advance

listen to the pronunciation of advance
Englisch - Türkisch
ilerlemek
{f} avans vermek
{f} geliştirmek
{i} avans

Tom Mary'ye iki haftalık maaş avansı verdi. - Tom advanced Mary two week's salary.

O bir sonraki romanı için büyük bir avans aldı. - She received a large advance for her next novel.

ilerleme

Tıp bilimi çarpıcı bir ilerleme gösterdi. - Medical science has made a dramatic advance.

Düşmanın ilerlemesini durdur. - Stop the enemy's advancement.

{i} gelişme

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Tıptaki son gelişmeler dikkat çekiyor. - Recent advances in medicine are remarkable.

{i} avantaj

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Mary Tom'un avantajlarını geri çevirdi. - Mary turned down Tom's advances.

{f} ilerletmek
{i} atılım
{i} yükselme
{f} yükseltmek
{i} artış
yol almak
yürümek
{f} artmak
(Politika, Siyaset) düzelme
(Politika, Siyaset) iyileşme
gelişim göstermek
artırmak
terakki etmek
kalkınmak
tekamül
peşin

Kaça mal olacağını ona peşinen sorsan iyi olur. - You had better ask him in advance how much it will cost.

Plan peşinen kabul edildi. - The plan has been agreed to in advance.

gelişme kaydetmek
yollanmak
(Bilgisayar) gelişmiş

Japonya teknolojik olarak, en gelişmiş ülke oluyor. - Japan is becoming the most advanced country technologically.

Uzaylı, postbiyolojik ve gerçekten gelişmiş bir makinedir. - The alien is postbiological and is really an advanced machine.

yardım etmek
gelişme göstermek
genişletmek
(Otomotiv) ateşleme zamanı
gelişine
{i} tic. avans
ileri gitme
ilerle

Düşmanın ilerlemesini durdur. - Stop the enemy's advancement.

Ordu tepeye kadar ilerledi. - The army advanced up the hill.

öne almak
daha önceki bir tarihe almak
ileri gitmek
gelişmek

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım etmeliler. - Advanced countries must give aid to developing countries.

yaklaşım
{f} peşinat vermek
{f} öne sürmek
(İnşaat) önde olmak
{f} ileri sürmek
{i} öncü
(Askeri) UZUN: Gözcünün aydınlatma atışının bunu takip eden yüksek patlama güçlü mermilere göre daha önce patlamasını istediğini belirten sözcük
asılma
{f} atamak
{f} ileriye
ön ödeme/ilerleme
öne

Müdür, toplantıda bir öneri ileri sürdü. - The manager advanced a proposal at the meeting.

Matbaanın icadı önemli bir teknolojik gelişmeydi. - The invention of the printing press was a major technological advance.

peşin olarak

Kiranı peşin olarak ödemelisin. - You should pay your rent in advance.

O peşin olarak ödünç para aldı. - He borrowed the money in advance.

in advance önde
ilerlemeler

Japon endüstrisi savaştan beri büyük ilerlemeler kaydetti. - Japanese industry has made great advances since the war.

Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar. - Once more, the fundamentalist ideologies oppose to the great historical advances.

avans,v.ileri git: n.peşin
ileri gi
ileride
dili açık verme
advance guard öncü kuvvet
ön

Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz. - Please inform me of your absence in advance.

O, işini bir saat önce bitirdi. - She finished her work an hour in advance.

{f} ileri almak
{f} öne almak [(Tarih) ]
öndelik
terakki
ileri gelmek
teklif
yürütmek
ileriye gitme
(Bilgisayar) avans miktarı
sınıf atlamak
(Ticaret) ön ödeme
in advance
önceden

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

advanced
{s} ileri

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

Buluşma tarihini ileri aldık. - We advanced the date of the meeting.

in advance
peşin

Peşin ödemek zorundasın. - You must pay in advance.

