quit

listen to the pronunciation of quit
Englisch - Türkisch
bırakmak

Sigarayı bırakmakmalısın. - You should quit smoking.

İşini bırakmak istediğinden emin misin? - Are you sure that you want to quit your job?

gitmek

Şikayet etmeyi kes. Gitmek zorundasın. - Quit complaining. You have to go.

Tom gitmek için pek hazır değil. - Tom isn't quite ready to go.

{f} çıkmak

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Sen çıkmak zorunda değilsin. - You don't get to quit.

{f} vazgeçmek

Ivır zıvır yiyecek yemekten vazgeçmek için irade gücüne sahip olmadığım için kendimden nefret ediyorum. - I hate myself for not having the will power to quit eating junk food.

Tom'un vazgeçmekten başka seçeneği yok. - Tom has no choice but to quit.

(Ticaret) ayrılma

Ara sıra canım işimden ayrılmak istiyor. - At times I feel like quitting my job.

İşinizden ayrılma nedeninizi hâlâ bana söylemediniz. - You still haven't told me why you quit your job.

{f} sona ermek
(Bilgisayar) iş bitti
-den ayrılmak
paydos etmek
(Kanun) boşaltmak
geçmek
ayrılış
çekip gitmek
bırakıp gitmek
çıkış
vaz geçmek
bırak,işi bırak
terketmek
bırak

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

Sigarayı bırakmaya karar verdi. - He decided to quit smoking.

{f} boşaltmak (evi)
{f} paydos etmek [amer.]
{f} ayrılmak

Ara sıra canım işimden ayrılmak istiyor. - At times I feel like quitting my job.

Bana şirketten ayrılmak istediğini söyledi. - He told me he wanted to quit the company.

{f} (quit/--ted, --ting)
{s} serbest
{f} bırakmak, vazgeçmek: He quit smoking cigarettes. Sigara içmekten vazgeçti./Sigarayı bıraktı
terketme

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

{s} kurtulmuş
{s} içermeyen
cry quits yeter artık demek
be quits k
(Askeri) BIRAKMAK, TERK ETMEK
{f} ödemek

Sen vergilerini ödemek için mi buradasın? Tam olarak değil. Gwonam! Ben seni tatilde sanıyordum! - You're here to pay your taxes? Not quite. Gwonam! I thought you were on vacation!

{f} tahliye etmek
{s} arınmış
arı
çık

Tom işaretin ne anlama geldiğini tam olarak çıkaramadı. - Tom couldn't quite make out what the sign said.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

{f} istifa etmek

O şirketten istifa etmek için kararını verdi. - She's made up her mind to quit the company.

{f} bitmek
{f} çekilmek
{f} kesilmek, durmak
dili işten ayrılmak
bırakma

Sigarayı bırakmaya karar verdi. - He decided to quit smoking.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

dili hesaplaşmış olmak
ayrılış, ayrılmak İş Bitti
terk etmek
(Ticaret) durdurmak
(Kanun) teslim etmek
(Bilgisayar) terket

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

(Bilgisayar) iptal et
terk

Onu yapmayı terk etmeye karar verdim. - I've decided to quit doing that.

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

terk etme

Onu yapmayı terk etmeye karar verdim. - I've decided to quit doing that.

quite
epey

Epeyce yer ziyaret ettik. - We visited quite a few places.

Ben et yemeyen epeyce insan tanıyorum. - I know quite a few people who don't eat meat.

quite
epeyce

Hem Tom'un hem de Mary'nin epeyce arkadaşları var. - Tom and Mary both have quite a few friends.

Epeyce yer ziyaret ettik. - We visited quite a few places.

quite
pek

Ne yapacağımdan pek emin değilim. - I'm not quite sure what to do.

Aslında pek emin değilim. - Actually, I'm not quite sure.

quite
oldukça

Bu dağlarda bulunan tuzlar ve mineraller oldukça farklıdır. - The salts and minerals found in these mountains are quite diverse.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

quit claim
davadan vazgeçme
quit hold of
ele çıkmak
quit so.
çıkmak öyle
quit the army
ordu çıkmak
quit the stage
sahne çıkmak
quit app
(Bilgisayar) uygulamadan çık
quit cd player
(Bilgisayar) cd okuyucu'dan çık
quit cost
(Fiili Deyim ) bedelini ödemek
quit customize
(Bilgisayar) özelleştirmeden çık
quit of charges
masrafsız
quit of premise
(Kanun) kiralananı terk
quit oneself
kurtulmak
quit oneself
kendini kurtarmak
quit one’s job
işinden ayrılmak
quit one’s job
işinden ayrılmak
quit profiles
(Bilgisayar) profiller'den çık
quit taking drugs
ilaç bırakmak
quit the project
projeyi durdurmak
quit the scene
sahneden veya olay yerinden çekilmek
quit vidcap
(Bilgisayar) vidcap'dan çık
quite
bütünüyle

Tom'un söylediği bütünüyle doğru değil. - What Tom says isn't quite true.

