature
mean temperature
the average of the maximum and minimum temperatures of a process at equilibrium
mean temperature
THE AVERAGE OF THE MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE OF A PROCESS EQUILIBRIUM
mean temperature
The average of temperature readings taken over a specified amount of time Often the average of the maximum and minimum temperatures
mean temperature
The average temperature of the air as indicated by a properly exposed thermometer for a given time period, usually a day, a month, or a year
mean time
Also known as mean solar time Time based on the position of a fictitious Sun moving at a uniform rate as distinguished from apparent time which is based on the position of the real Sun See also equation of time
mean time
standard time according to the time at Greenwich (England)
mean time
(astronomy) time based on the motion of the mean sun (an imaginary sun moving uniformly along the celestial equator)
mean time
Time based upon the hour angle of the mean sun as distinguished from apparent time which is based upon the position of the real Sun The difference between apparent and mean time is known as the equation of time
mean time
Time measured with reference to the mean sun, giving equal 24-hour days throughout the year
mean time between failures
(Ticaret) (MTBF) A quality and maintenance measure of the average time between failures for a resource or product, that cause them to be unusable
mean time between failures
expected time between malfunctions of an electronic component that is used as an index for determining the reliability of a device
mean to
intend to, be destined to
mean value
an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n
mean well
{f} have good intentions
mean-spirited
not generous or sympathetic
mean-value theorems
In mathematics, two theorems, one associated with differential calculus and one with integral calculus. The first proposes that any differentiable function defined on an interval has a mean value, at which a tangent line is parallel to the line connecting the endpoints of the function's graph on that interval. For example, if a car covers a mile from a dead stop in one minute, it must have been traveling exactly a mile a minute at some point along that mile. In integral calculus, the mean value of a function on an interval is, in essence, the arithmetic mean (see mean, median and mode) of its values over the interval. Because the number of values is infinite, a true arithmetic mean is not possible. The theorem shows how to find the mean value using a definite integral. See also Rolle's theorem
median and mode mean
In mathematics, the three principal ways of designating the average value of a list of numbers. The arithmetic mean is found by adding the numbers and dividing the sum by the number of numbers in the list. This is what is most often meant by an average. The median is the middle value in a list ordered from smallest to largest. The mode is the most frequently occurring value on the list. There are other types of means. A geometric mean is found by multiplying all values in a list and then taking the root of that product equal to the number of values (e.g., the square root if there are two numbers). The geometric mean is typically used in cases of exponential growth or decline (see exponential function). In statistics, the mean of a random variable is its expected value i. e., the theoretical long-run arithmetic mean of the outcomes of repeated trials, such as a large number of tosses of a die
Greenwich Mean Time
Mean solar time at the Greenwich Meridian
absolute mean
The mean of the absolute magnitude of a function that has both positive and negative values
arithmetic mean
The measure of central tendency of a set of values computed by dividing the sum of the values by their number; commonly called the mean or the average

The arithmetic mean of 3, 6, 2, 3 and 6 is (3 + 6 + 2 + 3 + 6) / 5 = 4.

brake mean effective pressure
the average (mean) pressure which, if imposed on the pistons uniformly from the top to the bottom of each power stroke, would produce the measured (brake) power output
contraharmonic mean
A type of average calculated as the arithmetic mean of the squares of the values divided by the arithmetic mean of the values, ie. C = { {( x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2) \over n } \over { ( x_1 + x_2 + ... + x_n ) \over n } }\ or \ C(x_1, x_2, ..., x_n) ={ { x_1^2+x_2^2+...+x_n^2} \over {x_1+x_2+...+x_n }}
geometric mean
A measure of central tendency of a set of n values computed by extracting the nth root of the product of the values

The geometric mean of 2, 4 and 1 is \sqrt{2 \times 4 \times 1} = 2.

golden mean
A position of balance between good and evil

Auream quisquis mediocritatem diligit, tutus caret obsoleti sordibus tecti, caret invidenda, sobrius aula. (He who chooses the golden mean safely avoids both the hovel and the palace).

harmonic mean
A type of measure of central tendency calculated as the reciprocal of the mean of the reciprocals, ie, H = { n \over {1 \over x_1} + {1 \over x_2} + \cdots {1 \over x_n} }
if you know what I mean
Used to allude to something unsaid or hinted at
lean and mean
efficient because of having nothing in excess of what is needed, and single-minded in one's objective

He's a lean and mean fighting machine.

meaning
The objects or concept that a word or phrase denotes, or that which a sentence says
meaning
Present participle of mean
meaning
The significance of a thing, as "the meaning of life"
meanly
Humbly, of or from low social status; basely

Iphicrates and Marius were meanly born.

meanly
Poorly or inadequately
meanness
The condition, or quality, of being mean; want of excellence; poorness; lowness; baseness; sordidness; stinginess

This figure is of a later date, by the meanness of the workmanship. Addison.

meanness
A mean act; as, to be guilty of a meanness
means
That by which something is done; a tool, device, or strategy to achieve something; as, a means to an end
means
Resources; riches

Some kind of writer. He didn't have to make a living; he had means.

