anlamsız

listen to the pronunciation of anlamsız
Türkisch - Englisch
nonsensical
meaningless

His words are meaningless. - Onun sözleri anlamsız.

Life without love is meaningless. - Sevgisiz hayat anlamsızdır.

senseless

Fadil committed senseless acts in the name of love. - Fadıl aşk adına anlamsız eylemler gerçekleştirdi.

There are sentences whose translation into certain languages is senseless and, therefore, should be avoided. - Muayyen dillere çevirisi anlamsız olan cümleler vardır ve bu yüzden, sakınılması gerekir.

nonsense

It's nonsense to try that. - Ona uğraşmak anlamsız.

Tom was talking nonsense. - Tom anlamsız konuşuyordu.

pointless

Tom thinks his job is pointless. - Tom işinin anlamsız olduğunu düşünüyor.

Life without love is just totally pointless. - Sevgisiz hayat tamamen anlamsızdır.

null
barren
purposeless
unreasonable
for the birds
dead pan
grotesque
empty

My life would have been completely empty without you. - Sen olmadan yaşamım tamamen anlamsız olurdu.

incoherent

The foreigner answered with a long, incoherent sentence. - Yabancı uzun, anlamsız bir cümle ile cevap verdi.

expressionless

His face is always expressionless. - Onun yüzü hep anlamsızdır.

frivolous

Do you feel that this lawsuit is frivolous? - Bu davanın anlamsız olduğunu hissediyor musun?

of no significance
inane
inexpressive
blank
absurd

The price was absurdly high. - Bedel anlamsız olarak yüksekti.

meaningless, inane; nonsensical, senseless, incoherent; absurd; pointless, purposeless; vacuous
insignificant

I'm so unimportant and insignificant. - Ben çok önemsiz ve anlamsızım.

insane
{s} vain
{s} ridiculous
glass
freakish
chimerical
pathological
deadpan
feeble
facile
nonsignificant
{s} inept
colorless
{s} sodden
absurdstatement
{s} unmeaning
{s} yeasty
expression

His face is always expressionless. - Onun yüzü hep anlamsızdır.

{s} vacuous
anlam
sense

It doesn't make sense to me. - Bana göre bir anlamı yok.

When I found my true identity, my life began to make sense. - Gerçek kimliğini bulduğumda, hayatım bir anlam ifade etmeye başladı.

anlam
meaning

The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago. - Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.

Everyone listened and was very happy, thinking this wedding was both original and meaningful. - Herkes dinledi ve çok mutluydu, düğünün özgün ve anlamlı olduğunu düşündüler.

anlamsız dil
mumbo-jumbo
anlamsız kompliman
flummery
anlamsız sesler çıkarmak
gabble
anlamsız söz
gobbledygook
anlamsız söz
jabber wocky
anlamsız söz
abracadabra
anlamsız söz
rubbish
anlamsız söz
inanity
anlamsız törenler
gaud
anlamsız yarış
rat race
anlamsız yüz
dead pan
anlamsız yüz ifadesi olan
dead pan
anlam
meaning, sense
anlam
{i} content

Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt. - Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır.

anlam
{i} inference
anlam
{i} denotation
anlam
construction
anlam
effect

Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking. - Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor.

anlam
intention

You have to read between the lines to know the true intention of the author. - Yazarın gerçek niyetini bilmek için yazının gerçek anlamını bulmalısınız.

I don't understand what his intentions are. - Onun niyetlerinin ne olduğunu anlamıyorum.

anlam
drift
anlam
sound

I tried to sound out his views. - Onun görüşlerini anlamaya çalıştım.

anlam
significance

Your thoughts are of no significance at all. - Düşüncelerinizin hiçbir anlamı yok.

anlam
implication
anlam
rhyme or reason
anlam
point

I think you've missed the point. - Sanırım konuyu anlamadın.

He seems to have missed the point. - Konuyu anlamamış gibi görünüyor.

anlam
semantics

You're arguing semantics. - Anlambilim tartışıyorsunuz.

anlam
{i} mean

What does this sign mean? - Bu işaret ne anlama geliyor?

YouTube videos are very meaningless. - YouTube videoları çok anlamsız.

anlam
meaning to
gereksiz, anlamsız, boş söz
superfluous, meaningless, empty words
anlam
{i} explanation

Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation. - Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme.

His explanation was too sketchy. I didn't understand it. - Açıklaması çok baştan savmaydı. Onu anlamadım.

anlam
{i} hang

I don't understand why you hang out with Tom all the time. - Her zaman Tom'la niye takıldığını anlamıyorum.

I don't understand why you hang out with Tom so much. - Tom'la neden bu kadar çok takıldığını anlamıyorum.

anlam
strain
anlam
{i} signification
anlam
{i} import

Believing in your heart is more important than understanding with your mind. - Kalbinden inanmak zihninle anlamaktan daha önemlidir.

Understanding one another is important. - Birinin diğerini anlaması önemlidir.

anlam
{i} purport
anlam
{i} acceptation
anlam
significancy
anlam
{i} tenor
anlam
meaning, sense mana
anlam
purview
boş ve anlamsız sözcükler
formula
hızlı ve anlamsız konuşma
gibberish
komik ve anlamsız benzetme
(Sanat) grotesquery
Türkisch - Türkisch
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
manasız
boş
Anlam
meal
Anlam
deme
Anlam
valör
Anlam
mana

Bu kelimenin manası nedir? - Bu sözcüğün anlamı nedir?

Kelimelerin manası kontekste göre değişir. - Kelimelerin anlamı içeriğe göre değişir.

Anlam
medlül
Anlam
fehva
Anlam
medlûl
Anlam
fevha
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
anlam
Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör
anlamsız
Favoriten