drift

listen to the pronunciation of drift
Englisch - Türkisch
{i} sapma
{i} akıntı

Tekne akıntıyla sürüklendi. - The boat drifted down the stream.

{i} (rüzgârın yığdığı) kar birikintisi
{i} sürüklenme
{f} sürüklenmek
çekilme
sürükleyiş
(Askeri) taşınım
tıkanmak
çivi zımbası
(Otomotiv) savrulma
şaşırmak
yöneliş
yönelim
akım
sürüklenen şey
maksat
amaçsızca sürüklenme
(Askeri) akıntı yolu
kar yığıntısı
(Jeoloji) açılma
yığıntı
{f} sürüklen

Tekne denize doğru sürüklendi. - The boat drifted out to sea.

Gemi dalgaların elinde sürükleniyordu. - The ship was drifting at the mercy of the waves.

genel anlam
birikmek
{i} birikinti
sürükleme
(Madencilik) galeri
(kar/kum/vb.) biriktirmek
yığılmak
sürüklemek
yığmak
(Jeoloji) uzaklaşma

Sami, sorunlarından uzaklaşmak ve serser olmak istiyordu. - Sami wanted to walk away from his problems and become a drifter.

(Spor) Viraja, arkadan kayma açısının öne göre daha fazla olması ve sürücünün virajın acısına göre aracını ayarlaması sonucu oluşan, viraj içersinde ilerleyerek, gerektiğinde direksiyona ters kontralar vererek (örn. viraj sola ilerliyor ise direksiyonu sağa çevirerek) otomobil sürme tekniğidir
{i} göç
moren
{i} gidişat
{f} kendini koyvermek
{i} sürükleniş
sürükleniş uzaklığı
{f} hayatın akışına bırakmak
{i} erek
(Askeri) SİS YAYILMASI: Kimyevi sis bulutunun, yer çekimi ve rüzgar tesiri ile yavaş yayılması. Bak. "drag"
{i} yönelim, yöneliş, kayma
{i} eğilim
rüzgâr veya akıntının etkisiyle sürüklenme
{i} düşünme
hedef
gayesiz olarak dolaşma
rüzgârın yığdığı kar
{i} akıntıya kapılma
geminin akıntı veya rüzgâr ile sürüklenmesi
{f} gayesiz yaşamak
{f} toplanmak
{i} anlama
{i} amaç

Pek çok insan amaçsızca hayatın içinde sürükleniyor. - Many people drift through life without a purpose.

