escort

listen to the pronunciation of escort
Englisch - Türkisch
(Askeri) REFAKAT ETMEK: Koruma maksadıyla birlikte gitmek
(Turizm) tur refakatçisi
eşlik edenler
refakatçi
{f} eşlik et

Tom Mary'ye kapıya kadar eşlik etti. - Tom escorted Mary to the door.

Tom Jackson, ABD polis müdürü, mahkumlara devlet cezaevine kadar eşlik etti. - Tom Jackson, a US Marshal, escorted prisoners to a state penitentiary.

{i} eşlik

Eve kadar size eşlik edebilir miyim? - May I escort you home?

Tom parti için Mary'ye eşlik etti. - Tom escorted Mary to the party.

refakat etmek

Sana refakat etmek üzere gönderildim. - I've been sent to escort you.

maiyet
muhafız
eşlik etmek
kavalye
{f} refakât etmek

Sana refakat etmek üzere gönderildim. - I've been sent to escort you.

eşlik ed

Lütfen onun semtine kadar Tom'a eşlik edin. - Please escort Tom to his quarters.

Ben herhangi bir yerde sana eşlik edebilir miyim? - Can I escort you anywhere?

{i} refakât

Tom'a ateş edildikten sonra güvenlik görevlileri tarafından binanın dışına kadar refakat edildi. - Tom was escorted out of the building by security guards after being fired.

Tom'a odadan refakat edildi. - Tom was escorted from the room.

konvoy
{i} eşlik etme
muhafız takımı
himaye veya nezaket gayesiyle refakat etmek
{i} refakâtçı
{i} eskort

Herkes eskort servisinin iyi bir masajdan çok daha fazlasını sunduğunu bilir. - Everyone knows that an escort service offers more than a good massage.

Sami bir eskort servisini aradı ve alışıldık kızlarından birini istedi. - Sami phoned an escort service and asked for one of his regular girls.

{f} kavalyelik etmek
{f} (korumak/gözetmek amacıyla) eşlik etmek
refakat et

Sana refakat etmek üzere gönderildim. - I've been sent to escort you.

himaye için refakat eden kimse
under escort himaye altında
{i} koruma

Otobüs şoförü herhangi bir otobüs durağında durmadı, ancak bir polis korumasında Boston'a gelene kadar devam etti. - The bus driver didn't stop at any bus stops, but continued until he arrived in Boston with a police escort.

{i} (koruma/gözetim için) eşlik eden; eşlik edenler
{f} korumak
eslik etmek
escort forces
(Askeri) refakat kuvvetleri
escort of the standard
(Askeri) sancak töreni
escort ship
(Askeri) refakat gemisi
escort service
eskort servisi
escort forces
(Askeri) REFAKAT KUVVETLERİ: Düşman taarruzuna karşı diğer kuvvetleri korumak için verilen çeşitli tipten muharip kuvvetler
escort guard
(Askeri) REFAKAT KITASI, REFAKAT MUHAFIZI: Kamplarda etrafı çevrili sahalarda harp esirlerini, müteferrik hizmetlerin, sorgulanmaların yapılması ve tahliye veya nakilleri sırasında, denetim altında tutan şahıs veya birlik
escort guard
(Askeri) refakat muhafızı
escort guard
(Askeri) refakat kıtası
escort of honor
(Askeri) ŞEREF KITASI: Herhangi bir kimseye saygı nişanesi olarak refakat etmekle görevli kıta. Yüksek rütbeli veya yüksek mevki sahibi bir şahsa refakat eden kıta. Bknz. "guard of honor"
escort of honor
(Askeri) Şeref kıtası, tören mangası
escort of honour
(Askeri) tören kıtası
escort of honour
(Askeri) tören mangası
escort of the color
(Askeri) Sancak töreni
escort of the color
(Askeri) SANCAK TÖRENİ: Sancak muhafız kıtası (color guard) tarafından, sancağın alınmasında ve yerine konmasında yapılan tören. Buna "escort of the standart" da denir
escort of the standard
(Askeri) SANCAK TÖRENİ: Bknz. "escort of the color"
escort of visitors
(Askeri) Ziyaretçilere eşlik
escort officer
(Askeri) refakat subayı
escort ship
(Askeri) REFAKAT GEMİSİ: Destek kuvvetlerini ve konvoyları düşmandan gizleyen ve denizaltılara karşı faaliyette bulunan bir harp gemisi. Bu geminin normal silahları 5 ve 3 lık çift maksatlı toplarla çeşitli denizaltı savunma silahlarından ibarettir
escort someone
birine eşlik etmek
escort system
(Askeri) REFAKAT MUHAFAZA SİSTEMİ: Hareket halinde olan kıta, kol, katar veya gemileri korumak için muhafız ve devriye çıkarma sistemi
escort system
(Askeri) refakat muhafaza sistemi
escort team
(Askeri) refakat timi
escort vessel
refakat gemisi
escort vessel
(Askeri) REFAKAT GEMİSİ: Koruma maksadıyla, bir konvoya veya başka bir gemiye refakat eden gemi. Bir refakat gemisi, saygı nişanesi olarak görevlendirilir
escort vessels
(Askeri) refakat gemileri
technical escort
(Askeri) teknik refakatçi
escorting
{f} eşlik et
escorting
{i} eşlik etme
escorting
eşlik ederek
male escort
erkek eskort
prostitute, escort girl
fahişe, escort kız
administrative escort
(Askeri) idari refakat gemisi
administrative escort
(Askeri) İDARİ REFAKAT GEMİSİ: Harekat kontrol makamı ve kıyı konvoyu arasında az zamanlı haberleşme sağlamak için bir platform olarak hizmet gören, bir konvoy komutanı, ve mürettebatını taşıyan donanma kontrolü altında bulunan bir savaş gemisi veya ticari gemi
alternate escort operating base
(Askeri) YEDEK REFAKAT İKMAL ÜSSÜ: Refakat Birliklerini kısa süreler için desteklemek bakımından gerekli tesis ve faaliyet merkezleri temin eden bir üs
armed escort
(Askeri) Silahlı refakat
armed escort
(Askeri) silahlı refakatçi
convoy escort
(Askeri) KONVOY REFAKAT KUVVETİ: Bir konvoya refakat eden ve himayesinden sorumlu olan gemiler veya hava araçları
convoy through escort
(Askeri) konvoy refakat gemileri
convoy through escort
(Askeri) KONVOY REFAKAT GEMİLERİ: Yakın refakat gemilerinden normal olarak toplanma limanından varış limanına kadar konvoyla birlikte seyreden gemiler
escorted
kavalyelik etmiş
escorted
himaye için refakat etmiş
funeral escort
(Askeri) cenaze merasim birliği
funeral escort
(Askeri) CENAZE MERASİM BİRLİĞİ: Bir ölüye hürmet ve tazim nişanesi olmak üzere cenazeye refakat için ayrılan birlik
radar picket escort ship
(Askeri) RADAR KARAKOLU REFAKAT GEMİSİ: Muharebe haberler merkezi elektronik karşı tedbirler ve elektronik araştırma tesisleri ile ilgili faaliyetler artırılacak şekilde tadil edilmiş refakat gemisi. Bu gemi "DER" olarak adlandırılır
rescue escort
(Askeri) kurtarma refakatçisi
technical escort
(Askeri) TEKNİK REFAKATÇİ: Yüksek derecede emniyet ve/veya güvenlik gerektiren malzemeye refakat eden, teknik niteliklere sahip ve uygun olarak teçhiz edilmiş kişiler
under police escort
polis gözetiminde
under police escort
polis korumasıyla
Englisch - Englisch
To attend with a view to guard and protect; to accompany as safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; -- used especially with reference to journeys or excursions on land; as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a baggage wagon
An accompanying person in a social gathering etc
Protection, care, or safeguard on a journey or excursion; as, to travel under the escort of a friend
A body of armed men to attend a person of distinction for the sake of affording safety when on a journey; one who conducts some one as an attendant; a guard, as of prisoners on a march; also, a body of persons, attending as a mark of respect or honor; -- applied to movements on land, as convoy is to movements at sea

