test

listen to the pronunciation of test
İngilizce - Türkçe
sınamak
sınav

Sınav kağıtların Pazartesiye kadar teslim edilmelidir. - Your test papers must be handed in by Monday.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the test.

deneme

Antlaşma toprak altındaki nükleer denemeleri yasaklamadı. - The treaty did not ban nuclear tests under the ground.

Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu. - Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut.

deney

Dr. Tanaka üç yüz fare üzerinde iki yıldır deneyler gerçekleştirdi. - Dr. Tanaka carried out tests for two years on three hundred rats.

Bu çok ilginç deney senin mesleki kişiliğini meydana çıkarmaktadır. - This very interesting test reveals your professional personality.

test
tahlil etmek
bakmak
(Bilgisayar) sına

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the test.

Gelecek hafta İngilizcede bütünleme sınavına girmek zorundayım. - I have to take a make up test in English next week.

deneyden geçirmek
denemeden geçirmek
ölçer
imtihana tabi tutmak
(Tıp) belirli bir muayene
sınam
sınav yapmak
sınava sokmak
sınava tabi tutmak
muayene
ölçü

Demokrasinin ölçüsü eleştiri özgürlüğüdür. - The test of democracy is freedom of criticism.

sınama
{f} test et

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

Gözlerimi test ettirdim. - I got my eyes tested.

tekşirmek
araştırmak
çözümleme
kontrol etmek
ayar
denemek

Kendinizi denemek için Tatoeba'yı kullanabilirsiniz. - You can use Tatoeba to test yourself.

Sami yeteneklerini Kahire'de denemek istiyordu. - Sami wanted to test his skills in Cairo.

muayene etmek
{i} denetim
{f} yoklamak
{i} kriter
{i} miyar
{i} tahlil
(Askeri) TECRÜBE, DENEME, DENEY: Kimyada, belirli bir maddeyi tanımak veya ayırt etmek, ya da herhangi bir malzeme vesairenin mahiyetini, fonksiyonunu veya müesseriyetini anlamak maksadıyla tatbik edilen bir işlem veya reaksiyon. Örneğin: nişastayı tanımak için yapılan "iyot deneyi" veya bir silahın evsafını tespit için yapılan "atış denemesi" gibi
{f} test yapmak
{f} analizini yapmak
deniz kestanesi gibi hayvanların sert kabuğu
{i} maden eritme potası
tahlil için kullanılan ecza
tasfiy
{i} (Tıp) test, laboratuvar araştırması: blood test
{i} sert kabuk (böcek vb.)
(Tıp) a) Deney,, tecrübe, test. b) Maden tasfiyesinde kullanılan potc) Tahlil için kullanılan eczd) Tasfiye etmek e) Tahlil etmek
{i} sınav, imtihan, test: French test Fransızca sınavı. Rorschach test Rorschach testi
(isim) test, deneme, miyar, ölçü, kriter, tahlil, denetim, sınav, deney, maden eritme potası, sert kabuk (böcek vb.)
ölçmek
teste tabi tutmak
(Tıp) laboratuvar araştırması
test uygulamak
deneme yapmak
deney yapmak
analiz
tecrübe etmek
test etmek

Ben sınırlarımı test etmek istiyorum. - I want to test my limits.

Bush, yeni silahlar test etmek istemiyor. - Bush doesn't want to test new weapons.

test area
(Bilgisayar) sınama alanı
test bed
(Bilgisayar) sınama ortamı
test case
(Bilgisayar) sınama oyunu
test cell
(Askeri) bremze
test data
(Bilgisayar) sınama verileri
test data
(Bilgisayar) denemelik veri
test log
(Bilgisayar) sınama günlüğü
test mode
(Bilgisayar) sınama modu
test page
(Bilgisayar) sınama sayfası
test run
(Bilgisayar) deneme çalıştırması
test url
(Bilgisayar) url sına
test acid
standart asit
test acid
numune asit
test bench
test bençi
test cable
test kablosu
test card
tanıtma kartı
test card
test resmi
test card
ayar resmi
test case
emsal dava
test copy
deneme kopyası
test data
test verileri
test equipment
deney malzemesi
test film
deneme filmi
test flight
deneme uçuşu
test fly
deneme uçuşu
test injection signal
test uyarı sinyali
test instrument vehicle
test aletleri aracı
test load
test yükü
test load
deneme yükü
test paper
turnusol kâğıdı
test paper
deney kağıdı
test pattern
test resmi
test pattern
test diyas
test piece
deney parçası
test piece
deney örneği
test piece
numune
test pilot
deneme pilotu

Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu. - Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut.

test pit
deneme çukuru
test pit
deneme kuyusu
test program
deneme bağdarlaması
test program
test bağdarlaması
test range
deney alanı
test rocket
deneme roketi
test routine
test yordamı
test routine
deneme yordamı
test run
deneme işletimi
test run
test yürütümü
test score
test sonucu
test set
test takımı
test setup
test düzeneği
test shot
deneme çekimi
test signal
test sinyali
test specimen
test numunesi
test specimen
deney örneği
test tube
deney tüpü
test value
deney değeri
test value
test değeri
test-tube baby
tüp bebek
Test Track
(Spor) (Motor sporları) Test pisti
test anxiety
Sınav korkusu, sınav endişesi
test anxiety
Sınav heyecanı
test book
Test kitabı
test boring
test sıkıcı
test card
tanıtma kartı, test resmi, ayar resmi
test character
test karakter
test code
test kodu
test drive
Test sürüşü
test for permanency
kalıcılık için test
test gas
test gaz
test jack
test jaki
test length
deneme uzunluğu, muayene uzunluğu
test of time
zaman test
test on
Test
test pack
test paketi, deneme paketi
test pilot
deneme uçuşu pilotu
test point
test noktası
test pressure
deneme basıncı
test question
test soru
test ride
test sürüş
test routine
test yordamı, deneme yordamı
test sb's patience
birinin sabrinin sınırlarını zorlamak
test strip
deneme parçası
test taker
Sınava ya da teste tabi tutulan kişi
test taker
Sınava giren, test çözen
test the water
(deyim) Nabız yoklamak
test the waters
(deyim) Nabız yoklamak
test tube rack
deney tüpü iskeleti
test value
test değeri, deney değeri
test yourself
kendini dene
test-tube
tüp
test and diagnostic equipment
(Askeri) test ve teşhis teçhizatı
test block
(Nükleer Bilimler) test bloğu
test pack
(Bilgisayar) deneme paketi
test user
(Bilgisayar) sınama kullanıcısı
tested
denenmiş
test bed
(Askeri) tecrübe sehpası
tested
mücerrep
tested
sınanmak
tested
denenmek
testing
test etme

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

testing
(Dilbilim) sınav
testing
(Dilbilim) sınavbilim
testing
(Bilgisayar) sınanıyor
testing
belgelendirme ve muayene
testing
deneyden geçirme
testing
sondaj
testing
deneme
testing
(İnşaat,Ticaret) deney
testing
(Bilgisayar) sınayan
testing
test yapma
testing
test ederek
tests
(Dilbilim) test

Testlerinde daha iyi yapabilirsin. - You can do better on your tests.

Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak. - Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

tests
(Dilbilim) sınav

Bir üniversite öğrencisiyken her zaman sınavlardan önce bütün gece çalışırdım. - When I was a college student, I always pulled all-nighters before tests.

tested
{f} test et

Zaten onları test ettim. - I've already tested them.

Tom gözlerini test ettirdi. - Tom got his eyes tested.

testing
dest
testing
{f} test et

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

testing
sınama
testability
Çürütülebilirlik, aslı olmadığı ispat edilebilirlik, aksi ispatlanabilirlik
testable
Çürütülebilir, aslı olmadığı ispat edilebilir, aksi ispatlanabilir
tested
test et(mek)
tests
sınavlar

Bir üniversite öğrencisiyken her zaman sınavlardan önce bütün gece çalışırdım. - When I was a college student, I always pulled all-nighters before tests.

operational maintenance test(ing)/test plan
(Askeri) harekat bakım testi / test planı
test bed
(Askeri) TECRÜBE SEHPASI: Bak "test stand"
test bed
test yatağı
test out
test uygulamak
test out
muayene etmek
test tube
deney tüpü. test-tube baby tüp bebek
testability
(Sosyoloji, Toplumbilim) sınanabilirlik
testability
sinanabilirlik
tested
test edilmiş
tested
test edilen
testing
{f} test et: prep.deneyerek
testing
(isim) deneme
testing
test

Görme duyunuzun test edilmeye ihtiyacı var. - Your eyesight needs testing.

