soundly

listen to the pronunciation of soundly
İngilizce - Türkçe
adamakıllı

Gerçeği konuştuğumdan beri evde adamakıllı yaşıyorum. - Since I speak the truth, I live soundly at home.

doğruca
sesli

Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

sağ salim
selâmetle
mışıl mışıl
deliksiz

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

sound
(İnşaat) ses

Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin b sesi için μπ'yi, d sesi için ντ'yi, g sesi için γκ'yi ve c sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz. - You can make sounds by combining letters in Modern Greek. For example you can use μπ to make the sound b, ντ to make the sound d, γκ to make the sound g and τζ to make the sound dj.

Sırtlanın havlaması kahkaha gibi ses çıkarıyor. - The hyena's bark sounds like laughter.

sound
sağlam

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. - A sound mind in a sound body.

Bu, bilimsel açıdan son derece sağlam. - This is quite sound from a scientific aspect.

sound
ses,v.duyul: n.ses
sound
{s} sapasağlam
sound
{f} ağzını aramak
sound
{f} gibi gelmek: That sounds
sound
{i} koy

Bir koyun nasıl ses çıkarır? - What sound does a sheep make?

Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum. - I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds.

sound
{s} kuvvetli
sound
{s} bozulmamış
sound
doğru

Hikaye garip gelebilir , ama doğru. - The story may sound strange, but it is true.

Hikaye doğru görünmüyordu. - The story didn't sound true.

sound
geçerlik
sound
ün

Anglofonlar her zaman yapay dillerdeki ünlü seslerden/aeiou/ şikâyet ettiler. Bu sesler diğer insanların telaffuz edemedikleri diğer birçok seslerden dolayı kullanılırlar. - The Anglophones always complained about the vowels /a e i o u/ in artificial languages. Those sounds are used because most other sounds other people cannot pronounce.

sound
doğruluk
sound
sedasız
sound
sondalamak
sound
mükemmelen
sound
sıhhatli
sound
(Bilgisayar) sesi
sound
sıhhat
sound
esaslı
sound
mil
sound
(Bilgisayar) sesli

Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

Tom yatak odasında, sesli uyuyor. - Tom is in his bedroom, sound asleep.

sound
sonda
sound
selen
sound
(Ticaret) akla uygun
sound
tam

İngilizcen dil bilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor. - Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.

İnsanlar hâlâ tamamen bir yerli konuşucu gibi ses çıkarmadığın aşikar olduğunda sadece dil yeteneğiniz üzerine size iltifat etmek eğilimindedir. - People tend to only compliment you on your language ability when it's apparent that you still don't quite sound like a native speaker.

sound
mükemmel

Bu mükemmel bir fikir gibi görünüyor. - That sounds like an excellent idea.

sound
emniyetli
sound
(Ticaret) elverişli
sound
akıllıca (davranış)
sound
geniş boğaz
sound
(Ticaret) iyi durumda
sound
kusursuz

Kulağa kusursuz bir şekilde nitelikli geliyorsun. - You sound perfectly qualified.

sound
sondaj yapmak
sound
gibi gelmek
sound
deliksiz uyku
sound
anlam

Onun görüşlerini anlamaya çalıştım. - I tried to sound out his views.

sound
{s} sağlıklı

O hem zihinsel hem de bedensel olarak sağlıklıdır. - He is sound in both mind and body.

Büyük annem sağlıklı ve yalnız yaşıyor. - My grandmother is in sound health and lives alone.

sound
iyi halde
sound
ses çıkarmak

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

İletişim kurmak için bir anadil konuşuru gibi ses çıkarmak zorunda değilsin. - You don't have to sound like a native speaker in order to communicate.

sound
derinliğini yoklamak
sound
etki

Tom etkilenmiş görünüyor. - Tom sounds impressed.

sound
güvenilir
sound
ötmek
sound
salim

Ekip sağ salim geri döndü. - The party returned safe and sound.

Çok rahatladık, o, eve sağ salim döndü. - To our great relief, she returned home safe and sound.

sound
emin

Tom kesinlikle kendinden emin görünüyor. - Tom certainly sounds confident.

