travel

listen to the pronunciation of travel
İngilizce - Türkçe
{f} yolculuk etmek

Tek başına yolculuk etmekten hoşlanır mısın? - Do you like to travel by yourself?

Tom yalnız başına yolculuk etmek istemiyor. - Tom doesn't want to travel alone.

{f} gezmek

Dünyayı gezmek istiyorum. - I would like to travel around the world.

Ben fakir bir denizciyim, bu yüzden tekneyle gezmekten hoşlanmıyorum. - I am a poor sailor, so I don't like to travel by boat.

{f} seyahat etmek

O en çok seyahat etmekten hoşlanır. - She likes traveling best of all.

Ben aya seyahat etmek istiyorum. - I want to travel to the moon.

{i} yolculuk

O yanında bir çalar saati almadan asla yolculuk yapmaz. - He never travels without taking an alarm clock with him.

Yalnız yolculuk ediyorum. - I'm travelling alone.

{i} seyahat

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

Seyahat çekiyle ödeyebilir miyim? - May I pay with a travelers' check?

{i} gezi

İki aylığına Avrupa'yı geziyor olacağım. - I will be traveling in Europe for two months.

Geçtiğimiz yıl bu zamanda Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time last year.

{f} kaçmak
{i} seyahat etme

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

Yurt dışına seyahat etmek ister misiniz? - Would you like to travel abroad?

{f} k.dili. hızlı gitmek
{f} dolaşmak

Bir yıl izin almak ve dünyayı dolaşmak istiyorum. - I want to take a year off and travel around the world.

Tom, Avrupa'da dolaşmak istiyor. - Tom wants to travel around Europe.

{f} seyahat et

Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. - Traveling abroad is one of my favorite things.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

{f} işlemek
{f} yol almak
belli bir alanda gidip gelmek
gazlamak
almak

Tüm çevre kasabalardan insanlar lâhana salatası almak için Mary'nin çiftliğine gitti. - People from all the surrounding towns traveled to Mary's farm to buy her coleslaw.

Yeni davranış kurallarını ihlâl etmekten yakalanan gençler seyahat özgürlüğü haklarını kaybedecekler, ve bu hakkı geri almak için parasız toplum işini tamamlamak zorunda kalacaklar. - Youths who are caught violating the new rules on behaviour will lose their right to free travel, and will have to complete unpaid community work to earn it back.

gitmek

Evinizden 10 km uzaktaki bir mağazaya gitmek istiyorsanız ve saatte 50 km hızla sürüyorsanız oraya varmak 12 dakikanızı alır. - If you want to travel to a store located 10 km from your house, and you drive at 50 km/h, it would take you 12 minutes to get there.

Onun seyahate gitmek için yeterli parası yok. - He doesn't have enough money to go travelling.

topuklamak
tüymek
yolculuk yapmak

Üç gündür yolculuk yapmaktayız. - We've been traveling for three days.

hareket etmek
geçmek
dili hızlı gitmek
muntazam ha
(Nükleer Bilimler) gezinme
yol gitmek
gezip dolaşmak
seyahatname
{i} işleme
hareket

Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder. - Light travels at a velocity of 186,000 miles per second.

Işık sesten daha hızlı hareket eder. - Light travels faster than sound.

(Spor) steps yapmak
seyahat yapmak
görmek

Dan Linda'yı görmek için Londra'ya seyahat etti. - Dan traveled to London to see Linda.

Fadıl, Leyla'yı görmek için Kahire'ye gitti. - Fadil traveled to Cairo to see Layla.

travel guide
(Ticaret,Turizm) seyahat rehberi
travelling
yolculuk

Yalnız yolculuk ediyorum. - I'm travelling alone.

