sound

listen to the pronunciation of sound
Englisch - Türkisch
ses

Kulak yolu ses dalgalarını kulak zarına iletir. - The ear canal sends sound waves to the eardrum.

Sırtlanın havlaması kahkaha gibi ses çıkarıyor. - The hyena's bark sounds like laughter.

{s} güvenilir
ses,v.duyul: n.ses
{s} sapasağlam
{f} ağzını aramak
{i} koy

Bir koyun nasıl ses çıkarır? - What sound does a sheep make?

Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum. - I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds.

{s} kuvvetli
{f} gibi gelmek: That sounds
{s} bozulmamış
akıllıca (davranış)
geniş boğaz
(Ticaret) iyi durumda
sondaj yapmak
(Ticaret) elverişli
tam

Tom tamamen ikna olmuş görünmüyordu. - Tom didn't sound entirely convinced.

İngilizcen dil bilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor. - Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.

ün

Anglofonlar her zaman yapay dillerdeki ünlü seslerden/aeiou/ şikâyet ettiler. Bu sesler diğer insanların telaffuz edemedikleri diğer birçok seslerden dolayı kullanılırlar. - The Anglophones always complained about the vowels /a e i o u/ in artificial languages. Those sounds are used because most other sounds other people cannot pronounce.

mükemmelen
sıhhatli
sondalamak
sıhhat
esaslı
mil
sonda
geçerlik
(Ticaret) akla uygun
doğruluk
sedasız
doğru

Hikaye doğru görünmüyordu. - The story didn't sound true.

İngilizcen dil bilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor. - Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.

{s} emin

Tom çok emin görünmüyor. - Tom doesn't sound very confident.

Onun ne olduğundan emin değilim ama bir silah atışına benziyordu. - I'm not sure what it was, but it sounded like a gunshot.

{s} sağlıklı

Büyük annem sağlıklı ve yalnız yaşıyor. - My grandmother is in sound health and lives alone.

Doğa ona hem sağlıklı bir akıl hem de sağlıklı bir vücut bahşetti. - Nature endowed her with both a sound mind and a sound body.

ses çıkarmak

İletişim kurmak için bir anadil konuşuru gibi ses çıkarmak zorunda değilsin. - You don't have to sound like a native speaker in order to communicate.

Daha çok yerli bir konuşmacı gibi ses çıkarmak için ne yapabilirim? - What can I do to sound more like a native speaker?

etki

Tom etkilenmiş görünüyor. - Tom sounds impressed.

salim

Ekip sağ salim geri döndü. - The party returned safe and sound.

Hepimiz sağ salim geri döndük. - We're all back safe and sound.

geçerli
boğaz
çalmak
esen
öttürmek
iyi halde
{f} duyul

Kapının arkasından tuhaf bir ses duyuldu. - A strange sound was heard from behind the door.

Bombanın sesi çeyrek kilometre öteden bile duyuldu. - Even a quarter kilometer away, the sound of the bomb was heard.

izlenim

Senin üzerinde oldukça bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like he made quite an impression on you.

Senin üzerinde epeyce bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like she made quite an impression on you.

iskandil etmek
deliksiz

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

Deliksiz bir uyku beni daha iyi hissettirdi. - A sound sleep made me feel better.

ötmek
sağlam

Onun bütün dişleri sağlamdı. - All his teeth were sound.

Bu, bilimsel açıdan son derece sağlam. - This is quite sound from a scientific aspect.

(uyku) derin
derinliğini yoklamak
kusursuz

Kulağa kusursuz bir şekilde nitelikli geliyorsun. - You sound perfectly qualified.

(gibi) gelmek/görünmek
ses erimi
mışıl mışıl

Çok yorgun olduğu için mışıl mışıl uyudu. - Since he was very tired, he fell sound asleep.

Dün gece mışıl mışıl uyudum. - I slept soundly last night.

gürültü

Gürültü ve ses arasındaki farkı kim çevirebilir? - Who can translate the difference between noise and sound?