Onu ona peşinen söylemenizde hiçbir sakınca yok. - You may as well say it to him in advance.

advance freight
(Ticaret) peşin avans navlun
advance payment
(Kanun) peşin tediye
advance payment
(Kanun) önceden ödeme
advance post
(Askeri) ileri gözetleme yeri
advance booking charter
rezervasyon yaptırılabilir çarter
advance feed tape
önden çekilmeli şerit
advance guard
öncü kuvvet
advance heading
ayak kılavuzu
advance on salary
avans
advance assessment
peşin değerlendirmesi
advance booking office
önceden rezervasyon ofisi
advance call
Avans prim
advance development
peşin gelişme
advance directive
avans yönergesi
advance directives
peşin direktifleri
advance fee
avans ücreti
advance guard
öncü
advance invoice
peşin fatura
advance knowledge of future events
gelecekteki olaylar öncesinde bilgi
advance note
peşin not
advance notice
önceden haber
advance of
ilerleme
advance of surgery
ameliyat öncesi
advance pay
peşin ödeme
advance payments
avans
advance purchase
peşin satın alım
advance to
ilerlemek için
advance warning
önceden uyarı
advance/decline line
ilerleme / gerileme hat
advance airdrome
(Askeri) İLERİ HAVA MEYDANI: Cephe yakınında bulunan geçici hava meydanı
advance base
(Askeri) İleri üs
advance base
(Askeri) İLERİ ÜS: Bak. "Advanced base"
advance booking
önceden yer ayırtma
advance burn
tedbirli yakma
advance by bounds
(Askeri) SIÇRAYARAK İLERLEME: Genel olarak, örtüden örtüye veya bir gözetleme noktasından diğerine, münferit sıçramalarla yapılan ilerleme hareketi
advance by bounds
(Askeri) Sıçramalarla ilerleme
advance by echelon
(Askeri) Kademeli ilerleme
advance by echelon
(Askeri) KADEMELİ İLERLEME: Bir komutanlığın, ayrı ayrı zamanlarda hareket eden münferit unsurlarla ilerlemesi
advance command post
(Askeri) TAKTİK KOMUTA YERİ, İLERİ KOMUTA YERİ: Normal komuta yerinin ilerisinde bulunan ve, genel olarak, komutanın birliğini yakından sevk ve idaresini temin için kullanılan, bir komutan ve bir küçük karargah ile muhabere personelinden mürekkep küçük tesis
advance command post
(Askeri) İleri komuta yeri
advance covering post
(Askeri) İLERİ ÖRTME KUVVETİ: Bak. "covering force"
advance curve
(Otomotiv) avans eğrisi
advance discontinuance of allotment
(Askeri) Tertibin vaktinden önce iptali, tahsisatın vaktinden önce tenkisi
advance force
(Askeri) (AMPHIBIOUS) AMFİBİ ÖN KUVVET; ÖNCÜ KUVVET (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Hedef bölgesine ilerlerken asıl kuvvetin önünde giden, amfibi görev kuvvetinin içinde yer alan geçici bir teşkilat. Faaliyetleri; Keşif, destek noktalarının ele geçirilmesi, mayın tarama, hazırlık bombardımanı, sualtı tahribi ve hava desteği gibi harekatlar yaparak hedefin asıl taarruza hazırlanmasına katkıda bulunmaktır
