force

listen to the pronunciation of force
Englisch - Türkisch
{f} zorlamak

Onu yapman için seni zorlamak istemiyorum. - I don't want to force you to do that.

Linda Dan'ı onunla evlenmeye zorlamak için asılsız gebelik iddialarında bulundu. - Linda made false claims of pregnancy to force Dan to marry her.

{f} baskı yapmak
{f} mecbur etmek
kuvvet

İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı. - Rebel forces prepared to fight.

Kaba kuvvet kullanırsan savaş başlatırsın. - Act too forcefully and you'll start a war.

{i} güç

Durdurulamayan bir güç sabit bir cismi vurursa ne olur? - What happens when an unstoppable force hits an unmovable object?

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

{i} zorlama

Onunla evlenmen için seni asla zorlamayacağım. - I will never force you to marry him.

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

{f} sıkıştırmak
{i} kudret
{i} şiddet
{i} yürürlük

Onlar geri yürürlükte olacak. - They will be back in force.

Jülyen takvimi Rusya'da yürürlükteydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

{i} zor

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı. - In the end, the Germans were forced to withdraw.

angarya
(Politika, Siyaset) yasadışı şiddet
{f} zorla

Ordu onu istifa etmeye zorladı. - The army forced him to resign.

Rüzgarın gücü yürümeyi zorlaştırdı. - The force of the wind made it difficult to walk.

(Biyokimya) erk
yükseltmek fiyat
(Kanun) meriyet
muteber
zecir
icbar etmek
baskı

Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı. - Public pressure forced the army to act.

Sebzelerini yemesi için ona baskı yaptı. - She forced him to eat his vegetables.

(ısı vererek bitkiyi) vaktinden önce olgunlaştırmak
inandırma gücü
birlik

Özel kuvvetler düzenli birliklerin yapmayacağı birçok şeyi yapabilir İşkence gibi mi? Bu soruya cevap vermeyeceğim. - Special forces might do a lot of things that regular troops wouldn't do Like torture? I won't answer this question

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

ikna gücü
hüküm

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

etki

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

{i} yığın
{f} ırzına geçmek
tazyik
fors majör
tesir
force feed tazyikli yağlama
cebir şiddet
{i} geçerlilik
{f} yükseltmek (fiyat)
(Askeri) KUVVET: 1. Askeri personel, silah sistemleri, araçlar gerekli destek veya bunların karışımından oluşmuş bir topluluk. 2. Bir filonun büyük bir tali bölümü. Ayrıca bak. "airborne force", "air transported forces", "armed forces", "assigned forces", "balanced collective forces", "blue forces", "combined force", "garrison force", "national forces for the defense of the Nato area", "Nato ass igned forces", "Nato command forces" "orange forces", "Nato earmarked forces", "other forces for Nato", "supporting forces", ", task force", "underway replenishment forces", "orange forces", "white forces"
{i} nüfuz
(Tıp) 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği
vaktinden önce ol
force majeure karşı konulmaz kuvvet
baskılı tulumba
{f} çabuklaştırmak
{f} serada yetiştirmek
force pump alavereli tulumba
{i} kütle

Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir. - Gravity is a force of attraction that exists between any two masses, any two bodies, or any two particles.

İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır. - The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass.

(İnşaat) yük
(Tıp) fors
itmek
kuvve

İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı. - Rebel forces prepared to fight.

Amerikan kuvvetleri geri çekildi. - American forces were withdrawn.

geçerli

Jülyen takvimi Rusya'da geçerliydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

cebretmek
(Hukuk) cebir
kaba kuvvet
labour force
işgücü
forced
mecbur
force a win
(Bilgisayar) yengiye zorla
force back
kanırmak
force back
kanırtmak
force entry
(Askeri) kuvvet kullanma
force entry
zorla içeri girme
force fan
basınçlı oda fanı
force fan
basınç üfleci
force feed
tazyikli yağlama
force goal
(Askeri) kuvvet hedefi
force into
sığdırmak
force line
kuvvet çizgisi
force main
iletim çizgisi
force main
terfi hattı
force main
iletim gidiş yolu
force major
(Kanun) mücbir sebep
force meter
kuvvet ölçer
force mix
(Askeri) kuvvet birleşimi
force start
(Bilgisayar) zorlayarak başlatma
force constant
kuvvet katsayısı
force majeure
fors majör
force majeure
zorunlu
force majeure
zorunlu neden
force majeure
zorlayıcı sebep
force of attraction
çekme kuvveti
force of gravity
ağırlık kuvveti
force of gravity
yerçekimi kuvveti
force pump
basınçlı pompa
force pump
basma tulumba
force sb to the wall
birini köşeye sıkıştırmak
force start
zorlamalı başlatma
force the pace
sürati artırmak
force to
zorla

Onu yapması için Tom'u zorlayamayız. - We can't force Tom to do that.