Bu sabah gök gürültüsü ile uyandım. - I was woken up by the sound of thunder this morning.

duyul(mak)
dillendirmek
{f} sondayla bakmak
{f} muayene etmek
{f} söylemek
{f} araştırmak
{f} belli etmek
{i} haliç
deliksiz bir şekilde
{s} iyi

O bana iyi görünüyor. - That sounds good to me.

Tom kesinlikle geçen ay onu ziyaret ettiğimizde göründüğünden daha iyi görünüyordu ve sesi daha iyi çıkıyordu. - Tom certainly looked and sounded better than he did last month when we visited him.

herkesin içinde methetmek
{s} yerinde
{i} solungaç
{i} sonda ile muayene
{f} ses vermek
ses çıka
ses çıkarma

Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır. - It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.

Bir yerli konuşan gibi ses çıkarmak istiyorsan bu çok iş gerektirir. - If you want to sound like a native speaker, it'll take a lot of work.

ses çıkarttırmak
soundness
{i} sağlamlık
Sound the charge
Saldırı işareti vermek
sound shift
(Dilbilim) ses kayması
sound alarm
(Bilgisayar) sesli uyarı
sound asleep
mışıl mışıl uyumak
sound bond
(Ticaret) sağlam tahvil
sound card
ses kartı
sound cards
(Bilgisayar) ses kartları
sound change
(Dilbilim) ses değişikliği
sound check
(Bilgisayar) ses denetimi
sound clip
(Bilgisayar) ses klibi
sound device
(Bilgisayar) ses aygıtı
sound event
(Bilgisayar) ses olayı
sound events
(Bilgisayar) ses etkinlikleri
sound events
(Bilgisayar) ses olayları
sound faulty
hatalı gelmek
sound file
(Bilgisayar) ses dosyası
sound great
kulağa iyi gelmek
sound great
kulağa hoş gelmek
sound import
(Bilgisayar) ses al
sound lag
(Askeri) ses gecikmesi
sound law
(Dilbilim) ses yasası
sound man
sesçi
sound mapper
(Bilgisayar) ses eşleştiricisi
sound money
(Ticaret) sağlam para
sound nice
kulağı okşamak
sound nice
kulağa hoş gelmek
sound nice
kulağa iyi gelmek
sound note
(Bilgisayar) ses notu
sound object
(Bilgisayar) ses nesnesi
sound off
ötmek
sound out
(deyim) ağzını aramak
sound path
ses yolu
sound path
sesin yolu
sound play
(Bilgisayar) sesi çal
sound play
(Bilgisayar) ses çıkar
sound rock
sağlam kaya
sound scheme
(Bilgisayar) ses düzeni
sound sick
sesi hasta gibi gelmek
sound sleep
deliksiz uyku
sound sleep
derin uyku
sound source
(Dilbilim) ses kaynağı
sound step
sağlam adım
sound system
ses sistemi
sound system
(Dilbilim) ses dizgesi
sound trap
ses tuzağı
sound value
(Ticaret) tam değeri
sound value
(Ticaret) makul değer
sound value
(Ticaret) sağlam değer
sound volume
(Bilgisayar) ses düzeyi
sound volume
(Bilgisayar) ses seviyesi
sound wall
ses duvarı
sound waves
ses dalgaları
sound absorbent
sesi absorbe eden
sound analyser
ses analiz aygıtı
sound analysis
ses analizi
sound barrier
ses engeli
sound barrier
ses duvarı
sound broadcasting
ses yayını
sound camera
sesli kamera
sound carrier
ses taşıyıcısı
sound channel
ses arnası
sound cinematography
sesli sinema
sound deadening
ses geçirmeyen
sound distortion
ses bozulması
sound effect
ses efekti
sound effects
ses efektleri
sound energy
ses enerjisi
sound fade
ses kısma
sound field
ses alanı
sound film
sesli film
sound head
manyetik kafa
sound image
ses görüntüsü
sound in wind and limb
sapasağlam
sound insulation
ses izolasyonu
sound intensity
ses şiddeti
sound interval
ses aralığı
sound level
ses düzeyi
sound library
ses arşivi
sound off
atıp tutmak
sound off
ileri geri konuşmak
sound picture
sesli film
sound pressure
ses basıncı
sound recording
ses kaydı
sound signal
ses sinyali
sound track
ses yolu
sound track
ses izi
sound transmission
ses nakli
sound velocity
ses hızı
sound volume
ses volümü
sound wave
ses dalgası
sound absorber
ses soğurucu, ses yutucu
sound absorption
ses yutma, ses sogurumu
sound amplifier
akustik amplifikatör, ses yükselteci
sound asleep
(deyim) Derin uykuda: "İ was sound asleep and İ didn't hear anything."
sound barrier
ses bariyeri
sound bites
ses ısırıkları
sound board
yankı tahtası
sound channel
ses kanalı
sound decision
doğru karar
sound designer
ses tasarımcısı
sound editing
ses montajı, ses kurgusu
sound event hardening
ses olayı sertleşme
sound fading
fading, feding, alkinma
sound insulation
ses yalıtımı, akustik izolasyon
sound intensity
ses şiddeti, ses yeginligi
sound intermediate frequency
ses ara frekansı
sound knot
çıkmaz budak
sound library
ses arşivi, ses belgeligi, seslik
sound like
(deyim) Bir şey kulağa ... gibi gelmek
sound management
iyi yönetim
sound meter
Ses ölçer
sound negative
ses negatifi
sound odd
Kulağa garip gelmek
sound positive
ses pozitifi
sound processing
ses işleme
sound projector
sesli projeksiyon makinesi, sesli gösterici
sound proof
ses geçirmez
sound reflection factor
ses yansıma katsayısı
sound reinforcement system
(Mühendislik) Ses güçlendirme sistemi
sound relaxation
ses gevşeme
sound track
ses bandı
sound volume
ses volümü, ses gürlüğü
probe
(Gıda) ölçüm ucu
sound like
gibi gelmek
soundless
sessiz