advance guard
(Askeri) ZIRHLI BİRLİKLERDE, BÜYÜK KISMIN İLERİSİNDE GİDEN UNSUR: Zırhlı bir kuvvet, temsili veya gerçek taktik şartlar altında, kol halinde hareket ettiği zaman çıkarılır
advance guard
avangard
advance guard
(Askeri) Öncü birlik
advance guard action
(Askeri) ÖNCÜ MUHAREBESİ: Düşmanı oyalayıp aldatarak büyük kısmın ilerlemesini ve yayılmasını korumak, mevziye girmesine ve hazırlanmasına fırsat vermek maksadıyla, öncü taraftan yapılan muharebe
advance guard point
(Askeri) ÖNCÜ UCU: Bir öncü ileri kısmının önünde giden emniyet ve keşif birliği
advance guard reserve
(Askeri) BİR ÖNCÜ BİRLİĞİNİN İKİ ANA KISMINDAN İKİNCİSİ: Diğeri öncü öncüsüdür. Asıl kuvveti korur ve öncü öncüsü tarafından korunur. Küçük öncü birliklerinin öncü ihtiyatı yoktur
advance guard support
(Askeri) ÖNCÜ ÖNCÜSÜ: Bir öncü birliğinin iki ana kısmından ikincisi; diğeri öncü ihtiyatıdır. 3 küçük unsurdan oluşur: İleriden geriye doğru ileri öncü noktası, ileri öncü kısmı ve asıl öncü öncüsü. Asıl öncü öncüsü öncü ihtiyatını korur
advance landing field
(Askeri) İLERİ İNİŞ MEYDANI: Bak. "advanced landing field"
advance landing ground
(Askeri) İLERİ İNİŞ YERİ: Bak. "advanced landing field"
advance logistical command
(Askeri) MENZİL ÖN BÖLGESİ LOJİSTİK KOMUTANLIĞI: Normal olarak bir harekat alanı menzil sahası ön bölgesinde bulunan ve muharebe sahasındaki kuvvetlere, emir verildikçe, idari destek (personel değiştirme, sivil işler ve bölgeler arası hizmet hariç) sağlayan komutanlık
advance message center
(Askeri) İLERİ HABER MERKEZİ: Bir komutanlığın büyük kısmı ile cephe ve yanlardaki en uzak kısımları arasında haber alıp vermede kullanılan bir haber merkezi
advance meter
(Otomotiv) avans ölçü cihazı
advance of glacier
buzul ilerlemesi
advance officer
(Askeri) YÜRÜYÜŞ KOLU KILAVUZ SUBAYI, KOL KILAVUZ SUBAYI: Yürüyüş kolunun yeteri kadar ilerisinden gidip yürüyüş kolunu keşfetmek; gerekirse yedek ve dolambaçlı yollar seçmek; münasip noktalara kılavuzlar, yol işaretleri dikmek ve bu kılavuzlara talimat vermek; ilgili makamları kolun yaklaşmasından haberdar etmek, yol trafik düzenleme noktalarında yeni talimat veya eski talimatlara ait değişiklikleri almak üzere, komutan tarafından tayin edilmiş subay. Bu subay, ön heyetin komutanı da olabilir
advance officer
(Askeri) kol kılavuz subayı
advance on salary
(Askeri) (WAGES) MAAŞA (ÜCRETE) MAHSUBEN AVANS
advance on wage
(Ticaret) ücrete mahsuben avans
advance party
(Askeri) UÇ BÖLÜĞÜ, ÖNCÜ İLERİ KISMI: Bir öncü kuvvetin emniyet unsuru. Öncü öncüsünden ileride yürür. İlerisine uç çıkarır, ve bu uç tarafından korunur
advance payment
avans