STEP harfleri Society for Testing English Proficiency anlamına gelir. - The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.

tests
(Askeri) TESTLER: Bak "service test, troop test, adaptability test, engineering test, user test"
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Deneme;bir kimsenin bilgisini ve becerisini sınama;sınav
Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği, incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının hepsine verilen ad
Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama: "Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir."- H. Taner
Sınav
Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama
Bir sınav şekli
Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının hepsine verilen ad: "O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir."- H. Taner
Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması
İngilizce - İngilizce
To place a product or piece of equipment under everyday and/or extreme conditions and examine it for its durability, etc
To be shown to be by test

He tested positive for cancer.

The external calciferous shell, or endoskeleton, of an echinoderm, e.g. sand dollars and sea urchins.thumb|right|Two sea urchin tests
Of a Test match

His test average was nearly 100.

A Test match
A challenge
An examination, given often during the academic term
A session in which a product or piece of equipment is examined under everyday or extreme conditions to evaluate its durability, etc
To challenge
To administer or assign an examination that is given often during the academic term
{v} to compare with a standard, try prove
{n} a cupel to try metals, trial, means of trial
A witness
The outer integument of a seed; the episperm, or spermoderm
The event of a price movement that approaches a support level or a resistance level established earlier by the market A test is passed if prices do not go below the support or resistance level, and the test is failed if prices go on to new lows or highs
1 A method for collecting data 2 A procedure for critical evaluation
a formal measure of skill, announced in advance and requiring a substantial amount of time to complete (i e , an hour or more) For example, a test might include a reading passage with questions, a grammar section, and a series of words to use in sentences
To examine or try, as by the use of some reagent; as, to test a solution by litmus paper
1 A crucial part of program development in which program behavior is exercised in an attempt to find failures, or bugs 2 In a conditional statement, another name for the boolean expression known as the condition
A reaction employed to recognize or distinguish any particular substance or constituent of a compound, as the production of some characteristic precipitate; also, the reagent employed to produce such reaction; thus, the ordinary test for sulphuric acid is the production of a white insoluble precipitate of barium sulphate by means of some soluble barium salt
If you say that something will stand the test of time, you mean that it is strong or effective enough to last for a very long time. It says a lot for her culinary skills that so many of her recipes have stood the test of time
That with which anything is compared for proof of its genuineness; a touchstone; a standard
The external hard or firm covering of many invertebrate animals
A measuring instrument for assessing and documenting student learning The traditional test is a single-occasion, timed exercise
If you put something to the test, you find out how useful or effective it is by using it. The Liverpool team are now putting their theory to the test
Cross - A cross of a dominant with homozygous recessive; used to determine whether the dominant is homozygous or heterozygous If two or more genes are involved, the test cross is used to determine the linkage relationship between the different genes
{f} check, try, attempt
Discriminative characteristic; standard of judgment; ground of admission or exclusion
A method of determining performance by exercising or operating a system or item using instrumentation or special test equipment that is not an integral part of the item being tested
If you are tested for a particular disease or medical condition, you are examined or go through various procedures in order to find out whether you have that disease or condition. My doctor wants me to be tested for diabetes Girls in an affected family can also be tested to see if they carry the defective gene
achieve a certain score or rating on a test; "She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools"
A collection of questions that may be divided into subtests that measure abilities in an area or in several areas
If you test someone, you ask them questions or tell them to perform certain actions in order to find out how much they know about a subject or how well they are able to do something. There was a time when each teacher spent an hour, one day a week, testing pupils in every subject She decided to test herself with a training run in London
"A measuring instrument for assessing and documenting student learning The traditional test is a single-occasion, one-dimensional, timed exercise" (Hart 1994, p 114) "A formal, systematic procedure for obtaining a sample of [students’] behavior; the results of a test are used to make generalizations about how [students] would have performed on similar but untested behaviors" (Airasian 1991, p 440)
Special Test Cards are used to test the telephones that stored value cards must be inserted into
A medical test is an examination of a part of your body in order to check that you are healthy or to find out what is wrong with you. If necessary X-rays and blood tests will also be used to aid diagnosis
Examination or trial by the cupel; hence, any critical examination or decisive trial; as, to put a man's assertions to a test
the act of testing something; "in the experimental trials the amount of carbon was measured separately"; "he called each flip of the coin a new trial"
The process of exercising a product to identify differences between the expected and actual behavior
The internal calciferous shell, or endoskeleton, of an echinoderm, e.g. sand dollars and sea urchins.thumb
A standardisation and controlled method for measuring abilities, knowledge or personality of applicants based on a sample of behaviour
To make a testament, or will
Judgment; distinction; discrimination
examine someone's knowledge of something; "The teacher tests us every week"; "We got quizzed on French irregular verbs"
To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or quality of by experiment, or by some principle or standard; to try; as, to test the soundness of a principle; to test the validity of an argument
A set of questions or situations designed to permit an inference about what an examinee knows or can do in an area of interest
A test is a deliberate action or experiment to find out how well something works. the banning of nuclear tests
the act of undergoing testing; "he survived the great test of battle"; "candidates must compete in a trial of skill"
Means of trial; as, absence is a test of love
A test message, usually posted by newbies Test messages should only be sent to newsgroups specifically designed for this purpose, such as misc test Warning: put "Ignore" in your test message's subject or body, unless you want lots of automatically generated response mail
A test is a sports match between two international teams, usually in cricket, rugby union, or rugby league. see also testing, acid test, breath test, means test, litmus test, test match
Any procedure designed to obtain, verify, or provide data for the evaluation of a system, service or product
If an event or situation is a test of a person or thing, it reveals their qualities or effectiveness. It is a commonplace fact that holidays are a major test of any relationship
put to the test, as for its quality, or give experimental use to; "This approach has been tried with good results"; "Test this recipe"
To refine, as gold or silver, in a test, or cupel; to subject to cupellation
determine the presence or properties of (a substance)
a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins
determine the presence or properties of (a substance) achieve a certain score or rating on a test; "She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools"
1 A procedure or action taken to determine under real or simulated conditions the capabilities, limitations, characteristics, effectiveness, reliability, or suitability of a material, device, system, or method
a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins undergo a test; "She doesn't test well"
undergo a test; "She doesn't test well"
any standardized procedure for measuring sensitivity or memory or intelligence or aptitude or personality etc; "the test was standardized on a large sample of students"
trying something to find out about it; "a sample for ten days free trial"; "a trial of progesterone failed to relieve the pain"
(1) A discipline in the software-engineering process whose purpose is to integrate and test the system (2) n an instance of a given test case (3) v To execute a test 1
show a certain characteristic when tested; "He tested positive for HIV"
When you test something, you try it, for example by touching it or using it for a short time, in order to find out what it is, what condition it is in, or how well it works. The drug must first be tested in clinical trials to see if it works on other cancers
= A method for resolving a random event Used when two characters cannot resolve a conflict through roleplaying or when the GM needs to resolve a situation Usually takes the form of a game of Paper-Scissors-Rock
A cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement
{i} examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); experiment, trial run
test or examine for the presence of disease or infection; "screen the blood for the HIV virus"
Test cricket
The highest level of international cricket, where Test sides compete against each other in five-day matches
Test match
An international match between the teams of two nations
Test match
A five-day first class match between sides representing the official Test nations
Test nation
Any of the officially recognised nations who play Test cricket: - Australia, Bangladesh, England, India, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, West Indies, Zimbabwe
Test side
Any national cricket team that is authorized to compete in Test cricket
Test sides
plural form of Test side
test bed
Any venue, setup, etc. used for experimentation, testing, proving a concept, etc

Since that set of articles is already fairly complete, they might serve as a good test bed for the different organizational systems we want to try.