Yağmur ormanın üzerine sessizce düştü. - The rain fell soundlessly upon the jungle.

probe
{i} soruşturma
soundly
mışıl mışıl
sounds
(Bilgisayar) ses
soundly
sesli

Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

probe
(Bilgisayar,Teknik) yoklayıcı
probe
kontrol çubuğu
probe
sondalamak
probe
(Askeri) araştırma aracı
probe
baskı
sounding
(Askeri) derinlik ölçümü
soundlessly
sessizce

Yağmur ormanın üzerine sessizce düştü. - The rain fell soundlessly upon the jungle.

soundly
deliksiz

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

sounds
(Bilgisayar) ses efekti
sounds
(Bilgisayar) sesler

Anglofonlar her zaman yapay dillerdeki ünlü seslerden/aeiou/ şikâyet ettiler. Bu sesler diğer insanların telaffuz edemedikleri diğer birçok seslerden dolayı kullanılırlar. - The Anglophones always complained about the vowels /a e i o u/ in artificial languages. Those sounds are used because most other sounds other people cannot pronounce.

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

soundness
sağlık
soundly
selâmetle
probe
insansız uzay roketi
probe
sonda

Mariner 10, Merkür'ü ziyaret eden ilk uzay sondasıydı. Aynı zamanda, iki gezegeni -Venüs ve Merkür- ziyaret eden ilk sondaydı. - Mariner 10 was the first space probe to visit Mercury. It was also the first probe to visit two planets - Venus and Mercury.

Uzay sondaları Mars'a indi. - Space probes have landed on Mars.

probe
araştırmak
probe
araştırma
probe
yoklamak
sounder
alıcı
sounder
iskandil
sounder
sonda
Englisch - Englisch
The strait that separates Zealand (an island of Denmark) from Scania (part of Sweden); also sometimes called by the Danish name, Øresund
probe
To pronounce a vowel or a consonant

The e in house isn't sounded.

To convey an impression by one's sound

He sounded good when we last spoke.

To cause to produce a sound

He sounds the instrument.