Avans ödemesi gereklidir. - Advance payment is required.

advance payment
(Askeri) AVANS ÖDEME: İlerideki alacağa mahsuben önceden ödenen para
advance payment
ön ödeme
advance payment
peşinat
advance post
(Askeri) İLERİ GÖZETLEME YERİ: Kuvvetlerin büyük kısmının oldukça ilerisinde bulunan gözetleme yeri. Buradan gözetleme, dinleme veya bilgi temini için faydalanılır ve seri bir muhabere sistemi ile karargahla irtibat halinde bulunulur
advance post
(Askeri) İleri gözetleme mevzii
advance premium
(Ticaret) peşin ödenen prim
advance screw
ilerletme vidası
advance section
(Askeri) MENZİL ÖN BÖLGESİ: Bir menzil sahasının önde bulunan tali kısmı. Ayrıca bakınız: "Base Section"
advance section
ön parça
advance shipment
(Askeri) ÖNCEDEN GÖNDERME: Kıtalara veya birliklere tahsis edilen ikmal maddelerinin, bu kıta veya birliklerden önce bir harekat alanında bulunacak şekilde gönderilmesi
advance slide
(Bilgisayar) gelişmiş slayt
advance slides
(Bilgisayar) slaytları ilerlet
advance spring
(Otomotiv) avans yayı
advance the date
tarihi öne almak
advance timing
avans zamanlaması
advance to contact
(Askeri) DÜŞMANA YAKLAŞMA: Bak. "Movement to contact"
advance to the next round
bir üst tura geçmek
advance to the next slide
(Bilgisayar) sonraki slayda ilerle
advance wages
(Ticaret) avans olarak verilen ücret
advance wages
(Ticaret) önceden ödenen ücret
advance warning
ön alarm
advance weight
avans ağırlıkları
advanced
gelişmiş

Onların cihazı son derece gelişmiş. - Their equipment is extremely advanced.