Tom çok emin görünmüyor. - Tom doesn't sound very confident.

sound
deliksiz

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

Deliksiz bir uyku beni daha iyi hissettirdi. - A sound sleep made me feel better.

sound
(uyku) derin
sound
geçerli
sound
{f} duyul

Kapının arkasından tuhaf bir ses duyuldu. - A strange sound was heard from behind the door.

Duyulan tek ses saatin tik takıydı. - The only sound to be heard was the ticking of the clock.

sound
öttürmek
sound
boğaz
sound
çalmak
sound
esen
sound
(gibi) gelmek/görünmek
sound
iskandil etmek
sound
izlenim

Senin üzerinde epeyce bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like she made quite an impression on you.

Senin üzerinde oldukça bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like he made quite an impression on you.

sound
sese

O sese ne neden oluyor? - What's causing that sound?

sound
seste
sound
duyul(mak)
sound
dillendirmek
sound
deliksiz bir şekilde
sound
yasal

Bu tamamen yasal geliyor. - This sounds totally legit.

sound
sonda ile yoklamak
sound
muayene etmek
sound
iyi

O gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. - That sounds too good to be true.

Tom kesinlikle geçen ay onu ziyaret ettiğimizde göründüğünden daha iyi görünüyordu ve sesi daha iyi çıkıyordu. - Tom certainly looked and sounded better than he did last month when we visited him.

sound
çalınmak
sound
sonda ile muayene
sound
ses vermek
sound
sondayla bakmak
sound
mışıl mışıl

Tom yatakta mışıl mışıl uyuyor. - Tom is sound asleep in bed.

Bebek mışıl mışıl uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

sound
gürültü

Gürültü ve ses arasındaki farkı kim çevirebilir? - Who can translate the difference between noise and sound?

Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir. - The flash of lightning precedes the sound of thunder.

sound
solungaç
sound
belli etmek
sound
oturaklı
sound
{i} melodi

En sevdiğin melodi nedir? - What is your favorite sound?

Tom'un bitişik odadan gelen melodisinin sesini duyabiliyordum. - I could hear the sound of Tom's voice coming from the next room.

sound
{s} akıllıca (bir davranış)
sound
ses çıkarttırmak
sound
ses çıkarma

Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır. - It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.

Bir yerli konuşan gibi ses çıkarmak istiyorsan bu çok iş gerektirir. - If you want to sound like a native speaker, it'll take a lot of work.

sound
ses çıka
sound
{s} yerinde
sound
herkesin içinde methetmek
sound
{i} haliç
sound
{f} araştırmak
sound
{f} söylemek
sound
{f} derıne dalmak (balina)
sound
(Tıp) Sonda ile muyaene etmek
sound
{s} derin ve rahat (uyku)
sound
{i} yüzme kesesi
sound
etki bırakmak
sound
ses erimi
sound
{s} deliksiz (uyku)
sound
{s} derin (uyku)
sound
{s} sert

Benim son postanın çok sert görünmediğini umuyorum. - I hope my last mail didn't sound too harsh.

sound
(Tıp) Ses çıkarttırarak muayene etmek
sound
(Tıp) Seda, ses
sound
{f} çalmak: Sound your horn! Kornayı çal! The wake-up bell sounded at six. Uyandırma zili saat altıda çaldı
İngilizce - İngilizce
In a thorough manner, firmly, completely

He was soundly thrashed by the semi-professional boxer.

{a} heartily, stoutly, truly, well
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep"
If someone is soundly defeated or beaten, they are severely defeated or beaten. Duke was soundly defeated in this month's Louisiana governor's race
In a sound manner
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep
approval If a decision, opinion, or statement is soundly based, there are sensible or reliable reasons behind it. Changes must be soundly based in economic reality
in a sound manner; thoroughly, completely; deeply
If you sleep soundly, you sleep deeply and do not wake during your sleep. How can he sleep soundly at night? She was too soundly asleep to hear Stefano's return. = deeply
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
sound
tight
Sound
The strait that separates Zealand (an island of Denmark) from Scania (part of Sweden); also sometimes called by the Danish name, Øresund
sound
To arise or to be recognizable as arising within a particular area of law
sound
probe
sound
A distinctive style and sonority of a particular musician, orchestra etc
sound
A vibration capable of causing this
sound
having the soundness property