A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium

He turned when he heard the sound of footsteps behind him.

sound asleep; quietly resting, sleeping peacefully; undisturbed
test
A probe (e.g. a surgeon's tool)
dive downwards, used of a whale

The whale sounded and eight hundred feet of heavy line streaked out of the line tub before he ended his dive.

: Long narrow inlet. (Puget Sound, Owen Sound, etc.)
To produce a sound

When the horn sounds, be careful.

A distinctive style and sonority of a particular musician, orchestra etc
having the soundness property

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

To arise or to be recognizable as arising within a particular area of law
A vibration capable of causing this
Complete, solid, or secure

Fred assured me the floorboards were sound.

Good or a good thing

That's a sound track you're playing.

Healthy

He was safe and sound.

in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
{n} a noise, probe, a narrow arm of the sea, air bladder of fish
{v} to make or yield a noise, celebrate by sound, play on, search for bottom with a lead
{a} healthy, whole, stout, right, just, fast
Free from error; correct; right; honest; true; faithful; orthodox; said of persons; as, a sound lawyer; a sound thinker
To make or convey a certain impression, or to have a certain import, when heard; hence, to seem; to appear; as, this reproof sounds harsh; the story sounds like an invention
{f} make a noise; give an impression; cause to produce a sound; present or summon with a sound; pronounce; examine by causing to emit sound; measure the depth of water with a sounding line
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep"
announce by means of a sound; "sound the alarm"
in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation"
To explore, as the bladder or urethra, with a sound; to examine with a sound; also, to examine by auscultation or percussion; as, to sound a patient
(1) an argument showing what we should believe but won't; (2) indeterminately produced by falling trees
To be conveyed in sound; to be spread or published; to convey intelligence by sound
1 An oscillation in pressure, stress, particle displacement, particle velocity, etc , in a medium with internal forces (e g , elastic, viscous), or the superposition of such propagated oscillations
(of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
Mechanical energy vibrations transmitted as waves through a solid, liquid, or a gas that can be detected by the human ear
exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of French laws"; "healthy relations between labor and management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his decision"
(phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language
measure the depth of (a body of water) with a sounding line
The occasion of sound; the impulse or vibration which would occasion sound to a percipient if present with unimpaired; hence, the theory of vibrations in elastic media such cause sound; as, a treatise on sound
heavy; laid on with force; as, a sound beating
Healthy; not diseased; not being in a morbid state; said of body or mind; as, a sound body; a sound constitution; a sound understanding
To ascertain, or try to ascertain, the thoughts, motives, and purposes of (a person); to examine; to try; to test; to probe
a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music"
longitudinal pressure waves audible to the human ear
Undisturbed; deep; profound; as, sound sleep
the audible part of a transmitted signal; "they always raise the audio for commercials"
The vibration of air molecules in the atmosphere that can be sensed by the ear A sound wave is produced by a force that vibrates the surrounding air molecules, such as a stick striking a wooden surface or a guitar string being plucked As the air molecules are set in motion, they radiate outwards, colliding into other air molecules like a chain of falling dominoes, until they strike the ear drum Each type of disturbance in the atmosphere produces a distinct pattern of vibrations These patterns of vibrating air molecules give a sound its unique loudness, pitch, and timbre
(1) the sensation resulting from stimulation of the auditory mechanism by air waves or vibrations (2) an instrument that may be inserted into a cavity or tube (e g , eustachian) for diagnosis or treatment
