effect

listen to the pronunciation of effect
Englisch - Türkisch
etki

Hava hakkındaki belirsizlik İngilizlerin karakterlerinde belirli bir etkiye sahiptir. - The uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character.

O etkin önlemler alamadı. - He could not take effective measures.

{i} tesir
{i} sonuç

Eğer bunu yaparsan,bu sadece aksi sonuçlar doğuracak. - If you do that, it will only bring about a contrary effect.

Sebep ve sonuç birbirlerine tepki yaparlar. - Cause and effect react upon each other.

tesirsiz
(Ticaret) poliçe çıkarmak
(Ticaret) ödeme yapmak
etkime
(Kanun) meriyet
(Ticaret) taşınır mallar
kişisel eşyalar

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

sonuçlandırmak
başarmak
anlam

Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor. - Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.

gerçekleştirmek
efekt

Yanıp sönen efektler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. - Strobing effects can trigger epileptic seizures.

Ezberleme yöntemleri genellikle efektiftir. - The methods of forced memorization are often effective.

{i} uygulama

Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur. - The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections.

gerçekten

O gerçekten etkiliydi. - That was really effective.

{i} izlenim
{i} verim
{i} gerçeklik
{i} reaksiyon
{f} ulaşmak
tatbik mevkii
cause and effect sebep ve sonuç
işlem
for effect gösteriş için
{i} yürürlük

Yasa hâlâ yürürlüktedir. - The law is still in effect.

Vize yasağı yürürlükte olduğu sürece Boston'a gidemem. - I cannot travel to Boston as long as the visa ban is in effect.

{f} etkisi olmak
give effect to tatbik mevkiine koymak
{f} yerine getirmek, gerçekleştirmek, başarmak
filhaki
{f} etki etmek
{i} netice
uygulamak
aslında

Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir. - In effect, flowers are the creators of honey.

{f} sonuca vardırmak
in effect gerçi
{f} meydana getirmek
gerçekle
etkilemek
mevki
hüküm

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

(Ticaret) nakit mevcudu
neticesiz
(Ticaret) menkul kıymetler
(Ticaret) alacak bakiyesi
etkii
etkiye
ekti
effectiveness
etkililik
effective
etkili

Tom kesinlikle Mary'den daha etkili gibi görünüyor. - Tom certainly seems to be more effective than Mary.

Sporlar dostluk geliştirmek için etkilidir. - Sports are effective to cultivate friendship.

effective
efektif

Ezberleme yöntemleri genellikle efektiftir. - The methods of forced memorization are often effective.

effective
{s} etkileyici

Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz. - We want to make learning effective, interesting, and fascinating.

effect clearance
gümrük işlemleri yapmak
effect of growth
büyüme etkisi
effect payment
ödeme yapmak
effect thread
efekt ipliği
Effect Based Approach to Operations
(Askeri) Harekata Etki Odaklı Yaklaşım
effect an insurance
etkisi bir sigorta
effect an insurance
sigorta akdetmek
effect spell
etkisi büyü
effect to
etkisi
effect of inflation on
enflasyona etki
effect of taxation on
vergilendirmenin etkisi
effect painfully
içine işlemek
effect thread
(Tekstil) efekt ipliği, fantezi iplik
effective
{s} verimli
effecting
yerine getirme
effective
{s} yürürlükte olan
effectiveness
{i} etki

Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar. - Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness.

in effect
aslında

Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir. - In effect, flowers are the creators of honey.