Tom'u istifaya zorlayamayız. - We can't force Tom to resign.

force to be
zorla
force unit
güç birimi
force feed
zorla besleme
force field
kuvvet alanı
force for
kuvvet için
force majeure
(İthalat, İhracat) Mücbir sebep, zorunlu hal (uluslararası nakliye terimi)
force majeure
Zorlayıcı neden
force majeure
Olağanüstü hal
force of buoyancy
Suyun kaldırma kuvveti
force of impression
izlenim yürürlüğe
force out
çıkış gücü
force sb to the wall
köşeye sıkıştırmak
force the issue
konu kuvvet
force upon
üzerine (uygulanmaya) zorlanan
force, bulldoze, coerce, constrain
kuvvet, gözdağı vermek, baskı yapmak, zorlamak
force-majeure
bkz: force majeuresee: force majeure
Force Augmentation Planning and Execution System
(Askeri) Kuvvet Artırma Planlama ve İdare Sistemi
Force Validation Tool
(Askeri) Kuvvet Onaylama Aracı
force a smile
zorla gülümsemek
force accrossing
(Askeri) SULARDAN ZORLA GEÇMEK: Bir nehir, kanal vesaireden düşman mukavemeti karşısında geçmek
force and financial plan
(Askeri) KUVVET VE MALİ TAHSİS PLANI (HV.): Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanmış Amerikan Hava Kuvvetleri Programı. Ayrı ayrı her programa ait onaylanmış silah, insan gücü ve mali kaynakları gösteren gizli işaretli bir takım ciltlerden ibarettir
force augmentation
(Askeri) KADRO KUVVET ARTIRMASI: Yüksek öncelikteki ihtiyat asli teşkillerine mensup birlikler (faal orduyu ikmal edecek tümen kuvvetleri ve tümen kuruluşu dışındaki kuvvetler). A. B. D. kara ordusu birlikleri ve bu birlikleri belirli bir tümen kuvveti hedefini yerine getirecek olan tam TMK mevcuduna çıkarmak için gerekli münferit takviyeler. Bu terim (augmentation) kelimesinin yerini almıştır
force basis
(Askeri) KADRO ARTIRMALI KUVVET: Kuruluş listesi (troop basis) ve kadro kuvvet artırmasının karışımı ile meydana gelen kuvvet
force basis
(Askeri) kadro artırmalı kuvvet
force combat air patrol
(Askeri) KUVVET MUHAREBE HAVA KARAKOLU: Görev kuvveti olan bir kuvvetin üzerinde düşman uçaklarının tehdidini karşılamak maksadıyla bu kuvvet üzerinde uçan av uçakları topluluğu
force commander
(Askeri) KUVVETLER KOMUTANI: Çeşitli birliklerden oluşan bir kuvvetin genel komutanı
force description
(Askeri) kuvvet tarifi
force feed
zorla yedirme
force fires coordinator
(Askeri) kuvvet atış koordinatörü
force fit
zorlamalı alıştırma
force fit
(Havacılık) basınçlı geçme
force fit
(Havacılık) preste geçme
force health protection
(Askeri) kuvvet sağlık korunması
force land
inişe zorlamak
force level planning
(Askeri) kuvvet seviyesinde planlama
force logistic support group
(Askeri) kuvvet lojistik destek grubu
force majeure
(Mukavele) mücbir sebep, istisnai olay veya şartlar
force marking
(Askeri) KUVVET GÖNDERME NUMARASI: Bir hareket emrinde, bir bütün halindeki kuvvet için sevkedilen ikmal maddelerini veya malzemeyi tanıtmak üzere, bir işaret olarak tahsis edilen ve sonunda harf bulunmayan gönderme numarası. Ayrıca bakınız: "unit marking"
force meat
yoğurulmuş kıyma
force meat
baharatlı kıyma
force module identifier
(Askeri) kuvvet modülü tanımlayıcısı
force module package
(Askeri) kuvvet modülü paketi
force module subsystem; foreign military sales
(Askeri) kuvvet modülü alt sistemi; yabancı askeri satışlar
force movement control center (USMC)
(Askeri) kuvvet intikal kontrol merkezi (USMC)
force of circumstances
(deyim) durum geregi
force of gravity
çekilme şiddeti
force of gravity
ağırlık
force of gravity
çekim

İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır. - The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass.

force one's way
güçlükle yol almak
force one's way
yolunu zorla açmak
force protection condition
(Askeri) kuvvet muhafaza durumu
force protection source
(Askeri) kuvvet muhafaza ihtiyatı
force pump
tulumba
force rendezvous
(Askeri) (AIR) KUVVET BİRLEŞME NOKTASI: Uçakların veya gemilerin kollarının birleşip ana bir kuvvet oluşturduğu seyrüsefer noktası
force requirement number
(Askeri) kuvvet ihtiyaç sayısı
force service support group (USMC)
(Askeri) kuvvet hizmet destek grubu (USMC)
force sign in
(Bilgisayar) kaydolmaya zorla
force smb.'s hand
zorla yaptırmak
force status and identity report
(Askeri) kuvvet durum ve kimlik raporu
force structure
(Askeri) KUVVET YAPISI: Bak. "military capability"
force tabs
(Askeri) sefer konuş tabloları
force tabs
(Askeri) SEFER KONUŞ TABLOLARI: Harp planları ile ilgili olarak büyük muharip kuvvetlerin, büyük komutanlıklara ve coğrafi bölgelere göre, zaman safhalı intikale geçiş durumları
force the door
kapıyı zorlamak
force to submit
boyun eğdirmek
forces
güçler

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu. - The Japanese military forces seemed too strong to stop.