Yolculuk etmek bugünlerde kolaydır. - Travelling is easy these days.

traveller
{i} seyahat eden kimse
traveling
{s} gezici

Tom bir gezici satış temsilcisiydi. - Tom was a traveling salesman.

travel guide
Gezi rehberi
travel allowance
yol parası
travel around
etrafında dolaşmak
travel over
katetmek
travel sickness
(Turizm) taşıt tutması
travel agency
seyahat acentası
travel allowance
harcırah
travel allowance
seyahat izni
travel allowance
yol masrafı
travel along with
yolculuk et
travel around
etrafında dolaş
travel away
uzaklara git
travel bargain
seyahat anlaşması
travel bureau
seyahat acentası
travel by
yolculuk et
travel expenses
harcırah
travel expenses
yol masrafları
travel from hand to hand
elden ele dolaşmak
travel kit
seyahat takımı
travel light
az eşya ile yolculuk yapmak
travel non-stop
molasız seyahat etmek
travel on foot
yürüyerek dolaş
travel through
molasız yolculuk yapmak
travel accounts
seyahat hesapları
travel across
seyahat boyunca
travel agent
seyahat acentası

En yakın seyahat acentası nerede? - Where is the closet travel agent?

Bir seyahat acentasına soralım. - Let's ask a travel agent.

travel agents
seyahat acentaları
travel bug
Gezmeye karşı büyük isteği, hevesi olma. "She has got the travel bug.She never stays in the same place for a long time."
travel bureau
Seyahat acentesi
travel bursary
seyahat bursu
travel companion
gezi arkadaşı
travel courier
Seyahat rehberi
travel diary
seyahat günlüğü
travel film
yolculuk filmi
travel folder
turistik depliyan
travel in disguise
Kılık değiştirmiş seyahat
travel insurance
Seyahat sigortası
travel light
az eşyayla yolculuk yapmak
travel log
seyahat günlüğü
travel on
seyahat
travel through
seyahat yoluyla
travel through time
zamanda yolculuk yapmak

he can travell through time.

travel through time
Zamanda yolculuk
travel trailer
Seyahat Çeki
travel voucher
(Seyahat) Seyahat bileti kuponu. Seyahat şirketleri uçak kapasitesinden fazla bilet sattıklarında gönüllü olarak, bazı yolcuların uçaklarını bir sonraki uçakla değiştirmelerini isterler ve bunun için o gönüllü yolculara para öderler fakat çoğu havayolu şirketi para ödemek yerine başka bir yolculukta kullanılmak üzere travel voucher denilen kuponlardan verirler
travel wise
gezgin
travel-sore
yol yorgunu
travel agency
seyahat acentesi
travel agency registry
(Turizm) seyahat acentası sicili
travel allowance
(Askeri) YOLLUK: Yetkili makam tarafından verilen emirler gereğince yapılan seyahatlerdeki masraflar için ödenen para
travel allowance
yolluk
travel allowance
(Askeri) (ON SEPARATION) ASKERLİKTEN AYRILMA YOLLUĞU
travel allowance
seyahat tazminatı
travel allowance advance
(Askeri) yolluk avansı
travel allowance advance
(Askeri) YOLLUK: Yetkili makam tarafından verilen emirler gereğince yapılan seyahatlerdeki masraflar için ödenen para
travel around the world
dünyayı gezmek
travel away
uzaklara gitmek
travel back and forth  
mekik dokumak  
travel beam
(Bilgisayar) yolculuk ışın
travel beep
(Bilgisayar) yolculuk bip
travel busy
(Bilgisayar) yolculuk meşgul
travel charger
yolda şarj aleti
travel content
(Turizm) gezi içeriği
travel contracts
seyahat sözleşmeleri
travel costs
seyahat maliyeti
travel decision
(Turizm) seyahat kararı
travel expenditures
turizm harcamaları
travel expense
(Ticaret) seyahat masrafı
travel expense
(Ticaret) yol masrafı
travel expense
(Askeri) seyahat gideri
travel expense
harcırah
travel expense law
harcırah kanunu
travel expenses
(Ticaret) yol gideri
travel first class
birinci mevkide seyahat etmek
travel for learning
(Turizm) eğitim amaçlı seyahat
travel help
(Bilgisayar) yolculuk yardım
travel in literature
edebiyatta gezi
travel informatin manual
(Turizm) seyahat danışma el kitabı
travel keys
Gezinti tuşları
travel light
az eşyayla seyahat etmek
travel marketing
(Turizm) seyahat pazarlaması
travel marketing
(Turizm) seyahat pazarlama
travel mix
(Askeri) iniş karışımı
travel move
(Bilgisayar) yolculuk taşı
travel no
(Bilgisayar) yolculuk hayır
travel office
seyahat ofisi
travel order
(Askeri) SEYAHAT EMRİ, GÖREV EMRİ: Bir şahsa veya topluluğa, kıta ile intikalden ayrı olarak, trenle veya başka bir nakil vasıtası ile seyahat yetkisi veren resmi emir
travel pay
(Askeri) TERHİS YOLLUĞU: Terhis edilen bir ere, askere alındığı noktaya dönmesi için ödenen nakil vasıtası ücreti
travel pay
(Askeri) terhis yolluğu
travel pen
(Bilgisayar) yolculuk kalem
travel photography
seyahat fotoğrafçılığı
travel range
hareket alanı
travel required
(Bilgisayar) seyahat gerekli
travel requisites
gezi gereçleri
travel resistant factors
(Turizm) seyahate direnç faktörleri
travel restrictions
seyahat kısıtlamaları
travel the city
şehri gezmek
travel ticket
gezi bileti
travel up
(Bilgisayar) yolculuk yukarı
travel wait
(Bilgisayar) yolculuk bekle
travel with troops
(Askeri) KITA İLE SEYAHAT: Bir kıta ile birlikte yapılan seyahat. Bu gibi yolculuklarda nakil vasıtası ücreti ve ikamet yevmiyesi ödenmez
travel with troops going
(Askeri) giden kıta ile seyahat
travel with troops going
(Askeri) GİDEN KITA İLE SEYAHAT: Giden bir kıta ile, bir yerden başka bir yere seyahat
travel with troops returning
(Askeri) DÖNEN KITA İLE SEYAHAT: Bir kıta ile birlikte bir yerden başka bir yere seyahat
transoceanic travel
(Askeri) AÇIK DENİZ YOLCULUĞU: Deniz veya hava yolu ile yapılan ve suüstü gemileriyle yapıldığı takdirde, açık deniz gemilerinden faydalanmayı gerektiren bütün yolculuklar
travelling
{s} gezici
maritime travel
Deniz seyahati
air travel
hava yolculuğu

