grow

listen to the pronunciation of grow
Englisch - Türkisch
büyümek

Tom iki dilli büyümek için şanslıydı. - Tom was lucky to grow up bilingual.

Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir. - Lots of low trees grow on the hill.

{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

{f} dönüşmek
(Kimya) büyüme

Ana yollar banliyölerin büyümesine katkıda bulunacaktır. - The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.

Ağaç büyümeyi durdurdu. - The tree stopped growing.

bitmek
birleşmek
gelişme göstermek
{f} uzatmak

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
olmak

Büyüdüğünde ne olmak istersin? - What do you want to be when you grow up?

Büyük ve güçlü olmak için büyüyebilesin diye sebzelerini ye. - Eat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.

yetiştirmek

Sami, Kosta Rika'ya gitmek ve muz yetiştirmek istiyordu. - Sami wanted to go to Costa Rica and grow bananas.

Babamın hobisi gül yetiştirmektir. - My father's hobby is growing roses.

(bitki/vb.) yetişmek
çoğalmak
-leşmek
büyü

Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum. - I want to be a pilot when I grow up.

Ayrıca,bebeğim sekiz aylık,sağlıklı ve çabucak büyüyor. - My baby is also eight months old, is healthy and is growing by leaps and bounds.

artmak

Elektrikli araçların popülaritesi artmaktadır. - Electric vehicles are growing in popularity.

Tatoebanın popülaritesi kurulduğu günden beri katlanarak artmaktadır. - Tatoeba's popularity has been growing exponentially since the day of its inception.

gelişmek
bırakmak
{f} üretmek
bir kimseyi kendine ısındırma
{f} (grew, --n)
{f} lemek
{f} lenmek
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
hası1 etmek
grow on one gittikçe daha çok beğenilmek
{f} olmak: She's grown ugly. Çirkinleşti./Çirkin
{f} leşmek
{f} büyütmek

Bir ağacı büyütmek yıllar alır, ve ama onu kesmek saniyeler sürer. - It takes years to grow a tree, yet it takes seconds to cut it.

(isim) Serpil
grow stronger
kuvvetlenmek
grow stronger
güçlenmek
growing
büyüyen

Büyüyen bir çocuk daha fazla gıda gerektirir. - A growing child requires more food.

Onun kulağının dışında büyüyen çirkin tüyleri var. - He has unsightly hairs growing out of his ears.

grown
büyümüş

Kendi sorunlarınızla yüzleşecek kadar büyümüşsünüzdür. - You're grown up enough to face your own problems.

O, adeta, büyümüş bir bebek. - He is, as it were, a grown up baby.

grower
{i} yetiştirici
growing
{s} gelişen
grow apart
Birbirinden uzaklaşmak, aralarına mesafe girmek
grow restless
Huzursuz olmak
grow scarce
Azalmak
grow fat
kilo almak
grow old
yaşlanmak

Seninle yaşlanmak istiyorum. - I want to grow old with you.

Yaşlanmaktan korkmayan insanları seviyorum. - I like people who are not afraid to grow old.

grow into
haline gelmek
grow old
kocalmak
grow old
farımak
grow old
kocaltmak
grow old
yıpranmak
grow old
kartlaşmak
grow old
saçı başı ağarmak
grow out of
kabına sığmamak
grow out of
çok büyümek
grow restless
Huzursuzlanmak
grow scarce
Nâdir bulunmak
grow up
palazlanmak
grow up
yetişmek
grow up!
çocukluğu bırak!
grow a beard
sakal bırakmak
grow away from
yakınlığını azaltmak
grow away from
uzaklaşmak
grow into
ol
grow into
olmak
grow mature
olgunlaş
grow mellow
olgunlaş
grow more mellow
daha fazla olgunlaş
grow old
yaşlan

O, asla yaşlanıyor gibi görünmüyor. - He never seems to grow older.

Seninle yaşlanmak istiyorum. - I want to grow old with you.

grow older
yaşlan
grow on
sevilmeye başlamak
grow on
alışılmak
grow on
sarmak
grow out of
büyük gel
grow outward
dışarı doğru büyü
grow rapidly
hızlı geliş
grow rife
tehlikeli biçimde artmak
grow ripe
olgunlaş
grow stronger
daha kuvvetli geliş
grow teeth
diş çıkar
grow together
beraber büyümek
grow too big for one's boots
yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmemek
grow up
gelişmek
grow up
büyümek

Büyümek istiyorsan, çok süt içmek zorundasın. - If you want to grow up, you have to drink a lot of milk.