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

forceful
güçlü

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

O, güçlü bir liderdi. - He was a forceful leader.

forced
{s} mecburi
forceful
{s} etkileyici
forcefully
kuvvetli bir şekilde
force majeure
zorunlu haller
force majeure
zorunlu hallerde
force major
(Kanun) fors major
force to
zorlamak

Onu alması için Tom'u zorlamak zorunda kaldım. - I had to force Tom to take it.

forced
termal
forced
basınçlı
forced
mecbur olmak
forceful
ikna edici
forceful
zorlu
forcefully
zorla
forced
zoraki

O zoraki bir gülümseme idi. - It was a forced smile.

forced
{f} zorla

Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı. - In the end, the Germans were forced to withdraw.

Ordu onu istifa etmeye zorladı. - The army forced him to resign.

forced
zorunlu

Uçak zorunlu iniş yaptı. - The plane made a forced landing.

forceful
etkin
forcefulness
kuvvet
forcefulness
güçlülük
forcing
{i} zorlama
forcing
{f} zorla

Hiç kimse seni kalman için zorlamıyor. - Nobody's forcing you to stay.

Ekstra ödemeleri için onları zorlamıyorum. - I'm not forcing them to pay extra.

forcing
zorlayan
Force majeure
mücbir sebep
Forces
kuv
forced
zorlanmış

İstifa etmek istemiyordu ama buna zorlanmıştı. - He didn't want to resign but he was forced into it.

forced
zorlandım
forces
güç birliği
forces
kuvvetleri
forces
kuvvetler
forcing
zorlayarak
the force
kuvvet
Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force tactics, techniques, and procedures; Air Force technical training publ
(Askeri) Hava Kuvvetleri taktikler, teknikler ve usulleri; hava kuvvetleri teknik eğitim yayını
Canadian Air Force; Combat Air Forces; commander, airborne/air assault force
(Askeri) Kanada Hava Kuvvetleri; Muharebe Hava Kuvvetleri; Hava İndirme/ Hava Taarruz Kuvveti Komutanı
The force
polis
combat logistics force; commander, landing force
(Askeri) muharebe lojistik kuvveti; çıkarma kuvveti komutanı
combined joint task force (NATO); commander, joint task force
(Askeri) birleşik müşterek görev kuvveti (nato); müşterek görev kuvveti komutanı
forced
force zorla
forceful
şiddet
forceful
forcefully kuvvetle
forceful
tesirli
forceful
{s} etkili
forceful
{s} kuvvetli
forceful
etkili oluş
forceful
zorla
forceful
{s} şiddetli
forceful
güç

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

O, güçlü bir liderdi. - He was a forceful leader.

forceful
şiddetle
forceful
devingen
forceful
gidergen
forcefulness
{i} güç
forcefulness
{i} etkinlik
forcefulness
{i} şiddet
forcefulness
{i} etki
forcing
{i} serada yetiştirme
forcing
{i} turfanda yetiştirme
opposing force; opposition force
(Askeri) karşıt kuvvet; karşı kuvvet
radio frequency; reserve force; response force
(Askeri) telsiz frekansı; ihtiyat kuvveti; cevap kuvveti
rapid reaction force; Ready Reserve Fleet; Ready Reserve Force
(Askeri) çevik mukabele kuvveti; Hazır İhtiyat Filosu; Hazır İhtiyat Kuvveti
Englisch - Englisch
Falls. used in place names
To exert violence, compulsion, or constraint upon or against a person or thing
Anything that is able to make a big change in a person or thing
To create an out by touching a base in advance of a runner who has no base to return to while in possession of a ball which has already touched the ground
A waterfall or cascade
Legal validity
To open or access forcibly
Either unlawful violence, as in a "forced entry", or lawful compulsion
To violate (a woman); to rape

He hath murthered that mylde withoute ony mercy – he forced hir by fylth of hymself, and so aftir slytte hir unto the navyll.

A physical quantity that denotes ability to push, pull, twist or accelerate a body which is measured in a unit dimensioned in mass × distance/time² (ML/T²): SI: newton (N); CGS: dyne (dyn)
A fictional semi-sentient phenomenon that certain individuals can call upon for assistance as in in the Star Wars stories. See also Force
To cause to occur, overcoming inertia or resistance
The ability to attack, control, or constrain

show of force.

A group that aims to attack, control, or constrain

police force.