Hava yolculuğu gibi bir şey yoktur. - There is nothing like air travel.

Benim düşünceme göre hava yolculuğunun en kötü yanı, havaalanı salonlarında beklemektir. - To my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.

angular travel
açısal yer değişimi
angular travel method
açısal yer değişim usulü
angular travel method
(Askeri) açısal hız usulü
description and travel
betimleme ve seyahat
description and travel
seyahat ve betimleme
leisure travel agent
(Turizm) dinlence seyahat acentası
rail travel
demiryoluyla yolculuk yapma
reverse travel
(Otomotiv) geri hareket
traveled
seyahat konusunda deneyimli
traveling
seyahat ederek

Seyahat ederek biraz vakit geçirmek istiyorum. - I want to spend some time traveling.

Tom ve Mary dünya çapında seyahat ederek bir yıl geçirdi. - Tom and Mary spent a year traveling around the world.

traveling
seyahat etme
traveling
(Spor) top taşıma (steps)
traveling
(Spor) topu sürmeden adım atma
traveller
seyahat eden
traveller
gezer
traveller
gezgin

Kısacası, misafirler ve gezginler arasında bir fark vardır. - In short, there is a difference between guests and travellers.

Ben yalnızca ruhun saflığını arayan bir gezginim. - I am just a traveller who seeks the purity of the soul.

traveller
gezici
travelling
kaydırma
travelling
(Askeri) ilerleme
travelling
seyahat ederek

Zengin olsam zamanımı seyahat ederek geçiririm. - If I were rich, I'd pass my time in travelling.

travelling
seyahat etmek

O, hava yoluyla yurtdışına seyahat etmekten hoşlanıyor. - He likes travelling abroad by air.