put into effect
uygulamaya koymak
special effect
özel efekt
effective
{s} tesirli
effective
sayılır
effectiveness
{i} etkileyicilik
adverse effect
(Tıp) advers etki
aging effect
(Tıp) yaşlanma
avalanche effect
(Fizik) çığ etkisi
being in effect
(Kanun) yürürlükte olma
come into effect
(Dilbilim) yürürlüğe girmek
condition effect
koşul etkisi
consumption effect
(Ticaret) tüketim etkisi
cooling effect
soğutma etkisi
demonstration effect
(Ticaret) gösteriş etkisi
displacement effect
yer değiştirme etkisi
edge effect
yan etki
effected
etkilenmiş
effecting
üretme
effecting
etkileme
effective
sökmek
effective
yararlı
effective
(Kanun) muteber
effective
evirgen
effective
(Tıp) effektif
effective
(Kanun) dermeyan edilebilir
effective
savaşa hazır (gemi/uçak)
effective
geçerlilik
effective
fiili
effective
tesir
effective
etkili olmak

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

effective
gerçek

O gerçekten etkiliydi. - That was really effective.

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

effective
(Ticaret) nakit
effective
etki yaratan
effective
itibar

Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. - The law will be effective from the 1st of April.

effective
etkili olan
effectiveness
(Ticaret) yürürlüğe girmesi
effectiveness
tesir
effectiveness
etkinlik
effectiveness
(Otomotiv) verimlilik
effects
kişisel varlık
effects
(Ticaret) şahsi eşya
effects
efektler

Yanıp sönen efektler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. - Strobing effects can trigger epileptic seizures.

Özel efektler mükemmel. - The special effects are excellent.

effects
mal
effects
etkiler
employment effect
istihdam etkisi
equivalent effect
(Ticaret) eş etkili
expression effect
(Teknik,Tekstil) sıkma efekti
expression effect
(Teknik,Tekstil) sıkma etkisi
fill effect
(Bilgisayar) dolgu efekti
flicker effect
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) kırpışma etkisi
halo effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) ayla etkisi
in effect
gerçi
in effect
doğrusu
in effect
filhakika
inverse photoelectric effect
(Bilgisayar,Fizik) ters ışılelektrik etki
iridescent effect
(Teknik,Tekstil) janjan efekti
mere exposure effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) salt maruz kalma etkisi
mild effect
(Tıp) hafif etkiler
multiplier effect
(Ticaret) çoğaltan etkisi
nosing effect
(Askeri) lase tesiri
other effect
(Bilgisayar) diğer efekt
piezoelectric effect
(Fizik) piezoelektrik etki
profound effect
büyük etki
proximity effect
yakınlık etkisi
put into effect
yürürlüğe almak
recency effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) sonralık etkisi
reduce the effect
etkiyi azaltmak
reduce the effect
etkiyi aza indirmek
remove effect
(Bilgisayar) efekti kaldır
sequence effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) sıra etkisi
side effect
yan tesir
special effect
(Bilgisayar) özel etki
strong effect
büyük etki
strong law of effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) güçlü etki yasası
synergistic effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) sinerjistik etki
template effect
(Kimya) kalıp etkisi
this effect
bu hususta
tunnel effect
(Fizik,Teknik) tünel etkisi
without effect
tesirsiz
antenna effect
anten etkisi
auger effect
auger etkisi
barkhausen effect
barkhausen etkisi
barnett effect
barnett etkisi
blocking effect
blokaj etkisi
calorific effect
kalorifik etki
calorific effect
ısıl etki
capture effect
yakalama etkisi
carry into effect
uygulamaya koymak
cause and effect
sebep ve sonuç
cause effect relationship
neden sonuç ilişkisi
channel effect
kanal etkisi
channel effect
arna etkisi
channeling effect
kanallama etkisi
chemical binding effect
kimyasal bağlanma etkisi
chintz effect
parlatma efekti
common ion effect
ortak iyon etkisi
compton effect
compton etkisi
coriolis effect
koriyolis etkisi
crank effect
krank etkisi
crimp effect
krep etkisi
doppler effect
doppler etkisi
dull effect
mat efekt
dynode effect
dinot etkisi
east west effect
doğu batı etkisi
eberhard effect
eberhard etkisi
edge effect
kenar etkisi
effective
sonuçlandırıcı
effective
sonuç verici
effectiveness
geçerlilik
effects
eşya