Tom iki dilli büyümek için şanslıydı. - Tom was lucky to grow up bilingual.

grow up
olgunlaşmak
grow up
büyü

Büyüyünce, bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. - When I grow up, I want to be an English teacher.

Japonya'da nerede büyüdünüz? - Where in Japan did you grow up?

grow upward
yukarı doğru büyü
grow weak
güçsüz geliş
grow worse
daha katü geliş
grow apart
ayrı büyümek
grow away from
ile ilişkileri azalmak
grow back
Tekrar yetişmek, yeniden büyümek

My roses grew back this summer.

grow bold
Yüz bulup cüretlenmek
grow closer
giderek yaklaşmak
grow faint
Giderek zayıflamak, giderek azalmak
grow fruit trees
meyve ağaçları büyüyecek
grow gradually
derece derece artmak
grow impatient
Sabırsızlanmak
grow in favour
lehine büyümek
grow into a custom
içine büyümeye özel bir
grow into a habit
alışkanlık haline büyümek
grow late
büyümek geç
grow light
ışık büyümek
grow of
doğmak
grow older
yaslan
grow out of
-den meydana çıkmak, -den ortaya çıkmak, büyüyüp sığmamak, çıkmak, oluşmak, doğmak

to develop from smt (exact mean).

grow out of so.'s clothes
dışarı çok buyur. 'elbise s
grow out to
dışarı doğru büyümek
grow rapidly
hızlı geliş(mek)
grow red
kırmızı büyümek
grow ripe
olgunlas
grow rotten
çürük büyümeye
grow rust
pas büyümek
grow sick
Hasta büyümek
grow slack
bolluk büyümek
grow slowly
yavaş yavaş büyümek
grow stale
bayat büyümek
grow stronger
daha kuvvetli geliş(mek)
grow taller
boy atmak
grow taller
boyu uzamak
grow teeth
diş çıkar(mak)
grow to
büyüyüp
grow together
Birlikte büyümek
grow too big for one´s boots
k. dili yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmemek
grow upward
yukarı doğru büyü(mek)
grow vegetables
sebze yetiştiriyor
grow weak
Zayıf düşmek, güçsüzleşmek, gücünü kaybetmek, halsiz/dermansız kalmak

Soon their legs grew weak.

grow weak
güçsüz geliş(mek)
grow young
genç büyümek
grow apace
serpilmek
grow away from
soğumak
grow away from
arası açılmak
grow away from
ile ilişkileri azalmak, -den uzaklaşmak
grow away from
büyüyüp sığmamak
grow childish
(Fiili Deyim ) bunamak
grow dark
kararmak
grow different
başkalaşmak
grow fat
şişmanlamak
grow fat
semirmek
grow hot
sinirlenmek
grow hot
kızmak
grow hot
öfkelenmek
grow into
(bir işe) alışmak
grow into
zamanla büyüyüp (bir giysinin) ölçülerine uymak
grow into a man
erkeklik erkekliğe adım atmak
grow into a man
adam olmak
grow lazy
tembelleşmek
grow lean
zayıflamak
grow less
eksilmek
grow longer
uzamak
grow old
(Fiili Deyim ) 1- ihtiyarlamak , kocamak 2- eskimek
grow old
ihtiyarlamak
grow old
eskimek
grow old
kocamak
grow on
(deyim) grow on someone gittikce daha cok begenmek
grow on
(Fiili Deyim ) gittikçe daha çok beğenilmek
grow on s.o
nla birinin hoşuna gitmeye başlamak
grow on trees
bol olmak
grow one's hair long
saçını uzatmak
grow out of
oluşmak
grow out of
-den kaynaklanmak
grow out of
zamanla kaybolmak
grow out of
doğmak
grow out of
büyüyüp sığmamak
grow out of
çıkmak
grow out of
büyüdüğü için (bir giysiyi) giyememek
grow out of
büyüyüp/olgunlaşıp (kötü bir şeyden) vazgeçmek
grow pale
(Fiili Deyim ) sararmak , solmak
grow pale from fear
beti benzi atmak
grow plump
tombullaşmak
grow poor
fakirleşmek
grow poor
yoksullaşmak
grow poor
perişanlaşmak
grow rich
(Fiili Deyim ) zengin olmak
grow rich
zenginleşmek
grow rife
aşırı çoğalmak
grow rife
yayılmak
grow selection
Seçimi büyült
grow serious
ciddileşmek
grow serious
ciddiye binmek
grow stupid
salaklaşmak
grow stupid
aptallaşmak
grow thin
zayıflamak
grow too big for one's
{k} yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmemek
grow uneasy
(Fiili Deyim ) tedirgin olmak , rahatı kaçmak
grow up
(deyim) buyumek. a grown-up buyumus ,buyuk
grow up
yaygınlaşmak
grow up
çıkmak
grow up
boy atmak
grow warm
ısınmak
grow warmer
sıcaklaşmak
grow white
beyazlaşmak
grow wiser
meraklanmak
grew
f., bak. grow
growers
çiftçiler
growing
gelişme
grow up
vuku bulmak
grow up
meydana gelmek
growing
büyüyor