{i} anlam, demek
(Nükleer Bilimler) kayma,sürüklenme
{i} etki
{i} belirsizlik
biriktirmek
torna aynası
demek istenilen şey
anlam
(Televizyon) frekans kayması
kar birikintisi
çekme
drift apart
uzaklaşmak
drift angle
(Askeri) düşme açısı
drift compensation
sürüklenme dengelenmesi
drift current
(Askeri) sürüklemeli akıntı
drift diving
sürüklenme dalışı
drift eliminator
damla tutucu
drift expanding test
genişletme deneyi
drift fishing
(Denizbilim) sürüklenme balıkçılığı
drift into sleep
uykuya dalmak
drift maximum
(Tıp) maksimum akıntı
drift off
(Argo) yorgunluktan bitkin düşmek
drift off
uykuya dalmak
drift off
(Argo) bitip tükenmek
drift off
(Argo) çöküp kalmak
drift off
(Argo) uyuyup kalmak
drift plate
zımba plakası
drift punch
(Otomotiv) zımba
drift punches
rayba
drift rate
(Havacılık) sapma hızı
drift rate
(Havacılık) kayma hızı
drift rate
(Havacılık) düşme hızı
drift reduction
(Tıp) sapma azalması
drift transistor
sürüklenmeli transistör
drift wave
(Coğrafya) sapma dalgası
drift wood
kütük yüzdürme
drift anchor
deniz demiri
drift anchor
açık deniz çapası
drift angle
sürüklenme açısı
drift compensated
sapması telafi edilmiş
drift error
sürüklenme hatası
drift ice
yüzer buz
drift mobility
sürüklenme çevikliği
drift net
akıntı ağı
drift pin
ekleme  çivisi
drift pin
ekleme çivisi
drift sand
savurma kumu
drift space
serbest uçuş bölgesi
drift transistor
sürüklenmeli transistor
drift velocity
sürüklenme hızı
drift apart
bir çiftin zamanla,dış etkiler ile,öncekinden farklı iki insan olmaları dolayısıyla beklentileri karşılayamamaları,ve yollarını ayırmaları
drift away
sürüklenip
drift into
drift içine
drift of
sürüklenmenin
drift off
Uykuya dalmak, uyuyakalmak
drift off
dalıp gitmek
drift position
sürükleme durumu
drift anchor
akıntı çapası
drift anchor
çapa
drift angle
(Askeri) DÜŞME AÇISI: Bir uçağın veya geminin başı ile fiilen takip ettiği yol arasındaki açı
drift compensated parallelogram pattern
(Askeri) sürüklenme telafili paralelogram şekli
drift compensation
suruklenme dengelenmesi
drift error confidence factor
(Askeri) yönelim hatası güven faktörü; Fit Küp, 28317 cm küp; karşı ateş, nakliye takımı; komuta/ateş idare (telsiz çevrimi); komuta ateşi; ateş kes; geçiş kuvveti
drift float
(Askeri) DÜŞÜŞ ÖLÇME ŞAMANDIRASI: Bak. "drift signal
drift ice
{i} buzdağı
drift ice
{i} aysberg
drift meter
(Askeri) DERİVOMETRE: Yandan esen rüzgar altında uçan bir uçağın istikametini ve yana düşüş durumunu tespit eden alet. Derivometre, görerek kerteriz almada ve zaman ayarı ile yer süratini ölçmede de kullanılır
drift net
(Denizbilim) sürüklenme ağı
drift net
akıntıya bırakılan balık ağı
drift pin
saplama çivi
drift signal
(Askeri) düşme şamandırası
drift signal
(Askeri) DÜŞME ŞAMANDIRASI: Yana düşüş oranını tespit edip seyrüseferi kolaylaştırmak veya su üstü gemilerine yardım için bir bölgeyi veya cismi işaretlemek üzere, su üstünde uçan bir uçak tarafından bırakılan, yüzücü işaret. Şamandıra su sathına çarptığı zaman alev, duman veya madeni bir toz çıkarır
drift up
(Havacılık) düz tırmanma
drill drift
mandren kaması
continental drift
(Jeoloji) kıtasal kayma
continental drift
(Çevre) kıtasal sürüklenme
continental drift
(Bilgisayar) kıtaların kayması
drift apart
tedricen ayrı düşmek
drifting
ipsiz sapsız
drifting
ipsiz
drifting
serseri
hollow drift
boru takoz
opening up of drift
(Madencilik) galeri açma
surface drift
(Askeri) yüzey akıntısı
continental drift
karaların kayması
day drift
aydınlık bacası
electron drift
elektron sürüklenmesi
glacial drift
buzulların taşıdığı taş ve toprak
haulage drift
nakliyat yolu
haulage drift
taşıma yolu
do you catch my drift
(deyim) Dediklerimi anlıyor muşun? Ağzımdan çıkanları anlıyor muşun?
frequency drift
frekans kayması