A magic trick in which the outcome is known to the magician beforehand, especially one involving the apparent free choice of a card by another person
{v} to oblige, overpower, storm, ravish, cut
A mystical power which is the object of the Jedi and Sith religions
A fictional semi-sentient phenomenon that certain individuals can call upon for assistance in the Star Wars stories. See also Force
Force is the power or strength which something has. The force of the explosion shattered the windows of several buildings
Force is used before a number to indicate a wind of a particular speed or strength, especially a very strong wind. Northerly winds will increase to force six by midday
one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil"
a group of people having the power of effective action; "he joined forces with a band of adventurers"
The force is sometimes used to mean the police force. It was hard for a police officer to make friends outside the force. see also air force, armed forces, labour force, peacekeeping, task force, tour de force, workforce
An entity that when applied to a mass causes it to accelerate Sir Isaac Newton's Second Law of mation states: the magnitude of a force = mass * acceleration
If you force something into a particular position, you use a lot of strength to make it move there. They were forcing her head under the icy waters, drowning her
an act of aggression (as one against a person who resists); "he may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one"
Any influence which changes the acceleration of an object Force is measured in newtons Force has two components, magnitude and direction
{i} power; strength; intensity; military power; coercion; violence; authority; need, necessity; binding power, effect (of a law)
Making someone pick a certain card when they think they have a random choice A good way to force a card is like this
If you force a smile or a laugh, you manage to smile or laugh, but with an effort because you are unhappy. Joe forced a smile, but underneath he was a little disturbed `Why don't you offer me a drink?' he asked, with a forced smile
To exert to the utmost; to urge; hence, to strain; to urge to excessive, unnatural, or untimely action; to produce by unnatural effort; as, to force a conceit or metaphor; to force a laugh; to force fruits
To stuff; to lard; to farce
A waterfall; a cascade
To make a difficult matter of anything; to labor; to hesitate; hence, to force of, to make much account of; to regard
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
a unit that is part of some military service; "he sent Caesar a force of six thousand men"
Agent that results in accelerating or deforming an object
to force someone's hand: see hand. Action that tends to maintain or alter the position of a body or to distort it. It is a vector quantity, having both magnitude and direction. Force is commonly explained in terms of Newton's laws of motion. All known natural forces can be traced to the fundamental interactions. Force is measured in newtons (N); a force of 1 N will accelerate a mass of 1 kg at a rate of 1 m/sec/sec. See also centrifugal force; Coriolis force; electromagnetic force; electric force; magnetic force; strong force; weak force. air force British Expeditionary Force centrifugal force Coriolis force electric force Coulomb force electromagnetic force electromotive force Force Acts magnetic force Royal Air Force Self Defense Force strong force strong nuclear force United States Air Force United States Air Force Academy weak force weak nuclear force Special Forces van der Waals forces
To constrain to do or to forbear, by the exertion of a power not resistible; to compel by physical, moral, or intellectual means; to coerce; as, masters force slaves to labor
To obtain or win by strength; to take by violence or struggle; specifically, to capture by assault; to storm, as a fortress
This is the direction the defense is trying to force the offensive team to throw the disc This can be either to force the disc out to the sidelines or into the middle of the field
Strength or energy of body or mind; active power; vigor; might; often, an unusual degree of strength or energy; capacity of exercising an influence or producing an effect; especially, power to persuade, or convince, or impose obligation; pertinency; validity; special signification; as, the force of an appeal, an argument, a contract, or a term
To be of force, importance, or weight; to matter
Strength, energy or power needed to accomplish a certain act
the effect of mass times acceleration; a vector whose direction is the same as the direction in which the object accelerates
guarding on only on one side of the thrower to make them throw to the other side The direction you want them to throw is the direction of the force Types of Force: Force In: force to the middle of the field Force Out: force to the outside of the field Force Sidelines: force to the near sidelines Force Home/Away: force to the home or away side Force Forehand: force the thrower to use a forehand throw Force Backhand: force the thrower to use a backhand throw