Japonya teknolojik olarak, en gelişmiş ülke oluyor. - Japan is becoming the most advanced country technologically.

advancing
ilerleyen
knife advance
bıçak ilerletme
advance payment
(Politika, Siyaset) ilk ödeme
advance payment
(Kanun,Ticaret) avans olarak ödeme
advanced
(Ticaret) geliştirilmiş
advanced
ileri düzeyde
advanced
(Bilgisayar) gelişmiş ileri
advanced
(Ticaret) tekamül ettirilmiş
advanced
(Eğitim) gelişmiş düzey
advanced
yüksek
advanced
ileri düzey
advancer
(Otomotiv) avans mekanizması
advances
avanslar
advancing
ileri gitme
consent in advance
önceden kabul etmek
paid in advance
peşin
receive advance
avans almak
spark advance
(Otomotiv) ateşleme avansı
thanks in advance
şimdiden teşekkürler
advanced
{f} ileri git
advances
dostluk yaklaşımı
advances
yaranma
advancing
{i} gelişen
advancing
{f} ileri git
angular advance
açısal avans
automatic advance
otomatik avans
automatic ignition advance
otomatik ateşleme avansı
cam advance screw
avans vidası
cash in advance
peşin ödeme
centrifugal advance
santrifüj avansı
centrifugal advance weight
santrifüj avans ağırlığı
distributor advance
distribütör avansı
ignition advance
ateşleme avansı
in advance
önünde
in advance
zamanından önce
injection advance
enjeksiyon avansı
manual advance
el avansı
pay in advance
peşin ödemek

Peşin ödemek zorundasın. - You have to pay in advance.

Peşin ödemek zorunda mıyız? - Do we have to pay in advance?

advanced
öncü
advanced
{f} ilerle

Ordu tepeye kadar ilerledi. - The army advanced up the hill.

Askerler şehre doğru ilerledi. - The soldiers advanced toward the town.

advanced
öne al/ilerle
advanced
{f} ileri git: adj.gelişmiş
advanced
{f} ilerle: adj.gelişmiş
advanced
çok gelişmiş
advanced
modern
be advance
peşin olmak
be in advance of
önünde olmak
cook beforehand, cook in advance
önceden peşin yemek pişirmek
credit advance
borç para
determine in advance, predestine
önceden, nasip belirlemek
make advance
önceden yapmak
net in advance
nakit peşin ödeme
payment in advance
peşin ödeme
semiautomatic advance
yarı otomatik avans
thank you in advance
şimdiden teşekkürler
vacuum advance
vakum avansı, basınç öndelemesi
ın advance
ilerlemek
advanced
{s} ilerlemiş

Onun ilerlemiş yaşı onun bir iş bulmasını engelliyor. - His advanced age prevents him from getting a job.

advances
sırnaşma
advances
asılma
Englisch - Englisch
Forward

The scouts found a site for an advance base.

To furnish, as money or other value, before it becomes due, or in aid of an enterprise; to supply beforehand

Merchants often advance money on a contract or on goods consigned to them.

Preceding

The advance man came a month before the candidate.

An opening approach or overture, especially of an unwelcome or sexual nature

As the sun fell, so did our spirits. I had tried to make advances to the girl again; but she would have none of me, and so I was not only thirsty but otherwise sad and downhearted.

To accelerate the growth or progress; to further; to forward; to help on; to aid; to heighten

to advance one's interests.

A forward move
To raise to a higher rank; to promote
To bring forward; to move towards the van or front; to make to go on

They . . . advanced their eyelids. —Shakespeare.

To move forwards, to approach
To make earlier, as an event or date; to hasten
An amount of money or credit, especially given as a loan, or paid before it is due
Completed before need or a milestone event

He made an advance payment on the prior shipment to show good faith.

To bring to view or notice; to offer or propose; to show

to advance an argument.

To raise to a higher point; to enhance; to raise in rate

to advance the price of goods.