means
Third-person singular simple present indicative form of mean
means
plural form of mean
no mean feat
A laudable triumph of great difficulty
no mean feats
plural form of no mean feat
population mean
The mean (usually arithmetic, but possibly geometric) of all members of a population or all possible values from which a sample can be taken, as opposed to a sample mean
quadratic mean
A type of average, calculated as the square root of the mean of the squares, ie. Q = \sqrt { x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2 \over n }
regression to the mean
The phenomenon by which extreme examples from any set of data are likely to be followed by examples which are less extreme; a tendency towards the average of any sample. For example, the offspring of two very tall individuals tend to be tall, but closer to the average (mean) than either of their parents
root mean square
The square root of the arithmetic mean of the squares
root mean square velocity
the root mean square of the velocities of all the molecules in a volume of gas; directly proportional to its temperature in the case of an ideal gas
sample mean
Given a random sample \textstyle \mathbf{x}_{1},\ldots,\mathbf{x}_{N} from an \textstyle n-dimensional random variable \textstyle \mathbf{X}, a mean defined as

\mathbf{\bar{x}}=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\mathbf{x}_{k}.

weighted mean
An average calculated after biasing values according to agreed weightings
what does XX mean
Used to ask the meaning of a word (replace XX with a word)
meaning
The meaning of what someone says or of something such as a book or film is the thoughts or ideas that are intended to be expressed by it. Unsure of the meaning of this remark, Ryle chose to remain silent = significance
meant
Meant is the past tense and past participle of mean
meaning
{n} an intention, design, prupose, sense
meanly
{a} without dignity, ungenerously, basely
meanly
{a} begarly
meanness
{n} lowness, pitifulness, sordidness
means
{n} medium, method, instrument, income
i mean
used to correct what you have just said or to add more information: I really do love him - as a friend, I mean
meaning
{s} having much significance; significant, important
meaning
{i} definition; significance; intention; explanation
Meaning
words
meaner
comparative of mean
meanest
Superlative form of mean; the most mean
meaning
That which is meant or intended; intent; purpose; aim; object; as, a mischievous meaning was apparent
meaning
That which is signified, whether by act lanquage; signification; sense; import; as, the meaning of a hint
meaning
emphasis If you mention something and say that someone doesn't know the meaning of the word, you are emphasizing that they have never experienced the thing mentioned or do not have the quality mentioned. Don't mention failure when Kevin is around. He doesn't know the meaning of the word. In philosophy and linguistics, the sense of a linguistic expression, sometimes understood in contrast to its referent. For example, the expressions "the morning star" and "the evening star" have different meanings, though their referent (Venus) is the same. Some expressions have meanings but no referents ("the present king of France") or referents but no meanings ("that"). The literal or conventional meaning of an expression may differ from what a speaker of that expression means by uttering it on a particular occasion; this is the case with similes, statements uttered ironically, and statements that convey various "conversational implicatures," as in the following examples: "She entered the house and shot him" implicates that she shot him in the house after she entered it, though this is not part of the sentence's literal meaning; "John has three sons" implicates that John has no more than three sons, though again the sentence does not literally say this. Other non-literal aspects of meaning include the potential for carrying out various "speech acts" (see speech act theory); e.g., uttered in the appropriate circumstances, the sentence "I christen thee the Joseph Stalin," constitutes the act of naming a ship, and the sentence "I am cold" constitutes a request to close the window. See also pragmatics; semantics
meaning
If an activity or action has meaning, it has a purpose and is worthwhile. Art has real meaning when it helps people to understand themselves. a challenge that gives meaning to life
meaning
A master's degree in arts and sciences
meaning
it is often helpful to distinguish the Sinn (or meaning) of a word or expression from its Bedeutung (or reference) The two expressions ''Morning Star'' and ''Evening Star'' mean something quite different (as different as day and night or, at least, dawn and dusk); they, however, refer to the same planet: Venus
meaning
The meaning of a word, expression, or gesture is the thing or idea that it refers to or represents and which can be explained using other words. I hadn't a clue to the meaning of `activism' I became more aware of the symbols and their meanings
meaning
lies in the relationship between a person and his or her world of objects
meaning
rich in significance or implication; "a meaning look"; "pregnant with meaning"
meaning
the thing, action, feeling, idea etc that a word or words represent
meaning
purpose, intended message
meaning
the idea that is intended; "What is the meaning of this (Atasözü)?"
meaning
The value of a memory set associated with a set of signals
meaning
1 Referential meaning: Allusion to particular items of knowledge outside the film which the viewer is expected to recognize 2 Explicit meaning: Significance presented overtly, usually in language and often near the film’s beginning or end 3 Implicit meaning: Significance left tacit, for the viewer to discover upon analysis or reflection 4 Symptomatic meaning: Significance which the film divulges, often "against its will," by virtue of its historical or social context
meaning
(all words in bold type are defined in this glossary)
meaning
what is meant by, or the significance or importance of, a word, sentence or event
meaning
Sense; power of thinking
meaning
the message that is intended or expressed or signified; "what is the meaning of this sentence"; "the significance of a red traffic light"; "the signification of Chinese characters"; "the import of his announcement was ambigtuous
Türkisch - Englisch

Definition von mean im Türkisch Englisch wörterbuch

means
instrumentality
mean
Favoriten