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

electro optical effect
elektro optik etki
electrophonic effect
elektrofonik etki
electrostatic kerr effect
elektrostatik kerr etkisi
embossing effect
kabartma efekti
field effect
alan etkisi
go into effect
yürürlüğe girmek
greenhouse effect
sera etkisi
ground effect
yer etkisi
hall effect
hall etkisi
hallwachs effect
hallwachs etkisi
impact effect
çarpma etkisi
in effect
geçerli

Sokağa çıkma yasağı, sabah 6.00'ya kadar geçerlidir. - The curfew is in effect until 6:00 in the morning.

in effect
etki itibariyle
in effect
yürürlükte

Yasa hâlâ yürürlüktedir. - The law is still in effect.

Vize yasağı yürürlükte olduğu sürece Boston'a gidemem. - I cannot travel to Boston as long as the visa ban is in effect.

income effect
gelir etkisi
indirect effect
dolaylı etki
insulated gate field effect transistor
yalıtılmış kapılı alan etkili transistör
inverse photoelectric effect
ters fotoelektrik etki
iridescent effect
yanardöner efekt
joule effect
joule etkisi
k effect
k etkisi
kelvin effect
kelvin etkisi
lag effect
gecikme etkisi
lightning effect
şimşek efekti
magnetooptical effect
manyetooptik etki
magnetron effect
manyetron etkisi
mangle effect
sıkma efekti
many body effect
çok kütleli etki
meissner effect
meissner etkisi
mesh effect
ızgara etkisi
microhysteresis effect
mikrohisterezis etkisi
moire effect
muare etkisi
photoelectric effect
ışılelektrik olay
photoelectric effect
fotoelektrik etki
piezoelectric effect
pizoelektrik etkisi
protective effect
koruyucu etki
radiogenic effect
radyoaktivite etkisi
schottky effect
schottky etkisi
seebeck effect
seebeck etkisi
Englisch - Englisch
To make or bring about; to implement

The best way to effect change is to work with existing stakeholders.

A scientific phenomenon, usually named after its discoverer

Doppler effect.

An illusion produced by technical means (as in "special effect")

The effect of flying was most convincing.

Belongings, usually as personal effects
The result or outcome of a cause

The effect of the hurricane was a devastated landscape.

A device for producing an alteration in sound produced by an instrument

I just bought a couple of great effects.

An alteration in sound after it has been produced by an instrument

I use an echo effect here to make the sound more mysterious.

The state of being binding and enforceable, as in a rule, policy, or law

The new law will come into effect on the first day of next year.