get the drift
(deyim) Kastedilen şeyi anlamak
haulage drift
nakliyat yolu, taşıma yolu
oscillator drift
osilatör kayması
snow drift
kar drift
taper drift
konik drift
aerospace drift
(Askeri) hava-uzay sürüklenmesi
aerospace drift error
(Askeri) hava-uzay sürüklenme hatası
assembly drift
çekme takozu
beach drift
(Askeri) kumsal sürüklenmesi
centering drift
merkezleme mandreli
data adapter aerospace drift; data administrator; Department of the Army; direct
(Askeri) veri adaptörü hava-uzay sapması; veri yöneticisi; Kara Kuvvetleri Bakanlığı (ABD'de); doğrudan eylem/faaliyet; İdare Başkanlığı (DIA); ikili ajan (iki taraflı casus)
hydraulic drift
(İnşaat) hidrolik kaçak
impact drift
darbeli çektirme
individual drift error
(Askeri) tek sapma (sürüklenme) hatası
instinctive drift
(Pisikoloji, Ruhbilim) içgüdüsel yakınsama
let things drift
oluruna bırakmak
line of drift
(Askeri) HASTA VE YARALI GELİŞ YOLU: Hasta ve yaralıların, sıhhi yardım için muharebe sahasından geriye giderken takip edecekleri tahmini yol
littoral drift
kıyı sürüklenmesi
maximum drift distance
(Askeri) en çok kayma mesafesi
maximum drift error
(Askeri) azami sapma (sürüklenme) hatası
minimum drift distance
(Askeri) en az kayma mesafesi
minimum drift error
(Askeri) asgari sapma (sürüklenme) hatası
observer drift
(Pisikoloji, Ruhbilim) gözlemci yakınsaması
parachute drift
(Askeri) paraşütlü atlama (atma)
pilot drift
klâvuz galeri
point drift
calisma noktasi kaymasi
press drift
pres takozu
sand drift
kum birikintisi
sill drift
(Madencilik) eşik yolu
slow drift oscillation
(Askeri) yavaş sürüklemeli salınım
snow drift
(Meteoroloji) kar sürülmesi
snow drift
kar toplanması
steady drift force
(Askeri) sürekli taşınım kuvveti
theory of continental drift
kıtasal sürüklenme teorisi
total drift error
(Askeri) toplam sapma (sürüklenme) hatası
total drift, data
(Askeri) toplam sapma, veri
velocity of target drift
(Askeri) hedef düşüş hızı
west wind drift
(Denizbilim) batı rüzgarları akıntısı
wind and drift chart
(Askeri) RÜZGAR VE TABİİ YAN DÜZELTME ÇİZELGESİ: Çeşitli mesafelerde ve rüzgarın değişik süratle esişleri sırasında, merminin seyri üzerinde meydana gelecek tesiri karşılamak üzere, nişangahta yapılacak düzeltme miktarını gösterir çizelge
wind drift
(Askeri) DÜŞME; RÜZGAR DÜŞÜRMESİ: Uçağın rüzgar tesiriyle yana kaçışı
Englisch - Englisch
A sideways movement of the ball through the air, when bowled by a spin bowler
The angle which the line of a ship's motion makes with the meridian, in drifting
The horizontal thrust or pressure of an arch or vault upon the abutments
A slightly tapered tool of steel for enlarging or shaping a hole in metal, by being forced or driven into or through it; a broach
A mass of matter which has been driven or forced onward together in a body, or thrown together in a heap, etc., especially by wind or water; as, a drift of snow, of ice, of sand, and the like
A collection of loose earth and rocks, or boulders, which have been distributed over large portions of the earth's surface, especially in latitudes north of forty degrees, by the agency of ice
The distance to which a vessel is carried off from her desired course by the wind, currents, or other causes
A horizontal passage in a mine
The place in a deep-waisted vessel where the sheer is raised and the rail is cut off, and usually terminated with a scroll, or driftpiece
The distance through which a current flows in a given time
The difference between the size of a bolt and the hole into which it is driven, or between the circumference of a hoop and that of the mast on which it is to be driven
The material left behind by the retreat of continental glaciers, which buries former river valleys and creates young river valleys