Push or pull that gives energy to an object, sometimes causing a change in the motion of the object
When people do something in force, they do it in large numbers. Voters turned out in force for their first taste of multi-party elections
the cause of motion; the agency that causes the acceleration of mass
To put in force; to cause to be executed; to make binding; to enforce
To use violence; to make violent effort; to strive; to endeavor
A push or a pull on an object caused by another object A force may cause an object to move faster or slower, start moving or stop moving, or change directions
The product of mass (m) and acceleration (a), measured in newtons (nt); thought of as the cause of motion in classical dynamics; that quantity which equals ma in Newton's equation of motion; e g , gravitational force or the Lorentz force law Newton's law of acceleration is used to derive the units of force With the formula F = Ma in the cgs system, one dyne is the force needed for an acceleration of one centimeter per second per second with a mass of one gram In the mks and SI systems, one newton is the force needed for an acceleration of one meter per second per second with a mass of one kilogram One newton equals 105 dyne To convert to English units, 1 N = 0 225 lb
Strength or power for war; hence, a body of land or naval combatants, with their appurtenances, ready for action; an armament; troops; warlike array; often in the plural; hence, a body of men prepared for action in other ways; as, the laboring force of a plantation
Any action between two bodies which changes, or tends to change, their relative condition as to rest or motion; or, more generally, which changes, or tends to change, any physical relation between them, whether mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, or of any other kind; as, the force of gravity; cohesive force; centrifugal force
You can use forces to refer to processes and events that do not appear to be caused by human beings, and are therefore difficult to understand or control. the protection of mankind against the forces of nature: epidemics, predators, floods, hurricanes The principle of market forces was applied to some of the countries most revered institutions
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad"
A law, rule, or system that is in force exists or is being used. Although the new tax is already in force, you have until November to lodge an appeal
(1) A physical quantity that can affect the motion of an object (2) A measure of the momentum gained per second by an accelerating body
If someone forces you to do something, they make you do it even though you do not want to, for example by threatening you. He was forced to resign by Russia's conservative parliament I cannot force you in this. You must decide They were grabbed by three men who appeared to force them into a car
Physics: any cause capable of deforming a body or of modifying its movement (direction and/or speed) Esotericism: consequence of the energy impact for the shape For example, an energy of courage gives the strength to confront a given situation, to take up a challenge, to accomplish an action or to say such and such words
If you do something from force of habit, you do it because you have always done it in the past, rather than because you have thought carefully about it. Unconsciously, by force of habit, she plugged the coffee pot in
1 A push or a pull 2 Something that pushes or pulls on an object in a certain direction, measured in newtons
To compel (an adversary or partner) to trump a trick by leading a suit of which he has none
{f} bring about through the use of power; impose; compel; oblige; break through, push through; artificially increase the rate of growth (of plants, etc.)
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad
Strength or power exercised without law, or contrary to law, upon persons or things; violence
To impel, drive, wrest, extort, get, etc
In physics, a force is the pulling or pushing effect that something has on something else. the earth's gravitational force. protons and electrons trapped by magnetic forces in the Van Allen belts
If a situation or event forces you to do something, it makes it necessary for you to do something that you would not otherwise have done. A back injury forced her to withdraw from Wimbledon He turned right, down a dirt road that forced him into four-wheel drive She finally was forced to the conclusion that she wouldn't get another paid job in her field
force de frappe
The French nuclear deterrence force developed by Charles DeGaulle
force field
A mathematical description of the potential energy of a system of atoms
force field
An invisible barrier used as a protective shield
force field
A region of space (a vector field) in which a force operates; contains lines of force; a field of force
force fields
plural form of force field
force majeure
an overwhelming force
force majeure
an unavoidable catastrophe, especially one that prevents someone from fulfilling a legal obligation
force of habit
an act that has been repeated to the point where the performance of the act becomes automatic