a consequence
{n} a thing produced, end, issue, consequence
{v} to bring to pass, produce, perform
The physical, functional, or psychological outcome, event, or consequence that results from specific military or non-military actions
The effect of one thing on another is the change that the first thing causes in the second thing. Parents worry about the effect of music on their adolescent's behavior Even minor head injuries can cause long-lasting psychological effects
If you say that someone is doing something for effect, you mean that they are doing it in order to impress people and to draw attention to themselves. The Cockney accent was put on for effect
A biological change caused by an exposure
the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted to create an impression of success"; "she retained that bold effect in her reproductions of the original painting"
like impact is a synonym for outcome although impact is somewhat more direct than an effect Both terms are commonly used, but neither is a technical term For precision, Treasury Board Secretariat recommends that outcome be used instead of effect
Consequence intended; purpose; meaning; general intent; with to
result produced by an action
How changing the settings of a factor changes the response The effect of a single factor is also called a main effect Note: For a factor A with two levels, scaled so that low = -1 and high = +1, the effect of A is estimated by subtracting the average response when A is -1 from the average response when A = +1 and dividing the result by 2 (division by 2 is needed because the -1 level is 2 scaled units away from the +1 level)
the central meaning or theme of a speech or literary work
What results after an action has been taken; the expected or predicted impact when an action is to be taken or is proposed
cause and effect: see cause. to make something happen. Compton effect domino effect Doppler effect greenhouse effect Hall effect Josephson effect Magnus effect photoelectric effect photovoltaic effect sound effect Zeeman effect
act so as to bring into existence; "effect a change"
An outcome that can be said to be at least partially the result of an intervention rather than caused by other intervening factors
{i} result, outcome; influence; impact; gimmick, trick; natural phenomenon
produce; "The scientists set up a shockwave"
A person's effects are the things that they have with them at a particular time, for example when they are arrested or admitted to hospital, or the things that they owned when they died. His daughters were collecting his effects. = belongings
An observable action results or evidence of a problem
The result of a thought or action set in motion
(1, a noun) immediate or direct result, as in: What effect does that medicine have on you?
To bring to pass; to execute; to enforce; to achieve; to accomplish
Effect
a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"; "his decision had depressing consequences for business"; "he acted very wise after the event"
An illusion produced by technical means (as in "special effect")"
The result or outcome of a cause. See usage notes below
vagueness You add in effect to a statement or opinion that is not precisely accurate, but which you feel is a reasonable description or summary of a particular situation. That deal would create, in effect, the world's biggest airline. = effectively
To produce, as a cause or agent; to cause to be
act so as to bring into existence; "effect a change
You use to this effect, to that effect, or to the effect that to indicate that you have given or are giving a summary of something that was said or written, and not the actual words used. A circular to this effect will be issued in the next few weeks
Any response by an environmental or social component to an action's impact Under the Canadian Environmental Assessment Act, "environmental effect" means, in respect of a project, "(a) any change that the project may cause in the environment, including any effect of any such change on health and socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance and (b) any change to the project that may be caused by the environment, whether any such change occurs within or outside of Canada"
Effectivity Specific effectivity information captured for the catalog, chapter, section, subsection, figure, graphic, parts list, and part number levels Effectivity information that can be identified is model name/number, serial range/number, equipment ID range/number, lot range/number and component location range Alternatively, an effectivity reference code ("effect-ref") can reference effectivity information that was defined in the Effectivity Cross Reference ("effect-xref") element Attributes: N/A
If you effect something that you are trying to achieve, you succeed in causing it to happen. Prospects for effecting real political change seemed to have taken a major step backwards. see also greenhouse effect, placebo effect, ripple effect, side-effect, sound effect, special effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect" an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect" the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic" produce; "The scientists set up a shockwave" act so as to bring into existence; "effect a change
If you say that something will happen with immediate effect or with effect from a particular time, you mean that it will begin to apply or be valid immediately or from the stated time. The price of the Saturday edition is going up with effect from 3 November
Impression left on the mind; sensation produced
If a law or policy takes effect or comes into effect at a particular time, it officially begins to apply or be valid from that time. If it remains in effect, it still applies or is still valid. the ban on new logging permits which will take effect from July The decision was taken yesterday and will remain in effect until further government instructions
The trick that appears to the spectators
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
In general: That which is produced by an agent or cause; the event which follows immediately from an antecedent, called the cause; result; consequence; outcome; fruit; as, the effect of luxury
The effects in a film are the specially created sounds and scenery
Reality; actual meaning; fact, as distinguished from mere appearance
Manifestation; expression; sign
A biological change in an organism, organ or tissue
Goods; movables; personal estate; sometimes used to embrace real as well as personal property; as, the people escaped from the town with their effects
Power to produce results; efficiency; force; importance; account; as, to speak with effect
Intended or unintended change resulting directly or indirectly from a development intervention
The purport; the sum and substance
Execution; performance; realization; operation; as, the law goes into effect in May
the emotional, physical, and/or cognitive outcome of communication
receipt-point and what is received at the receipt-point See also cause; communication