develop further; "We are advancing technology every day"
increase in price or value; "the news caused a general advance on the stock market"
If one thing happens or is done in advance of another, it happens or is done before the other thing. I had asked everyone to submit questions in advance of the meeting. = ahead
To advance means to move forward, often in order to attack someone. Reports from Chad suggest that rebel forces are advancing on the capital The water is advancing at a rate of 5cm a day a picture of a man throwing himself before an advancing tank
{v} to proceed, improve, move forward raise or rise, promote, offer, supply on credit
{n} a progression, promotion, increase, profit, first offer or hint, payment beforehand
To accelerate the growth or progress; to further; to forward; to help on; to aid; to heighten; as, to advance the ripening of fruit; to advance one's interests
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up"
The first step towards the attainment of a result; approach made to gain favor, to form an acquaintance, to adjust a difference, etc
To extol; to laud
money paid to author by publisher once book is under contract ½ of advance is generally paid upon signing of the contract, ½ upon delivery of final manuscript Advances are paid against future royalties (see below), so the author won't receive any additional payments until the royalty earnings have surpassed the amount of the advance
pay in advance; "Can you advance me some money?"
A furnishing of something before an equivalent is received (as money or goods), towards a capital or stock, or on loan; payment beforehand; the money or goods thus furnished; money or value supplied beforehand
{f} progress, move forward; promote; propose, suggest; make a payment before it is due
an amount paid before it is earned rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today"
Part of the formula used to determine insured value It is an agreed percentage increase, commonly 10%, applied to the total of invoice and freight This provides for unknown expenses at the time of shipment, such as port fees, clearance charges and inland freight in the country of destination, commissions to sales people and a portion of the assured's profit
{i} forward movement, progress; modernization; promotion; amount or payment of money given before it is due
To increase or make progress in any respect; as, to advance in knowledge, in stature, in years, in price
An advance is money which is lent or paid to someone before they would normally receive it. She was paid a £100,000 advance for her next two novels
To advance an event, or the time or date of an event, means to bring it forward to an earlier time or date. Too much protein in the diet may advance the ageing process = bring forward put back
When a theory or argument is advanced, it is put forward for discussion. Many theories have been advanced as to why some women suffer from depression = put forward
an overture; a tender; an offer; usually in the plural
rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today"
move forward; "we have to advance clocks and watches when we travel eastward"
A sum paid to the author in anticipation of royalty earnings
contribute to the progress or growth of; "I am promoting the use of computers in the classroom"
The mortgage loan
To rise in rank, office, or consequence; to be preferred or promoted
the non-returnable payment to authors by publishers against which the royalty earnings are offset
Advance booking, notice, or warning is done or given before an event happens. They don't normally give any advance notice about which building they're going to inspect
To advance means to make progress, especially in your knowledge of something. Medical technology has advanced considerably see also advanced = progress
If you advance someone a sum of money, you lend it to them, or pay it to them earlier than arranged. I advanced him some money, which he would repay on our way home The bank advanced $1.2 billion to help the country with debt repayments. = lend
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
a change for the better; progress in development
An advance in a particular subject or activity is progress in understanding it or in doing it well. Air safety has not improved since the dramatic advances of the 1970s = development
An advance party or group is a small group of people who go on ahead of the main group. The 20-strong advance party will be followed by another 600 soldiers as part of UN relief efforts. = expeditionary
Money paid to a writer by a publisher prior to publication of a book   An advance is made against the royalties the book will earn, and is paid back to the publisher when the book begins to earn royalties
Payment or payments to the author against expected royalties The advance must be returned if the author has received it before delivery of an acceptable manuscript and the author fails to deliver an acceptable manuscript However when the author delivers an acceptable manuscript, the advance is his or hers to keep even if royalties never amount to so much (see: Is it better to only take royalties, or to take an advance?)
A payment made to a recipient upon its request either before cash disbursements are made by the recipient or through the use of predetermined payment schedules
If you advance a cause, interest, or claim, you support it and help to make it successful. When not producing art of his own, Oliver was busy advancing the work of others. = further
The act of advancing or moving forward or upward; progress
Improvement or progression, physically, mentally, morally, or socially; as, an advance in health, knowledge, or religion; an advance in rank or office
Verb: to deliver a portion of money borrowed under a mortgage or loan before the loan instrument requires the money to be delivered Noun: the money so delivered
pay in advance; "Can you advance me some money?
the act of moving forward toward a goal
The automated system used by NYU Libraries to organize and control its library materials, both technical services and public access It is a product of Geac Computers, Inc and provides control of the history of any book or serial purchase from ordering to appearance in BobCat and continuing with circulation status and record maintenance
Also referred to as a draw A payment of up to sixty (60) percent on earned but not yet paid gross wages given to an employee in an emergency situation The amount of the assignment is deducted from the employee's next paycheck
To furnish, as money or other value, before it becomes due, or in aid of an enterprise; to supply beforehand; as, a merchant advances money on a contract or on goods consigned to him
give a promotion to or assign to a higher position; "John was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend not to advance in the major law firms"; "I got promoted after many years of hard work"
To move or go forward; to proceed; as, he advanced to greet me
An advance is a forward movement of people or vehicles, usually as part of a military operation. an advance on enemy positions retreat
money paid to author by publisher once book is under contract ½ of advance is generally paid upon signing of the contract, ½ upon delivery of final manuscript Advances are paid against future royalties (see below), so the author won't receive any additional payments until the royalty earnings have surpassed the amount of the advance
Money paid to an author, usually at the time a contract is signed, that is a portion of expected royalties that will be paid to the author once the book is published Originated from the phrase "advance against royalties "
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
An addition to the price; rise in price or value; as, an advance on the prime cost of goods
Before in place, or beforehand in time; used for advanced; as, an advance guard, or that before the main guard or body of an army; advance payment, or that made before it is due; advance proofs, advance sheets, pages of a forthcoming volume, received in advance of the time of publication
advance fee scam
A consumer fraud that involves obtaining a relatively small amount of money from the victim in advance of some large deferred benefit, such as a job, a high rate of return, or a share of an ill-gotten gain
advance fee scams
plural form of advance fee scam
advance guard
a unit or units leading the way of advancing or marching troops, guarding them from ambushes, reconnoitering and pursuing the enemy, etc
advance guard
an individual soldier in the same role
advance guards
plural form of advance guard
advance man
A male advance person
advance person
Someone who travels to a destination in order to arrange accommodation, meetings, security, etc. for one or more celebrities, politicians, business leaders, or other public figures who will arrive subsequently