Sanayi hızla büyüyordu. - Industry was growing quickly.

Ambargoya muhalefet büyüyordu. - Opposition to the embargo was growing.

growing
büyümekte olan
grown
{s} olmuş
grew
geliş
grower
(meyve/vb.) yetiştirici
growing
{f} geliş

İki ülke arasındaki ticaret sürekli gelişiyor. - Trade between the two countries has been steadily growing.

growing
{i} gelişim
grown
yetişkin

Tom'un yetişkin bir kızı var. - Tom has a grown daughter.

Çocuk bir yetişkine benziyordu. - The boy looked like a grown-up.

grown
{f} yetiştir

Tom yıllardır buğday yetiştirdi. - Tom has grown wheat for many years.

Pirinç yağışlı bölgelerde yetiştirilir. - Rice is grown in rainy regions.

grow up
boy pos almak
growers
yetiştiriciler
growing
gelişerek
grows
buyur
Grow up
Çocukluğu bırak!
grew
grow ol/büyüt/büyü
grower
yetiştirici (bitki)
grower
{i} yetişen bitki
grower
{i} üretici
grower
ürün/üretici
growing
{i} yetiştirme

Babamın hobisi gül yetiştirmektir. - My father's hobby is growing roses.

Kendi yiyeceğini yetiştirmeye çalışmalısın. - You should try growing your own food.

growing
{i} tarım

Organik tarım kimyasallar olmadan bir bitkileri (tahıllar, baklagiller, meyve) yetiştirme yöntemidir. - Organic agriculture is a method of growing plants (grains, legumes, fruit) without chemicals.

growing
{s} çoğalan
growing
{i} büyüme

Büyüme hızı katlanarak büyüyor. - The rate of growth is growing exponentially.

Tom Boston'da büyüme hakkında konuştu. - Tom talked about growing up in Boston.

growing
{s} artan

Onlar artan bir nüfusa sahip, bu yüzden çok daha fazla yiyeceğe ihtiyaçları var. - They have a growing population; therefore they need more and more food.

grown
grownups yetişkinler
grown
f., bak. grow. s. yetişkin
grown
grownup yetişkin kimse
Englisch - Englisch
To assume a condition or quality

The town grew smaller and smaller in the distance as we travelled.

To appear or sprout

A long tail began to grow from his backside.

To cause something to become bigger, especially cultivate plants

He grows peppers and squash each summer in his garden.

To become bigger

Children grow quickly.