If you put, bring, or carry a plan or idea into effect, you cause it to happen in practice. These and other such measures ought to have been put into effect in 1985. = implement
You can say that something takes effect when it starts to produce the results that are intended. The second injection should only have been given once the first drug had taken effect
The result of actions Contrast with "side-effects", the unplanned result of actions
{f} accomplish, put into action, execute, do
The state of operating as if other forces control your reality
an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect"
Change in morphology, physiology, growth, development of life span of an organism exposed to air pollution It might be either an adverse effect or an alteration, which is not distinguishable from the range of a target variable observed in not exposed organisms of the same species (WHO 1994c)
effect size
A measure of the strength or magnitude of the effect of an independent variable on a dependent variable in an experiment or a quasi-experiment
effect sizes
plural form of effect size
Allee effect
The negative population growth observed at low population densities
Auger effect
the secondary emission of an electron following the ionisation of a core electron of an atom
Bernoulli effect
In a flowing fluid, the occurrence of what is stated by Bernoulli's principle
Bruce effect
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Casimir effect
The effect of the Casimir force
Cerenkov effect
The emission of light (Cerenkov radiation) that occurs when a charged particle passes through an insulator at a speed greater than the speed of light in that medium; the characteristic blue glow from a nuclear reactor
Cheerio effect
Alternative spelling of cheerio effect
Compton effect
The increase in the wavelength, and corresponding decrease in the energy, of photons (especially of X-rays and gamma rays) when scattered by interaction with matter
Cotton effect
The characteristic change in optical rotatory dispersion and/or circular dichroism in the vicinity of an absorption band of a substance
Cupertino effect
The replacement, by a spellchecker, of words that it interprets as being misspelled, by words which are still incorrect in context
Doppler effect
The apparent change in frequency or wavelength of a wave that is perceived by an observer moving relative to the source of the waves
Fano effect
The polarization of the spin of electrons produced when alkali atoms absorb circularly polarized light; any of several similar quantum optical effects
Frey effect
An auditory phenomenon in which pulsed microwave frequencies generate clicking sounds directly inside the human head
Hall effect
the effect in which a conductor that carries an electric current perpendicular to an applied magnetic field develops a voltage gradient transverse to both current and field
Hawthorne effect
An effect on a study due to a change, due to being observed, in the behavior of a subject being studied
Jahn-Teller effect
A distortion of any symmetric non-linear molecule which reduces its symmetry and lowers its energy
Josephson effect
the zero-voltage current of paired electrons through a weak connection between superconductors
Kerr effect
birefringence of a material induced by an electric field due to partial orientation of its molecules
McClintock effect
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Meissner effect
The total expulsion of magnetic flux from the interior of a superconducting metal when it is cooled in a magnetic field below a critical temperature, near absolute zero, at which the transition to superconductivity takes place
Mössbauer effect
the resonant and recoil-free emission and absorption of gamma rays by atoms in the solid state; the basis of a type of spectroscopy with applications in both physics and chemistry
Nader effect
The later term to describe the effect a candidate for the corresponding political office (especially the office of President of the United States) can have on a close political election, in which their candidacy results in the election being won by a candidate dissimilar to them, rather than a candidate similar to them
Nordtvedt effect
A test of the strong equivalence principle of general relativity that relies on detecting polarization in the orbit of the moon in the direction of the sun
Paschen-Back effect
a form of the Zeeman effect that affects the spectral lines obtained when a light source is placed in a very strong magnetic field
Peltier effect
A thermodynamic effect which occurs when current is passed through a thermocouple, used in computing as a cooling process
Raman effect
the inelastic scattering of photons with subsequent change in frequency and phase; employed in Raman spectroscopy
Rashomon effect
The effect of the subjectivity of perception on recollection, by which observers of an event are able to produce substantially different but equally plausible accounts of it
Seebeck effect
the thermodynamic effect by which heat being passed through a thermocouple is converted into electricity
Stark effect
the splitting and shift of a spectral line into several components in the presence of an electric field
Streisand effect
A phenomenon in which attempting to suppress an item of information attracts additional unwanted attention to it, thus furthering the spreading of the information
Tetris effect
The effect of seeing hallucinatory images of a repetitive activity done beforehand
Tyndall effect
The visible scattering of light along the path of a beam caused by discontinuities such as suspended particles
Vandenbergh effect
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Venturi effect
Alternative capitalization of venturi effect
Von Restorff effect
The effect that distinctive things are easier to remember
Westermarck effect
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Whitten effect
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Zeeman effect
the splitting of single spectral lines into three (or more) in the presence of a magnetic field
acousto-optic effect
a photoelastic effect produced by ultrasonic waves in a transparent material
adverse effect
Side-effect, especially a negative one in pharmacology
after-effect
An effect; especially, one that is experienced only after a delay, or only in the long term
bandwagon effect
the observation that people often do or believe what they think many other people do
betavoltaic effect
The creation of excess electron-hole pairs, triggered by impinging beta particles
black drop effect
An optical effect, occurring during the transit of an object in front of the Sun, by which light is bent around the object, causing it to look stretched out
butterfly effect
The technical notion of sensitive dependence on initial conditions in chaos theory
bystander effect
That someone is less likely to help another if other potential helpers are present than otherwise
cheerio effect
The tendency for objects floating on a liquid surface to clump together
chilling effect
A discouraging effect, especially on certain forms of officially legal speech