utter with vibrating vocal chords
the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds"
Mechanical disturbance that propagates as a longitudinal wave through a solid, liquid, or gas. A sound wave is generated by a vibrating object. The vibrations cause alternating compressions (regions of crowding) and rarefactions (regions of scarcity) in the particles of the medium. The particles move back and forth in the direction of propagation of the wave. The speed of sound through a medium depends on the medium's elasticity, density, and temperature. In dry air at 32 °F (0 °C), the speed of sound is 1,086 feet (331 metres) per second. The frequency of a sound wave, perceived as pitch, is the number of compressions (or rarefactions) that pass a fixed point per unit time. The frequencies audible to the human ear range from approximately 20 hertz to 20 kilohertz. Intensity is the average flow of energy per unit time through a given area of the medium and is related to loudness. See also acoustics; ear; hearing; ultrasonics. sound reception Albemarle Sound Cumberland Sound King George Sound Long Island Sound McMurdo Sound Milford Sound Nootka Sound Controversy Pamlico Sound Prince William Sound Puget Sound Queen Charlotte Sound Scoresby Sound Smith Sound sound barrier sound card sound effect Sound the Viscount Melville Sound Melville Sound
Whole; unbroken; unharmed; free from flaw, defect, or decay; perfect of the kind; as, sound timber; sound fruit; a sound tooth; a sound ship
having legal efficacy or force; "a sound title to the property"
Founded in truth or right; supported by justice; not to be overthrown on refuted; not fallacious; as, sound argument or reasoning; a sound objection; sound doctrine; sound principles
give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy"
To cause to exit as a sound; as, to sound a note with the voice, or on an instrument
Founded in law; legal; valid; not defective; as, a sound title to land
To order, direct, indicate, or proclain by a sound, or sounds; to give a signal for by a certain sound; as, to sound a retreat; to sound a parley
To causse to make a noise; to play on; as, to sound a trumpet or a horn
mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'"
Soundly
card An expanson board that enables a computer to manipulate and output sounds Sound cards are necessary for nearly all CD-ROMs and have become commonplace on modern personal computers Sound cards enable the computer to output sound through speakers connected to the board, to record sound input from a microphone connected to the computer, and manipulate sound stored on a disk Nearly all sound cards support MIDI, a standard for representing music electronically In addition, most sound cards are Sound Blaster-compatible, which means that they can process commands written for a Sound Blaster card, the de facto standard for PC sound Sound cards use two basic methods to translate digital data into analog sounds: FM Synthesis mimics different musical instruments according to built-in formulas Wavetable Synthesis relies on recordings of actual instruments to produce sound Wavetable synthesis produces more accurate sound, but is also more expensive Webopedia
A term used in evaluating arguments An argument is sound if and only if both of the following are true: It is valid All its premises are true Subjective -- A claim or judgment is subjective if its truth depends on whether or not it conforms to the tastes, attitudes, or beliefs of the person making the claim In other words, a claim or judgment is subjective if its truth-conditions make essential reference to the individual making the claim -- to her desires, beliefs, tastes, etc Thus the claim "Anchovies taste yummy" is subjective, because for the purposes of assigning a truth-value to it, we must take the claim to be elliptical for "Anchovies taste yummy to me "
Fig
To ascertain the depth of water with a sounding line or other device
Digitizing voices, music, et c so they can be played by a computer Popular sound file formats include AU, WAV, SND, MPEG, MIDI, AIFF
Of a valid argument whose premisses are true
The series of disturbances in matter to which the human ear is sensitive Also similar disturbances in matter above and below the normal range of human hearing
sound as a bell
In excellent condition
sound asleep
Sleeping still and silently