{v} to shoot out, increase, improve, raise, become
{f} become larger; cultivate; be changed; be; become
If something such as an idea or a plan grows out of something else, it develops from it. The idea for this book grew out of conversations with Philippa Brewster
If a plant or tree grows in a particular place, it is alive there. The station had roses growing at each end of the platform
If an amount, feeling, or problem grows, it becomes greater or more intense. Opposition grew and the government agreed to negotiate. a growing number of immigrants
cause to grow or develop; "He grows vegetables in his backyard"
To increase in size by a natural and organic process; to increase in bulk by the gradual assimilation of new matter into the living organism; said of animals and vegetables and their organs
referring to volcanoes as they increase in size
If the economy or a business grows, it increases in wealth, size, or importance. The economy continues to grow. a fast growing business
If you grow a particular type of plant, you put seeds or young plants in the ground and look after them as they develop. I always grow a few red onions
cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow wheat here"; "We raise hogs here
To become attached or fixed; to adhere
develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured fast"; "The child grew fast"
To cause to grow; to cultivate; to produce; as, to grow a crop; to grow wheat, hops, or tobacco
To spring up and come to maturity in a natural way; to be produced by vegetation; to thrive; to flourish; as, rice grows in warm countries
If one thing grows into another, it develops or changes until it becomes that thing. The boys grew into men This political row threatens to grow into a full blown crisis
If someone grows a business, they take actions that will cause it to increase in wealth, size, or importance. To grow the business, he needs to develop management expertise and innovation across his team
increase in size by natural process; "Corn doesn't grow here"; "In these forests, mushrooms grow under the trees"
(v ) tUl, tool
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
To cause something to become bigger, especially plants
To pass from one state to another; to result as an effect from a cause; to become; as, to grow pale
If someone grows their hair, or grows a beard or moustache, they stop cutting their hair or shaving so that their hair becomes longer. You can also grow your nails. I'd better start growing my hair
You use grow to say that someone or something gradually changes until they have a new quality, feeling, or attitude. I grew a little afraid of the guy next door He grew to love his work
If someone grows mentally, they change and develop in character or attitude. They began to grow as persons
When someone's hair grows, it gradually becomes longer. Your nails also grow. Then the hair began to grow again and I felt terrific
pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry"
grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
If a crystal grows, or if a scientist grows it, it forms from a solution. crystals that grow in cavities in the rock We tried to grow some copper sulphate crystals with our children. see also grown
When people, animals, and plants grow, they increase in size and change physically over a period of time. We stop growing at maturity
To increase in any way; to become larger and stronger; to be augmented; to advance; to extend; to wax; to accrue
GNU GNU Remote Operations Web An architecture for building networked applications and services using WWW
become larger, greater, or bigger; expand or gain; "The problem grew too large for me"; "Her business grew fast"
become attached by or as if by the process of growth; "The tree trunks had grown together"
grow a pair
To be brave; to show some courage, especially in a situation in which one has so far failed to do so
grow cold
To wane; to lose interest or enthusiasm for something or someone; to become disenchanted or to fall out of love with someone
grow into
To become accustomed to something by maturing

At first, the new job as managing director was way over my head, but I grew into it.

grow into
To grow in size, so as to be able to fit something (especially an item of clothing)

His new jumper was a bit big for him, but he'll grow into it in a couple of years.

grow like Topsy
To grow rapidly and out of control

Why has National Strategies been allowed to grow like Topsy in some respects, and at the same time become even more complex, making it difficult for teachers to take in the amount of guidance that they receive?.

grow on
To become more likeable to someone

I didn't like this song at first, but now it's starting to grow on me.

grow op
An illegal marijuana-growing operation, usually indoors

Police sweep massive grow op: ‘Sophisticated organized crime’ behind pot: Police.

grow operation
An illegal marijuana-growing operation, usually indoors
grow operations
plural form of grow operation
grow ops
plural form of grow op
grow out of
To become too mature for something

Still, I see you mean well enough, and are merely suffering from the debilitating cheerfulness of youth. You will soon grow out of that.

grow out of
To become too physically large for something, especially clothes

I give my old clothes to charity when I've grown out of them.

grow up
To mature and become an adult

What do you want to be when you grow up?.

grow up
To flourish

Socialism grew up in the industrial cities..

grow up
To stop acting as a child (often used as an interjection.)

Will you grow up please, and stop making silly faces..