Birkaç şey, Tom'un beklentilerini bütünüyle karşılamadı. - A few things didn't quite meet Tom's expectations.

quite
tamamen

Sizinle tamamen aynı fikirde değilim. - I do not quite agree with you.

Ayı tamamen uysal ve ısırmaz. - The bear is quite tame and doesn't bite.

quite
bayağı

Tom'un bayağı az antikası var. - Tom has quite a few antiques.

Oğlun şimdiye kadar bayağı boy atmış olmalı. - Your son must be quite tall by now.

quite
elbette
quits
{s} ödeşmiş
quite
iyice

Arapçayı iyice öğrenmek oldukça zordur. - It's quite difficult to master Arabic.

quite
tam olarak

Tom işaretin ne anlama geldiğini tam olarak çıkaramadı. - Tom couldn't quite make out what the sign said.

Söylediğini tam olarak anlamıyorum. - I don't quite understand what you are saying.

Quite
(so) İng. Tabii
quite
tam

Sizinle tamamen aynı fikirde değilim. - I do not quite agree with you.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

quite
az çok
quite
gayet

Tom sandalyeyi gayet rahat buldu. - Tom found the chair quite comfortable.

Onun niçin sinirlendiği gayet açık. - Why he got angry is quite clear.

quite
gerçekten

Ben, gerçekten ödeme için hazırım. - I am quite ready for payment.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

quite
su katılmadık
quite
asude
quits
denk
quits
aynı düzeyde
quits
fit olmak
quitted
terkedilmiş
quitted
bırakılmış
quitting
(Ticaret) istifa

Sana istifa ettiğimi söylesem ne derdin? - What would you say if I told you I was quitting?

Ben şimdi istifa etmiyorum. - I'm not quitting now.

quite
cüda
quite
(ünl.) Aynen öyle.Doğru
quite
hayli

Şiddetli yağmur bir hayli zarara yol açtı. - The torrential rain did quite a bit of damage.

Onlar bir hayli çok kitap satın aldılar. - They bought quite a few books.

quite
tümüyle
quite
büsbütün

Bilgisayarlarla büsbütün evdedir. - He is quite at home with computers.

Büsbütün hayal kırıklığı, biz hayallerimizin yok olduğunu gördük. - Quite frustrated, we saw our dreams disappear.

quite
bir dereceye kadar
quits
anlaşmaya varmış
quits
(with ile) aynı düzeyde
quits
fit

Aylarca süren kavgadan sonra Tom ve Mary fit olmaya karar verdi. - After months of fighting, Tom and Mary decided to call it quits.

Tartışmalarından sonra, o fit oldu. - After their quarrel, she called it quits.

quitted
{f} bırak
banana quit
muz çıkın
get clear/rid/quit of
açık olsun / kurtulmak / bırakmak
notice to quit
Tahliye ihtarnamesi
quits
sonlandırılıyor
quitted
bırak(mak)
third person singular of quit
üçüncü kişinin tekil çıkın
quite
her yönüyle
quite
tam, tamamen: I'm not quite through yet. Henüz tam bitirmiş değilim. I don't quite know what to say. Ne diyeceğimi bilemiyorum. "Is it
quite
oldukça/tamamen
quite
dili epey
quite
hakikaten

Bu hakikaten yeterince büyük değil. - That's not quite big enough.

quite
pek çok defa

Onu pek çok defa yaptım. - I've done that quite a lot.

quits
{s} berabere
quits
{s} başabaş
quits
{s} fit olmuş
quitted
bırak
quitting
İş Bitiminden
you'd better quit it
bıraksan iyi edersin
Englisch - Englisch
To leave (a place)
Simple past tense and past participle of quit
To close (an application)
To pay (a debt, fine etc.)
To conduct oneself, acquit oneself, to behave (in a specified way)
To abandon, renounce (a thing)
To repay, pay back (a good deed, injury etc.)

Vnthankfull wretch (said he) is this the meed, / With which her soueraigne mercy thou doest quight?.