test bench
a laboratory bench upon which a device is physically tested
test bench
a virtual simulation of a device for the same purpose
test card
A test signal, typically broadcast at times when the transmitter is active but no programme is being broadcast (often at startup and closedown)
test cards
plural form of test card
test case
Any of a set of conditions and variables used to test an application
test case
A legal action intended to set a precedent
test cases
plural form of test case
test drive
A sample use of a motor vehicle done in order to assess its quality before purchase
test drive
Any preliminary assessment of something through use
test drive
To make a preliminary assessment of something through its use
test drive
To take a motor vehicle on the road to assess its quality before purchase
test driven
Past participle of test drive
test drives
Third-person singular simple present indicative form of test drive
test drives
plural form of test drive
test driving
Present participle of test drive
test drove
Simple past of test drive
test firing
A launch of a rocket or missile in order to investigate its performance, handling characteristics etc
test harness
A software framework containing tests to verify the behaviour of other software components
test harnesses
plural form of test harness
test of time
The correlation of longevity with validity of an idea or trend

Reason away, but the test of time will prove me right.

test paper
a small piece of paper impregnated with a chemical indicator for making qualitative tests
test paper
a paper submitted to an examination by a student
test portion
A measured amount (volume) of a test sample being used in a test
test the water
Alternative form of test the waters
test the waters
To explore or probe, as before making a commitment

Taking classes in a subject is a good way to test the waters and explore a potential career.