When Frere had come down, an hour before, the prisoners were all snugly between their blankets. They were not so now; though, at the first clink of the bolts, they would be back again in their old positions, to all appearances sound asleep.

sound barrier
The apparent physical boundary (caused by a sudden increase in drag) preventing objects from becoming supersonic
sound barrier
A structure beside a highway designed to reduce the noise of traffic
sound barriers
plural form of sound barrier
sound bite
An extract from a speech or interview used as edited into a news or other broadcast; an interview clip, especially seen as particularly expressive or pithy
sound bite
A one-liner deliberately produced for this purpose; a statement specifically intended to be punchy and memorable

The ground offensive against Iraq ended after 100 hours, partly out of concern that American troops not occupy an Arab capital, partly because Arab allies feared the disintegration of Iraq and partly because a “100-hour war” made a good sound bite.

sound bites
plural form of sound bite
sound box
The open, resonant chamber of a stringed musical instrument that intensifies its tone
sound card
A computer hardware device used for generating and capturing sounds
sound cards
plural form of sound card
sound change
Any processes of language change that affect pronunciation (phonetic change) or sound system structures (phonological change), manifested as a replacement of one speech sound (or, more generally, one phonetic feature) by another, as the complete loss of the affected sound, or by the introduction of a new sound in a place where there previously was none
sound changes
plural form of sound change
sound effect
An artificially created or enhanced sound, used to accompany the action of a dramatic production, such as a film, play or video game
sound effects
plural form of sound effect
sound energy
The energy present in a sound wave
sound engineer
One who practices sound engineering

Your records will sound a lot better if you hire a good sound engineer.

sound engineering
(less frequently) Engineering which is sound in the sense of being reliable

This project is important, and must be based in sound engineering.

sound engineering
The technical discipline of recording and producing sound

Sound engineering has progressed greatly since the early days of the phonograph.

sound off
To hold forth about something in an opinionated manner

I'm sick of his sounding off about how he thinks this country should run!.

sound out
To question and listen attentively in order to discover a person's opinion, intent, or preference, especially by using indirect conversational remarks

You'll have to ask them—sound them out.

sound out
To pronounce a word or phrase by articulating each of its letters or syllables slowly in sequence
sound out
To speak or sing loudly, to call out

Sound out, voices of young men! loudly and musically call me by my nighest name!.

sound stage
a soundproof room or building used for the production of movies or of television programmes
sound system
An electronic system used to reproduce sound
sound systems
plural form of sound system
sound tracks
plural form of sound track
sound truck
A vehicle equipped with loudspeakers, used for advertizing
sound trucks
plural form of sound truck
sound wave
the longitudinal wave of pressure that is transmitted through any plastic material; audible sound
sound-card
Attributive form of sound card, noun
Sound the charge
Give the signal for an attack
sound reinforcement system
A system for amplifying audio for an audience
sound system
Sound reinforcement system, a system for amplifying audio for an audience
sounder
The collective noun for a group of wild boar
sounder
A device for making soundings at sea
sounder
Comparative form of sound: more sound
soundest
Superlative form of sound
sounding
Emitting a sound

The sounding bell woke me up.

sounding
Present participle of sound

Little Mary was sounding very sleepy, so I tucked her in bed.

sounding
The act of inserting of a thin metal rod into the urethra of the penis for medical or sexual purposes
sounding
A measured depth of water

The sailor took a sounding every five minutes.

soundless
without sound
soundlessly
Done in a manner that makes no noise
soundly
In a thorough manner, firmly, completely

He was soundly thrashed by the semi-professional boxer.