What an advance person does, she explains, is find venues for rallies, build the crowd, and create the visuals.

advance woman
A female advance person
advance-guard
Alternative spelling of advance guard
advance copy
An advance copy, also known as an advance reading copy or ARC, is a copy of a book released by its publisher before the book has gone to press for a complete printing. ARCs generally do not have the final dust jacket, formatting or binding of the finished product; the text of an ARC may also differ from that of the published book if the book is edited after the ARC is produced. ARCs are normally distributed to reviewers, bookstores, magazines, and (in some cases) libraries between three and six months before the book is officially released
advance corporation tax
Advance corporation tax (ACT) was the scheme under which companies made an advance payment of corporation tax when they distributed dividend payments to shareholders. This payment was then offset against the company's final corporation tax bill. Certain recipients, such as pension funds, were entitled to advance corporation tax relief. This entitled them to reclaim the corporation tax
advance death benefit
a percentage of death benefits paid directly to policy holders having a short life expectancy (usually 6 months)
advance directives
are documents in which you make decisions about future health care A Living Will and/or a health care surrogate fall into this category
advance directives
(also called medical directives) - Written statements in which individuals specify the kind of medical treatment they desire if they become incapacitated or terminally ill
advance directives
Living wills for Medicare beneficiaries The Health Care Financing Administration requires that these be distributed to all Medicare members when they are admitted to hospitals, even if it is a readmission Back to Top
advance directives
Instructions to one's family, physician and others that describe an individual's preferences for medical treatment to be used when the individual becomes incapacitated Advance directives include living wills, durable power of attorney (healthcare) and surrogate decision-makers
advance directives
legal documents including the Living Will and Durable Power of Attorney for Health Care A Living Will states what type of treatment you wish to receive in the event that you become physically or mentally unable to communicate your wishes A Durable Power of Attorney for Health Care authorizes another person to make medical decisions for you when you are unable to do so for yourself See also Living Will and Durable Power of Attorney for Health Care
advance directives
Written statements, prepared in advance of a serious illness, in which an individual can state his/her preferences when a treatment decision is necessary
advance directives
documents that a person can complete to ensure that healthcare choices are respected
advance directives
"Advance directives" is a term used for the various means by which people communicate their wishes about end-of-life care to their health care providers Advance directives include living wills, health care proxies and "Do Not Resuscitate" orders
advance factory
authorized factory, certified manufacturing site
advance fee
A fee claimed, demanded, charged, received, collected or contracted for a listing, advertisement or offer to sell or lease property, other than in a newspaper of general circulation, issued primarily for the purpose of promoting the sale or lease of business opportunities or real estate or for referral to real estate brokers or salespeople, or both, or soliciting borrowers or lenders for, or to negotiate loans on, business opportunities or real estate
advance fee
A fee charged by a broker to a seller to cover all or a portion of the broker's costs of promoting the property (I never charge upfront fees for marketing your property!)
advance fee
A fee paid before any services are rendered Specifically, it is a practice of some brokers to obtain a nonrefundable fee from the seller in advance to cover the advertising of properties or businesses for sale while giving no guarantee that a buyer will be found, which is often held to be improper conduct Brokers must keep accurate records of expenditures
advance fee
A fee charged for advertising property or business opportunities in a publication other than a newspaper of general circulation
advance fee
A fee paid in advance by the seller to the broker to cover advertising and promotion costs; the fee is nonrefundable and is credited against commissions in the event of sale Typically used when large properties require big promotion budgets
advance fee
A fee charged by a broker to a seller to cover all or a portion of the broker's costs of promoting the property
advance fee
A fee paid in advance of any service rendered in the sale of a property or in obtaining a loan
advance fee
A fee charged by a broker to a seller to cover all ora portion of the broker's costs of promoting the property The fee is generally credited against commissions but is not refunded if no commissions are received Most frequently used in connection with large offerings which require a substantial outlay of funds for promotion
advance guard
body of troops sent ahead of the others to provide protection
advance guard
A detachment of troops sent ahead of a main force to reconnoiter and provide protection
advance notice
announcement made ahead of time
advance payment
Pay beforehand; up front
advance payment
You may receive advance payment for the initial month (or partial month) of schooling and the following month if: you train at 1/2 time or more; you request an advance payment in writing; and, DVA receives your request within a specified deadline period In order to be eligible for advance payment, you must be either a first-time applicant or a continuing student who has experienced a non-payable break in training between school terms (More Info)
advance payment
Monthly auto lease payments that are made before the lease actually begins
advance payment
= Premiums paid in advance of the current policy period, including the amount tendered with an application by an applicant for Life Insurance
advance payment
Trading method in which the buyer pays for the goods before they are dispatched This is used where the buyer is of unknown credit worthiness and is unable to obtain a letter of credit This is also used as a matter of convenience for small orders
advance payment
Funds given by the buyer of goods to the seller prior to shipment, often just a percentage of the value of the goods with the remainder paid after shipment
advance payment
Premiums paid in advance of the current policy period, including the amount tendered with an application by an applicant for Life Insurance (G)
advance payment
Premiums paid in advance of the current policy period, including the amount tendered with an application by an applicant for Life Insurance
advance payment
Payment made ' up front'
advance payment
something paid partially before the total amount is due (i.e. an advance on someone's salary)
advance warning
alarm given in advance, prior notification
advance(a)
being ahead of time or need; "gave advance warning"; "was beforehand with her report
advance(a)
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
advance/decline line
{i} tool used to calculate the total of differences between advances and declines of security prices, a/d
advanced
in a late stage of development; greatly developed beyond an initial stage
advanced
pronounced farther to the front of the vocal tract
advanced
at or close to the state of the art
advanced
Simple past tense and past participle of advance
advanced
something that has moved forward in time or space (e.g. advanced ignition timing)
advanced
enhanced
advancer
Agent noun of advance; one who advances
advancer
The overcaller's partner, especially one who bids following the overcall
in advance of
Before; ahead of

He travelled in advance of his master, making the necessary arrangements.