test tube
conceived or developed in vitro by artificial insemination
test tube
a glass tube, rounded at one end and open at the other; used for small-scale laboratory tests
test tube
produced in a test tube
test tube babies
plural form of test tube baby
test tube baby
a baby who was conceived by in vitro fertilisation and then implanted in the uterus of the mother
test tubes
plural form of test tube
test-drive
To drive a motor vehicle in order to evaluate it, especially before potential purchase
test-fly
To fly an aircraft in order to evaluate its performance
test-paper
Alternative spelling of test paper
test-retest method
a technique used to estimate the reliability or consistency of some measurement by correlating the results of multiple measurements, spread over time
test anxiety
fear of taking tests
Test Track
Test Track is an attraction at Epcot at Walt Disney World Resort in Lake Buena Vista, Florida. It is sponsored by General Motors . It is one of the "Big Three" attractions in the park, along with and Soarin'
test the water
Check people's feelings or opinions, take a poll. "Wilson always tests the water before he introduces a budget."
test the water
(deyim) Ascertain feelings or opinions before proceeding further
test the waters
(deyim) Ascertain feelings or opinions before proceeding further
test-driven development
(Bilgisayar) Test-Driven Development (TDD) is a software development technique consisting of short iterations where new test cases covering the desired improvement or new functionality are written first, then the production code necessary to pass the tests is implemented, and finally the software is refactored to accommodate the changes. The availability of tests before actual development ensures rapid feedback after any change. Practitioners emphasize that test-driven development is a method of designing software, not merely a method of testing
test bed
An environment containing the hardware, instrumentation, simulators, software tools, and other support elements needed to conduct a test [6]
testable
Susceptible to being tested
testing
Present participle of test
testing
The act of conducting a test; trialing, proving
testable
{s} that can be tested, that can be experimented, determinable; checkable, examinable
testable
{a} that may be divided or given by will
tested
{a} tried by a test, tried, proved, witnessed
testability
Falsifiability (or refutability or testability) is the logical possibility that an assertion can be shown false by an observation or a physical experiment. That something is "falsifiable" does not mean it is false; rather, it means that it is capable of being disproved. Falsifiability is an important concept in science and the philosophy of science
test bed
engines or machinery or computer programs etc
test bed
1 A base, mount, or frame within or upon which a piece of equipment, especially an engine, is secured for testing
test bed
A test bed is a piece of equipment used for testing new machines
test bed
a place equipped with instruments for testing (e g engines or machinery or computer programs etc ) under working conditions
test bed
a place equipped with instruments for testing e
test bed
testing device, apparatus used in experiments
test bed
under working conditions
test bed
The existence of test scripts, datastores and other artifacts used to perform functional and load/performance/stress testing of an application
test bed
A program that can execute Test Drivers, usually recording the test results
test tube
glass tube, tall and narrow instrument for mixing materials, laboratory tool
test tube
A test tube is a small tube-shaped container made from glass. Test tubes are used in laboratories. A clear, cylindrical glass tube usually open at one end and rounded at the other, used in laboratory experimentation. a small glass container that is shaped like a tube and is used in chemistry laboratory
test tube
{i} burette
test tube
{i} buret
test tube
glass tube closed at one end
testability
The ability of the software to be easily verified by execution
testability
(1) a developer-oriented quality requirement specifying the ease with which an application or component facilitates the creation and execution of successful tests (i e , tests that cause failures due to underlying defects)
testability
{i} ability to be tested, ability to be examined; possibility of rating, possibility of checking
testability
A design characteristic which permits timely and cost-effective determination of the status (operable, inoperable or degraded) of a system or subsystem with a high level of confidence Testability attempts to quantify those attributes of system design which facilitate detection and isolation of faults that affect system performance
testability
The extent to which an objective and feasible test can be designed to determine whether a requirement is met
testability
The openness of an explanation to verification or refutation in further cases; a necessary feature of explanations An untestable explanation has as evidence only the individual event it seeks to explain
testable
Capable of being tested or proved
testable
Capable of being devised, or given by will
testable
With respect to the scientific method, capable of being proven true or false
testable
testable things can be tested
tested
Past tense of to test
tested
tested and proved to be reliable tested and proved useful or correct; "a tested method
tested
tested and proved to be reliable
tested
tested and proved useful or correct; "a tested method"
testing
A critical part of learning is to determine if students classroom teachers, parents and support services
testing
Preliminary mailing or distribution intended as a preview or pilot before a major campaign Test mailings are used to determine probable acceptance of a product or service and are usually made to specially selected lists
testing
the act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned
testing
The process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors After [do178b]
testing
As related to Year 2000 projects, verification that changes are functioning properly This can be done at the unit level and at the system level Proper testing requires methodology, management, test date that has been aged to appropriately "exercise" the application in question, a playback testing tool, and a date simulation tool