soundness
The state or quality of being sound
soundness
The result or product of being sound
soundness
the quality of being prudent and sensible
sounding
{a} making a sound, examining
soundings
{n} a part of the ocean in which a line will reach the bottom, also the kind of ground found by sounding
soundly
{a} heartily, stoutly, truly, well
soundness
{n} health, strength, truth, rectitude
Soundly
tight
sound bite
brief speech, short statement (especially one that is broadcast on television)
sound bite
A brief statement, as by a politician, taken from an audiotape or videotape and broadcast especially during a news report: "The box has been spitting forth maddening nine-second sound bites" (Mary McGrory). a very short part of a speech or statement, especially one made by a politician, that is broadcast on a radio or television news programme
sound bite
a very short speech; usually on radio or television
sound off
start playing; "The musicians struck up a tune
sound off
speak one's opinion without fear or hesitation; "John spoke up at the meeting"
sound off
express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about"
sound off
start playing; "The musicians struck up a tune"
sound out
try to learn someone's opinions and intentions; "I have to sound out the new professor"
sound out
If you sound someone out, you question them in order to find out what their opinion is about something. He is sounding out Middle Eastern governments on ways to resolve the conflict Sound him out gradually. Make sure it is what he really wants
sound out
ask someone's opinion on an issue; pronounce an unfamiliar word by slowly uttering the sounds of each letter and assembling them into a word (for children who are learning to read)
sound out
speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
sounded
Past tense of to sound
sounded
(of water depth) measured by a line and plumb
sounder
The needles of a Telegraph machine were provided with metal stops that enabled the Signalmen to hear the message, rather that having to see the message on the indicating needles
sounder
a device for making soundings
sounder
A herd of wild hogs
sounder
A special kind of radiometer which measures changes of atmospheric temperature and changes in water vapor content of the air at various heights in the atmosphere
sounder
As applied to GOES satellites: a 19-channel instrument designed to provide visible and infrared spectral radiances, used to vertically probe, or sound, the atmosphere This is done by employing spectral bands with different amounts of atmospheric absorption, in order to measure temperatures and moisture at different depths in the atmosphere Sounder data is typically available from GOES every hour, over the same locations
sounder
Something, or someone who makes a sound
sounder
{i} person or thing that makes sounds; device for measuring the depth of water; telegraphic device
sounder
radiometer that measures atmoshperic temperature changes, and amounts of several chemical species in the atmosphere, as found at various levels
sounder
A special kind of radiometer that measures changes in atmospheric temperature with height, as well as the content of various chemical species in the atmosphere at various levels The High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS), found on NOAA polar-orbiting satellites, is a passive instrument See passive system
sounder
One who, or that which; sounds; specifically, an instrument used in telegraphy in place of a register, the communications being read by sound
soundest
superlative of sound
soundest
Second-person singular present simple form of sound
sounding
a set of data measuring the vertical structure of one or more atmospheric parameters (e g , temperature, humidity, pressure, wind) at a given time
sounding
A measured DEPTH of water On hydrographic charts the SOUNDINGS are adjusted to a specific plane of reference (SOUNDING DATUM)
sounding
measurement by sounding; also, the depth so ascertained
sounding
1 In geophysics, any penetration of the natural environment for scientific observation
sounding
The process of transferring sound onto a magnetic-striped 35mm picture print
sounding
Measurement of water depth
sounding
{i} measurement of water depth by means of a line and lead; measurements obtained by sounding with a lead and line; measurement of atmospheric conditions (Meteorology)
sounding
The sounding of a bell or a horn is the act of causing it to make a sound. There were 15 minutes between the first air raid alert and the sounding of the all-clear signal
sounding
Any place or part of the ocean, or other water, where a sounding line will reach the bottom; usually in the plural
sounding
ascertaining the depth of the sea by means of a lead and line, sunk from a ship to the bottom
sounding
{s} making a noise, producing a loud sound, resonant; making loud meaningless noises
sounding
Measuring the depth of water beneath a ship
sounding
the act of measuring depth of water (usually with a sounding line)
sounding
Making or emitting sound; hence, sonorous; as, sounding words
sounding
  In automated HF radio systems, the broadcasting of a very brief signal, containing the station address, station identifier, or call sign, to permit receiving stations to measure link quality (188)
sounding
The act of one who, or that which, sounds (in any of the senses of the several verbs)
sounding
appearing to be as specified; usually used as combining forms; "left their clothes dirty looking"; "a most disagreeable looking character"; "angry-looking"; "liquid-looking"; "severe-looking policemen on noble horses"; "fine-sounding phrases"; "taken in by high-sounding talk"
sounding
making or having a sound as specified; used as a combining form; "harsh-sounding"
sounding