O yalnız seyahat etmekten korkuyordu. - She was afraid of travelling alone.

world travel
(Bilgisayar) dünya gezisi
business travel
iş seyahati
cause to travel
seyahat etmesine yol aç
clutch pedal free travel
debriyaj pedalı aralığı
foreign travel
dış turizm
sea travel
deniz yolculuğu
traveled
{f} seyahat et

O, bu yaz Tohoku bölgesinde seyahat etti. - He traveled through the Tohoku district this summer.

Tom ve Mary Japonya etrafında seyahat etti. - Tom and Mary traveled around Japan.

traveling
{f} seyahat et

Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. - Traveling abroad is one of my favorite things.

O, seyahat etmeye alışkındır. - She is used to traveling.

travelled
çok gezmiş
travelled
çok seyahat etmiş
travelled
{f} seyahat et

Tom ve Mary üç yıldır birlikte dünya çapında seyahat ettiler. - Tom and Mary travelled together around the world for three years.

Onlar benimle Avrupa çapında seyahat etti! - They travelled all throughout Europe with me!

traveller
yolcu

Ve yolcular onu hatırlıyor mu? - And do the travellers remember him?

travelling
{f} seyahat et

O, arkadaşıyla seyahat etmeye gitti. - She went travelling with her friend.

Babam seyahat etmeye alışkın. - My father is used to travelling.

water travel
su yolculuğu
astral travel
Astral seyahat: Okültizm’de ve Teozofi'de kullanılan bir terim olup, kişinin uyku gibi ruh ve beden bağlarının gevşediği hallerde esîrî beden ya da astral beden (Spiritüalizm’de duble) denilen süptil maddelerden oluşan bedeniyle fiziksel bedeni dışında, bilinci yerinde olarak, başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ve bu bedeniyle geçirdiği deneyimleri ifade eder
bad news travel fast
kötü haber seyahat hızlı
experienced in travel
deneyimli seyahat
forward travel of a flat ski
ileri düz bir kayak seyahat
opportunities for travel
seyahat fırsatları
time travel
Zamanda yolculuk
travelling
seyahat

O, hava yoluyla yurtdışına seyahat etmekten hoşlanıyor. - He likes travelling abroad by air.

Onun seyahat için büyük bir merakı var. - He has a great fancy for travelling.

Reversing the travel direction
(Tekstil) Hareket yönünün değişmesi
angular travel
(Askeri) AÇISAL YER DEĞİŞİMİ: Hareket halindeki bir hedef tarafından, belirli bir zamanda katedilen açısal mesafe. Bu mesafe; açısal hızın hedef seyir süresi ile çarpımına eşittir. Açısal yer değişimi, hedefin seyir süresi sırasında gözetleme noktasındaki açının değişmesiyle ölçülür
angular travel method
(Askeri) AÇISAL YER DEĞİŞİM USULÜ; AÇISAL HIZ USULÜ: Hedefin, yan ve yükseklik bakımından açısal yer değişim hızına dayanarak atış esaslarını hesaplama metodu. Ayrıca bakınız: " linear travel method"
armchair travel
(deyim) seyehatle ilgili seyler okumak
daily travel card
(Turizm) günlük seyahat kartı
freedom of travel
(Kanun) seyahat hürriyeti
inclusive travel
(Turizm) götürü yolculuk
indicator travel
gosterge yolalimi
joint Federal travel regulations
(Askeri) müşterek Federal seyehat yönetmeliği
joint travel regulations
(Askeri) MÜŞTEREK SEYAHAT YÖNETMELİĞİ: JOINT UNITED STATES MILITARY ADVISORY GROUP: ABD MÜŞAVERE GRUBU: JOINT UNITED STATES MILITARY ADVISORY AND PLANNING GROUP: ABD MÜŞTEREK ASKERİ İSTİŞARE VE PLANLAMA GRUBU: JOINT UNITED STATES MILITARY MISSION FOR AID TO TURKEY (JUSMMAT): AMERİKAN ASKERİ YARDIM KURULU: ABD. nin Türkiye'ye yapmakta olduğu askeri yardımları organize ve tatbikatını kontrol etmek üzere Türkiye'de kurulmuş olan müşterek askeri yardım kurulu
joint travel regulations
(Askeri) müşterek seyahat yönergesi
leave travel allowance
(Askeri) İZİN YOLLUĞU, İZİN HARCIRAHI
overseas travel
(Ticaret) yurt dışı yolculuk
pen travel
kalem yolalimi
pet travel scheme
(Tarım) ev hayvanları seyahat planı
piston travel
piston seyri
rack travel
(Otomotiv) kremayer hareketi
rack travel
(Otomotiv) kramiyer hareketi
salary and travel allowances
(Ticaret) maaşlar ve harcırahlar
salary and travel allowances
(Ticaret) seyahat ödenekleri
space travel
uzay yolculuğu