testing
Providing ways to check the functionality of components, sub-assemblies, assemblies and/or a finished product Tests can include: in-circuit tests, functional tests and systems tests
testing
investigating a product or material to find out how it performs in use
testing
is the process of designing and carrying out experiments to determine if our hypotheses, predictions, and inferences are true The test usually consists of asking questions of nature, questions that are implied in the hypotheses The theory and hypotheses we are dealing with also guide the kinds of observations we will make to determine if our ideas are correct
testing
1) The process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors 2) The process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required conditions (that is, bugs), and to evaluate the features of the software item (Ref IEEE Std 829)
testing
the process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect faults the measurement of software quality
testing
There are numerous tests used to help gauge the development, abilities and weaknesses of a child with autism Each test has its weaknesses as well
testing
the act of subjecting to experimental test in order to determine how well something works; "they agreed to end the testing of atomic weapons" an examination of the characteristics of something; "there are laboratories for commercial testing"; "it involved testing thousands of children for smallpox
testing
When cars visit a track before that race to make the car better for when the race comes
testing
errors and bugs search process, usability and fast process and task execution evaluation
testing
A fluoresceine angiogram helps determine the nature of the blockage and helps determine the need for future care and treatments This test involves injecting a dye into a vein and photographing it as it flows through the eye Blood tests and a physical examination are also frequently helpful
testing
A testing problem or situation is very difficult to deal with and shows a lot about the character of the person who is dealing with it. The most testing time is undoubtedly in the early months of your return to work
testing
The most expensive process for exercising or evaluating a component, product or service by manual or automated means to identify differences between expected and actual results
testing
The act of testing or proving; trial; proof
testing
(software engineering) process of analysing a software item to detect the differences between existing and required conditions (-> bugs) and to evaluate the features of the software items
testing
the activity consisting of the cohesive collection of all tasks that are primarily performed to execute work products (e g , model, software, and application) in order to cause failures so that the underlying defects may be identified, eliminated, and avoided in the future
testing
From 1 January 2001, testing was prohibited on all circuits between the last Grand Prix and 31 December Private testing is forbidden: On any circuit which appears on the Formula One World Championship calendar, except for Monza, Barcelona, Silverstone and Magny Cours On all circuits during the week preceding the event (except for a shakedown test of no more than 50 km) On any circuit which has not been approved for Formula One
testing
{s} having the characteristics of an examination or test; trying, subjecting to strain
testing
A means of determining the capability of an item to meet specified requirements by subjecting the item to a set of physical, chemical, environmental, or operating actions and conditions [ANSI-ASQC Standard A3-1987]
testing
The operation of refining gold or silver in a test, or cupel; cupellation
testing
Testing is the activity of testing something or someone in order to find out information. The National Collegiate Athletic Association introduced drug testing in the mid-1980s. a testing situation, experience etc is difficult to deal with
testing
This is a technical process, consisting of the determination of one or several characteristics of a particular product, process or service to be carried out in accordance with a prescribed method (see also DIN EN 45020 04/94, Item 12)
testing
an examination of the characteristics of something; "there are laboratories for commercial testing"; "it involved testing thousands of children for smallpox
testing
{i} examining, quizzing, editing of a test
testing
You may be asked to take a variety of tests during your job search, from aptitude and personality tests to honesty and drug tests
testing
The purpose of testing is to discover errors Testing is the process of trying to discover every conceivable fault or weakness in a work product [26]
testing
One or more test cases to validate a related collection of features or processes in a product
testing
the act of subjecting to experimental test in order to determine how well something works; "they agreed to end the testing of atomic weapons"
testing
It is advisable to test your web site on different versions of both Netscape and Explorer as well as the Windows and Macintosh platforms to make sure all pages function properly Web Site Garage can help to test for multiple browser versions and compile a report of any incompatibilities found in your code --> You may also use a free tool like Xenu to check your web site for broken links
testing
That element of inspection that determines the properties or elements, including functional operation of supplies or their components, by the application of established scientific principles and procedures [D02028]
tests
third-person singular of test
tests
An assessment We need to agree a form of words - suggest diagnostic (how are you doing?), summative (how have you done)
tests
plural of test
tests
tr>
tests
What tests have been performed on the sample A table of tests could be devised, although that may be rather large In this case, possibly there could be a table of the more common tests, with ``other'' being described as a text field
Türkçe - İngilizce
test
(Dilbilim) tests