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

sound
A probe (e.g. a surgeon's tool)
sound
dive downwards, used of a whale

The whale sounded and eight hundred feet of heavy line streaked out of the line tub before he ended his dive.

sound
To produce a sound

When the horn sounds, be careful.

sound
test
sound
A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium

He turned when he heard the sound of footsteps behind him.

sound
: Long narrow inlet. (Puget Sound, Owen Sound, etc.)
sound
sound asleep; quietly resting, sleeping peacefully; undisturbed
sound
To cause to produce a sound

He sounds the instrument.

sound
To convey an impression by one's sound

He sounded good when we last spoke.

sound
To pronounce a vowel or a consonant

The e in house isn't sounded.

sound
in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
sound
{n} a noise, probe, a narrow arm of the sea, air bladder of fish
sound
{v} to make or yield a noise, celebrate by sound, play on, search for bottom with a lead
sound
{a} healthy, whole, stout, right, just, fast
Sound
soun

That sounds really interesting. - This sounds very interesting.

It doesn't sound like I will get any rest. - It doesn't sound like I'll get any rest.

sleep soundly
have a deep sleep
sound
a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast"
sound
thorough; "a sound thrashing"
sound
A narrow passage of water, or a strait between the mainland and an island; also, a strait connecting two seas, or connecting a sea or lake with the ocean; as, the Sound between the Baltic and the german Ocean; Long Island Sound
sound
{s} whole, healthy; in good condition; sane; firm, having a solid foundation; secure; valid, reasonable; thorough; moral; trustworthy; having common sense; conservative
sound
Firm; strong; safe
sound
Sound is an oscillation in pressure, stress particle displacement, particle velocity in a medium - (in room temperature, in air speed of sound is 1125'/second or one mile in five seconds) Sound produces an auditory sensation caused by the oscillation
sound
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music" the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds" the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them" a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast" mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them" appear in a certain way; "This sounds interesting" give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy" make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'" cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note" announce by means of a sound; "sound the alarm" thorough; "a sound thrashing" free from moral defect; "a man of sound character" financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy" in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
sound
Digetic: Voices of characters, sounds made by objects in the story, or music represented as coming from instruments in the story Nondigetic: Sound coming from outside the story, including music added to the soundtrack or an off-camera narrator Synchronous sound: Sound that matches the action Asynchronous sound: Sound that doesn't match the action
sound
A type of physical kinetic energy called acoustical energy (Also see Acoustical Energy) 2
sound
To measure the depth of; to fathom; especially, to ascertain the depth of by means of a line and plummet
sound
The peceived object occasioned by the impulse or vibration of a material substance affecting the ear; a sensation or perception of the mind received through the ear, and produced by the impulse or vibration of the air or other medium with which the ear is in contact; the effect of an impression made on the organs of hearing by an impulse or vibration of the air caused by a collision of bodies, or by other means; noise; report; as, the sound of a drum; the sound of the human voice; a horrid sound; a charming sound; a sharp, high, or shrill sound
sound
(1) (noun) a relatively long arm of the SEA or OCEAN forming a CHANNEL between an island and a mainland or connecting two larger bodies, as a SEA and the OCEAN, or two parts of the same body; usually wider and more extensive than a STRAIT (2) (verb) To measure the DEPTH of the water
sound
{i} vibrations that can be detected by the human ear; noise; vocal utterance; range in which something can be heard; implication; meaningless noise; body of water which connects two larger bodies of water; ocean inlet
sound
A narrow body of water separating an island from the mainland
sound
To celebrate or honor by sounds; to cause to be reported; to publish or proclaim; as, to sound the praises of fame of a great man or a great exploit
sound
A sound file can be a small sound or a long soundtrack or speech and can be played continuously to add an environmental effect to the page or in response to a user action When the sound is an important part of the content or user interaction with the page, alternatives need to be provided
sound
financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy"
sound
means any resource whose content is primarily audio or intended to be realized in audio Music, sound effects, recorded speech are examples More help
sound
free from moral defect; "a man of sound character"
sound
appear in a certain way; "This sounds interesting"