Yakın gelecekte uzay yolculuğu artık sadece bir hayal olmayacak. - In the near future, space travel will no longer be just a dream.

Uzay yolculuğu artık bir hayal değil. - Space travel is no longer a dream.

staff travel
(Politika, Siyaset) personel yolculuğu
target system analysis; theater storage area; travel security advisory
(Askeri) hedef sistem analizi; harekat alanı depolama yeri; seyahat güvenlik danışmanı
traveled
işlek
traveled
çok gezmiş
traveled
{s} çok seyahat etmiş
traveling
{s} seyahat

Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. - Traveling abroad is one of my favorite things.

Yurt dışında seyahat şimdi daha popüler. - Traveling abroad is now more popular.

traveling
{s} seyyar

Tom bir seyyar satıcı olarak geçimini sağlıyor. - Tom makes a living as a traveling salesman.

Bill'in babası bir seyyar satıcıydı. - Bill's father was a traveling salesman.

travelled
s., İng., bak. traveled
travelled
gezici
travelled
seyahati dolayısıyle tecrübe edinmiş
travelled
trave yol al/yolculuk yap
travelled
işlek
İngilizce - İngilizce
The act of travel(l)ing

travel to Spain.

To be on a journey, often for pleasure or business and with luggage; to go from one place to another

I like to travel.

To move illegally by walking or running without dribbling the ball
an account of one's travels

I’m off on my travels around France again.

To travel throughout (a place)

I’ve travelled the world.

The activity or traffic along a route or through a given point
The working motion of a piece of machinery; the length of a mechanical stroke

My drill press has a travel of only 1.5 inches.

a series of journeys
To pass from here to there; to move or transmit; to go from one place to another

Soundwaves can travel through water.