It is there seen that at a distance from the valleys of streams, the old glacial drift usually comes to the surface, and often rises into considerable eminences.

Course or direction along which anything is driven; setting
To move slowly, pushed by currents of water, air, etc

The balloon was drifting in the breeze.

A deviation from the line of fire, peculiar to oblong projectiles
The act or motion of drifting; the force which impels or drives; an overpowering influence or impulse
A passage driven or cut between shaft and shaft; a driftway; a small subterranean gallery; an adit or tunnel
To deviate gently from the intended direction of travel

This car tends to drift left at high speeds.

A place, also known as a ford, along a river where the water is shallow enough to permit oxen or sheep to be driven to the opposite side
Driftwood included in flotsam washed up onto the beach
That which is driven, forced, or urged along
A tool used in driving down compactly the composition contained in a rocket, or like firework
In South Africa, a ford in a river
Anything driven at random
A drove or flock, as of cattle, sheep, birds
The tendency of an act, argument, course of conduct, or the like; object aimed at or intended; intention; hence, also, import or meaning of a sentence or discourse; aim
The distance between the two blocks of a tackle
To move haphazardly without any destination

He drifted from town to town, never settling down.

To drift somewhere means to move there slowly or gradually. As rural factories shed labour, people drift towards the cities
{v} to throw on heaps, float, drive along
That causes drifting or that is drifted; movable by wind or currents; as, drift currents; drift ice; drift mud
a process of linguistic change over a period of time
move in an unhurried fashion; "The unknown young man drifted among the invited guests"
a general tendency to change (as of opinion); "not openly liberal but that is the trend of the book"; "a broad movement of the electorate to the right"
One of the slower movements of oceanic circulation; a general tendency of the water, subject to occasional or frequent diversion or reversal by the wind; as, the easterly drift of the North Pacific
a force that moves something along
live unhurriedly, irresponsibly, or freely; "My son drifted around for years in California before going to law school"
Slow variation of a performance characteristic such as gain, frequency or power output May be due to, for instance, temperature or ageing Usually only significant when measuring low-level signals (a few millivolts) over long periods of time, or in difficult environmental conditions
Any change in output over a period of time, which change is not a function of the pressure being measured See Stability
The ability of a switch to transfer at the same operating point or transducer to reproduce output readings when the same measured value is applied to it over many operations, under the same conditions, and in the same direction (long time duration) May also be applicable to changes in characteristics with known changes in conditions
A change of a reading or a set point value over long periods due to several factors including change in ambient temperature, time, and line voltage
To accumulate in heaps by the force of wind; to be driven into heaps; as, snow or sand drifts
A horizontal passage underground A drift follows the vein, as distinguished from a crosscut that intersects it, or a level or gallery, which may do either
A loss of threshold tuning stability caused by temperature change, battery condition, ground mineral content or detector design
  A comparatively long-term change in an attribute or value of a system or equipment operational parameter   (188)  Note 1: The drift should be characterized, such as "diurnal frequency drift" and "output level drift "  Note 2: Drift is usually undesirable and unidirectional, but may be bidirectional, cyclic, or of such long-term duration and low excursion rate as to be negligible
A driving; a violent movement
The horizontal component of the pressure of the air on the sustaining surfaces of a flying machine
A change in output over time due to temperature or bias variations
A collection of loose earth and rocks, or boulders, which have been distributed over large portions of the earths surface, especially in latitudes north of forty degrees, by the agency of ice
A mass of matter which has been driven or forced onward together in a body, or thrown together in a heap, etc., esp. by wind or water; as, a drift of snow, of ice, of sand, and the like
The angle which the line of a ships motion makes with the meridian, in drifting
cause to be carried by a current; "drift the boats downstream"
vary or move from a fixed point or course; "stock prices are drifting higher
Change in the output voltage of a power supply over a specified period of time All other operating parameters (load, line, etc ) are assumed to be held constant Often specified as starting after a warm-up period
{f} float along with the current; wash away, carry away
something that is heaped up by the wind or by water currents
be piled up in banks or heaps by the force of wind or a current; "snow drifting several feet high"; "sand drifting like snow"
wander from a direct course or at random; "The child strayed from the path and her parents lost sight of her"; "don't drift from the set course"
The angle between the heading (bearing) and the track (course) made good
To be carried along by or as by currents of air or water To vary from or oscillate randomly about a fixed setting, position, or mode of operation To move leisurely or sporadically from place to place
A mass of matter which has been driven or forced onward together in a body, or thrown together in a heap, etc
If sounds drift somewhere, they can be heard but they are not very loud. Cool summer dance sounds are drifting from the stereo indoors
If someone or something drifts into a situation, they get into that situation in a way that is not planned or controlled. We need to offer young people drifting into crime an alternative set of values There is a general sense that the country and economy alike are drifting
esp
Rock debris deposited by natural agents, specifically a deposit of clay, sand, gravel and boulders transported by a glacier or by running water from a glacier "Older drift" is the term used to describe drift deposited by glaciers prior to the Wisconsonian glaciation
The linear (first-order) component of a systematic change in frequency of an oscillator over time Drift is due to aging plus changes in the environment and other factors external to the oscillator (see aging)
Glacial deposits laid down directly by glaciers or laid down in lakes, ocean, or streams as result of glacial activity
disapproval If you say that someone drifts around, you mean that they travel from place to place without a plan or settled way of life. You've been drifting from job to job without any real commitment
The drift of an argument or speech is the general point that is being made in it. Grace was beginning to get his drift = gist
A drift is a movement away from somewhere or something, or a movement towards somewhere or something different. the drift towards the cities
drift ice
One or more floating slabs of ice which have become detached from larger sheets or shoreline glaciers and which are moved by wind or sea currents
drift net
A very long fishing net, supported by floats, that drifts with the current behind a fishing boat
drift off
to lose concentration
drift off
To fall asleep