sound
= Vibrations transmitted through an elastic material or a solid, liquid, or gas, capable of being detected by human organs of hearing The response of the human ear to audible sound depends both on the sound frequency (measured in Hertz, Hz) and the sound pressure, measured in decibels (dB) Audible sound for fit, healthy young people is from 20Hz-20,000Hz, with maximum sensitivity at around 3,000Hz As we age it is normal to detect sounds in the middle or speech frequencies Frequencies below 20Hz are called 'infrasound' and those above 20,000Hz 'ultrasound' The numerical magnitude of a sound is normally expressed as the sound pressure level in logarithmic decibel units (dB)
sound
cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note"
sound
(1) to try the depth of the water; (2) a deep bay
sound
To signify; to import; to denote
sound
The air bladder of a fish; as, cod sounds are an esteemed article of food
sound
To make a noise; to utter a voice; to make an impulse of the air that shall strike the organs of hearing with a perceptible effect
sound
A physical disturbance in a medium (e g air) that is capable of being detected by the human ear or the hearing sensation excited by a physical disturbance in a medium
sound
A cuttlefish
sound
in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
sound
reflects weight of sound argument or evidence; "a sound argument"
sound
Any elongated instrument or probe, usually metallic, by which cavities of the body are sounded or explored, especially the bladder for stone, or the urethra for a stricture
sound
the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them"
sound
Free from error; correct; right; honest; true; faithful; orthodox; said of persons; as, a sound lawyer; a sound thinker
sound
Caused by objects oscillating in air within the audible frequencies Sound is perceived by the human ear by transforming the mechanical energy of the sound wave into electrical energy in the brain Perception of the sound is relative to the frequency Back
sound
(phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language
sound
Healthy
sound
Undisturbed; deep; profound; as, sound sleep
sound
longitudinal pressure waves audible to the human ear
sound
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music"
sound
a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water
sound
To ascertain, or try to ascertain, the thoughts, motives, and purposes of (a person); to examine; to try; to test; to probe
sound
Healthy; not diseased; not being in a morbid state; said of body or mind; as, a sound body; a sound constitution; a sound understanding
sound
heavy; laid on with force; as, a sound beating
sound
The occasion of sound; the impulse or vibration which would occasion sound to a percipient if present with unimpaired; hence, the theory of vibrations in elastic media such cause sound; as, a treatise on sound
sound
measure the depth of (a body of water) with a sounding line
sound
exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of French laws"; "healthy relations between labor and management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his decision"
sound
The vibration of air molecules in the atmosphere that can be sensed by the ear A sound wave is produced by a force that vibrates the surrounding air molecules, such as a stick striking a wooden surface or a guitar string being plucked As the air molecules are set in motion, they radiate outwards, colliding into other air molecules like a chain of falling dominoes, until they strike the ear drum Each type of disturbance in the atmosphere produces a distinct pattern of vibrations These patterns of vibrating air molecules give a sound its unique loudness, pitch, and timbre
sound
Mechanical energy vibrations transmitted as waves through a solid, liquid, or a gas that can be detected by the human ear
sound
(of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
sound
1 An oscillation in pressure, stress, particle displacement, particle velocity, etc , in a medium with internal forces (e g , elastic, viscous), or the superposition of such propagated oscillations
sound
To be conveyed in sound; to be spread or published; to convey intelligence by sound
sound
(1) an argument showing what we should believe but won't; (2) indeterminately produced by falling trees
sound
To explore, as the bladder or urethra, with a sound; to examine with a sound; also, to examine by auscultation or percussion; as, to sound a patient
sound
in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation"
sound
announce by means of a sound; "sound the alarm"
sound
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep"
sound
{f} make a noise; give an impression; cause to produce a sound; present or summon with a sound; pronounce; examine by causing to emit sound; measure the depth of water with a sounding line
sound
To make or convey a certain impression, or to have a certain import, when heard; hence, to seem; to appear; as, this reproof sounds harsh; the story sounds like an invention
sound
the audible part of a transmitted signal; "they always raise the audio for commercials"
sound
(1) the sensation resulting from stimulation of the auditory mechanism by air waves or vibrations (2) an instrument that may be inserted into a cavity or tube (e g , eustachian) for diagnosis or treatment