{v} to make a journey, pass, toil
{n} a journey, labor
Labor; parturition; travail
To labor; to travail
travel upon or across; "travel the oceans"
Join me in Sicily, Puglia, or on an exclusive Riverboat cruise down the Po River
undertake a journey or trip
Travel
travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
When light or sound from one place reaches another, you say that it travels to the other place. When sound travels through water, strange things can happen Light travels at around 300,000,000 metres per second
To pass; to go; to move
undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
The length of stroke of a reciprocating piece; as, the travel of a slide valve
an account of ones travels
If you travel light, you travel without taking much luggage
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel" change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell" undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte
Travel is the maximum amount of movement that a suspension system is capable of Currently, this ranges from about 2" at the short end of the scale up to 10" at the long travel end How much travel you need depends on the type of riding that you do It is generally accepted that 2-3" is best for cross country racing, 3-5" is good for general trail riding, 4-8" is considered within the ballpark for serious "fro" or "north shore" freeriding, and anything over 6" is suitable for downhill Several types of suspension fork offer on-the-fly adjustment of travel which is very useful if your riding style and terrain is diverse Other forks can be altered by disassembling them at home and moving internal spacers This is not quite as convenient as on-the-fly adjustment but at least your travel will suit your ride
a movement through space that changes the location of something
To pass by riding, or in any manner, to a distant place, or to many places; to journey; as, a man travels for his health; he is traveling in California
If you travel the world, the country, or the area, you go to many different places in the world or in a particular country or area. Dr Ryan travelled the world gathering material for his book
All costs directly related to the travel of an individual or individuals and specifically identifies with the activity For transportation not connected with the travel of personnel see "Other Expenses " Include fares, hotel and other lodging expenses, food, taxis, gratuities, per diem payments, toll charges, mileage, allowances or personal vehicles, car rental costs, etc For trucking, shipping, or hauling expenses, see "Other Expenses"
The act of traveling, or journeying from place to place; a journey
self-propelled movement
An account, by a traveler, of occurrences and observations during a journey; as, a book of travels; often used as the title of a book; as, Travels in Italy
{f} go on a journey, go on a voyage, move, go from one place to another
To go or march on foot; to walk; as, to travel over the city, or through the streets
1 Movement away from the centre of the bed, with appropriate form deduction 2 Movement along the bed in the same direction as the shoulders in Somersault rotation, ie travelling backwards in a back somersault
When news becomes known by people in different places, you can say that it travels to them. News of his work traveled all the way to Asia
make a trip for pleasure undertake a journey or trip travel upon or across; "travel the oceans"
Travel is the activity of travelling. He detested air travel. a writer of travel books
trav·el travels travelling travelled in AM, use traveling, traveled
change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
The difference between the release date and the observation date Note, this may include time spent in rearing and is therefore not a good estimate of actual migration time
508"
The movement of the actuator required to engage or lock the mechanism
The motion of a piece of machinery
508" make a trip for pleasure undertake a journey or trip travel upon or across; "travel the oceans" travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
Someone's travels are the journeys that they make to places a long way from their home. He also collects things for the house on his travels abroad. see also travelling, much-travelled, well-travelled
The length of a mechanical stroke
undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte 508"
If you travel, you go from one place to another, often to a place that is far away. You had better travel to Helsinki tomorrow I've been traveling all day Students often travel hundreds of miles to get here I had been travelling at 150 kilometres an hour He was a charming travelling companion. + travelling trav·el·ling I love travelling
Sites that provide travel services and information These include online travel guides, travel tools and online agents for purchasing tickets, hotel locators, and travel writing
the distance a suspension fork or a shock can compress
An offensive violation where the thrower steps, picks up or drags the pivot foot Use wisely within the spirit of the game