Measured or charted depth of water or the measurement of such depth
sounding
Same as an upper air observation, but commonly used to refer to a single complete radiosonde observation
sounding
A plot of the atmosphere, using data rom upper air or radiosonde observations Usually confined to a vertical profile of the temperatures, dew points, and winds above a fixed location
sounding
If you take soundings, you try to find out people's opinions on a subject. She will take soundings of the people's wishes before deciding on a course of action
sounding
The act of inserting of a thin metal rod into the urethra of the penis for sexual pleasure
sounding
A plot of the vertical profile of temperature and dew point (and often winds) above a fixed location (Fig 6) Soundings are used extensively in severe weather forecasting, e g , to determine instability, locate temperature inversions, measure the strength of the cap, obtain the convective temperature, etc
sounding
A plot of the atmosphere, using data from upper air or radiosonde observations Usually confined to a vertical profile of the temperatures, dew points, and winds above a fixed location
sounding
the act of measuring depth of water (usually with a sounding line) a measure of the depth of water taken by sounding making or having a sound as specified; used as a combining form; "harsh-sounding"
sounding
a measure of the depth of water taken by sounding
sounding
determining the depth of water by an echo-sounder or sounding line
sounding
The action of the verb to sound
sounding
The sand, shells, or the like, that are brought up by the sounding lead when it has touched bottom
sounding
having volume or depth; "sounding brass and a tinkling cymbal"; "the sounding cataract haunted me like a passion"- Wordsworth
sounding
A measurement of atmospheric conditions aloft, above the effective range of a surface weather observation
soundings
plural of sounding
soundings
{i} area of water that is shallow enough to be measured with a hand sounding line; measurements obtained by sounding with a lead and line
soundless
{s} silent, mute, having no sound; unfathomable, immeasurable, bottomless
soundless
marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless footsteps on the grass"; "the night was still"
soundless
Something that is soundless does not make a sound. My bare feet were soundless over the carpet. = silent + soundlessly sound·less·ly Joe's lips moved soundlessly. without any sound = silent
soundless
Not capable of being sounded or fathomed; unfathomable
soundless
Having no sound; noiseless; silent
soundlessly
without a sound, silently, quietly; in an unfathomable manner
soundly
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep"
soundly
In a sound manner
soundly
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep
soundly
If someone is soundly defeated or beaten, they are severely defeated or beaten. Duke was soundly defeated in this month's Louisiana governor's race
soundly
approval If a decision, opinion, or statement is soundly based, there are sensible or reliable reasons behind it. Changes must be soundly based in economic reality
soundly
in a sound manner; thoroughly, completely; deeply
soundly
If you sleep soundly, you sleep deeply and do not wake during your sleep. How can he sleep soundly at night? She was too soundly asleep to hear Stefano's return. = deeply
soundly
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
soundness
a state or condition free from damage or decay
soundness
The property of being sound; sturdy; reliable
soundness
{i} wholeness; good condition; firmness, stability; validity; trustworthiness
soundness
The quality or state of being sound; as, the soundness of timber, of fruit, of the teeth, etc
soundness
the soundness of reasoning or argument; soundness of faith
soundness
the ability of the components of an aggregate to withstand the effects of various weathering processes and agents
soundness
freedom of the fiber from breaks and tenderness; relates to strength
soundness
the firmness and tone of healthy tissue; "his muscle firmness"
soundness
A deductive argument is said to be sound if it meets two conditions: valid argument form and true premises (Notice that validity and true premises constitute necessary and sufficient conditions for soundness )
soundness
A promise made by a system that all information that it supplies is true (or relevant) Trivially (and not very interestingly) accomplished by providing no information at all Contrast completeness
sounds
The process of playing and listening to music and/or sound files through our computers while on IRC Check here for our Sounds Tutorial
sounds
plural of sound
sounds
third person singular present tense of the verb to sound
sounds
Generic term that in this term describes the auditory effects produced by instruments
sounds
Sonic effects are sometimes reported from bright fireballs minutes after the visual sighting However, some observers sometimes report sounds from more ordinary meteors simultaneous with the appearance of the meteor Descriptions include swishing sounds, cracks, hissing Although some observers believe the sounds to be genuine, possibly involving some (unspecified!) part of the electromagnetic spectrum, the prevailing view is that the sounds reported are purely psychological - an analogy with fireworks
the Sound
Danish Øresund Almost tideless strait between Sjælland island, Denmark, and Skåne, Sweden, connecting the Kattegat Strait with the Baltic Sea. It is one of the busiest sea lanes in the world, though ice sometimes impedes navigation in severe winters. Three large islands within it divide the waters into channels. The strait's principal ports are Copenhagen and Helsingør in Denmark and Malmö and Hälsingborg in Sweden
sound
Favoriten