He went to sleep, lying there under a wing of his plane, and presently Bland himself drifted off into dreams.

drift space
The space in an electron tube in which there is no modulated field
drift away
Lose personal contact over time; "The two women, who had been roommates in college, drifted apart after they got married.". (synonym) drift apart
drift anchor
{i} drogue, device used to hold a ship in one place while at sea, sea anchor
drift apart
lose personal contact over time; "The two women, who had been roommates in college, drifted apart after they got married
drift apart
get carried along, grow apart, get further away from, stay at a distance
drift away
lose personal contact over time; "The two women, who had been roommates in college, drifted apart after they got married"
drift ice
{i} floating ice, masses of ice that float in the open sea
drift ice
masses of ice floating in the open sea
drift into
be swept into, float into, wander into, happen upon
drift net
A large fishing net buoyed up by floats that is carried along with the current or tide
drift net
a large fishnet supported by floats; it drifts with the current
drift off
float away on water; fall asleep; slip away into a day dream or a reverie
drift off
If you drift off to sleep, you gradually fall asleep. It was only when he finally drifted off to sleep that the headaches eased
drift off
change from a waking to a sleeping state; "he always falls asleep during lectures"
continental drift
the slow movement of continents explained by plate tectonics
drifting
Having the property of moving aimlessly or at the mercy of external forces

The drifting seaweed went where ever the currents pushed it.

genetic drift
An overall shift of allele distribution in an isolated population, due to random fluctuations in the frequencies of individual alleles of the genes
get the drift
To understand, at least at some basic or general level

I don't really read French, but I can often guess enough to get the drift.

glacial drift
An accumulation of earth and rock which have been transported by moving ice, land ice, or icebergs
instinctive drift
the tendency of an organism to revert to instinctive behaviors that can interfere with the conditioned response
longshore drift
the process whereby sand and shingle move along a beach shoreline when waves approach the shore at an angle
snow drift
An accumulation of snow caused by wind currents, typically much deeper and higher than the depth of snow that fell directly

Back in my day, we had to walk to school twenty miles through six feet of snow with fifty foot snow drifts, barefoot, uphill. Both ways.

do you catch my drift
(deyim) Do you understand the words that are coming out of my mouth?

So her momma steps in and things got out of control... do you catch my drift?.