Include fares, hotel and other lodging expenses, food, taxis, gratuities, per diem payments, toll charges, mileage, allowances on personal vehicles, car rentals costs, etc For transportation not connected with the travel of personnel, such as trucking, shipping, or hauling expenses, see "Remaining Operation Expenses "
Chalcedony, Orange Zircon
{i} act of traveling, movement, journeying
To journey over; to traverse; as, to travel the continent
The path of moving stage equipment and the distance moved
To force to journey
Detail Inventory Table category including: boats, miscellaneous, tack, and vehicles
make a trip for pleasure
Moving an excessive distance in same direction as the move (opposite of Gain) Eg landing far backwards in a front drop
travel agencies
plural form of travel agency
travel agency
a company that arranges personal travel and accomodation for travellers
travel agent
Alternative form of travel agency
travel agent
A consultant who arranges personal travel and accommodation for travellers
travel document
An identity document similar to a passport, but which does not confer proof of citizenship from the issuing country
travel document
An identity document issued by a government or international treaty organization to facilitate the movement of individuals or small groups of persons across international boundaries, such as a passport
travel sickness
motion sickness
travel system
A pushchair with detachable carrycot or car seat
travel systems
plural form of travel system
travel agency
an agency that arranges personal travel
travel bureau
An agency that makes the necessary arrangements for travellers
Travel Agents Association
travel agents organization
travel agency
place which sells flights and packages for traveling
travel agency
A travel agency is a business which makes arrangements for people's holidays and journeys. A business that attends to the details of transportation, itinerary, and accommodations for travelers. Also called travel bureau.travel agent n. a company that arranges hotel rooms, plane tickets etc for people who want to travel
travel agent
someone who sells or arranges trips or tours for customers
travel agent
A travel agent or travel agent's is a shop or office where you can go to arrange a holiday or journey. He worked in a travel agent's
travel agent
one who sells packages and flights for traveling
travel agent
A travel agent is a person or business that arranges people's holidays and journeys. someone who owns or works in a travel agency
travel allowance
a sum allowed for travel
travel allowance
payment to cover expenses of an employee's trip, money to pay for travel expenses
travel bargain
a bargain rate for travellers on commercial routes (usually air routes)
travel books
books containing travel stories about famous historical travelers
travel bureau
office that provides travelers with information about the country they are in or the place they want to visit
travel bureau
a travel agency
travel by
pass by; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other
travel card
pre-paid transportation pass; transfer ticket
travel expense
(frequently plural) expenses incurred by an employee in the performance of the job and usually reimbursed by the employer
travel express
travel in a hurry; travel in an express train, travel in a direct train
travel guidebook
a guidebook for travelers
travel incognito
travel under a false name, travel under disguise
travel iron
a small lightweight iron that can be carried while traveling
travel mania
passion for traveling from place to place, excitement from traveling to many different places
travel plan
a proposed route of travel
travel promotor
one who works in tourism, one who organizes tours
travel purposefully
travel volitionally and in a certain direction with a certain goal
travel rapidly
move very fast; "The runner zipped past us at breakneck speed
travel rep
A travel rep is the same as a holiday rep
travel routes
recommended paths used for traveling through
travel second-class
take a journey with a second-class seat, travel in the second-class compartment (of a train, plane, etc.)
travel sick
nausea from the movement of a vehicle (plane, train, car, etc.)
travel sickness
If someone has travel sickness, they feel sick as a result of travelling in a vehicle. when you feel ill because you are travelling in a vehicle
travel sickness
nausea from the movement of a vehicle (plane, train, car, etc.)
travel time
a period of time spent traveling; "workers were not paid for their travel time between home and factory
travel to
go to certain places as for sightseeing; "Did you ever visit Paris?
travel to
go to certain places as for sightseeing; "Did you ever visit Paris?"
travel-soiled
soiled from travel; "travel-soiled clothes
travel-worn
tired by travel
air travel
Journeying through the sky, usually in an aeroplane
space travel
travel through space in order to visit and explore other worlds
space-travel
Attributive form of space travel, noun