The troops of my escort marched at the ordinary rate. -Burke.

{v} to convoy, to guard to or from a place
{n} a convoy, a guard by land
an attendant who is employed to accompany someone
To attend with a view to guard and protect; to accompany as safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; -- used esp. with reference to journeys or excursions on land; as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a baggage wagon
To attend with a view to guard and protect; to accompany as safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; used esp
A cleared employee, designated by the contractor, who accompanies a shipment of classified material to its destination The classified material does not remain in the personal possession of the escort but the conveyance in which the material is transported remains under the constant observation and control of the escort
An escort is a person who travels with someone in order to protect or guard them. He arrived with a police escort shortly before half past nine. If someone is taken somewhere under escort, they are accompanied by guards, either because they have been arrested or because they need to be protected. a group being taken under police escort to the city outskirts
accompany or escort; "I'll see you to the door"
someone who escorts and protects a prominent person
A body of armed men to attend a person of distinction for the sake of affording safety when on a journey; one who conducts some one as an attendant; a guard, as of prisoners on a march; also, a body of persons, attending as a mark of respect or honor; applied to movements on land, as convoy is to movements at sea
A Ford Escort
accompany as an escort; "She asked her older brother to escort her to the ball"
{i} person or group of persons who protect or guide; armed guard (of ships, planes, etc.); man who accompanies a woman (on a date, to a dance, etc.)
with reference to journeys or excursions on land; as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a baggage wagon
An individual from any State Party who accompanies the inspectors of another State Party
An escort is a person who accompanies another person of the opposite sex to a social event. Sometimes people are paid to be escorts. My sister needed an escort for a company dinner
the act of accompanying someone or something in order to protect them
the act of accompanying someone or something in order to protect them an attendant who is employed to accompany someone accompany as an escort; "She asked her older brother to escort her to the ball
a participant in a date; "his date never stopped talking"
{f} accompany, attend (in order to guide, protect, guard, etc.)
If you escort someone somewhere, you accompany them there, usually in order to make sure that they leave a place or get to their destination. I escorted him to the door. a middle-sized car made by Ford and sold especially in the UK and Europe
escort agencies
plural form of escort agency
escort agency
A brothel
escort agency
A company that provides customers with companions for a fee
escort service
A company that provides customers with companions or prostitutes for a fee
escort services
plural form of escort service
escort off
See: escort
escort of honor
group of guards that accompanies a person as a sign of honor
escort service
establishment that arranges female companionship for pay (sometimes involving prostitution)
destroyer escort
a type of warship, lighter in armor and armament, and slower than a destroyer, originally used for convoy escort during World War II. This light destroyer variant is considered a frigate
destroyer escort
warship smaller than a destroyer; designed to escort fleets or convoys
destroyer escort
A warship, usually smaller than a destroyer, used in antisubmarine action
enter with army escort
go in accompanied by military personnel
escorted
past of escort
escorted
With or having an escort
escorting
present participle of escort
escorts
third-person singular of escort
escorts
plural of , escort
under escort
accompanied
escort
Favoriten