esaslı

listen to the pronunciation of esaslı
Türkçe - İngilizce
essential
radically, thoroughly
fundamental, basic, radical
thoroughgoing, thorough, real, deep; sound, solid
(Hukuk) rooted
true
based, founded; principal, basic, main; true, solid
constitutional
bedrock
principal
based
cardinal
founded
thorough

The research director had the department do a thorough job in testing the new product. - Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı.

thoroughgoing
sound
solid
basal
esas
base
esas
{s} fundamental

The premise of the book is fundamentally flawed. - Kitabın dayanağı esasen kusurludur.

The proposed law is fundamentally flawed. - Önerilen kanun esasen kusurludur.

esas
basic

Mathematics is basic to all sciences. - Matematik bütün bilimler için esas niteliği taşır.

Physics is the basic physical science. - Fizik esas doğa bilimidir.

esas
{s} main

His main interest is in history. - Onun esas ilgisi tarihtedir.

Our main problem remains unsolved. - Bizim esas sorunumuz çözümsüz kalır.

esas
essential

Laughter is essential in a good relationship. - Kahkaha iyi bir ilişkide esastır.

The analogy is essentially correct. - Benzetme esasen doğrudur.

esas
{s} principal

Jupiter is a planet principally composed of hydrogen and helium. - Jüpiter esas olarak hidrojen ve helyumdan oluşan bir gezegendir.

esas
intrinsic

This celebration is an intrinsic part of the culture of our country. - Bu kutlama ülkemizin kültürünün esas parçasıdır.

esas
essence

As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery. - Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir.

This, in essence, is the secret of science. - Bu, esas itibariyle, bilimin sırrıdır.

esas
(Kanun) grounds
esas
{i} basis

Tickets are free on a first-come, first-serve basis on the night of the performance. - Biletler, performansın yapıldığı gecede ilk gelene, ilk hizmet esasına göre ücretsizdir.

We work on a piecework basis. - Biz parça başı esasına göre çalışırız.

esas
{i} Foundation
esas
parent

In the Aymara culture, respecting one's parents is fundamental. - Aymara kültüründe birinin ebeveynlerine saygı göstermek esastır.

esas
foundation, base, basis; principle, essence; essential, cardinal, real, basic, fundamental
esas
constitutive
esas
{i} extract
esas
{i} principle
esas
postulate
esas
hypostasis
esas
core
esas
canon
esas
beginning
esas
cardinal
esas
prime
esas
grounding
esas
cornerstone
esas
datum
esas
ultimate
esas
primary
esas
inherent
esas
actual
kıymet esaslı tarife
ad valorem
kıymet esaslı tarife
(Politika, Siyaset) ad valorem tariff
protein esaslı
protein based
esas
kernel
esas
soul
esas
nucleus
esas
staple
esas
guiding
esas
major

What subject do you major in? - Esas branş olarak hangi konuyu seçtin?

My major is medieval European history. - Esas branşım orta çağ Avrupa tarihidir.

esas
backbone
esas
groundwork
esas
mother
esas
basement
esas
footing
kıymet esaslı tarife (ad valorem)
(Ticaret) ad valorem tariff
epoksi esaslı boya
epoxy based paint
epoksi esaslı tamir harcı
(İnşaat) eporepair mortar
esas
noumenon
esas
{i} heartbeat
esas
pivot
esas
{i} nub
esas
{i} sum
esas
content
esas
basal
esas
the nub
esas
{i} quiddity
esas
ground
esas
{s} elemental
esas
{s} pivotal
esas
{i} element
esas
radical
esas
authentic
esas
substance
esas
essential, real, basic
esas
master
esas
the true state (of a thing)
esas
fortification
esas
(Hukuk) basis, grassroots, fundamental
esas
broad
esas
beginnings
esas
{s} underlying
esas
pith and marrow
esas
corpus
esas
{s} central

This disease affects mainly on the central nervous system. - Bu hastalık esas olarak merkezi sinir sistemini etkiler.

esas
corner stone
esas
original
esas
rudiments
esas
provenience
esas
the merits
esas
pith
esas
bases
esas
fundamental principle, essence, the essentials
esas
foundation, base, basis
manevra esaslı mühimmat dağıtım sistemi
(Askeri) maneuver-oriented ammunition distribution system
petrol esaslı toluen
petroleum based toluene
Türkçe - Türkçe
Köklü, geniş ölçüde etkili, güzel, doğru
Köklü, etkili, güzel
Köklü, geniş ölçüde etkili, güzel, doğru: "... gövdesini kuş tüyü yastıkların içine daha esaslı bir tarzda yerleştirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Köklü, etkili, güzel bir biçimde, doğru olarak
(Hukuk) KARDİNAL
ESAS
(Osmanlı Dönemi) Temel. Kök. Rükün. şart. Hakikat ve mahiyetler
esas
Bir iş veya sözde doğru biçim
esas
Doğru biçim
esas
Bir şeyin özünü oluşturan ana öğe
esas
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
esas
Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi
esaslı