The hate crimes bill would allow recent racist statements by a suspect to be used as evidence that a crime was racially motivated; some legislators were concerned that this provision could have an undue chilling effect on speech that could be construed as racist.

cocktail party effect
the ability (or the difficulty) of focusing one's attention on a single auditory source in a jumble of noises
come into effect
To become enforceable, or applicable

The new rules will come into effect on the 1st of January.

cumulative effect
The state in which a series of repeated actions have an effect greater than the sum of their individual effects; noted especially in the repeated administration of drugs
domino effect
the effect of one event setting off a chain of similar events
domino effect
the theory that, if Vietnam fell to communism, it would be followed by Cambodia and Laos etc
effecting
Present participle of effect
effecting
Causative, effective
effective
Efficient, serviceable, or operative
effective
Actually in effect
effective
Producing a decided or decisive effect
effectiveness
The property of being effective
effectiveness
The ability to be effective
effectiveness
The degree to which something is effective

He questioned the effectiveness of the treatment.

effects
plural form of effect
effects
Third-person singular simple present indicative form of effect
eureka effect
Sudden unexpected discovery
field effect
The use of an electric field to control the conductivity of a channel in a semiconductor, as in FET
founder effect
A lessening of genetic variation when the entire population in question descends from a small number of founders
geodetic effect
the change in the spin of a gyroscope as it moves through curved spacetime
greenhouse effect
(with the) The process by which a planet is warmed by its atmosphere. (Do not confuse with global warming.)
ground effect
A generic term describing any aerodynamic effects occurring due to a vehicle's body or appendages moving in close proximity to the ground
gyromagnetic effect
an effect that arises from the relation between the angular momentum and the magnetization of a magnetic substance
healthy participant effect
A skewing of data in randomized medical studies that occurs when healthy participants are less likely to drop out of the study than sicker patients
ideomotor effect
The influence of suggestion on unconscious behavior, frequently used to explain dowsing and other seemingly supernatural claims
in effect
For all practical purposes; in practice; virtually; essentially; basically
in effect
Operating or functioning; in force; in play

Until the new guidelines come out, the old rules are still in effect.

inductive effect
an experimentally observable effect of the transmission of charge through a chain of atoms in a molecule by electrostatic induction
knock-on effect
The continued running of an engine after the ignition has been turned off; dieseling
knock-on effect
A secondary, often unintended effect

There are various knock-on effects . PA services, particularly health and education, have deteriorated sharply because of supply shortages and strikes by workers. Much of the time hospitals have been seeing only emergency cases.

lake effect
An effect of large bodies of fresh water on the weather of regions downwind