grow-op
Alternative form of grow op
grow apart
If people who have a close relationship grow apart, they gradually start to have different interests and opinions from each other, and their relationship starts to fail. He and his wife grew apart It sounds as if you have grown apart from Tom
grow down
extend downwards
grow weak
Became fatigued, became feeble, became powerless, became faint
grow a beard
let a beard grow on one's face
grow a mustache
let the facial hair above the lip grow in
grow fat
put on weight, gain weight, become fat
grow fruit
raise fruit, cultivate fruit trees and plants
grow into
When a child grows into an item of clothing, they become taller or bigger so that it fits them properly. It's a bit big, but she'll soon grow into it
grow light
A fluorescent lamp that emits a spectrum of light similar to that of the sun, used to grow plants indoors. Also called grow lamp
grow like a weed
grow quickly
grow old
become older, become aged; become worn out
grow on
If someone or something grows on you, you start to like them more and more. Slowly and strangely, the place began to grow on me
grow out of
If you grow out of a type of behaviour or an interest, you stop behaving in that way or having that interest, as you develop or change. Most children who stammer grow out of it. = outgrow
grow out of
become too big or mature for (clothing, habit, etc.)
grow out of
When a child grows out of an item of clothing, they become so tall or big that it no longer fits them properly. You've grown out of your shoes again. = outgrow
grow over
grow in such a way as to cover (a building, for example); "ivy grew over the walls of the university buildings
grow pale
turn pale, become white, lose the pink color in one's face; become less intense in color
grow together
of body parts
grow up
If something grows up, it starts to exist and then becomes larger or more important. A variety of heavy industries grew up alongside the port
grow up
mature, grow older
grow up
disapproval If you tell someone to grow up, you are telling them to stop behaving in a silly or childish way. It's time you grew up
grow up
When someone grows up, they gradually change from being a child into being an adult. She grew up in Tokyo. see also grown-up
grow up
become an adult
grow up!
behave as an adult!, stop behaving like a child; behave responsibly
great oaks from little acorns grow
Alternative form of mighty oaks from little acorns grow
absence makes the heart grow fonder
When someone or something is faraway, you realise how much you love (or miss) them or it
grower
A man whose penis does not show its full size until it is erect
grower
Someone or something who becomes more likeable over time

I didn't like the song at first, but it is a real grower.

grower
A farmer; one who grows things

He was an orange grower from Florida.

growing
The action of the verb to grow
growing
Connected with growing

Growing season here begins in March.

grown
Covered by growth; overgrown

What one was a farm was grown with trees.

grown
Past participle of grow
hear the grass grow
To hear very well due to being in an exceptionally quiet environment

A suburban arena that was so sepulchral you could hear the grass grow.

hear the grass grow
To have an extremely sensitive sense of hearing

Heimdall is the watchman of the gods. . . . So acute is his ear that no sound escapes him, for he can even hear the grass grow and the wool on a sheep's back.

hear the grass grow
To be very aware or discerning; to pay attention to every small detail

He was quick to appreciate Blankenhorn's engaging personality and intelligent use of his skills. Chief among these was a remarkable ability to keep track of developments—to ‘hear the grass grow’.

mighty oaks from little acorns grow
Something great can come from a modest beginning

Don't give up on the project - mighty oaks from little acorns grow!.

money doesn't grow on trees
Wealth cannot be obtained without some effort; hence currency is not always available for a prospective purchase

Money doesn't grow on trees — and even the paper for money isn't made of wood!.

grower
{n} one who grows, one who produces
grew
Grew is the past tense of grow. the past tense of grow
grew
simple past of grow
grew
of Grow
grower
One who grows or produces; as, a grower of corn; also, that which grows or increases; as, a vine may be a rank or a slow grower
grower
Something that grows
grower
{i} one who cultivates plants; plant
grower
A grower is a person who grows large quantities of a particular plant or crop in order to sell them. England's apple growers
grower
someone concerned with the science or art or business of cultivating the soil
growers
plural of grower
growing
present participle of grow
growing
(biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level; "he proposed an indicator of osseous development in children"
growing
relating to or suitable for growth; "the growing season for corn"; "good growing weather
growing
(electronics) the production of (semiconductor) crystals by slow crystallization from the molten state
growing
That grows or grow
growing
{s} becoming larger; of something which grows
growing
{i} act of becoming larger; raising, cultivation
growing
increasing in size or degree or amount; "her growing popularity"; "growing evidence of a world depression"; "a growing city"; "growing businesses"
growing
relating to or suitable for growth; "the growing season for corn"; "good growing weather"
growing
having or showing vigorous vegetal or animal life; "flourishing crops"; "flourishing chicks"; "a growing boy"; "fast-growing weeds"; "a thriving deer population"
growing
(electronics) the production of (semiconductor) crystals by slow crystallization from the molten state increasing in size or degree or amount; "her growing popularity"; "growing evidence of a world depression"; "a growing city"; "growing businesses"
grown
of Grow
grown
(of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown woman"
grown
A grown man or woman is one who is fully developed and mature, both physically and mentally. Few women can understand a grown man's love of sport Dad, I'm a grown woman. I know what I'm doing. see also full-grown. the past participle of grow
grown
{s} mature, adult, fully developed; covered; raised or developed in a particular place or way
grows
{f} become larger; cultivate; be changed; be; become
grows
third-person singular of grow
Türkisch - Englisch
of grow
grow down
diminish

stalactites, which grow down from cave ceilings,are formed in limestone caves.

grow
Favoriten