get the drift
(deyim) Understand the intention, understand the point being made
base drift
unplanned decrease of the money supply
catch my drift
understand what I am saying, understand my point
continental drift
Continental drift is the slow movement of the Earth's continents towards and away from each other. The movement, formation, or re-formation of continents described by the theory of plate tectonics. the very slow movement of the continents across the Earth's surface. Large-scale movements of continents over the course of geologic time. The first complete theory of continental drift was proposed in 1912 by Alfred Wegener, who postulated that a single supercontinent, which he called Pangaea, fragmented late in the Triassic Period (248-206 million years ago) and the parts began to move away from one another. He pointed to the similarity of rock strata in the Americas and Africa as evidence to support his hypothesis. Wegener's ideas were widely rejected until they were combined with Harry H. Hess's seafloor spreading hypothesis in the 1960s. The modern theory states that the Americas were joined with Europe and Africa until 190 million years ago, when they split apart along what is now the Mid-Atlantic Ridge. Subsequent tectonic plate movements brought the continents to their present positions
continental drift
{i} gradual movement and formation of the continents across the surface of earth through geological time
continental drift
the gradual movement and formation of continents (as described by plate tectonics)
drifted
Simple past and past participle of drift
drifting
aimless wandering from place to place
drifting
afloat on the surface of a body of water; "after the storm the boats were adrift"
drifting
Present participle of drift
drifting
{s} floating on the surface of a lake or sea or other body of water; changing successively especially from one dwelling place or occupation to another
drifting
continually changing especially as from one abode or occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
drifts
plural of , drift
drifts
Normally used when referring to snow or sand particles are deposited behind obstacles or irregularities of the surface or driven into piles by the wind
drifts
third-person singular of drift
drifts
Normally used when referring to snow or sand, particles are deposited behind obstacles or irregularities of the surface or driven into piles by the wind
genetic drift
Genes are inherently digital, in that an individual has an integer number of copies of each gene, and its children inherit an integer number of them That is, an individual cannot have half a gene While fitness may play a part in how many children inherit how many copies of a gene, in each individual child there is a large element of chance Genetic drift is where random (i e not related to fitness) fluctuations in the genetic material in the population occur and lead to macroscopic changes to the population Naturally genetic drift is more important in smaller rather than larger populations
genetic drift
Variation in allele frequencies between generations Drift tends to be more pronounced where high inbreeding occurs and population size is relatively small
genetic drift
Random fluctuations in gene frequencies, most evident in small populations
genetic drift
Refers to the constant tendency of genes to evolve even in the absence of selective forces Genetic drift is fueled by spontaneous neutral mutations that disappear or become fixed in a population at random Inbred lines separated from a common ancestral pair can drift rapidly apart from each other
genetic drift
Genetic change based on random changes within a species’ gene pool; includes fission and the founder effect, and gamete sampling
genetic drift
Random changes in gene frequency within a population resulting from sampling effects rather than natural selection, and hence of greatest importance in small populations
genetic drift
Random fluctuations in the frequency of the appearance of a gene in a small isolated population, presumably owing to chance rather than natural selection. Change in the pool of genes of a small population that takes place strictly by chance. Genetic drift can result in genetic traits being lost from a population or becoming widespread in a population without respect to the survival or reproductive value of the gene pairs (alleles) involved. A random statistical effect, genetic drift can occur only in small, isolated populations in which the gene pool is small enough that chance events can change its makeup substantially. In larger populations, any specific allele is carried by so many individuals that it is almost certain to be transmitted by some of them unless it is biologically unfavourable
genetic drift
A change of gene frequencies within a population over time
genetic drift
change in gene frequencies in a small populations a result of each generation being unrepresentative of its parents
genetic drift
describes an accidental change in genetic structure which may result in a loss of alleles and thus in genetic variation The rarer an allele, the more likely its disappearance by genetic drift
genetic drift
Allele frequency changes in populations caused by random events rather than by natural selection, especially the effects of sampling error on the gene pool of small populations
got his drift
understood his intention, understood the point he was making
got the drift
understood the intention, understood the point being made
littoral drift
The material moved in the littoral zone under the influence of waves and currents
littoral drift
(1) The sedimentary material moved in the littoral zone under the influence of waves and currents (2) (SMP) The mud, sand, or gravel material moved parallel to the shoreline in the nearshore zone by waves and currents
littoral drift
The process by which sand is constantly carried along Florida's coasts by wave action
littoral drift
The sediment that is transported by waves and currents through beach drift and longshore drift along coastal areas
littoral drift
The movement of beach material in the littoral zone by waves and currents Includes movement parallel (long shore drift) and sometimes also perpendicular (cross-shore transport) to the shore
star drift
-- ##?? = star streaming?
star drift
Similar and probably related motion of the stars of an asterism, as distinguished from apparent change of place due to solar motion
drift
Favoriten