The Tin Woodman lay down on his bed from force of habit, for he remembered when he was made of flesh; but not being able to sleep, he passed the night moving his joints up and down to make sure they kept in good working order.

force of nature
A thing or person that exhibits qualities which appear to be beyond outside control
force of nature
A mighty natural force which is beyond human control, notably if potentially castastophical, such as the elements (e.g. storms and extreme temperatures) or geological (e.g. seismic and volcanic) activity

Myths and religions often ascribe natural forces to supernatural beings, as acts of (a) god(s) or hero(es) shaking the earth, raising a storm or flood etc.

force out
An instance of an out created by touching a base in advance of a runner who has no base to return to while in possession of a ball which has already touched the ground

A force out was recorded on the scorecard.

force out
To create an out by touching a base in advance of a runner who has no base to return to while in possession of a ball which has already touched the ground

Jones forced out Smith to end the inning.

force out
To cause something to be ejected

We are going to force out intolerance.

force outs
plural form of force out
force play
A play in which a baserunner on first base is required to advance to second base because the batter has become a runner, or a runner on second or third base is required to advance because a runner on a preceding base is so forced
force someone's hand
Bring about a situation which necessitates an agent to act, often causing a plan to be executed prematurely
force-feed
To force a person to ingest food, often using a tube passed into the stomach
force-field
Alternative spelling of force field
force-out
Alternative spelling of force out
force balance push
(Oyunlar) A Dragon Shout translated from "Fus Ro Dah" in the dragon language mentioned at the video game "The ELder Scrolls V Skyrim"
force de frappe
A force equipped to deal a quick offensive or retaliatory blow
force out
(Spor) (Baseball) A play in which a runner is put out after being forced (by another runner) to advance to a base at which a fielder is holding the ball
Force 17
currently officially disbanded group that served as Chairman Arafat's security guard before the formation of the Palestinian Authority (many of the original members are now part of the official Presidential Guard of Chairman Arafat)
Force Acts
Series of four acts passed by the U.S. Congress (1870-75) to protect the rights guaranteed to blacks by the 14th and 15th Amendments to the Constitution of the United States. The acts authorized federal authorities to penalize any interference with the registration, voting, officeholding, or jury service of blacks. Violations produced over 5,000 indictments and 1,250 convictions throughout the South. The Supreme Court later ruled sections of the acts unconstitutional
force 17
formed in 1972 as a opersonal security force for Arafat and other PLO leaders; became one of PLO's elite units; has built an extensive infrastructure of terrorist cells and weapon depots in Europe while attacking Israeli targets
force a passage through the crowd
push one's way through a crowd of people
force an issue
pressure into making a decision
force an open door
break through an open door
force back
If you force back an emotion or desire, you manage, with an effort, not to experience it. Nancy forced back tears. She wasn't going to cry in front of all those people. = fight back
force back
cause to move back by force or influence; "repel the enemy"; "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders"
force feed
feed forcibly, force to eat
force field
the space around a radiating body within which its electromagnetic oscillations can exert force on another similar body not in contact with it
force field
a kind of calculation which is used in molecular dynamics The calculation is semi-empirical, which means that the wavefunctions of the system are not determined
force field
n the field or area of magnetic force surrounding an object or area
force field
A set of functions and parametrization used in molecular mechanics calculations [IUPAC Computational]
force field
That which exists in the space surround­ing a mass, electric charge, or magnet, so that another mass, electric charge, or magnet intro­duced to this region will experience a force Examples of force fields are gravitational fields, electric fields, and magnetic fields
force field
A molecular mechanics method for chemical calculations These calculations can be single point, geometry optimization, or molecular dynamics A force field has three components: equations defining the potential energy of a molecular system as a function of atomic coordinates, atom types, and parameter sets that fit the equations to experimental data
force fit
Using force to fit together objects which are close to the same size
force majeure
(An uncontrollable force) An event outside the reasonable control of the parties to a contract such as an "Act of God," war, riots or strikes that would prevent the parties from complying with the provisions of an agreement (top)
force majeure
a natural and unavoidable catastrophe that interrupts the expected course of events; "he discovered that his house was not insured against acts of God"
force majeure
(French) superior force, event that cannot be controlled or anticipated
force majeure
The title of a standard clause in marine contract that relieves the parties for responsibility upon non-fulfillment of their obligations resulting from conditions beyond their control (such as earthquakes, floods or war)
force majeure
The title of a standard clause in marine contracts exempting the parties for nonfulfillment of their obligations as a result of conditions beyond their control, such as earthquakes, floods, or war
force majeure
A contract clause intended to excuse one or more parties from their obligations under a contract, in situations where performance is frustrated by unusual or severe circumstances beyond their control such as flood, fire, war, or prolonged labour strike
force majeure
A force, which cannot be resisted, in other words, something beyond the control of the parties involved It includes acts of god and acts of man e g riots, strikes, arson in many contracts and insurance policies is made for damage or injury arising from force majeure for example, the financial liabilities of a building contractor for failure to complete by a specified date may be relieved to the extent it was caused by the force majeure This is a common clause in most property contracts
force majeure
if an event occurs which is outside of the control of the parties to an agreement, for example, then it is said to be a force majeure Often it is used in contracts and allows one party not to be in breach of the contract if an event beyond the control of either party occurs - for example a storm at sea which prevents goods from being delivered by ship
force majeure
A standard clause which indemnifies either or both parties to a transaction whenever events reasonably beyond the control of either or both parties occur to prevent fulfillment of the terms of the contract
force majeure
unexpected events, for example a war, that prevent someone from doing what they had officially planned or agreed to do. An event like this can legally allow an agreement or contract to be changed or ended
force majeure