a space-travel expert.

time travel
Hypothetical or fictional travel at will to the past or the future, typically by means of a machine (a time machine) or a wormhole
time-travel
Alternative spelling of time travel
traveled
Simple past tense and past participle of travel
traveled
Experienced in travel

Our guide was a much traveled young man.

traveled
Frequented by travelers

We climbed up a well traveled path.

traveling
A violation committed by progressing while holding the ball instead of dribbling it
travelled
Simple past tense and past participle of travel
traveller
A term for a modern day gypsy, tinker, caravan dweller, etc
traveller
A term for a list and record of instructions that follows a part in a manufacturing process
traveller
a metal ring that moves freely on part of a ship’s rigging
traveller
One who travels, especially to distant lands
traveller
Member of the nomadic ethnic minority
travelling
action of the verb to travel
traveller
{n} one who travels or goes journeys
astral travel
Astral projection (or astral travel) is a paranormal interpretation of an out-of-body experience achieved either awake or via lucid dreaming or deep meditation. The concept of astral projection assumes the existence of another body, separate from the physical body and capable of traveling to non-physical planes of existence. Commonly such planes are called astral, etheric, or spiritual. Astral projection is often experienced as the spirit or astral body leaving the physical body to travel in the spirit world or astral plane
Travel Agent
ta
air travel
travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in airports"; "if you've time to spare go by air
foreign travel
Travel to any destination outside the US or US territories but does not include Canada when traveling on federal and sub federal accounts When sponsored project accounts are used, all segments of the trip between the permanent duty post and the foreign destination are considered foreign
foreign travel
travel outside the grantee's own country; granting agencies differ in definition
incentive travel
Vacation travel arranged by or through an employer and awarded as a motivational bonus to qualifying employees or salespeople
land travel
{i} journey or voyage travelled by land
space travel
spaceflight: a voyage outside the Earth's atmosphere
time travel
{i} hypothetical travel through time into the future or the past (in science fiction)
traveled
traveled over or through; sometimes used as a combining term
traveled
familiar with many parts of the world; "a traveled, educated man"; "well-traveled people"
traveled
Simple past and past participle of to travel
traveled
familiar with many parts of the world; "a traveled, educated man"; "well-traveled people" traveled over or through; sometimes used as a combining term
traveled
Having made journeys; having gained knowledge or experience by traveling; hence, knowing; experienced
travelers
Wires that carry current between three-way and/or four-way switches
travelers
Christopher
travelers
plural of traveler
traveling
a floor violation when the ball handler takes too many steps without dribbling; also called walking
traveling
present participle of travel
traveling
A violation in which a player takes too many steps without dribbling the ball Also: walking
traveling
{i} journey, trip, voyage, tour
traveling
{s} voyaging; wandering
traveling
moving with the ball two steps or move without dribbling
traveling
Traveling refers to the ability to make and receive calls outside the PLS end user's Home Service Area, but still on the Network
traveling
A violation on which the ball handler takes too many steps without dribbling, drags or moves the pivot foot, or takes too many steps after having ended a dribble series Also known as steps or walking
traveling
A violation in which a player takes more than the allowed number of steps without dribbling the ball Also: walking See the interpretation of the Travelling rule at Rules Glossary
traveling
a movement technique used when speed is necessary and contact with enemy forces is not likely All elements of the unit move simultaneously with the unit leader located where he can best control
traveling
A violation committed by progressing while holding the ball
traveling
working for a short time in different places; "itinerant laborers"; "a road show"; "traveling salesman"; "touring company"
traveling
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
travelled
Frequented by travellers
travelled
Experienced in travel
travelled
Simple past and past participle of travel
travelled
familiar with many parts of the world; "a traveled, educated man"; "well-traveled people"
traveller
a person who changes location
traveller
A traveller is a person who is making a journey or a person who travels a lot. Many air travellers suffer puffy ankles and feet during long flights
traveller
a metal ring that moves freely on part of a ship's rigging
traveller
Member of the nomadic ethnic minority. (The term Gypsy is considered historically incorrect)
traveller
A small piece of the same product (panel, tube, etc ) as the test specimen, used for example to measure moisture content as a result of conditioning
traveller
trav·el·ler travellers in AM, use traveler
traveller
an old term for a salesperson; a travelling salesperson
traveller
A component actually carrying the cartridge in our more complex cartridge carriers The cartridge is mounted in the traveller's slotted holes as usual The traveller is then mounted with three bolts into the headshell The front bolt acts as pivoting pin See headshell page
traveller
{i} person or thing traveling, one who makes a journey, voyager
traveller
A metal bar parallel to the deck, running athwartships to allow a sail sheet to be led to either side
traveller
A traveller is a person who travels from place to place, often living in a van or other vehicle, rather than living in one place. see also New Age traveller
travellers
plural of traveller
travelling
present participle of travel
travelling
{i} journey, trip, voyage, tour
travelling
that travels (with one)
travelling
{s} voyaging; wandering
travelling
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
travelling
trav·el·ling in AM, use traveling A travelling actor or musician, for example, is one who travels around an area or country performing in different places. travelling entertainers. = itinerant
travels
plural of travel
travels
{i} activity of traveling; total traffic at a given place along a road
travels
third-person singular of travel
water travel
travel by water
travel

  Heceleme

  trav·el

  Türkçe nasıl söylenir

  trävıl

  Zıt anlamlılar

  remain, stay

  Telaffuz

  /ˈtravəl/ /ˈtrævəl/

  Etimoloji

  [ tra-v&l ] (verb.) 14th century. Middle English travelen "to make a laborious journey, travel" from Middle Scots travailen "to toil, work, travel", alteration of Middle English travaillen "to toil, work" from Old French travailler "to trouble, suffer, be worn out". See travail. Displaced native Middle English faren "to travel, fare" (from Old English faran "to travel, journey"), Middle English lithen "to go, travel" (from Old English līþan "to go, travel"), Middle English feren "to go, travel" (from Old English fēran "to go, travel"), Middle English ȝewalken, iwalken "to walk about, travel" (from Old English ġewealcan "to go, traverse"), Middle English swinken "to work, travel" (from Old English swincan "to labour, work at"). More at fare.

  Ortak Eşdizimliler

  travel agent, travel agency

  Videolar

  ... in time travel if you start to use something called string theory. ...
  ... answers all the time travel paradoxes.  Because if you hop into a time machine, go backwards ...