To stop, give up (an activity) (usually + gerund or verbal noun)

John is planning to quit smoking.

To repay (someone) for (something)

twyes smote I hym doune, & thenne he promysed to quyte me on my best frynde, and so he wounded my sone .

To resign from (a job, office, position, etc.)
{v} to leave, remove, discharge, give up
go away or leave
Same function as exit Type this to exit Prairienet Classic
Something Winston Churchill did not do
To discharge, as an obligation or duty; to meet and satisfy, as a claim or debt; to make payment for or of; to requite; to repay
give up or retire from a position; "The Secretary fo the Navy will leave office next month"; "The chairman resigned over the financial scandal"
put an end to a state or an activity; "Quit teasing your little brother"
To have done with; to cease from; to stop; hence, to depart from; to leave; to forsake; as, to quit work; to quit the place; to quit jesting
{f} stop, cease; leave (a place or person); evacuate an apartment; relinquish, give up; leave a job; release
Enables one to exit from the Electronic Purchase Request System Accessible from: all Electronic Purchase Request System screens
If you quit your job, you choose to leave it. He quit his job as an office boy in Athens He figured he would quit before Johnson fired him
kite, lage
If you quit an activity or quit doing something, you stop doing it. A nicotine spray can help smokers quit the habit without putting on weight I was trying to quit smoking at the time. = give up
To carry through; to go through to the end
past of quit
give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat; "In the second round, the challenger gave up"
To set at rest; to free, as from anything harmful or oppressive; to relieve; to clear; to liberate
(aka: "quit on the shot") a player is said to have quit on the shot when he doesn't following-through completely with momentum or decelerates through impact
To meet the claims upon, or expectations entertained of; to conduct; to acquit; used reflexively
Released from obligation, charge, penalty, etc
a software feature you use to close a software program
To give up a habit
To execute a normal shutdown of a computer program and return control to the operating system
Exit the program
To stop doing something
Any one of numerous species of small passerine birds native of tropical America
Params: NONE
To leave a locality
See Banana quit, under Banana, and Guitguit
to requite, respond
{s} liberated, released, exempt from
("quit on the shot") not following-through completely with momentum, decelerating through impact Example: One reason for quitting on a shot is losing your balance
To go away; to depart; to stop doing a thing; to cease
If you say that you are going to call it quits, you mean that you have decided to stop doing something or being involved in something. They raised $630,000 through listener donations, and then called it quits
To stop working on a program in the computer system or network
(File menu) Option that terminates a session and returns the user to the operating system On some systems, Quit is Exit
The form quit is used in the present tense and is the past tense and past participle
To release from obligation, accusation, penalty, or the like; to absolve; to acquit
move on (as in the sentence "I am not quitting; I am just moving on ")
discontinue or resign, as in: She wants to quit her job but she can't afford it
turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
Terminates "ising"
Select Quit to exit from a screen or menu If an option to select Quit is not shown at the bottom of the screen, or as a menu option, press <Esc> (the Escape key) or click the right mouse button, to exit from the current screen or selection table
An applicant-initiated separation from employment
If you quit a place, you leave it completely and do not go back to it. the idea that humans might one day quit the earth to colonise other planets
free; clear; absolved; acquitted
To stop running an application
quit claim deed
a document by which a person (the grantor) disclaims any interest the grantor might have in a piece of real property, and passes that claim to another person (the grantee)
quit a race
withdraw from a competition, pull out of a race
quit love with hate
answer love with hate, respond to a loving act with a hateful one
quit the scene
left; died
don't quit your day job
Alternative form of don't give up your day job
hit it and quit it
To have a sexual encounter for physical gratification, and part company with the other partner immediately thereafter; to have a quickie

Just a quick hit it and quit it. Mason knew she was right, but there was a time for everything, even romance.

quite
To a lesser extent or degree

Quite marvelous? What was wrong with it?.

quite
To a great extent or degree; very; very much; considerably

In Lejeuneaceae vegetative branches normally originate from the basiscopic basal portion of a lateral segment half, as in the Radulaceae, and the associated leaves, therefore, are quite unmodified.

quite
Indicates agreement
quite
Common misspelling of quiet
quite
Indicates the speaker has had enough of the second person's talk, or the language or tone used, etc
quite
To a moderate extent or degree (tone of speech will often indicate this almost conflicting usage)

Work went quite well today.

quite
Completely; wholly; entirely; perfectly

I don't quite understand you.

quits
On equal monetary terms; neither owing or being owed

Here's the last of the money you lent me. We're quits now, right?.