Literally, "greater force"; a clause designed to protect against failures to perform contractual obligations caused by unavoidable events beyond the party's control, such as natural disasters or wars
force majeure
A condition that permits a company to depart from the strict terms of a contract because of an event or effect that can't be reasonably anticipated or controlled BACK TO TOP
force majeure
– Events that are beyond the control of a contractor, such as earthquakes, epidemics, blockades, wars, acts of sabotage, and archeological site discoveries
force majeure
The title of a standard clause found in marine contracts exempting the parties for nonfulfillment of their obligations by reasons of occurrences beyond their control, such as earthquakes, floods, or war
force majeure
An unavoidable cause of delay or of failure to perform an obligation in time due to an unpreventable, overwhelming and irresistible force A clause is often added to a contract to provide indemnification should an Act of God delay completion past the contractual deadline
force majeure
The title of a standard clause in marine contracts exempting the parties for non-fulfillment of their obligations as a result of conditions beyond their control such as earthquakes, floods, and war
force majeure
Irresistible force or compulsion beyond the control of a party such as will excuse that party from performing their part of a contract
force majeure
A force that cannot be controlled by the parties to a contract and prevents said parties from complying with the provisions of the contract This includes acts of G-d such as a flood or a hurricane or, acts of man such as a strike, fire or war
force majeure
French for an act of God; an inevitable, unpredictable act of nature, not dependent on an act of man Used in insurance contracts to refer to acts of nature such as earthquakes or lightning
force majeure
A force, which cannot be resisted, in other words, something beyond the control of the parties involved It includes acts of God and acts of man, eg Riots, strikes, arson In many contracts and insurance policies, specific provision is made for damage or injury arising from force majeure For example, the financial liability of a building contractor for failure to complete by a specific date may be relieved to the extent it was caused by force majeure This is a common clause in most property contracts
force majeure
when included in a marine contract, it exempts the parties for not fulfilling their obligations because of conditions beyond their control, like earthquakes, floods, or war
force majeure
Circumstance which is beyond the control of one of the parties to a contract and which may, according to the terms and conditions, relieve that party of liability for failing to execute the contract Synonym: Act of God
force majeure
A clause in a supply contract which permits either party not to fulfill the contractual commitments due to events beyond their control These events may range from strikes to export delays in producing countries
force majeure
The title of a standard clause in marine contract relieving the parties of responsibility upon non-fulfilment of their obligations resulting from conditions beyond their control (like earthquakes, floods or war)
force majeure
A standard clause in contracts which stipulates that an event outside human control makes the contract void
force of habit
Behavior that has become automatic through long practice or frequent repetition
force of habit
behavior made involuntary by repetition
force of numbers
by means of greater numbers
force of the blow
strength of the hit
force one's way
push through, forge a path
force oneself on
impose one's will or presence on another
force out
force or drive out; "The police routed them out of bed at 2 A M "
force out
force with the thumb; "gouge out his eyes"
force out
A defensive play in which the lead runner is put out It occurs because a runner is required to move to the next base when the batter becomes a batter/runner; the force out is complete when the fielder with the ball tags the base before the runner arrives
force out
An out which resulted from the defensive player touching the base in a force play
force out
when a baserunner is forced t advance on a batted ball because all of the previous bases are occupied A fielder can put out the runner by touching the base only
force out
expel from one's property or force to move out by a legal process; "The landlord evicted the tenants after they had not paid the rent for four months"
force out
cause to come out in a squirt; "the boy squirted water at his little sister"
force out
A force out is an out which may be made only when a runner loses the right to the base that the runner is occupying because the batter becomes a batter-runner, and before the batter-runner or a succeeding runner has been put out NOTE: If the forced runner, after touching the next base, retreats for any reason towards the base last occupied, the force play is reinstated and the runner may again be put out if the defense tags the runner or the base to which the runner is forced
force out
terminate the employment of; "The boss fired his secretary today"; "The company terminated 25% of its workers"
force out
emit with force of effort; "force out the air
force out
An out created when a runner is forced to advance because there is another runner behind them, although they will be thrown or tagged out The defensive player needs only to touch the base being approached by the runner with the ball in hand to record the out
force out
force to move; "the refugees were displaced by the war"
force out
force to leave (an office)
force out
emit with force of effort; "force out the air"
force protection
Countermobility, survivability, and security measures a commander uses to ensure the integrity of his force throughout an operation Normally conducted in a LIC or in rear areas against a viable rear area threat
force protection
any collection or combination of measures to prevent or mitigate damage or disruption to an aggregation of military personnel, weapon systems, vehicles, installations, or support
force protection
Security program developed to protect service members, civilian employees, family members, facilities and equipment, in all locations and situations, through the planned and integrated application of combating terrorism, physical security, operations security, personal protective services supported by intelligence, counterintelligence, and other security programs
force pump
A pump having a solid piston, or plunger, for drawing and forcing a liquid, as water, through the valves; in distinction from a pump having a bucket, or valved piston
force pump
A pump with a solid piston and valves used to raise a liquid or expel it under pressure
force pump
pump used to force a liquid up and expel it under pressure
force pump
of Plunger pump, under Plunger
force pump
A pump adapted for delivering water at a considerable height above the pump, or under a considerable pressure; in distinction from one which lifts the water only to the top of the pump or delivers it through a spout
force-feed
If you force-feed a person or animal, you make them eat or drink by pushing food or drink down their throat. Production of the foie gras pâté involves force-feeding geese and ducks so that their livers swell. to force someone to eat by putting food down their throat
force-feed
feed someone who will not or cannot eat
force-land
make a forced landing
forced
obtained forcefully, not naturally