sound
Use of the SOUND element specifies an audio file to be played in the background while viewing a document
sound
Complete, solid, or secure
sound
Noise without signification; empty noise; noise and nothing else
sound
Building command to attach a background sound to an object
sound
To examine the condition of (anything) by causing the same to emit sounds and noting their character; as, to sound a piece of timber; to sound a vase; to sound the lungs of a patient
sound
Good or a good thing
sound
Of a valid argument whose premisses are true
sound
Digitizing voices, music, et c so they can be played by a computer Popular sound file formats include AU, WAV, SND, MPEG, MIDI, AIFF
sound
To ascertain the depth of water with a sounding line or other device
sound
Fig
sound
A term used in evaluating arguments An argument is sound if and only if both of the following are true: It is valid All its premises are true Subjective -- A claim or judgment is subjective if its truth depends on whether or not it conforms to the tastes, attitudes, or beliefs of the person making the claim In other words, a claim or judgment is subjective if its truth-conditions make essential reference to the individual making the claim -- to her desires, beliefs, tastes, etc Thus the claim "Anchovies taste yummy" is subjective, because for the purposes of assigning a truth-value to it, we must take the claim to be elliptical for "Anchovies taste yummy to me "
sound
card An expanson board that enables a computer to manipulate and output sounds Sound cards are necessary for nearly all CD-ROMs and have become commonplace on modern personal computers Sound cards enable the computer to output sound through speakers connected to the board, to record sound input from a microphone connected to the computer, and manipulate sound stored on a disk Nearly all sound cards support MIDI, a standard for representing music electronically In addition, most sound cards are Sound Blaster-compatible, which means that they can process commands written for a Sound Blaster card, the de facto standard for PC sound Sound cards use two basic methods to translate digital data into analog sounds: FM Synthesis mimics different musical instruments according to built-in formulas Wavetable Synthesis relies on recordings of actual instruments to produce sound Wavetable synthesis produces more accurate sound, but is also more expensive Webopedia
sound
make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'"
sound
utter with vibrating vocal chords
sound
mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
sound
To causse to make a noise; to play on; as, to sound a trumpet or a horn
sound
To order, direct, indicate, or proclain by a sound, or sounds; to give a signal for by a certain sound; as, to sound a retreat; to sound a parley
sound
Founded in law; legal; valid; not defective; as, a sound title to land
sound
To cause to exit as a sound; as, to sound a note with the voice, or on an instrument
sound
give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy"
sound
Founded in truth or right; supported by justice; not to be overthrown on refuted; not fallacious; as, sound argument or reasoning; a sound objection; sound doctrine; sound principles
sound
having legal efficacy or force; "a sound title to the property"
sound
Whole; unbroken; unharmed; free from flaw, defect, or decay; perfect of the kind; as, sound timber; sound fruit; a sound tooth; a sound ship
sound
Mechanical disturbance that propagates as a longitudinal wave through a solid, liquid, or gas. A sound wave is generated by a vibrating object. The vibrations cause alternating compressions (regions of crowding) and rarefactions (regions of scarcity) in the particles of the medium. The particles move back and forth in the direction of propagation of the wave. The speed of sound through a medium depends on the medium's elasticity, density, and temperature. In dry air at 32 °F (0 °C), the speed of sound is 1,086 feet (331 metres) per second. The frequency of a sound wave, perceived as pitch, is the number of compressions (or rarefactions) that pass a fixed point per unit time. The frequencies audible to the human ear range from approximately 20 hertz to 20 kilohertz. Intensity is the average flow of energy per unit time through a given area of the medium and is related to loudness. See also acoustics; ear; hearing; ultrasonics. sound reception Albemarle Sound Cumberland Sound King George Sound Long Island Sound McMurdo Sound Milford Sound Nootka Sound Controversy Pamlico Sound Prince William Sound Puget Sound Queen Charlotte Sound Scoresby Sound Smith Sound sound barrier sound card sound effect Sound the Viscount Melville Sound Melville Sound
sound
the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds"
sound
The series of disturbances in matter to which the human ear is sensitive Also similar disturbances in matter above and below the normal range of human hearing
soundly

  Heceleme

  sound·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  saundli

  Telaffuz

  /ˈsoundlē/ /ˈsaʊndliː/

  Etimoloji

  [ 'saund ] (adjective.) 13th century. Middle English, from Old English gesund; akin to Old High German gisunt healthy.

  Günün kelimesi

  querist