quits
Third-person singular simple present indicative form of quit
quite
fully
quite
{a} completely, entirely
quite
{v} to repay
quits
{a} quite even in bets, upon equal terms
quitting
Smoking cessation (commonly known as quitting, or kicking the habit) is the effort to stop smoking tobacco products
I quit
I give up, I am finished trying; I am leaving this job, I no longer wish to work here
Quite
quitly
banana quit
any of several honeycreepers
notice to quit
Notice given to a tenant to vacate a rented property
notice to quit
A written announcement given by the landlord or the tenant to end a tenancy
notice to quit
A written notice given by a landlord to his tenant, stating that the landlord intends to regain possession of the leased premises and that the tenant is required to quit and remove himself from the premises either at the end of the lease term or immediately if there is a breach of lease or if the tenancy is at will or by sufferance; sometimes refers to the notice given by the tenant to the landlord that he intends to give up possession on a stated day
notice to quit
A notice sent to a tenant, telling him or her to vacate the rented property
notice to quit
A notice to a tenant to vacate rented property
notice to quit
a notice to a tenant to vacate property
notice to quit
A notice from a landlord to a tenant ordering the tenant to leave the property
quite
Completely; wholly; entirely; totally; perfectly; as, the work is not quite done; the object is quite accomplished; to be quite mistaken
quite
emphasis You use quite to emphasize what you are saying. It is quite clear that we were firing in self defence That's a general British failing. In the USA it's quite different
quite
to the greatest extent; completely; "you're quite right"; "she was quite alone"; "was quite mistaken"; "quite the opposite"; "not quite finished"; "did not quite make it"
quite
of an unusually noticeable or exceptional or remarkable kind (not used with a negative); "her victory was quite something"; "she's quite a girl"; "quite a film"; "quite a walk"; "we've had quite an afternoon"
quite
A quite is a Northeastern word for a petticoat or underskirt It is a local form of coat
quite
misspelling of quiet
quite
vagueness You use quite after a negative to make what you are saying weaker or less definite. Something here is not quite right After treatment he was able to continue but he was never quite the same
quite
ase, anverite, tou
quite
actually or truly or to an extreme; "was quite a sudden change"; "it's quite the thing to do"; "quite the rage"; "Quite so!"
quite
completely or to a considerable degree, as in: Are you quite sure that the door is locked?
quite
completely, entirely; truly, absolutely; extremely, very; rather, moderately; to a certain extent
quite
to a degree (not used with a negative); "quite tasty"; "quite soon"; "quite ill"; "quite rich"
quite
actually or truly or to an extreme; "was quite a sudden change"; "it's quite the thing to do"; "quite the rage"; "Quite so!
quite
formulae You can say `quite' to express your agreement with someone. `And if you buy the record it's your choice isn't it.' --- `Quite'
quite
approval You use quite in front of a noun group to emphasize that a person or thing is very impressive or unusual. `Oh, he's quite a character,' Sean replied It's quite a city, Boston
quite
vagueness You use quite to indicate that something is the case to a fairly great extent. Quite is less emphatic than `very' and `extremely'. I felt quite bitter about it at the time Well, actually it requires quite a bit of work and research I was quite a long way away, on the terrace
quits
on equal terms by payment or requital; "we're now quits"; "finally quits with the loan"
quits
{s} even, on equal terms (with neither person obligated to the other)
quits
See the Note under Quit, a
quits
third person singular of quit
quits
on equal terms by payment or requital; "we're now quits"; "finally quits with the loan
quits
On even terms with by payment or requital: I am finally quits with the loan
quitted
past of quit
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g See section 27 10 Quitting and Aborting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g @xref{Quitting}
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) Section 32 8
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g See section 27 12 Quitting and Aborting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) See section 33 1 Quitting and Aborting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g See Quitting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g See section Quitting and Aborting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) See section 31 8 Quitting and Aborting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) See section AD 8 Quitting and Aborting
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g @xref{Quitting}
quitting
Present participle of to quit
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) @xref{Quitting}
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g See Quitting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) See section 28 8 Quitting and Aborting
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g See section 5 6 Quitting
quitting
Quitting means canceling a partially typed command or a running command, using C-g (or C-BREAK on MS-DOS) See section Quitting and Aborting
quitting
Quitting means cancelling a partially typed command or a running command, using C-g See section Quitting and Aborting
we're quit
we have come to an impasse, we are even
won't quit
is not ready to give up just yet, does not want to stop
quit
Favoriten