Lake effect storms dumped 108 inches of snow on Oswego in 48 hours.

lake-effect
Alternative spelling of lake effect
lotus effect
The superhydrophobicity associated with the leaves of the lotus plant
magnetocaloric effect
the reversible change in temperature that accompanies the change of magnetization of a ferromagnetic or paramagnetic material
mesomeric effect
the increased stability of organic compounds having alternate single and double bonds
narrow-width effect
An anomalous threshold voltage behavior of certain sub-halfmicron semiconductors due to migration of specific elements and local oxidation
network effect
The higher growth rate of businesses with higher market share in those segments of economy in which the value of a product or a service depends on the number of existing users of the product or a service, as is the case with telephone networks
or words to that effect
used to indicate a paraphrase or the chance of an error in the details of reported speech

When he hit his finger with the hammer, he said ouch or words to that effect.

personal effect
An item of personal property that one carries on one's person, including identification, jewelry, and clothing
photoelectric effect
The emission of electrons from the surface of a material following the absorption of electromagnetic radiation
photoelectromagnetic effect
The generation of an electric current in an intermetallic semiconductor in a magnetic field by the action of light
photovoltaic effect
the conversion of electromagnetic radiation into electric power through absorption by a semiconducting material
piezoelectric effect
The production of electrical potential in a substance as the pressure on it changes

Human bones display a piezoelectric effect.

piezoresistive effect
The change of electrical resistance in a substance as the pressure on it changes

Silicon displays a marked piezoresistive effect.

pinch effect
the magnetic self-attraction of parallel electric currents having the same direction; the restriction of a flowing plasma because of this attraction
placebo effect
The tendency of any medication or treatment, even an inert or ineffective one, to exhibit results simply because the recipient believes that it will work
primacy effect
The increased ability to remember the first items in a list
put into effect
To implement; to execute; to carry out
pyroelectric effect
The production of electrical potential in a substance as the temperature increases

Quartz crystals display a marked pyroelectric effect.

quantum Hall effect
An effect marked by the quantization of the Hall resistance, observed in two-dimensional electron systems subjected to low temperatures and strong magnetic field
resonance effect
the mesomeric effect
ripple effect
the effect of one event setting off other events in an unexpected way, or unexpected areas

Defaults in America's mortgage lending businesses are causing a ripple effect through the major banks in other continents.

salt-effect distillation
a technique of extractive distillation in which a salt or a non-volatile liquid is added to the mixture being distilled in order to remove azeotropes and aid separation
side effect
An unintended consequence of any action in addition to the intended consequence of that action
side effect
An adverse effect, an unintended consequence of a drug or therapy; usually not a beneficial effect
side effect
A change in state caused by a function call (typically "side-effect")

Eiffel is somewhat purist about insisting that functions have no side effects.

side-effect
Alternative spelling of side effect
skin effect
The tendency of alternating current to distribute itself in a conductor such that the current density is greater near the surface than near the core. The effect increases with frequency
snowball effect
An accelerating growth of magnitude, including fame, fortune, importance, or danger

The success of these women has had the snowball effect of bringing more and more women into the sport over the past few years.

sound effect
An artificially created or enhanced sound, used to accompany the action of a dramatic production, such as a film, play or video game
special effect
An effect technique used in film, television, and entertainment industry to create effects that cannot be achieved by normal means, and when creating the effect by normal means is prohibitively expensive. Special effects are also used to enhance previously filmed elements, by digitally adding, removing, and enhancing objects within the scene
spoiler effect
Voting theory. A term used to describe the effect a candidate on a close election to a corresponding political office (especially the office of the President of the United States), in which their candidacy results in the election being won by a candidate dissimilar to them, rather than a candidate similar to them
status effect
A modifier to a character's status, either positive (i.e. strength up) or negative (i.e. poison) effects
take effect
to become active; to become effective

The medication won't begin to take effect for 3-4 hours.