Her forced smile was harder and harder to keep as her critical father kept on complaining about her.

forced
opened or accessed using force
forced
Simple past tense and past participle of force
forceful
With assertive force; powerful
forces
Third-person singular simple present indicative form of force
forces
troops (plural only)
forces
plural form of force
forcing
An extension in the development time of an underexposed negative in order to bring out detail
forcing
The net flux of energy in or out of a system; the net change in an energy balance
forced
compulsory
forceful
{a} violent, hot, vehemently, strong
The force
supreme power in the "Star Wars" films
force down
push downward; intercept
force majeure
A major, uncontrollable circumstance that excuses a party from performance of its contract obligations
force majeure
The title of a standard clause in a marine contract exempting the parties for nonfulfillment of their obligations as a result of conditions beyond their control - such as floods, war, etc
forced
made necessary by an unexpected situation or emergency; "a forced landing" forced or compelled; "promised to abolish forced labor" produced by or subjected to forcing; "forced-air heating"; "furnaces of the forced-convection type"; "forced convection in plasma generators
forced
produced by or subjected to forcing; "forced-air heating"; "furnaces of the forced-convection type"; "forced convection in plasma generators"
forced
Done or produced with force or great labor, or by extraordinary exertion; hurried; strained; produced by unnatural effort or pressure; as, a forced style; a forced laugh
forced
A forced action is something that you do because circumstances make it necessary. He made a forced landing on a highway
forced
A forced action is something that you do because someone else makes you do it. A system of forced labour was used on the cocoa plantations
forced
{s} subjected to violence; not spontaneous, compulsory, not voluntary; artificial, constrained; emergency (i.e. forced landing of a plane)
forced
made necessary by an unexpected situation or emergency; "a forced landing"
forced
lacking spontaneity; not natural; "a constrained smile"; "forced heartiness"; "a strained smile"
forced
If you describe something as forced, you mean it does not happen naturally and easily. a forced smile She called him darling. It sounded so forced. natural
forced
past of force
forced
forced or compelled; "promised to abolish forced labor"
forced
produced by or subjected to forcing; "forced-air heating"; "furnaces of the forced-convection type"; "forced convection in plasma generators
forceful
approval If you describe someone as forceful, you approve of them because they express their opinions and wishes in a strong, emphatic, and confident way. He was a man of forceful character, with considerable insight and diplomatic skills. + forcefully force·ful·ly Mrs. Dambar was talking very rapidly and somewhat forcefully. + forcefulness force·ful·ness She had inherited her father's forcefulness
forceful
Full of or processing force; exerting force; mighty
forceful
A forceful point or argument in a discussion is one that is good, valid, and convincing. = powerful
forceful
forceful and definite in expression or action; "the document contained a particularly emphatic guarantee of religious liberty"
forceful
{s} strong, powerful, vigorous; effective; driven by force
forceful
characterized by or full of force or strength (often but not necessarily physical); "a forceful speaker"; "a forceful personality"; "forceful measures"; "a forceful plan for peace"
forceful
Something that is forceful has a very powerful effect and causes you to think or feel something very strongly. It made a very forceful impression on me For most people a heart attack is a forceful reminder that they are mortal. = powerful + forcefully force·ful·ly Daytime television tended to remind her too forcefully of her own situation
forceful
compelling
forcefully
with full force; "we are seeing this film too late to feel its original impact forcefully"
forcefully
In a forceful manner; vigorously; powerfully
forcefully
vigorously, powerfully, energetically; violently, by means of force
forcefully
with full force; "we are seeing this film too late to feel its original impact forcefully
forcefulness
The characteristic or quality of being forceful
forcefulness
{i} vigor, energy, strength
forcer
{i} person or thing that forces
forcer
A small hand pump for sinking pits, draining cellars, etc
forcer
The solid piston of a force pump; the instrument by which water is forced in a pump
forcer
One who, or that which, forces or drives
forces
Forces act on otherwise free to move objects, changing their velocities There are four fundamental forces of Nature: gravity, electromagnetism, the weak force and the strong force Every energetic object is subject to the gravity force Electromagnetic force causes interaction between electricaly charged objects Weak force acts between weak charges and is responcible for the nuclear decay reactions Strong force acts between colour charges in quarks and gluons, binding them into protons, neutrons and other particles The action of a force is called interaction, thus there are four types of interactions, corresponding to each fundamental force
forces
third-person singular of force
forces
A broad all-encompassing category that includes trends, events, and factors
forces
You want to catch and remedy single, isolated errors You also want to catch errors that aren't easily detected in isolation but result from interaction between modules You sometimes must catch multiple concurrent errors The CPU can't sequence subsystems through configurations since it may itself be faulty The machine should recover by itself without human intervention, many high-availability system failures come from operator errors, not primary system errors We want to reserve human expertise for problems requiring only the deepest insights
forces
plural of force
forces
There are 5 Forces that govern the world They are Static, Dynamic, Known, Lost, and Passion Like the 4 modern forces that govern our world (gravity, electromagnetism, strong, and weak), everything that happens happens according to the laws of these Forces However, these Forces are much more archetypal, and more readily observable to the average person Also, there are some people who are not governed normally by one or more of the Forces, and thus do not abide by its laws These are the Omegas (Omegas) (q v )
forcing
The art of raising plants at an earlier season than is normal, especially by using a hotbed
forcing
This determines the wave pulses coming in from the sides
forcing
The art of raising plants, flowers, and fruits at an earlier season than the natural one, as in a hitbed or by the use of artificial heat
forcing
{i} act of obtaining any purpose by force or in a rushed manner or hastily or with unusual speed; (Gardening) act of raising plants and flowers and fruits at an earlier season than the natural period (by the use of artificial heat)
forcing
present participle of force
Türkisch - Englisch
(Askeri) strike
force
Favoriten