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests. - Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak.

The teacher handed out the tests. - Öğretmen testleri dağıttı.

experiment
trial

When was Tom's trial? - Tom'un testi ne zamandı?

testing

The police detective carefully collected samples for DNA testing. - Polis dedektifi DNA testi için numuneler toplamaya çalıştı.

The research director had the department do a thorough job in testing the new product. - Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı.

quiz

We will have a math quiz tomorrow. - Yarın matematik testimiz var.

Tom told his students that there would be a quiz on Monday. - Tom öğrencilerine pazartesi günü bir test olacağını söyledi.

test on
testers
test etmek
examine
test aparatı
testing apparatus
test aracı
test tool
test aracı
(Askeri) test vehicle
test basıncı
test pressure
test belgesi
(Ticaret) test certificate
test cihazı
test instrument
test cihazı
test-bed
test cihazı
(Askeri) test equipment
test cihazı
testing machine
test ederek
testing
test edilmek
be tested
test ekipmanı
(Otomotiv) testing equipment
test ekipmanı
test equipment
test etme
testing

The research director had the department do a thorough job in testing the new product. - Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı.

test etmek
assay
test etmek
test

I want to test my limits. - Ben sınırlarımı test etmek istiyorum.

She wanted to test her limits. - O, sınırlarını test etmek istedi.

test işlemi
(Otomotiv) test procedure
test makinesi
testing machine
test malzemesi
(Askeri) sample
test metodu
test method
test modeli
(Askeri) mock-up
test odası
test room
test raporu
test report
test resmi
(Teknik,Televizyon) test pattern
test sistemi
test system
test sonucu
test result
test sonuçları
test scores
test standı
(Askeri) test stand
test tezgahı
test bench
test uygulamak
test
test yapma
testing
test yasağı
(Askeri) test ban
test yatağı
test-bed
test çubuğu
probe
test devresi
(Otomotiv) test circuit
test gücü
testing power
test metodu
testing method
test çözmek
do test
test etmek
shake down
test yapmak
test
test