transverse flow effect
vibration in the rotor of a helicopter due to differential drag
triboelectric effect
the generation of static electricity by friction between different materials
venturi effect
The reduction in fluid pressure that results when a fluid flows through a constriction
white coat effect
Alternative form of white coat hypertension
effective
fit for a destined purpose
domino effect
the consequence of one event setting off a chain of similar events (like a falling domino causing a whole row of upended dominos to fall)
immediate effect
instant result, instantaneous consequence
effects
{i} goods; personal belongings, possessions
effective
{n} an able man, a soldier fit for duty
effective
{a} able to produce, useful, serviceable
effectiveness
{n} an effective quality, power
effects
{n} goods, moveables, furniture, estate
Weekend Effect
(Finans) A phenomenon in financial markets in which stock returns on Mondays are often significantly lower than those of the immediately preceding Friday. Some theories that explain the effect attribute the tendency for companies to release bad news on Friday after the markets close to depressed stock prices on Monday. Others state that the weekend effect might be linked to short selling, which would affect stocks with high short interest positions. Alternatively, the effect could simply be a result of traders' fading optimism between Friday and Monday
faraday effect
In physics, the Faraday effect or Faraday rotation is a magneto-optical phenomenon, or an interaction between light and a magnetic field. The rotation of the plane of polarization is proportional to the intensity of the component of the magnetic field in the direction of the beam of light
greenhouse effect
(Çevre) The trapping of the sun's warmth in a planet's lower atmosphere, due to the greater transparency of the atmosphere to visible radiation from the sun than to infrared radiation emitted from the planet's surface
hawthorne effect
(Psikoloji, Ruhbilim) The alteration of behaviour by the subjects of a study due to their awareness of being observed
perlocutionary effect
A perlocutionary act (or perlocutionary effect) is a speech act, as viewed at the level of its psychological consequences , such as persuading, convincing, scaring, enlightening, inspiring, or otherwise getting someone to do or realize something. This is contrasted with locutionary and illocutionary acts (which are other levels of description, rather than different types of speech acts)
recency effect
(Psikoloji, Ruhbilim) The recency effect, in psychology, is a cognitive bias that results from disproportionate salience of recent stimuli or observations. For example, if a driver sees an equal total number of red cars as blue cars during a long journey, but there happens to be a glut of red cars at the end of the journey, he or she is likely to conclude that there were more red cars than blue cars throughout the drive
to the effect
to that effect (ALSO 'to the effect that'): used to express that what you are reporting is only a short and general form of what was really said: "She said she was unhappy, or words to that effect."; "He said something to the effect that he would have to change jobs if the situation continued."
Effective
effectuous
Effective
effectuose
Effective
good
Effectiveness
efficacy
effected
past of effect
effected
settled securely and unconditionally; "that smoking causes health problems is an accomplished fact"
effecting
Present participle of to effect
effective
> shengxiao
effective
Producing the expected results of this SOW, defined in section 1 B , Purpose of Contract
effective
"-G
effective
equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers"
effective
 An information system or a software application is effective when it achieves its purpose It is measured in terms of completeness, attractiveness, clarity, accuracy, relevance and ease of use
effective
Shaw; "effective personnel"; "an efficient secretary"; "the efficient cause of the revolution" exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)" producing or capable of producing an intended result or having a striking effect; "an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods"; "effective stepstoward peace"; "made an effective entrance"; "his complaint proved to be effectual in bringing action"; "an efficacious law" works well as a means or remedy; "an effective reprimand"; "a lotion that is effective in cases of prickly heat" equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers
effective
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
effective
Having an effect; able to bring about the result intended
effective
works well (e g Riding a bicycle is an effective way of keeping fit )
effective
producing or capable of producing an intended result or having a striking effect; "an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods"; "effective stepstoward peace"; "made an effective entrance"; "his complaint proved to be effectual in bringing action"; "an efficacious law"
effective
making the thing that is wanted happen
effect
Favoriten