advances
Payments made before they are due, as in giving an allowance before it's supposed to be paid
advanced
{a} preferred, improved, asserted, moving forward, in front, old
advancer
{n} a promoter, a forwarder
to advance in
{n} England, to cultivate or occupy
Advanced
A level of attainment where the learner has mastered most of the structures and functions of the language and is able to move freely through several registers - there may be a working vocabulary of in excess of 3000 words
Advanced
 Students are able to apply concepts, skills, and strategies in more challenging situations   In addition, they are able to communicate their reasoning by providing convincing evidence
Advanced
comparatively late in a course of development; "the illness had reached an advanced stage"; "an advanced state of exhaustion"
Advanced
(adj) - 1) far on in life or progress; 2) not elementary; 3) new and not yet generally accepted
Advanced
Characters
Advanced
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
Advanced
This is the highest level that can be attained on PACT It is defined by the state as: Very high score; well prepared to work at next grade level
Advanced
 Students are able to apply concepts, skills, and strategies in more challenging situations   In addition, they are able to communicate their reasoning by providing convincing evidence
Advanced
Allows you to set preferences that will change the set up which will affect all the aspects of Netscape
Advanced
adv
Advanced
Ability to execute simple and difficult stitches in the technique Knowledge of color and design which will allow for exploration and creativity
Advanced
A type of search on the library catalogue that allows you to enter more than one term (eg author and title) then limit your search and sort your results
Advancer
someone who advances
advance payment
{i} foregift
advance payment
down payment
advanced
ahead in development; complex or intricate; "advanced technology"; "a sophisticated electronic control system"
advanced
far along in time; "a man of advanced age"; "advanced in years"; "a ripe old age"; "the ripe age of 90"
advanced
past of advance
advanced
An advanced system, method, or design is modern and has been developed from an earlier version of the same thing. Without more training or advanced technical skills, they'll lose their jobs. = up-to-date
advanced
Something that is at an advanced stage or level is at a late stage of development. `Medicare' is available to victims of advanced kidney disease
advanced
In the front or before others, as regards progress or ideas; as, advanced opinions, advanced thinkers
advanced
at a higher level in training or knowledge or skill; "an advanced degree"; "an advanced text in physics"; "special seminars for small groups of advanced students at the University"
advanced
ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had advanced views on the subject"; "a forward-looking corporation"; "is British industry innovative enough?
advanced
{s} progressive; modern
advanced
An advanced student has already learned the basic facts of a subject and is doing more difficult work. An advanced course of study is designed for such students. The course is suitable for beginners and advanced students elementary
advanced
A country that is advanced has reached a high level of industrial or technological development. a technologically advanced society
advanced
(of societies) highly developed especially in technology or industry; "advanced societies"; "an advanced country technologically" far along in time; "a man of advanced age"; "advanced in years"; "a ripe old age"; "the ripe age of 90" ahead in development; complex or intricate; "advanced technology"; "a sophisticated electronic control system" at a higher level in training or knowledge or skill; "an advanced degree"; "an advanced text in physics"; "special seminars for small groups of advanced students at the University" farther along in physical or mental development; "the child's skeletal age was classified as `advanced'"; "children in the advanced classes in elementary school read far above grade average" ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had advanced views on the subject"; "a forward-looking corporation"; "is British industry innovative enough?
advanced
In the van or front
advanced
(of societies) highly developed especially in technology or industry; "advanced societies"; "an advanced country technologically"
advanced
farther along in physical or mental development; "the child's skeletal age was classified as `advanced'"; "children in the advanced classes in elementary school read far above grade average"
advanced
Far on in life or time
advancer
{i} one who advances, one who improves or moves ahead
advancer
A person who or entity that advances
advancer
A second branch of a buck's antler
advancer
One who advances; a promoter
advancers
plural of advancer
advances
A bank's borrowings from the Federal Reserve System Also known as discount loans 403
advances
receivables
advances
plural of advance
advances
Money advanced by a mortgagee (beneficiary) under a deed of trust to pay the mortgagor`s (trustor`s) obligations of taxes, insurance, or other items necessary to protect the secured property
advances
third-person singular of advance
advances
Funds made available to another party In the case of a loan, it's the disbursement of funds under a note In tax parlance it often means something between a formalized loan and equity For example, a shareholder puts money into a corporation with the intention of being paid back shortly
advances
{i} opening approaches made to secure acquaintance or agreement; overtures
advances
Advances are transactions that involve disbursing money to be used for ITA business, or returned at a later date
advances
– The local audience ratings estimates available just before receipt of the printed local ratings report
advances
Money paid in advance by the lender )mortgagee, beneficiary) to cover carrying charges (taxes and insurance) and other obligations of the borrower (mortgagor, trustee) needed to protect the secured property
advances
Money advanced by a mortgagee (beneficiary) under a deed of trust to pay the mortgagor's (trustor's) obligations of taxes, insurance, or other items necessary to protect the secured property
advancing
The process of moving the scene forwards
advancing
VARCHAR2(1) NOT NULL Identifies whether or not (Y|N) an advance is in progress for this set (set by advance)
advancing
moving ahead or toward the front; "advancing armies"
advancing
present participle of advance
advancing
moving forward
advancing
advancing years/age the fact of growing older
Türkisch - Englisch

Definition von advance im Türkisch Englisch wörterbuch

advance booking charter
(Turizm) abc
advance
Favoriten